Oral Health Ponetong

900 views

Published on

Slide presentation

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oral Health Ponetong

 1. 1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ช่องปากผูพิการ ้เครือข่ายบริการสุขภาพโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ทพญ.เยาวพา จันทรบุต ทันตแพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพนท
 2. 2. พียงเพราะ พิการ จึงต้องแตกต่าง ? คนปกติ ไม่มา คือ ไม่มี หมวก ER กันน็อค
 3. 3. งาน1 งานบริ ก ารในคลิ น ิ ก ทั น ตกรรมเป้าหมาย ปลอดภั ย ถู ก ต้ อ ง ถู ก ใจ (พั ฒ นาศั ก ยภาพ node) เครื่องมือHA( สรพ. )Dental safety guideทันต แพทยสภา• 2 งานทันตสาธารณสุขใน CUPเป้าหมาย ประชาชนเข้าถึง พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนเครื่องมือ บริการปฐมภูมิ / กรอบ แนวคิดแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์
 4. 4. ย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศาบันทันตกรรม ....โครงการdental plateformะทันตแพทย์ศาสตร์ รพ.พระมงกุฏ มข. เครือข่ายสหวิชาชีพ 3 จ.ร้อยเอ็ดพร.กุฉนารายญ์ ิ 2 โพนท 1 องข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน ่
 5. 5. นพิเศษ การจัดการพิเศษ ชาชีพเว้นหมอฟัน .......เล็กๆ น้อยนิดอฟัน................................ถึงเวลาต้องทำาเรื่องฟันในคนพิการหรือย เรียนรู้ NOW AND HEREคนพิการ ................................. ความพอเพียงในด้านสุขภาพช่อ
 6. 6. ODE ด้านสุขภาพช่องปาก ศักยภาพทางคลินิก
 7. 7. รกๆ เริ่มจากพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที่จำาเป็นในเรื่องค งแนวทางการพัฒนา
 8. 8. Node ด้านสุขภาพช่องปาก บริการทันตกรรมปฐมภ
 9. 9. ทุ ก รพ.สต. มี ก ารจั ดบริ ก ารทั น ตกรรม เฉลี่ย คนวน ัมี อสม.เชี ่ ย วชาญทั นตะสอ.ละ2คน อสม.นำ า เยี ่ ย มบ้ า น ให้ ท ั น ตสุ ข ศึ ก ษา ตรวจเยี ่ ย มโรงเรี ย น ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แกนนำ า จั ด กิ จ กรรมในชุ ม ชน
 10. 10. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เริ่ม ปี 25กิจกรรม บริการทันตกรรม และสร้างเสริม ทันตสุขภาพ ทุกกลุมวัย ่ รวมดูแลคน พิการ
 11. 11. เยียมบ้าน ่ กลุ่มเสี่ยงช่วง บ่ายที่ออก หน่วยกับอสมค้นหากลุ่มเสี่ยงผพิการใน ู้ ชุมชน ทันตอสมผู้สูงอายุสหวิชาชีพเยี่ยมบ้าน
 12. 12.      เกณฑ์ ใ นการเยี ่ ย มบ้ า น  
 13. 13. ถ้ า ผู ้ พ ิ ก ารได้ ร ั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อด้ า นอนามั ย ในช่ อ งปากอย่ า งถู ก ต้ อ ง และเพี ย งพอจะช่ ว ยเพิ ่ ม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู ้ พ ิ ก ารได้ แล้วทีมทันตบุคลากร เราควรมีบทบาทอย่างไร สารพันคำาถาม กับการทำางานในกลุมเป้า ่ หมายคนพิการ ไม่มีอยู่ในตัวชีวด ้ ั แค่งานประจำาก็แย่อยู่แล้ว เป้าหมายอยู่ตรงไหน ทำาแล้วได้อะไร ไม่มั่นใจ ไม่รู้จะทำาอะไร ทำาก็ยาก คุยกันก็ไม่รู้เรื่อง ความเสี่ยงเยอะ เค๊าไม่มาทำาหรอก เรื่องฟัน มัก ไม่ใช่เรื่องสำาคัญมากของชีวิต แค่ดูแลปกติยังยาก บางคำาถามเริ่มเห็นแสงสว่าง แต่
 14. 14. คุณ พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผูอำานวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคน ้ ปี 2553 แผนงานด้านสุขภาพช่องปาก มีหมอนิธิมา ชวนเป็น เครือข่ายของ สสพ. รู้จักหมออ๋อ อยู่ในชมรมทันตภูธร รูว่า ทำาอะไรอยูกับการดูแลคนพิการ อยากทำาอะไรต่อ ้ ่ แต่ติดขัดปัญหาบางอย่าง รีบสมัคร ได้งบมาทำางาน (ตอนนั้น ยังไม่มีงบกองทุน ทันตกรรม)
 15. 15. บทเรี ย น ปี แ รกๆ  ห้องฟัน ไม่รู้จักใครในพืนที่ ้  ทุนในพืนที่ จนท. รพ.สต .ช่วยถาม คัดเลือก คนทีจะ ้ ่ มาเป็น อสม. อบรมเพิมศักยภาพ่  ต่างกันตรงไหนกับการออกหน่วยเคลื่อนทีปกติ ่  เรียนรู้ จากการทำางานร่วมกัน คุยกันบ่อยๆ  เรียนรู้พื้นที่ เรียนรู้ชุมชน  บางปัญหาก็ยงแก้ไม่ได้ ยาก แก้ไม่ไหว ั เรายังเป็นเจ้าภาพใหญ่ๆๆๆๆๆ
 16. 16. งกลับมาดูกรอบอีครั้ง ที่เรายังไปไม่ถงจุดไหนที่ต้องเติม ึ
 17. 17. นวตกรรมเด่น ตามบริบทพื้นที่ จากใจ I LOVE YOUหม่บ้านอ่อนหวาน อุ่มเม่าฮักแพง พันธมิตรสุขสันต์ ผูสูงอายุหวงใยลูกหลานฟันดี ้ ่
 18. 18. ญหา และสิ่งดีๆที่มีอยู่ คนพิการบางคนเก่ง ในชุมชน ในทีมงาน ในระบบบริการ มีอาชีพ มีสมุดรับ างคนดูแลตัวเองไม่ได้เลยาแปรงฟันให้หลานพิการของคุณยายภ. เคลือบฟลูออไรด์ ทันตแพทย์ ทภ. ผูชวย กายภาพ นศ. เย ้ ่
 19. 19. ไม่ใช่งานของเรา ? ไม่ใช่งานของใคร..ที่ไหนมีคนไข้ ที่นั่นมีฟัน ที่นั่นมีเรา...ที่นั่นมีทีมของเรา ทำาทุกอย่าง .....ไม่ลืมตัวตนบูรณาการกับนโยบายสหวิชาชีพในงานประจำาเช่นทีมPCT ทีมพัฒนาระบบบริการปฐม ภูมทีม ี home healt care ทีมสุขศึกษา ิกิจกรรมต่างๆการconference case 12 กิจกรรม
 20. 20. ตำาบล อุ่มเม่า ตกลงทำางานนำาร่องของ CUP การเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง พื้นที/ระบบสนับสนุน ่ ทีมกองทุนสุขภาพท้องถิน ่ ชุมชน อสม. อสพ. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ทีมสหวิชาชีพ ทีมทัองบ้าง ใครเกียวข้นตบุคลากร ่
 21. 21.  สร้างเครือข่ายสร้างหนทางสู่ความ สำาเร็จเครือข่ายคนทำางานเครือข่ายวิชาการ เครือข่ายชุมชน
 22. 22. ขุดปูเกมส์เครือข่าย ชุมชน
 23. 23. ศักยภาพอสพ.
 24. 24. จุดเชือมการพัฒนาร่วมกับ กองทุนสุขภาพท้องถิน อสม. อสพ. ชุมช ่ ่
 25. 25. รั บ บริ ก ารที ่ ห ้ อ งฟั น โดยบั ต ร VIPสี แ ดง บัตร VIP สำาหรับ เด็ก ฟันสีแดง ระดับรุนแรงมาก เพื่อให้มารักษา ช่องทางเร่งด่วนทีห้องฟัน ่ มี fast tract ในกลุ่มผู้พิการ
 26. 26. สิ ่ ง สำ า คั ญ เยี ่ ย มแล้ ว คุ ย กั น ติ ด ตามผู ้ ป ่ ว ย ช่ ว ยหา ช่ อ งทางในการช่ ว ยเหลื อทีมออกเยี่ยมบ้านหลายระดับบูรณาการงานเช่นทีมกองทุนสุขภาพท้องถินทีมเจ้าหน้าที่รพสตทีมอสมทีมผู้ ่  บริหารทีมสหวิชาชีพจากรพ
 27. 27. ตารางที ่  1. จำ า แนกประเภทความพิ ก ารตามประเภท   ทั ้ ง  CUP (อุ ่ ม เม่ า ) ประเภท จำ า นวน ร้ อ ยละ จำ า นวน ร้ อ ยละ ทางกาย 623 34.68 53 36.30 ทางการมองเห็ น 359 19.98 33 20.60 การได้ ย ิ น 179 9.96 19 13.01 ทางสติ ป ั ญ ญา/การเรี ย นรู ้ 247 13.75 24 16.43 ทางจิ ต 126 7.01 11 7.53 พิ ก ารทางกาย + ทางการ มองเห็ น 90 5.01 3 2.05 กาย + ทางสติ ป ั ญ ญา/การ เรี ย นรู ้ 97 5.40 1 0.68 พิ ก ารการได้ ย ิ น  + ทางจิ ต กาย + การมองเห็ น  + การ 52 2.89 1 0.68 ได้ ย ิ น 23 0.12 1 0.68 รวม 1,796 100 146 100
 28. 28. ตารางที ่  3. แสดงระดั บ ความรุ น แรงของปั ญ หา สุ ข ภาพช่ อ งปาก ทั น ต อสม   บุ ค ลากร ระดั บ สี ตรวจ(คน) ร้ อ ยละ ตรวจ(คน) ร้ อ ยละสี เ ขี ย ว 12 8.21 3 2.05สี เ หลื อ ง 54 36.98 23 15.75สี ส ้ ม 27 18.49 89 60.95สี แ ดง 1 1.36 2 1.36(ไม่ ม ี ฟ ั น  +ไม่ตรวจ) 52 35.61 29 19.86รวม 146 100 146 100
 29. 29. ระบบการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ ตำาบลอุ่มเม่า
 30. 30. ทีมบ้านนำ้าใจ (คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ รพ.โ
 31. 31. นยุทธ์ศาตร์โรงพยาบาลยุท55 าสตร์ท1 พัฒนาระบบบริการทางคล ปี ธ์ศ - 59 ี่
 32. 32. แผนทีมบ้านนำ้าใจ ปี 25557โ
 33. 33. แผนด้านสุขภาพช่องปาก บ้านนำ้าใจ
 34. 34. แผน ยุทธศาสตร์CUP ยุทธ์1 เป้าประสงค์1kpi ที่ 5 โครงการคนโพนทองฟันดีชวีมีสุข ี แผน กองทุนทันตกรรม พัฒนาระบบบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ CUPโพน โครงการย่อยที่ 1- 8
 35. 35. วิชาการนำาทาง สายสัมพันธ์นำาใจ คนโพนทองฟันดีช
 36. 36. ตัวชีวัด หน่วยบริการปฐมภูม ้
 37. 37. แผน หน่วยบริการปฐมภูมิ
 38. 38. LOGO งานเสวนา ร้อยเอ็ดรวมนำ้าใจ เติมรอยยิ้มคน 27 มค.2555 อ.โพนทองมติ ตั้งกรรมการ เครือข่ายสหวิชาชีพ จ.ร้อยเอ็ด สสพ.สน
 39. 39. บ้านร้อยใจ คนร้อยเอ็ดากทุกคน ...ข่ายสหวิชาชีพพัฒนาการดูแลคนพิการ จ.ร้อยเอ็ด
 40. 40. THANK YOU เราเป็นกำาลังใจซึงกัน ่ และกันจากใจ I LOVE YOU
 41. 41. ชีวิต.......อีกหลายชีวต ที่ยังต้องรอคอย ิแต่อีกหลายชีวตยิ่งกว่า ......ที่พร้อมจะเป็น ิกำาลังใจ Disability unit รพ.โพนทอง
 42. 42. oad Map (2551 – ¤µ ¦ „ »® —µ บริบ 2555) „­ œ ¯ » µ› ·r Á ¤¥¥ ®°Š ท Provincial hospital Ã¥ ¡· ´ Í Ãœ °Š ¡ š œ ¡°„ District Hospital - Node ‹´®¦ Á¸Š ª´ Š µ ¥ … District Hospital - Satellite Á ¤· ­¨£¼ Á°Š· ª´ » ¤º  ¦ ¸ «¦¸ ¤ÁÈ ­ à à‹ Node of sattlel ¤ µ ¦µ ®­µ ¤ š Áµ ¨ªŠ » ® Š… n ¥­› æ ‹ » „¦ ˜¡ ´˜² ¦ °µ ­µ ¦ ™ ‹ ¤µ Á°Š Š ¤º ­¦ª ¡ œ ¡¦ ¤Å ­» –£¼ ª¦¦ ¤· ž »¦´ ˜rÁ¬ ¦ª· ¥ ¤ š ˜ „˜ ­ ´ ®°Š ¸ œ ± Ü ¦µ ¡ š¥ ­»š ¦ · œ¦ r «¦ ³ ¬ ¸Á„ ­วิสยทัศน์เป็นศูนย์กลางการบริการ ั
 43. 43. แพทย์ 10 (ศัลย์ 1 สูตฯ 1 เด็ก ิ 2 ortho 1จิตเวชชุมชน) ปี 56 อายุรแพทย์ วิสัญญี รังสีเภสัช 8 พยาบาล 64 กายภาพ 3 แพทย์แผนไทย3 โภชนากร 1อสม.เชียวชาญ ่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากทันต โรงพยาบาล รพ.สต.4 แห่งบุ44 คน โพนทอง ษา เวียนเดือนละ 1ทัคตแพทย์ 5 + ลาศึก น ลากร UNITอสพ.(อาสาสมัครดูแลผู้พิการ) 11 คนทันตาภิบาล ต่อ 2 5 ครั้ง 4 ใน รพ 4ผูชวย ้ ่ 4 - รพสตTทักจ้างลู นตแพทย์ 3 4
 44. 44. ปัจจัยแห่งความสำาเร็จเข้าใจเป้าหมาย พัฒนาคนเรียนรู้ร่วมกัน
 45. 45. ก้ า วต่ อ ไป ......เราร่ ว มฝั น และร่ ว มนำ ้ า ใจ ........เป็นประเด็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ปี 55- 59
 46. 46. หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ 21 แห่ ง 4 รพ .สต. จาก 4 โซน 4 ทีมพี่เลี้ยงฮักแพงโพนทอง รพสตสว่าง ้สูงอายุดีเหมอขตเ ชมรมผู ด่นเ DM ทีมPCT/ ทีมHHCพ.สต งิว สอ.ที1 ประเทศ ปีทีมpallitive ้ ่ หมอสู 48 พ. ANC TB AID ท รพสตหนอง ช่องปาก ปี 52 เวช พ.จิต เครือข่ายอปท.  SLM หมอจิต แวงแห่ .รพสตอุ่มเม่าผู้พิการปีป ี พ ิ หมอเด็กองพัฒนาการเด็กล่าช้า  นำาร่

×