ข้อมูล     ทั่วไปดชอบ 11 หมู่บาน 1,019 หลังคาเร       ้ากร 4,390 คน
*รพ.สต.อุมเม่า     ่ เจ้าหน้าที่ 4 คน - (นักวิชาการสาธารณสุข2 พยาบาลวิชาชีพ 1   จพง.ทันตฯ 1) - ลูกจ้าง 4 คน อสม.1...
(2.48%)(2.32%)
หลักการทำางาน      ประชา       ชน         ทฤษฎี ภาคี  สามเหลี่ยม เครือ  เขยื้อนภูเขา ภาครัฐ ข่าย  ...
ร่วมกันสร้าง และใช้ แผนที่ทางเดินยุทธ ศาตร์ในการวางเป้าหมายการดูแลสุขภาพในชุมชน คือ ปชช.มี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม ภายใต...
- วิสัยทัศน์.....เป้าหมาย--บทบาทหน้าที่ อบต. กองทุนสุขภาพ  รพ.สต. รพ.โพนทอง-จัดตังภาคีเครือข่ายดูแลผู้    ้พิการ (ญาติ...
ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน-พัฒนาข้อมูล/ประชาสัมพันธ์-พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่-เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่ารักษา มีบ้าน...
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้พกา                ิ    ด้านสุขภาพช่องปาก
บทบาท    รพ.สต.  ค้นหา/ขึ้นทะเบียน/ปัญหาเบื้องต้น  พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ/ผู้นำา/  ผู้ดูแลผู้พิการ  ประสานงานกับหน...
พัฒนาศักยภาพ   บุคลากรอบรมการดูแลผู้พิการ  24 ก.ย. 53
ศึกษาดูงาน อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.        ขอนแก่น  อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมการดำาเนินงานในพื้นที่     เยียมบ้าน      ่    ประเมิน 4 ด้าน
ประวัตการ ิ เจ็บป่ป่วนย   วยเป็ เบาหวานและความดัน    โลหิตสูง    ปี 2538 มีอาการแขนขาซีก    ขวาไม่มแรง ซีก...
สภาพที่อยู่อาศัย     บ้าน 2 ชันครึ่งไม้ ครึ่งตึก          ้     อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน เวลากลาง     ...
อบต./ร     -ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  พ.สต./ร  คาด -ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมบุคคลทั่ว  .ร./ชุม  หวัง -สังคม ชุม...
องค์การบริหารส่วน    ตำาบลอุ่มเม่า..นายดำาเนิน พรมไชยากองค์การบริหารส่วนตำาบลอุมเม่า             ่
ข้อมูลทั่วไป•12 หมูบ้าน    ่•1,379 ครัวเรือน•ประชากร5,362 คน
การสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพหน่วย   2553    2554    2555งาน/ปีสปสช.  191,080   191,760   1...
จำานวนผู้รับเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำาบลอุมเม่า              ่ ปี   เบี้ยความ  ผู้ปวยเอดส์    ...
ทีมสุขภาพตำาบลอุ่มเม่าออกเยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการ     ใกล้บ้านใกล้ใจ
ร่ ว มช่ ว ยเหลื อ /ดู แ ล/   แก้ ไ ขปั ญ หา
เป็ น เจ้ า ภาพหลั กโครงการรวมพลั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู ้           พิ ก าร” ตุ ้ ม โฮมฮั ก แพง จากช่ อ ง...
ตรวจรักษา และรับรองความพิการ     รายใหม่การให้ความรู้ด้านกายภาพบำาบัด    และทันตสุขศึกษา
เวลาคนพิการมีปัญหาต้องไป รพ.เราจะไปขอนายกเป็นครัง ๆ           ้ไป...นี่คือสิ่งที่เราต่างจากโจทย์หนองแก...เราต้อง...
อบต.สนั บ สนุ น ระบบส่ ง ต่ อ        ด้ ว ย EMSหน่วยกู้ชีพด่เด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ปี 2552    เข็มเชิดชูแ...
ติดตามผลการดำาเนินงานเป็นทางการ มคณะกรรมการ    ประชุไม่เป็นทางการ าสานสัมพันธ์     กีฬ              ...
การพั ฒ นาต่ อ ยอดสนั บ สนุ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู ้ พ ิ ก าร  ( เป็ ด ไอโอดี น . . . ผั ก ปลอดสารพิ ษ ) ” จั ...
โดย...นางมลชญา วารี ร ั ต น์ประธาน อสม.ตำ า บลอุ ่ ม เม่ า
กิจกรรมเยี่ยม       เดือนละ 1 ครัง  ้ดตามดู แ ลภาวะสุ ข ภาพผู ้ พ ิ ก ารแบบองค์ ร วม           ผู้  ...
เครื่องมือการทำางานองค์ ค วามรู ้ จากการ พั ฒ นาศั ก ยภาพ       สมุ ด ประจำ า ตั ว ผู ้ พ ิ ก ารตะกร้ า อุ ป กรณ์ เ...
คู ่ ม ื อ สำ า หรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู ้ พ ิ ก ารประจำ า         หมู ่ บ ้ า นประจำ า ครั ว เรื อ น
ตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้     พิการ ที่ อสพ. ต้องรู้1. พิการประเภทพ การมองเห็น      ก ได้ยิน/สื่อสา...
2. ข้อมูลด้านสุขภาพ2.1โรคประจำาตัวโ ไม่มีไ มี ระบุ..............................................รักษาประจำาที่ รพ/สอ. .......
2.4 สูบบุหรี่     สูบ ส ไม่สูบ2.5 ดืมสุรา   ่        ดื่ม ด ไม่ดม   ื่2.6 เคียวหมากเ เคียวเ ไม่เคียว   ...
แนวทางการดูแลผู้พิการ สำาหรับ         อสพ.ความสามารถพื้นฐาน ประเมินอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 1. การรับประทานอาหารเมื...
ระดับความแข็งแรงของ         สุขภาพช่องปากระดับที่ 1 สีเขียว ฟันสะอาดแข็งแรง อะไรดีต่อยอดระดับที่ 2 สีเหลือง ฟันเริ...
เป็นพี่เลี้ยงสอนเครือข่ายภายทั้งภายใน/ภายนอกพื้นที่
- ผู ้ พ ิ ก าร/ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสในชุ ม ชนได้ ร ั บการดู แ ลอย่ า งใกล้ ช ิ ด- ผู ้ พ ิ ก ารมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก ...
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Ummoa101
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ummoa101

875 views

Published on

งานเครือข่ายทันตสุขภาพคนพิการ
รพสต.อุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ummoa101

 1. 1. ข้อมูล ทั่วไปดชอบ 11 หมู่บาน 1,019 หลังคาเร ้ากร 4,390 คน
 2. 2. *รพ.สต.อุมเม่า ่ เจ้าหน้าที่ 4 คน - (นักวิชาการสาธารณสุข2 พยาบาลวิชาชีพ 1 จพง.ทันตฯ 1) - ลูกจ้าง 4 คน อสม.109 คน - อสพ. 11 คน
 3. 3. (2.48%)(2.32%)
 4. 4. หลักการทำางาน ประชา ชน ทฤษฎี ภาคี สามเหลี่ยม เครือ เขยื้อนภูเขา ภาครัฐ ข่าย รพ./ในท้อง รพ.สต. ถิ่น
 5. 5. ร่วมกันสร้าง และใช้ แผนที่ทางเดินยุทธ ศาตร์ในการวางเป้าหมายการดูแลสุขภาพในชุมชน คือ ปชช.มี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม ภายใต้วถีิ ความพอเพียง
 6. 6. - วิสัยทัศน์.....เป้าหมาย--บทบาทหน้าที่ อบต. กองทุนสุขภาพ รพ.สต. รพ.โพนทอง-จัดตังภาคีเครือข่ายดูแลผู้ ้พิการ (ญาติ อสม. ผูสนใจ) ้
 7. 7. ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน-พัฒนาข้อมูล/ประชาสัมพันธ์-พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่-เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่ารักษา มีบ้านเป็นเตียงผู้ปวย ่-บริการเชิงรุก ทุกคนสามารถจัดการได้- ภาคีเครือข่ายมีสวนร่วม อปท.เป็นเจ้า ่ภาพ-ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ-ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ภายใต้วิถีพอเพียง
 8. 8. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้พกา ิ ด้านสุขภาพช่องปาก
 9. 9. บทบาท รพ.สต. ค้นหา/ขึ้นทะเบียน/ปัญหาเบื้องต้น พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ/ผู้นำา/ ผู้ดูแลผู้พิการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ร่วมออกเยี่ยมประเมินสภาพร่างกายค้นหา ปัญหาผู้ป่วยกแบบแก้ไขปัญหาร่ภาพบสังคม เศรษฐกิจ สรุปผล ด้านสุข วมกั ทีมสหวิชาชีพ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 10. 10. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรอบรมการดูแลผู้พิการ 24 ก.ย. 53
 11. 11. ศึกษาดูงาน อบต.โจดหนองแก อ.พล จ. ขอนแก่น อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 12. 12. กิจกรรมการดำาเนินงานในพื้นที่ เยียมบ้าน ่ ประเมิน 4 ด้าน
 13. 13. ประวัตการ ิ เจ็บป่ป่วนย วยเป็ เบาหวานและความดัน โลหิตสูง  ปี 2538 มีอาการแขนขาซีก ขวาไม่มแรง ซีกซ้ายอ่อนแรง ี  ปี 2553 มีเป็นโรคหัวใจ ขณะ นีรับการรักษา ที่ ้ รพ.โพนทอง โดยรถกู้ชพ บาง ี ครังให้ลูกไป ้ รับยาแทน  สภาพผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเอง ได้น้อย แขน ขาซีกขวาไม่มี แรง ซีกซ้ายอ่อนแรง  ประเภทความพิการ ทางกาย และการเคลื่อนไหว ระดับ 4
 14. 14. สภาพที่อยู่อาศัย  บ้าน 2 ชันครึ่งไม้ ครึ่งตึก ้ อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน เวลากลาง วัน จะนั่งอยู่บนแคร่ที่เจาะรูไว้ สำาหรับปัสสาวะ อุจจาระ มี อาหาร นำ้าดืม อุปกรณ์การกิน ่ ที่นอน  สภาพบ้านรก มีกลิ่นอับ อากาศไม่ถ่ายเท  หน้าบ้านเลี้ยงวัว กองฟืน หลัง บ้านเป็นคอกควาย
 15. 15. อบต./ร -ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ พ.สต./ร คาด -ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมบุคคลทั่ว .ร./ชุม หวัง -สังคม ชุมชนให้การยอมรับ -ใช้ชวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความส ี ชน -มีอาชีพ มีรายได้ ที่ คาด ผู้พิการ หวัง มั่นคง -มีสภาพบ้านเรือนที่ มั่นคงแข็งแรงทางในการพัฒนาคุณภาพชีวตผูพิการให้ดขึ้นก ิ ้ ี
 16. 16. องค์การบริหารส่วน ตำาบลอุ่มเม่า..นายดำาเนิน พรมไชยากองค์การบริหารส่วนตำาบลอุมเม่า ่
 17. 17. ข้อมูลทั่วไป•12 หมูบ้าน ่•1,379 ครัวเรือน•ประชากร5,362 คน
 18. 18. การสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพหน่วย 2553 2554 2555งาน/ปีสปสช. 191,080 191,760 190,640อบต. 67,140 67,400 67,400 (35.14 %) (35.15 %) (35.35 %) รวม 258,220 259,160 258,040
 19. 19. จำานวนผู้รับเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำาบลอุมเม่า ่ ปี เบี้ยความ ผู้ปวยเอดส์ ่ ผู้สูงอายุ พิการ 2553 109 คน 11 คน 550 คน 111 คน 11 คน 575 คน 2554 2555 133 คน 11 คน 617 คน 2556 203 คน 11 คน 682 คน *** ปี 2556 มีผู้พิการ เพิ่ม
 20. 20. ทีมสุขภาพตำาบลอุ่มเม่าออกเยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการ ใกล้บ้านใกล้ใจ
 21. 21. ร่ ว มช่ ว ยเหลื อ /ดู แ ล/ แก้ ไ ขปั ญ หา
 22. 22. เป็ น เจ้ า ภาพหลั กโครงการรวมพลั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู ้ พิ ก าร” ตุ ้ ม โฮมฮั ก แพง จากช่ อ งปากสู ่ ห ั ว ใจ ”
 23. 23. ตรวจรักษา และรับรองความพิการ รายใหม่การให้ความรู้ด้านกายภาพบำาบัด และทันตสุขศึกษา
 24. 24. เวลาคนพิการมีปัญหาต้องไป รพ.เราจะไปขอนายกเป็นครัง ๆ ้ไป...นี่คือสิ่งที่เราต่างจากโจทย์หนองแก...เราต้องมีนโยบายที่ชดเจนว่า ัจะทำาอะไรกับผู้พิการบ้าง.......นั่นคือ มีนโยบาย ผูพิการ ้ถ้าไม่มีรถไปให้อบต.มาส่งได้เลย
 25. 25. อบต.สนั บ สนุ น ระบบส่ ง ต่ อ ด้ ว ย EMSหน่วยกู้ชีพด่เด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ปี 2552 เข็มเชิดชูและใบประกาศเกียรติคุณเกียรติคณจา ุ
 26. 26. ติดตามผลการดำาเนินงานเป็นทางการ มคณะกรรมการ ประชุไม่เป็นทางการ าสานสัมพันธ์ กีฬ ประชุม กีฬาขุดปู เชื่อมสัมพันธ์
 27. 27. การพั ฒ นาต่ อ ยอดสนั บ สนุ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู ้ พ ิ ก าร ( เป็ ด ไอโอดี น . . . ผั ก ปลอดสารพิ ษ ) ” จั ด ตั ้ ง กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พ ิ ก าร / ผู ้ ด้ อ ยโอกาส ”
 28. 28. โดย...นางมลชญา วารี ร ั ต น์ประธาน อสม.ตำ า บลอุ ่ ม เม่ า
 29. 29. กิจกรรมเยี่ยม เดือนละ 1 ครัง ้ดตามดู แ ลภาวะสุ ข ภาพผู ้ พ ิ ก ารแบบองค์ ร วม ผู้ อสพ. พิกา รพ.ส ร ต. ประเมิ น ให้ ค ำ า แนะนำ า ส่ ง ต่ อ รพ.สต
 30. 30. เครื่องมือการทำางานองค์ ค วามรู ้ จากการ พั ฒ นาศั ก ยภาพ สมุ ด ประจำ า ตั ว ผู ้ พ ิ ก ารตะกร้ า อุ ป กรณ์ เ ยี ่ ย ม แฟ้ ม คู ่ ม ื อ « อสพ
 31. 31. คู ่ ม ื อ สำ า หรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู ้ พ ิ ก ารประจำ า หมู ่ บ ้ า นประจำ า ครั ว เรื อ น
 32. 32. ตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ พิการ ที่ อสพ. ต้องรู้1. พิการประเภทพ การมองเห็น ก ได้ยิน/สื่อสารส เคลื่อนไหว เ จิตใจจ สติปัญญา ส การเรียนรู้ระดับความพิการ.................รายละเอียดอื่นๆ................ระยะเวลาที่พิการ................ปีระดับ ปัญหาในช่องปาก ( เขียว เหลือง ส้ม แดง)
 33. 33. 2. ข้อมูลด้านสุขภาพ2.1โรคประจำาตัวโ ไม่มีไ มี ระบุ..............................................รักษาประจำาที่ รพ/สอ. ............................2.2 ทานยาประจำาท ไม่มีไ มี ระบุ..............................................รับยาประจำาที......................................... ่การเดินทางมารับยา..................................2.3 ปัญหาสุขภาพป ไม่มีไ มี ระบุ................................................
 34. 34. 2.4 สูบบุหรี่ สูบ ส ไม่สูบ2.5 ดืมสุรา ่ ดื่ม ด ไม่ดม ื่2.6 เคียวหมากเ เคียวเ ไม่เคียว ้ ้ ้3. ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ3.1 รสชาติอาหารที่ชอบกินร เปรียว ้ เ หวานห มัน ม เค็ม3.2 การออกกำาลังกายด้วยวิธ...................................................... ีกีครัง/ สัปดาห์ ......................................... ่ ้กีนาที....................................................... ่
 35. 35. แนวทางการดูแลผู้พิการ สำาหรับ อสพ.ความสามารถพื้นฐาน ประเมินอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 1. การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมไว้ ให้ 2. ล้างหน้า, หวีผม, แปรงฟัน, โกน หนวด 3. ลุกนั่งจากที่นอน, จากเตียงไปยัง เก้าอี้
 36. 36. ระดับความแข็งแรงของ สุขภาพช่องปากระดับที่ 1 สีเขียว ฟันสะอาดแข็งแรง อะไรดีต่อยอดระดับที่ 2 สีเหลือง ฟันเริ่มมีปัญหา(มีหินปูนเหงือกอักเสบเล็กน้อย มีรอยขุ่นขาวมีเส้นสีดำาหรือรูผุไม่ใหญ่มาก) สอนแปรงฟัน การบริโภค...ส่งต่อระดับที่ 3 สีส้ม เริ่มอันตรายฟันผุ รูใหญ่ เคยปวด / ผุ หลายๆซี่ มีหินปูนมาก เหงือกบวมอักเสบรุนแรง เริ่มมีฟันโยก มีฟันคุด
 37. 37. เป็นพี่เลี้ยงสอนเครือข่ายภายทั้งภายใน/ภายนอกพื้นที่
 38. 38. - ผู ้ พ ิ ก าร/ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสในชุ ม ชนได้ ร ั บการดู แ ลอย่ า งใกล้ ช ิ ด- ผู ้ พ ิ ก ารมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรมที ่ดี ข ึ ้ น- ชุ ม ชนตื ่ น ตั ว ให้ ค วามสำ า คั ญ- ภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ส ่ ว นร่ ว มในการดำ า เนิ น งาน- มี โ อกาสได้ บ ำ า เพ็ ญ ประโยชน์

×