Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

2,847 views

Published on

Presentation ของ ผอ. Software Park งาน อบต. Summit ที่ จ.ขอนแก่น 4 เม.ย. 55

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

 1. 1. ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยAssoc.Prof. Dr. Thanachart NumnondaDirectorSoftware Park Thailand4 April 2012
 2. 2. แผน ICT 2010
 3. 3. การใช้ ICT ในประเทศไทยจำนวนผู้ใช้ Internet 24 ล้านรายจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 69 ล้านรายจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ Broadband 1.66 ล้านรายยอดขาย Smartphone 2011 > 2.5 ล้านรายจำนวนผู้ใช้ Facebook มากกว่า 13 ล้านราย
 4. 4. ประเทศไทยมี Smartphone 6 ล้านเครื่อง
 5. 5. iPad
 6. 6. มีจำนวน Tablet มากกว่า 450,000 เครื่อง ในประเทศไทย
 7. 7. เข้าสู่ยุค Post-PCSource: wikipedia
 8. 8. การปฎิวัติของ Digital TechnologyInternetMobile TechnologySocial NetworkDigital Economy
 9. 9. Sector: Digital TechnologyCurrent Status: * (i.e. Market share globally / regionally)• ประชากรโลกจำนวนกว่า 73% หรือ 5 พันล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ• ประชากรโลกจำนวนกว่า 29% หรือ 2 พันล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต และกว่า 45% เป็นประชากรในทวีปเอเชีย• ประชากรไทยเพียง 26.1% หรือ 17.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตTrend: * (i.e. growth vs global / regional growth )• Frost & Sullivan คาดการณ์ว่าภายในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยจะมีสัดส่วนถึง 60-65% ของ ตลาดโทรศัพท์มือถือ (จาก 18 % ในปี 2553) ซึ่งจะทำให้มีผู้ใช้งานMobile Internet เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา• ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012 คนไทยในปี 2011 – 2012 นี้มีอัตราการใช้งาน ระบบ e-Commerce ประมาณ 67% และ M-Commerce (Mobile Commerce) สูงถึง 34% เฉลี่ย รวมแล้วเป็นอัตราสูงสุดในเอเซีย
 10. 10. Digital Life Style
 11. 11. การเปลี่ยนแปลงของ Digital Economyโอกาสทางการทำงานมากขึ้นสะดวก สบาย รวดเร็วมีความเป็นสากลมากขึ้นอาชีพบางอาชีพอาจเปลี่ยนแปลงธุรกิจและบริการต่างๆต้องปรับตัว
 12. 12. องค์กรในยุค 2012 Mobile Worker Global (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร) Anywhere, Anytime การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดิจิตอล (Digital Life Convergence)Source : http://www.rickscloud.com/
 13. 13. Digital Life ของคนทำงาน 2012คนทำงานแบบ Mobileมีความเป็นสากล (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร)ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการทำงานการเปลี่ยนแปลงของสู่ Digital Lifeเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเริ่มเปลี่ยนแปลง
 14. 14. ชีวิตดิจทัลMobile DevicesPlay & WorkSocial NetworkMobile ShoppingFinancial / PaymentE-Government ServicesE-BookingE-Learning
 15. 15. การใช้ Mobile Internet
 16. 16. E-Book / Newspaper
 17. 17. e-Booking
 18. 18. e-Commerce
 19. 19. e-Commerce
 20. 20. Internet Banking
 21. 21. Mobile Banking : Example
 22. 22. Your BankSource : @2009 Tieto Corporation
 23. 23. กรมสรรพากร
 24. 24. สำนักงานประกันสังคม
 25. 25. ASEAN
 26. 26. Main Objective of AECSource: Free Flow of Services AEC, Ronnarong Phoolpipat
 27. 27. Source: Dr.Tanit Sorat
 28. 28. e-Government RankingSource: UNPAN 2010
 29. 29. EIU Digital Economy RankingsSource: Economist Intelligence Unit, 2010
 30. 30. ASEAN ICT MasterPlan 2015Source: Ministry of Information Communication & Technology
 31. 31. แผน ICT 2020
 32. 32. Smart ThailandSmart Network – การขยายโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง – การจัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติSmart Government – บริการ Smart – Education – บริการ Smart - Health – บริการ Smart – Government – บริการ Smart - Agriculture
 33. 33. บทสรุปดิจิทัลเทคโนโลยีกำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำเกิด Digital Economy และการเปลี่ยนแปลงอย่างมากองค์กรจำเป็นจะต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง บุคลากร และบริการดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
 34. 34. Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww,facebook.com/softwareparkthailandwww.swpark.or.th

×