Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
§ 2. (Zachowano oryginalną nu...
18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w
szczególności Gminy Miedźna.
19. Kreo...
trakcie. Nadal jednak realizowaliśmy projekty, a tym samym swoje cele statutowe.
Poświęciliśmy ogrom czasu na dostosowanie...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Similar to Sprawozdanie merytoryczne 2020 (20)

More from Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Sprawozdanie merytoryczne 2020

  1. 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. § 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 1. Dane rejestracyjne fundacji. Nazwa fundacji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego siedziba i adres fundacji Ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola aktualny adres do korespondencji j.w. adres poczty elektronicznej biuro@frsp.eu Regon 36011904400000 data wpisu w KRS 12.11.2014 numer KRS 0000530305 Dane członków zarządu fundacji: Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja (według aktualnego wpisu w KRS) Marcin Germanek – prezes zarządu Natalia Germanek - wiceprezes Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. 2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych 3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym 5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej. 6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich. 7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich oraz przedsiębiorczych. 8. Dążenie do pełnego zatrudnienia. 9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród społeczności lokalnej. 10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz porozumień trójstronnych. 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. 13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 15. Obrona i poszanowanie praw człowieka. 16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów. 17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej.
  2. 2. 18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w szczególności Gminy Miedźna. 19. Kreowanie liderów środowiskowych. 20. Promocja i organizacja wolontariatu. 21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców. 23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). Rok 2020 naznaczony był początkiem pandemii oraz spowodowanym przez nią lockdown’em. Dlatego wiele z działań zostało znacznie ograniczonych lub całkowicie zawieszonych. Prezes Fundacji w styczniu 2020 roku brał udział w projekcie „Social impact” finansowanym ze środków Erasmus+ realizowanym przez organizację CEI z Ukrainy. 1 etap projektu zakładał spotkanie partnerów projektu z Polski, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Armenii i Macedonii w siedzibie lidera. Tam omówione zostały wstępne działania w projekcie. Kolejnym etapem miało być szkolenie przeprowadzone przez organizację ekspercką w Londynie, ale zaplanowane było na kwiecień i nie mogło się odbyć w formie stacjonarnej. W szkoleniu online udział wzięło 3 członków zespołu FRSP. W późniejszym okresie projekt został zawieszony. Podobnie rzecz miała się z działaniami w ramach projektu „Blue Generation” finansowanego ze środków EOG i Funduszy Norweskich. Nie odbyła się przewidziana na ten rok wizyta studyjna w podmiocie gospodarki morskiej i oceanicznej, która miała zrealizowana być w Bułgarii. Zawieszone zostały również stacjonarne spotkania promocyjne informujące o możliwościach podjęcia pracy w tym obszarze gospodarki. Podobnie jak zdecydowana większość innych działań i te przenieśliśmy do sfery wirtualnej i realizowaliśmy je w formie on-line. Fundacja nadal kontynuowała doradztwo dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą. Udzielaliśmy doradztwa w zakresie formy prawnej, działalności marketingowej i PR oraz w zakresie pozyskiwania środków finansowanych na ten cel. Najczęstszą formą doradztwa było pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje w ramach RPO WSL oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. FRSP udzieliła także wsparcia szkole podstawowej, która chciała aplikować o akredytację w ramach Programu Erasmus+. Rok 2020 był także okresem doradztwa dla przedsiębiorców, głównie mikrofirm i jednoosobowych działalności gospodarczych w zakresie ubiegania się o środki w ramach tzw. Tarcz. Łącznie FRSP udzieliła wsparcia ponad 70 podmiotom gospodarczym. W większości bezpłatnie. Zdecydowanie najwięcej działań Fundacja realizowała w ramach projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Po mimo trudności pandemicznych nadal realizowaliśmy projektu wolontariatu. Oczywiście z zachowaniem wszelakich zasad bezpieczeństwa. Było to zadanie bardzo trudne, ale jak się ostatecznie okazało umocniło FRSP jako najlepszej organizacji w Polsce pod tym kątem. Pod koniec roku uzyskaliśmy bowiem oficjalną informację, że przez zdecydowaną większość roku byliśmy jedyną organizacją, która umożliwiała Polakom wyjazd na projekty zagranicą. Oczywiście wiele z nich się nie odbyło, jeszcze więcej zostało opóźnionych czy przerwanych w
  3. 3. trakcie. Nadal jednak realizowaliśmy projekty, a tym samym swoje cele statutowe. Poświęciliśmy ogrom czasu na dostosowanie się do obostrzeń i rygorów, rozpoznanie sytuacji w krajach do których mieliśmy wysłać wolontariusza. Kontaktowaliśmy się z właściwymi organami jak straże graniczne, służby sanitarne, a nawet ministerstwa zdrowia w wielu krajach. Bardzo trudne były też kwestie logistyczne, co sprawiło że podróże, które kiedyś można było załatwić jednym lotem teraz zajmowały kilka dni z licznymi przesiadkami. Ale łącznie udało nam się wysłać zagranicę blisko 80 osób z Polski. Gościliśmy także 7 wolontariuszy zagranicznych. Udało nam się w uniknąć problemów zdrowotnych wśród wszystkich naszych uczestników projektów. Końcem roku Fundacja zaangażowana była w działania w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli. Projekt "Inwestycja w przyszłość” współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR. Projekt "Inwestycja w przyszłość" zakładał wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszar/y zdegradowane i peryferyjne w gminie Miedźna poprzez wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej. Grupę docelową stanowiła społeczność lokalna gminy Miedźna tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenach zdegradowanych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Miedźna na lata 2017-2023. FRSP odpowiadała za realizację wskaźnika zatrudnieniowego zawartego w projekcie, czyli aktywizację zawodową: doradztwo zawodowe, skierowanie na szkolenia, pośrednictwo pracy. Wszystkie założone wskaźniki udało się poprawnie zrealizować. Do dziś w gminie Miedźna funkcjonuje (jeśli obostrzenia pandemiczne pozwalają) Lokalne Centrum Wolontariatu oraz Klub Seniora. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. W 2020 r. nadal toczył się spół pomiędzy FRSP jako wierzycielem a dłużniczką. Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Chorzowie, który został podtrzymany przez sąd II instancji w Katowicach, po wniesionej apelacji, windykację zadłużenia prowadził Komornik Sądowy. W roku 2020 dłużniczka postanowiła podać do sądu Fundację argumentując, iż windykacja środków z tytułu nieopłaconej faktury to próba wymuszenia. Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił to powództwo i podtrzymał wcześniejsze orzeczenia przemawiające na korzyść Fundacji. Na dzień 31.12.2020 rozliczenie, które komornik przedstawił następujące informacje: - z należności głównej FRSP odzyskało: 7290,54 zł - odsetek 4114,61 zł W 2020 r. bardzo istotną kwestią było spełnienie nowych przepisów prawnych. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577) nałożyła na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nowe obowiązki. Zgodnie z nowymi przepisami Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza, przedłuża okres zatwierdzenia lub cofa zatwierdzenie: jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, jednostek naukowych dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako
  4. 4. wolontariusz dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców jako wolontariuszy oraz organizatorów stażu dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła wniosek o zatwierdzenie jednostki organizacyjnej na rzecz, których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu kontrolę przeprowadzili również funkcjonariusz Straży Granicznej, jednostki w Rudzie Śląskiej oraz Komendy Miejskiej Policji z Katowic. Sprawdzeniu podlegały m.in. warunki mieszkaniowe jakie zapewnia FRSP (skontrolowane zostały 2 lokale wynajmowane przez Fundację dla wolontariuszy) oraz podmioty, w których wolontariusze odbywają swoje aktywności. Sama Fundacja również musiała złożyć szereg wyjaśnień, co oczywiście uczyniliśmy. W rezultacie otrzymaliśmy decyzję pozytywną, akredytacja została przyznana na maksymalny możliwy okres, czyli 2 lata (decyzja z dnia 17 czerwca 2020 r.). Pozwoliło to kontynuować Fundacji realizację projektów goszczących wolontariuszy zagranicznych. 3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej). Nie dotyczy 4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). Stanowią załączniki do sprawozdania 5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem 1 576 383,71 dotacje Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności 1 499 469,45 dotacje EFS 14 335,64 dotacje zagraniczne 47 066,33 darowizny od osób fizycznych 15 512,29 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 26 600,00 Pozostałe przychody 17 714,87 Przychody finansowe 10 626,15 Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń (należy podać osobno przychody i koszty). Przychody: 26 600,00 Koszty: 26 600,00 Przychody ogółem: 26 600,00
  5. 5. w tym przychody uzyskane w gotówce: 0,00 Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) Nie dotyczy procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł Nie dotyczy 6. Informacje o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych 1 413 139,44 b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 18 905,94 c) działalność gospodarczą 0,00 d) pozostałe koszty 1 141,00 w tym koszty poniesione w gotówce na: a) realizację celów statutowych 19 839,97 b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00 c) działalność gospodarczą 0,00 d) pozostałe koszty 0,00 7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk oraz 3 – koordynator/ka projektu 2 – doradca (zawodowy/dotacyjny) 4 – opiekun/nauczyciel języka dla wolontariuszy liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: w tym: 120 097,75 wynagrodzenia 120 097,75 nagrody 0,00 premie 0,00 inne świadczenia 0,00 wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: wynagrodzenia 0,00 nagrody 0,00 premie 0,00 inne świadczenia 0,00 Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: wynagrodzenia 0,00 nagrody 0,00 premie 0,00
  6. 6. inne świadczenia 0,00 7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. Łącznie wypłacone wynagrodzenia w ramach umów zlecenie to 120 097,75 zł. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14 012,66 zł. Stanowiska opisane powyżej. 7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. Nie dotyczy 7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). Środki pieniężne w Banku BNP Paribas Bank Polski SA 117 458,22 Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA 282 752,60 Środki pieniężne w Banku Nest Bank 626 026,84 Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce Na koniec roku 2020 FRSP zgromadziła w gotówce 3 142,83 7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 0,00 7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. 0,00 7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 0,00 7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości). Aktywa obrotowe 1 049 168,38 Zobowiązania długoterminowe 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 33 557,72 8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
  7. 7. działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). Nie realizowano zadań zleconych przez samorząd. Fundacja zaangażowana była w działania w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli. Projekt "Inwestycja w przyszłość” współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR. Działania zostały opisane wcześniej. Łączny przychód jaki uzyskała FRSP z tego tytuły wyniósł 10 000 zł. Tyle samo wyniosły koszty. 9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Nie dotyczy 10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215). X NIE TAK 11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. Nie wystąpiły § 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). W 2020 r. przeprowadzona została w Fundacji tzw. Kontrola systemowa. Jest to pogłębiona kontrola wszystkich projektów realizowanych w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Kontrola prowadzona była przez Narodową Agencję programu czyli przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestniczyli w niej zarówno pracownicy działu merytorycznego jak i działu finansowego z ramienia NA. Badane były m.in. poprawność wydatkowania budżetu jako całościowego, poprawność rozliczeń pomiędzy FRSP jako liderem projektu a zagranicznymi partnerami, ale także np. promocja samych działań. Kontrolę Fundacja przeszła pomyślnie. NA wystosowała zalecenie, aby FRSP jako największy beneficjent środków w ramach EKS wprowadził do zarządzania projektu osobę, która będzie pełnić rolę kontrolera wewnętrznego. Zalecenie zostało zrealizowane. Pojawiły się również mniejsze zalecenia jak np. oznaczania oficjalnego profilu EKS na portalu Facebook. Nie było to jednak typowe zalecenie pokontrolne, a bardziej zasada dobrej współpracy, gdyż FRSP jako największy beneficjent ma automatycznie największy wpływ na budowanie rozpoznawalności marki EKS. Kolejnym etapem była kontrola Krajowej Administracji Skarbowej. W tym przypadku kontrolowana była pełna dokumentacja projektowa. Kontroli podlegała zasadność wydatków, zgodność wydatków z umowami o dofinansowanie. Kontrolerki KAS
  8. 8. weryfikowały także czy w projektach występowało podwykonawstwo czy przeprowadzane były zamówienia publiczne, rozeznania rynku pod kątem zamawianych towarów i usług. Kontroli podlegały także kwestie przetwarzania danych osobowych czy umowy cywilno-prawne stosowane w FRSP zawierają wszystkie niezbędne zapisy pod kątem zarówno prawnym, skarbowym jak i RODO. Nawet zweryfikowany został sposób archiwizowania i przechowywania dokumentów. I w tym przypadku kontrola zakończyła się pomyślnie, nie zostały zgłoszone żaden uwagi. Pewnego rodzaju kontrolę przeprowadzili również funkcjonariusz Straży Granicznej, jednostki w Rudzie Śląskiej oraz Komendy Miejskiej Policji z Katowic. Był to jednak element weryfikacji wniosku o zatwierdzenie jednostek organizacyjnych na rzecz, których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Tu również decyzja została wydana pozytywna. Szerszy opis zawarto w części Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. § 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji: Telefon: 516 788 590

×