SlideShare a Scribd company logo
ByBy
ABCABC
CEL
MAI MARE
POVESTITOR
ROMÂN
IONION
CREANGACREANGA
EPOCA
MARILOR
CLASICI
“părintele
nuvelei
româneşti”
cel mai mare
dramaturg din
literatura română
cel mai mare
povestitor
român
“omul deplin al
culturii
româneşti”
PRIMUL NOSTRU
ESTETICIAN ŞI
CRITIC LITERAR
ByBy
ABCABC
“Ia, am fost şi eu în
lumea asta,
un boţ cu ochi,
o bucată de humă
însufleţită din
Humuleşti,
care nici frumos
până la 20, nici cu
minte până la 30 şi
nici bogat până la 40
nu m-am făcut. Dar
şi sărac aşa ca în
anul acesta, ca în
anul trecut şi ca de
când sunt, niciodată
n-am fost”.
ByBy
ABCABC
HUMULESTI
ByBy
ABCABC
“Stau câteodată şi-mi
aduc aminte ce vremi
şi ce oameni mai
erau în părţile
noastre pe când
începusem şi eu,
drăguliţă-Doamne, a
mă ridica băieţaş la
casa părinţilor mei, în
satul Humuleşti, din
târg drept peste apa
Neamţului; sat mare
şi vesel, împărţit în 3
părţi ”.
“Nu ştiu alţii cum sunt,
dar eu, când mă gândesc la locul
naşterii mele, la casa
părintească din Humuleşti, … ”
ByBy
ABCABC
“…la stâlpul hornului unde
lega mama o sfară cu
motocei la capăt, de crăpau
mâţele jucându-se cu ei, la
prichiciul […] cuptiorul […]”
ByBy
ABCABC
“parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie !”
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
““Hai mai bineHai mai bine
despre copilărie sădespre copilărie să
povestim, căci eapovestim, căci ea
singură este veselăsingură este veselă
şi nevinovată”.şi nevinovată”. ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
“D-apoi cu moş Chiorpec ciubotarul ce necaz aveam !”
“Bine-ai venit, nepurcele!”
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
Matusa
Marioara ByBy
ABCABC
Nică şi pupăza din tei
“- Când mă lua cineva cu răul, puţină treabă făcea cu
mine; când mă lua cu bineşorul, nici atâta; iar când mă
lăsa de capul meu, făceam câte-o drăguţă de trebuşoară
ca aceea, de nici sfânta Nastasia, izbăvitoarea de otravă,
nu era în stare a o desface cu tot meşteşugul ei. “
ByBy
ABCABC
“Vorba unei babe:
Să dea Dumnezeu tot anul
să fie sărbători şi numai o zi de
lucru, şi atunci să fie praznic şi
nuntă .”
Isteţ şi neastâmpărat, cum se autodescrie mai apoi în “Amintiri din
copilărie”, Nică urmează şcoala de pe lângă biserică, avându-l
dascăl pe "bădiţa Vasile" (Vasile al Iloaiei), cel luat cu arcanul la
oaste. Scoala era într-o chilie făcuta de săteni, la îndemnul parohului
Ion Humulescu.ByBy
ABCABC
SfSfâântul Nicolaentul Nicolae şşi Calul Bi Calul Băălanlan
ByBy
ABCABC
“Potop era pe capul muştelor”
Prinderea muştelor şi bondarilor
cu ceaslovul în ţintirim ( 10-
ByBy
ABCABC
Mama “învăţa cu
mine acasă şi
citea acum la
ceaslov, la
psaltire şi
<Alexandria> mai
bine decât mine,
şi se bucura
grozav când
vedea că mă trag
la carte”.
Mama “era în
stare să toarcă-n
furcă şi să învăţ
mai departe. Si tot
cihăia mama pe
tata să mă mai
deie undeva la
şcoală”: “vreu
să-mi fac băietul
popă”.
ByBy
ABCABC
Humuleşti
Ceaslovul lui I. CreangaByBy
ABCABC
Duminică, prin cârneleagă, vine tatăl mamei, bunicul
David Creangă din Pipirig si-l duce pe Nica la Broşteni,
cu Dumitru ( fratele cel mai mic al mamei ) la profesorul
Nicolai Nanu de la şcoala lui Baloş.
ByBy
ABCABC
Copilul cade
în Ozana
( ciubote
largi ).
Permanenţii vizitatori sosiţi azi la Humuleşti văd nu numai muzeul din
căsuţă, dar şi biserica sau drumul spre Ozana, unde se scălda Ionică.
Apoi mama Smaranda îl dă în primire tatălui ei, David Creangă (bunicul lui
Nică ). Acesta îl duce, împreună cu fiul său mai mic Dumitru, tocmai pe Valea
Bistriţei, la Broşteni, unde învaţă cu un profesor, N. Nanu, până la episodul
hazliu cu râia şi caprele Irinucăi.
ByBy
ABCABC
Bunica, Nastasia, este foarte miloasă.
Bunicul David le face opinci lui Dumitru şi lui Nică.
ByBy
ABCABC
La şcoala de la Broşteni sunt tunşi
In ziua de Paşti, Nica a cântat “Ingerul a strigat” .
La Invierea a doua, fetele au început să zică: “Tunsul
felegunsul, tunsul felegunsul, cânii după dânsul!” ByBy
ABCABC
Irinuca are o fată
“balcâză şi lălâie, de-ţi era frică
să înnoptezi cu dânsa în casă “,
un ţap si doua capre slabe şi
râioase.
Cei doi băieţi iau
râie căprească de la caprele
Irinucăi.
“Noi n-avem ce lucra ?”
ByBy
ABCABC
“Nu mi-ar fi ciudă, încaltea, când ai fi şi tu ceva
de te miri unde, îmi zice cugetul meu, dar aşa, un boţ
cu ochi ce te găseşti, o bucată de humă însufleţită din
sat de la noi, şi nu te lasă inima să taci; asurzeşti
lumea cu ţărăniile tale”.
“Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos
curgătoare şi limpede ca cristalul, în care se
oglindeşte cu mâhnire Cetatea- Neamţului de atâtea
veacuri !”
ByBy
ABCABC
Desfiinţându-se
Scoala din Fălticeni
(caricaturizată
copios în
Amintiri...), Creangă
pleacă la Iaşi, prin
insistenţele mamei,
care-l dorea
neapărat preot.
Ajunge elev la
Seminarul teologic
"Veniamin
Costachi" de la
Socola. Este notat
la toate materiile cu
"bun", "foarte bun"
şi "eminent". Stă la
internat, care e
gratuit. Termină
seminarul - cursul
inferior.
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
“POVESTEA LUI HARAP-ALB”
CALUL NAZDRAVAN
ByBy
ABCABC
Ursul
păcălit
de
vulpe
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
Punguţa cu doi bani
ByBy
ABCABC
•Se căsătoreşte cu fiica preotului de la biserica “Patruzeci de sfinţi”,
de care se va despărţi curând.
•Timp de 12 ani e slujitor al altarului (dascăl, diacon, la diferite biserici din
Iaşi). La 10 oct. 1872 este exclus definitiv din cler. Îl părăsise nevasta (un
diacon n-avea voie sa divorţeze).
•Va intra în conflict cu autorităţile ecleziastice locale, fiind acuzat că a
asistat la un spectacol de teatru, că şi-a tuns coada, vrând să
modernizeze clerul şi că… ByBy
ABCABC
TURNUL
CLOPOTNITA
A tras cu puşca
în ciorile de pe
turla bisericii
Golia, unde
funcţiona ca
diacon.
CASA UNDE A LOCUIT ION
CREANGA LA GOLIA
MANASTIREA GOLIA DIN IASI
ByBy
ABCABC
 "Popa Sm"Popa Smâântntâânnăă", cum era poreclit diaconul", cum era poreclit diaconul
matahalos, blondmatahalos, blond şşi cu ochi albai cu ochi albaşştri, pe ltri, pe lâângngăă
faima deloc... ortodoxfaima deloc... ortodoxăă ce-o aveace-o avea îîn tn tâârg din cauzarg din cauza
deselordeselor şşi zgomotoaselor vizite prin cri zgomotoaselor vizite prin crâşâşmelemele
mahalalei s-a apucatmahalalei s-a apucat îîntr-o bunntr-o bunăă zi szi săă îîmpumpuşştete
ccââteva ciori din stolul cteva ciori din stolul câârrââitor aitor aşşezat pe turlaezat pe turla
bisericii...bisericii...
 CercetCercetăătorii faptelor spun ctorii faptelor spun căă alungarea lui Creangalungarea lui Creangăă
din preodin preoţţie a fost legatie a fost legatăă,, îîntr-un scenariuntr-un scenariu
complicat,complicat, şşi de faptul ci de faptul căă ttâânnăăra lui sora lui soţţie, Ilenuie, Ilenuţţaa
Grigoriu, fata pGrigoriu, fata păărintelui iconom al Bisericii ""40 derintelui iconom al Bisericii ""40 de
mucenici"", semucenici"", se îîndrndrăăgostise de protopopul Iagostise de protopopul Iaşşiului.iului.
Ba chiar aceasta se mutase cu chirieBa chiar aceasta se mutase cu chirie îîntr-o cntr-o căăsusuţăţă
tainictainicăă, l, lăăssâând pe Creangnd pe Creangăă cu singurul lor fiu,cu singurul lor fiu,
Constantin.Constantin.
ByBy
ABCABC
Bojdeuca
din Ticău
Ignorarea canoanelor
religioase, ca şi criticarea
ierarhiei bisericeşti, i-a atras
destituirea din funcţia de
diacon, iar ulterior, când la
conducerea ministerului se afla
Cristian Tell, a fost scos şi din
învăţământ.
Pentru a-şi menţine existenţa, a
fost nevoit să-şi deschidă un
debit de tutun, iar după divorţul
pronunţat de către Tribunalul
Iaşi, cumpără "bojdeuca" din
Ticău, unde se mută împreună
cu Tinca Vartic, bună
cunoscătoare de poveşti. ByBy
ABCABC
18731873
 DupDupăă un proces lung, tribunalul dun proces lung, tribunalul dăă oo
decizie de divordecizie de divorţţ şşi Creangi Creangăă are câare câşştigtig
de cauzde cauzăă..
 CreangCreangăă cautcautăă o co căăsusuţăţă potrivitpotrivităă..
 O gO găăseseşşte în mahalaua Ticte în mahalaua Ticăăuu şşi se muti se mutăă
în bojdeucîn bojdeucăă (a(aşşa îi spunea povestitorul)a îi spunea povestitorul)
de vde văălatuci, acoperitlatuci, acoperităă cu dranicu draniţăţă..
 Ca gospodinCa gospodinăă, o aduce pe Tinca Vartic,, o aduce pe Tinca Vartic,
o fato fatăă--ţţiitoare, cu care va triitoare, cu care va trăăi toati toatăă
viaviaţţa, fa, făărrăă ssăă se cse căăssăătoreasctoreascăă legitim.legitim.
ByBy
ABCABC
 Greu de imaginat cum se va fi mişcat Creangă prin bojdeuca cu tavanul atât
de jos şi uşile aşa de înguste şi scunde.
 Humuleşteanul era un bărbat înalt şi corpolent (1,85 m şi cam 120 kg).
 Datorită apetitului său proverbial, prietenii apropiaţi îi spuneau ""mâncăul""
sau ""burtuhănosul"".
 Ei mărturisesc că putea înfuleca la o singură masă 100 de sarmale şi o
mămăligă cât roata carului.
 Aflat în drum spre băile de la Slănic, unde mergea pentru... cure de slăabire,
a comandat şi a mâncat într-un birt toate felurile aflate pe listă, adică: o supă
de bulion, un borş de pui, costiţe cu mazăre, friptură la tigaie, friptură de
frigărui, toate udate cu o carafă cu vin alb, vechişor...
ByBy
ABCABC
1875
 Moment decisiv în viata humulesteanului stabilit în Ticău: îl
cunoaşte pe Mihail Eminescu, pe atunci revizor şcolar la
Iaşi şi Vaslui.
 Poetul descoperă, la o consfătuire a învăţătorilor ori la
vreun han ieşean, harul nemaipomenit de povestitor al lui
Creangă.
 Devin prieteni pentru totdeauna şi petrec la vestita crâşmă
cu hrube Bolta Rece ori la alte hanuri ieşene.
 E cea mai frumoasă amiciţie din istoria literaturii române.
 Eminescu îl determină să scrie şi-l introduce în cenaclul
Junimii.
 Citeşte Soacra cu trei nurori (publicată la 1 oct. 1875 în
“Convorbiri literare” ).
 Autorul de manuale devine, la 36 de ani, scriitor, prin grija
marelui prieten, care a locuit o vreme în bojdeuca din
Ticău, gustând cu plăcere sarmalele făcute de Tinca.
 Era în anii 1876-1877, înaintea plecării fratelui Mihai la
Bucureşti.
ByBy
ABCABC
 CreangCreangăă s-a fs-a făăcut cunoscut maicut cunoscut mai
îînainte de toate datoritnainte de toate datorităă haruluiharului
şşi volubiliti volubilităţăţii cu care povesteaii cu care povestea
snoave, istorii mai mult sau maisnoave, istorii mai mult sau mai
pupuţţin deocheate, basme auzitein deocheate, basme auzite îînn
HumuleHumuleşştiul natal, toatetiul natal, toate îînfloritenflorite
şşi mereu reinventate de geniuli mereu reinventate de geniul
ssăău narativ.u narativ.
 In timp ce urma Scoala deIn timp ce urma Scoala de
îînvnvăţăăţători, a fost remarcat de Titutori, a fost remarcat de Titu
Maiorescu, care i-a fost profesorMaiorescu, care i-a fost profesor
şşi director.i director.
 AAşşa cum consemneaza cum consemneazăă istoriaistoria
literaturii, Maiorescu a fost acelaliteraturii, Maiorescu a fost acela
care l-a adus pe Creangcare l-a adus pe Creangăă îînn
Salonul Junimii, unde VasileSalonul Junimii, unde Vasile
PogorPogor şşi ali alţţi amatori de anecdotei amatori de anecdote
"corosive""corosive" îîll îîndemnau pendemnau pe
povestitor spovestitor săă dea glas ""pe ulidea glas ""pe uliţţaa
mare"", adicmare"", adicăă ssăă o zico zicăă mai fmai făărrăă
perdea...perdea...ByBy
ABCABC
• Incontestabil, cele cateva luni petrecute de
Eminescu în bojdeucă au fost decisive pentru
destinul literar al lui Creangă, care a început să
pună pe hârtie fabuloasele sale istorisiri, scrise
- aşa cum ne arată manuscrisele - cu mare chin,
dar şi cu mare exigenţă.
• In 1876, Eminescu locuia la Iaşi, pe undeva,
prin spatele Mitropoliei, în casa lui Samson
Bodnărescu, un poet cunoscut în epocă şi bine
aşezat social.
• Certându-se cu gazda lui, Eminescu îşi ia
cele două lăzi pline cu cărţi şi manuscrise şi, la
invitaţia lui Creangă, se mută în bojdeucă.
• Cei doi vor locui împreună vreme de cinci luni
din viaţa lor atât de scurtă şi de arzătoare.
• Din informaţiile rămase de la junimişti ştim că
în tot acest timp Eminescu putea fi văzut
scriind în cerdacul din spatele casei sau
odihnindu-se pe una din laviţe.
ByBy
ABCABC
Decembrie 1877:
"Bădie Mihai, (...)
această epistolie ţi-o
scriu în cerdacul unde
de atâtea ori am stat
împreună, unde mata,
uitându-te pe cerul plin
cu minunăţii, îmi
povesteai atâtea lucruri
frumoase... frumoase...".
“Te-am aşteptat de Crăciun să vii, dar... beşteleu,
feşteleu, că nu pot striga văleu, şi cuvântul s-a dus
ca fumul în sus, şi de venit n-ai mai venit... Dar noi,
adică Ienăchescu, Răceanu şi alţi muşterii pentru
mâncărică şi băuturică bună, am tras un bairam de
cel turcesc, cu vin grecesc de la Amira..."".ByBy
ABCABC
1875-1883
 Sub imboldul poetului, care-i citea şi îndrepta manuscrisele, sunt
compuse în bojdeucă genialele sale scrieri literare, care încântă
toate generaţiile de cititori români (ba şi străini, prin traduceri).
 Acum e timpul capodoperelor povestitorului; acum e şi timpul
capodoperelor scrise de Eminescu.
 Destinul vrăjit a făcut ca în 1883 amândoi să se îmbolnăveasca şi
să nu mai scrie nimic important, după acest an.
 După Soacra cu trei nurori, Creangă publică în “Convorbiri
literare”: Punguţa cu doi bani, Dănilă Prepeleac, Povestea porcului,
Moş Nechifor Coţcariul, Povestea lui Harap-Alb, Fata babei şi fata
moşneagului, Ivan Turbincă, Povestea unui om leneş, Amintiri din
copilărie (primele trei părţi, a patra fiind postumă), Popa Duhu,
Cinci pâni. Scrise tot acum, Moş Ion Roată şi Moş Ion Roată şi
Vodă Cuza, apar în alte publicaţii.
ByBy
ABCABC
1883-18891883-1889
 Exact în aceeaExact în aceeaşşi perioadi perioadăă cu Eminescu,cu Eminescu,
marele nostru povestitor este bolnavmarele nostru povestitor este bolnav şşi scriei scrie
sporadic.sporadic.
 Crizele de epilepsie îi aduc o suferinCrizele de epilepsie îi aduc o suferinţăţă dede
şşase ani.ase ani.
 Când aflCând aflăă, din pres, din presăă, c, căă Eminescu e bolnav, îlEminescu e bolnav, îl
apucapucăă disperarea.disperarea.
 Cade chiar în clasCade chiar în clasăă, înaintea, înaintea şşcolarilor, stândcolarilor, stând
mult timp prin concedii medicale.mult timp prin concedii medicale.
 Pentru tratament se duce la SlPentru tratament se duce la Slăănic Moldova.nic Moldova.
ByBy
ABCABC
1889, 15 iunie1889, 15 iunie
CreangCreangăă aflaflăă, tot din ziare, c, tot din ziare, căă lala
ospiciul dr. Suospiciul dr. Suţţu din Capitalu din Capitalăă s-as-a
stins "fratele Mihai".stins "fratele Mihai".
Plânge ca un copilPlânge ca un copil şşi murmuri murmurăă
tremurând de suspine: Btremurând de suspine: Băădie Mihai!die Mihai!
DupDupăă câteva scâteva săăptptăămâni, aflmâni, aflăă ccăă - la- la
începutul lui august - sînceputul lui august - săărmanarmana
Veronica Micle, cea care veneaVeronica Micle, cea care venea
uneori la bojdeucuneori la bojdeucăă, s-a otr, s-a otrăăvit cuvit cu
arsenic la marsenic la măănnăăstirea Vstirea Văăratec.ratec.
ByBy
ABCABC
1889, 31 decembrie
Copiii pornesc prin Iaşi cu uratul.
 Înveselit, Creangă coboară din
Ticău, spre centru.
 Intră la o franzelărie de pe Strada
Lăpuşneanu, mâncând pofticios
gogoşi cu dulceaţă.
 Împreună cu prof. Drăghici, urcă
pe Uliţa de Sus. După ce beau
câte un coniac, amicul îl conduce
până aproape de bojdeucă. Îşi
urează "La mulţi ani".
 Primeşte colindătorii,
amintindu-şi cum umbla la urat
prin Humuleştii natali.
 În noaptea bucuriilor, el îşi dă
duhul.
Aflând vestea, prietenii l-au pus în sicriu. Când să-l scoată, parcă bojdeuca
nu-l lăsa să plece la cimitir. Coşciugul - prea mare; uşile - prea strâmte. Cum
să iasă? Amicii strică zidul de lut, dintre ferestruicile odăii de curat.
Prin spărtură este scos sicriul şi dus la Eternitatea, unde e înmormântat pe 2
ianuarie 1890. ByBy
ABCABC
ByBy
ABCABC
DESPRE
“MARELE CREANGĂ”,
INSTITUTOR
BĂDILĂ MIHAELA

More Related Content

What's hot

Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
DanielaMuncaAftenev
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
National Library of Republic of Moldova
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Educatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera CirculatiaEducatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera Circulatia
CatalinToma
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
dalex4c
 
Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoaneRoxana Giusca
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Aureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.pptAureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.ppt
AlexandraIamandi
 
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Lumi Codrescu
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 
Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
atelier_transdisciplinar.ppt
atelier_transdisciplinar.pptatelier_transdisciplinar.ppt
atelier_transdisciplinar.ppt
DoinaCiobanu5
 
Liviu rebreanu ion
Liviu rebreanu ionLiviu rebreanu ion
Liviu rebreanu ion
Olesea_Moldovan
 
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
rotardorina
 
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
svetlanabratescu
 
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
bibliolynne
 
Ion Creanga Lungu Maria
Ion Creanga Lungu MariaIon Creanga Lungu Maria
Ion Creanga Lungu Maria
SabinaCeresco
 
Catastrofa de la cernobîl
Catastrofa de la cernobîlCatastrofa de la cernobîl
Catastrofa de la cernobîl
Daniela glibiciuc
 

What's hot (20)

Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Educatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera CirculatiaEducatie Rutiera Circulatia
Educatie Rutiera Circulatia
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
 
Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoane
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
 
Aureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.pptAureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.ppt
 
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
 
atelier_transdisciplinar.ppt
atelier_transdisciplinar.pptatelier_transdisciplinar.ppt
atelier_transdisciplinar.ppt
 
Liviu rebreanu ion
Liviu rebreanu ionLiviu rebreanu ion
Liviu rebreanu ion
 
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
 
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
Poiect in cadrul bilunarului ecologic ( Salvati natura)
 
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
 
Ion Creanga Lungu Maria
Ion Creanga Lungu MariaIon Creanga Lungu Maria
Ion Creanga Lungu Maria
 
Catastrofa de la cernobîl
Catastrofa de la cernobîlCatastrofa de la cernobîl
Catastrofa de la cernobîl
 

Viewers also liked

ioncreanga-powerpoint
 ioncreanga-powerpoint ioncreanga-powerpoint
ioncreanga-powerpoint
Alexandra Ally
 
Ion creanga ppt
Ion creanga pptIon creanga ppt
Ion creanga ppt
sandamoldovan
 
Ion creangă biografie
Ion creangă  biografieIon creangă  biografie
Ion creangă biografiestela s
 
Ion creanga-PPT for the little
Ion creanga-PPT for the littleIon creanga-PPT for the little
Ion creanga-PPT for the little
Lazar Viorica
 
Ppt fata babei si fata mosneagului
Ppt fata babei si fata mosneaguluiPpt fata babei si fata mosneagului
Ppt fata babei si fata mosneagului
sandamoldovan
 
Amintiri din copilarie
Amintiri din copilarieAmintiri din copilarie
Amintiri din copilarieAdrianaCristea
 
Povesti ion creanga
Povesti ion creangaPovesti ion creanga
Povesti ion creanga
oanamuresan
 
Ion Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştere
Ion Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştereIon Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştere
Ion Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştere
Ionelia Serban
 
PM_New_Resume
PM_New_ResumePM_New_Resume
PM_New_Resume
Prasoon Mehrotra
 
Q3 Evaluation
Q3 EvaluationQ3 Evaluation
Q3 Evaluation
vonvillanueva
 
Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)
Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)
Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)
mobikit
 
diss (final piece)
diss (final piece)diss (final piece)
diss (final piece)
Richard Bulling
 
ChrisHunter2014
ChrisHunter2014ChrisHunter2014
ChrisHunter2014
Chris Hunter
 
Tah 03302015 withendclient
Tah 03302015 withendclientTah 03302015 withendclient
Tah 03302015 withendclient
Terry Hendrickson
 
Water and energy efficiency report
Water and energy efficiency reportWater and energy efficiency report
Water and energy efficiency report
Stuart Young
 
1-switzerlesresume11-14
1-switzerlesresume11-141-switzerlesresume11-14
1-switzerlesresume11-14
Leslie (Les) Switzer
 

Viewers also liked (20)

ioncreanga-powerpoint
 ioncreanga-powerpoint ioncreanga-powerpoint
ioncreanga-powerpoint
 
Ion creanga ppt
Ion creanga pptIon creanga ppt
Ion creanga ppt
 
Ion creangă biografie
Ion creangă  biografieIon creangă  biografie
Ion creangă biografie
 
Creanga eu
Creanga euCreanga eu
Creanga eu
 
Ion creanga-PPT for the little
Ion creanga-PPT for the littleIon creanga-PPT for the little
Ion creanga-PPT for the little
 
Ppt fata babei si fata mosneagului
Ppt fata babei si fata mosneaguluiPpt fata babei si fata mosneagului
Ppt fata babei si fata mosneagului
 
Ion Creanga
Ion CreangaIon Creanga
Ion Creanga
 
Amintiri din copilarie
Amintiri din copilarieAmintiri din copilarie
Amintiri din copilarie
 
Povesti ion creanga
Povesti ion creangaPovesti ion creanga
Povesti ion creanga
 
Ion Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştere
Ion Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştereIon Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştere
Ion Creangă - Aniversare la 178 ani de la naştere
 
คณิต
คณิตคณิต
คณิต
 
PM_New_Resume
PM_New_ResumePM_New_Resume
PM_New_Resume
 
เฉลยคณิต
เฉลยคณิตเฉลยคณิต
เฉลยคณิต
 
Q3 Evaluation
Q3 EvaluationQ3 Evaluation
Q3 Evaluation
 
Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)
Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)
Принесёт ли адаптивный дизайн больше денег вашему бизнесу (Вебмастерская 2015)
 
diss (final piece)
diss (final piece)diss (final piece)
diss (final piece)
 
ChrisHunter2014
ChrisHunter2014ChrisHunter2014
ChrisHunter2014
 
Tah 03302015 withendclient
Tah 03302015 withendclientTah 03302015 withendclient
Tah 03302015 withendclient
 
Water and energy efficiency report
Water and energy efficiency reportWater and energy efficiency report
Water and energy efficiency report
 
1-switzerlesresume11-14
1-switzerlesresume11-141-switzerlesresume11-14
1-switzerlesresume11-14
 

Similar to Ion Creanga.powerpoint

Constantin hrehor-muntele-marturisitor
Constantin hrehor-muntele-marturisitorConstantin hrehor-muntele-marturisitor
Constantin hrehor-muntele-marturisitorlucian234
 
Cetatea ciacovei nr. 71
Cetatea ciacovei nr. 71Cetatea ciacovei nr. 71
Cetatea ciacovei nr. 71
Octavian Nastase
 
Bib inbox, numărul II
Bib inbox, numărul IIBib inbox, numărul II
Bib inbox, numărul IIValentin Balan
 
Un trăitor de poveşti incredibile marcel petrisor.
Un trăitor de poveşti incredibile  marcel petrisor.Un trăitor de poveşti incredibile  marcel petrisor.
Un trăitor de poveşti incredibile marcel petrisor.stela s
 
Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016
Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016 Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016
Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Eminescu prezentare bibl. mares crina
Eminescu  prezentare bibl. mares crinaEminescu  prezentare bibl. mares crina
Eminescu prezentare bibl. mares crinaMares Crina
 
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
adyesp
 
Anton pann povestea vorbii
Anton pann povestea vorbiiAnton pann povestea vorbii
Anton pann povestea vorbiimaryamyrabela
 
Prez.power point cp scoala tintea
Prez.power point cp scoala tinteaPrez.power point cp scoala tintea
Prez.power point cp scoala tintea
Silvia Florentina Constantin
 
ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016
ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016
ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016
Mîneran Sergiu
 
Talita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo
Talita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica FermoTalita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo
Talita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo
Stea emy
 
Ion
IonIon
Glasul pământului
Glasul pământuluiGlasul pământului
Glasul pământului
Dovletiu Ionela
 
Cartea nunţii pîrvu cătălin
Cartea nunţii pîrvu cătălinCartea nunţii pîrvu cătălin
Cartea nunţii pîrvu cătălinConstantin Catalin
 
Viata Si Nevointele Parintelui Cleopa
Viata Si Nevointele Parintelui CleopaViata Si Nevointele Parintelui Cleopa
Viata Si Nevointele Parintelui Cleopasokoban
 
Arhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui Cleopa
Arhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui CleopaArhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui Cleopa
Arhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui Cleopa
FrescatiStory
 
Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...
Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...
Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...
Stea emy
 
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia biblioteciiTitluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Alba Iulia
 

Similar to Ion Creanga.powerpoint (20)

Constantin hrehor-muntele-marturisitor
Constantin hrehor-muntele-marturisitorConstantin hrehor-muntele-marturisitor
Constantin hrehor-muntele-marturisitor
 
Cetatea ciacovei nr. 71
Cetatea ciacovei nr. 71Cetatea ciacovei nr. 71
Cetatea ciacovei nr. 71
 
Biseria draganescu
Biseria draganescuBiseria draganescu
Biseria draganescu
 
20 de ani in siberia
20 de ani in siberia20 de ani in siberia
20 de ani in siberia
 
Bib inbox, numărul II
Bib inbox, numărul IIBib inbox, numărul II
Bib inbox, numărul II
 
Un trăitor de poveşti incredibile marcel petrisor.
Un trăitor de poveşti incredibile  marcel petrisor.Un trăitor de poveşti incredibile  marcel petrisor.
Un trăitor de poveşti incredibile marcel petrisor.
 
Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016
Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016 Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016
Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2016
 
Eminescu prezentare bibl. mares crina
Eminescu  prezentare bibl. mares crinaEminescu  prezentare bibl. mares crina
Eminescu prezentare bibl. mares crina
 
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
 
Anton pann povestea vorbii
Anton pann povestea vorbiiAnton pann povestea vorbii
Anton pann povestea vorbii
 
Prez.power point cp scoala tintea
Prez.power point cp scoala tinteaPrez.power point cp scoala tintea
Prez.power point cp scoala tintea
 
ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016
ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016
ZIARUL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2016
 
Talita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo
Talita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica FermoTalita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo
Talita kumi - Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo
 
Ion
IonIon
Ion
 
Glasul pământului
Glasul pământuluiGlasul pământului
Glasul pământului
 
Cartea nunţii pîrvu cătălin
Cartea nunţii pîrvu cătălinCartea nunţii pîrvu cătălin
Cartea nunţii pîrvu cătălin
 
Viata Si Nevointele Parintelui Cleopa
Viata Si Nevointele Parintelui CleopaViata Si Nevointele Parintelui Cleopa
Viata Si Nevointele Parintelui Cleopa
 
Arhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui Cleopa
Arhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui CleopaArhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui Cleopa
Arhim. Ioanichie Balan - Viata si nevointele Parintelui Cleopa
 
Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...
Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...
Sfântul Porfirie şi Mitropolitul Augustin Kandiotis despre Sfântul Ioan, coli...
 
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia biblioteciiTitluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
 

Recently uploaded

Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
LAURA524699
 
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIAPARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
FlorinaTrofin
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
PopescuAnaMaria10
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
NataliaPachevici
 
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptxRomania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
SimiSasu
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
MaryLicaciu
 
Accelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptxAccelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptx
SimiSasu
 
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informaticaCăutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
MarioButnaru
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
CjraeBacau
 
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
CjraeBacau
 
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptxProiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
EuSimina
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
gabrielchiritoi
 

Recently uploaded (15)

Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
 
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIAPARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
 
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptxRomania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
 
Accelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptxAccelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptx
 
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informaticaCăutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
 
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
 
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptxProiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
 

Ion Creanga.powerpoint

 • 3. EPOCA MARILOR CLASICI “părintele nuvelei româneşti” cel mai mare dramaturg din literatura română cel mai mare povestitor român “omul deplin al culturii româneşti” PRIMUL NOSTRU ESTETICIAN ŞI CRITIC LITERAR ByBy ABCABC
 • 4. “Ia, am fost şi eu în lumea asta, un boţ cu ochi, o bucată de humă însufleţită din Humuleşti, care nici frumos până la 20, nici cu minte până la 30 şi nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar şi sărac aşa ca în anul acesta, ca în anul trecut şi ca de când sunt, niciodată n-am fost”. ByBy ABCABC
 • 6. “Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre pe când începusem şi eu, drăguliţă-Doamne, a mă ridica băieţaş la casa părinţilor mei, în satul Humuleşti, din târg drept peste apa Neamţului; sat mare şi vesel, împărţit în 3 părţi ”.
 • 7. “Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, … ” ByBy ABCABC
 • 8. “…la stâlpul hornului unde lega mama o sfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul […] cuptiorul […]” ByBy ABCABC
 • 9. “parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie !” ByBy ABCABC
 • 12. ““Hai mai bineHai mai bine despre copilărie sădespre copilărie să povestim, căci eapovestim, căci ea singură este veselăsingură este veselă şi nevinovată”.şi nevinovată”. ByBy ABCABC
 • 15. “D-apoi cu moş Chiorpec ciubotarul ce necaz aveam !” “Bine-ai venit, nepurcele!” ByBy ABCABC
 • 18. Nică şi pupăza din tei “- Când mă lua cineva cu răul, puţină treabă făcea cu mine; când mă lua cu bineşorul, nici atâta; iar când mă lăsa de capul meu, făceam câte-o drăguţă de trebuşoară ca aceea, de nici sfânta Nastasia, izbăvitoarea de otravă, nu era în stare a o desface cu tot meşteşugul ei. “ ByBy ABCABC
 • 19. “Vorba unei babe: Să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbători şi numai o zi de lucru, şi atunci să fie praznic şi nuntă .” Isteţ şi neastâmpărat, cum se autodescrie mai apoi în “Amintiri din copilărie”, Nică urmează şcoala de pe lângă biserică, avându-l dascăl pe "bădiţa Vasile" (Vasile al Iloaiei), cel luat cu arcanul la oaste. Scoala era într-o chilie făcuta de săteni, la îndemnul parohului Ion Humulescu.ByBy ABCABC
 • 20. SfSfâântul Nicolaentul Nicolae şşi Calul Bi Calul Băălanlan ByBy ABCABC
 • 21. “Potop era pe capul muştelor” Prinderea muştelor şi bondarilor cu ceaslovul în ţintirim ( 10- ByBy ABCABC
 • 22. Mama “învăţa cu mine acasă şi citea acum la ceaslov, la psaltire şi <Alexandria> mai bine decât mine, şi se bucura grozav când vedea că mă trag la carte”. Mama “era în stare să toarcă-n furcă şi să învăţ mai departe. Si tot cihăia mama pe tata să mă mai deie undeva la şcoală”: “vreu să-mi fac băietul popă”. ByBy ABCABC
 • 23. Humuleşti Ceaslovul lui I. CreangaByBy ABCABC
 • 24. Duminică, prin cârneleagă, vine tatăl mamei, bunicul David Creangă din Pipirig si-l duce pe Nica la Broşteni, cu Dumitru ( fratele cel mai mic al mamei ) la profesorul Nicolai Nanu de la şcoala lui Baloş. ByBy ABCABC
 • 25. Copilul cade în Ozana ( ciubote largi ). Permanenţii vizitatori sosiţi azi la Humuleşti văd nu numai muzeul din căsuţă, dar şi biserica sau drumul spre Ozana, unde se scălda Ionică. Apoi mama Smaranda îl dă în primire tatălui ei, David Creangă (bunicul lui Nică ). Acesta îl duce, împreună cu fiul său mai mic Dumitru, tocmai pe Valea Bistriţei, la Broşteni, unde învaţă cu un profesor, N. Nanu, până la episodul hazliu cu râia şi caprele Irinucăi. ByBy ABCABC
 • 26. Bunica, Nastasia, este foarte miloasă. Bunicul David le face opinci lui Dumitru şi lui Nică. ByBy ABCABC
 • 27. La şcoala de la Broşteni sunt tunşi In ziua de Paşti, Nica a cântat “Ingerul a strigat” . La Invierea a doua, fetele au început să zică: “Tunsul felegunsul, tunsul felegunsul, cânii după dânsul!” ByBy ABCABC
 • 28. Irinuca are o fată “balcâză şi lălâie, de-ţi era frică să înnoptezi cu dânsa în casă “, un ţap si doua capre slabe şi râioase. Cei doi băieţi iau râie căprească de la caprele Irinucăi. “Noi n-avem ce lucra ?” ByBy ABCABC
 • 29. “Nu mi-ar fi ciudă, încaltea, când ai fi şi tu ceva de te miri unde, îmi zice cugetul meu, dar aşa, un boţ cu ochi ce te găseşti, o bucată de humă însufleţită din sat de la noi, şi nu te lasă inima să taci; asurzeşti lumea cu ţărăniile tale”. “Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul, în care se oglindeşte cu mâhnire Cetatea- Neamţului de atâtea veacuri !” ByBy ABCABC
 • 30. Desfiinţându-se Scoala din Fălticeni (caricaturizată copios în Amintiri...), Creangă pleacă la Iaşi, prin insistenţele mamei, care-l dorea neapărat preot. Ajunge elev la Seminarul teologic "Veniamin Costachi" de la Socola. Este notat la toate materiile cu "bun", "foarte bun" şi "eminent". Stă la internat, care e gratuit. Termină seminarul - cursul inferior. ByBy ABCABC
 • 32. “POVESTEA LUI HARAP-ALB” CALUL NAZDRAVAN ByBy ABCABC
 • 36. Punguţa cu doi bani ByBy ABCABC
 • 37. •Se căsătoreşte cu fiica preotului de la biserica “Patruzeci de sfinţi”, de care se va despărţi curând. •Timp de 12 ani e slujitor al altarului (dascăl, diacon, la diferite biserici din Iaşi). La 10 oct. 1872 este exclus definitiv din cler. Îl părăsise nevasta (un diacon n-avea voie sa divorţeze). •Va intra în conflict cu autorităţile ecleziastice locale, fiind acuzat că a asistat la un spectacol de teatru, că şi-a tuns coada, vrând să modernizeze clerul şi că… ByBy ABCABC
 • 38. TURNUL CLOPOTNITA A tras cu puşca în ciorile de pe turla bisericii Golia, unde funcţiona ca diacon. CASA UNDE A LOCUIT ION CREANGA LA GOLIA MANASTIREA GOLIA DIN IASI ByBy ABCABC
 • 39.  "Popa Sm"Popa Smâântntâânnăă", cum era poreclit diaconul", cum era poreclit diaconul matahalos, blondmatahalos, blond şşi cu ochi albai cu ochi albaşştri, pe ltri, pe lâângngăă faima deloc... ortodoxfaima deloc... ortodoxăă ce-o aveace-o avea îîn tn tâârg din cauzarg din cauza deselordeselor şşi zgomotoaselor vizite prin cri zgomotoaselor vizite prin crâşâşmelemele mahalalei s-a apucatmahalalei s-a apucat îîntr-o bunntr-o bunăă zi szi săă îîmpumpuşştete ccââteva ciori din stolul cteva ciori din stolul câârrââitor aitor aşşezat pe turlaezat pe turla bisericii...bisericii...  CercetCercetăătorii faptelor spun ctorii faptelor spun căă alungarea lui Creangalungarea lui Creangăă din preodin preoţţie a fost legatie a fost legatăă,, îîntr-un scenariuntr-un scenariu complicat,complicat, şşi de faptul ci de faptul căă ttâânnăăra lui sora lui soţţie, Ilenuie, Ilenuţţaa Grigoriu, fata pGrigoriu, fata păărintelui iconom al Bisericii ""40 derintelui iconom al Bisericii ""40 de mucenici"", semucenici"", se îîndrndrăăgostise de protopopul Iagostise de protopopul Iaşşiului.iului. Ba chiar aceasta se mutase cu chirieBa chiar aceasta se mutase cu chirie îîntr-o cntr-o căăsusuţăţă tainictainicăă, l, lăăssâând pe Creangnd pe Creangăă cu singurul lor fiu,cu singurul lor fiu, Constantin.Constantin. ByBy ABCABC
 • 40. Bojdeuca din Ticău Ignorarea canoanelor religioase, ca şi criticarea ierarhiei bisericeşti, i-a atras destituirea din funcţia de diacon, iar ulterior, când la conducerea ministerului se afla Cristian Tell, a fost scos şi din învăţământ. Pentru a-şi menţine existenţa, a fost nevoit să-şi deschidă un debit de tutun, iar după divorţul pronunţat de către Tribunalul Iaşi, cumpără "bojdeuca" din Ticău, unde se mută împreună cu Tinca Vartic, bună cunoscătoare de poveşti. ByBy ABCABC
 • 41. 18731873  DupDupăă un proces lung, tribunalul dun proces lung, tribunalul dăă oo decizie de divordecizie de divorţţ şşi Creangi Creangăă are câare câşştigtig de cauzde cauzăă..  CreangCreangăă cautcautăă o co căăsusuţăţă potrivitpotrivităă..  O gO găăseseşşte în mahalaua Ticte în mahalaua Ticăăuu şşi se muti se mutăă în bojdeucîn bojdeucăă (a(aşşa îi spunea povestitorul)a îi spunea povestitorul) de vde văălatuci, acoperitlatuci, acoperităă cu dranicu draniţăţă..  Ca gospodinCa gospodinăă, o aduce pe Tinca Vartic,, o aduce pe Tinca Vartic, o fato fatăă--ţţiitoare, cu care va triitoare, cu care va trăăi toati toatăă viaviaţţa, fa, făărrăă ssăă se cse căăssăătoreasctoreascăă legitim.legitim. ByBy ABCABC
 • 42.  Greu de imaginat cum se va fi mişcat Creangă prin bojdeuca cu tavanul atât de jos şi uşile aşa de înguste şi scunde.  Humuleşteanul era un bărbat înalt şi corpolent (1,85 m şi cam 120 kg).  Datorită apetitului său proverbial, prietenii apropiaţi îi spuneau ""mâncăul"" sau ""burtuhănosul"".  Ei mărturisesc că putea înfuleca la o singură masă 100 de sarmale şi o mămăligă cât roata carului.  Aflat în drum spre băile de la Slănic, unde mergea pentru... cure de slăabire, a comandat şi a mâncat într-un birt toate felurile aflate pe listă, adică: o supă de bulion, un borş de pui, costiţe cu mazăre, friptură la tigaie, friptură de frigărui, toate udate cu o carafă cu vin alb, vechişor... ByBy ABCABC
 • 43. 1875  Moment decisiv în viata humulesteanului stabilit în Ticău: îl cunoaşte pe Mihail Eminescu, pe atunci revizor şcolar la Iaşi şi Vaslui.  Poetul descoperă, la o consfătuire a învăţătorilor ori la vreun han ieşean, harul nemaipomenit de povestitor al lui Creangă.  Devin prieteni pentru totdeauna şi petrec la vestita crâşmă cu hrube Bolta Rece ori la alte hanuri ieşene.  E cea mai frumoasă amiciţie din istoria literaturii române.  Eminescu îl determină să scrie şi-l introduce în cenaclul Junimii.  Citeşte Soacra cu trei nurori (publicată la 1 oct. 1875 în “Convorbiri literare” ).  Autorul de manuale devine, la 36 de ani, scriitor, prin grija marelui prieten, care a locuit o vreme în bojdeuca din Ticău, gustând cu plăcere sarmalele făcute de Tinca.  Era în anii 1876-1877, înaintea plecării fratelui Mihai la Bucureşti. ByBy ABCABC
 • 44.  CreangCreangăă s-a fs-a făăcut cunoscut maicut cunoscut mai îînainte de toate datoritnainte de toate datorităă haruluiharului şşi volubiliti volubilităţăţii cu care povesteaii cu care povestea snoave, istorii mai mult sau maisnoave, istorii mai mult sau mai pupuţţin deocheate, basme auzitein deocheate, basme auzite îînn HumuleHumuleşştiul natal, toatetiul natal, toate îînfloritenflorite şşi mereu reinventate de geniuli mereu reinventate de geniul ssăău narativ.u narativ.  In timp ce urma Scoala deIn timp ce urma Scoala de îînvnvăţăăţători, a fost remarcat de Titutori, a fost remarcat de Titu Maiorescu, care i-a fost profesorMaiorescu, care i-a fost profesor şşi director.i director.  AAşşa cum consemneaza cum consemneazăă istoriaistoria literaturii, Maiorescu a fost acelaliteraturii, Maiorescu a fost acela care l-a adus pe Creangcare l-a adus pe Creangăă îînn Salonul Junimii, unde VasileSalonul Junimii, unde Vasile PogorPogor şşi ali alţţi amatori de anecdotei amatori de anecdote "corosive""corosive" îîll îîndemnau pendemnau pe povestitor spovestitor săă dea glas ""pe ulidea glas ""pe uliţţaa mare"", adicmare"", adicăă ssăă o zico zicăă mai fmai făărrăă perdea...perdea...ByBy ABCABC
 • 45. • Incontestabil, cele cateva luni petrecute de Eminescu în bojdeucă au fost decisive pentru destinul literar al lui Creangă, care a început să pună pe hârtie fabuloasele sale istorisiri, scrise - aşa cum ne arată manuscrisele - cu mare chin, dar şi cu mare exigenţă. • In 1876, Eminescu locuia la Iaşi, pe undeva, prin spatele Mitropoliei, în casa lui Samson Bodnărescu, un poet cunoscut în epocă şi bine aşezat social. • Certându-se cu gazda lui, Eminescu îşi ia cele două lăzi pline cu cărţi şi manuscrise şi, la invitaţia lui Creangă, se mută în bojdeucă. • Cei doi vor locui împreună vreme de cinci luni din viaţa lor atât de scurtă şi de arzătoare. • Din informaţiile rămase de la junimişti ştim că în tot acest timp Eminescu putea fi văzut scriind în cerdacul din spatele casei sau odihnindu-se pe una din laviţe. ByBy ABCABC
 • 46. Decembrie 1877: "Bădie Mihai, (...) această epistolie ţi-o scriu în cerdacul unde de atâtea ori am stat împreună, unde mata, uitându-te pe cerul plin cu minunăţii, îmi povesteai atâtea lucruri frumoase... frumoase...". “Te-am aşteptat de Crăciun să vii, dar... beşteleu, feşteleu, că nu pot striga văleu, şi cuvântul s-a dus ca fumul în sus, şi de venit n-ai mai venit... Dar noi, adică Ienăchescu, Răceanu şi alţi muşterii pentru mâncărică şi băuturică bună, am tras un bairam de cel turcesc, cu vin grecesc de la Amira..."".ByBy ABCABC
 • 47. 1875-1883  Sub imboldul poetului, care-i citea şi îndrepta manuscrisele, sunt compuse în bojdeucă genialele sale scrieri literare, care încântă toate generaţiile de cititori români (ba şi străini, prin traduceri).  Acum e timpul capodoperelor povestitorului; acum e şi timpul capodoperelor scrise de Eminescu.  Destinul vrăjit a făcut ca în 1883 amândoi să se îmbolnăveasca şi să nu mai scrie nimic important, după acest an.  După Soacra cu trei nurori, Creangă publică în “Convorbiri literare”: Punguţa cu doi bani, Dănilă Prepeleac, Povestea porcului, Moş Nechifor Coţcariul, Povestea lui Harap-Alb, Fata babei şi fata moşneagului, Ivan Turbincă, Povestea unui om leneş, Amintiri din copilărie (primele trei părţi, a patra fiind postumă), Popa Duhu, Cinci pâni. Scrise tot acum, Moş Ion Roată şi Moş Ion Roată şi Vodă Cuza, apar în alte publicaţii. ByBy ABCABC
 • 48. 1883-18891883-1889  Exact în aceeaExact în aceeaşşi perioadi perioadăă cu Eminescu,cu Eminescu, marele nostru povestitor este bolnavmarele nostru povestitor este bolnav şşi scriei scrie sporadic.sporadic.  Crizele de epilepsie îi aduc o suferinCrizele de epilepsie îi aduc o suferinţăţă dede şşase ani.ase ani.  Când aflCând aflăă, din pres, din presăă, c, căă Eminescu e bolnav, îlEminescu e bolnav, îl apucapucăă disperarea.disperarea.  Cade chiar în clasCade chiar în clasăă, înaintea, înaintea şşcolarilor, stândcolarilor, stând mult timp prin concedii medicale.mult timp prin concedii medicale.  Pentru tratament se duce la SlPentru tratament se duce la Slăănic Moldova.nic Moldova. ByBy ABCABC
 • 49. 1889, 15 iunie1889, 15 iunie CreangCreangăă aflaflăă, tot din ziare, c, tot din ziare, căă lala ospiciul dr. Suospiciul dr. Suţţu din Capitalu din Capitalăă s-as-a stins "fratele Mihai".stins "fratele Mihai". Plânge ca un copilPlânge ca un copil şşi murmuri murmurăă tremurând de suspine: Btremurând de suspine: Băădie Mihai!die Mihai! DupDupăă câteva scâteva săăptptăămâni, aflmâni, aflăă ccăă - la- la începutul lui august - sînceputul lui august - săărmanarmana Veronica Micle, cea care veneaVeronica Micle, cea care venea uneori la bojdeucuneori la bojdeucăă, s-a otr, s-a otrăăvit cuvit cu arsenic la marsenic la măănnăăstirea Vstirea Văăratec.ratec. ByBy ABCABC
 • 50. 1889, 31 decembrie Copiii pornesc prin Iaşi cu uratul.  Înveselit, Creangă coboară din Ticău, spre centru.  Intră la o franzelărie de pe Strada Lăpuşneanu, mâncând pofticios gogoşi cu dulceaţă.  Împreună cu prof. Drăghici, urcă pe Uliţa de Sus. După ce beau câte un coniac, amicul îl conduce până aproape de bojdeucă. Îşi urează "La mulţi ani".  Primeşte colindătorii, amintindu-şi cum umbla la urat prin Humuleştii natali.  În noaptea bucuriilor, el îşi dă duhul. Aflând vestea, prietenii l-au pus în sicriu. Când să-l scoată, parcă bojdeuca nu-l lăsa să plece la cimitir. Coşciugul - prea mare; uşile - prea strâmte. Cum să iasă? Amicii strică zidul de lut, dintre ferestruicile odăii de curat. Prin spărtură este scos sicriul şi dus la Eternitatea, unde e înmormântat pe 2 ianuarie 1890. ByBy ABCABC