21st century skill for librarian

7,504 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง บรรณารักษ์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 31 มกราคม 2556 จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

Published in: Education
1 Comment
10 Likes
Statistics
Notes
 • ขอเชิญคุณวายเป็นที่ปรึกษาชมรมห้องสมุดบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

  รับแล้วนะ ขอบคุณมากๆ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,944
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

21st century skill for librarian

 1. 1. โครงการประชุมวิชาการเรื อง บรรณารักษ์ กบการเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 ัทกษะแหงอนาคตทักษะแห่ งอนาคตการเรยนร นศตวรรษทการเรี ยนร้ ู ในศตวรรษที 21คุณครูบรรณารกษจะนาไปใชอยางไรคณครบรรณารั กษ์ จะนําไปใช้ อย่ างไร วันที 31 มกราคม 2556 นายเมฆิินทร์์ ลิขิตบุญฤทธิิ ิ นักจัดการความรู้อาวุโส (ฝ่ ายพัฒนาเครื อข่าย) สํานักงานอุทยานการเรี ยนรู้
 2. 2. โลกกาลงจะเปลยนไป... โลกกําลังจะเปลียนไป ความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีี โ โ ระบบเศรษฐกิจทีมีการแข่งขัน ประชากรมีมากขึน สังคมแห่งการเรี ยนรูู้ โอกาสและความกาวหนา โอกาสและความก้ าวหน้ าทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 3. 3. การศึกษาต้ องมีการเปลียนแปลงหรื อไม่...ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 4. 4. การเรี ยนรูู้ มันเปลียนไปเยอะแค่ ไหน... Notebook หนังสือ สือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ Tablet Netbookทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 5. 5. กรอบความคิดเพือการเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 ภาคเพอทกษะแหงศตวรรษท ภาคีเพือทักษะแห่ งศตวรรษที 21 (The Partnership for 21st Century Skills)ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 6. 6. วิชาแกนทีต้ องเรี ยนรู้ - ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรื อศิลปะการใช้ ภาษา ภาษาองกฤษ การอาน หรอศลปะการใชภาษา - ภาษาทีสําคัญของโลก - ศิลปะ - คณิตศาสตร์ คณตศาสตร CORE - เศรษฐศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - ภมิศาสตร์ ภูมศาสตร SUBJECTS - ประวัติศาสตร์ - การปกครองและหน้้ าทีีพลเมืือง ปทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 7. 7. 21st CENTURY THEMES แนวคิดสําคัญในศตวรรษที 21 - จิตสํานึกต่อโลก - ความร้ พืนฐานดานการเงน และการเปนผูประกอบการ ความรู นฐานด้ านการเงิน และการเป็ นผ้ - ความรู้พืนฐานด้ านพลเมือง - ความรู้พืนฐานด้ านสุขภาพ - ความร้ พืนฐานดานสงแวดลอม ความรู นฐานด้ านสิงแวดล้ อมทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 8. 8. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม - ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม - การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา - การสือสารและการร่วมมือทํางาน ทกษะดานสารสนเทศ สอ และเทคโนโลยี ทักษะด้ านสารสนเทศ สือ และเทคโนโลย - ความรู้พืนฐานด้ านสารสนเทศ - ความร้ พืนฐานดานสอ ความรู นฐานด้ านสือ - ความรู้พืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ทักษะชีีวตและการทํางาน ั ิ - ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ่ - ความคิดริ เริ มและการชีนําตนเอง - ทักษะทางสังคมและการเรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรม - การเพิมผลผลิตและการรู้รับผิด - ความเป็ นผู้นําและความรับผิดชอบทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 9. 9. ระบบสนบสนุนการศึึกษาของศตวรรษทีี 21 ั - มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที 21 มาตรฐานและการประเมนของศตวรรษท - หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที 21 - การพัฒนาทางวิิชาชีีพของศตวรรษทีี 21 ั - สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรูู้ของศตวรรษที 21ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 10. 10. สููตรสําเร็จ 3Rs 4Cs 3R มาจาก 3Rs Reading การอ่าน Writing การเขียน Arithmetic การคํานวณ การคานวณ 4Cs มาจาก Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ การคดวเคราะห Communication การสือสาร Collaboration ความร่่วมมืือ Creativity ความคิดสร้ างสรรค์ yทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 11. 11. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 12. 12. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 13. 13. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 14. 14. “If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original ” original. Ken Robinsonทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 15. 15. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 16. 16. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 17. 17. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 18. 18. ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 19. 19. อะไรคือสิงทีเรากําลังนําเสนอ ? Starbucks S b k ่ .... สถานทีทีอยูระหว่างบ้านกับทีทํางาน Apple …. เครื องมือทีใช้ปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ บริ ษทเงินทุุน ..... หนทางในการไปสูู่อิสระภาพทางการเงิน ั โรงเรยน โรงเรี ยน .....ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 20. 20. เรากําลังขาย สินค้้ าหรืื อ ประสบการณ์์ ปทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 21. 21. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative. k j i ti สุดยอด ศิลปะของการสอน คืือการปลุกใ ้ สนุกในการสร้้ างสรรค์์ ให้ ใ I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn. ขาพเจาไมเคยสอนลูกศษย ข้ าพเจ้ าไม่เคยสอนลกศิษย์ ข้ าพเจ้ าเพียงแต่สร้ าง บรรยากาศและ สภาพแวดลอมใหพวกเขาสามารถเรยนรู ด สภาพแวดล้ อมให้ พวกเขาสามารถเรี ยนร้ ได้ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 22. 22. เขาใจเทรนดของโลก เข้ าใจเทรนด์ ของโลกทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 23. 23. คุณครูและบรรณารกษยุคใหม คณครและบรรณารั กษ์ ยคใหม่ Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรู้พนฐานสําหรั บวิชาชีพ ื บรรณารั กษ์ งานจัดหา งานจดหา งานวิเคราะห์ งานบริการ งานบริหาร ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โ โ ี ความคิดสร้้ างสรรค์์ ในการทํางาน ิ ํ สือสังคมสมัยใหม่ (Social Media) สอสงคมสมยใหม Media) การสรางเครอขายสงคมออนไลน การสร้ างเครือข่ ายสังคมออนไลน์ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 24. 24. CYBRARIAN C  C ‐ Creative, Cyber, Collaboration Creative Cyber Collaboration Y  ‐ You / USER B  ‐ Brainstorm, Book, Beyond R  R ‐ Reference A ‐ Advice R ‐ Read, Report R d R I ‐ , , Idea, IT, Internet A ‐ Answer N ‐ Nothing Impossible Nothing Impossible ตนฉบบและอานเพมเตมไดที : htt // ้ ั ่ ิ ิ ไ ้ http://www.libraryhub.in.th/2010/12/23/whats-cybrarian-mean// lib h b i th/2010/12/23/ h t b iทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 25. 25. ทักษะทีีจําเป็็ นสําหรับบรรณารักษ์์ และคุณครูในศตวรรษทีี 21 ํ สายปฏิบติ ฏ ั สายบริ หาร 1. ความสามารถทีจะยอมรับความ 1. ทักษะเรื องการบริ หารจัดการโครงการ เปลียนแปลง 2. ความสามารถในการตอบคําถามและ 2. นําสือออนไลน์เข้ ามาใช้ เพือความ ประเมิน สะดวกสบาย 3. ความสามารถในการวิเคราะห์หาความ 3. ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาด้ าน ต้ องการของผู้ใช้ บริ การ เทคโนโลยีเบืองต้ น 4. วิวยทัศน์ในการเปลียนภาพลักษณ์ ั 4. ความสามารถในการเรี ยนรู้ด้านเทคโนโลยี 5. การวิเคราะห์หาโอกาสและความเสียงของ 5. ความสามารถในการรวบรวมไอเดียจากสือ งานไอที ออนไลน์ตางๆ ่ 6. ขายไอเดียทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 26. 26. ทกษะดานไอททพวกเราตองร ทักษะด้ านไอทีทพวกเราต้ องร้ ู ีคุุณครูบรรณารั กษ์ ไม่ ใช่ โปรแกรมเมอร์ แล้ วทําไมบรรณารั กษ์ ต้องร้ ู ไอทีทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 27. 27. ไอทสาหรบบรรณารกษ ไอทีสาหรับบรรณารักษ์ ํ (Know + Understand + Apply) (K U d t d A l ) Know Understand Apply pp y ร้ ู จก ั เข้ าใจ นําไปใช้โปรแกรมทีใช้ พมพ์ งานคือ... ิ โปรแกรมฟรีแวร์ ใส่ เลขหน้ าในเอกสาร...โปรแกรมทใชดูเว็บไซต์ คือ...โปรแกรมทีใช้ ดเวบไซตคอ... โปรแกรมแชรแวร โปรแกรมแชร์ แวร์ บนทกรู ปจากเวบไซต.... บันทึกรปจากเว็บไซต์ ....โปรแกรมทีใช้ ดวีดโอคือ... ู ี โปรแกรมลิขสิทธ์ การจัดแผ่ นพับโบรชัวร์โปรแกรมทีใช้ ดรปคือ... ูู โปรแกรมโอเพ่ นซอร์ ส การใส่ สูตรคํานวณผลรวมโปรแกรมทีใช้ ฟังเพลงคือ... โปรแกรมระบบปฏิบัตการิ .....................................ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 28. 28. ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมสานกงาน ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน ความรูู้และทักษะในกลุุ่มโปรแกรมสําหรั บสือ ความรู้และทักษะด้ านการใช้ งานระบบเครือข่ าย ความรู้และทักษะในกลุ่มพืนฐานคอมพิวเตอร์ ความรู้และทักษะทีเกียวกับอุปกรณ์ อืนๆไอทในหองสมุดไอทีในห้ องสมด ความรู้ และทักษะในกลุ่ มการใช้้ งานอินเทอร์์ เน็็ต ั ใ ใ ิไมยากอยางทคดไม่ ยากอย่ างทีคิด ความรู ละทกษะการใชงานเวบไซต 2.0 ความร้ และทักษะการใช้ งานเว็บไซต์ 2 0 ล ูส รั ลองดสิครบทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 29. 29. ความคดสรางสรรคมาจากไหน ความคิดสร้ างสรรค์ มาจากไหนทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 30. 30. ความคิดสร้ างสรรค์์ คดบวก ิ วสดุ ั การแกปญหา การแก้ปัญหา ลองทําผิด สามญสานก สามัญสํานึก ลองทําวิธีใหม่ ปฏิบติได้จริ ง ั ทางเลือก สังเกตพฤติกรรมมนุษย์ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 31. 31. แผนทีความคิด (Mind Map) : เครืองมือกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ ใช้ แสดงการเชือมโยงข้ อมูลเกียวกับเรืองใดเรืองหนึงระหว่ างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคดยอยทเกยวของสมพนธกน ลกษณะการเขยนผงความคด เทคนิคการคิด และความคิดย่ อยทีเกียวข้ องสั มพันธ์ กน ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนคการคด ั คือ นําประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็ นหลัก แล้ วต่ อด้ วยประเด็นรองในชันถัดไป *** แนะนําโปรแกรม X-mind (โปรแกรม OSS)ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 32. 32. เครือข่ ายโลก - เครื อข่ ายสังคมออนไลน์เครอขายโลก เครอขายสงคมออนไลน วีดีโอแนะนํา Social Mediaทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 33. 33. นายห้ องสมดชวนทําความร้ ูจก “เว็บไซต์เพือการเรี ยนการสอนยคใหม่” ุ ั ุ แนะนําเว็บไซต์ น่าสนใจเกียวกับวงการศึกษาทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 34. 34. นายห้ องสมดแนะนําให้ อาน “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพือศตวรรษที 21” ุ ่ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 35. 35. นายห้ องสมดแนะนําให้ ดู วีดโอ “การเรี ยนร้ ูในศตวรรษที 21” ุ ี http://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4 htt // tb / t h? tE32HERiE 4ทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ – http://www.libraryhub.in.th
 36. 36. นายห้ องสมดแนะนําให้ ตามอ่านบันทึก “ทักษะของครในศตวรรษที 21” ของ gotoknow ุ ู gทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 37. 37. ถาม‐ตอบ ANSWERทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร
 38. 38. แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดท แลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th lib h b i th www.kindaiproject.net www kindaiproject net www.facebook.com/thlibrary www facebook com/thlibrary www.facebook.com/tkparkclub หรื อ ส่ งอีเมลมาที dcy_4430323@hotmail.comทักษะแห่งอนาคต : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 – คุณครูบรรณารักษ์ จะนําไปใช้ อย่างไร

×