SlideShare a Scribd company logo
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
Α1. Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από
α. τρία (3) ατομικά τροχιακά.
β. πέντε (5) ατομικά τροχιακά.
γ. ένα (1) ατομικό τροχιακό.
δ. επτά (7) ατομικά τροχιακά.
Μονάδες 5
Α2. Έχει αποκατασταθεί η παρακάτω χημική ισορροπία
2 2
N ( ) O ( ) 2NO( )
+ 
g g g .
Αυξάνοντας τον όγκο του δοχείου υπό σταθερή θερμοκρασία
α. δεν μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας.
β. μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας προς τα δεξιά.
γ. μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας προς τα αριστερά.
δ. αυξάνεται ο αριθμός mol του NO( )
g .
Μονάδες 5
Α3. Η οργανική ένωση 3
CH COOH δεν αντιδρά με
α. αντιδραστήριο Fehling.
β. υδατικό διάλυμα 2 3
K CO .
γ. μεταλλικό νάτριο Na.
δ. υδατικό διάλυμα 3
NH .
Μονάδες 5
Α4. Η μεταβολή της ενθαλπίας μιας αντίδρασης εξαρτάται
α. μόνο από τη φύση των αντιδρώντων.
β. μόνο από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων.
γ. μόνο από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λαμβάνει χώρα η
αντίδραση.
δ. από όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 5
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,
δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1. Το ψ2 εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο σε ένα ορισμένο
σημείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα.
2. Η χημική ένωση 2
BeF έχει ευθύγραμμη διάταξη. Δίνονται: 4 9
Be, F.
3. Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας οι ταχύτητες των δύο αντιδράσεων
που εκφράζουν οι δύο αντίθετες κατευθύνσεις έχουν μηδενιστεί.
4. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι πάντοτε θετική.
5. Τα κατώτερα μέλη των αλκοολών διαλύονται εύκολα στο νερό.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
B1. Δίνονται τα στοιχεία Χ, Ψ με ατομικούς αριθμούς 18 και 19, αντίστοιχα.
α. Να βρείτε την ηλεκτρονιακή δομή σε υποστιβάδες των δύο στοιχείων στη
θεμελιώδη τους κατάσταση.
(Μονάδες 2)
β. Να προσδιορίσετε σε ποιον τομέα, σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του
περιοδικού πίνακα βρίσκεται κάθε ένα από τα δύο στοιχεία.
(Μονάδες 3)
γ. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1)
τεσσάρων διαδοχικών χημικών στοιχείων σε συνάρτηση με τον ατομικό τους
αριθμό (Z).
Οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 μπορεί να είναι, αντίστοιχα:
i) 17, 18, 19, 20
ii) 16, 17, 18, 19
iii) 18, 19, 20, 21
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την επιλογή
σας (μονάδες 2).
Μονάδες 8
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
B2. Μπλε χρώματος στερεό 2
CoCl ( )
s μεταβάλλει το χρώμα του σε ροδόχρουν
στερεό 2 2
CoCl 6H O( )
⋅ s σύμφωνα με την αμφίδρομη χημική εξίσωση:
2 2 2
2
(μπλε) (ροδόχρουν)
CoCl ( ) 6H O( ) CoCl 6H O H
⋅
+ ∆

s g
α. Βασιζόμενοι στην παραπάνω ισορροπία, εξηγήστε γιατί το μπλε 2
CoCl ( )
s
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της υγρασίας.
(Μονάδες 3)
β. Με αύξηση της θερμοκρασίας το χρώμα του στερεού γίνεται μπλε. Να
εξηγήσετε αν η αντίδραση προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη.
(Μονάδες 3)
Μονάδες 6
B3. Δίνεται ο πίνακας:
Ένωση Σημείο Βρασμού
LiH 1270oC
HF 23oC
HBr -66oC
HCl -82oC
α. Να εξηγήσετε την πολύ μεγάλη τιμή του σημείου βρασμού του LiH.
(Μονάδες 2)
β. Να εξηγήσετε γιατί το HF έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από τα άλλα
υδραλογόνα.
(Μονάδες 2)
γ. Να εξηγήσετε γιατί το HBr έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από το HCl.
(Μονάδες 2)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Η) = 1, Αr(Cl) = 35,5 και Αr(Br) = 80.
Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: 3Li, 1H.
Μονάδες 6
B4. Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται η ενεργειακή κατανομή μορίων σε δύο διαφορετικές
θερμοκρασίες Τ1 και Τ2.
Ποια από τις θερμοκρασίες Τ1 ή Τ2 είναι υψηλότερη (μονάδα 1); Αιτιολογήστε την
απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 5
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΘEΜΑ Γ
Γ1. Δίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις:
α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε,
Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ.
(Μονάδες 10)
β. Εξηγήστε τη χρήση απόλυτου αιθέρα για τον σχηματισμό της ένωσης Δ,
γράφοντας την αντίστοιχη χημική εξίσωση.
(Μονάδα 1)
Μονάδες 11
Γ2. Ποσότητα 1 mol προπενίου πολυμερίζεται πλήρως υπό κατάλληλες συνθήκες και
προκύπτει διάλυμα όγκου 1 L. Το διάλυμα μετά τον πολυμερισμό έχει ωσμωτική
πίεση 0,0246 atm σε θερμοκρασία θ = 27oC.
α. Να γράψετε τη χημική εξίσωση πολυμερισμού.
(Μονάδα 1)
β. Να προσδιορίσετε τον αριθμό των μορίων του μονομερούς που σχηματίζουν
ένα μόριο πολυμερούς.
(Μονάδες 3)
γ. Να αναφέρετε το είδος των υβριδικών τροχιακών όλων των ατόμων C στο
μονομερές και στην επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα του πολυμερούς
(μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδα 1).
Δίνεται:
L atm
R 0,082
mol K
⋅
=
⋅
Μονάδες 6
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
Γ3. Σε κενό δοχείο όγκου 2 L και σε θερμοκρασία θoC, προστίθεται ποσότητα στερεής
οργανικής ένωσης Χ και 0,6 mol ένωσης Ψ, οπότε πραγματοποιείται η απλή
αντίδραση με χημική εξίσωση:
( ) 2 ( ) ( )
Χ + Ψ → Ω
s g g
Τη χρονική στιγμή t1 η ποσότητα του Ω στο δοχείο είναι 0,1 mol. Τη χρονική
στιγμή t2 ολοκληρώνεται η χημική αντίδραση και το σύνολο των αερίων μορίων
είναι 0,4 mol.
α. Να υπολογίσετε τη στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγμή t1.
(Μονάδες 2)
β. Να υπολογίσετε τη στιγμιαία ταχύτητα κατανάλωσης του Ψ τη χρονική στιγμή t1.
(Μονάδες 2)
γ. Να υπολογίσετε τη σύσταση όλων των σωμάτων τη χρονική στιγμή t2.
(Μονάδες 4)
Μονάδες 8
Δίνεται η σταθερά ταχύτητας, k = 10-3 M-1 ∙ s-1
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Υδατικό διάλυμα, που περιέχει 3
CH COOH συγκέντρωσης 1 Μ και HCOOH
συγκέντρωσης 0,8 Μ, βρίσκεται σε θερμοκρασία 25οC. Να υπολογιστεί η
συγκέντρωση των 3
H O+
στο διάλυμα.
Μονάδες 5
Δίνονται:
• Για το 3
CH COOH: Ka = 10-5
• Για το HCOOH: Ka′ = 10-4
• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.
Δ2. Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα:
• Υ1 : Υδατικό διάλυμα 3
NH όγκου 100 mL και συγκέντρωσης 0,5 Μ
• Υ2 : Υδατικό διάλυμα HBr όγκου 100 mL και συγκέντρωσης 1 Μ
α. Να υπολογιστεί ο μέγιστος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος Υ3 με pH = 9, που
μπορεί να προκύψει από την ανάμιξη των διαλυμάτων Υ1 και Υ2.
(Μονάδες 7)
Δίνονται:
• Kw = 10-14
• Για την 3
NH : Kb = 10-5
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25oC και τα δεδομένα
του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.
β. Στο ρυθμιστικό διάλυμα Υ3 με pH = 9 προσθέτουμε σταγόνες του δείκτη ΗΔ
με Ka ΗΔ = 10-9. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του δείκτη ΗΔ στο διάλυμα
Υ3. Η θερμοκρασία του διαλύματος παραμένει σταθερή.
(Μονάδες 4)
Μονάδες 11
ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
Δ3. 10 gr δείγματος S( )
s καίγονται πλήρως και σχηματίζεται 2
SO ( )
g . Η ποσότητα
του 2
SO ( )
g διαβιβάζεται σε υδατικό διάλυμα χλωρίου ( 2
Cl ) και αντιδρά πλήρως
σύμφωνα με τη χημική εξίσωση (1):
2 2 2 4
SO ( ) Cl ( ) HCl ( ) H SO ( )
+ → +
g aq aq aq (1)
Τα οξέα που σχηματίζονται εξουδετερώνονται πλήρως από διάλυμα NaOH
συγκέντρωσης 0,5 Μ και όγκου 2 L.
α. Να ισοσταθμίσετε τη χημική εξίσωση (1).
(Μονάδες 2)
β. Να προσδιορίσετε την % w/w περιεκτικότητα του δείγματος σε S( )
s .
(Μονάδες 5)
γ. Να αιτιολογήσετε, χωρίς υπολογισμούς, γράφοντας τις κατάλληλες
αντιδράσεις, αν το τελικό διάλυμα που προκύπτει μετά την εξουδετέρωση είναι
όξινο, βασικό ή ουδέτερο.
(Μονάδες 2)
Δίνεται η σχετική ατομική μάζα: Αr(S) = 32.
Θεωρούμε ότι οι προσμίξεις του δείγματος είναι αδρανείς.
Μονάδες 9
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους / τις εξεταζόμενες)
1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να
συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να
γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως
μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε
μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

More Related Content

Similar to Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021
Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021
Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908
Xristos Koutras
 
γενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ
γενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκγενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ
γενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ
Xristos Koutras
 
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017 Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Xristos Koutras
 
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013
Βασίλης Μαντάς
 
Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018
Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018
Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
Xristos Koutras
 
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)
Xristos Koutras
 
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γγραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
Xristos Koutras
 
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γγραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
Xristos Koutras
 
διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)
διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)
διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)
Xristos Koutras
 
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΧημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Kats961
 
Χημεία ομογενών 2016
Χημεία ομογενών 2016Χημεία ομογενών 2016
Χημεία ομογενών 2016
Xristos Koutras
 
γ προσανατολισμός χημεία
γ προσανατολισμός χημείαγ προσανατολισμός χημεία
γ προσανατολισμός χημεία
Xristos Koutras
 
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
Xristos Koutras
 
8230,liarakos.blogspot
8230,liarakos.blogspot8230,liarakos.blogspot
8230,liarakos.blogspot
gliarakos
 
γενικό διαγώνισμα 2016
γενικό διαγώνισμα 2016γενικό διαγώνισμα 2016
γενικό διαγώνισμα 2016
Xristos Koutras
 
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
Xristos Koutras
 

Similar to Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024 (20)

Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021
Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021
Θέματα χημείας προσανατολισμού 2021
 
Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908
 
γενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ
γενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκγενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ
γενικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ
 
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017 Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
 
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 2013
 
Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018
Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018
Θέματα χημείας - πανελλαδικές 2018
 
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
 
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις χημείας γ λυκείου (νέο σύστημα)
 
Ximeia biochemistry
Ximeia biochemistryXimeia biochemistry
Ximeia biochemistry
 
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γγραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
 
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γγραπτη εξεταση στη χημεια γ
γραπτη εξεταση στη χημεια γ
 
Chem epan 2014_e
Chem epan 2014_eChem epan 2014_e
Chem epan 2014_e
 
διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)
διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)
διαγωνίσματαγ προσανατολισμός, θετικές σπουδές (07 2015)
 
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΧημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
 
Χημεία ομογενών 2016
Χημεία ομογενών 2016Χημεία ομογενών 2016
Χημεία ομογενών 2016
 
γ προσανατολισμός χημεία
γ προσανατολισμός χημείαγ προσανατολισμός χημεία
γ προσανατολισμός χημεία
 
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
 
8230,liarakos.blogspot
8230,liarakos.blogspot8230,liarakos.blogspot
8230,liarakos.blogspot
 
γενικό διαγώνισμα 2016
γενικό διαγώνισμα 2016γενικό διαγώνισμα 2016
γενικό διαγώνισμα 2016
 
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
 

More from Θεόδωρος Μαραγκούλας

Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣΗ ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
θέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdf
θέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdfθέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdf
θέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdf
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022
Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022
Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019
Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019
Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Πανελλήνιες 2019 - Φυσική Προσανατολισμού
Πανελλήνιες 2019 - Φυσική ΠροσανατολισμούΠανελλήνιες 2019 - Φυσική Προσανατολισμού
Πανελλήνιες 2019 - Φυσική Προσανατολισμού
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19
Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19
Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Θωρηκτό Αβέρωφ
Θωρηκτό ΑβέρωφΘωρηκτό Αβέρωφ
Θωρηκτό Αβέρωφ
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018
Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018
Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Μαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσειςΜαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσεις
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Τυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίου
Τυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίουΤυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίου
Τυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίου
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
διέγερση ατόμου - ασκήσεις
διέγερση ατόμου - ασκήσειςδιέγερση ατόμου - ασκήσεις
διέγερση ατόμου - ασκήσεις
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Πλανήτης Ερμής
Πλανήτης ΕρμήςΠλανήτης Ερμής
Πλανήτης Ερμής
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Η υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών
Η υποβάθμιση των Φυσικών ΕπιστημώνΗ υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών
Η υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦ
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦΕυρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦ
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦ
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
άτομα , μόρια , ιόντα
άτομα , μόρια , ιόνταάτομα , μόρια , ιόντα
άτομα , μόρια , ιόντα
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 

More from Θεόδωρος Μαραγκούλας (20)

Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣΗ ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
 
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
 
θέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdf
θέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdfθέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdf
θέματα φυσικής πανελλαδικών 2023.pdf
 
Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022
Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022
Θέματα φυσικής - πανελλαδικές 2022
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
 
Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019
Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019
Θέματα χημείας - πανελλήνιες 2019
 
Πανελλήνιες 2019 - Φυσική Προσανατολισμού
Πανελλήνιες 2019 - Φυσική ΠροσανατολισμούΠανελλήνιες 2019 - Φυσική Προσανατολισμού
Πανελλήνιες 2019 - Φυσική Προσανατολισμού
 
Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19
Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19
Ύλη φυσικής χημείας 2018 -19
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
 
Θωρηκτό Αβέρωφ
Θωρηκτό ΑβέρωφΘωρηκτό Αβέρωφ
Θωρηκτό Αβέρωφ
 
Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018
Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018
Λύσεις φυσικής - πανελλαδικές 2018
 
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
 
Μαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσειςΜαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθηματικά 2018 πανελλαδικές εξετάσεις
 
Τυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίου
Τυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίουΤυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίου
Τυπολόγιο φυσικής Β γυμνασίου
 
διέγερση ατόμου - ασκήσεις
διέγερση ατόμου - ασκήσειςδιέγερση ατόμου - ασκήσεις
διέγερση ατόμου - ασκήσεις
 
Πλανήτης Ερμής
Πλανήτης ΕρμήςΠλανήτης Ερμής
Πλανήτης Ερμής
 
Η υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών
Η υποβάθμιση των Φυσικών ΕπιστημώνΗ υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών
Η υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών
 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦ
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦΕυρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦ
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής (EPS) και ΕΕΦ
 
άτομα , μόρια , ιόντα
άτομα , μόρια , ιόνταάτομα , μόρια , ιόντα
άτομα , μόρια , ιόντα
 

Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

 • 1. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από α. τρία (3) ατομικά τροχιακά. β. πέντε (5) ατομικά τροχιακά. γ. ένα (1) ατομικό τροχιακό. δ. επτά (7) ατομικά τροχιακά. Μονάδες 5 Α2. Έχει αποκατασταθεί η παρακάτω χημική ισορροπία 2 2 N ( ) O ( ) 2NO( ) +  g g g . Αυξάνοντας τον όγκο του δοχείου υπό σταθερή θερμοκρασία α. δεν μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας. β. μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας προς τα δεξιά. γ. μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας προς τα αριστερά. δ. αυξάνεται ο αριθμός mol του NO( ) g . Μονάδες 5 Α3. Η οργανική ένωση 3 CH COOH δεν αντιδρά με α. αντιδραστήριο Fehling. β. υδατικό διάλυμα 2 3 K CO . γ. μεταλλικό νάτριο Na. δ. υδατικό διάλυμα 3 NH . Μονάδες 5 Α4. Η μεταβολή της ενθαλπίας μιας αντίδρασης εξαρτάται α. μόνο από τη φύση των αντιδρώντων. β. μόνο από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων. γ. μόνο από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λαμβάνει χώρα η αντίδραση. δ. από όλα τα παραπάνω. Μονάδες 5
 • 2. ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Το ψ2 εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο σε ένα ορισμένο σημείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα. 2. Η χημική ένωση 2 BeF έχει ευθύγραμμη διάταξη. Δίνονται: 4 9 Be, F. 3. Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας οι ταχύτητες των δύο αντιδράσεων που εκφράζουν οι δύο αντίθετες κατευθύνσεις έχουν μηδενιστεί. 4. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι πάντοτε θετική. 5. Τα κατώτερα μέλη των αλκοολών διαλύονται εύκολα στο νερό. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Β B1. Δίνονται τα στοιχεία Χ, Ψ με ατομικούς αριθμούς 18 και 19, αντίστοιχα. α. Να βρείτε την ηλεκτρονιακή δομή σε υποστιβάδες των δύο στοιχείων στη θεμελιώδη τους κατάσταση. (Μονάδες 2) β. Να προσδιορίσετε σε ποιον τομέα, σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκεται κάθε ένα από τα δύο στοιχεία. (Μονάδες 3) γ. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1) τεσσάρων διαδοχικών χημικών στοιχείων σε συνάρτηση με τον ατομικό τους αριθμό (Z). Οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 μπορεί να είναι, αντίστοιχα: i) 17, 18, 19, 20 ii) 16, 17, 18, 19 iii) 18, 19, 20, 21 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 2). Μονάδες 8
 • 3. ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ B2. Μπλε χρώματος στερεό 2 CoCl ( ) s μεταβάλλει το χρώμα του σε ροδόχρουν στερεό 2 2 CoCl 6H O( ) ⋅ s σύμφωνα με την αμφίδρομη χημική εξίσωση: 2 2 2 2 (μπλε) (ροδόχρουν) CoCl ( ) 6H O( ) CoCl 6H O H ⋅ + ∆  s g α. Βασιζόμενοι στην παραπάνω ισορροπία, εξηγήστε γιατί το μπλε 2 CoCl ( ) s χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της υγρασίας. (Μονάδες 3) β. Με αύξηση της θερμοκρασίας το χρώμα του στερεού γίνεται μπλε. Να εξηγήσετε αν η αντίδραση προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. (Μονάδες 3) Μονάδες 6 B3. Δίνεται ο πίνακας: Ένωση Σημείο Βρασμού LiH 1270oC HF 23oC HBr -66oC HCl -82oC α. Να εξηγήσετε την πολύ μεγάλη τιμή του σημείου βρασμού του LiH. (Μονάδες 2) β. Να εξηγήσετε γιατί το HF έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από τα άλλα υδραλογόνα. (Μονάδες 2) γ. Να εξηγήσετε γιατί το HBr έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από το HCl. (Μονάδες 2) Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Η) = 1, Αr(Cl) = 35,5 και Αr(Br) = 80. Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: 3Li, 1H. Μονάδες 6 B4. Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται η ενεργειακή κατανομή μορίων σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες Τ1 και Τ2. Ποια από τις θερμοκρασίες Τ1 ή Τ2 είναι υψηλότερη (μονάδα 1); Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 4). Μονάδες 5
 • 4. ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΘEΜΑ Γ Γ1. Δίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις: α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ. (Μονάδες 10) β. Εξηγήστε τη χρήση απόλυτου αιθέρα για τον σχηματισμό της ένωσης Δ, γράφοντας την αντίστοιχη χημική εξίσωση. (Μονάδα 1) Μονάδες 11 Γ2. Ποσότητα 1 mol προπενίου πολυμερίζεται πλήρως υπό κατάλληλες συνθήκες και προκύπτει διάλυμα όγκου 1 L. Το διάλυμα μετά τον πολυμερισμό έχει ωσμωτική πίεση 0,0246 atm σε θερμοκρασία θ = 27oC. α. Να γράψετε τη χημική εξίσωση πολυμερισμού. (Μονάδα 1) β. Να προσδιορίσετε τον αριθμό των μορίων του μονομερούς που σχηματίζουν ένα μόριο πολυμερούς. (Μονάδες 3) γ. Να αναφέρετε το είδος των υβριδικών τροχιακών όλων των ατόμων C στο μονομερές και στην επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα του πολυμερούς (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδα 1). Δίνεται: L atm R 0,082 mol K ⋅ = ⋅ Μονάδες 6
 • 5. ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Γ3. Σε κενό δοχείο όγκου 2 L και σε θερμοκρασία θoC, προστίθεται ποσότητα στερεής οργανικής ένωσης Χ και 0,6 mol ένωσης Ψ, οπότε πραγματοποιείται η απλή αντίδραση με χημική εξίσωση: ( ) 2 ( ) ( ) Χ + Ψ → Ω s g g Τη χρονική στιγμή t1 η ποσότητα του Ω στο δοχείο είναι 0,1 mol. Τη χρονική στιγμή t2 ολοκληρώνεται η χημική αντίδραση και το σύνολο των αερίων μορίων είναι 0,4 mol. α. Να υπολογίσετε τη στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγμή t1. (Μονάδες 2) β. Να υπολογίσετε τη στιγμιαία ταχύτητα κατανάλωσης του Ψ τη χρονική στιγμή t1. (Μονάδες 2) γ. Να υπολογίσετε τη σύσταση όλων των σωμάτων τη χρονική στιγμή t2. (Μονάδες 4) Μονάδες 8 Δίνεται η σταθερά ταχύτητας, k = 10-3 M-1 ∙ s-1 ΘΕΜΑ Δ Δ1. Υδατικό διάλυμα, που περιέχει 3 CH COOH συγκέντρωσης 1 Μ και HCOOH συγκέντρωσης 0,8 Μ, βρίσκεται σε θερμοκρασία 25οC. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση των 3 H O+ στο διάλυμα. Μονάδες 5 Δίνονται: • Για το 3 CH COOH: Ka = 10-5 • Για το HCOOH: Ka′ = 10-4 • Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. Δ2. Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα: • Υ1 : Υδατικό διάλυμα 3 NH όγκου 100 mL και συγκέντρωσης 0,5 Μ • Υ2 : Υδατικό διάλυμα HBr όγκου 100 mL και συγκέντρωσης 1 Μ α. Να υπολογιστεί ο μέγιστος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος Υ3 με pH = 9, που μπορεί να προκύψει από την ανάμιξη των διαλυμάτων Υ1 και Υ2. (Μονάδες 7) Δίνονται: • Kw = 10-14 • Για την 3 NH : Kb = 10-5 • Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25oC και τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. β. Στο ρυθμιστικό διάλυμα Υ3 με pH = 9 προσθέτουμε σταγόνες του δείκτη ΗΔ με Ka ΗΔ = 10-9. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του δείκτη ΗΔ στο διάλυμα Υ3. Η θερμοκρασία του διαλύματος παραμένει σταθερή. (Μονάδες 4) Μονάδες 11
 • 6. ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Δ3. 10 gr δείγματος S( ) s καίγονται πλήρως και σχηματίζεται 2 SO ( ) g . Η ποσότητα του 2 SO ( ) g διαβιβάζεται σε υδατικό διάλυμα χλωρίου ( 2 Cl ) και αντιδρά πλήρως σύμφωνα με τη χημική εξίσωση (1): 2 2 2 4 SO ( ) Cl ( ) HCl ( ) H SO ( ) + → + g aq aq aq (1) Τα οξέα που σχηματίζονται εξουδετερώνονται πλήρως από διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,5 Μ και όγκου 2 L. α. Να ισοσταθμίσετε τη χημική εξίσωση (1). (Μονάδες 2) β. Να προσδιορίσετε την % w/w περιεκτικότητα του δείγματος σε S( ) s . (Μονάδες 5) γ. Να αιτιολογήσετε, χωρίς υπολογισμούς, γράφοντας τις κατάλληλες αντιδράσεις, αν το τελικό διάλυμα που προκύπτει μετά την εξουδετέρωση είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο. (Μονάδες 2) Δίνεται η σχετική ατομική μάζα: Αr(S) = 32. Θεωρούμε ότι οι προσμίξεις του δείγματος είναι αδρανείς. Μονάδες 9 ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους / τις εξεταζόμενες) 1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ