Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacja dla mikro-, małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

6,475 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informacja dla mikro-, małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

 1. 1. Informacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zakładanie i prowadzenie mikro- i małego przedsiębiorstwa Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 17.10.2009
 2. 2. Spis treści <ul><li>Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) </li></ul><ul><li>Regulacje prawne istotne w kontekście działalności brokera informacji oraz informacji biznesowej </li></ul><ul><li>Jak założyć i prowadzić firmę? Informacje, pomoc, porady </li></ul><ul><li>Klasyfikacje w działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>Rzetelność i wiarygodność finansowa klientów, konsumentów, partnerów gospodarczych, przedsiębiorców </li></ul><ul><li>Instytucje, organizacje i systemy wspierające przedsiębiorców </li></ul><ul><li>Biznes plan </li></ul>
 3. 3. Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)
 4. 4. Co to jest mikroprzedsiębiorstwo i MŚP? <ul><li>Definicje unijne </li></ul><ul><ul><li>Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Definicje inne </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst ujednolicony. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, wraz z późniejszymi zmianami. Rozdział 7. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Regulacje prawne istotne w kontekście działalności brokera informacji oraz informacji biznesowej
 6. 6. Dostęp do informacji 1 <ul><li>Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza artykuły 54, 61, 74) </li></ul><ul><ul><li>Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 61. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Art. 74. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. </li></ul></ul>
 7. 7. Dostęp do informacji 2 <ul><li>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 wraz z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68 </li></ul><ul><li>Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227. </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828 </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712 </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji. Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1044 </li></ul>
 8. 8. Dostęp do informacji 3 <ul><li>Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dz.U. 2003 nr 50 poz. 424, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030500424 </li></ul><ul><li>Dostęp do informacji ograniczają m.in.: </li></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990110095 </li></ul></ul>
 9. 9. Działalność gospodarcza <ul><li>Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst ujednolicony. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, wraz z późniejszymi zmianami. </li></ul><ul><ul><li>Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807 </li></ul></ul><ul><li>Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071681186 </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 10. 10. Jak założyć i prowadzić firmę? Informacje, pomoc, porady
 11. 11. Jak założyć firmę? Przykłady poradników w WWW <ul><li>ABC zakładania firmy w portalu Infor.pl http://mojafirma.infor.pl/abc-zakladania-firmy/ </li></ul><ul><li>Bierz Dotacje – pozyskaj dotacje, kredyty, pożyczki na założenie i rozwój Twojej firmy http://www.bierzdotacje.pl/ </li></ul><ul><li>Biznes-Firma.pl – Jak założyć firmę? http://www.biznes-firma.pl/d.102.Jak_zalozyc_firme.html </li></ul><ul><li>Formalności związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej http://biznes.elfin.pl/?id=biznes/twojafirma/artykuly//wswtl.html&id_artykulu=1240 </li></ul><ul><li>Ipo.pl Zakładam firmę http://www.ipo.pl/zakladam_firme/ </li></ul><ul><ul><li>Jak założyć własną firmę – poradnik http://www.ipo.pl/zakladam_firme/rejestracja_firmy/jak_zalozyc_wlasna_firme_-_poradnik_592943.html#rejestracjadzialalnosci </li></ul></ul><ul><li>Ministerstwo Gospodarki > Przedsiębiorcy > Jedno okienko http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/ </li></ul>
 12. 12. Jak prowadzić firmę? Przykłady serwisów WWW <ul><li>eGospodarka.pl http://www.egospodarka.pl/ </li></ul><ul><li>Elfin.pl Twoja firma http://biznes.elfin.pl/?id=biznes/twojafirma//twojafirma.html </li></ul><ul><li>INFOR.pl – Portal prawno-gospodarczy http://www.infor.pl/ , zwłaszcza serwis Moja Firma http://mojafirma.infor.pl/ </li></ul><ul><li>Money.pl Firma http://msp.money.pl/ </li></ul><ul><li>Onet.pl Firma http://firma.onet.pl/ </li></ul><ul><li>Portal finansowy IPO.pl http://www.ipo.pl/ </li></ul><ul><li>Twoja Firma – wortal dla MSP (w portalu Bankier.pl) http://www.twoja-firma.pl/ </li></ul><ul><li>Vat.pl http://www.vat.pl/ </li></ul>
 13. 13. Klasyfikacje w działalności gospodarczej
 14. 14. Klasyfikacje w Polsce <ul><li>Główny Urząd Statystyczny GUS – Metainformacje – Klasyfikacje http://www.stat.gov.pl/ , http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/www/com.gus.Search/ </li></ul><ul><li>Klasyfikacja Środków Trwałych: http://firma.onet.pl/kst/przegladanie.php </li></ul><ul><li>Klasyfikacje PKWiU, CPV, KŚT, PKD: http://www.klasyfikacje.pl/ </li></ul><ul><li>Klasyfikacje Polskie http://klasyfikacje.tejo.pl/ </li></ul><ul><li>Rzeczpospolita – Prawo – Klasyfikacje http://www.rp.pl/temat/55776.html </li></ul><ul><li>Taryfa Celna: Ministerstwo Finansów – Służba Celna – Taryfa Celna (w tym – Przeglądarka Taryfowa ISZTAR 2) http://www.mf.gov.pl/ , http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL </li></ul>
 15. 15. Klasyfikacje – świat <ul><li>NACE Rev. 2 i inne klasyfikacje w Unii Europejskiej </li></ul><ul><ul><li>European Commission – Eurostat – Statistics – Metadata – Classifications http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa > European Commission > Eurostat homepage > RAMON http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC </li></ul></ul><ul><li>NAICS The North American Industry Classification System </li></ul><ul><ul><li>North American Industry Classification System (NAICS) http://www.census.gov/eos/www/naics/ </li></ul></ul><ul><li>The United Nations – List of international family of economic and social classifications http://unstats.un.org/unsd/class/family/family1.asp </li></ul>
 16. 16. Rzetelność i wiarygodność finansowa klientów, konsumentów, partnerów gospodarczych, przedsiębiorców
 17. 17. Dane o długach i płatnościach osób fizycznych i przedsiębiorstw, czyli informacja gospodarcza <ul><li>Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dz. U. nr 50 poz. 424 wraz z późn. zm., tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030500424 </li></ul><ul><li>ERIF Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG S.A. http://www.erif.pl/ </li></ul><ul><li>InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej S.A. http://www.infomonitor.pl/ </li></ul><ul><li>Krajowy Rejestr Długów http://www.krd.pl/Infoservice/ </li></ul><ul><li>PARP – Biura Informacji Gospodarczej http://www.parp.gov.pl/index/index/244 </li></ul>
 18. 18. Instytucje, organizacje i systemy wspierające przedsiębiorców
 19. 19. Instytucje i organizacje wspierające mikro- i MŚP <ul><li>Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://ksu.parp.gov.pl/ </li></ul><ul><li>Ministerstwo Gospodarki – Przedsiębiorcy – Poradnik przedsiębiorcy – Wsparcie dla MSP http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Poradnik+przedsiebiorcy/Wsparcie+dla+MSP/ </li></ul><ul><li>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) http://www.parp.gov.pl/ </li></ul><ul><ul><li>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Bezpłatna pomoc informacyjna http://www.parp.gov.pl/pomoc.php </li></ul></ul><ul><li>Unia Europejska </li></ul><ul><li>Urzędy pracy </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 20. 20. Unia Europejska – różne programy <ul><li>Dotacje na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tzw. programów operacyjnych </li></ul><ul><li>Szkolenia dla firm </li></ul><ul><li>Informacje na ten temat: </li></ul><ul><ul><li>oczywiście w różnych serwisach WWW UE i informacji europejskiej </li></ul></ul><ul><ul><li>w wortalu Bierz Dotacje http://www.bierzdotacje.pl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>w serwisach WWW ministerstw, na przykład Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>w serwisie WWW Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP </li></ul></ul>
 21. 21. Biznes plan
 22. 22. Biznes plan <ul><li>Gdzie znaleźć informacje, porady, wskazówki na temat opracowania biznes planu? </li></ul><ul><ul><li>w Internecie, np. w serwisach </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.findict.pl/academy/firma/biznesplan/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.ipo.pl/biznes_plany/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.ipo.pl/dmdocuments/przewodnik_jak_napisac_efektywny_biznesplan.pdf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.bierzdotacje.pl/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>w poradnikach drukowanych </li></ul></ul><ul><ul><li>w instytucjach/organizacjach wspierających przedsiębiorczość, zwłaszcza mikro- i małe firmy </li></ul></ul>
 23. 23. Biznes plan – co to jest? Charakterystyka ogólna <ul><li>Biznes plan jest to: „podstawowy dokument opisujący działalność przedsiębiorstwa i jego rozwój” http://dlafirmy.bzwbk.pl/12965#plan </li></ul><ul><li>„ Nie istnieje coś takiego, jak uniwersalny wzór biznes planu. Jego koncepcja, zawartość i układ zależą głównie od jego autora, wymagań odbiorcy wewnętrznego (np. dla kierownictwa) lub zewnętrznego (np. dla banku, inwestora), a także – a może nawet przede wszystkim – od specyfiki, indywidualnego charakteru oraz wielkości planowanego przedsięwzięcia” http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/biznesplan/czy-biznes-plan-moze-byc-uniwersalny/ </li></ul><ul><li>„ W biznesplanie muszą znaleźć się informacje na temat: 1.analizy finansowej; 2.analizy rynku; 3.analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa (…); 4.szans i możliwości (…); 5.zagrożeń dotyczących przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia takich jak pojawienie się konkurencyjnego produktu; 6.celów krótko i długofalowych przedsiębiorstwa; 7.opisu oferowanych produktów albo usług. Wielkość i zawartość biznesplanu zależy od skali planowanego przedsięwzięcia” http://www.ipo.pl/biznes_plany/artykuly/biznes_plan_-_mapa_z_ktora_dojdziesz_do_celu_592006.html </li></ul>
 24. 24. Biznes plan – kto go sporządza, dla kogo i po co? <ul><li>Kto? </li></ul><ul><ul><li>My sami </li></ul></ul><ul><ul><li>Zlecamy specjalistycznej firmie </li></ul></ul><ul><li>Dla kogo? </li></ul><ul><ul><li>Dla siebie </li></ul></ul><ul><ul><li>Dla innych </li></ul></ul><ul><li>Po co? Cele i funkcje </li></ul><ul><ul><li>Planowanie, kontrola, informacja </li></ul></ul>
 25. 25. Czym się cechuje dobry biznes plan? <ul><li>Forma </li></ul><ul><li>Treść </li></ul><ul><ul><li>Interesująca </li></ul></ul><ul><ul><li>Realistyczna </li></ul></ul><ul><ul><li>Uporządkowana </li></ul></ul><ul><ul><li>Zrozumiała dla odbiorcy </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwięzła </li></ul></ul><ul><li>Struktura </li></ul>
 26. 26. Struktura biznes planu <ul><li>Strona tytułowa </li></ul><ul><li>Spis treści </li></ul><ul><li>Streszczenie (ważne, bo na jego podstawie odbiorca decyduje czy przeczyta całość!) </li></ul><ul><li>Opis firmy – szczegóły: nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, data rozpoczęcia działalności, numery (KRS, NIP, REGON) </li></ul><ul><li>Ludzie – kwalifikacje </li></ul><ul><li>Opis przedsięwzięcia: cel i zakres działalności, oferowane usługi, inwestor, aspekty formalnoprawne, </li></ul><ul><li>Rynek: charakterystyka potencjalnych klientów, konkurenci, tendencje na rynku </li></ul><ul><li>Planowana strategia marketingowa: ceny, działalność promocyjna, rozwój w przyszłości </li></ul><ul><li>Prognozy finansowe: posiadany majątek trwały, spodziewane koszty założenia i prowadzenia firmy, prognoza wyniku finansowego w perspektywie roku, dwu lat etc.; bilans, koszty, przychody, zyski </li></ul><ul><li>Analiza silnych i słabych stron, możliwości/szans i zagrożeń </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Załączniki </li></ul>

×