SlideShare a Scribd company logo

501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf

Φυσική Γ' Λυκείου

1 of 11
Download to read offline
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (501 – 600)
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σχολικό έτος: 2019 – 2020 – ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΥΛΗ
501
Η μονάδα έντασης του ρεύματος, 1 Α, ορίζεται ως η ένταση του ρεύματος
η οποία όταν διαρρέει ευθύγραμμο αγωγό μήκους 1 m, που είναι κάθετος
στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, αυτός δέχεται
δύναμη 1 Ν.
Σ Λ
502
Ένας αντιστάτης διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα της μορφής i =
Ιημωt. Ο αντιστάτης θα διαρρέεται στιγμιαία από ρεύμα έντασης ίση με
την ενεργό ένταση του εναλλασσόμενο ρεύματος τη χρονική στιγμή t1 =
Τ/8.
Σ Λ
503
Μία θερμική συσκευή έχει τις ενδείξεις 400 W, 50 Hz. Η ενέργεια που
προσφέρει το ηλεκτρικό δίκτυο στη συσκευή στη διάρκεια μιας περιόδου,
όταν αυτή λειτουργεί κανονικά είναι 8 J.
Σ Λ
504
Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της δύναμης
επαναφοράς που του ασκείται είναι F = mω2Ασυνωt. Επομένως τη
χρονική στιγμή t = 0 η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη.
Σ Λ
505
Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά
σύμφωνα με τη σχέση Α = Α0e—Λt, όπου Α0 είναι το αρχικό πλάτος της
ταλάντωσης και Λ είναι μια θετική σταθερά, ισχύει ότι το ποσοστό
μείωσης του πλάτους ανά περίοδο είναι σταθερό.
Σ Λ
506
Σφαίρα μάζας m1 πέφτει με ταχύτητα μέτρου υ1 σε ακίνητη σφαίρα μάζας
m2 = 3m1 και συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με αυτή. Αμέσως μετά
την κρούση οι δύο σφαίρες κινούνται έχοντας αντίθετες ταχύτητες.
Σ Λ
507
Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από
το ίδιο σημείο. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν ίδιο πλάτος Α και συχνότητες
f1 και f2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Το πλάτος της κίνησης που
εκτελεί το σώμα ισούται με 2Α|συν(f1 – f2)πt|.
Σ Λ
508
Μεταξύ ενός μαγνήτη και ενός ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού δεν
υπάρχει αλληλεπίδραση. Σ Λ
509
Όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, η ενέργεια της
ταλάντωσης μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο. Σ Λ
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
510
Δύο όμοια ποτήρια είναι γεμάτα μέχρι το ίδιο ύψος με δύο διαφορετικά
υγρά τα οποία ισορροπούν και βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Στον πυθμένα
των δύο ποτηριών αποκλείεται να επικρατεί η ίδια πίεση.
Σ Λ
511
2.1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση και στην κατάσταση συντονισμού δεν
υπάρχουν απώλειες ενέργειας. Σ Λ
512
4.1. Μικρό σώμα εκτελεί μία κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δυο
απλών αρμονικών ταλαντώσεων, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την
ίδια θέση ισορροπίας και οι οποίες έχουν εξισώσεις 1
y A (10 t / 4)
=   + 
2
y A (10 t / 4)
 =   − . Η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης που
εκτελεί το σώμα είναι y 2A 10 t
 =   .
Σ Λ
513
Όταν ένα κινούμενο νετρόνιο συγκρουστεί κεντρικά με ακίνητο πυρήνα
πρωτίου ( )
1
1 χάνει το 100% της ενέργειάς του. Σ Λ
514
Σε έναν οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό. Αν
σε κάποια περιοχή του σωλήνα το εμβαδόν της διατομής μεγαλώσει κατά
20%, η ταχύτητα ροής του ρευστού στην περιοχή αυτή θα μικρύνει κατά
20%.
Σ Λ
515
2.2. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k =
400 N/m και μάζα m = 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με
συχνότητα διεγέρτη f =
5
π
Hz. Αν κάποια στιγμή τετραπλασιάσουμε τη
μάζα, μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων, το σύστημα θα
βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού.
2.3.
Σ Λ
516
Το 1 Tesla είναι η ένταση ομογενούς μαγνητικού πεδίου που ασκεί
δύναμη 1 Ν σε ευθύγραμμο αγωγό ο οποίος έχει μήκος 1 m, διαρρέεται
από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 Α και είναι παράλληλος στις δυναμικές
γραμμές του πεδίου.
Σ Λ
517
Σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα τα δύο αβαρή κυλινδρικά έμβολα έχουν
ακτίνες R1 και R2 αντίστοιχα (R1 < R2). Για να ανυψώσουμε ένα σώμα
βάρους w που είναι τοποθετημένο στο μεγάλο έμβολο, θα πρέπει να
ασκήσουμε στο έμβολο μικρή διατομής κατακόρυφη δύναμη μέτρου
2
1
2
2
R
w
R
 .
Σ Λ
518
Μικρό σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ως
αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το
ίδιο σημείο και έχουν εξισώσεις 1
x A t
=  και
2
x 3A (2 t )
=   +  . Η εξίσωση της σύνθετης αρμονικής
ταλάντωσης είναι x 2A ( t )
=   +  .
Σ Λ
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
519
Σφαίρα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και συγκρούεται πλάγια
και ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής
της σφαίρας λόγω της κρούσης είναι ίσο με μηδέν.
Σ Λ
520
Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό
πυκνότητας ρ. Σε χρονικό διάστημα Δt διέρχεται από μια διατομή του
σωλήνα μάζα υγρού Δm. H παροχή του σωλήνα δίνεται από τη σχέση

Δm
Π=ρ
Δt
.
Σ Λ
521
Ένα σώμα δεμένο στην άκρη κατακόρυφου ελατήριου του οποίου η άλλη
άκρη είναι στερεωμένη ακλόνητα, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
πλάτους A. Εάν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης, η μέγιστη
κινητική ενέργεια του σώματος θα διπλασιαστεί.
Σ Λ
522
2.4. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με
το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση t
o
A e−
=  , ο λόγος δύο διαδοχικών
πλατών προς την ίδια κατεύθυνση είναι σταθερός και ίσος με
T
e−
, όπου
Τ η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης.
Σ Λ
523
Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες κινούμενα σε κάθετες διευθύνσεις
πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ίδιου μέτρου ταχύτητες συγκρούονται
πλαστικά. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 είναι ίσο με
το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2.
Σ Λ
524
Σε έναν σωλήνα σταθερής διατομής που είναι κατακόρυφος και
διαρρέεται από ιδανικό ρευστό ισχύει ότι στα σημεία του σωλήνα που
βρίσκονται πιο ψηλά από το έδαφος η πίεση του ρευστού είναι
μεγαλύτερη.
Σ Λ
525
Αγώγιμο πλαίσιο αμελητέας αντίστασης στρέφεται μέσα σε ομογενές
μαγνητικό πεδίο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, με τον άξονα
περιστροφής του κάθετο στις μαγνητικές γραμμές. Τα άκρα του πλαισίου
συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R. Αν η γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής του πλαισίου διπλασιαστεί, η μέση ισχύς του
εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη διπλασιάζεται.
Σ Λ
526
4.2. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις
x1 = A1ημ(ωt + π/2) και x2 = A2ημ(ωt + 3π/2) που γίνονται στην ίδια
διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο, με A2 > A1. Η σύνθετη ταλάντωση
που προκύπτει έχει φάση απομάκρυνσης (ωt + π/2) και πλάτος A2 − A1 .
Σ Λ
527
Όταν ένα ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός είναι κάθετος στις
μαγνητικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου δέχεται και τη
μέγιστη δυνατή δύναμη από αυτό.
Σ Λ
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
528
Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ και τη χρονική
στιγμή t = 0 βρίσκεται στην ακραία αρνητική του απομάκρυνση. Μετά
από χρόνο t1 = Τ/2, το σώμα έχει μηδενική κινητική ενέργεια.
Σ Λ
529
Ένα σώμα Σ πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές
ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο
σημείο και στην ίδια διεύθυνση με διαφορετικές συχνότητες, οι οποίες
διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Αν η εξίσωση που περιγράφει την
ιδιόμορφη ταλάντωση είναι ίση με xολ = 0,4συν2πt ημ200πt (S.I.), τότε η
συχνότητα του διακροτήματος είναι ίση με 1 Ηz.
Σ Λ
530
Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2
μεγαλύτερης μάζας. Αποκλείεται οι δύο σφαίρες μετά την κρούση να
κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Σ Λ
531 Η περίοδος του ωροδείκτη είναι 1 h. Σ Λ
532
2.5. Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k είναι δεμένο
σώμα μάζας m, το οποίο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν κάποια
στιγμή τετραπλασιάσουμε την μάζα του σώματος, χωρίς κάποια άλλη
αλλαγή, η συχνότητα της ταλάντωσης θα υποδιπλασιαστεί.
2.6.
Σ Λ
533
Μια αντλία βρίσκεται στο επίπεδο της επιφάνειας μιας λίμνης. Το νερό,
πυκνότητας ρ, με την βοήθεια της αντλίας διοχετεύεται σε οριζόντιο
σωλήνα εμβαδού διατομής Α, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο
με την επιφάνεια της λίμνης. Αν η ταχύτητα με την οποία κινείται το
νερό στον σωλήνα έχει μέτρο υ, τότε η ισχύς της αντλίας είναι ίση με Ρ =
ρΑυ3.
1.
Σ Λ
534
Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και τη χρονική στιγμή t = 0
διέρχεται από τη θέση +Α/2 και επιταχύνεται. Η αρχική φάση της
ταλάντωσης είναι π/6 rad.
Σ Λ
535
Σε μια πλάγια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 για τις
μεταβολές της κινητικής ενέργειας των δύο σωμάτων ισχύει ΔΚ1 = - ΔΚ2. Σ Λ
536
Η πίεση που επικρατεί στον πυθμένα ενός ποτηριού που περιέχεται νερό
σε ισορροπία είναι ίση με p1. Αν βάλουμε στο ποτήρι ένα παγάκι, τότε η
πίεση στον πυθμένα του ποτηριού, όταν υπάρξει και πάλι ισορροπία δεν
θα αλλάξει.
Σ Λ
537
4.3. Υλικό σημείο Α ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές
αρμονικές ταλαντώσεις, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: 1
y A t
=  και
2
y A ( t / 2)
=   +  . Αν Ε1, Ε2, Εολ είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την
πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνισταμένη ταλάντωση, τότε ισχύει
Εολ = Ε1 + Ε2.
Σ Λ
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
538
Ένας δίσκος εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη στροφική κίνηση γύρω από
κάθετο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Από την κλίση της
ευθείας στο διάγραμμα γωνιακής ταχύτητας-χρόνος του δίσκου μπορεί
να προσδιοριστεί η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.
Σ Λ
539
Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους διαρρέεται από
εναλλασσόμενο ρεύμα της μορφής i = 2ημ (100πt) (SI). Η φορά των
δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί γύρω του
αντιστρέφεται κάθε 0,01 s.
Σ Λ
540
Για να γεμίσουμε έναν κουβά με νερό με τη βοήθεια ενός λάστιχου
ποτίσματος, απαιτείται χρόνος Δt. Αν με το δάχτυλο μας μειώναμε στο
μισό την εγκάρσια διατομή στο σημείο εκροής, τότε ο χρόνος γεμίσματος
θα ήταν ο μισός.
Σ Λ
541
Κατά τη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος όταν
το σώμα επιβραδύνεται, η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται. Σ Λ
542
2.7. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια Ε0 και πλάτος
ταλάντωσης Α0. Το έργο της δύναμης της αντίστασης που ασκείται στον
ταλαντωτή μέχρι τη στιγμή t, που το πλάτος της ταλάντωσής του έχει
μειωθεί στο
1
2
της αρχικής του τιμής, είναι ίσο με
3
4


.
Σ Λ
543
Τετραγωνικό άκαμπτο πλαίσιο πλευράς α, που διαρρέεται από ρεύμα
έντασης I βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές
ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης  . Η συνισταμένη των δυνάμεων
Laplace που δέχεται το πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο είναι ίση με το
μηδέν.
Σ Λ
544
Ο ευθύγραμμος μαγνήτης του σχήματος αφήνεται
ελεύθερος. Καθώς ο μαγνήτης κατέρχεται, διέρχεται μέσα
από τον μεταλλικό δακτύλιο. Κατά το πλησίασμα του
μαγνήτη στον δακτύλιο, η δυναμική του ενέργεια
μετατρέπεται όλη σε κινητική του μαγνήτη.
Σ Λ
545
Με τη βοήθεια του υδραυλικού ανυψωτήρα μπορούμε να κερδίσουμε σε
δύναμη αλλά όχι σε ενέργεια. Σ Λ
546
Η εξίσωση x = 0,2 συν4π∙ ημ100πt (S.I.) μπορεί να περιγράφει μια
περιοδική κίνηση στην οποία εμφανίζονται διακροτήματα. Σ Λ
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
547
Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής
το άθροισμα της μηχανικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου παραμένει
σταθερό.
Σ Λ
548
Σε μια πλάγια κρούση δυο σωμάτων δεν ισχύει πάντα η αρχή διατήρησης
της ενέργειας. Σ Λ
549
Στο δίκτυο της Ελλάδας ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του
πλάτους της εναλλασσόμενης τάσης είναι ίσος με 10 ms. Σ Λ
550
Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. Το πηλίκο F/m παραμένει
σταθερό σε σχέση με το χρόνο.
Σ Λ
551
Σφαίρα A μάζας m συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σφαίρα B
τριπλάσιας μάζας με αποτέλεσμα η απώλεια ενέργειας λόγω της κρούσης
να είναι μέγιστη. Οι σφαίρες A και B πριν την κρούση, είχαν αντίθετες
ταχύτητες.
Σ Λ
552
2.8. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k =
25 N/m και μάζα m = 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με
συχνότητα διεγέρτη f =
5
π
Hz. Το σύστημα απορροφά ενέργεια από τον
διεγέρτη κατά το βέλτιστο τρόπο.
2.9.
Σ Λ
553
Ένα λάστιχο ποτίσματος έχει εμβαδόν διατομής Α1, η παροχή είναι Π1 και
το νερό εξέρχεται από το λάστιχο με ταχύτητα υ1. Ένα παιδί βάζει το
δάχτυλο του στο άκρο του λάστιχου με σκοπό να στείλει το νερό πιο
μακριά, οπότε καλύπτει με το δάχτυλο του τα 2/3 του ανοίγματος του
άκρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παροχή να γίνει ίση με τα 2/3 της
αρχικής παροχής Π1.
Σ Λ
554
2.10. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι
μικρότερη από την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Αυξάνοντας συνεχώς την
περίοδο του διεγέρτη το σύστημα δεν θα μπορέσει να βρεθεί σε
κατάσταση συντονισμού.
2.11.
Σ Λ
555
Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, ο
οποίος είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού
πεδίου, δεν εξαρτάται από τη μάζα του αγωγού.
Σ Λ
556
Ένας τροχός (όλη η μάζα είναι κατανεμημένη στην περιφέρειά του)
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή γωνιακή
επιτάχυνση. Κάποια χρονική στιγμή t1 δύο σημεία Κ και Λ του τροχού
που απέχουν απόσταση R από το δάπεδο έχουν ταχύτητα μέτρου υ1. Τη
Σ Λ

Recommended

601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdf
401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdf401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdf
401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για την Πρωτομαγιά
Φυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα για την ΠρωτομαγιάΦυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα για την Πρωτομαγιά
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για την ΠρωτομαγιάBillonious
 

More Related Content

Similar to 501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣHOME
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και ΛύσειςHOME
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)Dimitris Kontoudakis
 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdfΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Polarization
PolarizationPolarization
Polarizationntsormpa
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαρο
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαροΦυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαρο
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαροBillonious
 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdfΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεού
Φυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεούΦυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεού
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεούBillonious
 
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdfΑσκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Χριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικής
Χριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικήςΧριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικής
Χριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικήςBillonious
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσεις
Φυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσειςΦυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσεις
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσειςBillonious
 
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύληDimitris Kontoudakis
 
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄
Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄
Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 

Similar to 501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf (20)

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
 
3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx
3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx
3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx
 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdfΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ-ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ V1.pdf
 
Polarization
PolarizationPolarization
Polarization
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαρο
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαροΦυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαρο
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα για τον λάζαρο
 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdfΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdf
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ - ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ.pdf
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεού
Φυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεούΦυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεού
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και ισορροπία στερεού
 
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
 
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdfΑσκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
 
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
 
Χριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικής
Χριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικήςΧριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικής
Χριστουγεννιάτικο επαναληπτικό διαγώνισμα φυσικής
 
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσεις
Φυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσειςΦυσική  Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσεις
Φυσική Επαναληπτικό διαγώνισμα - Κρούσεις και ταλαντώσεις
 
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
 
2004 physics
2004 physics2004 physics
2004 physics
 
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
 
Fysiki g proto
Fysiki g protoFysiki g proto
Fysiki g proto
 
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
 
Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄
Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄
Φυσική Ε΄ 6.5. ΄΄Το ηλεκτρικό ρεύμα΄΄
 

More from Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
 
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
 
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfγ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdf
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdfΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdf
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.ppt
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.pptΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.ppt
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.pptΜαυρουδης Μακης
 

More from Μαυρουδης Μακης (20)

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
 
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
 
TheoryA.pdf
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdf
 
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
 
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
 
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfγ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
 
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
 
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptxΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
 
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
 
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
 
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdf
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdfΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdf
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdf
 
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
 
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
 
501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νέο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
 
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdf
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdfΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdf
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.pdf
 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.ppt
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.pptΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.ppt
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ppt.ppt
 
Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο.pdf
Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο.pdfΈνα ρεύμα εναλλασσόμενο.pdf
Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο.pdf
 

Recently uploaded

Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμουsarrafimaria
 
Politistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptx
Politistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptxPolitistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptx
Politistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptx36dimperist
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxPennyMarinaki
 
Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024
Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024
Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024ssuser6a63b0
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνSotiris Poukamisas
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...2lykkomo
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουDimitra Mylonaki
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxPennyMarinaki
 
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptxΣυμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx7gymnasiokavalas
 
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarΟλόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarPenelope Markellou
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Sotiris Poukamisas
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxPennyMarinaki
 
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptxOi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx36dimperist
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxPennyMarinaki
 
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docxΤενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docxeucharis
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΔήμητρα Τζίνου
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxPennyMarinaki
 
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδαΧρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδαPenelope Markellou
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxPennyMarinaki
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 

Recently uploaded (20)

Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
 
Politistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptx
Politistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptxPolitistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptx
Politistiko_Idrima_Trapeza_Peiraios.pptx
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
 
Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024
Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024
Μαθητική Εμπορική Έκθεση Εικονικής Επιχείρησης 2024
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
 
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptxΣυμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
 
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarΟλόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
 
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptxOi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
 
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docxΤενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
 
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδαΧρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
 

501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf

 • 1. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (501 – 600) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος: 2019 – 2020 – ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΥΛΗ 501 Η μονάδα έντασης του ρεύματος, 1 Α, ορίζεται ως η ένταση του ρεύματος η οποία όταν διαρρέει ευθύγραμμο αγωγό μήκους 1 m, που είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, αυτός δέχεται δύναμη 1 Ν. Σ Λ 502 Ένας αντιστάτης διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα της μορφής i = Ιημωt. Ο αντιστάτης θα διαρρέεται στιγμιαία από ρεύμα έντασης ίση με την ενεργό ένταση του εναλλασσόμενο ρεύματος τη χρονική στιγμή t1 = Τ/8. Σ Λ 503 Μία θερμική συσκευή έχει τις ενδείξεις 400 W, 50 Hz. Η ενέργεια που προσφέρει το ηλεκτρικό δίκτυο στη συσκευή στη διάρκεια μιας περιόδου, όταν αυτή λειτουργεί κανονικά είναι 8 J. Σ Λ 504 Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της δύναμης επαναφοράς που του ασκείται είναι F = mω2Ασυνωt. Επομένως τη χρονική στιγμή t = 0 η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη. Σ Λ 505 Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά σύμφωνα με τη σχέση Α = Α0e—Λt, όπου Α0 είναι το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι μια θετική σταθερά, ισχύει ότι το ποσοστό μείωσης του πλάτους ανά περίοδο είναι σταθερό. Σ Λ 506 Σφαίρα μάζας m1 πέφτει με ταχύτητα μέτρου υ1 σε ακίνητη σφαίρα μάζας m2 = 3m1 και συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με αυτή. Αμέσως μετά την κρούση οι δύο σφαίρες κινούνται έχοντας αντίθετες ταχύτητες. Σ Λ 507 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν ίδιο πλάτος Α και συχνότητες f1 και f2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Το πλάτος της κίνησης που εκτελεί το σώμα ισούται με 2Α|συν(f1 – f2)πt|. Σ Λ 508 Μεταξύ ενός μαγνήτη και ενός ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Σ Λ 509 Όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, η ενέργεια της ταλάντωσης μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο. Σ Λ
 • 2. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 510 Δύο όμοια ποτήρια είναι γεμάτα μέχρι το ίδιο ύψος με δύο διαφορετικά υγρά τα οποία ισορροπούν και βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Στον πυθμένα των δύο ποτηριών αποκλείεται να επικρατεί η ίδια πίεση. Σ Λ 511 2.1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση και στην κατάσταση συντονισμού δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας. Σ Λ 512 4.1. Μικρό σώμα εκτελεί μία κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δυο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και οι οποίες έχουν εξισώσεις 1 y A (10 t / 4) =   +  2 y A (10 t / 4)  =   − . Η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης που εκτελεί το σώμα είναι y 2A 10 t  =   . Σ Λ 513 Όταν ένα κινούμενο νετρόνιο συγκρουστεί κεντρικά με ακίνητο πυρήνα πρωτίου ( ) 1 1 χάνει το 100% της ενέργειάς του. Σ Λ 514 Σε έναν οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό. Αν σε κάποια περιοχή του σωλήνα το εμβαδόν της διατομής μεγαλώσει κατά 20%, η ταχύτητα ροής του ρευστού στην περιοχή αυτή θα μικρύνει κατά 20%. Σ Λ 515 2.2. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k = 400 N/m και μάζα m = 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη f = 5 π Hz. Αν κάποια στιγμή τετραπλασιάσουμε τη μάζα, μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων, το σύστημα θα βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού. 2.3. Σ Λ 516 Το 1 Tesla είναι η ένταση ομογενούς μαγνητικού πεδίου που ασκεί δύναμη 1 Ν σε ευθύγραμμο αγωγό ο οποίος έχει μήκος 1 m, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 Α και είναι παράλληλος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Σ Λ 517 Σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα τα δύο αβαρή κυλινδρικά έμβολα έχουν ακτίνες R1 και R2 αντίστοιχα (R1 < R2). Για να ανυψώσουμε ένα σώμα βάρους w που είναι τοποθετημένο στο μεγάλο έμβολο, θα πρέπει να ασκήσουμε στο έμβολο μικρή διατομής κατακόρυφη δύναμη μέτρου 2 1 2 2 R w R  . Σ Λ 518 Μικρό σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο και έχουν εξισώσεις 1 x A t =  και 2 x 3A (2 t ) =   +  . Η εξίσωση της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι x 2A ( t ) =   +  . Σ Λ
 • 3. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 519 Σφαίρα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας λόγω της κρούσης είναι ίσο με μηδέν. Σ Λ 520 Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ. Σε χρονικό διάστημα Δt διέρχεται από μια διατομή του σωλήνα μάζα υγρού Δm. H παροχή του σωλήνα δίνεται από τη σχέση  Δm Π=ρ Δt . Σ Λ 521 Ένα σώμα δεμένο στην άκρη κατακόρυφου ελατήριου του οποίου η άλλη άκρη είναι στερεωμένη ακλόνητα, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους A. Εάν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης, η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος θα διπλασιαστεί. Σ Λ 522 2.4. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση t o A e− =  , ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση είναι σταθερός και ίσος με T e− , όπου Τ η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης. Σ Λ 523 Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες κινούμενα σε κάθετες διευθύνσεις πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ίδιου μέτρου ταχύτητες συγκρούονται πλαστικά. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 είναι ίσο με το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2. Σ Λ 524 Σε έναν σωλήνα σταθερής διατομής που είναι κατακόρυφος και διαρρέεται από ιδανικό ρευστό ισχύει ότι στα σημεία του σωλήνα που βρίσκονται πιο ψηλά από το έδαφος η πίεση του ρευστού είναι μεγαλύτερη. Σ Λ 525 Αγώγιμο πλαίσιο αμελητέας αντίστασης στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, με τον άξονα περιστροφής του κάθετο στις μαγνητικές γραμμές. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου διπλασιαστεί, η μέση ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη διπλασιάζεται. Σ Λ 526 4.2. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις x1 = A1ημ(ωt + π/2) και x2 = A2ημ(ωt + 3π/2) που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο, με A2 > A1. Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει φάση απομάκρυνσης (ωt + π/2) και πλάτος A2 − A1 . Σ Λ 527 Όταν ένα ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου δέχεται και τη μέγιστη δυνατή δύναμη από αυτό. Σ Λ
 • 4. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 528 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ και τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκεται στην ακραία αρνητική του απομάκρυνση. Μετά από χρόνο t1 = Τ/2, το σώμα έχει μηδενική κινητική ενέργεια. Σ Λ 529 Ένα σώμα Σ πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση με διαφορετικές συχνότητες, οι οποίες διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Αν η εξίσωση που περιγράφει την ιδιόμορφη ταλάντωση είναι ίση με xολ = 0,4συν2πt ημ200πt (S.I.), τότε η συχνότητα του διακροτήματος είναι ίση με 1 Ηz. Σ Λ 530 Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μεγαλύτερης μάζας. Αποκλείεται οι δύο σφαίρες μετά την κρούση να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Σ Λ 531 Η περίοδος του ωροδείκτη είναι 1 h. Σ Λ 532 2.5. Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k είναι δεμένο σώμα μάζας m, το οποίο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν κάποια στιγμή τετραπλασιάσουμε την μάζα του σώματος, χωρίς κάποια άλλη αλλαγή, η συχνότητα της ταλάντωσης θα υποδιπλασιαστεί. 2.6. Σ Λ 533 Μια αντλία βρίσκεται στο επίπεδο της επιφάνειας μιας λίμνης. Το νερό, πυκνότητας ρ, με την βοήθεια της αντλίας διοχετεύεται σε οριζόντιο σωλήνα εμβαδού διατομής Α, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με την επιφάνεια της λίμνης. Αν η ταχύτητα με την οποία κινείται το νερό στον σωλήνα έχει μέτρο υ, τότε η ισχύς της αντλίας είναι ίση με Ρ = ρΑυ3. 1. Σ Λ 534 Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση +Α/2 και επιταχύνεται. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι π/6 rad. Σ Λ 535 Σε μια πλάγια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 για τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας των δύο σωμάτων ισχύει ΔΚ1 = - ΔΚ2. Σ Λ 536 Η πίεση που επικρατεί στον πυθμένα ενός ποτηριού που περιέχεται νερό σε ισορροπία είναι ίση με p1. Αν βάλουμε στο ποτήρι ένα παγάκι, τότε η πίεση στον πυθμένα του ποτηριού, όταν υπάρξει και πάλι ισορροπία δεν θα αλλάξει. Σ Λ 537 4.3. Υλικό σημείο Α ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: 1 y A t =  και 2 y A ( t / 2) =   +  . Αν Ε1, Ε2, Εολ είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνισταμένη ταλάντωση, τότε ισχύει Εολ = Ε1 + Ε2. Σ Λ
 • 5. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 538 Ένας δίσκος εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη στροφική κίνηση γύρω από κάθετο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα γωνιακής ταχύτητας-χρόνος του δίσκου μπορεί να προσδιοριστεί η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου. Σ Λ 539 Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα της μορφής i = 2ημ (100πt) (SI). Η φορά των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί γύρω του αντιστρέφεται κάθε 0,01 s. Σ Λ 540 Για να γεμίσουμε έναν κουβά με νερό με τη βοήθεια ενός λάστιχου ποτίσματος, απαιτείται χρόνος Δt. Αν με το δάχτυλο μας μειώναμε στο μισό την εγκάρσια διατομή στο σημείο εκροής, τότε ο χρόνος γεμίσματος θα ήταν ο μισός. Σ Λ 541 Κατά τη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος όταν το σώμα επιβραδύνεται, η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται. Σ Λ 542 2.7. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια Ε0 και πλάτος ταλάντωσης Α0. Το έργο της δύναμης της αντίστασης που ασκείται στον ταλαντωτή μέχρι τη στιγμή t, που το πλάτος της ταλάντωσής του έχει μειωθεί στο 1 2 της αρχικής του τιμής, είναι ίσο με 3 4   . Σ Λ 543 Τετραγωνικό άκαμπτο πλαίσιο πλευράς α, που διαρρέεται από ρεύμα έντασης I βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης  . Η συνισταμένη των δυνάμεων Laplace που δέχεται το πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο είναι ίση με το μηδέν. Σ Λ 544 Ο ευθύγραμμος μαγνήτης του σχήματος αφήνεται ελεύθερος. Καθώς ο μαγνήτης κατέρχεται, διέρχεται μέσα από τον μεταλλικό δακτύλιο. Κατά το πλησίασμα του μαγνήτη στον δακτύλιο, η δυναμική του ενέργεια μετατρέπεται όλη σε κινητική του μαγνήτη. Σ Λ 545 Με τη βοήθεια του υδραυλικού ανυψωτήρα μπορούμε να κερδίσουμε σε δύναμη αλλά όχι σε ενέργεια. Σ Λ 546 Η εξίσωση x = 0,2 συν4π∙ ημ100πt (S.I.) μπορεί να περιγράφει μια περιοδική κίνηση στην οποία εμφανίζονται διακροτήματα. Σ Λ
 • 6. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 547 Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής το άθροισμα της μηχανικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου παραμένει σταθερό. Σ Λ 548 Σε μια πλάγια κρούση δυο σωμάτων δεν ισχύει πάντα η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Σ Λ 549 Στο δίκτυο της Ελλάδας ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους της εναλλασσόμενης τάσης είναι ίσος με 10 ms. Σ Λ 550 Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. Το πηλίκο F/m παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο. Σ Λ 551 Σφαίρα A μάζας m συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σφαίρα B τριπλάσιας μάζας με αποτέλεσμα η απώλεια ενέργειας λόγω της κρούσης να είναι μέγιστη. Οι σφαίρες A και B πριν την κρούση, είχαν αντίθετες ταχύτητες. Σ Λ 552 2.8. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k = 25 N/m και μάζα m = 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη f = 5 π Hz. Το σύστημα απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη κατά το βέλτιστο τρόπο. 2.9. Σ Λ 553 Ένα λάστιχο ποτίσματος έχει εμβαδόν διατομής Α1, η παροχή είναι Π1 και το νερό εξέρχεται από το λάστιχο με ταχύτητα υ1. Ένα παιδί βάζει το δάχτυλο του στο άκρο του λάστιχου με σκοπό να στείλει το νερό πιο μακριά, οπότε καλύπτει με το δάχτυλο του τα 2/3 του ανοίγματος του άκρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παροχή να γίνει ίση με τα 2/3 της αρχικής παροχής Π1. Σ Λ 554 2.10. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Αυξάνοντας συνεχώς την περίοδο του διεγέρτη το σύστημα δεν θα μπορέσει να βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού. 2.11. Σ Λ 555 Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, ο οποίος είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, δεν εξαρτάται από τη μάζα του αγωγού. Σ Λ 556 Ένας τροχός (όλη η μάζα είναι κατανεμημένη στην περιφέρειά του) κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Κάποια χρονική στιγμή t1 δύο σημεία Κ και Λ του τροχού που απέχουν απόσταση R από το δάπεδο έχουν ταχύτητα μέτρου υ1. Τη Σ Λ
 • 7. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς χρονική αυτή στιγμή η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίση με 1 2 2  . 557 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και γωνιακές συχνότητες ω1 και ω2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους και χωρίς αρχική φάση. Ο αριθμός των ταλαντώσεων που έχει πραγματοποιήσει το σώμα στο χρονικό διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, είναι ίσος με 1 2 1 2  +  − . Σ Λ 558 Ένα υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση A x 2 = + στη θέση A x 2 = − είναι ίσος με Τ/3. Σ Λ 559 Ο ορισμός της ενεργού έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος στηρίζεται στο νόμο του Faraday. Σ Λ 560 Αγώγιμο πλαίσιο στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν διπλασιάσουμε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, τότε η μέγιστη μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο διπλασιάζεται. Σ Λ 561 Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, η διαφορά φάσης μεταξύ της απομάκρυνσης x και της συνισταμένης δύναμης ΣF είναι ίση με το μηδέν. Σ Λ 562 Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση (ln2)t o A e− =  (S.I.). Μετά από 1 s το πλάτος της ταλάντωσης θα έχει μειωθεί κατά 50%. Σ Λ 563 Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με περιόδους Τ1 και Τ2 δημιουργούνται διακροτήματα. Η περίοδος των διακροτημάτων ισούται με 1 2 T T − . Σ Λ 564 Ένα σώμα A μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Β μικρότερης μάζας. Οι ταχύτητες των σωμάτων Α και Β αμέσως μετά την κρούση έχουν ίδιες κατευθύνσεις. Σ Λ 565 Ένα σώμα, Α, που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλο ακίνητο σώμα Β ίσης μάζας σε κάποια θέση απομάκρυνσης χ, με αποτέλεσμα η ενέργεια της ταλάντωσης του Α να μηδενισθεί. Η θέση x που έγινε η κρούση είναι η θέση x = 0. Σ Λ 566 2.12. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη παίρνει τις τιμές f1 = 4 Hz και f2 = 9 Hz, το Σ Λ
 • 8. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή 10 Ηz. 567 Όταν ένα ιδανικό ρευστό ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής, σε ένα τμήμα του ρευστού το ‘’περιβάλλον’’ ρευστό ασκεί σε αυτό μη συντηρητικές δυνάμεις με συνέπεια να μεταβάλλεται η μηχανική του ενέργεια. Σ Λ 568 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και γωνιακές συχνότητες ω1 και ω2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους και χωρίς αρχική φάση. Το πλάτος της ταλάντωσης μηδενίζεται για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή 1 1 2 t  =  −  . Σ Λ 569 Η δύναμη Laplace που δέχεται ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός που βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, ασκείται στο μέσο του αγωγού και έχει διεύθυνση κάθετη και στον αγωγό και στις μαγνητικές γραμμές του πεδίου. Σ Λ 570 Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η χρονική εξίσωση της ταχύτητας της ταλάντωσης του σώματος είναι ίση με υ = υmaxημωt. Επομένως η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης είναι x = Αημ(ωt + π/2). Σ Λ 571 Σε κάθε κεντρική ελαστική κρούση το άθροισμα των αλγεβρικών τιμών των ταχυτήτων των σωμάτων πριν την κρούση ισούται με το άθροισμα των αλγεβρικών τιμών των ταχυτήτων των σωμάτων μετά την κρούση. Σ Λ 572 Η περίοδος των διακροτημάτων που παρουσιάζει η σύνθετη κίνηση ενός ταλαντούμενου σώματος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας του. Σ Λ 573 Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της επιτάχυνσής του είναι α = ω2Αημωt. Επομένως τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα κινούμενο προς τα αρνητικά. Σ Λ 574 2.13. Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά σύμφωνα με τη σχέση Α=Α0e-Λt, όπου Α0 είναι το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι μια θετική σταθερά, ισχύει ότι οι μειώσεις του πλάτους σε κάθε περίοδο είναι σταθερές. 2.14. Σ Λ 575 Από την επιφάνεια ενός κυκλικού πλαισίου που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο δεν διέρχεται καμία μαγνητική γραμμή. Η γωνία που σχηματίζει το κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια με τις μαγνητικές γραμμές είναι φ = 90°. Σ Λ
 • 9. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 576 Η ενεργός ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ίση με το μισό της μέγιστης τιμής του. Σ Λ 577 Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2 . Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν χρονική διαφορά Τ/2, τότε το πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι 1 2 A A A = + . Σ Λ 578 Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. Το πηλίκο F/x, όπου x η απομάκρυνση παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο. Σ Λ 579 Ένα συρμάτινο πλαίσιο περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με τον άξονα περιστροφής του κάθετο στις δυναμικές γραμμές. Αν τετραπλασιαστεί η περίοδος περιστροφής του πλαισίου, τότε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα του πλαισίου τετραπλασιάζεται. Σ Λ 580 Ο νόμος του Faraday αναφέρει ότι αν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από μια επιφάνεια ενός πλαισίου, τότε το πλαίσιο θα διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα. Σ Λ 581 Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f1 < f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει τη συχνότητα f1, χωρίς να την ξεπεράσει, η συχνότητα του διακροτήματος θα μειωθεί. Σ Λ 582 Σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, στη μέγιστη αρνητική απομάκρυνση, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι μέγιστος κατά μέτρο. Σ Λ 583 Σώμα Α μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα Β που έχει μάζα μεγαλύτερη από το σώμα Α κατά 2m. Η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση έχει μέτρο υ/2. Σ Λ 584 Ανοίγουμε μια βρύση και δημιουργεί μια υδάτινη φλέβα νερού. Καθώς κατεβαίνει η φλέβα στο σημείο όπου η ταχύτητά της έχει αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με την ταχύτητα της φλέβας κοντά στη βρύση, το εμβαδόν της διατομής θα έχει γίνει ίσο με το 80% του εμβαδού της διατομής της φλέβας κοντά στη βρύση. Σ Λ 585 Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση (ln2)t o A e− =  (S.I.). Τη χρονική στιγμή t = 0 η Σ Λ
 • 10. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με Εο. Μετά από 1 s η ενέργεια της ταλάντωσης έχει μειωθεί κατά 75%. 586 Ένα συρμάτινο πλαίσιο περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με τον άξονα περιστροφής του κάθετο στις μαγνητικές γραμμές. Η τάση που αναπτύσσεται στα άκρα του πλαισίου είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός. Σ Λ 587 Σώμα μάζας m1 είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα ίσης μάζας. Το πλάτος της νέας ταλάντωσης θα είναι ίσο με Α/2. Σ Λ 588 5.1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, ίδιας διεύθυνσης, που εξελίσσονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με χρονικές εξισώσεις: x1 = Αημ(2πf1t) και x2 = Αημ(2πf2t) και συχνότητες f1 και f2 , που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Αν η σύνθετη ταλάντωση που εκτελεί το σώμα εμφανίζει διακροτήματα, τότε η απομάκρυνση του από τη θέση ισορροπίας μηδενίζεται κάθε 1 2 1 f f + . Σ Λ 589 Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση και έχουν διαφορά φάσης 90o και πλάτη Α1 και Α2, το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίσο με 2 2 1 2 A A + . Σ Λ 590 Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, τα επαγωγικά ρεύματα έχουν τέτοια φορά ώστε να μην αντιτίθενται στο αίτιο που τα προκαλεί. Σ Λ 591 Μια γεννήτρια που μπορεί να παράγει διαφόρων συχνοτήτων ακουστούς ήχους βρίσκεται κοντά σε ένα παλλόμενο διαπασών που παράγει ήχο συχνότητας 514 Hz. Διακρότημα συχνότητας 4 Hz επιτυγχάνεται για δύο τιμές συχνοτήτων της γεννήτριας. Σ Λ 592 Κατά τη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος όταν η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται, αυξάνεται και η απόστασή του από τη θέση ισορροπίας. Σ Λ 593 Ένα σώμα μάζας m εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος με αρχική ταχύτητα υ0. Στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς του, με εσωτερικό μηχανισμό εκρήγνυται σε δύο τμήματα ίδιας μάζας. Αμέσως μετά την έκρηξη, η ορμή του συστήματος των δύο τμημάτων είναι διάφορη του μηδενός. Σ Λ
 • 11. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 6 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 594 Ένα κλειστό μεταλλικό τετράγωνο πλαίσιο κινείται με σταθερή ταχύτητας ευρισκόμενο ολόκληρο μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης  . Για όσο χρόνο το πλαίσιο βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο μαγνητικό πεδίο δεν εμφανίζεται επαγωγικό ρεύμα στο πλαίσιο. Σ Λ 595 Σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f2 > f1) αντίστοιχα των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν μεταξύ τους 2 Hz, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f1 αυξηθεί κατά 4 Hz, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα παραμείνει ίδιος. Σ Λ 596 Αν μέσα σε σωληνοειδές που διαρρέεται από ρεύμα βάλουμε πυρήνα μαλακού σιδήρου μαγνητικής διαπερατότητας μ, η ένταση του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται μ φορές. Σ Λ 597 Ένας σωλήνας έχει διατομή εμβαδού Α και στο εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ, με ταχύτητα υ. Το υγρό εξερχόμενο από το σωλήνα πέφτει κάθετα πάνω σε μια ακίνητη επιφάνεια εμβαδού Α και απομακρύνεται από αυτή ρέοντας πάνω σε αυτή. Δηλαδή μετά την πρόσπτωση, στην αρχική διεύθυνση κίνησης οι μάζες δεν έχουν ταχύτητα. Η κάθετη δύναμη που ασκεί η επιφάνεια στο υγρό δίνεται από τη σχέση 2 F 2  = . Σ Λ 598 Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί (1) και (2) μεγάλου μήκους που διαρρέονται από ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα, βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Αν Ι1 = 2Ι2 τότε τα μέτρα των δυνάμεων Laplace FL,1 και FL,2 που ασκούνται στους αγωγούς είναι FL,1 = 2FL,2. Σ Λ 599 Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια ταλάντωσης Ε και πλάτος ταλάντωσης Αο. Τη χρονική στιγμή t1 που έχει χάσει τα 15/16 της αρχικής του ενέργειας, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι Αο/16. Σ Λ 600 Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση όταν μειώνεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος που ταλαντώνεται, μειώνεται και το μέτρο της δύναμης επαναφοράς που του ασκείται. Σ Λ Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς nprotopapas@avgouleaschool.gr