Smart farm white paper chapter 4

402 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart farm white paper chapter 4

  1. 1. 4 Services Innovation in Agricultureนวัตกรรมบริการการเกษตร นับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ทำาให้เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวตที่ดีขึ้นของเกษตรกรเป็นจริง ในปัจจุบันมีรูแบบการบริการในภาคเกษตร ิมากมายแต่ยังเป็นการบริการที่ขาดพื้นฐานของ Services Science ที่ทำาให้การบริการนั้นๆมีผลในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและผลผลิตของผู้รับบริการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)จึงได้เข้าร่วมกับ Services ResearchInnovation Institute(SRII) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาโดยผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IBM, HP, Microsoft, SAP, Oracle, Wipro,Infosis...) เพื่อผลักดันให้เกิดความตระหนักของความสำาคัญของนวัตกรรมบริการในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การศึกษา การแพทย์ การสื่อสาร การบริการภาครัฐ เป็นต้น เนคเทคได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ SRII ตั้งแต่ปี 2009 เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสตร์ด้านดังกล่าวและนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนงานวิจัยไปสู่การบริการอย่างเป็นระบบ การเข้าร่วมกิจกรรมกับ SRII มีลำาดับดังนี้ • ปี 2009 เนคเทคได้จัดการประชุม SRII Thailand Chapter ขึ้นระหว่างวันที่ 14- 15 ธันวาคม 2009 เพื่อเป็นเวทีชี้แจงทำาความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมบริการให้ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การท่องเที่ยว และการศึกษา • ปี 2009 ผู้บริหารเนคเทคเข้าร่วมประชุมกับ SRII ที่ San Jose, California และ เป็นที่มาของการจัดตั้ง Thailand Chapter หรือ SRI Thailand ประเทศไทยขึ้น โดยภายใต้โครงสร้าง SRI Thailand นี้ประกอบด้วย กลุ่มความร่วมมือเฉพาะ ด้าน (Special Interested Group-SIG) ประกอบด้วย ด้านการเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข การท่องเที่ยว และการศึกษา โดยเบื้องต้นมีเนคเทคเป็นหน่วย งานพี่เลี้ยงในการดำาเนินการผลักดันให้เกิดการเข้าใจในความสำาคัญของ นวัตกรรมบริการในสาขาต่างๆและการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ ตลอดจนการผลัก
  2. 2. ดันให้เกิดการขยายผลการวิจัยและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมบริการอย่างเป็น รูปธรรม โดยในเบื้องต้นเนคเทคได้กำาหนดหัวข้อของนวัตกรรมบริการการเกษตร ภายใต้ SIG เกษตร ไว้ประกอบด้วย • ด้านการผลิต • ด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและสินค้า • ด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร • ด้านการจัดการและส่งผ่านความรู้ • ด้านมาตรฐานข้อมูล • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านการขนส่งและการค้าสินค้าเกษตร• ปี 2010 เนคเทคได้กำาหนดให้ Smart Services เป็นหนึ่งใน Flagship ของเนค เทคเช่นเดียวกับ Smart Farm, Smart Health, Smart Tourism และ Smart Education โดยจัดให้มีการประชุมระดมสมอง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2010 ใน เวทีนี้เป็นการพยายามหาโจทย์นำาร่องในการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมบริการของ SIG ต่างๆ• ปี 2011 ทีมงานเนคเทคได้เข้าร่วมประชุม SRII Global Conference ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ และได้มีการหาแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้าน การเกษตร ภายใต้ SRII โดยมอบให้ประเทศไทยเป็นผู้จัดตั้ง• ปี 2012 ทีมงานเนคเทคได้นำาเสนอกรอบแนวคิดในการตั้ง SIG Agriculture Global ในที่ประชุม SRII Global Conference 2012
  3. 3. ภาพที่ 4-1 ผังสถาปัตยกรรมของ Services Platformจากภาพจะเห็นได้ว่าการพัฒานวัตกรรมบริการอย่างเต๊มรูปแบบและยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน ประกอบด้วย • Infrastructure layer หรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาการใช้งานในระดับบน เช่น การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การ จัดทำา Data Center เฉพาะทาง การสร้างเครือข่ายระบบการตรวจวัด (Sensors Network) เป็นต้น • Platform layer หรือการทำา depository ของเทคโนโลยีที่เป็น platform ต่างๆ เช่น การพัฒนา cloud สำาหรับรองรับข้อมูลการเกษตร ฐานข้อมูล Ontology ที่สามารถเชื่อมโยงคำาที่มีความสัมพันธุ์เชิงความหมายทำาให้การ เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง เทคโนโลยีการแปลงเสียงหรือวาจา(VAJA) ที่ สามารถแปลงข้อมูลจากคำาเป็นเสียงพูดธรรมชาติ เทคโนโลยีด้านการแปล ภาษา เป็นต้น • APIs layer ในส่วนของแต่ละโปรแกรมใน platform มีการพัฒนา APIs เพื่อให้ผู้พัฒนา application สามารถนำาโปรแกรมเหล่านั้นมาใช้พัฒนา
  4. 4. ต่อยอดเป็น application เฉพาะทางได้ • Application layer เป็นส่วนของโปรแกรมเฉพาะทางที่จะมีปฏิสัมพันธุ์ โดยตรงกับผู้ใช้ อาจจะผ่าน Mobile application หรือ Web services ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้• ปี 2012 เนคเทคได้รับเชิญให้รวมจัดเวทีเสวนาเรื่องนวัตกรรมบริการการเกษตร ่ ในการประชุม SRI India ที่เมือง Mysore ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2012 ซึ่งทำาให้ภาพของนวัตกรรมบริการการเกษตรมีความชัดเจนขึ้น โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และไทย ผลจากการ ประชุมดังกล่าวนี้ ทำาให้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม SRI Asia Summit 2013 ขึ้น ในเดือนกันยายน 2013 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป้าประสงค์ ต้องการแนวทางปฏิบัติและทิศทางการวิจัยและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมบริการ ด้านการเกษตรในระดับภูมิภาค ซึ่งจะนำาไปเสนอต่อการประชุม SRII Global Conference 2014 เพื่อประกาศเป็นกรอบยุทธศาสตร์ของ SIG Agriculture ต่อ ไป
  5. 5. ภาพที่ 4-2 ผังสถาปัตยกรรมของ Agriculture Cloudจากภาพ เป็นแนวคิดร่วมกันของ APAN AG-WG กับ SIG เกษตรของประเทศไทย ในการนำาเสนอต่อที่ประชุม SRI India เพื่อให้เห็นความพร้อมของเทคโนโลยีที่มี และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมบริการด้านการเกษตรให้เป็นรูปธรรม และแนวทางดังกล่าวนี้จะได้เสนอให้เป็นกรอบงานของ SIG AG Global ของ SRII Global ต่อไป องค์ประกอบของ frame งานนี้ประกอบด้วย • การบันทึกข้อมูลจากชีวิตจริง ประกอบด้วย Human sensors หรือการเก็บ ข้อมูลความรู้สึกของเกษตรกรต่อสภาพอากาศหรือพืช ด้วย sensors, Children as a Sensors จากให้เด็กสร้างเครือข่ายทาง social networks ในการบันทึกข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัย sensors network หรือ เครือข่าย sensors ตรวจวัด parameter ต่างๆที่สัมพันธุ์กับการเกษตร เช่น นำ้า สภาพอากาศ เป็นต้น Crop sensors หรือ sensors ทีตรวจวัดในแปลง ่ เพาะปลูก เช่นการวัดปริมาณแสง อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความชื้นดิน ปริมาณนำ้าฝน เป็นต้น ข้อมูลจากการวัดด้วย crop sensors จะสัมพันธุ์ โดยตรงกับข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช (Phenotype)
  6. 6. • การจัดการด้านมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมกับ การสนับสนุนให้การพัฒนาข้อมูลบน open platform ที่อยู่บนมาตรฐานที่ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้สะดวก • Platform layer การสร้างเครื่องมือกลางสำาหรับให้นักพัฒนาโปรแกรมนำา ไปใช้ต่อยอด เช่น voice recognition, Multilingual translation, Crop modeling, Atmospheric model เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ต้องมี open APIs เพื่อเปิดบริการให้กับนักพัฒนาโปรแกรม • Application layer หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในฐานะผู้บอก ความต้องการ และใช้งาน เช่น CLOP ของ National Agriculture Research Organization(NARO) ประเทศญี่ปุ่น Children as a Sensors ในเวียดนาม(พัฒนาโดย NARO) และ Phenomics Research หรือการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของพืชต่อสภาพ แวดล้อม โดยใช้ precision farming ซึ่งกำาลังสร้างเครือข่ายวิจัยร่วม ระหว่าง Smart Farm Flagship ของเนคเทค Indian Institute of Technology Bombay(IITB), NARO และ University of Tokyo• 18-20 กันยายน 2013 เนคเทค จะเป็นแม่งานในการจัด SRI Asia Summit ที่ กรุงเทพฯ โดยมีกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร และ FAO เป็น Host ในการประชุมดังกล่าว กลุมความร่วมมือด้านการเกษตร จะร่วมมือกับ FAO ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ ในหัวข้อ นวัตกรรมบริการการเกษตรในเอเซียแปซิฟิค โดยจะมีผู้แทนจาก NAR(National Agriculture Research) ของประเทศสมาชิก FAO ในภูมิภาค เข้าร่วมทำาแผนและแนวทางปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมบริการการเกษตรด้วย และ เอกสารที่ได้จากการสัมมนานี้จะได้จัดพิมพ์เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับประเทศต่างๆต่อ ไป
  7. 7. ภาพที่ 4-3 แนวทางการจัด SRI Asia Summit 2013จากภาพ แสดงให้เห็น road map ของการทำางานของ SIG เกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างทิศทางการทำางานนวัตกรรมบริการการเกษตรของประเทศ และการสนับสนุนการจัดเวที SRI Asia Summit 2013 โดยสามรถแบ่งงานออกเป็น • การนำาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นนวัตกรรมบริการปุ๋ยสั่งตัด services offering ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการศึกษาความหมายและต้นแบบการบริการ การเกษตรของประเทศ และนำาไปสู่การขยายงานในข้อ 2 • การสร้างความร่วมมือกับ สวก.ในการทำายุทธศาสตร์นวัตกรรมบริการ 5 ปี ของไม้ผล 5 ชนิด เพื่อนำาร่องกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานนี้ในการ ประชุม SRI Asia Summit ที่จะมาถึง • ผลักดัน standard & measuring procedures ที่ได้จากข้อ 2 ให้เป็นก รอบงานของ SIG AG Global ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นแนวปฏิบัติของการ สร้างนวัตกรรมบริการการเกษตรให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำาด้านนี้ใน AEC(2015 and beyond)
  8. 8. • การสร้าง International Consortium ด้านนวัตกรรมบริการการเกษตร ประกอบด้วย APAN, AFITA, GEOSS ที่ทำางานร่วมกันในลักษณะ value constellationการสนับ สนุน การทำา งานนวัต กรรมบริก ารด้า นการเกษตรSmart Farm Flagship ได้เข้าไปสนับสนุนการทำางานของ SRI Thailand ผ่านทางSIG เกษตร โดยวางกรอบการทำางานไว้ดังนี้ 1. การทำางานโครงการนำาร่องนวัตกรรมบริการปุ๋ยสังตัดข้าว เป็นโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการจาก SRI Platform เพื่อศึกษาแนวทางการนำา นวัตกรรมบริการมาปรับใช้ในการต่อยอดแนวคิดและการทำางานผลักดัน โครงการปุ๋ยสั่งตัดของ ดร.ทัศนีย์ ….. ให้สามารถขยายผลได้รวดเร็วด้วย business model ใหม่ที่ทำาให้เกิด value proposition ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมี Services Offering ใหม่ที่ทำาให้สามารถขยายผล การบริการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ พื้นที่ศึกษาของโครงการคือกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนิคมพัฒนา อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต ข้าว GAP บ้านลองตอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาพที่ 4-4 Services blueprint ของปุ๋ยสั่งตัด

×