รเทาทนการสอสารมวลชนยคใหม
 Social Networking
 กบการพฒนาองค+กร
      ทวศกด กออนนตกล
  สวนตว @htk999 htk999@gmail....
ประเด/นการน0าเสนอ

●
  แนวโน8มก"รบรโภคส<อออนไลน>
●
  ก"รหลอมรวมของส<อ
●
  เคร<องม<อมม"กม"ย จะเรมทไหนด?
●
  เรมทตวเ...
http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend-
more-time-online-than-watching-television

   Social Medi...
http://www.impactlab.com/2008/02/22/people-
     spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/
 Social Media Confe...
Social Media Conference 2010
http://www.impactlab.com/2008/02/22/people-spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/ 5
...
การหลอมรวมของสอ
        ●
          ร"ยก"รโทรทศน>เสนอข"ว
          ทม"จ"กเวLบ
        ...
เพ2ยงแคไดตอออนไลน+...
              ...
●
  อ"นข"ว บทคว"ม ฟร         Web browsing
●
  ด"วนโหลดข...
ชาวเน/ตกวา ๒๐๐ ลาน
          คน ย:นด2แลกความเป;น
           สวนตวกบการใช
          social net...
จะพฒนาองค+กร
            ผาน Social Media
               ไดอยางไร?
 Social Media Conference ...
เร:มท2ไหนด2?
Picture source: slideshare.net

                Social Media Conference 2010
       ...
เครองมอ
มากมาย
Picture source: slideshare.net

                Social Media Conference 2010
      ...
เร:มท2ตวเราเอง
●
  ใช8 Email
●
  Web browsing ด8วย search engine
●
  Web browsing ด8วย RSS เพ<อรวมข"วไว8อ"นเอง
●
  ...
เร:มท2ตวเราเอง
●
  เล"เร<องของตนเองผ"น Updates (Twitter,
  Facebook)
●
  ห"ทเขยน blog ของตนเอง (hBlogger, Wordpress,...
ใช email ใหดมออาช2พ
●
  ควรก!"หนดช<อ-น"มสก`ลผ8สงให8ถกต8องใน email
●
  ควรสร8"งข8อคว"มลงท8"ยทมช<อ ต!"แหนง และทอย
●
  ...
การตCงชอ-นามสกลใน emailจะให8ดเปpนเดLกวยร`นหร<อม<ออ"ชพ?
●
  boonlert@nstda.or.th
●
  Boonlert Aroonpiboon <boonlert...
ขอความลงทาย email
   Social Media Conference 2010
                  16
  ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ...
ตCงเวลาของคอมพ:วเตอร+ใหตรง
    Social Media Conference 2010
                    17
   ทวศกด ...
ตCงเวลาของคอมพ:วเตอร+ใหตรง
    Social Media Conference 2010
                    18
   ทวศกด ...
ขาราชการโปรดระวง!!
     หามสงงานทาง free email
●
  เอกส"รข8อคว"มทIงหล"ย     ●
                 ...
มต:คณะรฐมนตร2 ๑๘ ธนวาคม ๒๕๕๐
●
  ให8ข8"ร"ชก"รและพนกง"นของรฐย`ต    ●
                      ก"รรก...
ใชเครองมอรวมขาว RSS
●
  RSS - Really Simple Syndication
●
  ก"รดqงข"ว เน<Iอห"บทคว"มจ"ก
  เวLบไซต>หนqงไปน!"เสนอบนอกเว...
น0า RSS feed
           จากฐานขอมล
           ตางๆ ปPอนเขา
            เว/บองค+กร
    ...
RSS Reader คอ
       Digital Sorayuth


●
  Desktop Sidebar
  เคร<องม<อชวยดด RSS จ"กเวLบม"น!"
  เสนอผ"นจอภ"พ
●...
google.com/ig
 Social Media Conference 2010
                 24
ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
เข2ยนขาวสCน และบทความสCนใหเป;น
●
  ก"รเขยนบทคว"มสIน ค<อก"รยอคว"มสงต"งๆ ให8เหล<อประม"ณ
  ๑๐๐ ถqง ๓๐๐ ค!"
●
  ผ8อ"นส"ม...
Story Telling งายๆ ดวย Blog
●
  Blog ม"จ"กค!"ว" WebLog
●
  อน`ทนชวตของบ`คคล
●
  ทะยอยเขยนเล"เร<อง
  ต"มวนท/เวล"
●
...
Twitter
●
  Twitter เปpนเคร<อข"ยสงคม ทใช8ข8อคว"มสIน ๆ เรยกว" tweet
●
  เม<อสงออกไป คนท “ตดต"ม” เร"ท`กคน จะได8รบและอ"นไ...
Twitter นกนอยนกประชาสมพนธ+
●
  บ`คคลกบบ`คคล
●
  บ`คคลกบผ8สนใจ
●
  องค>กร กบลกค8"
●
  นกก"รเม<อง กบ
  ประช"ชน...
เครอขายวาดวยอะไรก/ได
              So, what’s your social
              network about?  ...
ขอควรพ:จารณา
●
  ก"รระบ`ข8อมลสวนตว
●
  ก"รเผยแพรข8อมลสวนตว
●
  ก"รระบ`แหลงทม" และ
  ก"รอ8"งอง
●
  สทธของเน<Iอห"/...
การเตร2ยมตวระดบองค+กร
ค!"แนะน!"แกพนกง"นในก"รเข8"รวมเคร<อข"ยสงคม ตวอย"งของ
Intel และ IBM
●
  ผ8เขยน แสดงตนเองเสมอ ไมใช8น"...
หวใจของการประชาสมพนธ+องค+กร
●
  ส<อทเปpนท"งก"รไมน"จะพอเพยง
●
  ส<อเสรมกLมอทธพล
●
  ประสทธผลของ     ICT เปpนเพยงเ...
Contact: htk@nstda.or.th
       twitter.com/htk999
        Social Media Conference 2010
Slide download: htt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20100323 Social Media For Organization Development2

2,123 views

Published on

Social Media เพื่อการพัฒนาองค์กร
My presentation for "Social Media Conference 2010" in Bangkok, Thailand. March 23, 2010.
The Landmark Hotel, Bangkok.

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • Social Media Conference 2010 23-24/03/2553
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100323 Social Media For Organization Development2

 1. 1. รเทาทนการสอสารมวลชนยคใหม Social Networking กบการพฒนาองค+กร ทวศกด กออนนตกล สวนตว @htk999 htk999@gmail.com ทท!"ง"น htk@nstda.or.th Social Media Conference 2010 -- ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 2. 2. ประเด/นการน0าเสนอ ● แนวโน8มก"รบรโภคส<อออนไลน> ● ก"รหลอมรวมของส<อ ● เคร<องม<อมม"กม"ย จะเรมทไหนด? ● เรมทตวเร"เอง ● Email, RSS, บทคว"มสIน, Twitter ● ข8อควรระวง และก"รเตรยมตวระดบองค>กร Social Media Conference 2010 2 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 3. 3. http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend- more-time-online-than-watching-television Social Media Conference 2010 3 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 4. 4. http://www.impactlab.com/2008/02/22/people- spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/ Social Media Conference 2010 4 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 5. 5. Social Media Conference 2010 http://www.impactlab.com/2008/02/22/people-spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/ 5 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 6. 6. การหลอมรวมของสอ ● ร"ยก"รโทรทศน>เสนอข"ว ทม"จ"กเวLบ ● ดวดโอ ทว ได8ท"งเวLบ ● พดโทรศพท>ท"งอนเทอร>เนLต ประหยดสต"งค> ● ดหนงฟPงเพลงผ"นม<อถ<อ ● สงข8อคว"มสIนให8เพ<อนผ"น เวLบฟร ● สงภ"พจ"กกล8องม<อถ<อไป ออกร"ยก"รโทรทศน> Social Media Conference 2010 6 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 7. 7. เพ2ยงแคไดตอออนไลน+... ... ● อ"นข"ว บทคว"ม ฟร Web browsing ● ด"วนโหลดข8อมล หนงส<อ เพลง File Download ● ค8นห"ข8อมลต"งๆได8สะดวก Search engine ● สง email ให8คนจ!"นวนม"กฟร Free email ● พดโทรศพท>กบเพ<อนฟร VOIP (voice over IP) ● สงข8อคว"มให8คนจ!"นวนม"กได8ฟร IM (instant messaging) ● เขยนบทคว"มลงในส"ร"น`กรมโลก Wikipedia ● สร8"งเวLบไซต>สวนตวฟร Weblog (blog) ● ห"ทเกLบรปและวดโอฟร Flickr, Picassa, Youtube ● สง video clip ออกร"ยก"รโทรทศน> iReport, นกข"วพลเม<อง Social Media Conference 2010 7 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 8. 8. ชาวเน/ตกวา ๒๐๐ ลาน คน ย:นด2แลกความเป;น สวนตวกบการใช social networking Social Media Conference 2010 8 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 9. 9. จะพฒนาองค+กร ผาน Social Media ไดอยางไร? Social Media Conference 2010 9 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 10. 10. เร:มท2ไหนด2? Picture source: slideshare.net Social Media Conference 2010 10 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 11. 11. เครองมอ มากมาย Picture source: slideshare.net Social Media Conference 2010 11 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 12. 12. เร:มท2ตวเราเอง ● ใช8 Email ● Web browsing ด8วย search engine ● Web browsing ด8วย RSS เพ<อรวมข"วไว8อ"นเอง ● ก!"หนดให8ระบบ Content management ของ องค>กรสงข"วให8ผ8อ<นด8วย ระบบ RSS ● แนะน!"ตนเองให8โลกร8จก Resume (LinkedIn, Facebook) ● ใช8 Facebook, LinkedIn, Flickr, Twitter หร<อ YouTube แทนน"มบตร Social Media Conference 2010 12 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 13. 13. เร:มท2ตวเราเอง ● เล"เร<องของตนเองผ"น Updates (Twitter, Facebook) ● ห"ทเขยน blog ของตนเอง (hBlogger, Wordpress, Nation Blog, GotoKnow ฯลฯ) ● เขยนบทคว"มลง Blog บอยๆ เพ<อให8คนร8จก ● เข8"กล`ม (Facebook, Googlegroups) ● รวมสร8"งสรรค>กบผ8อน (Flickr, Picassa, < Slideshare, Wikipedia) ● หลงก"รแถลงข"วและแจกข"ว อย"ล<มเขยน ข8อคว"มสIนลงใน blog ให8คนทร"บ ● สงข8อคว"มสIนออกท"ง Twitter Social Media Conference 2010 13 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 14. 14. ใช email ใหดมออาช2พ ● ควรก!"หนดช<อ-น"มสก`ลผ8สงให8ถกต8องใน email ● ควรสร8"งข8อคว"มลงท8"ยทมช<อ ต!"แหนง และทอย ● ควรใช8ภ"ษ"ทเหม"ะสม - คดให8ดกอนสง ● ควรท!"ให8ข8อคว"มสIน กระชบ ● ควรตIงน"ฬก"ของเคร<องให8เทยงตรง (ตIงเวล"กบ time server) ● ควรแปลงไฟล>แนบทไมย"วนกเปpนสวนหนqงของข8อคว"มหลกใน email ● ไมควรสงข8อคว"มและไฟล>แนบทไมจ!"เปpน ● ไมควรแนบไฟล>ขน"ดใหญ (เกน 5MB) เพร"ะอ"จท!"ให8 inbox ผ8รบล8น ให8ใช8วธ download แทน Social Media Conference 2010 14 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 15. 15. การตCงชอ-นามสกลใน email จะให8ดเปpนเดLกวยร`นหร<อม<ออ"ชพ? ● boonlert@nstda.or.th ● Boonlert Aroonpiboon <boonlert@nstda.or.th>  ● Mee <boonlert@nstda.or.th> Social Media Conference 2010 15 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 16. 16. ขอความลงทาย email Social Media Conference 2010 16 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 17. 17. ตCงเวลาของคอมพ:วเตอร+ใหตรง Social Media Conference 2010 17 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 18. 18. ตCงเวลาของคอมพ:วเตอร+ใหตรง Social Media Conference 2010 18 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 19. 19. ขาราชการโปรดระวง!! หามสงงานทาง free email ● เอกส"รข8อคว"มทIงหล"ย ● ผ8ให8บรก"ร มนโยบ"ยด8"น เกLบไว8ทเคร<องของผ8ให8 คว"มเปpนสวนตว ทเร"ต8อง บรก"รเปpนหลกห"กวนใด ยนยอมให8เข"อ"น วเคร"ะห> วงจรส<อส"รไมท!"ง"น เร"จะ ส!"เน"ข8อมล และสอดแทรก เข8"ถqงจดหม"ยของเร"ไมได8 โฆษณ" ● ห"กเร"ก!"ลงเตรยมเอกส"รท ● เร"ไมได8เปpนเจ8"ของ email มสถ"นะเปpนคว"มลบท"ง address นIน ห"กมผ8อ<นม" ร"ชก"รไทย แฟ{มข8อมลลบท แก8 password เร"จะสญเสย สงกนท"ง free email จะรว email นIนไป แม8เปpนช<อเร"กL จ"กก"รดแลของข8"ร"ชก"ร เอ"ค<นไมได8 ไทย ไปอยในม<อของผ8อ<น ● รบแก8ไขกอนทจะส"ยเกนแก8 Social Media Conference 2010 19 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 20. 20. มต:คณะรฐมนตร2 ๑๘ ธนวาคม ๒๕๕๐ ● ให8ข8"ร"ชก"รและพนกง"นของรฐย`ต ● ก"รรกษ"คว"มปลอดภยของข"วส"ร ก"รใช8จดหม"ยอเลLกทรอนกส>ฟรของ ภ"ครฐอ"จพจ"รณ"ด!"เนนก"รโดยใช8 เอกชน โดยเฉพ"ะของต"งประเทศ ท"งเล<อกอ<นทมคว"มส"ม"รถเท"เทยม ภ"ยใน 1 ป~ ทIงนI ให8ข8"ร"ชก"รระดบ กนแทนก"รลงท`นในระบบฮ"ร>ดแวร> ผ8อ!"นวยก"รกองหร<อเทยบเท"ขqนไปI (Hardware) ซqงต8องเสยค"ใช8จ"ยสง ต8องใช8ระบบของตนเองหร<อของภ"ครฐ ได8 เชน ก"รใช8โปรแกรมซอต>ฟแวร>เข8" ภ"ยใน 3 เด<อน รหสลบ (Software Scrambling) เปpนต8น ● ให8ส!"นกง"น ก.พ.ร. เปpนหนวยง"น กล"งรวมกบส!"นกข"วกรองแหงช"ต ● ในระยะต8นควรเรงพฒน"ระบบจดหม"ย ส!"นกง"นปลดน"ยกรฐมนตร ส!"นก อเลLกทรอนกส>และเวLบไซต>ของหนวย บรก"รเทคโนโลยส"รสนเทศภ"ครฐ ง"นภ"ครฐทมคว"มมนคง ปลอดภย และหนวยง"นทเกยวข8อง ด!"เนนก"ร และน"เช<อถ<อ กอนทจะเปƒดใช8บรก"ร พฒน"ระบบจดหม"ยอเลLกทรอนกส> จดหม"ยอเลLกทรอนกส>กล"ง ของรฐตอไป Social Media Conference 2010 20 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 21. 21. ใชเครองมอรวมขาว RSS ● RSS - Really Simple Syndication ● ก"รดqงข"ว เน<Iอห"บทคว"มจ"ก เวLบไซต>หนqงไปน!"เสนอบนอกเวLบไซต> หร<อเคร<องม<ออ"น RSS (RSS Reader) ด8วยเทคโนโลย XML ไอคอนสส8มแบบนI แสดงว"เวLบนIนม RSS ให8เร"น!"ไปใช8ง"นได8 Social Media Conference 2010 21 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 22. 22. น0า RSS feed จากฐานขอมล ตางๆ ปPอนเขา เว/บองค+กร ทกๆ ครQงชวโมง ก!"หนด RSS Feed URL ให8กบระบบ Content กรองเฉพ"ะข"ว Management System ทเกยวกบองค>ก"รของเร" ทองค>กรใช8ท!"เวLบ Social Media Conference 2010 22 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 23. 23. RSS Reader คอ Digital Sorayuth ● Desktop Sidebar เคร<องม<อชวยดด RSS จ"กเวLบม"น!" เสนอผ"นจอภ"พ ● google.com/ig สร8"งหน8"เวLบสวนตว เพ<อตวเร"เอง Social Media Conference 2010 23 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 24. 24. google.com/ig Social Media Conference 2010 24 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 25. 25. เข2ยนขาวสCน และบทความสCนใหเป;น ● ก"รเขยนบทคว"มสIน ค<อก"รยอคว"มสงต"งๆ ให8เหล<อประม"ณ ๑๐๐ ถqง ๓๐๐ ค!" ● ผ8อ"นส"ม"รถอ"นได8ในเวล" ๑-๒ น"ท ● ได8ผลในก"รสร8"งคว"มสนใจ โดยอ"จจเล<อกใช8ภ"ษ"ทเปpนกนเอง และแสดงคว"มเปpนข8อคว"มสวนบ`คคล ● ใช8ชองท"งส<อผ"นเคร<องม<อ Social network เชน blog ได8สะดวก ● เปpนเคร<องม<อชวยสร8"งคว"มสนใจให8คนอ"น press release เตLมๆ ได8 ● ใช8ช<อเร<องทกระชบ ● ให8ข8อคว"ม ๑๓๐ ตวอกษรตอนต8น เปpนก"รยอคว"มบทคว"มสIน ทIงหมด Social Media Conference 2010 25 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 26. 26. Story Telling งายๆ ดวย Blog ● Blog ม"จ"กค!"ว" WebLog ● อน`ทนชวตของบ`คคล ● ทะยอยเขยนเล"เร<อง ต"มวนท/เวล" ● ระบบเคร<อข"ยสงคม สงข"ว ให8 “ผ8สนใจ” ท"ง email และ RSS เม<อเร"เขยน บทคว"มเสรLจ - อตโนมต ● บรรจ`ข8อคว"ม ภ"พ ส<อมลตมเดย ได8ต"มสะดวก Social Media Conference 2010 26 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 27. 27. Twitter ● Twitter เปpนเคร<อข"ยสงคม ทใช8ข8อคว"มสIน ๆ เรยกว" tweet ● เม<อสงออกไป คนท “ตดต"ม” เร"ท`กคน จะได8รบและอ"นได8 ● เร"ตดต"มอ"นข8อคว"มจ"กคนทเร"อย"กตดต"ม ● ใช8ผ"นโทรศพท>ม<อถ<อ หร<ออ`ปกรณ>ใดทตอเนLต Social Media Conference 2010 27 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 28. 28. Twitter นกนอยนกประชาสมพนธ+ ● บ`คคลกบบ`คคล ● บ`คคลกบผ8สนใจ ● องค>กร กบลกค8" ● นกก"รเม<อง กบ ประช"ชน Social Media Conference 2010 28 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 29. 29. เครอขายวาดวยอะไรก/ได So, what’s your social network about? Nothing? Nothing. Nothing. Everybody’s doing something - we’ll do nothing. Social Media Conference 2010 29 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 30. 30. ขอควรพ:จารณา ● ก"รระบ`ข8อมลสวนตว ● ก"รเผยแพรข8อมลสวนตว ● ก"รระบ`แหลงทม" และ ก"รอ8"งอง ● สทธของเน<Iอห"/ส<อทน!" เสนอ Social Media Conference 2010 30 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 31. 31. การเตร2ยมตวระดบองค+กร ค!"แนะน!"แกพนกง"นในก"รเข8"รวมเคร<อข"ยสงคม ตวอย"งของ Intel และ IBM ● ผ8เขยน แสดงตนเองเสมอ ไมใช8น"มแฝง ● ใช8สรรพน"มบ`รษท ๑ ` ● แสดงคว"มเหLน/ให8คว"มร8ในฐ"นะบ`คคล ● เขยนในสงทมคว"มหม"ย น"เช<อถ<อ (ไมสแปม ไมว"กล"วผ8อน) < ● หย`ดคดกอนสงข8อคว"มออกท`กครIง และตอบค!"ถ"มในระยะเวล" ทเหม"ะสม ● เวล"แสดงคว"มเหLนขดแย8ง ต8องส`ภ"พและเหม"ะสม ● เค"รพในคว"มลบของข8อมลขององค>กรและของผ8อ<น Social Media Conference 2010 31 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 32. 32. หวใจของการประชาสมพนธ+องค+กร ● ส<อทเปpนท"งก"รไมน"จะพอเพยง ● ส<อเสรมกLมอทธพล ● ประสทธผลของ ICT เปpนเพยงเคร<องม<อ ก"รสงข"ว ค<อ คว"มส!"เรLจ มคนอ"น และ อยท สนใจม"กทส`ด คว"มเข8"ใจ และ ● Social network การจดการ ชวยได8 ● ข8อมลองค>กรต8องส"ม"รถค8นห" ได8ง"ยด8วย search engine Social Media Conference 2010 32 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓
 33. 33. Contact: htk@nstda.or.th twitter.com/htk999 Social Media Conference 2010 Slide download: http://www.slideshare.net/htk999 ทวศกด กออนนตกล ๒๓ มน"คม ๒๕๕๓ 33

×