หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1.  หลักคิด “คนพิการสามารถออก   จากบ้านสู่สังคมเพื่อทำาหน้าที่แห่ง   ตน”   a.คนพิการสามา...
หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1.  หลักการ “บริการที่เข้าถึงง่าย   โดยสหวิชาชีพที่พอเพียง   อย่างต่อเนื่อง”   a.บริการท...
หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1.  หลักปฏิบัติ “กฎหมาย คุณธรรม   จริยธรรม การกระจายทรัพยากร”     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ...
ยุทธศาสตร์1. พัฒนาโครงสร้างการ  บริหารจัดการและเครือ  ข่ายการบริการ2. พัฒนาข้อมูลข่าวสาร +  Technology รวมการ  เข้าถึง...
ภาพปฏิบัตการ       ิ1. คนพิการอยู่ที่ไหน หาพบ  แล้ว2. ปัญหาและการแก้ไข  วางแผนรายคน3. ใคร(สหวิชาชีพ)มีหน้าที่ทำา ...
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1. กระทรวงพัฒนาสังคมและ  ความมั่นคง ของมนุษย์2. กระทรวงสาธารณสุข3. กระทรวงศึกษาธิการ4. องค์กรปกครองส...
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5. กระทรวงแรงงาน6. องค์กร/สมาคมคนพิการ
บทบาทหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข - การส่งเสริมสุขภาพ การ ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย และการ รักษาพยาบาล - การฟื้...
บทบาทหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ - สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ - สนับสนุนเครื่อ...
บทบาทหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ - จัดการศึกษาพิเศษสำาหรับเด็ก ที่มีความพิการ   ด้านสติ ปัญญา - ส่งเสริมให้เด็กพิการมีกา...
บทบาทหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ - ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย - อบจ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนงบ ประ...
บทบาทหน้าที่กระทรวงแรงงาน- อบรมอาชีพให้คนพิการ- การจ้างงานคนพิการ- การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ- ดูแลกฏ ระเบียบ ที...
บทบาทหน้าที่  องค์กร/สมาคมคนพิการ  - ช่วยเหลือดูแลคนพิการด้วย  กัน  - ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับ  สวัสดิการ   ...
ปัจจัยสนับสนุน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็น ต่อสุขภาพระดับจังหวัด ศูนย์ดูแลคนพิการครบวงจรอำาเภอ เสลภูมิ การสำารวจ จ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ll101

937 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ll101

 1. 1. หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1. หลักคิด “คนพิการสามารถออก จากบ้านสู่สังคมเพื่อทำาหน้าที่แห่ง ตน” a.คนพิการสามารถออก จากบ้านสู่สังคม b.เพื่อทำาหน้าที่แห่งตน
 2. 2. หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1. หลักการ “บริการที่เข้าถึงง่าย โดยสหวิชาชีพที่พอเพียง อย่างต่อเนื่อง” a.บริการที่เข้าถึงง่าย b.โดยสหวิชาชีพที่ เพียงพอ
 3. 3. หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1. หลักปฏิบัติ “กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม การกระจายทรัพยากร”  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คุณธรรม จริยธรรม ผู้ให้ บริการและเครือข่าย  การกระจายทรัพยากรที่
 4. 4. ยุทธศาสตร์1. พัฒนาโครงสร้างการ บริหารจัดการและเครือ ข่ายการบริการ2. พัฒนาข้อมูลข่าวสาร + Technology รวมการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 5. 5. ภาพปฏิบัตการ ิ1. คนพิการอยู่ที่ไหน หาพบ แล้ว2. ปัญหาและการแก้ไข วางแผนรายคน3. ใคร(สหวิชาชีพ)มีหน้าที่ทำา อะไรบ้าง แผนปฏิบติการ ั
 6. 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1. กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์2. กระทรวงสาธารณสุข3. กระทรวงศึกษาธิการ4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5. กระทรวงแรงงาน6. องค์กร/สมาคมคนพิการ
 8. 8. บทบาทหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข - การส่งเสริมสุขภาพ การ ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย และการ รักษาพยาบาล - การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ - สนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการ
 9. 9. บทบาทหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ - สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ - สนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการ - จัดสวัสดิการสังคมด้านอื่นๆ
 10. 10. บทบาทหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ - จัดการศึกษาพิเศษสำาหรับเด็ก ที่มีความพิการ ด้านสติ ปัญญา - ส่งเสริมให้เด็กพิการมีการ เรียนร่วมกับเด็กปกติ
 11. 11. บทบาทหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ - ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย - อบจ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนงบ ประมาณจัดตังกองทุนฟื้นฟู ้ สมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ - อบจ.ร้อยเอ็ด จัดหา/ซ่อม
 12. 12. บทบาทหน้าที่กระทรวงแรงงาน- อบรมอาชีพให้คนพิการ- การจ้างงานคนพิการ- การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ- ดูแลกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ
 13. 13. บทบาทหน้าที่ องค์กร/สมาคมคนพิการ - ช่วยเหลือดูแลคนพิการด้วย กัน - ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับ สวัสดิการ ตาม พ.ร.บ. คนพิการ พ.ศ. 2550
 14. 14. ปัจจัยสนับสนุน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็น ต่อสุขภาพระดับจังหวัด ศูนย์ดูแลคนพิการครบวงจรอำาเภอ เสลภูมิ การสำารวจ จัดทำาฐานข้อมูลสภาพ ปัญหาความพิการโดยใช้แบบ ประเมิน ICF (International Classification of Functioning,

×