Successfully reported this slideshow.
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรม
และความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อานวยการสานักงาน...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
© NSTDA 2014
www.nst...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S&T- Innovation and sustainable SME development

37,773 views

Published on

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและ ความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย

Published in: Technology
 • Be the first to comment

S&T- Innovation and sustainable SME development

 1. 1. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรม และความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 2. 2. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 2 เค้าโครงการบรรยาย ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย: จุดแข็งและจุดอ่อน สถานการณ์การค ้าและการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก: โอกาสและภัยคุกคาม มาตรการสนับสนุนผู ้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยี แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนด ้วยคลัสเตอร์และนวัตกรรมเปิด มาตรการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเปิดในอนาคต
 3. 3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 3 ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย
 4. 4. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 4 Thailand at a Glance  รายได ้ปานกลางระดับสูง (GDP ต่อหัว ปี 2556: 184,105 บาท)  GDP ปี 2556: 11,897,449 ล ้านบาท  เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของ ASEAN  ความสามารถในการแข่งขัน  Ease of Doing Business 2014 อันดับ 18 จาก 189 ประเทศ  Global Competitiveness Index 2013– 2014 โดย WEF อันดับ 37 จาก 148 ประเทศ  IMD World Competitiveness 2014 อันดับ 29 จาก 60 ประเทศ  อันดับการส่งออกของโลก: #1 ยางพารา & เนื้อไก่ #2 น้าตาล & hard-disk drive #3 ข ้าว  แหล่งผลิตรถยนต์ระดับโลก 2.5 ล ้านคันSource: IMD, WEF, World Bank, NESDB
 5. 5. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 5 ความสามารถในการแข่งขันลดลง Asia Pacific Overall Performance Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 Singapore 1 3 5 6 2 4 1 7 11 10 Hong Kong 2 4 4 7 1 2 2 3 23 21 Malaysia 10 12 8 9 9 15 4 5 25 25 Taiwan 8 13 16 14 6 12 3 17 17 17 Japan 27 21 39 25 37 42 23 19 13 7 China Mainland 18 23 3 5 25 34 28 28 31 26 Korea 23 26 21 20 26 26 27 39 20 19 Thailand 26 29 6 12 18 28 20 25 46 48 Indonesia 35 37 27 39 23 25 34 22 55 54 Philippines 39 42 34 37 31 40 32 27 56 59 India 31 44 20 21 30 47 17 34 54 57 IMD, IMD World Competitiveness Online. As of 7 July 2014. IMD, IMD World Competitiveness Online. As of 7 July 2014.
 6. 6. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 6 จุดแข็ง: การค้า การจ้างงาน จุดอ่อน: โครงสร้างพื้นฐานแย่ 33 5 29 4 37 19 6 39 51 55 49 5 21 26 20 28 41 46 53 54 DomesticEconomy InternationalTrade InternationalInvestment Employment Prices PublicFinance FiscalPolicy InstitutionalFramework BusinessLegislation SocietalFramework Productivity&Efficiency LaborMarket Finance ManagementPractices AttitudesandValues BasicInfrastructure Tech.Infrastructure ScientificInfrastructure HealthandEnvironment Education Economic Performance(12) Government Efficiency (28) Business Efficiency (25) Infrastructure (48) IMD, IMD World Competitiveness Online. As of 7 July 2014.
 7. 7. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 7 โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศปี 2556 (144% ของ GDP ในรูปตัวเงิน) สินค้าส่งออกหลัก สินค ้าอิเล็กทรอนิกส์ (14.3 %) ยานยนต์และชิ้นส่วน (13.8 %) สินค ้าเกษตรแปรรูป (12.2 %) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (7.8 %) สินค ้าเกษตร (8.0 %) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (5.7 %) สินค้านาเข้าหลัก น้ามันดิบ (15.5 %) เครื่องจักรอุตสาหกรรมและ ส่วนประกอบ (18.1%) ชิ้นส่วนเครื่องใช ้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ (10.6 %) เคมีภัณฑ์ (5.3 %) เหล็กและเหล็กกล ้า (8.6 %) ยานยนต์ (5.3 %) สาขาอุตสาหกรรมที่ SMEs มีบทบาทมาก คือ สินค ้าเกษตรและเกษตรแปรรูป (20%) ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
 8. 8. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 8 การลงทุนวิจัยและพัฒนาต่า สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนไม่สูงนัก 56% 51% 45% 37% 57% 45% 76% 61% 74% 77% 78% 44% 49% 55% 63% 43% 55% 24% 39% 26% 23% 22% 0.10 0.39 0.73 0.90 1.07 1.28 1.98 2.04 3.06 3.38 4.03 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Philippines (2009) Thailand (2011) HongKong (2012) India (2012) Malaysia (2011) New Zealand (2011) China (2012) Singapore (2012) Taiwan (2012) Japan (2011) Korea (2012) Others Sector (%) Business Sector (%) Total expenditure on R&D ( Percentage of GDP)(% per GDP) IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2014 (Updated: May 2014)
 9. 9. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 9 บุคลากรวิจัยน้อย 39% 42% 17% 77% 69% 51% 71% 61% 58% 83% 23% 31% 49% 29% 0.19 0.80 1.97 2.40 6.81 7.43 7.92 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Philippines (2009) Thailand (2011) Malaysia (2011) China (2012) Japan (2011) Singapore (2012) Korea (2012) Total R&D personnel in others sector (FTE per 1,000 people) Total R&D personnel nationwide per capita IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2014 (Updated: May 2014)
 10. 10. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 10 Stage of Development: ต้องเพิ่มการพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม Source: WEF, The Global Competitiveness Report 2013–2014
 11. 11. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 11 คุณภาพของระบบการศึกษาไทยต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก รายการ คะแนน ปี ค.ศ.2012 คะแนน ปี ค.ศ.2009 ค่าเฉลี่ยคะแนน PISA ทั่วโลก ปี ค.ศ. 2012 ด ้านการอ่าน 421 441 496 ด ้านคณิตศาสตร์ 427 419 494 ด ้านวิทยาศาสตร์ 444 425 501 ที่มา: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA). การประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนานาชาติที่มีอายุ 15 ปี
 12. 12. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 12 มีสิทธิบัตรน้อย IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2014 (Updated: May 2014) Number of applications filed by applicant's origin, per 100,000 inhabitants Asia-Pacific 2008 2009 2010 2011 2012 Indonesia 0.01 0.20 0.24 0.25 0.03 Philippines 0.35 0.28 0.30 0.32 0.27 India 1.00 1.02 1.25 1.31 1.46 Thailand 1.67 1.77 2.11 1.72 1.92 Malaysia 4.93 6.45 6.77 6.69 6.57 Hong Kong 22.85 19.26 21.21 23.42 22.31 China Mainland 15.39 18.10 22.99 32.37 41.41 Australia 56.87 48.90 52.13 51.22 49.00 New Zealand 62.51 69.27 73.65 69.39 64.32 Singapore 78.23 66.67 83.30 88.20 90.84 Japan 399.89 364.08 365.79 371.72 381.19 Korea 354.80 346.53 361.57 377.16 406.79 Taiwan 421.16 413.85 432.69 429.12 435.83
 13. 13. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 13 ผลงานตีพิมพ์ไทยมีคุณภาพสูงรองจากสิงคโปร์ 268 125 167 112 107 116 49 40 42 38 0 50 100 150 200 250 300 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Singapore Malaysia Thailand Indonesia Viet Nam Philippines Cambodia Brunei Darussalam Laos Myanmar Publications H index Paper H index การประเมินคุณภาพบทความวิชาการด ้วย H index ของอาเซียน ปี ค.ศ.1996-2012 ที่มา: รวบรวมโดย สวทช. จาก SCImago Journal & Country Rank, retrieved on September 2013 หมายเหตุ: ข ้อมูลบทความวิชาการ เป็นข ้อมูลสะสมในช่วงปี ค.ศ. 1996-2012
 14. 14. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 14 จุดแข็งและจุดอ่อนในการแข่งขันของไทย - การค ้าระหว่างประเทศ: การส่งออก สินค ้าเกษตรและเกษตรแปรรูป - การจ ้างงาน: แรงงานมีทักษะ - โครงสร ้างพื้นฐานด ้านสาธารณูปโภค ดีกว่าประเทศเพื่อนบ ้าน - โครงสร ้างพื้นฐานด ้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธาณสุขและสิ่งแวดล ้อม และ การศึกษายังแย่ - ปัจจัยนาเข ้าและผลผลิตทาง วทน. น้อย จุดแข็ง จุดอ่อน
 15. 15. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 15 สถานการณ์การค ้าและการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก: โอกาสและภัยคุกคาม
 16. 16. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 16 โอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจ • AEC • BRIC การพัฒนา เทคโนโลยี • เทคโนโลยีที่น่าจับตา มอง โอกาส การเติบโตของ ประเทศที่เป็น เศรษฐกิจเกิดใหม่ การกีดกันการค ้า • สิ่งแวดล ้อม • สุขอนามัย • แรงงานและการค ้า มนุษย์ ภัย คุกคาม
 17. 17. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 17 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/18451-10- technologies-to-watch2014
 18. 18. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 18
 19. 19. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 19
 20. 20. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 20
 21. 21. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 21
 22. 22. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 22
 23. 23. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 23 กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ทุกกลยุทธ์ต้องอาศัย วทน. เป็ นปัจจัยขับเคลื่อน • ลดการกีดกันการค ้า โดยผ่านการลงทุน R&D และนา ผลงานวิจัยมาใช ้ ประโยชน์เชิง พาณิชย์ • ปรับโครงสร ้าง ตลาดแรงงานโดย การพัฒนาทักษะ แรงงาน (รวมทั้ง แรงงานต่างด ้าว) เพื่อลดการกีดกัน การค ้า • สร ้างความร่วมมือ ด ้าน วทน. เพื่อ พัฒนาเทคโนโลยี กับกลุ่มประเทศ AEC และ BRICS • พัฒนาเทคโนโลยี อนาคตเพื่อเพิ่ม โอกาสการค ้า ระหว่างประเทศใน กลุ่ม AEC และ BRICS • สร ้างธุรกิจ เทคโนโลยีและ ขยายผ่านตลาดทุน กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO กลยุทธ์ WT กลยุทธ์ ST
 24. 24. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 24 มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยี
 25. 25. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 25 ด้านเทคโนโลยี - ข ้อมูลและการเสาะหาเทคโนโลยี - การให ้คาปรึกษาเทคโนโลยี - การวิเคราะห์และทดสอบและ Open labs - การรับจ ้างและร่วมวิจัย ฯลฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย - ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ไทย ด้านการเงิน - รับรองงาน R & D เพื่อหักค่าใช ้จ่าย 200 - เงินอุดหนุนการวิจัย - เงินกู ้ดอกเบี้ยต่า - เงินร่วมลงทุน - กองทุนเพื่อพัฒนา STI ด้านกาลังคน - การฝึกอบรม - ฐานข ้อมูลผู ้เชี่ยวชาญ - การเสาะหานักวิจัย - การแลกเปลี่ยนคน ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา - การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี - การจดทะเบียน IP - การอนุญาตใช ้ทรัพย์สินทางปัญญา - อุดหนุนค่าที่ปรึกษา 50% Sustainable Growth R & D Intensive Technology Intensive Skill Intensive Labor Intensive
 26. 26. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 26 มาตรการทางภาษีสาหรับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี • มาตรการยกเว ้นภาษีเงินได ้ร ้อยละ 100 ของค่าใช ้จ่าย R&D • สาหรับค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี กรมสรรพากร •มาตรการ Skill, Technology & Investment (STI) •สาหรับค่าใช ้จ่าย 1) การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบ 2)การฝึกอบรมด ้านเทคโนโลยีขั้นสูง 3) การสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 4) การสนับสนุนกองทุนด ้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ บุคลากร •ได ้รับยกเว ้นภาษีเงินได ้1-3 ปี ขึ้นกับค่าใช ้จ่ายต่อยอดขาย BOI
 27. 27. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 27 วงเงินกู ้ไม่เกิน 30 ล ้านบาท 75% ของ งปม. โครงการ ดอกเบี้ย = ½ ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน + 1.125 ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 7 ปี อาจมีเวลาปลอดชาระเงินต ้นไม่เกิน 2 ปี เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการ ค ้นคว ้าวิจัยและพัฒนา หรือ เพื่อใช ้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความ ต ้องการของบริษัท ลักษณะโครงการที่เข ้าข่ายการสนับสนุน 1. การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. การพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3. การจัดสร ้างหรือปรับปรุงห ้องทดลองปฏิบัติการ 4. การต่อยอดนาผลงานวิจัยไปใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5. การพัฒนาเครื่องต ้นแบบ หรือการทาวิศวกรรมย ้อนรอย (Reverse Engineering) CDP โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน : Company Directed Technology Development Program www.nstda.or.th/cd
 28. 28. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 28 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) การเงิน (ธนาคาร) SME Demand การตลาด (กรมส่งเสริม การส่งออก) การผลิต (กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม) การแข่งขัน มาตรการ จูงใจด้านภาษี (บีโอไอ) เทคโนโลยี หน่วยวิจัย ของเอกชน องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศ สถาบันเทคโนโลยี เฉพาะทาง Supply ITAP • การวิจัยและพัฒนา • การแก้ปัญหาเชิง เทคนิคและ วิศวกรรม • การวิเคราะห์ ทดสอบและระบบ มาตรฐาน • การจัดการ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
 29. 29. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 29 บริการภาคอุตสาหกรรม ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต บริการที่ปรึกษาทางเทคนิค * ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง * การเข ้าช่วยแก ้ไขปัญหาโดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความ ต ้องการของลูกค ้า * ประสานงาน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และเจรจาว่าจ ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ * ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา * จัดทาโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองความต ้องการของอุตสาหกรรม เฉพาะเรื่องที่จาเป็นเร่งด่วน การเสาะหาเทคโนโลยี * สนับสนุนให ้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ได ้มีโอกาสเสาะหาเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ โดยการประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในการดาเนินการ เพื่อให ้บริษัทไทยได ้มี โอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด ้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการเจรจา ธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ ซึ่งจะนาไปสู่การเลือกและรับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับบริษัทต่อไป
 30. 30. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 30 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สิทธิประโยชน์ • ยกเว ้นอากรนาเข ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช ้ในการทาวิจัย และพัฒนา • ยกเว ้นภาษีเงินได ้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี • ลดหย่อนภาษีเงินได ้นิติบุคคล ร ้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี (นับ จากวันที่สิ้นสุดระยะเวลา การ ได ้รับยกเว ้นภาษีเงินได ้นิติ บุคคล) • ใบอนุญาตทางานและวีซ่า สาหรับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย ต่างชาติ
 31. 31. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 31 โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก บริการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติก ชีวภาพ บริการวิเคราะห์ทดสอบในขอบข่ายที่เกี่ยวกับ การวัดขนาดในระดับนาโนเมตร (ได ้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025 เป็น ห ้องปฏิบัติการแห่งแรกในไทยที่รับรองระดับนาโน) บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์
 32. 32. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 32 เร่งสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ วทน. ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ที่มา: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 33. 33. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 33 แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน ด ้วยคลัสเตอร์และนวัตกรรมเปิด
 34. 34. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 34 แนวคิด Industrial cluster สาหรับ SMEs ที่มา: Liu et al. (2013) Entrepreneurial development & industrial cluster innovation Environment resource providers Industrial resource providers Political resource providers Information resource providers Market resource providers Information and supportive resource providers Capital resource providers Human and technological resource providers
 35. 35. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 35 กระบวนการ Open innovation Tax incentives or funding for joint R&D Seed fund, VCsIP fund ตัวอย่างการสนับสนุน เพื่อกระตุ้น กระบวนการ open innovation Collaborative Research Pre-commercialization commercialization Government Technology Procurement
 36. 36. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 36 มาตรการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเปิดในอนาคต
 37. 37. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 37 มาตรการที่สามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน อนาคต Research & Development Pre-commercialization Supports Commercialization Supports การให้ทุนวิจัยแบบ บูรณาการ การจัดตั้ง Fund of funds, IP funds, VC funds ตลาดหลักทรัพย์สาหรับ ธุรกิจฐาน วทน.มาตรการ การเงิน การหักค่าใช้จ่าย R&D 300% ยกเว้นภาษีสาหรับเงินบริจาค กองทุนวิจัยและพัฒนา ยกเว้นภาษีสาหรับการ ลงทุนในหุ้นธุรกิจฐาน วทน. มาตรการการ ภาษี มาตรการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน การให้ทุนครอบคลุม ครุภัณฑ์, R&D Center อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบ กลไกการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ มาตรการอื่นๆ Talent Mobility การจัดตั้ง National iTAP เพื่อ ขยายโครงการ iTAP
 38. 38. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 38 ธุรกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ เทคโนโลยี นิติบุคคลร่วม ลงทุน/ ผู้ก่อตั้งกองทุน/ผู้ลงทุน (สวทช./นักลงทุนสถาบัน อื่นๆ) นิติบุคคลร่วม ลงทุน/นิติบุคคลร่วม ลงทุน/นิติบุคคลร่วม ลงทุน/กองทุนย่อย (Master Fund) คณะกรรมการกองทุน ย่อย ลงทุน Fund of Funds (เงินอุดหนุน/ทรัสต์/กองทุน รวม) คณะกรรมการ/ทรัสตี/บลจ. ธุรกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ เทคโนโลยี VC/ นักลงทุนบริษัท ใหญ่ที่ชานาญใน แต่ละสาขา บลท. Matching Funds ตามสัดส่วนที่ตกลง กัน กรณีกองทุนรวม ขอให ้สามารถจัดตั้งกองทุน โดยมีผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้น ไปได ้ 1 Tax Exempt เมื่อลงทุนใน ธุรกิจเทคโนโลยี 2 ยกเว ้นภาษีเงินปันผล/กาไร จากการขายหุ้น 3 กฎเกณท์ที่ต้องการการ แก้ไข หลักการและเหตุผล • กระจายให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนหรือ ภาคเอกชนที่สนใจช่วยบริหารจัดการอีก ทางหนึ่ง • เน้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในช่วง ก่อตั้งหรือช่วงเริ่มต้นกิจการ/ช่วย ผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีที่มี ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง • เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี (Fund of Funds) 38
 39. 39. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 39 ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ บุคคลและบุคคลธรรมดา (คิดเป็น ค่าใช้จ่าย2 เท่าของเงินบริจาคได้) นาผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เพื่อสังคมและ เศรษฐกิจโดยรวม กองทุนเพื่อการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เช่น กองทุนของ สวทช. สกว. สวก. สนช. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับเงินบริจาคกองทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 39
 40. 40. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 40 มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย สถาบัน เฉพาะทาง SMEs National iTAP  จัดตั้งภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นหน่วยงานที่มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง  มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  มีการทางานแบบเครือข่ายบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุน SMEs ในด้าน ต่างๆ เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า CDP  Non-profit organization  มีที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Associate) ที่เป็ นพนักงานเต็ม เวลา ทาหน้าที่เชื่อมโยงและสนับสนุน SMEs ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ การจัดตั้ง National iTAP 40
 41. 41. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 41 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยาน วท.ของรัฐและนิคม นวัตกรรมของเอกชน 41ที่มา: สวทน. อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ Space Park Food Valley AMATA Science City Projectอุทยานวิทยาศาสตร์รังสิต อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของภาครัฐ มีมหาวิทยาลัยภูมิภาคเป็นเจ ้าภาพ นิคมนวัตกรรมของภาคเอกชน ในอนาคต อุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง ที่มา: สวทน.
 42. 42. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 42 บุคลากรวิจัยและพัฒนา ปี 2559 (134,394 คน)* ปี 2554 (91,473 คน) เอกชน 27% รัฐ 73% เอกชน 50% รัฐ 50% *ประมาณการโดย สวทน ปี 2557 Talent Mobility Program TM Clearing Houses การสนับสนุนนักวิจัยจากภาครัฐเข้าไปช่วยปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ (Talent Mobility) 42 ที่มา: สวทน.
 43. 43. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล © NSTDA 2014 www.nstda.or.th 43 ขอบคุณครับ A Driving Force for National Science and Technology Capability สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สานักผู้อานวยการ โทรศัพท์ 02 564 7000 Email: president@nstda.or.th

×