SlideShare a Scribd company logo
ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
22 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7
เอกสารการบรรยาย จัดเตรียมโดย
ทีมงานคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงวิทย์/กระทรวงICT
การวางรากฐานเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
หัวข้อนาเสนอ
• สมรรถนะทางเศรษฐกิจของไทย
• ปัญหาที่ฉุดรั้งประเทศไทยก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
• ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• Digital Economy
• แนวคิดและนิยาม
• บทเรียนและตัวอย่าง
• กรอบนโยบาย
2
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
สมรรถนะทางเศรษฐกิจของไทย
3
1
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
เศรษฐกิจไทยกาลังอยู่ในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ต่ากว่าในอดีต
4
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 11 ปี) (%)
หมายเหตุ: คานวณจากข้อมูลรายได้ประชาชาติ, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา: สมชัย จิตสุชน และคณะ, โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ, TDRI, 2556.
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
บทบาทของคนไทยในเศรษฐกิจไทย ลดลง
5
สัดส่วนรายได้ประชาชาติ GNI/GDP
Source: world development indicators 2013 อ้างใน สมชัย จิตสุชน และคณะ, TDRI, 2556
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
2 สัญญาณชี้ “ไทย” ติดกับดักรายได้ประเทศปานกลาง
6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GNI per capita, Atlas method (current US$) GDP growth (annual %)
Source: www.worldbank.org
1. อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว
2. รายได้ประชาชาติต่อ
จานวนประชากร
(gross national
income per capita)
อยู่ในช่วงรายได้
ระดับกลาง-บน (upper-
middle income)
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 7Thermometer source: www.timvandevall.com ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
GNI per Capita US$
4,126
12,745
Upper-
Middle
income
10,000
5,200
20,000
Productivity
Cost of logistic
Corruption
Justice System
Research and
Innovation
Incentives
And Government
markets
Open Data
Big Data Analytics
Broadband
network
Infrastructure
Quality of Education
High-
income
Lower-
Middle
income
จะฉุดประเทศไทยขึ้นจากหล่ม
middle-income trap
ได้อย่างไร?
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ปัญหาที่ฉุดรั้งประเทศไทย
ในการก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
8
2
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 9ที่มา: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/TH
TH Rank 30th
of 61
IMD World Competitiveness
Infrastructure
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Network Readiness Index 2015
Readiness
10Source: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/downloads/
0
20
40
60
80
100
120
140
Electricity production
Mobile network
coverage
Int' internet
bandwidth
Secure internet
servers
3rd pillar: infrastructure ranking
0
20
40
60
80
100
120
Prepaid mobile
cellular tariffs (PPP)
Fixed broadband
internet tariffs (PPP)
Internet & telephony
competition
4th pillar: Affordability ranking
TH rank 67th of 143
Server
ที่มั่นคง
มีน้อย
Fixed
Broadband
ราคาแพง
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Network Readiness Index 2015
Usage
11Source: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/downloads/
0
20
40
60
80
100
120
140
Mobile phone
subscriptions/100
pop
Individuals using
internet
Households w/
personal computer
Households w/
Internet access
Fixed broadband
internet subs./100
pop
Mobile broadband
subs./100 pop
Use of virtual social
networks
6th pillar: Individual usage ranking
0
20
40
60
80
100
Importance of
ICTs to gov't
vision
Government
Online Service
Index
Gov't success in
ICT promotion
8th pillar: Government usage ranking
0
20
40
60
80
100
120
140
Firm-level technology
absorption
Capacity for innovation
PCT patents,
applications/million
pop
Business-to-business
Internet use
Business-to-consumer
Internet use
Extent of Staff training
7th pillar: Business usage ranking
การใช้ ICT
ในภาครัฐอ่อนมาก
ผู้ใช้
Fixed Broadband
น้อย
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
State of the Internet
12Source: The Akamai State of the Internet Report, www.akamai.com
ประเทศไทย มีความเร็วบรอดแบนด์
เฉลี่ย7.1 Mbps และ
สูงสุด 46.3 Mbps
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Mobile Connectivity
13Source: The Akamai State of the Internet Report, www.akamai.com
281.8
ความเร็วของเรายังไม่ถึงระดับ 3G
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 14Source: The Global Competitiveness Report 2014-2015
Strength
• Macroeconomic
environment
• Financial market
development
• Market size
Weakness
• Innovation
• Institutions
• Infrastructure
• Labor market efficiency
The Global Competitiveness
2014-2015
Institutions
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Global Competitiveness Index 2014-2015
Stage of Development
Stage I: Factor
driven
Stage II: Efficiency
driven
Stage III:
Innovation driven
15
• Cambodia
• India
• Vietnam
• China
• Indonesia
• Thailand
• Singapore
• South
Korea
• Japan
• USA
Stage I move to Stage II
• Philippines
Stage II move to Stage III
• Malaysia
Source: The Global Competitiveness Report 2014-2015 และการประชุมคระอนุกรรมการจัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
IMD-Government efficiency-Institutional Framework (1)
16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Legal and regulatory
framework
Adeptability of
government policy
Government decisions
Transparency
Bureaucracy
Bribing and corruption
Singapore
Malaysia
Thailand
Philippines
Indonesia
ประเทศไทยรั้งท้าย
เพราะมีการติดสินบน
และการทุจริตสูงมาก
Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014
State Efficiency
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
IMD-Government efficiency-Institutional Framework (2)
17Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014
Competition and Regulations
0
2
4
6
8
10
Government
subsidies (%)
Subsidies
State ownership
of enterprises
Competition
legislation
Parallel
economy
Ease of doing
business
Creation of firms
Singapore
Malaysia
Thailand
Philippines
Indonesia
ประเทศไทยรั้งท้าย
ในทุกมิติของการแข่งขัน
และการกากับดูแล
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Corruption
GCI 2014-2015: Thailand
18ที่มา: The Global Competitiveness Report 2014-2015
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 19Source: www.transparency.org
Corruption
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014: Thailand
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 20
Thailand
Rank 85/175
Score 38/100
Singapore
Rank 7/175
Score 84/100
Malaysia
Rank 50/175
Score 52/100
Source: www.transparency.org
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 21
Quality of Education
Singapore
Thailand
Malaysia
PISA 2012
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
คุณภาพการศึกษาไทย
สะท้อนผ่านผลคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย และ PISA
ของนักเรียนชั้น ม.ต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี)
22
Source : OECD, PISA 2012 Results in Focus
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 23
Productivity and Efficiency
Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia
GPP(PPP)/person/hour(US$)
GDP(PPP)/person(US$)
Labor productivity (PPP) Overall productivity (PPP) Agricultural productivity (PPP)
Productivity in industry (PPP) Productivity in services (PPP)
ผลิตภาพด้าน
การเกษตรน่า
เป็นห่วงมาก
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 24
Productivity and Efficiency
Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia
Large corporations Small and medium-size enterprises Productivity of companies
ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของ
SME น่าเป็นห่วงมาก
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
10 ปีที่ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานไทย ชะลอตัวลง 3 เท่า
25
Source: WEF
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, กาลังคน..หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย, การประชุมประจาปี 2557 ของ สศช.
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 26
Logistics
0
1
2
3
4
5
Customs
Infrastructure
International
shipments
Logistics
competence
Tracking &
tracing
Timeliness
Singapore Malaysia Thailand
Logistics Performance Index 2014
LPI Rank LPI Score
Singapore 5 4
Malaysia 25 3.59
Thailand 35 3.43
Source: www.worldbank.org
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
27
3
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 28
Broadband Network
Source: www.commscope.com
ใยแก้วนาแสง ไปถึงเกือบทุกครัวเรือน
ความเร็วสูงขึ้นเป็น 100 Mbps
(ส่งภาพยนต์หนึ่งเรื่องในเวลาประมาณ
100 วินาที)
การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ
การสื่อสาร มีความเร็วสูงกว่า
10 Gbps
(ส่งภาพยนต์หนึ่งเรื่องในเวลาประมาณ
1 วินาที)
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Broadband for driving sustainable development
Broadband ICTs and the Millennium Development Goals (MDGs) (1)
29Source: www.broadbandcommission.org
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Broadband ICTs and the Millennium Development Goals (MDGs) (2)
30Source: www.broadbandcommission.org
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
The changing economics of telecom network
developments
31Source: www.broadbandcommission.org
Key Policy Interventions for Addressing Infrastructure Deployment Costs (1)
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
The changing economics of telecom network
developments
32Source: www.broadbandcommission.org
Key Policy Interventions for Addressing Infrastructure Deployment Costs (2)
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ของประเทศสิงคโปร์
Incentives
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
35
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Source: IRAS Singapore
รูปแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ
100%
(Broad-based)
50% (enhanced
300%
(PIC)
250%
(PIC)
วงเงินไม่เกิน 400,000 s$
Local R&D
50% (Targeted)
Broad-based
Oversea R&D
100%
(Broad-based)
100%
(Broad-based)
50% (enhanced
Productivity and Innovation Credit
(PIC) Scheme
100%
(Broad-based)
Targeted
100%
(Broad-based)
50% (enhanced
100%
(Broad-based)
100% (Targeted)
Local R&D Oversea R&D Local R&D Oversea R&D
วงเงินเกิน 400,000 s$
36
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ทางเลือกในการลดหย่อนภาษีหาก “ขาดทุน”
ขอคืนเงินสด (CASH PAYOUT)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 6 กิจกรรม ภายใต้ PIC scheme:
◦การซื้อ/เช่าเทคโนโลยีและเครื่องมือ
◦การซื้อ/ได้มาซึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญา
◦การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
◦วิจัยและพัฒนา
◦การฝึกอบรมพนักงาน
◦การออกแบผลิตภัณฑ์
สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน 100,000
เหรียญสิงคโปร์
จานวนเงินที่ได้คืนในอัตราร้อยละ 30 (ตัวอย่าง เช่น
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 100,000 เหรียญสิงคโปร์ จะได้
เงินสดคืน เท่ากับ 30,000 เหรียญสิงคโปร์)
เก็บสิทธิของตนไว้
ขอคืนภาษีในปีที่มีกาไร
โอนค่าใช้จ่ายไปให้กับบริษัทในเครือ
หรือ
โอนสิทธิไปให้กับคู่สมรส
37
Source: IRAS Singapore
ไม่มีภาษีให้ลดหย่อน
ก็สามารถแปลงเป็นเงินสดได้
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
วิธีการบริหารจัดการ (Administration)
การลดหย่อนภาษีทุกบริษัทเป็นกรณีทั่วไป (Broad-based) ไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
(Pre-approved) จากหน่วยงานของรัฐ (IRAS)
บริษัทที่เสียภาษีจะประเมินค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการลดหย่อนด้วยตัวเอง (Self–declared)
การลดหย่อนภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่กาหนดสาหรับการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จะต้องผ่านการอนุมัติ (Pre-approved) จาก EDB
ในกรณีที่ IRAS มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดว่าเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่
จะปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
หากบริษัทยื่นขอสิทธิประโยชน์เกินจริง จะต้องเสียค่าปรับ
38Note : IRAS : The Inland Revenue Authority of Singapore
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ผลการดาเนินงาน R&D Tax Incentive Scheme
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011
166
287
363
633
137
224
287
502
29
63 76
131
Total
Broad-based
Targeted
จานวนบริษัท (ราย)
Source : IRAS, August 24, 2012 39
การนารูปแบบให้สิทธิประโยชน์ฯ
ภายใต้ PIC scheme มาใช้ใน
ปี 2011 ทาให้มีจานวนบริษัทที่ขอใช้
สิทธิประโยชน์ฯ
เพิ่มขึ้น 73.38%
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 40
กลไกหลักในการกระตุ้นนวัตกรรมจากด้านอุปสงค์ :
การจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรภาครัฐ
Government Markets
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
สรุปมาตรการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของต่างประเทศเบื้องต้น
การสนับสนุน ด้านอุปทาน
• งบประมาณวิจัย
• บุคลากรวิจัย
• หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย
• โครงการพื้นฐานงานวิจัย
• มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
การสนับสนุน ด้านอุปสงค์
• เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและผู้ใช้
• การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรม
41การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
กลไกหลักในการกระตุ้นนวัตกรรมจากด้านอุปสงค์ :
การจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรภาครัฐ
1. การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ (pre-commercial procurement:
PCP) คือ กระบวนการที่องค์กรภาครัฐสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนา หรือนาร่องการใช้งานก่อนนามาผลิตในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การที่
องค์กรภาครัฐเป็นผู้ซื้อรายแรกที่แบ่งปันความเสี่ยงและผลประโยชน์กับผู้ขาย
(supplier) จะช่วยให้สินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
2. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม (public procurement of innovation: PPI)
คือ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมที่มีอยู่ในตลาดหรือพร้อมที่จะออกสู่ตลาด ด้วย
กระบวนการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การค้าโลก (WTO) ในหลักการความ
โปร่งใส การไม่กีดกัน และการไม่ลาเอียง
42การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
สรุปประเด็นสาคัญจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ
ประเทศ กลไกที่ใช้ มาตรการเสริม
จีน การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม ตีพิมพ์รายการสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการรับรอง
เกาหลี การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ หน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนา
สินค้าเทคโนโลยีร่วมกัน
สหภาพยุโรป การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์
จัดซื้อสินค้านวัตกรรมตามกฎของ WTO และเริ่ม
พัฒนากลไกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิง
พาณิชย์
สหรัฐอเมริกา การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิง
พาณิชย์
ทาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม ทั้งสินค้า
การทหารและพลเรือน ทาการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
การผลิตเชิงพาณิชย์ในโครงการ SBIR
ญี่ปุ่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์
หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมสินค้านวัตกรรมจาก
ภาคเอกชน
ฟินแลนด์ การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ ให้สิ่งจูงใจทางการเงินแก่หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อ
สินค้านวัตกรรม
43การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสินค้านวัตกรรม
กลไกการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
มาตรการ
สนับสนุนเสริม
งานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
- การพัฒนานวัตกรรมของประเทศเติบโตมากขึ้น
- สร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
- ผลงานวิจัยได้นามาใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
ความต้องการ
นวัตกรรมของผู้ใช้
ที่เป็นหน่วยงาน/
โครงการภาครัฐ
44การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
กรณีศึกษาที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมทางโทรคมนาคม
(Base station: ฟินแลนด์)
การจัดซื้อจัดจ้าง
รัฐว่าจ้างบริษัทต่างชาติ
ให้ร่วมทาวิจัยกับ
ภาคเอกชนในประเทศ
และซื้อผ่านการประมูล
อุปสงค์
โอกาสทางธุรกิจจาก
เทคโนโลยี radio
transmission ที่รัฐ
เป็นเจ้าของสัญญาณ
เครือข่าย และไม่มีการ
พัฒนาในประเทศ
ผลกระทบ
- เกิดนวัตกรรมใหม่ (digital switching system และ base station สาหรับสัญญาณเครือข่ายของประเทศ)
- นามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักหนึ่งของประเทศ (โนเกีย)
อุปทาน
- มีหน่วยงานวิจัย และ
บุคลากรวิจัยพร้อมใน
การทาวิจัย
- มีเงินทุนสนับสนุน
เกิดความร่วมมือ
ในการร่วมวิจัย
ระหว่างกลุ่ม
ผู้ผลิตในฟินแลนด์
กับบริษัทต่างชาติ
45การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
กรณีศึกษาที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างรถไฟความเร็วสูงในจีน
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.รัฐลงทุนซื้อตัวรถไฟความเร็ว
สูง และชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นใน
ต่างประเทศจากผู้ผลิตหลายราย
2.กาหนดเงื่อนไขให้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อสามารถทาการ
ผลิตเองได้ในอนาคต
อุปสงค์
สภาประชาชนกาหนด
Guide Line ในการขยาย
โครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงว่าจีน
จาเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยี
จากต่างชาติ แต่ต้องไม่ใช่
เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ต่างชาติเท่านั้น
ผลกระทบ
- ประเทศมีความรู้เทคโนโลยีในการผลิตรถไฟความเร็วสูงที่ได้รับถ่ายทอดจากต่างประเทศ
- สถาบันวิจัยรถไฟในจีน มีการทาวิจัยเข้มข้นขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อต่อยอดไปสู่การพึ่งพาตนเอง
- เกิดองค์ความรู้ และสร้างอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงให้จีนสามารถทาเองภายในประเทศได้
อุปทาน
- มีสถาบันวิจัยรถไฟใน
ประเทศอยู่แล้ว
- มีอุตสาหกรรมพร้อม
- มีบุคลากรพร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- มีเงินทุนสนับสนุนการทา
วิจัย พัฒนา
- กิจการทุกอย่างเป็นของรัฐ
ง่ายต่อการดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
กระตุ้นการ
รวมตัวกันของ
ผู้ผลิตในจีน
46การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
กรณีศึกษาที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหูฟังผ่านระบบประกันสุขภาพ
(ไทย)
สปสช. ให้ทุน
NECTEC ในการ
จัดหาเครื่องมือ
และเครื่องช่วยหู
ฟัง ๑,๐๐๐ เครื่อง
อุปสงค์
มีความต้องการให้คนหู
หนวกเข้าถึงเครื่องช่วย
ฟัง เพราะสินค้านาเข้ามี
ราคาสูงและขาด
คุณลักษณะที่ต้องการ
บางอย่าง
ผลกระทบ
- เกิดการนานวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูงและราคาต่าไปใช้จริงกับผู้ด้อยโอกาสในประเทศ
- มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลของโครงการร่วมดังกล่าว
- เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาสในประเทศ
อุปทาน
- มีสถาบันวิจัยในประเทศ
- มีบุคลากรที่พัฒนา
เทคโนโลยีเองได้
- มีเงินทุนสนับสนุนการทา
วิจัย พัฒนา
สร้างความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ระหว่าง
บริษัทผู้ผลิตกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
47การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 48
Open Data
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 49
พลเมือง ร่วมพัฒนาประเทศด้วยข้อมูลภาครัฐ
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 50
ข้อมูลมาจากพลเมือง บริษัท และจากภาครัฐ มีโอกาสเปิดเผยได้
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 51
ภาครัฐสามารถให้บริการข้อมูล หรือเป็นทั้งตัวเร่งและเป็นผู้ใช้
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 52
ลักษณะแห่ง “ความเปิด” ของข้อมูล 4 ชนิด
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 53
ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 54
ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 55
http://www.data.go.jp/?lang=english
https://opendata.go.ke/
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 56
Big Data and Analytics
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf
Growth rates and rising share of mobile data
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 57
Big data maturity framework
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Example: How Companies Learn Your Secrets
58
For decades, Target has collected vast amounts
of data on every person who regularly walks into
one of its stores. Whenever possible, Target
assigns each shopper a unique code — known
internally as the Guest ID number — that keeps
tabs on everything they buy.
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=all&_r=1
Man walked into a Target outside Minneapolis and
demanded to see the manager. He was clutching
coupons that had been sent to his daughter, and he was
angry.
“My daughter got this in the mail!” he said. “She’s still in
high school, and you’re sending her coupons for baby
clothes and cribs? Are you trying to encourage her to
get pregnant?”
The manager didn’t have any idea what the man was
talking about. He looked at the mailer.
Sure enough, it was addressed to the man’s daughter
and contained advertisements for maternity clothing,
nursery furniture and pictures of smiling infants. The
manager apologized and then called a few days later to
apologize again.
Continue reading the main story On the phone, though,
the father was somewhat abashed.
“I had a talk with my daughter,” he said. “It turns out
there’s been some activities in my house
I haven’t been completely aware of. She’s due in August.
I owe you an apology.”
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 59Source: Global Agenda Council on the Future of Manufacturing
Value Chain “Smile” Curve
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Upgrading the Value Chain
60
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย
เพื่อนาพาประเทศออกจาก Middle Income Trap
61
ที่มา: รุจา อดิศรกาญจน์ และคณะ, การลงทุนของไทยกุญแจสาคัญเพื่อออกจาก middle income trap, www.bot.or.th
ภาคเอกชนมีบทบาทหลักใน
การขับเคลื่อน แต่ต้องปรับตัว
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง วิจัยและพัฒนาในการ
เพิ่มมูลค่า และพัฒนาทักษะ
แรงงาน เพื่อก้าวข้ามการ
รับจ้างผลิตสินค้าแบบเดิมที่
ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Cost Trends
เงิน 599 บาท ทาอะไรได้บ้าง
1980 1990 2000 2010
1 GB
SD Card
32 GB
SD Card
128 MB
SD Card
1.44 MB
Floppy Disk
18 Mbps Always on
Internet Access
เล่นไลน์ทั้งวันทั้งคืน
24 Kbps Dial-up
Internet Access
30 ชม
1 Mbps Always on
Internet Access
โทรศัพท์ทางไกล
ลอนดอน สามนาที
โทรศัพท์ทางไกล
ลอนดอน 60 นาที
เติมน้ามันรถได้
200 ลิตร
เติมน้ามันรถได้
20 ลิตร
62
Digital Technology
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
63
Digital Technology
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
64http://blog.zoolz.com/index.php/2013/01/28/the-evolution-of-data-storage/
80 720,000 650,000,000
4,000,000,000 คนละ 50,000,000,000
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Sensors in smart phones  Data Data Data
Microphones GPS/GNSS
Cameras Accelerometers
Video Gyroscope
Ambient Light sensor Compass
Moisture sensor Very precise clock
Temperature sensor Fingerprint reader
Blood vessel reader
65
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 66
©Nigel Holmes 2012 / from The
Human Face of Big Data
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Google services
are not FREE!!!
เขาบันทึกพฤติกรรมการเข้าชม
อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
67Source: https://history.google.com/history/
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 68Source: chrome://history/
Chromecan trace every web what you visit at all time.
You might forgot, but Google does not.
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Internet of Things
ที่มา: IoT European Research Center (IERC)
69
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 70
Polar WearLink + transmitter with Bluetooth
The WearLink+ with Bluetooth heart rate sensor is
compatible with following phones
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Digital Economy: แนวคิดและนิยาม
71
3
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 72
Characteristics of the digital economy
Australia: The global network of economic and social activities that
are enabled by information and communications technologies, such
as the internet, mobile and sensor networks. This includes
conducting communications, financial transactions, education,
entertainment and business using computers, phones and other
devices.
Australia has made a commitment to becoming a leading digital
economy, and faces competition from comparable countries that
have also adopted a focus on promoting a local digital economy.
‘Without open access to appropriate categories of information,
Australia may not enjoy the potential innovation in the digital
economy
Singapore: Digital Economy will expand beyond just the Internet
Economy (economic value derived from the Internet) to include
economic and social activities resulting from other information and
communications technologies (ICT)
Source: Infocomm Development Authority of Singapore
Australian Government 2015
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 73
Characteristic of the digital economy
EU: The digital economy is the result of the transformational effects of
new General-Purpose Technologies (GPT) in the fields of information
and communication.
It has impacted all the sectors of the economy and social activities, for
instance: retail, transports, financial services, manufacturing, education,
healthcare, media and so on. It has implications much beyond the
Information and Communication Technology (ICT) sector. In addition,
the internet is empowering people in a new and different way to create
and share their ideas, giving rise to new content, entrepreneurs and
markets
Digital economy as social and economic activities that demonstrate the
following characteristics: are enabled by internet/mobile technology
platforms and ubiquitous sensors; offer an information-rich
environment; are built on global, instant/real-time information flows;
provide access 24/7, anywhere, i.e. are always-on and mobile; support
multiple, virtual, connected networks.
Source: European Commission 2014
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Digital Economy ทาหน้าที่เป็นส่วน
เสริม (Additional) เพื่อสนับสนุนให้
Growth Engine ตัวเดิม ได้แก่ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการทาหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
Digital Economy เกิดมานานแล้ว คือ
ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของการใช้
ประโยชน์จาก Digital Technology โดย
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ Digital
Technology คือ Digital Economy ซึ่ง
เป็นฐานหรือเป็นตัวเร่ง หรือ factor of
economic growth ที่ทาให้ economic
agent ทางานได้ดีขึ้น
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คาดหวังจะเห็นผลการนาเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจ และสังคม
โดยมี IT เป็นตัวเร่ง และทาให้เกิดได้จริง
รองรับการแข่งขันไม่เฉพาะในประเทศ แต่
รวมถึงการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย
ขณะเดียวกันต้อง ทาให้เศรษฐกิจและ
สังคมดีขึ้น
คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจาประเทศไทยและภูมิภาค
อินโดจีน บ.ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จากัด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ICT เป็นการยกระดับ
หรือเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตได้เร็ว และแข่งขันได้เร็ว
ขึ้น โดยต้องมองทั้งเศรษฐกิจสังคม ภาคราชการ
ลูกจ้าง อุตสาหกรรม ผู้สูงอายุ ทุกคนต้องมีความรู้
และสามารถใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ความรู้ และเศรษฐกิจ
คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง
กรรมการผู้จัดการ บ.อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่มา: สรุปจากช่วงปาฐกถาและช่วงเสวนา งานสัมมนา ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ สองพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิตอล-แลนด์ลิงค์
ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว ณ 29 ตุลาคม 2557
74
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
G
ความสาคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล
ปฎิรูป เปลี่ยนแปลงกระบวนการ รูปแบบ
โครงสร้าง วิธีคิด ฯลฯ
เพิ่มผลิตผลการผลิต ลดความเหลื่อม
ล้า ขยายความร่วมมือ
รัฐ เอกชน และพลเมือง
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน เชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก
สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มพลังและศักยภาพชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางสังคม
สร้างโอกาสการเรียนรู้
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคส่วนต่างๆ
เศรษฐกิจเติบโต
75
การพนัน
อาชญากรรม
Cyber attacks
สื่อลามก
ยาเสพติด
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ขู่กรรโชค
สินค้า/บริการผิดกฎหมาย
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Digital Economy: ตัวอย่าง
76
4
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
77
News and Information Flow
Source: KPCB 2012
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 78
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
79
Photography
Source: KPCB 2012
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Books and Magazine
80
Source: KPCB 2012
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
81
81
3D printer
http://3dprinterplans.info/wp-content/uploads/2013/10/ATOM-3D-Printer-Taiwan-2.jpg
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
82
ในบางครั้ง บริษัทบางบริษัท อาจจะ
ปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จนต้องเกิดความสูญเสีย...
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ร้านวิดีโอ
83Source: KPCB 2012
แต่ก่อน…
เดี๋ยวนี้…
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
84
แต่ก่อน…
Photo and motion picture film
Glory days: the giant, now led by Perez, was
once a photographic pioneer but it made the
mistake of not capitalising on digital
http://www.standard.co.uk/business/kodak-collapses-as-
it-fails-to-keep-up-with-the-times-7309344.html
http://www.samsung.com/au/consumer-images/product/smart-
cameras/2014/EC-WB35FZBPWAU/features/EC-WB35FZBPWAU-74-0.jpg
http://i1.wp.com/www.weeklytechfocus.com/wp-
content/uploads/2014/04/eyefi.jpg?resize=800%2C400
เดี๋ยวนี้…
Mobi and EyeFi Cloud, cloud sync for
any digital camera
การถ่ายภาพ
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
85
http://www.siamintelligence.com/wp-
content/uploads/2011/03/borders-books-store.jpg
http://image-6.megazy.com/square/cat-22/News-Page202-13-
8499m.jpg
แต่ก่อน…
Bookstore
การขายหนังสือ
https://admovethailand.files.wordpress.com/2012/12/ookbee-
stats.jpg
http://www.all-magazine.com/Portals/0/Feb_2013/ธุรกิจหนังสือ-.jpg
เดี๋ยวนี้...
Online e-Book store
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
86
บริการรถแท็กซี่
แต่ก่อน…
Traditional Taxi
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
87
เดี๋ยวนี้…
Uber
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 88
“ASPN helps sellers to quickly ramp up their online strategy. As sellers, we
don’t have to worry about quality and pricing of these services as we know
these are trusted service providers qualified by Amazon. These service
providers are trained and do not need any guidance on meeting Amazon
standards.
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 89http://www.thanop.com/wp-content/uploads/2014/10/dutch-mill-premium-milk-certificate-details2.jpg
Premium milk
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 90
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย
91
5
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Innovation
Digital Economy
Digital Society
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบาย
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการ
ใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
93
ที่มา: นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
หลักการในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1. ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้นาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก
(facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชน อย่างเป็นระบบ
และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดิจิทัล ให้โปร่งใส และลดคอรัปชั่น
2. มีคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแห่งชาติ ที่ชี้นาทิศทางของการพัฒนาให้แก่
หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกาหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive)
นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และ
พัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ
3. นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล
4. รัฐจะกากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลเข้มและความมั่นคงปลอดภัย
รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิดกัน
5. รัฐจะปรับปรุงบทบาท อานาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการกากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคาพยพของการทางานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่
เสริมซึ่งกันและกัน
94
เอกชนนา
รัฐสนับสนุน
กรรมการ
ระดับชาติ
ขับเคลื่อน
ไปด้วยกัน
คุ้มครอง
ป้องกัน
มีองค์กร
ส่งเสริม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน
เลขานุการ
ศูนย์การเรียนรู้
การบริหารโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการ
ลอจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลดิจิทัล
นวัตกรรม
บริการข้อมูล
แพลตฟอร์ม
การบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพ
บรอดแบนด์
แห่งชาติ
National
Broadcast
การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
การจัดการความถี่
คลื่นวิทยุ
วงจรสื่อสาร
ระหว่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูล
ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
การส่งเสริมธุรกิจ
เกิดใหม่ด้านดิจิทัล
นวัตกรรมดิจิทัล
การส่งเสริมการค้า
ผ่านสื่อดิจิทัล
สื่อสาระ ดิจิทัล
ส่งเสริมการพัฒนา
สังคมดิจิทัล
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
การออกแบบ
เพื่อทุกคน
หอจดหมายเหตุ/
ห้องสมุดดิจิทัล
การรู้เท่าทันสื่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรฐาน
การอานวย
ความสะดวก
ทาเนียบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
CERT
Readiness
กฎหมาย
แนวทางการขับเคลื่อน
หน้า ๗/๘
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure)
96
บรอดแบนด์แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูล
วงจรสื่อสารระหว่าง
ประเทศ
จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีคุณภาพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน
ทั่วประเทศภายในปี 2560 ในระดับราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ
มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 100 Mbps ในเขตเมืองในระดับราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ
 นโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ (ใยแก้วนาแสง, เสาโทรคมนาคม ฯลฯ)
 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ศูนย์ข้อมูล สร้างความ
คุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ
 การสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพการ ให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิด
การส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน
 ผลักดันภาคเอกชนให้เพิ่มศักยภาพและทักษะการดาเนินงาน อันจะ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในระดับภูมิภาค มี Capacity
เพียงพอ และมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับต่างประเทศหลายเส้นทาง
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ
(Service Infrastructure)
97
รัฐบาลดิจิทัล
แพลตฟอร์ม
การบริการ
นวัตกรรมบริการ
ข้อมูล
 ปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถ ขอรับบริการโดยไม่จาเป็นต้อง
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใช้ประโยชน์จากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่
เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มขอ ใช้บริการเพื่อลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษอีกด้วย
 ลดเวลาในการรับบริการของประชาชน
 มีแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) พื้นฐานเช่น บริการแปลภาษา บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API เพื่อรองรับการสร้างบริการรูปแบบใหม่ในด้านที่สาคัญเร่งด่วน เช่น e-
Commerce e-Logistics การท่องเที่ยว และบริการสาธารณสุขสาหรับประชาชน รวมทั้งการ
บริการข้อมูลสารสนเทศสาหรับชุมชน เป็นต้น
 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดเผย จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open
Data เพื่ออานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และนามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชน
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน
(Soft Infrastructure)
98
การอานวยความ
สะดวก
CERT
(Computer Emergency
Response Team)
Readiness
กฎหมาย
อานวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจ ด้านเอกสารสาคัญต่างๆ
ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยมาตรฐานใน
เอกสารการเงินและเอกสารการค้าอิเล็กทรอนิกส์
 พัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และ บุคลากร ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่สาคัญและจาเป็นต่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 ปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงกลไก
การบังคับใช้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการ
ทาธุรกรรมบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นการลด/เลิกการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เป็น
อุปสรรค
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion)
99
การส่งเสริมการค้า
ผ่านสื่อดิจิทัล
การส่งเสริมธุรกิจ
เกิดใหม่ด้านดิจิทัล
นวัตกรรมดิจิทัล
 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริการการค้าดิจิทัล (Digital Commerce) ด้วย
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการ
สร้างธุรกิจเกิดใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการต่อยอดนวัตกรรม
เพิ่มการจ้างงานอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับทักษะและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) เพื่อรองรับ
ความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดให้มีหลักสูตรระดับสูงทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (Advanced Computer Engineering and Digital
Innovation) รวมถึงอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนให้กับผู้ประกอบโดยเฉพาะธุรกิจ
SME
 บ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสาหรับการ
สร้างสินค้าและบริการ (Digital Innovation) โดยมุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการทาธุรกิจ
(Business Transformation) และจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Park) เพื่อทา
หน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ด้านสังคม (Digital Society)
100
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หอจดหมายเหตุ/
ห้องสมุดดิจิทัล
การรู้เท่าทันสื่อ
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนทุก
กลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัยเรียนที่อยู่
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาสามัญผู้ใหญ่ในวัยทางาน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท โดย
จะต้องมีการออกแบบระบบและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
(Universal Design)
 พัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศโดยการแปลงข้อมูลเก่าของรัฐหลากหลาย
ประเภทในให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชน สามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึง
การสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของ
สังคมไทย ที่สามารถเข้าถึงผ่านที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา
 สร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน
และมีความรับผิดชอบต่องสังคม โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง
เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูลและสื่อโดยไม่ถูกครอบงา และสามารถใช้สื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 101
แนวทางการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม:
กรณีภาคธุรกิจ
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
“ชื่อการประชุม” ครั้งที่ ๐/๒๕๕๘ วันที่ ๐๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (TH SARABUN 16)
กรอบแนวคิดการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(จากมิติการประชุมคณะทางานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558)
ส่งเสริม SMEs ให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทาธุรกิจ โดยการเพิ่มช่องทางการค้าด้วย e-Commerce
และปรับปรุงระบบงานภายใน (ระบบบัญชีและระบบ ERP) ให้รองรับการทาธุรกิจด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ e-Invoice เพื่อลดต้นทุน และใช้ระบบ e-Supply Chain Management เพื่อ
เชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยมาตรฐานข้อมูลและระบบบริการด้วยดิจิทัล
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
การเชื่อมโยงระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน ในสังคมดิจิทัล
GA = Government Agencies B = Businesses
M = Manufacturers
PSV = Payment
Service Providers
FI = Financial Institutions
LSV = Logistics
Service Providers
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ภาพรวมการค้าผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นเครือข่าย เรียกว่า
Digital Business Ecosystem
ธุรกิจภายใต้ Digital Economy ทาออนไลน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐ คู่ค้า และ
ลูกค้า
• ธุรกิจที่ต้องนาเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าจะเชื่อมผ่านระบบ National Single
Window (NSW) ของรัฐเพื่อการขอใบอนุญาตต่างๆ
• ธุรกิจจะชาระเงินหรือรับการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Payment Gateway
• ธุรกิจจะเชื่อมโยงกับการบริการ Logistics แบบออนไลน์
• ธุรกิจจะเพิ่มช่องทางการค้าผ่าน Trading Hub (e-Marketplace/e-Commerce)
• ธุรกิจจะเริ่มพัฒนาระบบ Fulfillment ด้วยดิจิทัลแบบ End-to-end
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
36 End-to-end Online
Order FulfillmentSystems
E-Taxi
E-Commerce/E-
Marketplace
End-to-End Online Order
Fulfillment Systems
B2B
กระบวนการนาเข้าส่งออก
พิธีการศุลกากรกับ 36 หน่วยงาน
เพิ่มช่องทางการค้าด้วย
E-Commerce/E-Marketplace
National Payment Systems
ชาระค่าสินค้าด้วย ePayment
ข้ามธนาคาร
ได้
ส่งใบกากับภาษี/ใบรับ
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
E-Tax Invoice/
E-Receive
เชื่อมโยงกับกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์
Government Digital
Business Services
การเชื่อมโยงบริการ
ภาครัฐกับกระบวนการธุรกิจ
Digital Business
Ecosystem
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ผู้ซื้อ ผู้ขาย
กรมสรรพากร
ใบสั่งซื้อสินค้า
ธนาคารผู้จ่ายเงิน ธนาคารผู้รับเงิน
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ใบ invoice
ใบกากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน
ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้
ที่มา: ปรับปรุงจากสภาอุตสาหกรรม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
The Retail
Cluster
Other Clusters:
Tourism,
Factory Supply
Chain, etc.
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
กรอบแนวคิดการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจาเป็นต้องทาให้ธุรกิจทุกขนาด
เชื่อมโยงกันทาธุรกรรมผ่าน Digital Business Ecosystem
ให้ครบถ้วนมากที่สุด
• เหมือนประเทศทั่วไป ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะ
ทาธุรกิจออนไลน์ แต่โดยที่ธุรกิจ SMEs เป็นส่วนสาคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ จึงจาเป็นที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
เข้าระบบ Digital Business Ecosystem
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
ทาไมต้องส่งเสริม SMEs ให้ใช้ดิจิทัลเพื่อการทาธุรกิจ
o ประเทศไทย มีจานวนผู้ประกอบการ SME ทั้งสิ้น 97% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ
สร้างรายได้ 4.45 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37% ของ GDP และมีการสร้างงานถึง 11.41
ล้านตาแหน่ง คิดเป็น 81% ของการว่าจ้างงานทั้งหมดในประเทศ1
o การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ SMEs ในประเทศไทย ยังอยู่แค่ในระดับพื้นฐานเท่านั้น2
ซึ่งการศึกษาในต่างประเทศพบว่า องค์กรที่นาโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้อย่างประสบ
ผลสาเร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้ 9% และเพิ่มประสิทธิภาพการ
สร้างกาไร 26%3
ที่มา:
1. สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปีพ.ศ.2556
2. จากผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ.2556
3. การศึกษาโดยการสารวจบริษัทชั้นนา 1,559 ทั่วโลก
ในปีพ.ศ.2556 ของ MIT Sloan Management Review
และ Capgemini Consulting
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 110
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
เชิงสังคม
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนชายขอบ
จุดประสงค์ : เพื่อติดตั้งระบบไอซีที (ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต โทรมาตร) ส่งเสริมการเรียนบน
ระบบ e-learningผ่านทางไกลผ่านดาวเทียม
eDLTV และระบบ e-health ในโรงเรียนชาย
ขอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
สุขภาพในชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขา สังกัด กศน. , โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน, โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ผลการดาเนินงานระยะสั้น (๑)ภายใน ๖
เดือน - ดาเนินการเสร็จสิ้นใน ๔ โรงเรียน
และ (๒) ภายใน ๑ ปี - ดาเนินการเสร็จสิ้น
ในอีก ๑๖ โรงเรียน รวมเป็น ๒๐โรงเรียน
ผลในระยะยาว : (๑) เด็ก เยาวชน ครู และ
คนในชุมชนมีระบบไอซีทีใช ้ลดความเหลื่อม
ล้าทางการเข ้าถึงแหล่งความรู้และข ้อมูล
และ (๒) (ในอนาคต) รัฐบาล/กสทชสามารถ
จัดหาบริษัท (telco) เข ้าไปขยายผลไป
โรงเรียน/ ชุมชนชายขอบอื่นทั่วประเทศที่มี
การบารุง รักษาอย่างสม่าเสมอยั่งยืน
พื้นที่ดำเนินงำนตำมพระรำชดำริฯ
๒๔ แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน
(กศน. ๒๓ แห่ง ตชด ๑ แห่ง
(บ้ำนโตแฮ))
๘
สอนผู้ใหญ่เวลากลางคืน ณ ศศช.
บ ้านคุทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ศึกษาทางไกล ณ ศศช. ห ้วย
เกี๋ยงน้อย อ.สบเมย จ.ตาก
ประชุมประจาเดือนของ
ชุมชน ศศช. มูเซอหลังเมือง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเสาส่ง
สัญญาณ แผงโซลาร์บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย
รร.ตารวจตระเวณชายแดนที่
ได ้เริ่มออกสารวจบ ้างแล ้ว
๕
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
What is a MOOC ?
• MOOC stands for a Massive Open Online Course.
• It is an online course aimed at large-scale participation and open (free) access via the internet.
• They are similar to university courses, but do not tend to offer academic credit.
• A number of web-based platforms supported by top universities and colleges offer MOOCs in a
wide range of subjects.
Source : https://www.mooc-list.com/tags/thailand
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
จุดประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ขนาดใหญ่ตามเทคโนโลยี Massive Open
Online Courses (MOOCs ) เพื่อให ้ได ้สื่อสาระที่
ครูนาไปใช ้สร ้างสื่อการสอน และเป็นระบบ
eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสาหรับผู้เรียน
เรียนฟรี และสามารถรองรับนักเรียนได ้พร ้อม
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงานระยะสั้น : (๑) ๖ เดือน - พัฒนา
ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เสร็จสิ้น
(๒) ๑ ปี - พัฒนาระบบคลังบทเรียนออนไลน์
แบบเปิดเสร็จสิ้น และเชื่อมกับคลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเปิด ซึ่งมีบทเรียนออนไลน์อย่าง
น้อย ๕๐ เรื่อง
ผลในระยะยาว : ครูและนักเรียนทั่วประเทศ
สามารถค ้นหาและเข ้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ได ้
มาตรฐาน ฟรี มีบทเรียนหลากหลาย ทั้งตาม
หลักสูตร และตามอัธยาศัย เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๗
กรอบการพัฒนา
กรอบแนวคิด
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Did you know the 'millennium generation of the 14-15 year
olds are the most technologically savvy in the UK' and it peaks until
our late 50s, then declines beyond 60?
113http://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis/digitalnatives/
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
114
ใครคือเจ้าของโลกดิจิทัลที่แท้จริง?
 digital natives
 digital immigrants
 digital fugitive
http://www.techlicious.com/images/phones/girls-
smart-phone-398px.jpg
http://static.guim.co.uk/sys-
images/Guardian/Pix/commercial/2011/12/1/132273980170
8/Senior-Caucasian-couple-l-007.jpg
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
115
115
http://thesocialmediatrainee.files.wordpress.com/2010/05/digital-natives-copy.jpg
Drawing made from the concept in “Digital Natives, Digital Immigrants”, Marc Prensky (c) 2001
From On the Horizon (MCB University Press, Vol 9, No.5, October 2001)
Born before 1980Born after 1980
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 116
Did you know,
You can safebook
http://theallapps.com/wp-content/uploads/Facebook-Phishing-520x245.jpg
http://blog.readyplanet.com/images/editor/1.1_5.jpg
http://c3.thejournal.ie/media/2012/11/safebook-online-guidelines-2-388x500.jpg
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th
Identity theft can happen anywhere, not just in the movies
117
http://4.bp.blogspot.com/_UqUwVPikChs/THj8j1way-I/AAAAAAAAOwo/znjtgHW0RwU/s1600/the-net-hacker-films.jpg
http://moviecitynews.com/2013/02/wilmington-on-movies-identity-theft/
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/b1/68/69/b16869356cd4469adb9532927954a3f2.jpg
Identity Thief
The NET
© NSTDA 2015
www.nstda.or.th 118
แชร์ว่อนภาพรถติดมโหฬาร เจ้าของภาพระบุเป็นภาพเก่า
แต่ถูกนาไปตกแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย ภาพต้นฉบับ
http://bit.ly/1dpR0Pj
ขอบคุณ
Source: http://www.funlava.com/
119

More Related Content

Similar to 20150622 การวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล htk v.4 b

การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806
การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806
การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806
Kant Weerakant Drive Thailand
 
Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015
Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015
Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015
Songphon Munkongsujarit
 
Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada
Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airadaEga แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada
Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada
Electronic Government Agency (Public Organization)
 
2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC
2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC 2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC
2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC
Nopporn Thepsithar
 
20140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp01
20140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp0120140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp01
20140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp01
Por Punyaratabandhu
 
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
Software Park Thailand
 
Thailand E commerce survey 2015
Thailand E commerce survey 2015 Thailand E commerce survey 2015
Thailand E commerce survey 2015
Utai Sukviwatsirikul
 
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
Software Park Thailand
 
Trends and Services in Modern Library
Trends and Services in Modern LibraryTrends and Services in Modern Library
Trends and Services in Modern Library
Maykin Likitboonyalit
 
Proposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton Suttiraksiri
Proposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton SuttiraksiriProposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton Suttiraksiri
Proposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton SuttiraksiriKumton Suttiraksiri
 
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุด
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุด
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุด
Maykin Likitboonyalit
 
Smart farm white paper chapter 4
Smart farm white paper chapter 4Smart farm white paper chapter 4
Smart farm white paper chapter 4Pisuth paiboonrat
 
Thaialnd Service Robot Market 2023
Thaialnd Service Robot Market 2023Thaialnd Service Robot Market 2023
Thaialnd Service Robot Market 2023
SirintornIns
 
e-Commerce
e-Commercee-Commerce
Etda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young bloodEtda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young blood
Thosaporn Kompat
 
Etda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood lowEtda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood low
Thosaporn Kompat
 
20181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 201820181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 2018
Thosaporn Kompat
 
NECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdf
NECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdfNECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdf
NECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdf
PawachMetharattanara
 
02 passakon-prathombutr-royin-20190831
02 passakon-prathombutr-royin-2019083102 passakon-prathombutr-royin-20190831
02 passakon-prathombutr-royin-20190831
thanaruk theeramunkong
 
ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
IMC Institute
 

Similar to 20150622 การวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล htk v.4 b (20)

การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806
การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806
การรังสรรค์ระบบนวัตกรรมในบริบทประเทศไทยและอาเซียน 20150806
 
Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015
Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015
Incubation Project (Public Hearing) - 6 October 2015
 
Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada
Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airadaEga แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada
Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada
 
2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC
2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC 2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC
2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC
 
20140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp01
20140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp0120140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp01
20140731st innovationsustainablesmedevelopment-140731103031-phpapp01
 
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
 
Thailand E commerce survey 2015
Thailand E commerce survey 2015 Thailand E commerce survey 2015
Thailand E commerce survey 2015
 
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
 
Trends and Services in Modern Library
Trends and Services in Modern LibraryTrends and Services in Modern Library
Trends and Services in Modern Library
 
Proposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton Suttiraksiri
Proposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton SuttiraksiriProposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton Suttiraksiri
Proposal Writing Th Imagine Cup 2010 By Kumton Suttiraksiri
 
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุด
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุด
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในงานห้องสมุด
 
Smart farm white paper chapter 4
Smart farm white paper chapter 4Smart farm white paper chapter 4
Smart farm white paper chapter 4
 
Thaialnd Service Robot Market 2023
Thaialnd Service Robot Market 2023Thaialnd Service Robot Market 2023
Thaialnd Service Robot Market 2023
 
e-Commerce
e-Commercee-Commerce
e-Commerce
 
Etda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young bloodEtda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young blood
 
Etda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood lowEtda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood low
 
20181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 201820181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 2018
 
NECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdf
NECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdfNECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdf
NECTEC-presentation-TH-Service-Robot-Market-2023.pdf
 
02 passakon-prathombutr-royin-20190831
02 passakon-prathombutr-royin-2019083102 passakon-prathombutr-royin-20190831
02 passakon-prathombutr-royin-20190831
 
ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
ผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
 

More from Thaweesak Koanantakool

Innovation and entrepreneurship
Innovation and entrepreneurshipInnovation and entrepreneurship
Innovation and entrepreneurship
Thaweesak Koanantakool
 
20170613E banhanbook
20170613E banhanbook20170613E banhanbook
20170613E banhanbook
Thaweesak Koanantakool
 
20160530 digital parkforsme thaweesak
20160530 digital parkforsme thaweesak20160530 digital parkforsme thaweesak
20160530 digital parkforsme thaweesak
Thaweesak Koanantakool
 
20160231 thailand challenges 2025+htk v18
20160231 thailand challenges 2025+htk v1820160231 thailand challenges 2025+htk v18
20160231 thailand challenges 2025+htk v18
Thaweesak Koanantakool
 
20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum
20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum
20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum
Thaweesak Koanantakool
 
Leveraging innovation for social opportunity
Leveraging innovation for social opportunityLeveraging innovation for social opportunity
Leveraging innovation for social opportunity
Thaweesak Koanantakool
 
Humanities in the age of digital technology (English) V5xx
Humanities in the age of digital technology (English) V5xxHumanities in the age of digital technology (English) V5xx
Humanities in the age of digital technology (English) V5xx
Thaweesak Koanantakool
 
20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a
20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a
20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a
Thaweesak Koanantakool
 
20131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)5
20131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)520131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)5
20131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)5
Thaweesak Koanantakool
 
20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)
20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)
20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)
Thaweesak Koanantakool
 
20080218 Government Email Service Thaweesak
20080218 Government Email Service Thaweesak20080218 Government Email Service Thaweesak
20080218 Government Email Service Thaweesak
Thaweesak Koanantakool
 
20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak
20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak
20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak
Thaweesak Koanantakool
 
20100323 Social Media For Organization Development2
20100323 Social Media For Organization Development220100323 Social Media For Organization Development2
20100323 Social Media For Organization Development2
Thaweesak Koanantakool
 
Bringing About A Broadband Future For Thailand2
Bringing About A Broadband Future For Thailand2Bringing About A Broadband Future For Thailand2
Bringing About A Broadband Future For Thailand2
Thaweesak Koanantakool
 
Thailand And Technology Trends
Thailand And Technology TrendsThailand And Technology Trends
Thailand And Technology Trends
Thaweesak Koanantakool
 
จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐
จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐
จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐
Thaweesak Koanantakool
 
20090831 Social Networking For Organizations
20090831 Social Networking For Organizations20090831 Social Networking For Organizations
20090831 Social Networking For Organizations
Thaweesak Koanantakool
 
20090824 Km Librarian
20090824 Km Librarian20090824 Km Librarian
20090824 Km Librarian
Thaweesak Koanantakool
 
20090317 Library Changes That We Need
20090317 Library Changes That We Need20090317 Library Changes That We Need
20090317 Library Changes That We Need
Thaweesak Koanantakool
 
20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared
20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared
20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared
Thaweesak Koanantakool
 

More from Thaweesak Koanantakool (20)

Innovation and entrepreneurship
Innovation and entrepreneurshipInnovation and entrepreneurship
Innovation and entrepreneurship
 
20170613E banhanbook
20170613E banhanbook20170613E banhanbook
20170613E banhanbook
 
20160530 digital parkforsme thaweesak
20160530 digital parkforsme thaweesak20160530 digital parkforsme thaweesak
20160530 digital parkforsme thaweesak
 
20160231 thailand challenges 2025+htk v18
20160231 thailand challenges 2025+htk v1820160231 thailand challenges 2025+htk v18
20160231 thailand challenges 2025+htk v18
 
20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum
20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum
20160305 thaweesak presentation at kyoto university SEA forum
 
Leveraging innovation for social opportunity
Leveraging innovation for social opportunityLeveraging innovation for social opportunity
Leveraging innovation for social opportunity
 
Humanities in the age of digital technology (English) V5xx
Humanities in the age of digital technology (English) V5xxHumanities in the age of digital technology (English) V5xx
Humanities in the age of digital technology (English) V5xx
 
20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a
20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a
20130816 roles of nstda in promoting innovation in thai industry-2a
 
20131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)5
20131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)520131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)5
20131025 success stories on innovation in thailand-thaweesak (all)5
 
20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)
20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)
20100916 ten-technologies-to-watch-(thaweesak koanantakool)
 
20080218 Government Email Service Thaweesak
20080218 Government Email Service Thaweesak20080218 Government Email Service Thaweesak
20080218 Government Email Service Thaweesak
 
20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak
20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak
20080421 Nintendo Wii Game Innovation Talk Thaweesak
 
20100323 Social Media For Organization Development2
20100323 Social Media For Organization Development220100323 Social Media For Organization Development2
20100323 Social Media For Organization Development2
 
Bringing About A Broadband Future For Thailand2
Bringing About A Broadband Future For Thailand2Bringing About A Broadband Future For Thailand2
Bringing About A Broadband Future For Thailand2
 
Thailand And Technology Trends
Thailand And Technology TrendsThailand And Technology Trends
Thailand And Technology Trends
 
จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐
จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐
จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐
 
20090831 Social Networking For Organizations
20090831 Social Networking For Organizations20090831 Social Networking For Organizations
20090831 Social Networking For Organizations
 
20090824 Km Librarian
20090824 Km Librarian20090824 Km Librarian
20090824 Km Librarian
 
20090317 Library Changes That We Need
20090317 Library Changes That We Need20090317 Library Changes That We Need
20090317 Library Changes That We Need
 
20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared
20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared
20090124 Web2.0 To Libary2.0 Shared
 

20150622 การวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล htk v.4 b

 • 1. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 เอกสารการบรรยาย จัดเตรียมโดย ทีมงานคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงวิทย์/กระทรวงICT การวางรากฐานเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th หัวข้อนาเสนอ • สมรรถนะทางเศรษฐกิจของไทย • ปัญหาที่ฉุดรั้งประเทศไทยก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว • ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ • Digital Economy • แนวคิดและนิยาม • บทเรียนและตัวอย่าง • กรอบนโยบาย 2
 • 4. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th เศรษฐกิจไทยกาลังอยู่ในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ต่ากว่าในอดีต 4 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 11 ปี) (%) หมายเหตุ: คานวณจากข้อมูลรายได้ประชาชาติ, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มา: สมชัย จิตสุชน และคณะ, โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ, TDRI, 2556.
 • 5. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th บทบาทของคนไทยในเศรษฐกิจไทย ลดลง 5 สัดส่วนรายได้ประชาชาติ GNI/GDP Source: world development indicators 2013 อ้างใน สมชัย จิตสุชน และคณะ, TDRI, 2556
 • 6. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 2 สัญญาณชี้ “ไทย” ติดกับดักรายได้ประเทศปานกลาง 6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GNI per capita, Atlas method (current US$) GDP growth (annual %) Source: www.worldbank.org 1. อัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจชะลอตัว 2. รายได้ประชาชาติต่อ จานวนประชากร (gross national income per capita) อยู่ในช่วงรายได้ ระดับกลาง-บน (upper- middle income)
 • 7. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 7Thermometer source: www.timvandevall.com ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล GNI per Capita US$ 4,126 12,745 Upper- Middle income 10,000 5,200 20,000 Productivity Cost of logistic Corruption Justice System Research and Innovation Incentives And Government markets Open Data Big Data Analytics Broadband network Infrastructure Quality of Education High- income Lower- Middle income จะฉุดประเทศไทยขึ้นจากหล่ม middle-income trap ได้อย่างไร?
 • 9. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 9ที่มา: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/TH TH Rank 30th of 61 IMD World Competitiveness Infrastructure
 • 10. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Network Readiness Index 2015 Readiness 10Source: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/downloads/ 0 20 40 60 80 100 120 140 Electricity production Mobile network coverage Int' internet bandwidth Secure internet servers 3rd pillar: infrastructure ranking 0 20 40 60 80 100 120 Prepaid mobile cellular tariffs (PPP) Fixed broadband internet tariffs (PPP) Internet & telephony competition 4th pillar: Affordability ranking TH rank 67th of 143 Server ที่มั่นคง มีน้อย Fixed Broadband ราคาแพง
 • 11. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Network Readiness Index 2015 Usage 11Source: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/downloads/ 0 20 40 60 80 100 120 140 Mobile phone subscriptions/100 pop Individuals using internet Households w/ personal computer Households w/ Internet access Fixed broadband internet subs./100 pop Mobile broadband subs./100 pop Use of virtual social networks 6th pillar: Individual usage ranking 0 20 40 60 80 100 Importance of ICTs to gov't vision Government Online Service Index Gov't success in ICT promotion 8th pillar: Government usage ranking 0 20 40 60 80 100 120 140 Firm-level technology absorption Capacity for innovation PCT patents, applications/million pop Business-to-business Internet use Business-to-consumer Internet use Extent of Staff training 7th pillar: Business usage ranking การใช้ ICT ในภาครัฐอ่อนมาก ผู้ใช้ Fixed Broadband น้อย
 • 12. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th State of the Internet 12Source: The Akamai State of the Internet Report, www.akamai.com ประเทศไทย มีความเร็วบรอดแบนด์ เฉลี่ย7.1 Mbps และ สูงสุด 46.3 Mbps
 • 13. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Mobile Connectivity 13Source: The Akamai State of the Internet Report, www.akamai.com 281.8 ความเร็วของเรายังไม่ถึงระดับ 3G
 • 14. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 14Source: The Global Competitiveness Report 2014-2015 Strength • Macroeconomic environment • Financial market development • Market size Weakness • Innovation • Institutions • Infrastructure • Labor market efficiency The Global Competitiveness 2014-2015 Institutions
 • 15. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Global Competitiveness Index 2014-2015 Stage of Development Stage I: Factor driven Stage II: Efficiency driven Stage III: Innovation driven 15 • Cambodia • India • Vietnam • China • Indonesia • Thailand • Singapore • South Korea • Japan • USA Stage I move to Stage II • Philippines Stage II move to Stage III • Malaysia Source: The Global Competitiveness Report 2014-2015 และการประชุมคระอนุกรรมการจัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรม
 • 16. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th IMD-Government efficiency-Institutional Framework (1) 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Legal and regulatory framework Adeptability of government policy Government decisions Transparency Bureaucracy Bribing and corruption Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia ประเทศไทยรั้งท้าย เพราะมีการติดสินบน และการทุจริตสูงมาก Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014 State Efficiency
 • 17. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th IMD-Government efficiency-Institutional Framework (2) 17Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014 Competition and Regulations 0 2 4 6 8 10 Government subsidies (%) Subsidies State ownership of enterprises Competition legislation Parallel economy Ease of doing business Creation of firms Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia ประเทศไทยรั้งท้าย ในทุกมิติของการแข่งขัน และการกากับดูแล
 • 18. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Corruption GCI 2014-2015: Thailand 18ที่มา: The Global Competitiveness Report 2014-2015
 • 19. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 19Source: www.transparency.org Corruption CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014: Thailand
 • 20. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 20 Thailand Rank 85/175 Score 38/100 Singapore Rank 7/175 Score 84/100 Malaysia Rank 50/175 Score 52/100 Source: www.transparency.org
 • 21. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 21 Quality of Education Singapore Thailand Malaysia PISA 2012
 • 22. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th คุณภาพการศึกษาไทย สะท้อนผ่านผลคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย และ PISA ของนักเรียนชั้น ม.ต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี) 22 Source : OECD, PISA 2012 Results in Focus
 • 23. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 23 Productivity and Efficiency Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia GPP(PPP)/person/hour(US$) GDP(PPP)/person(US$) Labor productivity (PPP) Overall productivity (PPP) Agricultural productivity (PPP) Productivity in industry (PPP) Productivity in services (PPP) ผลิตภาพด้าน การเกษตรน่า เป็นห่วงมาก
 • 24. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 24 Productivity and Efficiency Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Large corporations Small and medium-size enterprises Productivity of companies ผลิตภาพและ ประสิทธิภาพของ SME น่าเป็นห่วงมาก
 • 25. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 10 ปีที่ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานไทย ชะลอตัวลง 3 เท่า 25 Source: WEF ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, กาลังคน..หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย, การประชุมประจาปี 2557 ของ สศช.
 • 26. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 26 Logistics 0 1 2 3 4 5 Customs Infrastructure International shipments Logistics competence Tracking & tracing Timeliness Singapore Malaysia Thailand Logistics Performance Index 2014 LPI Rank LPI Score Singapore 5 4 Malaysia 25 3.59 Thailand 35 3.43 Source: www.worldbank.org
 • 28. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 28 Broadband Network Source: www.commscope.com ใยแก้วนาแสง ไปถึงเกือบทุกครัวเรือน ความเร็วสูงขึ้นเป็น 100 Mbps (ส่งภาพยนต์หนึ่งเรื่องในเวลาประมาณ 100 วินาที) การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ การสื่อสาร มีความเร็วสูงกว่า 10 Gbps (ส่งภาพยนต์หนึ่งเรื่องในเวลาประมาณ 1 วินาที)
 • 29. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Broadband for driving sustainable development Broadband ICTs and the Millennium Development Goals (MDGs) (1) 29Source: www.broadbandcommission.org
 • 30. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Broadband ICTs and the Millennium Development Goals (MDGs) (2) 30Source: www.broadbandcommission.org
 • 31. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th The changing economics of telecom network developments 31Source: www.broadbandcommission.org Key Policy Interventions for Addressing Infrastructure Deployment Costs (1)
 • 32. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th The changing economics of telecom network developments 32Source: www.broadbandcommission.org Key Policy Interventions for Addressing Infrastructure Deployment Costs (2)
 • 36. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Source: IRAS Singapore รูปแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ 100% (Broad-based) 50% (enhanced 300% (PIC) 250% (PIC) วงเงินไม่เกิน 400,000 s$ Local R&D 50% (Targeted) Broad-based Oversea R&D 100% (Broad-based) 100% (Broad-based) 50% (enhanced Productivity and Innovation Credit (PIC) Scheme 100% (Broad-based) Targeted 100% (Broad-based) 50% (enhanced 100% (Broad-based) 100% (Targeted) Local R&D Oversea R&D Local R&D Oversea R&D วงเงินเกิน 400,000 s$ 36
 • 37. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ทางเลือกในการลดหย่อนภาษีหาก “ขาดทุน” ขอคืนเงินสด (CASH PAYOUT) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 6 กิจกรรม ภายใต้ PIC scheme: ◦การซื้อ/เช่าเทคโนโลยีและเครื่องมือ ◦การซื้อ/ได้มาซึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญา ◦การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ◦วิจัยและพัฒนา ◦การฝึกอบรมพนักงาน ◦การออกแบผลิตภัณฑ์ สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ จานวนเงินที่ได้คืนในอัตราร้อยละ 30 (ตัวอย่าง เช่น หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 100,000 เหรียญสิงคโปร์ จะได้ เงินสดคืน เท่ากับ 30,000 เหรียญสิงคโปร์) เก็บสิทธิของตนไว้ ขอคืนภาษีในปีที่มีกาไร โอนค่าใช้จ่ายไปให้กับบริษัทในเครือ หรือ โอนสิทธิไปให้กับคู่สมรส 37 Source: IRAS Singapore ไม่มีภาษีให้ลดหย่อน ก็สามารถแปลงเป็นเงินสดได้
 • 38. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th วิธีการบริหารจัดการ (Administration) การลดหย่อนภาษีทุกบริษัทเป็นกรณีทั่วไป (Broad-based) ไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ (Pre-approved) จากหน่วยงานของรัฐ (IRAS) บริษัทที่เสียภาษีจะประเมินค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการลดหย่อนด้วยตัวเอง (Self–declared) การลดหย่อนภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่กาหนดสาหรับการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องผ่านการอนุมัติ (Pre-approved) จาก EDB ในกรณีที่ IRAS มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดว่าเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ จะปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ หากบริษัทยื่นขอสิทธิประโยชน์เกินจริง จะต้องเสียค่าปรับ 38Note : IRAS : The Inland Revenue Authority of Singapore
 • 39. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ผลการดาเนินงาน R&D Tax Incentive Scheme 0 100 200 300 400 500 600 700 2008 2009 2010 2011 166 287 363 633 137 224 287 502 29 63 76 131 Total Broad-based Targeted จานวนบริษัท (ราย) Source : IRAS, August 24, 2012 39 การนารูปแบบให้สิทธิประโยชน์ฯ ภายใต้ PIC scheme มาใช้ใน ปี 2011 ทาให้มีจานวนบริษัทที่ขอใช้ สิทธิประโยชน์ฯ เพิ่มขึ้น 73.38%
 • 40. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 40 กลไกหลักในการกระตุ้นนวัตกรรมจากด้านอุปสงค์ : การจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรภาครัฐ Government Markets
 • 41. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th สรุปมาตรการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของต่างประเทศเบื้องต้น การสนับสนุน ด้านอุปทาน • งบประมาณวิจัย • บุคลากรวิจัย • หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย • โครงการพื้นฐานงานวิจัย • มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การสนับสนุน ด้านอุปสงค์ • เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและผู้ใช้ • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรม 41การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 42. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th กลไกหลักในการกระตุ้นนวัตกรรมจากด้านอุปสงค์ : การจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรภาครัฐ 1. การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ (pre-commercial procurement: PCP) คือ กระบวนการที่องค์กรภาครัฐสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและ บริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ วิจัยและพัฒนา หรือนาร่องการใช้งานก่อนนามาผลิตในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การที่ องค์กรภาครัฐเป็นผู้ซื้อรายแรกที่แบ่งปันความเสี่ยงและผลประโยชน์กับผู้ขาย (supplier) จะช่วยให้สินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น 2. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม (public procurement of innovation: PPI) คือ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมที่มีอยู่ในตลาดหรือพร้อมที่จะออกสู่ตลาด ด้วย กระบวนการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การค้าโลก (WTO) ในหลักการความ โปร่งใส การไม่กีดกัน และการไม่ลาเอียง 42การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 43. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th สรุปประเด็นสาคัญจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ประเทศ กลไกที่ใช้ มาตรการเสริม จีน การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม ตีพิมพ์รายการสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการรับรอง เกาหลี การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ หน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนา สินค้าเทคโนโลยีร่วมกัน สหภาพยุโรป การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ จัดซื้อสินค้านวัตกรรมตามกฎของ WTO และเริ่ม พัฒนากลไกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิง พาณิชย์ สหรัฐอเมริกา การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิง พาณิชย์ ทาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม ทั้งสินค้า การทหารและพลเรือน ทาการจัดซื้อจัดจ้างก่อน การผลิตเชิงพาณิชย์ในโครงการ SBIR ญี่ปุ่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรม การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมสินค้านวัตกรรมจาก ภาคเอกชน ฟินแลนด์ การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ ให้สิ่งจูงใจทางการเงินแก่หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อ สินค้านวัตกรรม 43การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 44. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ประโยชน์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสินค้านวัตกรรม กลไกการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ มาตรการ สนับสนุนเสริม งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม - การพัฒนานวัตกรรมของประเทศเติบโตมากขึ้น - สร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต - ผลงานวิจัยได้นามาใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ ความต้องการ นวัตกรรมของผู้ใช้ ที่เป็นหน่วยงาน/ โครงการภาครัฐ 44การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 45. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th กรณีศึกษาที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมทางโทรคมนาคม (Base station: ฟินแลนด์) การจัดซื้อจัดจ้าง รัฐว่าจ้างบริษัทต่างชาติ ให้ร่วมทาวิจัยกับ ภาคเอกชนในประเทศ และซื้อผ่านการประมูล อุปสงค์ โอกาสทางธุรกิจจาก เทคโนโลยี radio transmission ที่รัฐ เป็นเจ้าของสัญญาณ เครือข่าย และไม่มีการ พัฒนาในประเทศ ผลกระทบ - เกิดนวัตกรรมใหม่ (digital switching system และ base station สาหรับสัญญาณเครือข่ายของประเทศ) - นามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักหนึ่งของประเทศ (โนเกีย) อุปทาน - มีหน่วยงานวิจัย และ บุคลากรวิจัยพร้อมใน การทาวิจัย - มีเงินทุนสนับสนุน เกิดความร่วมมือ ในการร่วมวิจัย ระหว่างกลุ่ม ผู้ผลิตในฟินแลนด์ กับบริษัทต่างชาติ 45การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 46. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th กรณีศึกษาที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างรถไฟความเร็วสูงในจีน การจัดซื้อจัดจ้าง 1.รัฐลงทุนซื้อตัวรถไฟความเร็ว สูง และชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นใน ต่างประเทศจากผู้ผลิตหลายราย 2.กาหนดเงื่อนไขให้ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อสามารถทาการ ผลิตเองได้ในอนาคต อุปสงค์ สภาประชาชนกาหนด Guide Line ในการขยาย โครงการก่อสร้างรถไฟ ความเร็วสูงว่าจีน จาเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยี จากต่างชาติ แต่ต้องไม่ใช่ เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ต่างชาติเท่านั้น ผลกระทบ - ประเทศมีความรู้เทคโนโลยีในการผลิตรถไฟความเร็วสูงที่ได้รับถ่ายทอดจากต่างประเทศ - สถาบันวิจัยรถไฟในจีน มีการทาวิจัยเข้มข้นขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อต่อยอดไปสู่การพึ่งพาตนเอง - เกิดองค์ความรู้ และสร้างอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงให้จีนสามารถทาเองภายในประเทศได้ อุปทาน - มีสถาบันวิจัยรถไฟใน ประเทศอยู่แล้ว - มีอุตสาหกรรมพร้อม - มีบุคลากรพร้อมถ่ายทอด เทคโนโลยี - มีเงินทุนสนับสนุนการทา วิจัย พัฒนา - กิจการทุกอย่างเป็นของรัฐ ง่ายต่อการดาเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ กระตุ้นการ รวมตัวกันของ ผู้ผลิตในจีน 46การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 47. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th กรณีศึกษาที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหูฟังผ่านระบบประกันสุขภาพ (ไทย) สปสช. ให้ทุน NECTEC ในการ จัดหาเครื่องมือ และเครื่องช่วยหู ฟัง ๑,๐๐๐ เครื่อง อุปสงค์ มีความต้องการให้คนหู หนวกเข้าถึงเครื่องช่วย ฟัง เพราะสินค้านาเข้ามี ราคาสูงและขาด คุณลักษณะที่ต้องการ บางอย่าง ผลกระทบ - เกิดการนานวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูงและราคาต่าไปใช้จริงกับผู้ด้อยโอกาสในประเทศ - มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลของโครงการร่วมดังกล่าว - เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาสในประเทศ อุปทาน - มีสถาบันวิจัยในประเทศ - มีบุคลากรที่พัฒนา เทคโนโลยีเองได้ - มีเงินทุนสนับสนุนการทา วิจัย พัฒนา สร้างความ ร่วมมือในการ พัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัทผู้ผลิตกับ หน่วยงาน ภาครัฐ 47การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558, 9 มกราคม 2558
 • 49. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 49 พลเมือง ร่วมพัฒนาประเทศด้วยข้อมูลภาครัฐ
 • 50. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 50 ข้อมูลมาจากพลเมือง บริษัท และจากภาครัฐ มีโอกาสเปิดเผยได้
 • 51. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 51 ภาครัฐสามารถให้บริการข้อมูล หรือเป็นทั้งตัวเร่งและเป็นผู้ใช้
 • 52. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 52 ลักษณะแห่ง “ความเปิด” ของข้อมูล 4 ชนิด
 • 53. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 53 ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 • 54. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 54 ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 • 55. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 55 http://www.data.go.jp/?lang=english https://opendata.go.ke/
 • 56. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 56 Big Data and Analytics http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf Growth rates and rising share of mobile data
 • 57. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 57 Big data maturity framework http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf
 • 58. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Example: How Companies Learn Your Secrets 58 For decades, Target has collected vast amounts of data on every person who regularly walks into one of its stores. Whenever possible, Target assigns each shopper a unique code — known internally as the Guest ID number — that keeps tabs on everything they buy. http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=all&_r=1 Man walked into a Target outside Minneapolis and demanded to see the manager. He was clutching coupons that had been sent to his daughter, and he was angry. “My daughter got this in the mail!” he said. “She’s still in high school, and you’re sending her coupons for baby clothes and cribs? Are you trying to encourage her to get pregnant?” The manager didn’t have any idea what the man was talking about. He looked at the mailer. Sure enough, it was addressed to the man’s daughter and contained advertisements for maternity clothing, nursery furniture and pictures of smiling infants. The manager apologized and then called a few days later to apologize again. Continue reading the main story On the phone, though, the father was somewhat abashed. “I had a talk with my daughter,” he said. “It turns out there’s been some activities in my house I haven’t been completely aware of. She’s due in August. I owe you an apology.”
 • 59. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 59Source: Global Agenda Council on the Future of Manufacturing Value Chain “Smile” Curve
 • 61. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย เพื่อนาพาประเทศออกจาก Middle Income Trap 61 ที่มา: รุจา อดิศรกาญจน์ และคณะ, การลงทุนของไทยกุญแจสาคัญเพื่อออกจาก middle income trap, www.bot.or.th ภาคเอกชนมีบทบาทหลักใน การขับเคลื่อน แต่ต้องปรับตัว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง วิจัยและพัฒนาในการ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาทักษะ แรงงาน เพื่อก้าวข้ามการ รับจ้างผลิตสินค้าแบบเดิมที่ ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
 • 62. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Cost Trends เงิน 599 บาท ทาอะไรได้บ้าง 1980 1990 2000 2010 1 GB SD Card 32 GB SD Card 128 MB SD Card 1.44 MB Floppy Disk 18 Mbps Always on Internet Access เล่นไลน์ทั้งวันทั้งคืน 24 Kbps Dial-up Internet Access 30 ชม 1 Mbps Always on Internet Access โทรศัพท์ทางไกล ลอนดอน สามนาที โทรศัพท์ทางไกล ลอนดอน 60 นาที เติมน้ามันรถได้ 200 ลิตร เติมน้ามันรถได้ 20 ลิตร 62 Digital Technology
 • 65. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Sensors in smart phones  Data Data Data Microphones GPS/GNSS Cameras Accelerometers Video Gyroscope Ambient Light sensor Compass Moisture sensor Very precise clock Temperature sensor Fingerprint reader Blood vessel reader 65
 • 66. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 66 ©Nigel Holmes 2012 / from The Human Face of Big Data
 • 67. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Google services are not FREE!!! เขาบันทึกพฤติกรรมการเข้าชม อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ 67Source: https://history.google.com/history/
 • 68. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 68Source: chrome://history/ Chromecan trace every web what you visit at all time. You might forgot, but Google does not.
 • 69. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Internet of Things ที่มา: IoT European Research Center (IERC) 69
 • 70. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 70 Polar WearLink + transmitter with Bluetooth The WearLink+ with Bluetooth heart rate sensor is compatible with following phones
 • 71. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Digital Economy: แนวคิดและนิยาม 71 3
 • 72. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 72 Characteristics of the digital economy Australia: The global network of economic and social activities that are enabled by information and communications technologies, such as the internet, mobile and sensor networks. This includes conducting communications, financial transactions, education, entertainment and business using computers, phones and other devices. Australia has made a commitment to becoming a leading digital economy, and faces competition from comparable countries that have also adopted a focus on promoting a local digital economy. ‘Without open access to appropriate categories of information, Australia may not enjoy the potential innovation in the digital economy Singapore: Digital Economy will expand beyond just the Internet Economy (economic value derived from the Internet) to include economic and social activities resulting from other information and communications technologies (ICT) Source: Infocomm Development Authority of Singapore Australian Government 2015
 • 73. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 73 Characteristic of the digital economy EU: The digital economy is the result of the transformational effects of new General-Purpose Technologies (GPT) in the fields of information and communication. It has impacted all the sectors of the economy and social activities, for instance: retail, transports, financial services, manufacturing, education, healthcare, media and so on. It has implications much beyond the Information and Communication Technology (ICT) sector. In addition, the internet is empowering people in a new and different way to create and share their ideas, giving rise to new content, entrepreneurs and markets Digital economy as social and economic activities that demonstrate the following characteristics: are enabled by internet/mobile technology platforms and ubiquitous sensors; offer an information-rich environment; are built on global, instant/real-time information flows; provide access 24/7, anywhere, i.e. are always-on and mobile; support multiple, virtual, connected networks. Source: European Commission 2014
 • 74. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Digital Economy ทาหน้าที่เป็นส่วน เสริม (Additional) เพื่อสนับสนุนให้ Growth Engine ตัวเดิม ได้แก่ ภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการทาหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี Digital Economy เกิดมานานแล้ว คือ ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของการใช้ ประโยชน์จาก Digital Technology โดย มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ Digital Technology คือ Digital Economy ซึ่ง เป็นฐานหรือเป็นตัวเร่ง หรือ factor of economic growth ที่ทาให้ economic agent ทางานได้ดีขึ้น ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังจะเห็นผลการนาเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมี IT เป็นตัวเร่ง และทาให้เกิดได้จริง รองรับการแข่งขันไม่เฉพาะในประเทศ แต่ รวมถึงการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย ขณะเดียวกันต้อง ทาให้เศรษฐกิจและ สังคมดีขึ้น คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจาประเทศไทยและภูมิภาค อินโดจีน บ.ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จากัด การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ICT เป็นการยกระดับ หรือเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตได้เร็ว และแข่งขันได้เร็ว ขึ้น โดยต้องมองทั้งเศรษฐกิจสังคม ภาคราชการ ลูกจ้าง อุตสาหกรรม ผู้สูงอายุ ทุกคนต้องมีความรู้ และสามารถใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความรู้ และเศรษฐกิจ คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บ.อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่มา: สรุปจากช่วงปาฐกถาและช่วงเสวนา งานสัมมนา ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ สองพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิตอล-แลนด์ลิงค์ ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว ณ 29 ตุลาคม 2557 74
 • 75. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th G ความสาคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ปฎิรูป เปลี่ยนแปลงกระบวนการ รูปแบบ โครงสร้าง วิธีคิด ฯลฯ เพิ่มผลิตผลการผลิต ลดความเหลื่อม ล้า ขยายความร่วมมือ รัฐ เอกชน และพลเมือง เพิ่มศักยภาพ การแข่งขัน เชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มพลังและศักยภาพชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางสังคม สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคส่วนต่างๆ เศรษฐกิจเติบโต 75 การพนัน อาชญากรรม Cyber attacks สื่อลามก ยาเสพติด ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ขู่กรรโชค สินค้า/บริการผิดกฎหมาย
 • 76. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Digital Economy: ตัวอย่าง 76 4
 • 77. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 77 News and Information Flow Source: KPCB 2012
 • 80. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Books and Magazine 80 Source: KPCB 2012
 • 81. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 81 81 3D printer http://3dprinterplans.info/wp-content/uploads/2013/10/ATOM-3D-Printer-Taiwan-2.jpg
 • 82. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 82 ในบางครั้ง บริษัทบางบริษัท อาจจะ ปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี จนต้องเกิดความสูญเสีย...
 • 83. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ร้านวิดีโอ 83Source: KPCB 2012 แต่ก่อน… เดี๋ยวนี้…
 • 84. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 84 แต่ก่อน… Photo and motion picture film Glory days: the giant, now led by Perez, was once a photographic pioneer but it made the mistake of not capitalising on digital http://www.standard.co.uk/business/kodak-collapses-as- it-fails-to-keep-up-with-the-times-7309344.html http://www.samsung.com/au/consumer-images/product/smart- cameras/2014/EC-WB35FZBPWAU/features/EC-WB35FZBPWAU-74-0.jpg http://i1.wp.com/www.weeklytechfocus.com/wp- content/uploads/2014/04/eyefi.jpg?resize=800%2C400 เดี๋ยวนี้… Mobi and EyeFi Cloud, cloud sync for any digital camera การถ่ายภาพ
 • 88. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 88 “ASPN helps sellers to quickly ramp up their online strategy. As sellers, we don’t have to worry about quality and pricing of these services as we know these are trusted service providers qualified by Amazon. These service providers are trained and do not need any guidance on meeting Amazon standards.
 • 89. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 89http://www.thanop.com/wp-content/uploads/2014/10/dutch-mill-premium-milk-certificate-details2.jpg Premium milk
 • 93. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบาย การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการ ใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการ ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 93 ที่มา: นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 94. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th หลักการในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 1. ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้นาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชน อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดิจิทัล ให้โปร่งใส และลดคอรัปชั่น 2. มีคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแห่งชาติ ที่ชี้นาทิศทางของการพัฒนาให้แก่ หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกาหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และ พัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ 3. นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนาและ ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล 4. รัฐจะกากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลเข้มและความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิดกัน 5. รัฐจะปรับปรุงบทบาท อานาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการกากับ ดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคาพยพของการทางานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ เสริมซึ่งกันและกัน 94 เอกชนนา รัฐสนับสนุน กรรมการ ระดับชาติ ขับเคลื่อน ไปด้วยกัน คุ้มครอง ป้องกัน มีองค์กร ส่งเสริม
 • 95. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน เลขานุการ ศูนย์การเรียนรู้ การบริหารโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริการ ลอจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลดิจิทัล นวัตกรรม บริการข้อมูล แพลตฟอร์ม การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านกายภาพ บรอดแบนด์ แห่งชาติ National Broadcast การสื่อสารผ่าน ดาวเทียม การจัดการความถี่ คลื่นวิทยุ วงจรสื่อสาร ระหว่างประเทศ ศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล การส่งเสริมธุรกิจ เกิดใหม่ด้านดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมการค้า ผ่านสื่อดิจิทัล สื่อสาระ ดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนา สังคมดิจิทัล การเรียนรู้ ตลอดชีวิต การออกแบบ เพื่อทุกคน หอจดหมายเหตุ/ ห้องสมุดดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านมาตรฐาน การอานวย ความสะดวก ทาเนียบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ CERT Readiness กฎหมาย แนวทางการขับเคลื่อน หน้า ๗/๘
 • 96. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) 96 บรอดแบนด์แห่งชาติ ศูนย์ข้อมูล วงจรสื่อสารระหว่าง ประเทศ จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีคุณภาพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน ทั่วประเทศภายในปี 2560 ในระดับราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 100 Mbps ในเขตเมืองในระดับราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ  นโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ (ใยแก้วนาแสง, เสาโทรคมนาคม ฯลฯ)  มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ศูนย์ข้อมูล สร้างความ คุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ  การสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพการ ให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิด การส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน  ผลักดันภาคเอกชนให้เพิ่มศักยภาพและทักษะการดาเนินงาน อันจะ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในระดับภูมิภาค มี Capacity เพียงพอ และมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับต่างประเทศหลายเส้นทาง
 • 97. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) 97 รัฐบาลดิจิทัล แพลตฟอร์ม การบริการ นวัตกรรมบริการ ข้อมูล  ปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถ ขอรับบริการโดยไม่จาเป็นต้อง ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ สาเนาทะเบียนบ้าน  ใช้ประโยชน์จากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่ เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มขอ ใช้บริการเพื่อลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษอีกด้วย  ลดเวลาในการรับบริการของประชาชน  มีแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) พื้นฐานเช่น บริการแปลภาษา บริการ เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API เพื่อรองรับการสร้างบริการรูปแบบใหม่ในด้านที่สาคัญเร่งด่วน เช่น e- Commerce e-Logistics การท่องเที่ยว และบริการสาธารณสุขสาหรับประชาชน รวมทั้งการ บริการข้อมูลสารสนเทศสาหรับชุมชน เป็นต้น  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดเผย จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data เพื่ออานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และนามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ รูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชน
 • 98. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure) 98 การอานวยความ สะดวก CERT (Computer Emergency Response Team) Readiness กฎหมาย อานวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจ ด้านเอกสารสาคัญต่างๆ ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยมาตรฐานใน เอกสารการเงินและเอกสารการค้าอิเล็กทรอนิกส์  พัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และ บุคลากร ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่สาคัญและจาเป็นต่อการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงกลไก การบังคับใช้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการ ทาธุรกรรมบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นการลด/เลิกการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เป็น อุปสรรค
 • 99. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion) 99 การส่งเสริมการค้า ผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมธุรกิจ เกิดใหม่ด้านดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัล  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริการการค้าดิจิทัล (Digital Commerce) ด้วย การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการ สร้างธุรกิจเกิดใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการต่อยอดนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับทักษะและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) เพื่อรองรับ ความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดให้มีหลักสูตรระดับสูงทางด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (Advanced Computer Engineering and Digital Innovation) รวมถึงอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนให้กับผู้ประกอบโดยเฉพาะธุรกิจ SME  บ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสาหรับการ สร้างสินค้าและบริการ (Digital Innovation) โดยมุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการทาธุรกิจ (Business Transformation) และจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Park) เพื่อทา หน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร
 • 100. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ด้านสังคม (Digital Society) 100 การเรียนรู้ตลอดชีวิต หอจดหมายเหตุ/ ห้องสมุดดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนทุก กลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัยเรียนที่อยู่ ทั้งในและนอกระบบการศึกษาสามัญผู้ใหญ่ในวัยทางาน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท โดย จะต้องมีการออกแบบระบบและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)  พัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศโดยการแปลงข้อมูลเก่าของรัฐหลากหลาย ประเภทในให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชน สามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึง การสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของ สังคมไทย ที่สามารถเข้าถึงผ่านที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา  สร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่องสังคม โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูลและสื่อโดยไม่ถูกครอบงา และสามารถใช้สื่อเป็น ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
 • 101. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 101 แนวทางการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม: กรณีภาคธุรกิจ
 • 102. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th “ชื่อการประชุม” ครั้งที่ ๐/๒๕๕๘ วันที่ ๐๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (TH SARABUN 16) กรอบแนวคิดการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (จากมิติการประชุมคณะทางานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558) ส่งเสริม SMEs ให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทาธุรกิจ โดยการเพิ่มช่องทางการค้าด้วย e-Commerce และปรับปรุงระบบงานภายใน (ระบบบัญชีและระบบ ERP) ให้รองรับการทาธุรกิจด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ e-Invoice เพื่อลดต้นทุน และใช้ระบบ e-Supply Chain Management เพื่อ เชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยมาตรฐานข้อมูลและระบบบริการด้วยดิจิทัล
 • 103. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th การเชื่อมโยงระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน ในสังคมดิจิทัล GA = Government Agencies B = Businesses M = Manufacturers PSV = Payment Service Providers FI = Financial Institutions LSV = Logistics Service Providers
 • 104. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ภาพรวมการค้าผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นเครือข่าย เรียกว่า Digital Business Ecosystem ธุรกิจภายใต้ Digital Economy ทาออนไลน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐ คู่ค้า และ ลูกค้า • ธุรกิจที่ต้องนาเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าจะเชื่อมผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของรัฐเพื่อการขอใบอนุญาตต่างๆ • ธุรกิจจะชาระเงินหรือรับการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Payment Gateway • ธุรกิจจะเชื่อมโยงกับการบริการ Logistics แบบออนไลน์ • ธุรกิจจะเพิ่มช่องทางการค้าผ่าน Trading Hub (e-Marketplace/e-Commerce) • ธุรกิจจะเริ่มพัฒนาระบบ Fulfillment ด้วยดิจิทัลแบบ End-to-end
 • 105. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 36 End-to-end Online Order FulfillmentSystems E-Taxi E-Commerce/E- Marketplace End-to-End Online Order Fulfillment Systems B2B กระบวนการนาเข้าส่งออก พิธีการศุลกากรกับ 36 หน่วยงาน เพิ่มช่องทางการค้าด้วย E-Commerce/E-Marketplace National Payment Systems ชาระค่าสินค้าด้วย ePayment ข้ามธนาคาร ได้ ส่งใบกากับภาษี/ใบรับ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoice/ E-Receive เชื่อมโยงกับกระบวนการ บริการโลจิสติกส์ Government Digital Business Services การเชื่อมโยงบริการ ภาครัฐกับกระบวนการธุรกิจ Digital Business Ecosystem
 • 106. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ผู้ซื้อ ผู้ขาย กรมสรรพากร ใบสั่งซื้อสินค้า ธนาคารผู้จ่ายเงิน ธนาคารผู้รับเงิน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ใบ invoice ใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ที่มา: ปรับปรุงจากสภาอุตสาหกรรม
 • 107. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th The Retail Cluster Other Clusters: Tourism, Factory Supply Chain, etc.
 • 108. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th กรอบแนวคิดการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล • การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจาเป็นต้องทาให้ธุรกิจทุกขนาด เชื่อมโยงกันทาธุรกรรมผ่าน Digital Business Ecosystem ให้ครบถ้วนมากที่สุด • เหมือนประเทศทั่วไป ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะ ทาธุรกิจออนไลน์ แต่โดยที่ธุรกิจ SMEs เป็นส่วนสาคัญของ ระบบเศรษฐกิจ จึงจาเป็นที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ เข้าระบบ Digital Business Ecosystem
 • 109. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th ทาไมต้องส่งเสริม SMEs ให้ใช้ดิจิทัลเพื่อการทาธุรกิจ o ประเทศไทย มีจานวนผู้ประกอบการ SME ทั้งสิ้น 97% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ สร้างรายได้ 4.45 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37% ของ GDP และมีการสร้างงานถึง 11.41 ล้านตาแหน่ง คิดเป็น 81% ของการว่าจ้างงานทั้งหมดในประเทศ1 o การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ SMEs ในประเทศไทย ยังอยู่แค่ในระดับพื้นฐานเท่านั้น2 ซึ่งการศึกษาในต่างประเทศพบว่า องค์กรที่นาโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้อย่างประสบ ผลสาเร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้ 9% และเพิ่มประสิทธิภาพการ สร้างกาไร 26%3 ที่มา: 1. สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีพ.ศ.2556 2. จากผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ.2556 3. การศึกษาโดยการสารวจบริษัทชั้นนา 1,559 ทั่วโลก ในปีพ.ศ.2556 ของ MIT Sloan Management Review และ Capgemini Consulting
 • 110. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 110 การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี เชิงสังคม
 • 111. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของชุมชนชายขอบ จุดประสงค์ : เพื่อติดตั้งระบบไอซีที (ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต โทรมาตร) ส่งเสริมการเรียนบน ระบบ e-learningผ่านทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV และระบบ e-health ในโรงเรียนชาย ขอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ สุขภาพในชุมชนในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขา สังกัด กศน. , โรงเรียนตารวจ ตระเวนชายแดน, โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผลการดาเนินงานระยะสั้น (๑)ภายใน ๖ เดือน - ดาเนินการเสร็จสิ้นใน ๔ โรงเรียน และ (๒) ภายใน ๑ ปี - ดาเนินการเสร็จสิ้น ในอีก ๑๖ โรงเรียน รวมเป็น ๒๐โรงเรียน ผลในระยะยาว : (๑) เด็ก เยาวชน ครู และ คนในชุมชนมีระบบไอซีทีใช ้ลดความเหลื่อม ล้าทางการเข ้าถึงแหล่งความรู้และข ้อมูล และ (๒) (ในอนาคต) รัฐบาล/กสทชสามารถ จัดหาบริษัท (telco) เข ้าไปขยายผลไป โรงเรียน/ ชุมชนชายขอบอื่นทั่วประเทศที่มี การบารุง รักษาอย่างสม่าเสมอยั่งยืน พื้นที่ดำเนินงำนตำมพระรำชดำริฯ ๒๔ แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน (กศน. ๒๓ แห่ง ตชด ๑ แห่ง (บ้ำนโตแฮ)) ๘ สอนผู้ใหญ่เวลากลางคืน ณ ศศช. บ ้านคุทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ศึกษาทางไกล ณ ศศช. ห ้วย เกี๋ยงน้อย อ.สบเมย จ.ตาก ประชุมประจาเดือนของ ชุมชน ศศช. มูเซอหลังเมือง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนเสาส่ง สัญญาณ แผงโซลาร์บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย รร.ตารวจตระเวณชายแดนที่ ได ้เริ่มออกสารวจบ ้างแล ้ว ๕
 • 112. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th What is a MOOC ? • MOOC stands for a Massive Open Online Course. • It is an online course aimed at large-scale participation and open (free) access via the internet. • They are similar to university courses, but do not tend to offer academic credit. • A number of web-based platforms supported by top universities and colleges offer MOOCs in a wide range of subjects. Source : https://www.mooc-list.com/tags/thailand โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จุดประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการ เรียนรู้ขนาดใหญ่ตามเทคโนโลยี Massive Open Online Courses (MOOCs ) เพื่อให ้ได ้สื่อสาระที่ ครูนาไปใช ้สร ้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสาหรับผู้เรียน เรียนฟรี และสามารถรองรับนักเรียนได ้พร ้อม มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนทั่วประเทศ ผลการดาเนินงานระยะสั้น : (๑) ๖ เดือน - พัฒนา ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เสร็จสิ้น (๒) ๑ ปี - พัฒนาระบบคลังบทเรียนออนไลน์ แบบเปิดเสร็จสิ้น และเชื่อมกับคลังทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด ซึ่งมีบทเรียนออนไลน์อย่าง น้อย ๕๐ เรื่อง ผลในระยะยาว : ครูและนักเรียนทั่วประเทศ สามารถค ้นหาและเข ้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ได ้ มาตรฐาน ฟรี มีบทเรียนหลากหลาย ทั้งตาม หลักสูตร และตามอัธยาศัย เพื่อการเรียนรู้ตลอด ชีวิต โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ๗ กรอบการพัฒนา กรอบแนวคิด
 • 113. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Did you know the 'millennium generation of the 14-15 year olds are the most technologically savvy in the UK' and it peaks until our late 50s, then declines beyond 60? 113http://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis/digitalnatives/
 • 114. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 114 ใครคือเจ้าของโลกดิจิทัลที่แท้จริง?  digital natives  digital immigrants  digital fugitive http://www.techlicious.com/images/phones/girls- smart-phone-398px.jpg http://static.guim.co.uk/sys- images/Guardian/Pix/commercial/2011/12/1/132273980170 8/Senior-Caucasian-couple-l-007.jpg
 • 115. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 115 115 http://thesocialmediatrainee.files.wordpress.com/2010/05/digital-natives-copy.jpg Drawing made from the concept in “Digital Natives, Digital Immigrants”, Marc Prensky (c) 2001 From On the Horizon (MCB University Press, Vol 9, No.5, October 2001) Born before 1980Born after 1980
 • 116. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 116 Did you know, You can safebook http://theallapps.com/wp-content/uploads/Facebook-Phishing-520x245.jpg http://blog.readyplanet.com/images/editor/1.1_5.jpg http://c3.thejournal.ie/media/2012/11/safebook-online-guidelines-2-388x500.jpg
 • 117. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th Identity theft can happen anywhere, not just in the movies 117 http://4.bp.blogspot.com/_UqUwVPikChs/THj8j1way-I/AAAAAAAAOwo/znjtgHW0RwU/s1600/the-net-hacker-films.jpg http://moviecitynews.com/2013/02/wilmington-on-movies-identity-theft/ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/b1/68/69/b16869356cd4469adb9532927954a3f2.jpg Identity Thief The NET
 • 118. © NSTDA 2015 www.nstda.or.th 118 แชร์ว่อนภาพรถติดมโหฬาร เจ้าของภาพระบุเป็นภาพเก่า แต่ถูกนาไปตกแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย ภาพต้นฉบับ http://bit.ly/1dpR0Pj