Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne.

6,109 views

Published on

 • After you got all the information on Fioricet, another point on your agenda should be the price for it. http://www.fioricetsupply.com resolves this problem. Now you can make the decision to buy.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne.

 1. 1. Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Konferencja „Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej”, 2-4 grudnia 2008, Instytut INiB, Wrocław
 2. 2. Plan, spis treści prezentacji <ul><li>Centralne pytanie referatu – slajd 3 </li></ul><ul><li>Web 2.0 – slajd 4 </li></ul><ul><li>Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – slajd 14 </li></ul><ul><li>Kiedy Web 2.0 jest (prawdopodobnie) przydatny dla analizy i krytyki piśmiennictwa? – slajd 23 </li></ul><ul><li>Wykorzystane publikacje – slajd 27 </li></ul>
 3. 3. Centralne pytanie referatu <ul><li>Czy – gdy gromadzimy literaturę przedmiotu na jakiś temat, prowadzimy badania metodą analizy i krytyki piśmiennictwa – powinniśmy brać pod uwagę dokumenty/źródła typu Web 2.0? </li></ul><ul><li>Na przykład: posty z blogów, wypowiedzi w dyskusjach internetowych, prezentacje zamieszczone w SlideShare </li></ul>
 4. 4. Web 2.0
 5. 5. Web 2.0: charakterystyka <ul><li>Druga generacja WWW </li></ul><ul><li>Treść/zawartość Sieci jest w dużej mierze tworzona/współtworzona przez użytkowników </li></ul><ul><li>Networking, tworzenie różnego rodzaju sieci, powiązań </li></ul><ul><li>Funkcjonują społeczności internetowe, w których występują interakcje „merytoryczne” i społeczne </li></ul>
 6. 6. Naukowe (?) serwisy Web 2.0. Przykłady <ul><li>BLOGOSFERA, np. Research Blogging http://researchblogging.org/ </li></ul><ul><li>DYSKUSJE INTERNETOWE, FORA, np. http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/ </li></ul><ul><li>KNOWLEDGE-SHARING COMMUNITIES, np. Knol http://knol.google.com/k </li></ul><ul><li>NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY, WSPÓŁTWORZENIA PUBLIKACJI Collaboration and co-creation tools , np. Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/ </li></ul><ul><li>RSS-y, np. MedWorm: Medicine RSS http://www.medworm.com/ </li></ul><ul><li>SHARING SITES, np. Many Eyes http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/app , Swivel http://www.swivel.com/ </li></ul><ul><li>SPOŁECZNOŚCIOWE SERWISY ORGANIZUJĄCE I PORZĄDKUJĄCE ZASOBY INTERNETU Bibliography builders, Bookmarking and Tagging, Social bookmarking sites, Online reference management , np. Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/ , CiteULike http://www.citeulike.org/ , Connotea http://www.connotea.org/ </li></ul>
 7. 14. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa Literature review
 8. 15. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – elementy charakterystyki <ul><li>Stosowana powszechnie, często intuicyjnie / paradygmatycznie w dociekaniach naukowych we wszystkich dyscyplinach i na każdym etapie procesu badawczego </li></ul><ul><li>Ma różne warianty, może mieć charakter ilościowy, jakościowy albo łączyć obydwa podejścia </li></ul><ul><li>Jej sedno stanowi odwołanie się do istniejących, upublicznionych dokumentów </li></ul><ul><li>Może pełnić funkcję heurystyczną, pomocniczą (punkt wyjścia i podstawa dla właściwych badań) lub występować jako samodzielna metoda generująca nową wiedzę </li></ul>
 9. 16. Warianty metody analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>„ Klasyczna” analiza i krytyka piśmiennictwa = Critical literature review </li></ul><ul><li>Narracyjna / ekspercka analiza i krytyka piśmiennictwa = Expert / narrative review </li></ul><ul><li>Przegląd systematyczny = Systematic review </li></ul><ul><li>Przegląd systematyczny + metaanaliza = Meta-analysis </li></ul>
 10. 17. Cele i funkcje metody analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>Opis i ocena dotychczas osiągniętej wiedzy na jakiś temat (stan badań) </li></ul><ul><li>Uporządkowanie tejże wiedzy, m.in. poprzez kategoryzację, mapowanie ( knowledge mapping ), w efekcie wykrycie dotąd niedostrzeżonych prawidłowości, relacji, faktów, zjawisk </li></ul><ul><li>Wykrycie luk poznawczych, obszarów niezbadanych </li></ul><ul><li>Poszukiwanie inspiracji, tematu badań </li></ul><ul><li>Identyfikacja nowych kierunków badawczych </li></ul><ul><li>Identyfikacja autorytetów, wiodących idei, dominujących szkół badawczych </li></ul>
 11. 18. Etapy procesu analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>Formułowanie problemu badawczego </li></ul><ul><li>Dobór piśmiennictwa </li></ul><ul><ul><li>Gromadzenie potencjalnie przydatnych dokumentów/tekstów </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocena/wartościowanie i selekcja przeprowadzone w zbiorze zgromadzonych dokumentów </li></ul></ul><ul><li>Porządkowanie i analiza wybranego piśmiennictwa i jego zawartości/treści </li></ul><ul><li>Wyniki, publikacja </li></ul>
 12. 19. Od czego zależy jakość, metodologiczna poprawność i poznawcza wartość metody analizy i krytyki piśmiennictwa? Cechy efektywnej analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>Kontrolowanie/minimalizowanie elementu subiektywnego (tzw. obiektywność) </li></ul><ul><ul><li>uchwycić różne punkty widzenia, teorie, metody, strategie obecne w literaturze przedmiotu </li></ul></ul><ul><ul><li>unikać jednostronnej perspektywy, tendencyjności </li></ul></ul>
 13. 20. Od czego zależy jakość, metodologiczna poprawność i poznawcza wartość metody analizy i krytyki piśmiennictwa? Cechy efektywnej analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>Kompletność, wszechstronność, bycie wyczerpującym (zwłaszcza w przypadku przeglądu systematycznego) </li></ul><ul><ul><li>identyfikacja „wszystkich” interesujących i/lub ważnych wypowiedzi w danym zakresie (tu chodzi raczej o kompletność intelektualną a nie „fizyczną”) </li></ul></ul><ul><li>Sprawdzalność intersubiektywna </li></ul>
 14. 21. Jak to osiągnąć? <ul><li>Między innymi – na etapie doboru piśmiennictwa: </li></ul><ul><ul><li>jasno określić [intersubiektywna sprawdzalność] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>strategię wyszukiwawczą </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>gdzie szukamy potencjalnie przydatnych publikacji i dlaczego tam właśnie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>jak formułujemy wyrażenie wyszukiwawcze </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kryteria oceny i selekcji wyszukanych dokumentów </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nie negować a priori pewnych treści i/lub form dokumentów niezgodnych z naszymi koncepcjami, przyzwyczajeniami, tradycją badawczą, pozwolić literaturze przedmiotu „mówić” [kontrolowanie elementu subiektywnego oraz kompletność/wszechstronność ] </li></ul></ul>
 15. 22. Kryteria doboru, oceny i selekcji piśmiennictwa mającego być przedmiotem analizy i krytyki <ul><li>Należy uwzględniać publikacje </li></ul><ul><ul><li>naukowe, ale co to znaczy „publikacja naukowa”? </li></ul></ul><ul><ul><li>o dobrej jakości, czyli jakie? </li></ul></ul><ul><li>Mogą się różnić </li></ul><ul><ul><li>w zależności od specyfiki i „obyczajów” dyscypliny/dziedziny </li></ul></ul><ul><ul><li>w zależności od dominującego celu badań </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>inne w kontekście opisu, oceny i analizy dotychczas osiągniętej i zaakceptowanej wiedzy na jakiś temat (stan badań) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>inne, gdy poszukujemy inspiracji, tematu badań (kontekst heurystyczny) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jeszcze inne, gdy identyfikujemy najnowsze tendencje, nowe idee, „mody” w jakimś zakresie </li></ul></ul></ul>
 16. 23. Kiedy Web 2.0 jest (prawdopodobnie) przydatny dla analizy i krytyki piśmiennictwa?
 17. 24. W kontekście jakości, metodologicznej poprawności i poznawczej wartości metody analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>Minimalizowanie elementu subiektywnego oraz kompletność/wszechstronność </li></ul><ul><ul><li>W zasobach Web 2.0 mogą znajdować się idee, koncepcje z różnych względów* nieobecne w oficjalnej literaturze przedmiotu (tj. głównie w recenzowanych czasopismach) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>*np. z powodu długiego cyklu wydawniczego, konserwatyzmu wpływowych redakcji/środowisk naukowych, preferencji autorów, nowości problematyki </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dyskusyjne jest obecnie dominujące kryterium naukowości i/lub jakości publikacji, skupiające się przede wszystkim na zewnętrznych cechach wiedzy naukowej, tj. naukowe = recenzowane (i to w pewien określony sposób) </li></ul></ul>
 18. 25. W kontekście dominującego celu badań, funkcji którą pełni analiza i krytyka piśmiennictwa <ul><li>Serwisy Web 2.0 mogą być szczególnie użyteczne, zwłaszcza gdy: </li></ul><ul><ul><li>poszukujemy inspiracji, tematu badań (aspekt heurystyczny) </li></ul></ul><ul><ul><li>gdy identyfikujemy najnowsze tendencje, nowe idee, także „mody” w jakimś zakresie </li></ul></ul>
 19. 26. W kontekście etapu procesu analizy i krytyki piśmiennictwa <ul><li>Etap doboru piśmiennictwa – gromadzenie potencjalnie przydatnych dokumentów </li></ul><ul><ul><li>pomocne mogą być m.in. serwisy typu social bookmarking </li></ul></ul>
 20. 27. Wykorzystane publikacje <ul><li>ANKEM, Kalyani (2008). Evaluation of method in systematic reviews and meta-analyses published in LIS. Library and Information Research Vol. 32 No. 101, p. 91-104. </li></ul><ul><li>BARJAK, Franz (2006). The role of the Internet in informal scholarly communication. Journal of the American Society for Information Science and Technology Vol. 57 Issue 10, p. 1350-1367. </li></ul><ul><li>CISEK, S. (2008). Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. W: Informacja w świecie cyfrowym. Publikacje. Dąbrowa Górnicza: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im. J. Altkorna. [online]. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf lub http://eprints.rclis.org/archive/00012894/01/nauka_2.0.pdf </li></ul><ul><li>CISEK, Sabina (2008). Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w nauce XXI wieku: wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/internet-w-nauce-21-wieku-presentation </li></ul><ul><li>CISEK, Sabina (2008). Problematyka metodologiczna w internetowych platformach dzielenia się wiedzą ( knowledge-sharing communities ). [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/problematyka-metodologiczna-w-internetowych-platformach-dzielenia-si-wiedz-knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation </li></ul><ul><li>CISEK, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177. </li></ul><ul><li>COHEN, Laura (2007). Social Scholarship on the Rise. [online]. http://liblogs.albany.edu/library20/2007/04/social_scholarship_on_the_rise.html </li></ul>
 21. 28. Wykorzystane publikacje <ul><li>Evidence Based Library and Information Practice. [online]. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP </li></ul><ul><li>JACOBSON, Trudi E. (2008). Evaluating Web Content. [online]. http://library.albany.edu/usered/eval/evalweb/ </li></ul><ul><li>JESSON, Jill; LACEY, Fiona (2006). How to do (or not to do) a critical literature review. Pharmacy Education Vol. 6 (2), p. 139-148. </li></ul><ul><li>LEVY, Yair; ELLIS, Timothy J. (2006). A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research [online]. Informing Science Journal Vol. 9, p. 181-212. http://inform.nu/Articles/Vol9/V9p181-212Levy99.pdf </li></ul><ul><li>MCKIBBON, Ann K. (2006). Systematic Reviews and Librarians. Library Trends Vol. 55 No. 1, p. 202-215. </li></ul><ul><li>TARABORELII, Dario (2008). Soft peer review. Social software and distributed scientific evaluation. [online]. In: Proceedings of the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems (COOP 08), Carry-Le-Rouet, France, May 20-23, 2008. http://nitens.org/docs/spr_coop08.pdf </li></ul><ul><li>THOMAS, James; HARDEN, Angela (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews . [online]. BMC Medical Research Methodology Vol. 8 . http://www.biomedcentral.com/1471-2288/8/45 </li></ul>

×