Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“ นโยบายเศรษฐกิจ และการเงินที่เลวนั้นย่อมขับอะไรๆทั้งหมดที่ดี ออกจากทุกสิงทุกอย่าง ”                  ่ ...
สารวจวิกฤตการเงินภูมิภาค ละตินอเมริกา - เอเชีย
วัตถุประสงค์ในการศึกษา► เพื่อทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักในการเกิดวิกฤตการทางการเงินใน ภาพรวม► เพื่อทราบบทบาทของนักเก็งกาไรว...
Agenda► ลาดับความเป็นมาของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในละตินอเมริกา และเอเชีย► ภาพรวม และข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมห...
ลาดับความเป็นมาของวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
ไทย (1997)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น   การเปิดเสรีทางการเงิน   การรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงเพื่อดึงดูดการลงทุน   การ...
เกาหลีใต้ (1997)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น   การขยายธุรกิจอย่างมโหฬาร   กลุ่มบริษัทแชโบลล่มสลาย► การแก้ไขปัญหาวิกฤตกา...
เม็กซิโก (1994)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น   พ.ศ.2532 เปิดเสรีด้านการค้าการลงทุน   Moral Hazard   นักลงทุนขนย้ายเงิน...
ชิลี (1982)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น   การรับมือกับเงินทุนไหลเข้า   Unremunerate Reserve Requirements ( URRs )► การแ...
ปัจจัย     Mexico 1994       Chile 1982      Thailand 1997    Korea 1997องค์ประกอบหลัก  มีการจัดการท...
เปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคระหว่างภูมิภาค
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค► ปัจจัยพื้นฐาน    อัตราการเติบโตของ GDP    อัตราเงินเฟ้อ    เงินสารอ...
ข้อสรุปจากปัจจัยพื้นฐาน► การเปิดเสรีทางการเงินมีประโยชน์แต่จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง► เงินทุนระยะสั้นที่ไหลเข้าในประเ...
ข้อสังเกตเพิ่มเติม► นักเก็งกาไรมีบทบาทต่อวิกฤตการเงินหรือไม่?► หากมี … ผลกระทบต่อวิกฤตการเงินมีมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบ...
สมมติฐานของการตัดสินใจของนักเก็งกาไร► ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่านักเก็งกาไรตั้งใจเข้าโจมตีค่าเงิน หรือเพียงแต่เก็ง กาไ...
ปัจจัยพื้นฐานที่นักลงทุนเข้าเก็งกาไรค่าเงินในประเทศ             เป้าหมาย► อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นแบบคงที่►...
คาให้การของจอร์จ โซรอส                       ► Soros  fund management ทาการ           ...
แบบจาลองที่ยืนยันบทบาทของนักเก็งกาไร►  Giancarlo Corsetti (Roma and Yale Universities), Amil Dasgupta (Yale  University...
แบบจาลองที่ยืนยันบทบาทของนักเก็งกาไร (ต่อ)► Kenshi    Taketa, Winconsin-madison : A Large Speculator in Contagious Cu...
แนวทางการป้องกันการเก็งกาไรของธนาคารกลาง
END
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Latin financial crisis_and_hedge_fund

760 views

Published on

A comparison study of Latin America and Asia Financial crises [Mexico (1994), Chile (1982), Thailand (1997), and South Korea (1997)], and hedge fund's role.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latin financial crisis_and_hedge_fund

 1. 1. “ นโยบายเศรษฐกิจ และการเงินที่เลวนั้นย่อมขับอะไรๆทั้งหมดที่ดี ออกจากทุกสิงทุกอย่าง ” ่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2501 -2514)
 2. 2. สารวจวิกฤตการเงินภูมิภาค ละตินอเมริกา - เอเชีย
 3. 3. วัตถุประสงค์ในการศึกษา► เพื่อทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักในการเกิดวิกฤตการทางการเงินใน ภาพรวม► เพื่อทราบบทบาทของนักเก็งกาไรว่ามีผลต่อวิกฤตการเงินมากน้อยเพียงไร► เพื่อทราบแนวทางการป้องกันการเก็งกาไรของธนาคารกลาง
 4. 4. Agenda► ลาดับความเป็นมาของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในละตินอเมริกา และเอเชีย► ภาพรวม และข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคโดยเปรียบเทียบ ระหว่างสองภูมิภาค► ข้อสังเกตเพิ่มเติม : บทบาทของนักเก็งกาไร
 5. 5. ลาดับความเป็นมาของวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
 6. 6. ไทย (1997)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  การเปิดเสรีทางการเงิน  การรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงเพื่อดึงดูดการลงทุน  การผูกค่าเงินกับดอลล่าร์สหรัฐ► การแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงิน
 7. 7. เกาหลีใต้ (1997)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  การขยายธุรกิจอย่างมโหฬาร  กลุ่มบริษัทแชโบลล่มสลาย► การแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงิน
 8. 8. เม็กซิโก (1994)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  พ.ศ.2532 เปิดเสรีด้านการค้าการลงทุน  Moral Hazard  นักลงทุนขนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศ► การแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงิน
 9. 9. ชิลี (1982)► สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  การรับมือกับเงินทุนไหลเข้า  Unremunerate Reserve Requirements ( URRs )► การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 10. 10. ปัจจัย Mexico 1994 Chile 1982 Thailand 1997 Korea 1997องค์ประกอบหลัก มีการจัดการที่ไม่ดี การตกต่าลงของราคา มีความเปราะบาง การกู้ยืมจานวนมาก ของวิกฤต และไม่มี ทองแดง, การเปิด ทางภาค ของกลุ่ม เสรีทางการเงิน กฎเกณฑ์และ การเงิน, การ ผู้ประกอบการ อย่างไม่มีกฎ ขาดระบบการ รองรับ, นโยบาย ลงทุนมาก ยักษ์ใหญ่, การ ตรวจสอบ ตรึงค่าเงิน เกินไป และ ลงทุนเกินตัว ควบคุมที่ดีใน กับดอลล่าร์ ภาระหนี้สิน ที่ แต่ไม่เห็นถึง ภาคการ สรอ., การกู้เงิน เพิ่มมาก ทาให้ ภาวะฟองสบู่ที่ ธนาคาร เพิ่มอย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม กาลังเกิดb และมีดอกเบี้ยจ่าย เศรษฐกิจตกต่า จานวนมากระบบ ระบบอัตรา อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ อัตราแลกเปลี่ยน ค่อนข้างคงที่กอน ่อัตราแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน ตามค่าเงินดอล คงทีก่อนวิกฤติ ่ วิกฤต, ลอยตัว ล่าร์ สรอ. ก่อน คงทีภายใน ่ , อัตรา หลังวิกฤต วิกฤต, ใช้อัตรา ช่วงที่กาหนด พิเศษสาหรับ แลกเปลี่ยน หลังวิกฤตจึง เงินกู้ต่างประเทศ ลอยตัวหลัง ปล่อยลอยตัว วิกฤตหนี้สินภาคเอกชน มีบริษัทจานวนมาก มากกว่าร้อยละ 75 ส่วนใหญ่เกิดจาก ภาคเอกชนถูกจากัด ที่มีหนี้สินเป็น ของหนี้สิน ธนาคาร ขอบเขตในการ เงินดอลลาร์ ภาคเอกชนเป็น ภายในประเทศ กู้โดยตรงมี หนี้ (ร้อยละ 70 เงินกู้ระยะสั้น
 11. 11. เปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคระหว่างภูมิภาค
 12. 12. ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค► ปัจจัยพื้นฐาน  อัตราการเติบโตของ GDP  อัตราเงินเฟ้อ  เงินสารองอัตราแลกเปลี่ยน  บัญชีเดินสะพัด  อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง► ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องและอื่นๆ  อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นและเงินสารองอัตราแลกเปลี่ยน  อัตราส่วนหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินท้องถิ่น
 13. 13. ข้อสรุปจากปัจจัยพื้นฐาน► การเปิดเสรีทางการเงินมีประโยชน์แต่จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง► เงินทุนระยะสั้นที่ไหลเข้าในประเทศอาจทาให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤต► การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินแบบลอยตัว► สภาพคล่องเป็นเงื่อนไขหลักที่ต้องคานึงถึงในระหว่างภาวะวิกฤต► การเลือกใช้แหล่งเงินกู้แหล่งสุดท้าย
 14. 14. ข้อสังเกตเพิ่มเติม► นักเก็งกาไรมีบทบาทต่อวิกฤตการเงินหรือไม่?► หากมี … ผลกระทบต่อวิกฤตการเงินมีมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบ ในแง่ใดบ้าง
 15. 15. สมมติฐานของการตัดสินใจของนักเก็งกาไร► ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่านักเก็งกาไรตั้งใจเข้าโจมตีค่าเงิน หรือเพียงแต่เก็ง กาไรว่าค่าเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ตนคาดการณ์► แนวทางที่ 1: นักลงทุนรายใหญ่ต้องการทากาไรจากส่วนต่าง จึงเข้าโจมตีค่าเงินใน ประเทศเป้าหมาย ส่งผลให้วิกฤตการเงินเกิดขึ้น จากนั้นจึงทากาไรจากส่วนต่าง เนื่องจากทยอยช้อนซื้อเงินสกุลท้องถิ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว► แนวทางที่ 2: นักลงทุนรายใหญ่ต้องการทากาไรจากส่วนต่าง จึงคาดการณ์ว่า ประเทศเป้าหมายจะลดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลท้องถิ่น จึงทาการ short- selling แต่การที่ธนาคารกลางพยายามปกป้องค่าเงินของตนเองจนกระทั่งเงิน สารองเหลือน้อยมาก และพฤติกรรมตามฝูงของนักลงทุนรายย่อย ส่งผลให้เกิดวิกฤต การเงินมีความรุนแรงกว่าที่คิด
 16. 16. ปัจจัยพื้นฐานที่นักลงทุนเข้าเก็งกาไรค่าเงินในประเทศ เป้าหมาย► อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นแบบคงที่► มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดติดต่อกัน► มีโครงสร้างเป็นเงินกู้ต่างประเทศจานวนมาก
 17. 17. คาให้การของจอร์จ โซรอส ► Soros fund management ทาการ short sale เงินบาทและเงินริงกิต ตั้งแต่ต้น ปี 2540 ► สัญญาส่งมอบเงินบาท 6 เดือน ถึง 1 ปี ► จากนั้นทากาไรจากการช้อนซื้อ เงินบาทเมื่อไทย ประกาศลอยตัวค่าเงิน (เงินบาทมีการปรับค่า ลดลง)"คุณจะบอกว่า ผมคือคนที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ควรฟัง สิงที่ผมพูด ก็แล้วแต่คุณ หากแต่ความจริงก็คือ ่การที่ผมทาเงินได้อย่าง มหาศาลนั้น ย่อมเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า ระบบตลาดนั้นไม่ดีจริง คนอย่างผม จึงสังเกตเห็นและเข้ามาหาประโยชน์จนร่ารวยขนาดนี้ได้"
 18. 18. แบบจาลองที่ยืนยันบทบาทของนักเก็งกาไร► Giancarlo Corsetti (Roma and Yale Universities), Amil Dasgupta (Yale University), Stephen Morris (Yale University), Hyun Song Shin (London School of Economics) : Does One Soros Make a Difference? A Theory of Currency Crises with Large and Small Traders► การเข้าเก็งกาไรของนักลงทุนรายใหญ่ใหญ่จะยิ่งชักจูงให้นักเก็งกาไรราย ย่อย โจมตีค่าเงินอย่างรุนแรงมากขึ้น (แม้จะปราศจากสัญญาณทาง เศรษฐกิจใดๆ)► หากไม่มีนักลงทุนรายใหญ่แล้ว ลาพังเพียงนักลงทุนรายย่อยจะเข้าโจมตี ค่าเงินก็ต่อเมื่อมีข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น
 19. 19. แบบจาลองที่ยืนยันบทบาทของนักเก็งกาไร (ต่อ)► Kenshi Taketa, Winconsin-madison : A Large Speculator in Contagious Currency Crises: A Single “George Soros” Makes Countries More Vulnerable to Crises, but Mitigates Contagion► ยิ่งกองทุนเก็งกาไรมีขนาดใหญ่โตเท่าไหร่ ความรุนแรงในการโจมตีค่าเงิน ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น► ทางเลือกของนโยบาย : (1) เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (2) จากัดขนาด ของการเก็งกาไร เช่นการมีขอบเขตของการทา short-selling
 20. 20. แนวทางการป้องกันการเก็งกาไรของธนาคารกลาง
 21. 21. END

×