รายงาน วิชาการจัดการการเงิน  (Financial Management) (BM702) วิธีการนำเสนอ  : PowerPoit presentation http://www.slidesha...
ประเดนการเงินที่น่าสนใจ <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อ </li></ul><ul><li>(Inflation) </li></ul>
เสนอ <ul><li>รศ . พูนศักดิ์ แสงสันต์ </li></ul><ul><li>            และดร . กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ </li></ul>
จัดทำขึ้นโดย <ul><li>ธนภรณ์ โวทานสิริกุล </li></ul><ul><li>RU/ 0SAC/ MBA (marketing) </li></ul><ul><li>ID 4832100043 </li...
ภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>เงินเฟ้อ  ( Inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงข...
เงินเฟ้อ เป็นภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝืด <ul><li>เงินเฟ้อ เป็นภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝืด อัตราเงินเฟ้ออาจมีได้หลายอัตรา ...
ดัชนีเงินเฟ้อที่สำคัญมี 2 ดัชนี <ul><li>ได้แก่ ดรรชนีราคาผู้บริโภค  ( CPI) , เกิดจากการสุ่มสินค้าบางตัวมาคำนวณ ,  ตั...
<ul><li>สาเหตุ เงินเฟ้อแบ่งได้เป็น </li></ul><ul><li>2 สาเหตุ .. </li></ul>
1. ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น (Cost-push inflation) <ul><li>ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการ...
2. ความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น  (Demand-pull inflation) <ul><li>ความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าท...
<ul><li>ผลกระทบของเงินเฟ้อ  </li></ul>
ผลต่อความต้องการถือเงิน <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ค่าของเงินลดลง เพราะเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้น เงินเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อย...
ผลกระทบต่อรัฐบาล <ul><li>รัฐบาลมักจะได้รับประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ คือ ภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่...
<ul><li>จะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ ? </li></ul>
การพิจารณาถึงภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>ดูจากดัชนีราคาผู้บริโภค </li></ul><ul><li>( Price Consumption Index)  </li></ul><ul><li...
ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น <ul><li>โดยหากดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจากที่ผ่านมาเช่นปีที่ผ่านมา เดือนที่ผ่านมา ก็แส...
ผลของภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่ผู้บ...
เงินเฟ้อ … <ul><li>เงินเฟ้อในปี 2547 เพิ่มขึ้นถึง 2.8 ( ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 104.6 ปี 2547 และปี 2546 เท่ากั...
ภาวะเงินเฟ้อ .. <ul><li>จากตัวอย่างที่กล่าวนี้ ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนของผู้ผลิต ดังนั้นกา...
หน้าที่ของรัฐบาล <ul><li>ความสัมพันธ์ของภาวะเงินเฟ้อกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออธิบาย ซึ่...
<ul><li>ความสัมพันธ์ของภาวะเงินเฟ้อกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งใช้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออธิบาย ซึ่งพิจารณาได...
จากตัวอย่างที่กล่าวนี้ … <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนของผู้ผลิต ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป...
จากกราฟเส้นที่ 1 <ul><li>แสดงถึงแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในปี พ . ศ . 2534 – 2547 และเส้นที่ 2 แสดงถึงแนวโน้มของอัตราก...
ซึ่งในระยะนี้ … <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่มากนักและดัชนีราคาผู้บริโภคมีการขึ้นลงอย่างมีเสถียรภาพคือการขึ้นลงอยู่ในระ...
ตัวแปรที่อธิบายถึงภาวะนี้ง่ายที่สุดคือ … ภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>ซึ่งเราพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค อีกวิธีง่ายที่สุดคือ ด...
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก <ul><li>ปัจจัยภายนอกเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด เป็นต้นธารของสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อกันมาเป็นล...
ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย <ul><li>ในขณะที่ผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ...
จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ <ul><li>ปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  </li></ul><ul><li>อัตราการขยายตัวข...
ผลกระทบจากราคาน้ำมันต่อประเท ศ ไทยนั้น อาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  <ul><li>1. รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น  เพราะน้ำมันราคาแพงข...
<ul><li>2. ต้นทุนการผลิตเพิ่มและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น  ตรงนี้ การตรึงราคาน้ำมันดีเซล ช่วยผ่อนปรนผลกระทบได้ แต่หากราคาน้ำมันใน...
<ul><li>3. เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง เพราะรายได้ของประเทศผู้บริโภคน้ำมัน จะถูกโอนไปให้กับประเทศที่ขายน้ำมัน แต่ประเทศที่ขายน้...
ธรรมชาติการไหลของเงิน <ul><li>น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แต่ ..       เงินไหลจากผลตอบแทนที่ต่ำ ไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่า .. ...
ปัญหาภาวะอัตราเงินเฟ้อสูง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย <ul><li>สาเหตุหลัก .. </li></ul><ul><li>1) ความคุมราคาน้ำมันขายปลีก...
<ul><li>แนวทางดูแลปัญหาเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย </li></ul>
สาเหตุของการขึ้นดอกเบี้ย <ul><li>อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจะบั่นทอนเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว </li></ul><ul><li>หากระ...
<ul><li>ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ .. </li></ul><ul><li>ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ .. </li></ul><ul><li>เมื่อมีการขยับตัวจากปัจจัยลบภาย...
<ul><ul><ul><li>“ ส่วนผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงก...
สรุปความหมายของภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อคือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง...
สรุปภาวะเศรษฐกิจ <ul><li>          ข้อมูลเดือนเมษายน 2551  จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค...
     ดัชนีราคาผู้บริโภค  119.0 120.7 121.4 123.6 เดือน                        มกราคม         กุมภาพันธ์          ...
เอกสารอ้างอิง <ul><li>ธปท … นโยบายการเงินไทยรัฐปีที่ 58 เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2551 </li></ul><ul><li>สภาพัฒน์ วันจั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานนำเสนอbm702

5,300 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอbm702

 1. 1. รายงาน วิชาการจัดการการเงิน (Financial Management) (BM702) วิธีการนำเสนอ : PowerPoit presentation http://www.slideshare.net/Tanapon_V/presentation-for-bm-702-1-presentation
 2. 2. ประเดนการเงินที่น่าสนใจ <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อ </li></ul><ul><li>(Inflation) </li></ul>
 3. 3. เสนอ <ul><li>รศ . พูนศักดิ์ แสงสันต์ </li></ul><ul><li>            และดร . กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ </li></ul>
 4. 4. จัดทำขึ้นโดย <ul><li>ธนภรณ์ โวทานสิริกุล </li></ul><ul><li>RU/ 0SAC/ MBA (marketing) </li></ul><ul><li>ID 4832100043 </li></ul>
 5. 5. ภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>เงินเฟ้อ ( Inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละ จาก ดรรชนีราคา . </li></ul>
 6. 6. เงินเฟ้อ เป็นภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝืด <ul><li>เงินเฟ้อ เป็นภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝืด อัตราเงินเฟ้ออาจมีได้หลายอัตรา เนื่องจากเราสามารถคำนวณหาอัตราเงินเฟ้อได้จากสินค้าแต่ล่ะชนิด หรือ อัตราเงินเฟ้อที่มีอิทธิพลและผลกระทบเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น </li></ul>
 7. 7. ดัชนีเงินเฟ้อที่สำคัญมี 2 ดัชนี <ul><li>ได้แก่ ดรรชนีราคาผู้บริโภค ( CPI) , เกิดจากการสุ่มสินค้าบางตัวมาคำนวณ , ตัวหักลด GDP ( GDP deflator) , ค่าที่แสดงระดับราคาของ GDP ในช่วงระยะเวลานั้นเปรียบเทียบกับระดับราคาของผลิตภัณฑ์ในปีฐาน </li></ul><ul><li>หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและผันผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>สาเหตุ เงินเฟ้อแบ่งได้เป็น </li></ul><ul><li>2 สาเหตุ .. </li></ul>
 9. 9. 1. ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น (Cost-push inflation) <ul><li>ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกำไรของผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านำเข้า ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยน </li></ul>
 10. 10. 2. ความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น (Demand-pull inflation) <ul><li>ความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในขณะนั้นๆจึงดึงให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น (Demand-pull inflation) หรือ มีแรงดึงทางด้าน อุปสงค์ การเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าและบริการอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน การดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐบาล การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ผลกระทบของเงินเฟ้อ </li></ul>
 12. 12. ผลต่อความต้องการถือเงิน <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ค่าของเงินลดลง เพราะเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้น เงินเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงความต้องการถือเงินจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนราคาสินค้าหรือค่าของเงินด้วย ค่าของเงินยิ่งต่ำ คนจะยิ่งพยายามถือเงินให้น้อยลง โดยจะมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น </li></ul>
 13. 13. ผลกระทบต่อรัฐบาล <ul><li>รัฐบาลมักจะได้รับประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ คือ ภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มสูงขึ้น ถ้ารัฐเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น ส่วนทางด้านรายจ่ายของรัฐนั้นถ้าเป็นจำนวนที่คงที่ เช่น เงินเดือน , บำนาญ , เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ รัฐก็จะได้ประโยชน์เพราะเงินนั้นมีค่าน้อยลง ถ้ารัฐมีการกู้ยืมมากรัฐจะได้ประโยชน์ฐานะลูกหนี้ เพราะจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละส่วนจะมีค่าน้อยลง และเนื่องจากรัฐมีรายได้มากขึ้น การชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจึงทำได้โดยไม่ลำบากในการเก็บรักษามูลค่า และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้เลย </li></ul>
 14. 14. <ul><li>จะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ ? </li></ul>
 15. 15. การพิจารณาถึงภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>ดูจากดัชนีราคาผู้บริโภค </li></ul><ul><li>( Price Consumption Index) </li></ul><ul><li>ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นเครื่องชี้ถึงการขึ้นลงของราคาสินค้าที่ประชาชนบริโภค อุปโภค ทั้งสินค้าและบริการ </li></ul>
 16. 16. ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น <ul><li>โดยหากดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจากที่ผ่านมาเช่นปีที่ผ่านมา เดือนที่ผ่านมา ก็แสดงว่าราคาสินค้าและบริการภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นแล้ว และถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้นหมายความว่าได้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจแล้ว </li></ul>
 17. 17. ผลของภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อสินค้า สภาวะเช่นนี้ได้เกิดเงินเฟ้อ </li></ul>
 18. 18. เงินเฟ้อ … <ul><li>เงินเฟ้อในปี 2547 เพิ่มขึ้นถึง 2.8 ( ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 104.6 ปี 2547 และปี 2546 เท่ากับ 101.8 ) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2547 ดัชนีราคาผู้บริโภค 102.6 103.4 103.6 105.4 106.0 และ 106.9 เฉลี่ย 6 เดือนเท่ากับ 103.82 และ 6 เดือนแรกของปีนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 105.4 106.0 106.9 107.8 108.4 และ 108.7 เฉลี่ย 6 เดือนเท่ากับ 107.2 เฉลี่ย 6 ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นถึง 3.38 หรือก็คืออัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 3.38 </li></ul>
 19. 19. ภาวะเงินเฟ้อ .. <ul><li>จากตัวอย่างที่กล่าวนี้ ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนของผู้ผลิต ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้ นโยบายต่างๆในการแก้ปัญหา </li></ul>
 20. 20. หน้าที่ของรัฐบาล <ul><li>ความสัมพันธ์ของภาวะเงินเฟ้อกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออธิบาย ซึ่งพิจารณาได้จากกราฟ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ </li></ul>
 21. 21. <ul><li>ความสัมพันธ์ของภาวะเงินเฟ้อกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งใช้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออธิบาย ซึ่งพิจารณาได้จากกราฟ .. </li></ul>(2) อัตรากความสัมพันธ์ (1) อัตราเงิน กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
 22. 22. จากตัวอย่างที่กล่าวนี้ … <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนของผู้ผลิต ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้นโยบายต่างๆในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือหน้าที่ของรัฐบาล … </li></ul>
 23. 23. จากกราฟเส้นที่ 1 <ul><li>แสดงถึงแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในปี พ . ศ . 2534 – 2547 และเส้นที่ 2 แสดงถึงแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองเส้นมีทิศทางการขึ้นลงไปในทางเดียวกันในบางช่วง และตรงข้ามกันในบางช่วง กล่าวคือ ในช่วงปี พ . ศ . 2534 – 3539 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวในระดับสูงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 14.80 12.90 11.81 14.66 15.35 และ 10.15 ตามลำดับ ) นักคิดบางคนยกให้เป็นยุคทองของเศรษฐกิจประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชีย </li></ul>
 24. 24. ซึ่งในระยะนี้ … <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่มากนักและดัชนีราคาผู้บริโภคมีการขึ้นลงอย่างมีเสถียรภาพคือการขึ้นลงอยู่ในระดับไม่เกิน 10 % แต่หลังจากประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ จะพบว่าภาวะเงินเฟ้อสูงมากกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปรับตัวมีลักษณะเช่นเดียวกับช่วงแรกในปี 2543 เป็นต้นมา สิ่งที่หน้าสังเกตคือก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ . ศ . 2540 จะพบว่าภาวะเงินเฟ้อของประเทศจะมีความผันผวนผิดปกติ กล่าวคืออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และหลังจากนั้นเศรษฐกิจก็ประสบวิกฤตตามมาทันที และลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน </li></ul>
 25. 25. ตัวแปรที่อธิบายถึงภาวะนี้ง่ายที่สุดคือ … ภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>ซึ่งเราพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค อีกวิธีง่ายที่สุดคือ ดูว่าราคาสินค้าและบริการในขณะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างไร ตลอดจนต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต </li></ul>
 26. 26. ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก <ul><li>ปัจจัยภายนอกเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด เป็นต้นธารของสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อกันมาเป็นลูกโซ่ ทั้งจาก สงครามอิรัก การขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างมหาศาลของสหรัฐอเมริกา การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจในอัตราสูงของจีนต่อเนื่องกันหลายปี ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น การเก็งกำไรในตลาดน้ำมันของโลก ค่าเงินดอลล่าร์ลดต่ำลง เงินหยวนแข็งขึ้น ราคาน้ำมันแพงขึ้นทั่วโลก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกเริ่มสั่นคลอน ประเทศมหาอำนาจเริ่มเข้มงวดกับนโยบายการเงิน โดยเฉพาะการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตน </li></ul>
 27. 27. ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย <ul><li>ในขณะที่ผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย ราคาน้ำมันเพิ่มจากลิตรละ 12 บาทต่อเนื่องล่าสุดเกือบลิตรละ 30 บาท ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว รายได้ส่งออกน้อยลง สินค้าเกษตรส่งออกเราขาย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กุ้ง รวมกันแล้วทั้งปี เราซื้อน้ำมันใช้ในประเทศได้เพียง 6 เดือน นอกจากอัตราเงินเฟ้อล่าเดือนเมษายนสุดสูงถึง 6% รวมทั้งความผันผวนจากความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล การลงทุนชะลอตัว ธนาคารแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อไถ่ถอนหนี้เก่าโดยกำหนดผลตอบแทนที่สูงขึ้น สภาพคล่องทางการเงินลดลง ผลกระทบเริ่มต่อเนื่องถึงตลาดเงินอย่างชัดเจน </li></ul>
 28. 28. จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ <ul><li>ปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น </li></ul><ul><li>อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และ ปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว , ปัญหาซับไพรม ์ในสหรัฐ </li></ul><ul><li>อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เยน และหยวน และอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะ Fed Funds Rate </li></ul>
 29. 29. ผลกระทบจากราคาน้ำมันต่อประเท ศ ไทยนั้น อาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ <ul><li>1. รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะน้ำมันราคาแพงขึ้น ส่วนนี้รัฐบาลช่วยลดภาระไม่ได้ พวกเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดจำนวนเงินที่ต้องนำไปจ่ายให้กับผู้ขายน้ำมันในต่างประเทศ เมื่อการนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้น จีดีพีก็ต้องลดลง </li></ul>
 30. 30. <ul><li>2. ต้นทุนการผลิตเพิ่มและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ตรงนี้ การตรึงราคาน้ำมันดีเซล ช่วยผ่อนปรนผลกระทบได้ แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ลดลงก็เสมือนว่า เข้าใจไปเองว่าน้ำมันราคาถูก เราก็จะใช้ทรัพยากรที่ &quot; หายาก &quot; นี้ มากเกินควร จนในที่สุดรัฐบาลก็คงต้องปล่อยให้ราคาขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นจริง และหากรัฐบาลต้องหาเงินมาชดใช้ เงินอุดหนุนที่ได้ใช้เพื่อตรึงราคาในอดีต ภาระทั้งหมดก็ต้องตกสู่ระบบเศรษฐกิจในที่สุด กล่าวคือ ภาระในอนาคตก็จะต้องเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้อาจหวังว่า ราคาน้ำมันในอนาคตจะลดลง ทำให้ภาระดังกล่าวไม่หนักหน่วงมากนัก แต่ก็อาจเป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยาก หากการประเมินข้างต้นถูกต้อง </li></ul>
 31. 31. <ul><li>3. เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง เพราะรายได้ของประเทศผู้บริโภคน้ำมัน จะถูกโอนไปให้กับประเทศที่ขายน้ำมัน แต่ประเทศที่ขายน้ำมัน จะไม่นำรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาใช้จ่ายทั้งหมด จึงทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ซึ่งไอเอ็มเอฟ เคยประมาณเอาไว้ว่า ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น 5 ดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง 0.3% หรือมูลค่าจีดีพีโลกหดหายไป 1.8 แสนล้านดอลลาร์ สำหรับประเทศไทยนั้น การส่งออกก็อาจลดลงประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท เพราะการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดังกล่าว การรณรงค์ให้เกิดการประหยัดน้ำมัน โดยให้กระทบกระเทือนสาขาอื่นของเศรษฐกิจมีน้อยที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การพึ่งพากลไกตลาดและการปล่อยให้ราคาน้ำมันปรับตัว เป็นการส่งสัญญาณที่กระชับชัดเจน และ ตรงเป้าหมายที่สุด การกระตุ้นการประหยัด โดยนโยบายอื่นๆ เช่น การควบคุมการเปิด - ปิดของร้านค้านั้น ให้ผลในการประหยัดน้ำมันเช่นกัน แต่อาจสร้างความไม่แน่นอนให้เพิ่มขึ้น ในเชิงที่ประชาชนและนักธุรกิจจะไม่ทราบได้ว่า จะมีนโยบายใดอีกที่จะนำมาใช้ เพื่อประหยัดน้ำมัน แต่ไปมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในสาขาต่างๆ ความไม่แน่นอนนี้ อาจทำให้นักลงทุนและผู้บริโภคลังเลและชะลอการตัดสินใจในการลงทุน และการใช้จ่ายของตน เป็นผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอีกได้ </li></ul>
 32. 32. ธรรมชาติการไหลของเงิน <ul><li>น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แต่ ..       เงินไหลจากผลตอบแทนที่ต่ำ ไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่า .. </li></ul>
 33. 33. ปัญหาภาวะอัตราเงินเฟ้อสูง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย <ul><li>สาเหตุหลัก .. </li></ul><ul><li>1) ความคุมราคาน้ำมันขายปลีกไม่ให้ผันผวนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก    2) ควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค </li></ul>
 34. 34. <ul><li>แนวทางดูแลปัญหาเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย </li></ul>
 35. 35. สาเหตุของการขึ้นดอกเบี้ย <ul><li>อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจะบั่นทอนเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว </li></ul><ul><li>หากระดับของอัตราดอกเบี้ยต่ำจนเกินไป จะส่งผลต่อการเร่งใช้จ่ายล่วงหน้ามากกว่าการออมโดยไม่จำเป็น </li></ul>
 36. 36. <ul><li>ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ .. </li></ul><ul><li>ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ .. </li></ul><ul><li>เมื่อมีการขยับตัวจากปัจจัยลบภายนอก ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจและการเมือง ย่อมส่งผลกระทบถึงการไหลเวียนของตลาดเงินภายในประเทศอย่างชัดเจน ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ ของไทย เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตนอย่างต่อเนื่อง สงครามดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มปรากฏภาพชัด </li></ul>
 37. 37. <ul><ul><ul><li>“ ส่วนผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงก์พาณิชย์ “ </li></ul></ul></ul>
 38. 38. สรุปความหมายของภาวะเงินเฟ้อ <ul><li>ภาวะเงินเฟ้อคือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งอันสั้น และเป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคือ ถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อผิดปกติ เศรษฐกิจมักจะประสบกับวิกฤตในเวลาต่อมา </li></ul>
 39. 39. สรุปภาวะเศรษฐกิจ <ul><li>          ข้อมูลเดือนเมษายน 2551 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคยังมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ภาคการผลิตยังมีการปรับตัวลดลง เนื่องจาก ปัจจัยลบที่เข้ามาจนทำให้ผู้ประกอบการต่างชะลอการผลิตออกไปก่อน ในขณะที่ดุลการค้ากลับมามีค่าเป็นลบอีกครั้ง เนื่องจาก การนำเข้าน้ำมันและทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาวะการเงินยังทรงๆ ตัว ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก </li></ul>
 40. 40.      ดัชนีราคาผู้บริโภค 119.0 120.7 121.4 123.6 เดือน                        มกราคม         กุมภาพันธ์                        รายละเอียด 51   51 51 51 มีนาคม เมษายน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 194.70 196.36 206.88 179.38 อัตราการใช้กำลังการผลิต 76.73 74.03 79.03 69.60 ดุลการค้า 170.00 -620.46 314.86 -1,768.07 ดุลบัญชีเดินสะพัด 1,395.99 751.58 920.38 -1,661.31 เงินฝาก 6,796.83 6,935.92 6,958.72 n.a. เงินให้สินเชื่อ 6,317.08 6,629.92 6,840.88 n.a. ตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย           หมายเหตุ :    ดัชนีราคาผู้บริโภค มีปีฐาน คือ 2545  เงินฝาก / เงินให้สินเชื่อ มีหน่วยเป็น พันล้านบาทอัตราการใช้กำลังการผลิต มีหน่วยเป็น ร้อยละ   ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม มี ปีฐานคือ 2543 ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด มีหน่วยเป็น ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 41. 41. เอกสารอ้างอิง <ul><li>ธปท … นโยบายการเงินไทยรัฐปีที่ 58 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 </li></ul><ul><li>สภาพัฒน์ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2550 บทความ โลกในศตวรรษหน้ากำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกกันว่า Globality </li></ul><ul><li>ไทยรัฐปีที่ 58 ฉบับที่ 18045 วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2550 บทความมาตรการที่สำคัญที่ควรดำเนินการ </li></ul><ul><li>โพสต์ทูเดย์ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ . ศ . 2551 : - 30/04/2001 06:53 </li></ul><ul><li>ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 24 มิถุนายน 2550 </li></ul><ul><li>อัตราเงินเฟ้อของหลายประเทศทะยานขึ้นจากราคาน้ำมันและราคาอาหาร </li></ul>

×