Successfully reported this slideshow.

Bibliotekarz brokerem informacji?

3,109 views

Published on

Published in: Career, Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotekarz brokerem informacji?

 1. 1. Bibliotekarz brokerem informacji? Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Katowice, 25 czerwca 2009
 2. 2. Spis treści <ul><li>Kim jest i co robi broker informacji? </li></ul><ul><li>Kim jest i co robi bibliotekarz? </li></ul><ul><li>Bibliotekarz i broker informacji – podobieństwa i różnice </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Wybrana literatura przedmiotu </li></ul>
 3. 3. Kim jest i co robi broker informacji?
 4. 4. Cechy definicyjne zawodu brokera informacji (warunki konieczne) <ul><li>Jest pośrednikiem ( information intermediary ) pomiędzy zasobami informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują </li></ul><ul><li>Jest niezależny ( independent information professional ) – prowadzi własną działalność gospodarczą , ewentualnie jest zatrudniony w firmie infobrokerskiej </li></ul><ul><li>Swoje usługi oferuje komercyjnie , odpłatnie </li></ul><ul><li>Sprzedaje NIE informację (w sensie – wiadomość, treść) – ale usługę informacyjną </li></ul><ul><li>Posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę , kieruje się etyką zawodową , korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji </li></ul>
 5. 5. Na czym polega bycie pośrednikiem przez infobrokera? <ul><li>Kompetentne identyfikowanie rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu (Internet – różne narzędzia/usługi, komercyjne serwisy informacyjne, biblioteki, archiwa, wywiadownie gospodarcze etc.) </li></ul><ul><li>Wybór – wartościowanie – powtórny wybór zasobów/źródeł/treści = filtracja informacji </li></ul><ul><li>Przetwarzanie informacji : analiza, synteza, tworzenie źródeł pochodnych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta </li></ul><ul><li>Akredytacja informacji : gwarancja jakości </li></ul><ul><li>Udostępnianie informacji: odpowiedź na pytanie/zamówienie klienta, lub – lepiej – zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych </li></ul>
 6. 6. Co jeszcze może robić broker informacji? <ul><li>Kursy, poradnictwo, szkolenia </li></ul><ul><li>Monitoring – Internetu, konkurencji, mediów, newsów </li></ul><ul><li>Weryfikacja danych, faktów </li></ul><ul><li>Czasami także – Zarządzanie informacją i wiedzą w firmach i innych organizacjach – tzw. infobrokerstwo systemowe </li></ul><ul><li>A nawet – pisanie tekstów, copywriting </li></ul>
 7. 7. Funkcje brokera informacji <ul><li>Informacyjna </li></ul><ul><li>Edukacyjna </li></ul><ul><li>‘Komercyjna’ </li></ul>
 8. 8. Kwalifikacje zawodowe brokera informacji <ul><li>Kwalifikacje ‘biznesowe’ – w zakresie organizacji i zarządzania własną firmą, prowadzenia działalności gospodarczej oraz etyki zawodowej </li></ul><ul><li>Kwalifikacje ‘informacyjne’ </li></ul><ul><ul><li>Potrafi identyfikować rzeczywiste (a nie – deklarowane) potrzeby informacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna istniejące zasoby informacyjne, nie tylko elektroniczne w Internecie </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi opracować i zastosować odpowiednią strategię wyszukiwawczą </li></ul></ul><ul><ul><li>Umie trafnie dobrać źródła informacji, dokonać selekcji oraz oceny </li></ul></ul><ul><ul><li>Umie odpowiednio opracować, przetworzyć i przedstawić informację – dokonać analizy i syntezy, sporządzać źródła pochodne – bazy danych, bibliografie, notatki, prezentacje, raporty, streszczenia, wykazy, zestawienia, serwisy WWW i inne </li></ul></ul><ul><li>Kwalifikacje ‘komunikacyjne’ – w zakresie komunikacji interpersonalnej z klientami, marketingu i PR </li></ul><ul><li>Kwalifikacje ‘pedagogiczne’ – w odniesieniu do prowadzenia kursów, szkoleń, udzielania porad </li></ul><ul><li>Kwalifikacje ‘techniczne’ – znajomość narzędzi informatycznych i innych </li></ul>
 9. 9. Kim jest i co robi bibliotekarz?
 10. 10. Niezmienna misja bibliotek i bibliotekarzy <ul><li>Mediacja, tj. pośrednictwo pomiędzy treściami komunikacji publicznej (informacja, wiedza, fikcja ) a społeczeństwem połączone z naddawaniem niemierzalnej wartości </li></ul><ul><li>Tworzenie podstaw i kontekstu dla edukacji i intelektualnego rozwoju </li></ul><ul><li>Nieodpłatność usług* </li></ul><ul><ul><li>* [Wojciechowski 2006, s. 8-9, 88] </li></ul></ul>
 11. 11. Funkcje bibliotekarza <ul><li>Edukacyjna </li></ul><ul><li>Estetyczna </li></ul><ul><li>Informacyjna </li></ul><ul><li>Integracyjna </li></ul><ul><li>Intelektualna </li></ul><ul><li>Obywatelska </li></ul><ul><li>Rozrywkowa </li></ul><ul><li>Substytutywna </li></ul>
 12. 12. Bibliotekarz we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (wiedzy) – zmiana zakresu, metod i narzędzi realizacji funkcji informacyjnej oraz oczekiwań użytkowników <ul><li>Nie bierny dostęp do informacji – ale aktywne zaspokajanie potrzeb w zakresie wiedzy </li></ul><ul><li>Nie ‘cała’ możliwa na dany temat informacja – ale informacja relewantna i zindywidualizowana </li></ul><ul><li>Nie jakakolwiek informacja – ale informacja o wysokiej jakości </li></ul><ul><li>Nie po prostu dostęp – ale dostęp we właściwym miejscu i czasie </li></ul><ul><li>Nie tylko informacja naukowa – ale również biznesowa, europejska, obywatelska, publiczna, dotycząca życia codziennego </li></ul><ul><li>Nie tylko transmisja informacji – ale tworzenie informacji nowej </li></ul><ul><li>Nie zarządzanie dokumentami i instytucjami informacyjnymi – ale zarządzanie informacją i zasobami wiedzy </li></ul><ul><li>Organizacja informacji nie na podstawie formy – ale treści </li></ul>
 13. 13. Bibliotekarz we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (wiedzy) – na czym polega aktywne zaspokajanie potrzeb informacyjnych? <ul><li>‘ fizyczny’ dostęp – od tego zaczynamy </li></ul><ul><li>stworzenie odpowiedniego warsztatu informacyjnego, tj. zgromadzenie, przetworzenie i ukierunkowanie informacji pod kątem potrzeb użytkowników; filtracja i rekomendacja informacji </li></ul><ul><li>promocja bibliotek jako centrów informacji </li></ul><ul><li>budowa przyjaznych dla użytkownika narzędzi wyszukiwawczych – umożliwiających indywidualizację informacji – biblioteczny serwis WWW, OPAC 2.0, przewodniki dziedzinowe, blogi </li></ul><ul><li>szkolenie i kształcenie użytkowników informacji – Information Literacy </li></ul>
 14. 14. Bibliotekarz i broker informacji – podobieństwa i różnice
 15. 15. W kontekście definicji (cech definicyjnych) zawodu <ul><li>Bibliotekarz i broker informacji są pośrednikami w świecie informacji (i wiedzy). Bibliotekarz dodatkowo jest pośrednikiem jeszcze w innych obszarach komunikacji publicznej (fikcja literacka, przekaz artystyczny itp.) </li></ul><ul><li>Broker informacji oferuje swoje usługi komercyjnie, bibliotekarz – nie (i nie powinien). </li></ul>
 16. 16. W kontekście funkcji i zadań <ul><li>Bibliotekarz i broker informacji mają zadania informacyjne (i edukacyjne). Bibliotekarz dodatkowo ma do wypełnienia jeszcze inne funkcje (intelektualną, obywatelską, substytutywną itd.) </li></ul><ul><li>W ramach funkcji informacyjnej różnią się: </li></ul><ul><ul><li>zakresem przetwarzania informacji – infobroker najczęściej przetwarza informację w większym stopniu/zakresie niż bibliotekarz </li></ul></ul><ul><ul><li>indywidualizacją i personalizacją usług – broker informacji z reguły oferuje usługi i treści bardziej spersonalizowane i zindywidualizowane niż czyni to bibliotekarz </li></ul></ul>
 17. 17. W kontekście wymaganych kwalifikacji i postaw <ul><li>Kwalifikacje bibliotekarza i brokera informacji są niemal identyczne, oprócz: </li></ul><ul><ul><li>nie każdy bibliotekarz musi mieć kwalifikacje ‘biznesowe’ (ale dyrektor biblioteki już powinien  ) </li></ul></ul><ul><ul><li>bibliotekarz często musi posiadać umiejętności niewymagane od brokera informacji (na przykład – praca z dziećmi) </li></ul></ul><ul><li>Postawy bibliotekarza i brokera informacji też winny być zbliżone – obydwie profesje należą do sektora usług, z zastrzeżeniem, iż: </li></ul><ul><ul><li>bibliotekarz działa dla dobra ogółu (postawa pro-społeczna) </li></ul></ul><ul><ul><li>broker informacji działa dla własnego zysku (postawa komercyjna, przedsiębiorczość) </li></ul></ul>
 18. 18. Podsumowanie <ul><li>W ‘ścisłym’ ujęciu: bibliotekarz nie jest brokerem informacji a broker informacji nie jest bibliotekarzem </li></ul><ul><li>W praktyce: bibliotekarz, zwłaszcza zatrudniony w oddziale informacji naukowej, czytelni bibliograficznej itp., często pracuje tak, jak broker informacji, tylko niekomercyjnie  </li></ul>
 19. 19. Wybrana literatura przedmiotu <ul><li>Cisek, Sabina (2007). Broker informacji: istota zawodu. [online]. http://eprints.rclis.org/archive/00012296/01/Cisek_broker_informacji_istota.pdf </li></ul><ul><li>Cisek, S. (2005). Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy. [online]. http://www.cbr.edu.pl/konf2005mat/index_konf.html </li></ul><ul><li>Cisek, S. (2007, 2008, 2009). [prezentacje multimedialne dotyczące infobrokeringu zamieszczone m.in. w serwisie SlideShare]. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek </li></ul><ul><li>Wojciechowski, J. (2005). Biblioteczna wartość naddana. Przegląd Biblioteczny R. 73 z. 1, s. 17-29 </li></ul><ul><li>Wojciechowski, J. (2006). Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydawnictwo UJ </li></ul><ul><li>Wojciechowski, J. (2001). Uwagi o typologii bibliotek. Biblioteka nr 5 (14), s. 109-122 </li></ul><ul><li>Wojewódzki, T. i inni (2009). Infobrokerstwo. [online]. http://www.infobrokerstwo.pl/ </li></ul>

×