ตัวอย่างงานบริหาร

2,239 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างงานบริหาร

 1. 1. บทที ่ 1บทนำ ำ1. ที ่ ม ำและควำมสำ ำ คั ญ กรมควบคุมโรค คือหนึงในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ทีรบ ่ ่ันโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบติ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ่ ัเพื่อการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยมีการศึกษา วิจย ัพัฒนา รวมทังการถ่ายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีเพือการเฝ้าระวัง ้ ้ ่ป้องกัน ควบคุม วินจฉัย และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ด้วย ิภารกิจหน้าที่ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรคจึงได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยจะนำามาซึงการบรรลุเป้าหมายตามน ่โยบายของกรมควบคุมโรค และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่กำาหนดไว้ ด้วยภารกิจหลักหรือกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับเพือศึกษาแนวทางในการบริหารงาน ่สาธารณสุขทีเกียวข้อง คณะผูจดทำา จึงได้เลือกกรมควบคุมโรคเป็น ่ ่ ้ ัองค์กรศึกษาโดยคาดหวังว่าจะสามารถนำาหลักทฤษฎี และการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ นำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำางานที่รบผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ั2. วั ต ถุ ป ระสงค์ 2.1 เพื่อสำมำรถอธิบำยคุณค่ำ ควำมสำำคัญ และกระบวนกำรบริหำรได้ 2.2 เพือสำมำรถอธิบำยและวิเครำะห์กระบวนกำรบริหำรในระบบ ่สำธำรณสุขได้ ในเทอมของกำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรอำำนวยกำร กำรนิเทศงำน กำรควบคุมกำำกับงำน และกำรประเมินผล 2.3 เพือสำมำรถจำำแนกปัจจัยทีมผลต่อกำรบริหำรงำนสำธำรณสุข ใน ่ ่ ีประเด็นกำรบริหำรงำน และโครงกำรสำธำรณสุขต่ำง ๆ3. ประโยชน์ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนสำธำรณสุข ทีสำมำรถนำำไป ่ประยุกต์ได้กบงำนทุกระดับ ทังภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน ั ้กลำงและส่วนภูมิภำค
 2. 2. 2 บทที ่ 2กำรทบทวนเอกสำร ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง “กำรบริหำร” (Administration) จะใช้ในกำรบริหำรระดับสูง โดยเน้นที่กำรกำำหนดนโยบำยที่สำำคัญและกำรกำำหนดแผนของผู้บริหำรระดับสูง และ “กำรจัดกำร” (Management) จะเน้นกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย (แผนที่วำงไว้) ในกำรบริหำรทรัพยำกรและกิจกำรงำนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำำหนดไว้ขององค์กร กระบวนกำรบริหำรจัดกำร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย กำรวำงแผน (Planning) กำรจัดองค์กร (Organizing) กำรสั่งกำร(Leading/ Directing) หรือกำรอำำนวย และกำรควบคุม (Controlling)ซึ่งจะมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยำกรขององค์กร ที่กำำหนดทิศทำงในกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กรรูปที่ 1 หน้ำที่ของกำรบริหำรจัดกำร (The Four FunctionsManagement) แสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำที่ต่ำงๆ ของกำรบริหำร ที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันในรูปกระบวนกำร
 3. 3. 3 Planning Controlli Management Organizi Process Leading ที่มำ : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lean-357หน้ำที่ของกำรบริหำรประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐำน 4 ประกำรหรืออำจแบ่งในลักษณะที่เป็นขั้นตอนดังนี้ 1) กำรวำงแผน (Planning) เป็นสิงทีองค์กรต้องกำรเปลียนแปลงใน ่ ่ ่อนำคต กำรวำงแผนเป็นสะพำนเชือมระหว่ำงเหตุกำรณ์ปจจุบนและอนำคต ่ ั ัซึงทำำได้โดยกำรให้บรรลุเป้ำหมำยผลลัพธ์ทตองกำร กำรวำงแผนจึงต้อง ่ ี่ ้อำศัยกำรกำำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ แม้ว่ำพื้นฐำนของกำรจัดกำรโดยทั่วไปเป็นงำนของผู้บริหำรกำรวำงแผนเป็นสิ่งสำำคัญสำำหรับกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ให้ประสบควำมสำำเร็จและกำรประเมินกลยุทธ์ เพรำะว่ำ กำรจัดกำรองค์กร กำรจูงใจ กำรจัดบุคคลเข้ำทำำงำน และกิจกรรมควบคุม ขึนกับกำรวำงแผน กระบวนกำรวำงแผนจะต้องประกอบด้วยผู้ ้บริหำรและพนักงำนภำยในองค์กร กำรวำงแผนจะช่วยให้องค์กรกำำหนดข้อดีจำกโอกำสภำยนอกและทำำให้เกิดผลกระทบจำกอุปสรรคภำยนอกตำ่ำสุด โดยต้องมองเหตุกำรณ์ในอดีตและปัจจุบันเพื่อคำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขั้นในอนำคต กำรวำงแผน ประกอบด้วย กำรพัฒนำภำรกิจ (Mission) กำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เหตุกำรณ์อนำคตและแนวโน้ม กำรกำำหนดวัตถุประสงค์ และกำรเลือกกลยุทธ์ที่ใช้
 4. 4. 4 2) กำรจัดกำรองค์กำร (Organizing) กำรแบ่งงำน กำรจัดสำยกำรบังคับบัญชำ กำรรวมหรือกำรกระจำยอำำนำจ อำำนำจหน้ำที่ หรือควำมมีเอกภำพในกำรบังคับบัญชำที่ยึดถือปฏิบัติมำ โดยกำรกำำหนดงำนและควำมสำำคัญของอำำนำจหน้ำที่ กำรจัดองค์กรที่ดีสำมำรถจูงใจผู้บริหำรและพนักงำนให้มองเห็นควำมสำำคัญของควำมสำำเร็จขององค์กร • กำรกำำหนดลักษณะเฉพำะของงำน (Work Specialization) โดยกำรแบ่งงำนประกอบด้วยงำนที่กำำหนดออกมำเป็น แผนก กำรจัดแผนก • กำรมอบอำำนำจหน้ำที่ (Delegating Authority) กำรแยก งำนออกเป็นงำนย่อยตำมกำรพัฒนำรำยละเอียดของงำน (Job Description) และคุณสมบัติของงงำน (Job Specification) เครืองมือเหล่ำนีมควำมชัดเจนสำำหรับผูบริหำร ่ ้ ี ้ และพนักงำน ซึงต้องกำรทรำบลักษณะของงำน ่ • กำรกำำหนดแผนกในโครงสร้ำงขององค์กร (Organization Structure) ขนำดของกำรควบคุม (Span of Control) และ สำยกำรบังคับบัญชำ (Chain of Command) รูปแบบทั่วไป ของกำรจัดแผนกคือ ตำมหน้ำที่ (Functional) ตำมฝ่ำย (Divisional) ตำมหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic business unit) และด้ำนแมททริกซ์ (Matrix) 3) กำรนำำหรือกำรสั่งกำร (Leading/ Directing) เป็นกำรใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงำนให้ปฏิบัติงำนและนำำไปสู่ควำมสำำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนกำรจัดกำรให้สมำชิกในองค์กรทำำงำนร่วมกันได้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ กำรนำำหรือกำรสั่งกำรต้องใช้ควำมสำมำรถหลำยเรื่องควบคู่กันไป อำทิ ภำวะควำมเป็นผูนำำของผูบริหำร กำรจูงใจ ้ ้กำรติดต่อสือสำรในองค์กร และกำรทำำงำนเป็นทีม เป็นต้น หน้ำทีในกำรนำำ ่ ่หรือสั่งกำรนี้ มีควำมสำำคัญไม่น้อยไปกว่ำหน้ำที่อื่น เพรำะผู้บริหำรต้องแสดงบทบำทของผู้สั่งกำรอย่ำงมีคุณภำพ ถ้ำไม่เช่นนั้น แผนงำนที่วำงไว้ตลอดจนทรัพยำกรที่จัดเตรียมไว้อำจไม่เกิดประสิทธิผล ถ้ำผู้บริหำรดำำเนินกิจกรรมด้ำนกำรสั่งกำรไม่ดีพอ ดังนั้น กำรสั่งกำรจึงเป็นเรื่องของควำมรู้ควำมชำำนำญ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่จะชักจูงให้พนักงำนร่วมกันปฏิบัติงำนไปตำมเป้ำหมำยที่กำำหนดไว้ให้องค์กรประสบควำมสำำเร็จตำมต้องกำร 4) กำรควบคุม (Controlling) กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ขององค์กรถือว่ำเป็นกระบวนกำรตรวจสอบ หรือติดตำมผลและประเมินกำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ของพนักงำน เพื่อรักษำให้องค์กรดำำเนินไปในทิศทำงสู่เป้ำหมำยอย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในเวลำที่กำำหนดไว้ องค์กรหรือธุรกิจที่ประสบควำมล้มเหลวอำจเกิดจำกกำรขำดกำรควบคุม หรือมีกำรควบคุมที่ไร้ประสิทธิภำพ และหลำยแห่ง
 5. 5. 5เกิดจำกควำมไม่ใส่ใจในเรื่องของกำรควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทำงกลับกันคือมีกำรควบคุมมำกจนเกิดควำมผิดพลำดขององค์กรเองกำรควบคุมจึงเป็นหน้ำทีหลักทำงกำรบริหำรทีมควำมสำำคัญ ตังแต่เริมต้น ่ ่ ี ้ ่จนจบกระบวนกำรทำงกำรบริหำร บทที ่ 3กระบวนการบริหารระบบสาธารณสุข กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขควำมเป็ น มำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดิมเป็นกองโรคติดต่อสังกัดกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย ทำาหน้าที่ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ต่อมาในปีพ.ศ. 2485 ได้มีประกาศราชกฤษฎีกาสถาปนากรมสาธารณสุข ให้เป็นกระทรวงสาธารณสุข มีกรมในสังกัดรวม 7 กรม ซึ่งมีกรมที่เกี่ยวข้องกับงานโรคติดต่อ 2 กรม คือ กรมการแพทย์ และกรมสาธารณสุข (ภายหลังเปลี่ยนเป็นกรมอนามัย) กรมการแพทย์ จะรับผิดชอบกิจการของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง, โรงพยาบาลโรคเรือน ้ขอนแก่น, โรงพยาบาลโรคเรือนเชียงใหม่, โรงพยาบาลโรคเรือน ้ ้นครศรีธรรมราช, นิคมโรคเรือนเชียงราย,โรงพยาบาลบางรัก, โรงพยาบาล ้วัณโรค, โรงพยาบาลบำาราศนราดูร ส่วนงานควบคุมโรคอื่น ๆ ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลียนชือ กรมสาธารณสุขเป็นกรมอนามัย และ ่ ่โอนกิจการของโรงพยาบาลเฉพาะโรคในสังกัดกรมอนามัย และยกฐานะหน่วยงานเฉพาะโรคให้เป็นกอง คือ กองควบคุมวัณโรค กองควบคุมโรคเรือน ปรับปรุงขยายงานควบคุมไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้าง เป็นกอง ้ควบคุมมาลาเรียและโรคเท้าช้าง รวมงานควบคุมคุดทะราดกับกามโรคตั้งเป็นกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการรวมกรมการแพทย์และกรมอนามัยเข้าด้วยกันเป็นกรมการแพทย์และอนามัย งานควบคุมโรคติดต่อทั้งหมด จึงขึ้นกับกรมการแพทย์และอนามัย ในปี พ.ศ. 2517 ได้มการแยกกรมการแพทย์และกรมอนามัยออกจาก ีกันในครังนันได้มการรวมหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อเข้าด้วยกันจัดตั้ง ้ ้ ีเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ แบ่งส่วนราชการเป็นกลุมงานทีปรึกษากอง ่ ่
 6. 6. 6วิชาการเกียวกับโรคติดต่อต่างๆ 7 กอง และหน่วยงานสนับสนุนการ ่บริหารงานของกรมฯ 4 หน่วยงาน โรงพยาบาลเฉพาะโรค 4 แห่งนอกจากนันยังมีหน่วยงานทีตงอยูในส่วนภูมภาค ได้แก่ สำานักงานควบคุม ้ ่ ั้ ่ ิโรคติดต่อเขต 12 เขต และสำานักงานควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลง 5สำานักงาน ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีกำรออกกฎหมำยปฏิรูปรำชกำร ทำำให้กำรแบ่งหน่วยงำนของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย หน่วยงำนสนับสนุนกำรบริหำรงำน 4 กอง กองวิชำกำรเกี่ยวกับโรคติดต่อต่ำงๆ 8 สำำนักและมีหน่วยงำนที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ได้แก่ สำำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 12 เขต ปัจจุบันกรมควบคุมโรคมีหน่วยงำนที่ ก.พ. ให้ควำมเห็นชอบแต่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง ประกอบด้วย กองบริหำร 6 แห่ง สถำบัน 2แห่ง สำำนักวิชำกำร 11 แห่ง และ สำำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 12แห่ง ดังนี้ - กองบริหำร 6 แห่ง : กองแผนงำน, กองคลัง, กองกำรเจ้ำ หน้ำที่, สำำนักงำนเลขำนุกำรกรม, กลุ่มตรวจสอบภำยใน และ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร - สถำบัน 2 แห่ง : สถำบันบำำรำศนรำดูร และสถำบันรำชประชำ สมำสัย - สำำนักวิชำกำร 11 แห่ง : สำำนักโรคติดต่อนำำโดยแมลง, สำำนัก โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, สำำนักโรคจำกกำร ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม, สำำนักวัณโรค, สำำนักโรคติดต่อ ทั่วไป, สำำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สำำนักโรคไม่ติดต่อ, สำำนักระบำดวิทยำ, สำำนักโรคติดต่ออุบัติ ใหม่, สำำนักงำนคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ และสำำนักงำน เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ - สำำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 12 แห่ง : สำำนักงำนป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1-12กระบวนการบริหารระบบสาธารณสุข กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข1. การวางแผน (Planning) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำาด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชันนำาระดับระดับนานาชาติ ทีสงคมเชือถือ ้ ่ ั ่
 7. 7. 7และไว้วางใจเพือป้องกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความ ่เป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563 พั น ธกิ จ 1. วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนทำงวิชำกำรและมำตรกำรดำำเนินงำน เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแลกเปลี่ยนวิชำกำรเชิงคุณภำพ และ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดมำตรฐำน มำตรกำร เทคโนโลยีกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ข่ำวกรองโรค กำรจัดกำรควำมรู้ และ กลไก ควำมร่วมมือ ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ ภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข 4. ประเมินสถำนกำรณ์โรค / ควำมเสี่ยงภัยสุขภำพเชิงรุก และ ประเมินผลกำรดำำเนินงำนตำมมำตรฐำน เป้ำหมำยกำรให้ บริกำรรวมทั้งกำำกับคุณภำพ กลยุทธ์กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่มีลำำดับภำระโรคสูง ภารกิจ 1.ศึกษา ค้นคว้า วิจยพัฒนาและกำาหนดมาตรฐานทางวิชาการและ ั เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ 2. เผยแพร่ความรูทางวิชาการด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยที่ ้ คุกคามสุขภาพให้หน่วยงานทีเกียวข้อง ่ ่และประชาชน 3.ควบคุม กำากับ นิเทศ และประเมินผลด้านควบคุมโรค 4.ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ปวยเฉพาะโรค ่ 5.ประสานนโยบายและแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม สุขภาพ 6.พัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคตลอดจนการเฝ้าระวัง โรคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรท้องถิน ่ 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศในการป้องกันควบคุมโรคและปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศยุทธศาสตร์การดำาเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน สู่วิสัยทัศน์ 1. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรมข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
 8. 8. 8ภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐานสากล 2. การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในและนานาชาติรวมทั้งสนับสนุนพื้นทีในการดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี ่ประสิทธิภาพและยั่งยืน 3. การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงและได้ผล ่เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. การเตรียมความพร้อมและดำาเนินการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล 5. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 6. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดองค์การตามมาตรฐานสากล และโปร่งใสตรวจสอบได้ กรมควบคุมโรคมีกำรวำงแผนงำนทีเป็นแผนยุทธศำสตร์ เพือก้ำวไป ่ ่สูอนำคตทีคำดหวังภำยใน 10 ปี นับเป็นแผนระยะยำว ซึงมีกำรกำำหนด ่ ่ ่วิสยทัศน์ พันธกิจ เป็นสิงทีจะช่วยกำำหนดทิศทำงเดินในอนำคตทีชดเจนให้ ั ่ ่ ่ ักับองค์กำร มีกรอบกำรดำำเนินงำน แนวทำงปฏิบตงำนช่วยในกำร ั ิควบคุมองค์กำรให้ดำำเนินกำรตำมแผนที่กำำหนดไว้ นอกจำกแผนระยะยำวแล้วยังมีกำรวำงแผนระยะกลำง แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี จะมีกำรพิจำรณำว่ำจะปรับปรุงแผนทีวำงไว้ เพือให้สอดคล้องเหมำะสมกับ ่ ่สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปในปัจจุบัน และมีกำร ่ ่ประมำณกำรด้ำนงบประมำณ เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำวสำมำรถถ่ำยทอดสู่แผนปฏิบัติกำรแต่ละปี กำรวำงแผนระยะยำว ผู้บริหำรระดับสูงของกรมควบคุมโรค จะมีบทบำทสำำคัญที่จะกำำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงในระยะยำว ทีสอดคล้องกับนโยบำยระดับชำติ และระดับ ่กระทรวง ในขณะที่ผู้บริหำรระดับรองลงมำ ผูอำำนวยกำรสำำนักงำน ้หรือกอง จะรับผิดชอบแผนระยะกลำง ที่จะต้องกำำหนดให้สอดคล้องกับแผนระยะยำว ผูบริหำรระดับต้นวำงแผนระยะสั้นให้สอดคล้องกับแผน ้ของผู้บริหำรระดับกลำงอีกต่อหนึ่ง แผนในแต่ระดับจะต้องเกื้อหนุนสอดคล้องกัน2. การจัดการองค์การ (Organizing) โครงสร้างของกรมควบคุม โรค ประกอบด้วย กองบริหาร 6 แห่ง สถาบัน 2 แห่ง สำานัก วิชาการ 11 แห่ง และ สำานักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่งการจัดการองค์การของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแบ่งตามแผนกงานได้ ดังนี้ ١. การจัดแผนกงานตามหน้าที่ ได้แก่ กองแผนงาน กองคลัง กอง
 9. 9. 9การเจ้าหน้าที่ สำานักงานเลขานุการกรมกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ٢. การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ (วิชาการ) ได้แก่ สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง สำานักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม สำานักวัณโรค สำานักโรค ่ติดต่อทัวไป สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ สำานัก ่ ่ ่โรคไม่ตดต่อ สำานักระบาดวิทยา สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำานักงานคณะ ิกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และสำานักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ٣. การจัดแผนกงานตามพื้นที่ ได้แก่ สำานักงานป้องกันควบคุม โรค 12 พื้นที่3. การนำาและการสั่งการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการนำาและสั่งการ โดยกลไกการถ่ายทอด การสื่อสารภายในองค์การ โดยมีกรอบแนวคิดการถ่ายทอด/ จัดทำาคำารับรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กรมควบคุ ม โรค หน่ ว ยงำน Department Bureau Scorecard :BuSC Scorecard :DSC เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกรม - บทบำทหน้ำที่และภำรกิจของสำำนัก / กองที่ - นโยบำยระดับชำติ ระดับกระทรวง สนับสนุนต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและตัวชี้วัด และระดับกรม ระดับกรม - พันธกิจ บทบำท หน้ำที่ตำมกฏ - บทบำทหน้ำที่และภำรกิจในงำนประจำำของ หมำย สำำนัก / กอง บุ ค คล กลุ ่ ม งำน Individual Scorecard : Sector Scorecard :SSC เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกลุ่มงำน ISC - บทบำทหน้ำที่และภำรกิจของกลุ่มงำน / ฝ่ำยที่ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรในระดับ สนับสนุนต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและตัวชี้วัด บุคคล ระดับผู้อำำนวยกำรกอง / สำำนัก - บทบำทหน้ำที่ของบุคคลที่ - บทบำทหน้ำที่และภำรกิจในงำนประจำำของ สนับสนุนต่อเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มงำน ของหัวหน้ำกลุ่มงำน / ฝ่ำย - งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ - บทบำทหน้ำทีงำนของบุคคล ่
 10. 10. 10 บริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วยกรอบแนวคิดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ Competency ที่เป็นแก่นหรือแกนหลักขององค์กำรซึ่งทุกคนในองค์กำรต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกันนี้เพรำะควำมสำมำรถและคุณสมบัติประเภทนี้เป็นตัวกำำหนดหรือผลักดันให้องค์กรบรรลุตำมวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ที่วำงไว้ได้ ตลอดจนยังเป็นตัวสะท้อนถึงค่ำนิยม (Values) ที่คนในองค์กรมีและถือปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ 1. ภำวะผู้นำำ โดยกำรกำรนำำศักยภำพของตนเองออกมำเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรม ผลงำน ผลผลิต บริกำร ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง กำรจัดกำร กำรบริหำร หน่วยงำน และผู้ใต้บังคับบัญชำ ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสนับสนุน กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ตำมเป้ำหมำยที่กำำหนด อย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ควำมสำำเร็จขององค์กร 2. กำรทำำงำนเป็นทีม สร้ำงควำมเป็นผู้นำำ ตัดสินใจเป็น วิเครำะห์ปัญหำต่ำงๆ รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง สำมำรถสื่อสำรควำมเข้ำใจกันได้ประสำนงำนและจูงใจให้คนทำำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3. กำรให้บริกำรเชิงคุณภำพ สำมำรถที่จะแสดงภำพพจน์ที่ดีในกำรให้บริกำร สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริกำร ประกันผลงำน และกำรให้บริกำรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร โดยมีควำมเต็มใจที่จะให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ 4. กำรพัฒนำตนเอง ควำมมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อนำำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องำนต่อตนเอง และ ต่อองค์กร รวมถึงมีกำรกำำหนดเป้ำหมำยและทบทวนกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ 5. ความรับผิดชอบ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อตำาแหน่งหน้าทีราชการ และ ต่อหน่วยงาน ่รวมถึงประชาชน การใส่ใจปัญหาของหน่วยงาน และ กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และ ความกล้าที่จะยอมรับผลการกระทำาของตน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะ ในฐำนะที่เป็นกรมวิชำกำร เน้นกำรทำำหน้ำที่ด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำร(Technical advisor) เป็นผู้ประสำนสนับสนุน (Facilitator) ทำำให้กรมควบคุมโรคต้องพัฒนำควำมพร้อมด้ำนวิชำกำร และทักษะกำรเป็นผู้ประสำนสนับสนุน ได้แก่ 1. กำรพัฒนำองค์ควำมรูใหม่ ๆ และระเบียบวิธกำรใหม่ของกรม ้ ี ควบคุมโรค และภัยคุกคำมในระดับลึก
 11. 11. 11ที่จะเป็นองค์กรกำรควบคุมโรคในระดับชำติ และระดับภูมิภำค 2. พัฒนำผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรควบคุมโรคในระดับต่ำงๆ เช่น ระดับแพทย์ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์พื้นฐำนที่สำมำรถเข้ำใจเรื่องธรรมชำติของโรคและระบำดวิทยำของโรคได้ดีให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระบำดวิทยำ FETP หรือศึกษำลึกระดับปริญญำเอก รมทั้งพัฒนำนักวิชำกำรควบคุมโรคที่มีควำมชำำนำญให้ได้ศึกษำต่อระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในด้ำนวิชำชีพ เพื่อรักษำไว้ให้คงอยู่ในสำยงำนนี้ หรือแม้จะไปอยู่ที่ใดก็เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่จะแก้ปัญหำกำรควบคุมโรคในระยะยำว 3. กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในระดับปฏิบตกำร เช่นบุคลำกร ั ิ ของ CUP ทีตองเน้นให้นกวิชำกำร ่ ้ ัหัวหน้ำ CUP และสมำชิก CUP ทุกคนได้รับกำรอบรมเรื่องควำมรู้ และทักษะกำรป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งกำรเฝ้ำระวัง (SRRT) นอกจำกนี้บุคลำกรอื่น เช่น ผู้เชี่ยวชำญเวชกรรมป้องกันของสำำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกคน ควรจะต้องเชิญเข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำรควบคุมโรค ที่จดโดยกรมควบคุมโรค เพือรับรูวชำกำร แนวคิด หลักกำร ั ่ ้ ิและวิธกำร รวมทังวิทยำกำรก้ำวหน้ำในกำรควบคุมป้องกันโรค ี ้4. การควบคุมและการประเมินผลการติดตามกำากับประเมินผลการดำาเนินงาน 1. การประเมินผลแผนกลยุทธ์กรมควบคุมโรค 2. การประเมินความคุ้มค่าภารกิจรัฐ 3. การวิเคราะห์ผลสำาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating tool :PART) และการจัดทำารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป 301/ 302) 4. การนิเทศ กำากับ ติดตามการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดกรมควบคุม โรค/แผนงาน/ โครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 5. การรายงานผลดำาเนินงานตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกระทรวง ฯการบริหารงบประมาณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีขั้นตอนการบริหารงบ ประมาณ ในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 1. ก่อนดำาเนินการ (ระยะนำาเสนอแผนงาน/ โครงการ) 1.1 ประเมินความสอดคล้องของแผนงาน/ โครงการกับ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ภาพรวม 1.2 ทบทวนการตอบสนองของแผนงาน/ โครงการต่อสัมฤทธิ
 12. 12. 12 ผลของการปฏิบัติการ 2. ระหว่าง ดำาเนินการ (ระยะปฏิบัติการแผนงาน/ โครงการ) 2.1 ติดตามกระบวนการดำาเนินงานและผลผลิตที่ได้จากการ ดำาเนินการแต่ละระยะของกิจกรรม 2.2 ประเมินผลผลิตที่มี ผลต่อการตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์ใน ภาพรวม 3. หลังดำาเนินการ (ระยะหลังการดำาเนินการแผนงาน/ โครงการ) 3.1 ประเมินผล ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินของโครงการ 3.2 ประเมินผลการดำาเนินการได้ตามเป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์หรือไม่ และต้องปรับกระบวนการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการให้บริการ บทที่ 4บทสรุ ปกำรวิ เ ครำะห์ อ งค์ ก ำรและประเด็ น ปั ญ หำกำรดำ ำ เนิ น งำนในเชิ งกระบวนกำรบริ ห ำรจั ด กำรของกรมควบคุ ม โรค ١. ด้ ำ นโครงสร้ ำ ง กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข จัดว่ำเป็นองค์กำรใหญ่ขนำดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษขององค์กำร คือมีอำำนำจหน้ำทีลด่หลันตำมลำำดับชันบังคับบัญชำ มีนโยบำย อำำนำจหน้ำที่ ระเบียบ มำตรฐำน ่ ้ข้อบังคับทีชวยให้กำรปฏิบตงำนสำมำรถเป็นไปตำมแผนทีวำงไว้และเทคนิค ่ ่ ั ิ ่กำรสือสำรทีมรปแบบ มีกำรแบ่งงำนกันทำำตำมควำมถนัดโดยรวบรวม ่ ่ ี ูบุคคลที่มีทักษะกำรปฏิบัติที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็นลักษณะขององค์กรที่
 13. 13. 13ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรดำำเนินงำนตำมอำำนำจหน้ำที่รับผิดชอบและสอดรับกับนโยบำยของรัฐบำล โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำงและกำรจัดองค์กำรแนวรำบ (Flat Structure) พิจำรณำถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมขององค์กร แยกเป็นกลุ่มงำน กอง และสำำนัก รวมทั้งมีหน่วยงำนสนับสนุน มีกำรแยกและกระจำยงำนจำกกลุ่มใหญ่ไปสู่งำนย่อยที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง ได้แก่ สำำนักโรคเอดส์สำำนักวัณโรค และแยกกระจำยควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำน เพือ ่ให้ถกต้องตำมระเบียบฯ และลดปัญหำควำมเสียงในกำรปฏิบตงำน ทังนี้ ทุก ู ่ ั ิ ้หน่วยงำนมีควำมเป็นเอกภำพขึ้นตรงต่อกรมควบคุมโรคโดยตรง ซึง ่ทำำให้งำยต่อกำรควบคุมหรือกำำหนดพฤติกรรมของบุคคล มีระเบียบ ่แบบแผนในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน แต่ควำมเป็นทำงกำรนั้นมีขั้นตอนมำก ไม่คล่องตัว และกำรที่องค์กำรได้แบ่งให้มีหน่วยงำนย่อยเฉพำะกับโรคต่ำง ๆ ที่มีกำรระบำดในช่วงเวลำต่ำงๆ กับหน่วยงำนเดิมที่มีกำรดำำเนินกำรอยู่แล้ว ก่อให้เกิดปัญหำกำรทำำงำนซำ้ำซ้อนกันหรือลักษณะกำรทำำงำนใกล้เคียงกัน ٢. ด้ ำ นอั ต รำกำ ำ ลั ง และทรั พ ยำกรบุ ค คล ٢.١ เมือพิจำรณำอัตรำกำำลังเจ้ำหน้ำทีกบภำรกิจหน้ำทีรบผิดชอบ ่ ่ ั ่ ัพบว่ำสำำนักโรคติดต่อนำำโดยแมลงมีอัตรำกำำลังค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกต้องร่วมสนับสนุนกำรดำำเนินงำนและปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น และกำรควบคุมโรคติดต่อนำำโดยแมลงเป็นงำนที่ควบคุมได้ค่อนข้ำงยำกทำำให้เกิดกำรแพร่ระบำดได้เร็วและกำรป้องกันโรคที่ดีควรปฏิบัติงำนเชิงรุก จำำเป็นต้องจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนในกำรป้องกันก่อนกำรระบำดของโรค ٢.٢ สำำหรับกลุมตรวจสอบภำยในและกลุมพัฒนำระบบบริหำรค่อน ่ ่ข้ำงเป็นหัวใจสำำคัญของกำรปฏิบตงำนของกรมควบคุมโรค โดยกลุมตรวจ ั ิ ่สอบภำยในมีหน้ำทีควบคุมและบริหำรกำรปฏิบตงำนให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ่ ั ิป้องกันปัญหำควำมเสียงจำกกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและกลุมพัฒนำระบบ ่ ่บริหำร ซึงเป็นเรืองของกำรวำงแผน กำรพัฒนำระบบงำนซึงเป็นเรืองที่ ่ ่ ่ ่จำำเป็นต้องมีควำมรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ เนืองจำกส่วนหนึงเป็นกลุ่ม ่ ่ที่ตองมีกำรตัดสินใจประกอบกำรพิจำรณำกำรดำำเนินงำนสำำหรับผู้ ้บริหำร 2.3 กำรกระจำยศูนย์พัฒนำบุคลำกรควบคุมโรคไปทุกภูมิภำค ไม่รวมศูนย์อยู่แต่ในกรมควบคุมโรค หรือสำำนักฯ ในส่วนกลำงแต่ควรใช้สำำนักงำนป้องกันควบคุมโรคเขตต่ำง ๆ เป็นแกนหลัก เพื่อให้ภูมิภำคมีควำมเข้มแข็งในกำรควบคุมป้องกันโรคทั้งด้ำนวิชำกำรและประสบกำรณ์ และเป็นแหล่งประโยชน์ แก่พื้นที่ในระดับจังหวัด และเขตและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นกำรพัฒนำทั้งคน โครงสร้ำงและทีมงำนโดยให้ภูมิภำคเป็นเครือข่ำย
 14. 14. 14 ٣. ด้ ำ นนโยบำย อำ ำ นำจหน้ ำ ที ่ วิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กำรประเมิ น ผล กรมควบคุมโรคมีนโยบายและอำานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่นโยบายที่เป็นตัวกำาหนดทิศทางขอบเขตของงานและมีวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องมา จนถึงยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติ นำามาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมควบคุมโรคได้ โดยผ่านหน่วยงานทีมีส่วนขับเคลื่อนในการนำานโยบาย วิสยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ่ ัต่างๆ ถ่ายทอดไปสู่สำานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามภาระงานในกรมควบคุมโรคส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติภายใต้สังกัดกรมฯ ยังใช้รูปแบบกระบวนการทำางานแบบเดิมตามโครงสร้างขององค์การ การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) แยกส่วนกันในแต่ละหน่วยปฏิบัติอย่างชัดเจน ไม่มีการบูรณาการภารกิจของหน่วย ปฏิบัติให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ภาพรวมของกรมฯ ซึ่งการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แม้จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระดับกรมฯ โดยมีผแทนจากหน่วยปฏิบติ ู้ ัเข้าร่วมกระบวนการโดยตลอดเพือสร้างความเข้าใจในการจัดทำาแผนฯ ่ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมทังมีการประชุมเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบจัดทำาแผน ้ ่ของหน่วยปฏิบัติเพื่อชี้แจงถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด แต่ยังมีปัญหาในการนำาไปถ่ายทอดสู่ผู้บริหารของหน่วยปฏิบัติและผู้จัดทำาโครงการส่งผลให้แผนของหน่วยปฏิบัติไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ ٤. ด้ ำ นกระบวนกำรจั ด กำร ในกำรปฏิบัติงำนของกรมควบคุมโรคเพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับด้ำนองค์กำรหรือระบบย่อยขององค์กำรตำมที่ได้สรุปมำก่อนหน้ำนี้แล้วองค์กำรและกำรจัดกำรมีควำมสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือกำรบรรลุวตถุประสงค์ขององค์กำรว่ำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเข้ำมำเกียวข้อง ั ่โดยกระบวนกำรจัดกำรจะมีควำมหมำย ถึงขั้นตอนของกำรจัดกำรซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรบังคับบัญชำกำรประสำนงำนและกำรควบคุมงำน โดยกำรวำงแผนจะเป็นกำรหำหนทำงที่จะบรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กำรตำมแผนที่กำำหนด ส่วนกำรจัดองค์กำร คือ กำรนำำทรัพยำกรที่เกี่ยวกับคนมำบริหำรให้แผนบรรลุวัตถุประสงค์ กำรบังคับบัญชำ คือ กำรสั่งงำนให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ กำรประสำนงำน คือ กำรนำำเอำทรัพยำกรต่ำงๆ และกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรให้มีควำมสอดคล้องกลมกลืนต่อกำรบริหำรให้บรรลุเป้ำหมำยและกำรควบคุมงำน คือ กำรตรวจสอบติดตำมแผนเพื่อให้แน่ใจว่ำได้มีกำรนำำไปปฏิบัติ
 15. 15. 15 เมื่อพิจำรณำถึงกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนแนวทำงของกรมควบคุมโรค ซึ่งได้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีกำรใช้กลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนในกำรนำำมำซึ่งกำรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค และในขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคจะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำำเนินงำน ตำมเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวประเมินผลควำมสำำเร็จของกรมควบคุมโรคว่ำได้ทำำงำนบรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้กำำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้ศึกษำจำกตัวชี้วัดต่ำงๆ ของกรมควบคุมโรคซึ่งแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำำเนินงำน โดยส่วนหนึ่งต้องรอข้อมูลจำกสำำนักงำนป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ทำำให้ผลกำรดำำเนินงำนค่อนข้ำงล่ำช้ำ กรมควบคุมโรคควรมีนโยบำยหรือมำตรกำรในกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนย่อยเหล่ำนี้ ตลอดจนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เพียงพอ และพัฒนำช่องทำงกำรรำยงำนข้อมูล ระหว่ำงหน่วยงำนทีเกียวข้อง พัฒนำเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนให้ ่ ่ครอบคลุม ตลอดจนกำำหนดตัวชี้วัดที่จะถ่ำยทอดไปสู่สำำนักงำนป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงำนระดับล่ำงสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ สรุ ป จำกกำรศึกษำกำรบริหำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขพบว่ำ กรมควบคุมโรคใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรที่หน่วยงำนอื่น สำมำรถนำำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้หลำยประเด็น และเพื่อให้กำรพัฒนำงำนของกรมควบคุมโรคมีประสิทธิภำพยิงขึน กรมควบคุมโรคควรมี ่ ้กำรวำงแผนงำนในส่วนทีเกียวข้องเพือให้ได้ทศทำง นโยบำย และกำำหนด ่ ่ ่ ิตัวชีวดทีชดเจน โดยพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในให้เพียงพอ ้ ั ่ ัและมีประสิทธิภำพ สำมำรถรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนหน่วยงำนสนับสนุนได้ กำรมีระบบข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพจะช่วยให้เกิดกำรปฏิบัติและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรย่อยได้ดี นอกจำกนี้ ควรจัดทำำระบบกำรควบคุมนิเทศงำนทีมีประสิทธิภำพ ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนของระดับล่ำง ทังนี้ ในกำรบริหำรงำนให้เกิดผลสำำเร็จได้นนควรใช้หลักกำร ้ ั้ประยุกต์แบบผสมผสำน เพือให้เกิดกำรพัฒนำและควำมยืดหยุ่น ่สำมำรถนำำไปใช้ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่อไป
 16. 16. 16 ภาคผนวกรูปภาพที่ 1 ผังโครงสร้างองค์การ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขตารางที่ ١ ข้อมูลบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 17. 17. 17 พนั ก งำน รำยกำรข้ อ มู ล ข้ ำ รำชกำร ลู ก จ้ ำ งประจำ ำ รำชกำร รวม จำ ำ นว ร้ อ ย จำ ำ นว จำ ำ นว บุ ค ลำกร น ละ จำ ำ นวน ร้ อ ยละ น ร้ อ ยละ น ร้ อ ยละสำยงำนหลัก 2,262 78.43 1,735 69.23 301 62.71 4,298 73.22สำยงำนสนับสนุน 622 21.57 771 30.77 179 37.29 1,572 26.78 100.0 100.0 100.0 รวม 2,884 0 2,506 100.00 480 0 5,870 0ระดั บ กำรศึ ก ษำ ตำ่ำกว่ำปริญญำ 19.ตรี 569 73 2,305 91.98 132 27.50 3,006 51.21 50. ปริญญำตรี 1,452 35 198 7.90 319 66.46 1,969 33.54 24. ปริญญำโท 707 51 3 0.12 29 6.04 739 12.59 5.4 ปริญญำเอก 156 1 0 0.00 0 0.00 156 2.66 100.0 100.0 100.0 รวม 2,884 0 2,506 100.00 480 0 5,870 0 พนั ก งำน ประเภท/ระดั บ ข้ ำ รำชกำร ลู ก จ้ ำ งประจำ ำ รำชกำร รวม จำ ำ นว ร้ อ ย จำ ำ นว จำ ำ นว น ละ จำ ำ นวน ร้ อ ยละ น ร้ อ ยละ น ร้ อ ยละทั ่ ว ไป 3.4 ปฏิบัติงำน (O1) 99 3 ชำำนำญงำน 31.(O2) 910 55 1.2 อำวุโส (O3) 37 8วิ ช ำกำร 10. ปฏิบัติกำร (K1) 309 71 ชำำนำญกำร 36.(K2) 1,040 06 ชำำนำญกำร 13.พิเศษ (K3) 393 63 1.9 เชี่ยวชำญ (K4) 57 8 0.4 ทรงคุณวุฒิ (K5) 12 2อำ ำ นวยกำร 0.1 ต้น (M1) 4 4 0.6 สูง (M2) 18 2
 18. 18. 18 บริ ห ำร ต้น (S1) 4 0.1 4 0.0 สูง (S2) 1 3 100.0 รวม 2,884 0 2,506 - 480 - - อำยุ ต ั ว เฉลี ่ ย 46 ปี - 49 ปี - 32 ปี - - - อำยุ ร ำชกำรเฉลี ่ ย 21 ปี - 23 ปี - 3 ปี - - -ที่มำ : ฝ่ำยข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข http://person.ddc.moph.go.th/organize/dat_new/html/index.htmlตารางที่ 2 แสดงอัตรากำาลังข้าราชการ, พนักงานราชการและลูกจ้างประจำา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 53)ลำาดับที่ กลุ่ม/ ฝ่าย อัตรากำาลัง 1 กรมควบคุมโรค 11 - สำานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก - สำานักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - สำานักจัดการความรู้ - สำานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ - สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - สำานักวัณโรค - สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ - สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ - ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฯ (PHER) - ศูนย์อำานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่ง ชาติ - ศูนย์สารสนเทศ 2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 9 3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 4 กองคลัง 48 5 กองแผนงาน 42 6 กองการเจ้าหน้าที่ 50 7 สถาบันบำาราศนราดูร 332 8 สถาบันราชประชาสมาสัย 246 9 สำานักงานเลขานุการกรม 28
 19. 19. 19 10 สำานักโรคติดต่อทั่วไป 147 11 สำานักโรคไม่ติดต่อ 70 12 สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง 78 สำานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศ 13 สัมพันธ์ 236 14 สำานักระบาดวิทยา 89 15 สำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 81 16 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 1,804 รวม 3,276ที่มำ : กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและอัตรำกำำลัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรค
 20. 20. แ ภิมแ ผนู สดงคว ื ่ อมโ ิ สยท ์ พน ิ จ เปำป สงค กลยท์ธ ผลผลต แ งำน ครงกำ ำมเช ยงวั ั ศน ั ธก ้ ระ ์ ุ ิ ผน /โ สำน ปองกน บคมโ ี ่ 1 กรงเท ำ ั กงำน้ ั คว ุ รคท ุ พฯ 20วิสั ทั น์ ยศ มุง นพั นาศักย าพ ค์กรระดับเข ล วามเข้ ข็ข ภ ่ มั่ ฒ ภ อง ตแ ะค มแ ง อง าคีเครือข่ยในด้านการเฝ้ า าร แ ะภั สุ ภ ให้ ปต ล ย ข าพ เป็นไ ามมาตรฐ ปี2 5 าน 5 4 บรรณานุกรม พั ธกิ น จ 1 ศึ ษา จัย ฒ า ค์ . ก วิ พั น อง 2 า ท อง ค ม แล .ถ่ ย อด ค์ วา รู้ ะ 3 เฝ้ ระวังป้ ง น . า อ กั 4 ฒ า า อบต้ .พั น ก รต โ ค ม แ ะเท โ โ ยี า า วา รู้ ล คนล ก รเฝ้ เท โ โ ยี า ก รเฝ้ คนล ด้ น า า ค คุ โ แ ะภั วบ มรค ล ย ภ วะฉุ เฉิ ท ง า ก นา บุญใจ ระวังป้องกันค นรากูละ ระวังป้องกัน วบ มโ ำาและกลยุทธ์การจัดการธารณ ข( H ) ศรีสถิต คุมโ แร.(2550).ภาวะผู้น วบ รค ค คุ รค สุ ภ พ ขา ส า สุ P ER องค์การพยาบาล.กรุงเทพฯและภั สุข าพพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ ภั สุ ภ พ ยขา ย ภ : โรงพิม มหาวิทยาลัย. 2 ห วย า . น่ ง าป พยอมเป้ ระสงค์ วงศ์สารศรี.(2542).องค์การและการจัภ พ การเฝ้ ระวังป้องกัน ดการ.กรุงเทพฯ 1 น่ ง น ล รือข่ ย ก า ระบ ข่ วก แล ก า ใน .ห วย า แ ะเค า ลู ค้ มี บ า รอง ะศั ย า โ ไม รค ต :สำานักพิมพ์สุภา.ค คุมโ และภั สุข าพรวมทั้ เต ยมพ มต บโ ภ วะฉุก นด้ น าธารณ ข วบ รค ย ภ ง รี ร้อ อ ต้ า เฉิ า ส สุ แ ะส ล ล วิทยา ด่านธำารงกูล.(2546).การบริหาร.กรุงเทพฯ :บริษท เธิร์ด ั 1.พั นาแ ะส่ ริม ฒ ล งเส งานวิจัย ล แะ 2. พั นาระบบบริหาร ฒก ยุ ธ์ เวฟ เอ็ดดูเดองค์ความจำด้านการเฝ้าระวัง ลท ถ่ ท คชั่น รู้ ากัด. าย อ จัด ารแ งเน้น ก บบมุ่ 3.พั นาศั ย เค อ าย ารจัด าร ฒ ก ภาพ รื ข่ ในก ก ระบบก าระวังป้อ นค มรค ล สุ ภาพ ารเฝ้ งกั วบคุ โ แ ะภัย ข การ ป้อ น ค ม รค ล สุ ภาพ งกั วบคุ โ แ ะภัย ข ผ สั ฤท ์ ล ม ธิ สมยศ นาวีการ.(2547).การบริหาร:การพัฒนาองค์การและ การจูง. องค์ความรูและเท : สำานักพิมพ์บารจัดการ จ. 1ใจ. กรุงเทพฯ ้ คโนโลยี 2 น่วยงานบริห .ห รรณกิผผล ลิต 4 น่วยงานและเครือข่ายเป้าห .ห มายได้รับการ 3 นว .ห ด้านการเฝ้ าระวังป้องกัน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค หำรจัดกำร. [ออนไลน์]. Bloggang. (2550). ควำมหมำยของกำรบริ ในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง และปร และภัยสุขภาพ อย่างมี สืบค้นจำกที่ : ได้มาตรฐ าน ประสิท ภาพ ธิ ภัยสุขภาพรวมทั้ งบริการเฉพ มีคุณ าะที่ ภาพ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lean-357 (6 กันยำยน 2553) วิจัย 1 ศึกษ ค้นคว้า .1 า 2 พั นาคุณ .1 ฒ ภาพ 4 พั นาประสิท ภาพ .1 ฒ ธิ ระบบเฝ้ าระวัง 3ถ .1แ นา ผ ง น/ พั นาวิชาการเพื่ ฒ อ การบริห าร ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ ระบบ ( 5 ) www. ddc.moph.go.th จัดการองค์กร P5 ป้องกโ รง า ค กร ปรับปรุงประสิท ภาพ ธิ และถ่ายท อดองค์ความรู้ P7 4 บริการสนับสนุนและพั นาเครือข่าย .2 ฒ เทคโนโลยีด้านการ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เฝ้ าระวัง ป้องกันควบคุมโรค P6 3 เส .2 และภัยสุขภาพ P3 พ ฤต 4 พั นาระบบบริห ดการและการเตรียมพ .4 ฒ ารจั ร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธ สุข ER) ารณ ( PH P2

×