e-Commerce

7,048 views

Published on

กลยุทธิ์ e-Commerce นำพาธุรกิจสู่กระแสโลกาภิวัฒน์

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,214
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • e-Commerce

  1. 1. กลยุทธิ์ e-Commerce นำพาธุรกิจสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) http://elearning.nectec.or.th [email_address]
  2. 2. ณ วันนี้ <ul><li>กระทรวงไอซีที </li></ul><ul><li>บริหารงานด้วย ICT </li></ul><ul><li>ICT เพื่อการศึกษา </li></ul><ul><li>การซื้อขายด้วย ICT </li></ul>ทุกๆ ที่มีแต่คำว่า ICT
  3. 3. ทิศทางวันนี้ <ul><li>อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบงานมากขึ้น </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการพกพา และใช้งาน </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตสินค้าได้มาก รวดเร็ว และมีคุณภาพ </li></ul><ul><li>การสื่อสารช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร ติดต่อค้าขาย กระจายโอกาสทางการค้า </li></ul><ul><li>อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภค กับผู้ผลิต </li></ul>
  4. 4. ทิศทางวันนี้ <ul><li>เทคโนโลยีช่วยให้รู้ข้อมูลข่าวของคู่แข่งได้ง่าย </li></ul><ul><li>ธนาคารเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย ทำธุรกรรมการเงินได้สะดวก รวดเร็ว </li></ul><ul><li>เอกชน ภาครัฐ และผู้บริโภค ทราบข้อมูลกันและกัน </li></ul><ul><li>ช่องทางติดต่อสื่อสารมีมากกว่าเดิม </li></ul>
  5. 5. ไอซีที ณ วันนี้ <ul><li>ตัวเชื่อมประสาน ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ณ วันนี้ ก็คือ “ไอซีที” </li></ul><ul><li>ไอซีที ก้าวไกลกว่าที่คิด </li></ul><ul><li>ไอซีที ก้าวสู่ทุกชุมชน ทุกสังคม </li></ul><ul><li>ไอซีที สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ </li></ul><ul><li>ไอซีที สร้างโอกาสใหม่ๆ </li></ul><ul><li>ไอซีที สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร </li></ul><ul><li>ไอซีที เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว </li></ul>
  6. 6. สิ่งจำเป็น <ul><li>ไอซีที เป็นสิ่งจำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ </li></ul><ul><li>ทุกคนต้องรู้คุณ และโทษของไอซีที </li></ul><ul><li>ทุกคนต้องเข้าใจการใช้งานไอซีที </li></ul><ul><li>ทุกคนต้องไม่ให้ไอซีทีเป็น “นาย” </li></ul><ul><li>ทุกคนต้องรู้เท่าทันในการเลือก การใช้งาน และการประเมินค่า </li></ul>
  7. 7. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี Telecommunication Biotechnology ICT Industries Computer อดีต ปัจจุบัน อนาคต
  8. 8. ICT ข้อมูลข่าวสาร (Information) Electronics Computer Communication
  9. 9. การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี C+C+M Appliance TV Broadcasting PC Computers Mobile and Wireless Telecommunications Broadband and cable services Connected to networks Cable changes to wireless Electronic Games and Embedded Systems
  10. 10. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย Time Line กรอบนโยบาย IT 2010 แผนแม่บท ICT สำหรับประเทศไทย ( 2545-2549)
  11. 11. เส้นทางเวลาของ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ปี พ . ศ . แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ กรอบนโยบาย IT20 1 0 ( ๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ ) แผนแม่บท ICT ของประเทศ ไทย พ . ศ . ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ กรอบนโยบาย IT2000 ( ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ ) แผนปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ การตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ตุลาคม พ . ศ . ๒๕๔๕ )
  12. 12. IT 2010 <ul><li>ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ </li></ul><ul><li>การก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สามองค์ประกอบหลัก </li></ul><ul><ul><li>การลงทุนในการสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>การส่งเสริมให้มี นวัตกรรม ที่ทันต่อโลก </li></ul></ul><ul><ul><li>การลงทุนและส่งเสริมให้มี โครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ และ อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่อง </li></ul></ul>
  13. 13. ICT Development Program for 2001-2006 Source: NITC Meeting presentation June 11, 2001 Economy Society Quantity Quality Telecommunication Infrastructure Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government
  14. 14. <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาและการประกอบธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ซอฟต์แวร์ . </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่สามารถ เข้าถึงข้อมูล จากระบบบริการ อย่างทั่วถึงและยุติธรรม , ให้เกิดประโยชน์ โดยตรงต่อการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่การผลิตและบริการทุกสาขารวมทั้งด้าน ICT เอง , ให้สามารถ แข่งขัน และ อยู่รอด ในตลาดสากลได้ , ก่อเกิด สังคมแห่ง ภูมิ ปัญญาและ การเรียนรู้ , สามารถ ประยุกต์ใช้ เพื่อสนอง ความต้องการในการดำรงอยู่ อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ที่แท้จริง ในสังคม ไ ทย . </li></ul>ICT Masterplan ไทยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ICT ในภูมิภาค และ ICT ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ก่อเกิดสังคมแห่งความรู้
  15. 15. กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำประเทศไทยก้าวสู่ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ( Knowledge-Based Economy ) พิจารณาและเห็นชอบ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ) IT2010 ระยะเวลา 2544 - 2553
  16. 16. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ <ul><li>สังคมเศรษฐกิจที่มี </li></ul><ul><li>การผลิตความรู้ </li></ul><ul><li>กระจายความรู้ </li></ul><ul><li>การใช้ความรู้ </li></ul><ul><ul><li>เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจ </li></ul></ul><ul><ul><li>และสร้างงานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง </li></ul></ul>
  17. 17. กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 มาตรการและแนวทาง eCommerce eIndustry eGovernment eSociety eEducation ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการค้าบริการ ส่งเสริมการบริโภคจากผู้ประกอบการภายในประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สร้างตลาดให้ภาคเอกชนผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ พัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาดโดยใช้ ไอที ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ไอทีที่มีศักยภาพ จัดให้มี Thailand Exchange ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการผลิต จัดให้มีข้อมูลทางด้านการตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตให้มีและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อลดการนำเข้าและเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการเกษตร สร้ า งมูลค่าเพิ่มให้กับอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว (Value-added) ลดความเหลื่อมล้ำโดยลงทุนอย่างเหมาะสม (Equity) วางแผนก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum-jump) ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที (Teachers’ Training) เร่งผลิตฐานความรู้ (Content Development) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Networking) สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ลดความเหลื่อมล้ำของการ เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน ( Quality of Life) ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ส่งเสริมชุมชนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะของประชาชนในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อวัฒนธรรม และความเอื้ออาทรในสังคม ส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีของไทย จัดทำแผนแม่บท จัดให้มีหน่วยงานติดตามและสนับสนุน ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบข้อมูลทั้งในส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการให้มีทักษะ ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออำนวย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย สร้างความตระหนักและความเชี่อมั่นของประชาชน พัฒนา ประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) พัฒนาระบบบริการประชาชน ( Front Office) ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อนำไปสู่ Good Governance
  18. 18. กลยุทธิ์ e-Commerce <ul><li>ส่งเสริมการส่งออก </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการค้าบริการ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการบริโภคจากผู้ประกอบการภายในประเทศ </li></ul>
  19. 19. มาตรการและแนวทาง <ul><li>กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ระบบการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย </li></ul><ul><li>สร้างความตระหนักและความเข้าใจ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม </li></ul><ul><li>สร้างตลาดให้ภาคเอกชนผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ </li></ul><ul><li>พัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย </li></ul>
  20. 20. e-Commerce <ul><li>การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำธุรกิจที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ , การค้าอิเล็กทรอนิกส์ , อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ , โทรสาร , Catalogue อิเล็กทรอนิกส์ , การประชุมทางไกล </li></ul>
  21. 21. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>แนวคิดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทำการค้า </li></ul><ul><li>สามารถขายได้ 24 ชม . ไม่ต้องมีคนเฝ้าร้าน </li></ul><ul><li>อาจขายให้กับสมาชิกอินเทอร์เน็ตได้หลายสิบล้านคน </li></ul><ul><li>การชำระเงินใช้บัตรเครดิต </li></ul><ul><li>เป็นที่ยอมรับในสินค้าบางประเภท </li></ul><ul><li>อาจมีปัญหาในด้านความปลอดภัยของการใช้บ้าง </li></ul>
  22. 23. <ul><li>.gov </li></ul><ul><li>Cannon.co.sg </li></ul>
  23. 27. จุดเด่นของ e-Commerce <ul><li>ลดต้นทุน </li></ul><ul><li>ปรับปรุงได้ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงต่ำ </li></ul><ul><li>ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง </li></ul><ul><li>ใช้เป็นสื่อเพื่อเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>เพิ่มโอกาสขายผ่านเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>ดำเนินธุรกิจ 7 x 24 </li></ul><ul><li>ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>เพิ่มภาพลักษณ์ </li></ul><ul><li>เพิ่มความน่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>สะดวกการซื้อ - ขายสินค้า </li></ul><ul><li>เพิ่มโอกาสแข่งขันกับต่างประเทศ </li></ul>
  24. 28. จุดคุ้มทุน ( Break Even Point ) <ul><li>จุดที่ยอดขายเท่ากับต้นทุนรวม </li></ul><ul><li>จุดที่ปริมาณขาย หรือ ยอดขาย ณ ระดับที่ไม่ทำให้มีกำไรหรือ ขาดทุน </li></ul><ul><li>จุดที่กำไรเท่ากับศูนย์ </li></ul>เท่าทุน ไม่กำไร ไม่ขาดทุน พื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนด ราคาขาย กำหนดปริมาณขาย และกำหนดกำไร
  25. 29. ต้นทุน <ul><li>ต้นทุนคงที่ ( Fixed cost ) </li></ul><ul><ul><li>ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขาย ไม่ว่าจะขายได้มากหรือน้อย </li></ul></ul><ul><ul><li>ค่าเช่าสถานที่ , ค่าประกันภัย , เงินเดือน , ค่าเสื่อมราคา , ค่าระบบ IT/e-Commerce , ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ , ค่าจดทะเบียน Domain name </li></ul></ul>
  26. 30. ต้นทุนด้าน IT <ul><li>ดำเนินการเอง </li></ul><ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>กล้องถ่ายภาพดิจิทัล </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องสแกนภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสำเนาข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบอินเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องแม่ข่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบรักษาความปลอดภัย </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบชำระเงิน </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบบัญชี บริหารสำนักงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ค่าจดทะเบียน Domain name </li></ul></ul><ul><li>ใช้บริการ e-Market Place/Portal </li></ul><ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>กล้องถ่ายภาพดิจิทัล </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องสแกนภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสำเนาข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบอินเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>ค่าจดทะเบียน Domain name </li></ul></ul>
  27. 34. ท่านพร้อมหรือยัง ? <ul><li>สำรวจ ( Research ) :: สำรวจตลาดบ่อยเพียงใด เพื่อประเมินคู่แข่ง ตนเอง และลูกค้า </li></ul><ul><li>วางแผน ( Planning ) :: กำหนด Gantt chart เพื่อติดตั้งระบบ แผนลงทุน และแผนคืนทุน </li></ul><ul><li>เงินทุน ( Loan ) :: ต้องใช้เงินทุนทั้งหมดเท่าไร หาได้ที่ไหน คืนอย่างไร </li></ul><ul><li>จ่ายเงิน ( Payment ) :: แผนรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต โอนเงิน หรือพกง . เป็นต้น </li></ul><ul><li>ขนส่ง ( Transport ) :: สินค้าจะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าอย่างไร </li></ul>
  28. 35. ท่านพร้อมหรือยัง ? <ul><li>สินค้า ( Product ) :: ความน่าสนใจของสินค้า ขายแล้วจะมีคนซื้อ หรือไม่ </li></ul><ul><li>ราคา ( Price ) :: ราคาที่จะส่งผลถึงกำไร จากการสั่งซื้อแต่ละครั้งมากพอ หรือไม่ </li></ul><ul><li>สถานที่ ( Place ) :: ขายให้คนไทย หรือต่างชาติ ที่พักสินค้า ร้านตั้งที่ไหน </li></ul><ul><li>โฆษณา ( Promotion ) :: มีแผนโฆษณาอย่างไร และจะใช้วิธีการใดบ้าง </li></ul><ul><li>คลังสินค้า ( Stock ) :: ระบบจัดการคลังสินค้า ควบคุมอย่างไร </li></ul>
  29. 36. ท่านพร้อมหรือยัง ? <ul><li>เวลา (Time) :: ประเมินระยะเวลาตั้งแต่สั่งซื้อ ส่งสินค้า และได้รับเงิน ทั้งหมดกี่วัน </li></ul><ul><li>ผิดพลาด ( Error ) :: ส่งไปแล้วไม่มีผู้รับ ไม่ได้รับเงิน ส่งไม่ทัน ไม่ได้มาตรฐานทำอย่างไร </li></ul><ul><li>สำนักงาน ( Office ) :: มีพนักงานกี่คน ลงทุนอะไรบ้าง ที่ตั้งสำนักงาน และแหล่งสินค้า </li></ul><ul><li>หีบห่อ ( Package ) :: คำสั่งซื้อจะมาพร้อมรูปแบบสินค้า และลักษณะหีบห่อ ยืดหยุ่นหรือไม่ </li></ul><ul><li>เทคนิค ( Technique ) :: รายละเอียดของระบบที่ใช้ เพื่อให้เกิดการซื้อขายได้ เป็นแบบใด </li></ul>
  30. 37. ท่านพร้อมหรือยัง ? <ul><li>ออกแบบ ( Design ) :: ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือหน้าร้านได้น่าสนใจหรือไม่ </li></ul><ul><li>ขนาด ( Size ) :: ขนาดระบบ เช่น รองรับจำนวนลูกค้า การสั่งซื้อ หรือสินค้าได้เพียงใด </li></ul><ul><li>ความปลอดภัย ( Security ) :: ทุกระบบต้องรองรับการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ทุกรูปแบบ </li></ul><ul><li>การควบคุม ( Controlling ) :: การควบคุมกระบวนการทั้งหมด ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง </li></ul><ul><li>สำรอง ( Backup ) :: แผนสำรองข้อมูล ในกรณีที่ระบบล้ม หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ยกเลิก </li></ul><ul><li>ภาษี ( Tax ) :: เข้าใจกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ในประเทศ และกฎหมายด้าน IT </li></ul>
  31. 38. การวิเคราะห์ธุรกิจจริง เพื่อหาช่องว่างและเปิดร้านตนเอง <ul><li>ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการทำอีคอมเมิร์ซ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 1 : ตั้งคณะกรรมการความคุมดูแล ซึ่งควรจะมีฝ่ายขายการตลาด และผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจเป็นแกนหลัก </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 2 : วิจัยตลาดโดยผ่านทางระบบค้นหาเพื่อหาช่องว่าง และโอกาสทางการตลาด </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 3 : กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายสินค้าให้ซึ่งในที่นี้จะเน้นที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมที่เหมือนกัน </li></ul>
  32. 39. การวิเคราะห์ธุรกิจจริง เพื่อหาช่องว่างและเปิดร้านตนเอง <ul><li>ขั้นที่ 4 : วางกลยุทธ์ด้านสินค้าว่า จะขายอะไร หรือปรับปรุงอย่างไร ตั้งราคาเท่าใด โดยปรับตามปัจจัย และพฤติกรรมที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์การพัฒนาเว็บเพจ หลังจากนั้นมอบหมายให้ คณะทำงาน อีคอมเมิร์ซ ที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อนำไปปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 5 : พัฒนาระบบ / เว็บไซต์ตามที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ซึ่งการจัดรูปแบบจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 6 : ติดตั้งระบบอีคอมเมิร์ซ เลือกระบบตะกร้า และ วิธีการจ่ายเงินที่เหมาะสม </li></ul>
  33. 40. การวิเคราะห์ธุรกิจจริง เพื่อหาช่องว่างและเปิดร้านตนเอง <ul><li>ขั้นที่ 7 : จดทะเบียนชื่อโดเมน ( อาจจะทำการจดไว้ก่อนตั้งแต่ขึ้นตอนแรก หากกลัวชื่อที่ต้องการหมด และสามารถตกลงกันได้ว่าจะเอาชื่อใด ) และนำเว็บที่ออกแบบเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรืออับโหลดขึ้น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนในระบบค้นหา และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธี / สื่ออื่น </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 8 : ตรวจวัดผลระยะเวลา 1,3 และ 6 เดือน เพื่อปรับแต่งจนสอดคลองกับพฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 9 : เฝ้าดูแล และปรับปรุงเนื้อหาตามกำหนดระยะเวลา เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน </li></ul>
  34. 41. จัดตั้งทีมงาน <ul><li>ทำคนเดียว </li></ul><ul><li>ทำเป็นกลุ่ม </li></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการพาณิชย  อิเล็กทรอนิกส  </li></ul></ul>
  35. 42. วิจัยตลาด <ul><li>ลงทุน </li></ul><ul><li>สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ </li></ul>คู่แข่ง สินค้า พฤติกรรม ผู้ซื้อ เทคโนโลยี รูปแบบ
  36. 43. ประเภทของ e-Commerce <ul><li>Business to Business : B2B </li></ul><ul><li>Business to Consumer : B2C </li></ul><ul><li>Business to Government : B2G </li></ul><ul><li>Customer to Customer : C2C </li></ul><ul><li>Consumer to Business : C2B </li></ul><ul><li>Government to citizens : G2C </li></ul><ul><li>Mobile commerce </li></ul>
  37. 44. Business to Business : B2B <ul><li>การค้าระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง </li></ul><ul><ul><li>วัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อค้าขาย เพื่อการจัดการการผลิตหรือวัตถุดิบ </li></ul></ul><ul><ul><li>การส่งซื้อสินค้าสำหรับห้างสรรพสินค้าไปยังผู้ผลิต </li></ul></ul><ul><ul><li>การสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม </li></ul></ul><ul><li>www.foodmarketexchange.com </li></ul>
  38. 45. Business to Consumer : B2C <ul><li>ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคโดยตรง </li></ul><ul><li>ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ </li></ul><ul><li>เริ่ม หรือขยายฐานธุรกิจได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก </li></ul><ul><li>เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กและระดับกลาง ( SMEs ) </li></ul><ul><li>เรียกว่า e - tailing </li></ul><ul><ul><li>www . amazon . com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.chulaonline.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.tohome.com </li></ul></ul>
  39. 46. Business to Government : B2G <ul><li>เป็นธุรกรรมระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( Government Procurement ) </li></ul>
  40. 47. Customer to Customer : C2C <ul><li>การซื้อขายตรงระหว่างกลุ่มผู้ซื้อ ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปกันเอง </li></ul><ul><li>โฆษณาฝากขายไว้ใน Web site ที่เป็นศูนย์กลางการประมูลขายสินค้า </li></ul><ul><li>สินค้ามือสอง </li></ul>
  41. 48. Consumer to Business (C2B) <ul><li>ธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยบุคคลทั่วไปที่ใช้ Internet เพื่อขายสินค้า หรือบริการให้กับองค์กร หรือ บุคคลทั่วไปที่มองหาผู้ขาย เพื่อติดต่อ และทำธุรกรรมในรูปแบบ Online </li></ul><ul><ul><li>www . priceline . com </li></ul></ul>
  42. 49. Government to citizens ( G2C ) <ul><li>รูปแบบของหน่วยงานรัฐซื้อขายสินค้า บริการ หรือ สารสนเทศกับองค์กรเอกชน หรือบุคคลทั่วไป </li></ul>
  43. 50. Mobile commerce <ul><li>รูปแบบการค้าในระบบไร้สาย ( Wireless ) </li></ul><ul><ul><li>บริการดาวน์โหลด Ring Tone ผ่านโทรศัพท์มือถือ </li></ul></ul>
  44. 51. รูปแบบ e-Commerce <ul><ul><li>ระดับต้น ประชาสัมพันธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับกลาง ซื้อขาย โดยใช้สื่อรูปแบบปกติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับสูง ซื้อขาย โดยการตัดยอดบัตรเครดิตแบบออนไลน์ </li></ul></ul>
  45. 52. รูปแบบ E-Commerce <ul><li>Pure E-commerce </li></ul><ul><ul><li>ทำธุรกรรม E - commerce ในรูปแบบดิจิทัลทุกขั้นตอน </li></ul></ul><ul><li>Partial E - commerce </li></ul><ul><ul><li>ทำธุรกรรม E - commerce ที่บางขั้นตอนยังอยู่ในรูปแบบกายภาพ ( Physical ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การขนส่งผ่านระบบขนส่งปกติทั่วไป </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การชำระเงินโดยใช้วิธีโอนผ่านธนาคาร หรือ ATM </li></ul></ul></ul>
  46. 53. ข้อจำกัดของ E - Commerce <ul><li>ขาดความปลอดภัย การมีเสถียรภาพ และความเป็นมาตรฐานในบางระบบ </li></ul><ul><li>มีช่องสัญญาณการสื่อสารข้อมูลไม่เพียงพอ </li></ul><ul><li>โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเร็ว </li></ul><ul><li>การเชื่อมต่อระบบต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน </li></ul><ul><li>ข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ( hardware ) และ Software ร่วมกัน </li></ul><ul><li>ผู้ขายอาจต้องการ Web Server หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่พิเศษเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย </li></ul>
  47. 54. ข้อจำกัดของ E - Commerce <ul><li>การพัฒนาจะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และโอกาสผิดพลาดสูง รวมถึงความล่าช้าในการพัฒนา และมีโอกาสที่จะต้องจ้างบริษัทข้างนอกเป็นผู้พัฒนาให้ </li></ul><ul><li>ความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะรูปแบบ B2C มีโอกาสที่จะถูกเจาะระบบได้มากขึ้น </li></ul><ul><li>ลูกค้าอาจขาดความเชื่อมั่น หรือความมั่นใจ เพราะรูปแบบการค้าขาย ผู้ซื้อ - ผู้ขายจะไม่ได้เจอหน้ากัน </li></ul><ul><li>ลูกค้าไม่ได้สัมผัสสินค้าจริงก่อนซื้อ อาจจะรู้สึกตัดสินใจนาน หรือยากในสินค้าบางประเภท </li></ul>
  48. 55. แผนปฏิบัติการ กําหนดเป  าหมายและนโยบาย สํารวจตลาด กลุ  มเป  าหมาย กลยุทธ  การตลาด ออกแบบและพัฒนา ติดตั้งระบบ ประเมินผล
  49. 56. สินค้าออนไลน์ <ul><li>ท่องเที่ยว โรงแรม </li></ul><ul><li>สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ </li></ul><ul><li>อัญมณี </li></ul><ul><li>ธุรกิจบันเทิง </li></ul><ul><li>สุขภาพ </li></ul><ul><li>อาหาร </li></ul><ul><li>ดอกไม้ </li></ul><ul><li>อสังหาริมทรัพย์ </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ธุรกิจการพิมพ์ </li></ul>
  50. 57. คู่แข่ง <ul><li>จำนวนคู่แข่งแบบปกติ </li></ul><ul><li>จำนวนคู่แข่งออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>www.altavista.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.infoseek.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.yahoo.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.google.com </li></ul></ul><ul><ul><li>truehits.net </li></ul></ul>
  51. 60. www.google.com www.truehits.net
  52. 61. พฤติกรรมผู้ซื้อ <ul><li>รูปแบบ </li></ul><ul><li>ความนิยม </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีที่ใช้ </li></ul><ul><ul><li>http://truehits.net </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.survey.net/inet1r.html </li></ul></ul>
  53. 62. http://truehits.net
  54. 70. Bit Depth 256 colors 16 colors 2 colors 1-bit 4 colors 2-bit 8 colors 3-bit 16 colors 4-bit 32 colors 5-bit 64 colors 6-bit 128 colors 7-bit 256 colors 8-bit 32.8 thousand colors 15-bit 65.5 thousand colors 16-bit 16.7 million colors 24-bit 16.7 million colors + 8 bit grayscale mask 32-bit
  55. 71. Bit depth drastically affects file size 24 bit color 16 million colors 1.55 MB 8 bit color 256 colors 518k 8 bit gray scale 256 shades of gray 518k 1 bit dithered image 64k
  56. 72. GIF / JPEG
  57. 73. เว็บกราฟิก รูปภาพที่แสดงในโหมดปกติ การแสดงผลภาพแบบ Interlaced การแสดงผลภาพ แบบ Progressive
  58. 74. ลักษณะของหน้าเว็บที่เหมาะสม <ul><li>หน้าเว็บที่เหมาะสม ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน ควรคำนึงถึง </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมาย (Personal/Business) </li></ul></ul><ul><ul><li>ลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ (Screen Area ของจอภาพ ) </li></ul></ul><ul><li>Screen Area ที่เหมาะสมในปัจจุบัน คือ 800 x 600 pixels </li></ul><ul><li>Web Area ที่เหมาะสมคือ </li></ul><ul><ul><li>ความยาวไม่เกิน 780 pixel </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสูงไม่มีข้อกำหนดตายตัว แต่ส่วน Header ของเว็บไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เหลือ </li></ul></ul>1024x768
  59. 75. ลักษณะของหน้าเว็บที่เหมาะสม Web Area 780 pixel Screen Area 600 pixel web Area
  60. 76. Internet Service Provider (ISP) <ul><li>บริษัท / หน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><li>บริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการเก็บค่าสมาชิก หรือค่าใช้บริการ </li></ul><ul><li>รูปแบบการให้บริการมีหลากหลาย </li></ul><ul><ul><li>Dial-up </li></ul></ul><ul><ul><li>สัญญาณเช่า (Lease Line) </li></ul></ul><ul><ul><li>ดาวเทียม </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiber optic </li></ul></ul>
  61. 77. Web Portal & CMS Content Management System <ul><li>PHPNuke </li></ul><ul><li>PostNuke </li></ul><ul><li>ศูนย์รวมลิงก์ , ข่าวสาร , ซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ระบบสมาชิก </li></ul>
  62. 78. Required <ul><li>Apache </li></ul><ul><li>MySQL </li></ul><ul><li>PHP </li></ul><ul><li>AppServe </li></ul><ul><li>Windows 2000 </li></ul><ul><li>Windows XP Professional + Service Pack 1 </li></ul><ul><li>Linux </li></ul>
  63. 79. วางแผนธุรกิจ <ul><li>กำหนด แผนการดำเนินงาน เพื่อไปให้ ถึงเป้าหมาย </li></ul><ul><li>จัดลำดับความสำคัญและกำหนด รูปแบบการบริหาร ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>มองไปข้างหน้า และหาทาง ลดความเสี่ยง </li></ul><ul><li>คิดถึง ทางเลือกต่าง ๆ ให้หลากหลายและดีที่สุด </li></ul>
  64. 80. แผนธุรกิจที่ดี <ul><li>เลือกธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว : </li></ul><ul><ul><li>คู่แข่งใหญ่ ๆ ยังไม่สามารถแข่งกับเราได้ </li></ul></ul><ul><li>เลือกทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด </li></ul><ul><li>รู้จักความพอเหมาะพอควร : </li></ul><ul><ul><li>อย่าทำการใหญ่เกินตัว วางแผนให้รอบคอบ แผนระยะสั้นต้องละเอียดชัดเจนสำหรับการดำเนินการ </li></ul></ul>
  65. 81. แผนธุรกิจสำคัญอย่างไร <ul><li>ให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ </li></ul><ul><li>มีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดแนวทางการดำเนินการ </li></ul><ul><li>กำหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการ </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุน </li></ul>
  66. 82. แผนธุรกิจควรมีอะไรบ้าง <ul><li>สินค้าหรือบริการที่จะขาย </li></ul><ul><li>กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง </li></ul><ul><li>จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที่จะทำ </li></ul><ul><li>นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า </li></ul><ul><li>วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องใช้ </li></ul><ul><li>ตัวเลขทางการเงิน </li></ul>
  67. 83. บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย <ul><li>ANET http://www.a-net.net.th/ </li></ul><ul><li>ASIA ACCESS http://www.asiaaccess.net.th/ </li></ul><ul><li>Asia Infonet http://www.asianet.co.th/ </li></ul><ul><li>CS Internet http://www.shinbroadband.com/ </li></ul><ul><li>Cwn http://www.cwn.net.th/ </li></ul><ul><li>Far East Internet http://member.fareast.net.th </li></ul><ul><li>Idea Net http://www.idn.co.th/ </li></ul><ul><li>Ji-NET http://www.ji-net.com/ </li></ul><ul><li>Internet Thailand http://www.inet.co.th/ </li></ul><ul><li>Internet KSC http://www.ksc.net.th/ </li></ul>
  68. 84. บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย <ul><li>Data Line Thai http://www.linethai.net.th/ </li></ul><ul><li>Samart Online http://www.samart.co.th/ </li></ul><ul><li>Siam Global Access http://www.sga.net.th/ </li></ul><ul><li>Pacific Internet (Thailand) http://www.pacific.net.th/ </li></ul><ul><li>E-Z Net Company http://www.princess1.com/ </li></ul><ul><li>Roynet Public Co., Ltd http://www.roynet.co.th </li></ul><ul><li>Cable & Wireless Services (Thailand) Limited http://www.reach.net.th/ </li></ul><ul><li>Loxley http://www.loxinfo.co.th </li></ul>
  69. 85. ข้อพิจารณาในการเลือก ISP <ul><li>รูปแบบของสัญญาณ / ความเร็ว </li></ul><ul><ul><li>ดาวเทียม </li></ul></ul><ul><ul><li>สัญญาณเช่า </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiber Optics </li></ul></ul><ul><ul><li>สายโทรศัพท์ </li></ul></ul><ul><li>การใช้งานต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด </li></ul><ul><li>การใช้งานต่างประเทศ - R oaming </li></ul>
  70. 87. www.nectec.or.th/internet www.th-nic.net
  71. 88. Domain name com edu gov th uk jp co or go nectec nstda mentor ite isd . . . intel . . . . . . . . .
  72. 89. The Internet's domain-name system (DNS) <ul><li>Generic top - level domain </li></ul><ul><ul><li>.com commercial </li></ul></ul><ul><ul><li>.edu United States educational institutions </li></ul></ul><ul><ul><li>.gov United States government </li></ul></ul><ul><ul><li>.int Organizations established by international treaties between governments </li></ul></ul><ul><ul><li>.mil United States military </li></ul></ul><ul><ul><li>.net network providers </li></ul></ul><ul><ul><li>.org organizations </li></ul></ul>
  73. 90. Generic top - level domain <ul><li>. aero Air - transport industry </li></ul><ul><li>. biz Businesses </li></ul><ul><li>. coop Cooperatives </li></ul><ul><li>. info Unrestricted use </li></ul><ul><li>. museum Museums </li></ul><ul><li>. name individuals </li></ul><ul><li>. pro Accountants, lawyers, physicians, and other professionals </li></ul>
  74. 91. Country - code top - level domain <ul><li>.th Thailand </li></ul><ul><li>.jp Japan </li></ul><ul><li>.tw Taiwan </li></ul><ul><li>.uk United Kingdom </li></ul><ul><li>.hk Hong Kong </li></ul><ul><li>.it Italy </li></ul><ul><li>.vn Vietnam </li></ul>
  75. 92. การทายหรือเดา URL <ul><li>บริษัทไฟเซอร์ ( pfizer) ประเทศไทย จำกัด </li></ul><ul><ul><li>ที่ตั้ง “ประเทศไทย” th </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเภทหน่วยงาน “บริษัท” co </li></ul></ul><ul><ul><li>ชื่อเรียกที่คุ้นหู pfizer </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.pfizer.co.th </li></ul></ul>
  76. 93. Internet Directory Service <ul><li>จำแนกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะเนื้อหาที่อยู่ภายในว่าเป็นอะไร </li></ul><ul><li>กลุ่มเนื้อหาแต่ละกลุ่ม มักจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ภายใน </li></ul><ul><li>กลุ่มเนื้อหาขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>คล้ายๆ Yellow Pages </li></ul><ul><li>sanook.com, hunsa.com สำหรับเว็บไซต์ไทย </li></ul><ul><li>yahoo.com, looksmart.com สำหรับเว็บไซต์นานาชาติ </li></ul>
  77. 94. ตัวอย่างหมวดหมู่
  78. 95. www.sanook.com
  79. 96. www.hunsa.com
  80. 97. Search Engine <ul><li>เครื่องมือค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยใช้ข้อความที่ผู้ใช้ระบุ เรียกว่า คีย์เวิร์ด ( keyword) </li></ul><ul><li>ค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ </li></ul><ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><ul><li>ผู้ใช้จะต้องทราบหลักการระบุคีย์เวิร์ดที่ถูกต้อง มิฉะนั้นผลลัพธ์จะ ไม่ตรงกับที่ต้องการ </li></ul></ul><ul><li>เช่น altavista.com, google.com, excite.com </li></ul>
  81. 98. www.altavista.com
  82. 99. www.google.com

  ×