SlideShare a Scribd company logo

301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf

Φυσική Γ' Λυκείου

1 of 7
Download to read offline
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (301 – 400)
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
301
Λάθος. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων από τη θέση ισορροπίας είναι ίσος
με Τ/2 (Τ η περίοδος) και είναι ανεξάρτητος από το πλάτος. Άρα θα παραμείνει ίδιος.
302
Λάθος. Σχεδιάζοντας τις εντάσεις που οφείλονται σε καθέναν από τους δύο αγωγούς
στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης προκύπτει ότι τα δύο διανύσματα είναι
ομόρροπα, άρα αποκλείεται η συνισταμένη τους να είναι μηδέν.
303
Λάθος. Αν αντιστρέψουμε τη φορά του ρεύματος αντιστρέφεται η φορά της δύναμης
Laplace.
304
Σωστό. Ανάλογα με τον προσανατολισμό της επιφάνειας αλλάζει ο αριθμός των
δυναμικών γραμμών που διέρχονται μέσα από την επιφάνεια, άρα αλλάζει και η
μαγνητική ροή.
305
6.1. Λάθος. Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο μεταβάλλεται με το χρόνο
σύμφωνα με τη σχέση Φ = ΒΑσυνωt.
306
Λάθος. Όταν ένα στερεό σώμα ξεκινάει να περιστρέφεται έχει γωνιακή ταχύτητα
μηδέν αλλά η γωνιακή επιτάχυνση είναι διαφορετική από μηδέν.
307
Λάθος. Για τις ρευματικές γραμμές γνωρίζουμε ότι σε κάθε σημείο τους, το διάνυσμα
της ταχύτητας των μορίων του ρευστού είναι εφαπτόμενο σε αυτές.
308
Σωστό.
309
Σωστό.
310
Λάθος. Η λειτουργία ενός υδραυλικού ανυψωτήρα στηρίζεται στην αρχή του Πασκάλ.
311
Λάθος. Το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης στην Ελλάδα είναι ίσο με 220 2 V .
312
Λάθος. Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ορμής προκύπτει ότι η ταχύτητα του
συσσωματώματος έχει μέτρο ίσο με 2 / 2
 .
313
Λάθος. Το στερεό σώμα μπορεί να εκτελέσει σύνθετη κίνηση.
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
314
Λάθος. Συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια τους αυξάνουν την γωνιακή τους
ταχύτητα ενώ η στροφορμή τους ως προς τον άξονα περιστροφής μένει σταθερή.
315
Σωστό.
316
Λάθος. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από κάποιον άξονα
το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών που ασκούνται στο σώμα είναι ίσο με
την μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής του σώματος.
317
Λάθος. Η φλέβα του νερού της βρύσης γίνεται στενότερη καθώς πέφτει. Αυτό είναι
συνέπεια της εξίσωσης της συνέχειας (και της διατήρησης της ενέργειας).
318
Λάθος. Με το πείραμα του Έρστεντ αποδείχτηκε ότι γύρω από έναν ευθύγραμμο
ρευματοφόρο αγωγό, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο.
319
Λάθος. Η υδροστατική πίεση σε σημείο του πυθμένα του δοχείου δεν εξαρτάται από το
εμβαδόν της επιφάνειας του πυθμένα.
320
Λάθος. Ένα μηχανικό στερεό σώμα μπορεί να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση σε
οριζόντιο επίπεδο χωρίς την παρουσία κάποιας εξωτερικής δύναμης και χωρίς την
ύπαρξη τριβής.
321
Λάθος. Ίσχύει ότι pmax = 2p.
322
Λάθος. Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα αποσβεννύμενων
ταλαντώσεων.
323 Σωστό.
324 Λάθος. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν το πεδίο είναι ομογενές.
325
Λάθος. Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση.
326
Σωστό.
327 Λάθος. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι διανυσματικό μέγεθος.
328
Λάθος. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι διαφορετική από την μηχανική ενέργεια του
ταλαντούμενου συστήματος.
329
Λάθος. Η κίνηση της ρακέτας είναι σύνθετη.
330
Λάθος. Ο χρόνος είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις και ίσος με Τ/2.
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
331
Σωστό.
332
Λάθος. Αν οι δυνάμεις έχουν παράλληλους φορείς (ζεύγος δυνάμεων) το στερεό μπορεί
να εκτελέσει περιστροφική κίνηση.
333 Σωστό.
334
Λάθος. Η δύναμη Laplace που ασκείται σε έναν αγωγό εξαρτάται από το μήκος του
αγωγού που είναι μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
335
Λάθος. Θα πρέπει το πηνίο να αποτελεί μέρος ενός κλειστού κυκλώματος για να
διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα.
336
Λάθος. Η ταχύτητα εκροής θα δίνεται από τη σχέση 2gh
 = .
337
Λάθος. Η περίοδος της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος, που
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ελατηρίου σε κεκλιμένο επίπεδο είναι ανεξάρτητη
από τη γωνίας κλίσης φ του κεκλιμένου επιπέδου.
338
Λάθος. Το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης έχει μεν σταθερή τιμή η οποία όμως
εξαρτάται από τη γωνιακή συχνότητα περιστροφής του πλαισίου.
339
Σωστό.
340
Λάθος. Σε μία μηχανική ταλάντωση, όταν η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ
μεγάλη, η κίνηση γίνεται απεριοδική.
341
Σωστό. Η μαγνητική ροή είναι μηδέν, αφού το κυκλικό πλαίσιο σχηματίζει γωνία 0ο με
τις δυναμικές γραμμές του πεδίου, οπότε η μείωση του μέτρου του μαγνητικού πεδίου
δεν επιφέρει καμιά μεταβολή στη μαγνητική ροή.
342
Λάθος. Η παροχή του ποταμού είναι σταθερή.
343
Λάθος. Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πάρα πολλές
συχνότητες.
344
Λάθος. Θα πρέπει για να ασκηθεί δύναμη Laplace ο αγωγός να διαρρέεται από ρεύμα.
345
Σωστό.
346
Σωστό, γιατί τότε το σώμα επιβραδύνεται.
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
347
Λάθος. Οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες στον άξονα του σωληνοειδούς.
348
Λάθος. Η ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μικρότερη
από 2 Α.
349
Λάθος. Το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση μεταβάλλεται ανάλογα με
την ταχύτητα του σώματος.
350
Λάθος. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους
ισούται με την περίοδο του διακροτήματος και δίνεται από τη σχέση
1 2
1
f f

 =
−
. Αν η
διαφορά των συχνοτήτων μειωθεί, τότε η περίοδος του διακροτήματος αυξάνεται.
351
Σωστό. Αφού το πεδίο είναι ανομοιογενές, σε κάθε σημείο του η ένταση του
μαγνητικού πεδίου θα έχει διαφορετική τιμή.
352
Λάθος. Κατά το συντονισμό η απορρόφηση ενέργειας που προσφέρεται από την
εξωτερική περιοδική δύναμη γίνεται μέγιστη.
353
Λάθος. Κατά την κίνηση ενός ιδανικού ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα ή μιας φλέβας
η παροχή μένει σταθερή.
354
Σωστό. Η κατεύθυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου εξαρτάται από τη φορά του
ρεύματος και όχι από το μέτρο της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.
355
Λάθος. Επειδή το ρεύμα θα αυξηθεί κατά 2Ι, αυτό σημαίνει ότι θα τριπλασιαστεί,
οπότε τριπλασιάζεται και η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του αγωγού.
356
Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση V = BAω και αφού ω = 2π/Τ, ο υποδιπλασιασμός της
περιόδου Τ επιφέρει διπλασιασμό του ω και διπλασιασμό του V.
357
Σωστό. Αν φ = 180ο το πλάτος της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης
προκύπτει με την αφαίρεση των πλατών των αρχικών εξισώσεων και έτσι
προκύπτει ότι Αολ = Α.
358
Λάθος, η μέση ισχύς θα γίνει ίση με P/9.
359
Λάθος. Όλα τα μόρια μιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού κινούνται με την ίδια
ταχύτητα αν η φλέβα έχει σταθερή διατομή.
360
Λάθος. Το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων που δρουν σε ένα στερεό
που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή του
ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του.
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
361
Λάθος. Η μαγνητική ροή είναι μονόμετρο μέγεθος αλλά εκφράζει τον αριθμό των
δυναμικών γραμμών που διέρχονται από μία επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα
μαγνητικό πεδίο.
362
Σωστό.
363
Λάθος. Όταν θέλουμε να φτάσει μακριά το νερό που βγαίνει από το λάστιχο του
ποτίσματος κλείνουμε με το δάχτυλό μας ένα μέρος της διατομής του ή πιέζουμε την
άκρη του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα αλλά η παροχή μένει ίδια.
364
Σωστό. Πρόκειται για τον ορισμό της ροπής αδράνειας.
365
Σωστό.
366
Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση FL = BILημφ, αρχικά η δύναμη Laplace έχει μέτρο ίσο με
ΒΙL και μετά την περιστροφή θα έχει μέτρο ίσο με BIL/2.
367
Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση Φ = ΒSσυνα, αρχικά η μαγνητική ροή έχει μέτρο ίσο με
ΒS και το τέλος θα έχει μέτρο ίσο με ΒS/2 (αφού α = 60ο).
368
Λάθος. Προκύπτει Ι2 = 3Ι1.
369
Λάθος. Οι θαλαμίσκοι του λούνα παρκ εκτελούν μεταφορική κίνηση σε καμπυλόγραμμη
τροχιά.
370
Λάθος. Κατά το συντονισμό όσο μειώνεται η σταθερά απόσβεσης αυξάνεται το
πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης.
371
Λάθος. Το spin της Γης μένει σταθερό.
372
Λάθος. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος εξαρτάται και από τις διαστάσεις του
σώματος αλλά και από την κατανομή της μάζας ως προς τον άξονα περιστροφής.
373
Λάθος. Οι δυναμικές γραμμές είναι κλειστές.
374 Σωστό.
375
Λάθος. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και σε σύνθετες κινήσεις,
υπό προϋποθέσεις (πρέπει ο άξονας περιστροφής να είναι άξονας συμμετρίας να
διέρχεται από το κέντρο μάζας και να μην αλλάζει προσανατολισμό κατά τη διάρκεια
της κίνησής του).
Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4
Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς
376
Λάθος. Όταν ένα κύλινδρος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση σε οριζόντιο δάπεδο όλα
του τα σημεία έχουν ίδιου μέτρου ταχύτητα.
377
Σωστό.
378
Σωστό.
379
Λάθος. Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το τετράγωνο πλαίσιο είναι ίση με Φ = Βα2,
ενώ από το κυκλικό πλαίσιο Φ = Βπα2, δηλαδή είναι μεγαλύτερη στο κυκλικό πλαίσιο.
380
Σωστό. Γιατί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με τη συνισταμένη δύναμη η οποία
μεγιστοποιείται κατά μέτρο στις ακραίες θέσεις.
381
Σωστό.
382
Λάθος. Τα σημεία του άξονα περιστροφής μένουν ακίνητα.
383 Λάθος. Η μονάδα της σταθεράς απόσβεσης b στο S.I. είναι το 1 (Ν∙s)/m.
384
Λάθος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, είναι
ίσο με
1 2
2
2 2


 = 
 −
.
385
Λάθος, κοντά τους πόλους ενός μαγνήτη οι δυναμικές γραμμές πυκνώνουν.
386
Λάθος. Σε μια κεντρική και ελαστική κρούση το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων
του ενός σώματος πριν και μετά την κρούση είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα
των ταχυτήτων του άλλου σώματος πριν και μετά την κρούση.
387
Λάθος. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα
έχει πάντα ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος ως προς τον άξονα
περιστροφής.
388
Λάθος. Για να προκύψει πλάτος Α1 + Α2 θα πρέπει οι επιμέρους
ταλαντώσεις να έχουν ίδια γωνιακή συχνότητα πράγμα που δεν
συμβαίνει.
389 Σωστό.
390
Λάθος. Μια πλάγια κρούση μπορεί να είναι ελαστική.

Recommended

201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-απαντησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdf
401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdf401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdf
401_500_-νέο-_απαντήσεις_σωσυού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
201_300_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
[Φυσική Προσανατολισμού Γ' Λυκείου] Πανελλαδικές 2016 (ΘΕΜΑΤΑ)
[Φυσική Προσανατολισμού Γ' Λυκείου] Πανελλαδικές 2016 (ΘΕΜΑΤΑ)[Φυσική Προσανατολισμού Γ' Λυκείου] Πανελλαδικές 2016 (ΘΕΜΑΤΑ)
[Φυσική Προσανατολισμού Γ' Λυκείου] Πανελλαδικές 2016 (ΘΕΜΑΤΑ)Dimitris Kontoudakis
 

More Related Content

Similar to 301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf

ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdfΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdfΜαυρουδης Μακης
 
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης
Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής ΚατεύθυνσηςΕπαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης
Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσηςkostas Th
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)Dimitris Kontoudakis
 
Epan Phys Kat 09
Epan Phys Kat 09Epan Phys Kat 09
Epan Phys Kat 09pefkounar
 
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
φυσικης γ΄γυμνασιου εννεα θεματα
φυσικης γ΄γυμνασιου  εννεα θεματαφυσικης γ΄γυμνασιου  εννεα θεματα
φυσικης γ΄γυμνασιου εννεα θεματαΜαυρουδης Μακης
 
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdfΜαυρουδης Μακης
 
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσειςsfoti
 
Third experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratoryThird experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratoryntsormpa
 

Similar to 301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf (20)

physics ταλαντώσεις
physics ταλαντώσειςphysics ταλαντώσεις
physics ταλαντώσεις
 
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdfΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf
 
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-απαντήσεις_σωστού-λάθους.pdf
 
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
 
επαγωγή
επαγωγήεπαγωγή
επαγωγή
 
2004 physics
2004 physics2004 physics
2004 physics
 
Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης
Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής ΚατεύθυνσηςΕπαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης
Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Λυκείου (ΘΕΜΑΤΑ)
 
Epan Phys Kat 09
Epan Phys Kat 09Epan Phys Kat 09
Epan Phys Kat 09
 
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
Θέματα φυσικής προσανατολισμού πανελλαδικές 2018
 
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
 
φυσικης γ΄γυμνασιου εννεα θεματα
φυσικης γ΄γυμνασιου  εννεα θεματαφυσικης γ΄γυμνασιου  εννεα θεματα
φυσικης γ΄γυμνασιου εννεα θεματα
 
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
 
Mixail rigid body
Mixail rigid bodyMixail rigid body
Mixail rigid body
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
Θέματα φυσικής πανελλαδικές 2021
 
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
 
2008 physics
2008 physics2008 physics
2008 physics
 
2005 physics
2005 physics2005 physics
2005 physics
 
Exercises19
Exercises19Exercises19
Exercises19
 
Third experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratoryThird experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratory
 

More from Μαυρουδης Μακης

Διαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdf
Διαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdfΔιαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdf
Διαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdfΜαυρουδης Μακης
 
Θερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.ppt
Θερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.pptΘερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.ppt
Θερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.pptΜαυρουδης Μακης
 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptx
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptxΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptx
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptxΜαυρουδης Μακης
 
ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptx
ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptxΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptx
ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptxΜαυρουδης Μακης
 
Astrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdf
Astrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdfAstrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdf
Astrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdfΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσεις
ασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσειςασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσεις
ασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσειςΜαυρουδης Μακης
 
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
 
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
 
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
 
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfγ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΜαυρουδης Μακης
 

More from Μαυρουδης Μακης (20)

Διαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdf
Διαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdfΔιαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdf
Διαγράμματα θέσης - χρόνου ,ταχύτητας χρόνου .pdf
 
Θερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.ppt
Θερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.pptΘερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.ppt
Θερμότητα θερμοκρασία Κλίμακες θερμοκρασιών.ppt
 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptx
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptxΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptx
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυναμόμετρα Νόμοι του Newton2022-2023.pptx
 
ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptx
ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptxΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptx
ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022-2023.pptx
 
Astrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdf
Astrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdfAstrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdf
Astrobiology Comic (Issue 1)για παιδιά Γυμνασίου.pdf
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdfΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.pdf
 
ασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσεις
ασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσειςασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσεις
ασκήσεις πάνω στις απλές αρμονικές ταλαντώσεις
 
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
 
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
 
TheoryA.pdf
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdf
 
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
 
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
 
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfγ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
 
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
 
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptxΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
 
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
 
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
 

Recently uploaded

Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.docΤο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doceucharis
 
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333Δώρα Κωνσταντίνου
 
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111Δώρα Κωνσταντίνου
 
egkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdf
egkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdfegkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdf
egkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdfssuser5750e1
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333Δώρα Κωνσταντίνου
 
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222Δώρα Κωνσταντίνου
 
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptxΗ παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptxGeorgiaNianioglou
 
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβ
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβΟι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβ
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβGeorgiaNianioglou
 
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...Δήμητρα Τζίνου
 
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptx
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptxΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptx
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptxmarpolaki
 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptxΟ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptxGeorgiaNianioglou
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίαση
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίασηΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίαση
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίασηSocratis Vasiopoulos
 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdf
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdfΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdf
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdfMaria Koufopoulou
 
ParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήνας
ParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήναςParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήνας
ParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήναςTassos Karampinis
 
Μαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptx
Μαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptxΜαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptx
Μαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptxeucharis
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥIrini Panagiotaki
 
Allilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptx
Allilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptxAllilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptx
Allilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptx36dimperist
 
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptxΛειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptxiliana stavrou
 
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptxΟι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptxGeorgiaNianioglou
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdf
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdfΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdf
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdfMaria Koufopoulou
 

Recently uploaded (20)

Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.docΤο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
 
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 3333333333
 
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 1111111111
 
egkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdf
egkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdfegkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdf
egkiklios_eggrafes_nipiagogeia_sxoleio.pdf
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑ 33333333333
 
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222
Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας 2222222222
 
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptxΗ παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
 
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβ
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβΟι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβ
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη.pptx ωψωψβωψβψφβψφχββχφβχβχβ
 
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη Φώτογλου Κωνστ...
 
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptx
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptxΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptx
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.pptx
 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptxΟ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίαση
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίασηΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίαση
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σύντομη παρουσίαση
 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdf
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdfΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdf
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2).pdf
 
ParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήνας
ParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήναςParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήνας
ParkoGoudiF-ΠαρουσίασηΤηςΠεριβαλλοντικήςΟμάδαςΤου56ουΓυμνασίουΑθήνας
 
Μαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptx
Μαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptxΜαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptx
Μαρίνα Διαμαντή- Marina and the Diamonds.pptx
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Μετανάστευση Πολιτική Παιδεία Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
 
Allilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptx
Allilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptxAllilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptx
Allilografoume_Paradosiaka_me_to_3o_Rizas_Zakinthou.pptx
 
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptxΛειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
 
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptxΟι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdf
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdfΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdf
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33.pdf
 

301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf

 • 1. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (301 – 400) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 301 Λάθος. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων από τη θέση ισορροπίας είναι ίσος με Τ/2 (Τ η περίοδος) και είναι ανεξάρτητος από το πλάτος. Άρα θα παραμείνει ίδιος. 302 Λάθος. Σχεδιάζοντας τις εντάσεις που οφείλονται σε καθέναν από τους δύο αγωγούς στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης προκύπτει ότι τα δύο διανύσματα είναι ομόρροπα, άρα αποκλείεται η συνισταμένη τους να είναι μηδέν. 303 Λάθος. Αν αντιστρέψουμε τη φορά του ρεύματος αντιστρέφεται η φορά της δύναμης Laplace. 304 Σωστό. Ανάλογα με τον προσανατολισμό της επιφάνειας αλλάζει ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που διέρχονται μέσα από την επιφάνεια, άρα αλλάζει και η μαγνητική ροή. 305 6.1. Λάθος. Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Φ = ΒΑσυνωt. 306 Λάθος. Όταν ένα στερεό σώμα ξεκινάει να περιστρέφεται έχει γωνιακή ταχύτητα μηδέν αλλά η γωνιακή επιτάχυνση είναι διαφορετική από μηδέν. 307 Λάθος. Για τις ρευματικές γραμμές γνωρίζουμε ότι σε κάθε σημείο τους, το διάνυσμα της ταχύτητας των μορίων του ρευστού είναι εφαπτόμενο σε αυτές. 308 Σωστό. 309 Σωστό. 310 Λάθος. Η λειτουργία ενός υδραυλικού ανυψωτήρα στηρίζεται στην αρχή του Πασκάλ. 311 Λάθος. Το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης στην Ελλάδα είναι ίσο με 220 2 V . 312 Λάθος. Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ορμής προκύπτει ότι η ταχύτητα του συσσωματώματος έχει μέτρο ίσο με 2 / 2  . 313 Λάθος. Το στερεό σώμα μπορεί να εκτελέσει σύνθετη κίνηση.
 • 2. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 314 Λάθος. Συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια τους αυξάνουν την γωνιακή τους ταχύτητα ενώ η στροφορμή τους ως προς τον άξονα περιστροφής μένει σταθερή. 315 Σωστό. 316 Λάθος. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από κάποιον άξονα το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών που ασκούνται στο σώμα είναι ίσο με την μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής του σώματος. 317 Λάθος. Η φλέβα του νερού της βρύσης γίνεται στενότερη καθώς πέφτει. Αυτό είναι συνέπεια της εξίσωσης της συνέχειας (και της διατήρησης της ενέργειας). 318 Λάθος. Με το πείραμα του Έρστεντ αποδείχτηκε ότι γύρω από έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. 319 Λάθος. Η υδροστατική πίεση σε σημείο του πυθμένα του δοχείου δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του πυθμένα. 320 Λάθος. Ένα μηχανικό στερεό σώμα μπορεί να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς την παρουσία κάποιας εξωτερικής δύναμης και χωρίς την ύπαρξη τριβής. 321 Λάθος. Ίσχύει ότι pmax = 2p. 322 Λάθος. Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα αποσβεννύμενων ταλαντώσεων. 323 Σωστό. 324 Λάθος. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν το πεδίο είναι ομογενές. 325 Λάθος. Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση. 326 Σωστό. 327 Λάθος. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι διανυσματικό μέγεθος. 328 Λάθος. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι διαφορετική από την μηχανική ενέργεια του ταλαντούμενου συστήματος. 329 Λάθος. Η κίνηση της ρακέτας είναι σύνθετη. 330 Λάθος. Ο χρόνος είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις και ίσος με Τ/2.
 • 3. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 331 Σωστό. 332 Λάθος. Αν οι δυνάμεις έχουν παράλληλους φορείς (ζεύγος δυνάμεων) το στερεό μπορεί να εκτελέσει περιστροφική κίνηση. 333 Σωστό. 334 Λάθος. Η δύναμη Laplace που ασκείται σε έναν αγωγό εξαρτάται από το μήκος του αγωγού που είναι μέσα στο μαγνητικό πεδίο. 335 Λάθος. Θα πρέπει το πηνίο να αποτελεί μέρος ενός κλειστού κυκλώματος για να διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα. 336 Λάθος. Η ταχύτητα εκροής θα δίνεται από τη σχέση 2gh  = . 337 Λάθος. Η περίοδος της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος, που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ελατηρίου σε κεκλιμένο επίπεδο είναι ανεξάρτητη από τη γωνίας κλίσης φ του κεκλιμένου επιπέδου. 338 Λάθος. Το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης έχει μεν σταθερή τιμή η οποία όμως εξαρτάται από τη γωνιακή συχνότητα περιστροφής του πλαισίου. 339 Σωστό. 340 Λάθος. Σε μία μηχανική ταλάντωση, όταν η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ μεγάλη, η κίνηση γίνεται απεριοδική. 341 Σωστό. Η μαγνητική ροή είναι μηδέν, αφού το κυκλικό πλαίσιο σχηματίζει γωνία 0ο με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου, οπότε η μείωση του μέτρου του μαγνητικού πεδίου δεν επιφέρει καμιά μεταβολή στη μαγνητική ροή. 342 Λάθος. Η παροχή του ποταμού είναι σταθερή. 343 Λάθος. Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πάρα πολλές συχνότητες. 344 Λάθος. Θα πρέπει για να ασκηθεί δύναμη Laplace ο αγωγός να διαρρέεται από ρεύμα. 345 Σωστό. 346 Σωστό, γιατί τότε το σώμα επιβραδύνεται.
 • 4. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 347 Λάθος. Οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες στον άξονα του σωληνοειδούς. 348 Λάθος. Η ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μικρότερη από 2 Α. 349 Λάθος. Το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του σώματος. 350 Λάθος. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους ισούται με την περίοδο του διακροτήματος και δίνεται από τη σχέση 1 2 1 f f   = − . Αν η διαφορά των συχνοτήτων μειωθεί, τότε η περίοδος του διακροτήματος αυξάνεται. 351 Σωστό. Αφού το πεδίο είναι ανομοιογενές, σε κάθε σημείο του η ένταση του μαγνητικού πεδίου θα έχει διαφορετική τιμή. 352 Λάθος. Κατά το συντονισμό η απορρόφηση ενέργειας που προσφέρεται από την εξωτερική περιοδική δύναμη γίνεται μέγιστη. 353 Λάθος. Κατά την κίνηση ενός ιδανικού ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα ή μιας φλέβας η παροχή μένει σταθερή. 354 Σωστό. Η κατεύθυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου εξαρτάται από τη φορά του ρεύματος και όχι από το μέτρο της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. 355 Λάθος. Επειδή το ρεύμα θα αυξηθεί κατά 2Ι, αυτό σημαίνει ότι θα τριπλασιαστεί, οπότε τριπλασιάζεται και η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του αγωγού. 356 Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση V = BAω και αφού ω = 2π/Τ, ο υποδιπλασιασμός της περιόδου Τ επιφέρει διπλασιασμό του ω και διπλασιασμό του V. 357 Σωστό. Αν φ = 180ο το πλάτος της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης προκύπτει με την αφαίρεση των πλατών των αρχικών εξισώσεων και έτσι προκύπτει ότι Αολ = Α. 358 Λάθος, η μέση ισχύς θα γίνει ίση με P/9. 359 Λάθος. Όλα τα μόρια μιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού κινούνται με την ίδια ταχύτητα αν η φλέβα έχει σταθερή διατομή. 360 Λάθος. Το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων που δρουν σε ένα στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του.
 • 5. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 361 Λάθος. Η μαγνητική ροή είναι μονόμετρο μέγεθος αλλά εκφράζει τον αριθμό των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από μία επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. 362 Σωστό. 363 Λάθος. Όταν θέλουμε να φτάσει μακριά το νερό που βγαίνει από το λάστιχο του ποτίσματος κλείνουμε με το δάχτυλό μας ένα μέρος της διατομής του ή πιέζουμε την άκρη του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα αλλά η παροχή μένει ίδια. 364 Σωστό. Πρόκειται για τον ορισμό της ροπής αδράνειας. 365 Σωστό. 366 Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση FL = BILημφ, αρχικά η δύναμη Laplace έχει μέτρο ίσο με ΒΙL και μετά την περιστροφή θα έχει μέτρο ίσο με BIL/2. 367 Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση Φ = ΒSσυνα, αρχικά η μαγνητική ροή έχει μέτρο ίσο με ΒS και το τέλος θα έχει μέτρο ίσο με ΒS/2 (αφού α = 60ο). 368 Λάθος. Προκύπτει Ι2 = 3Ι1. 369 Λάθος. Οι θαλαμίσκοι του λούνα παρκ εκτελούν μεταφορική κίνηση σε καμπυλόγραμμη τροχιά. 370 Λάθος. Κατά το συντονισμό όσο μειώνεται η σταθερά απόσβεσης αυξάνεται το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης. 371 Λάθος. Το spin της Γης μένει σταθερό. 372 Λάθος. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος εξαρτάται και από τις διαστάσεις του σώματος αλλά και από την κατανομή της μάζας ως προς τον άξονα περιστροφής. 373 Λάθος. Οι δυναμικές γραμμές είναι κλειστές. 374 Σωστό. 375 Λάθος. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και σε σύνθετες κινήσεις, υπό προϋποθέσεις (πρέπει ο άξονας περιστροφής να είναι άξονας συμμετρίας να διέρχεται από το κέντρο μάζας και να μην αλλάζει προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της κίνησής του).
 • 6. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 376 Λάθος. Όταν ένα κύλινδρος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση σε οριζόντιο δάπεδο όλα του τα σημεία έχουν ίδιου μέτρου ταχύτητα. 377 Σωστό. 378 Σωστό. 379 Λάθος. Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το τετράγωνο πλαίσιο είναι ίση με Φ = Βα2, ενώ από το κυκλικό πλαίσιο Φ = Βπα2, δηλαδή είναι μεγαλύτερη στο κυκλικό πλαίσιο. 380 Σωστό. Γιατί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με τη συνισταμένη δύναμη η οποία μεγιστοποιείται κατά μέτρο στις ακραίες θέσεις. 381 Σωστό. 382 Λάθος. Τα σημεία του άξονα περιστροφής μένουν ακίνητα. 383 Λάθος. Η μονάδα της σταθεράς απόσβεσης b στο S.I. είναι το 1 (Ν∙s)/m. 384 Λάθος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, είναι ίσο με 1 2 2 2 2    =   − . 385 Λάθος, κοντά τους πόλους ενός μαγνήτη οι δυναμικές γραμμές πυκνώνουν. 386 Λάθος. Σε μια κεντρική και ελαστική κρούση το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του ενός σώματος πριν και μετά την κρούση είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του άλλου σώματος πριν και μετά την κρούση. 387 Λάθος. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα έχει πάντα ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής. 388 Λάθος. Για να προκύψει πλάτος Α1 + Α2 θα πρέπει οι επιμέρους ταλαντώσεις να έχουν ίδια γωνιακή συχνότητα πράγμα που δεν συμβαίνει. 389 Σωστό. 390 Λάθος. Μια πλάγια κρούση μπορεί να είναι ελαστική.
 • 7. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού – Επανάληψη 4 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς 391 Λάθος. Εξαρτάται και από την απόσταση του φορέα της δύναμης από τον άξονα περιστροφής. 392 Λάθος. Η δύναμη τη στιγμή της κρούσης έχει διεύθυνση κάθετη στον τοίχο. 393 Λάθος. Η επιτάχυνση ενός σημείου της περιφέρειας του τροχού είναι ίση με το διανυσματικό άθροισμα της επιτρόχιας επιτάχυνσης και της κεντρομόλου επιτάχυνσης. 394 Λάθος. Αν η διαφορά φάσης είναι ίση με το μηδέν, τότε το πλάτος της ταλάντωσης μεγιστοποιείται. 395 Λάθος. Στην έκκεντρη κρούση τα σώματα μετά την κρούση κινούνται σε τυχαίες διευθύνσεις. 396 Σωστό. 397 Λάθος. Ο χρόνος για την μετάβαση από τη θέση ισορροπίας στη θέση +Α/2 είναι ίσος με Τ/12. 398 Λάθος. Για να αυξάνεται το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος το σώμα θα κινείται προς τις ακραίες θέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η κινητική του ενέργεια θα μειώνεται. 399 Σωστό. 400 Σωστό. Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς nprotopapas@avgouleaschool.gr