Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

האגודה לזכויות אזרח בישראל נגד הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

116 views

Published on

פסילת תשדיר

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

האגודה לזכויות אזרח בישראל נגד הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  1. 1. ‫בג"ץ‬1169/17 ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫ע"ר‬ ,580011567 ‫העותרת‬: ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬‫פלר‬ ‫עודד‬ ‫ו/או‬ ‫פינצ'וק‬ ‫אבנר‬ ‫ו/או‬ ‫יקיר‬ ‫דן‬ ‫גן‬ ‫גיל‬ ‫ו/או‬-‫בנדל‬ ‫משכית‬ ‫ו/או‬ ‫עליאן‬ ‫נסרין‬ ‫ו/או‬ ‫מור‬ ‫סוצ'יו‬ ‫אן‬ ‫ו/או‬ ‫חי‬ ‫אליהו‬ ‫שרונה‬ ‫ו/או‬ ‫חסין‬ ‫טל‬ ‫ו/או‬ ‫ו/או‬ ‫ג'ראיסי‬ ‫רגד‬ ‫ו/או‬‫פלי‬ ‫רוני‬ ‫ו/או‬ ‫כהן‬ ‫רעות‬ ‫סבח‬ ‫אורי‬ ‫ו/או‬ ‫עאמר‬ ‫שדא‬ ‫ו/או‬ ‫ברי‬ ‫אבן‬ ‫סנא‬ ‫ו/או‬ ‫מ‬‫רחוב‬‫נ‬‫בנימין‬ ‫חלת‬75‫אביב‬ ‫תל‬ ,65154 ‫ט‬:‫לפון‬03-5608185,:‫פקס‬03-5608165 -‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬- ‫ולרדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫הדפוס‬ ‫בית‬ '‫רח‬20‫ת"ד‬ ,3445‫ירושלים‬ , :‫טלפון‬02-6556222:‫פקס‬02-6556287 ‫המשיב‬‫ה‬: ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫עתירה‬ ‫תב‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬ ‫טעם‬ ‫וליתן‬ ‫לבוא‬ ‫למשיבה‬ ‫המורה‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫למתו‬ ‫עתירה‬ ‫בזאת‬ ‫מוגשת‬‫ו‬‫משפטים‬ ‫פסילת‬ ‫טל‬ .‫שבפיקוחה‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫לשידור‬ ‫המיועד‬ ‫העותרת‬ ‫מתשדיר‬ ‫מוקדם‬ ‫לדיון‬ ‫בקשה‬ ‫הוא‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬‫שנויים‬ ‫שהם‬ ‫בטענה‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫העותרת‬ ‫מתשדיר‬ ‫חלקים‬ ‫בפסילת‬ ‫(להלן‬ ‫ולרדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫החלטת‬ .‫במחלוקת‬–‫של‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פוגעת‬ )‫השנייה‬ ‫הרשות‬ .‫קיצוני‬ ‫באופן‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫והיא‬ ,‫מטעמה‬ ‫למסרים‬ ‫להיחשף‬ ‫מהציבור‬ ‫מונעת‬ ,‫העותרת‬ ‫בעתירה‬ ‫לדיון‬ ‫מוקדם‬ ‫מועד‬ ‫לקבוע‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ‫לפיכך‬.
  2. 2. 2 :‫העתירה‬ ‫נימוקי‬ ‫ואלה‬ ‫עובדתי‬ ‫רקע‬ 1.‫ביום‬10‫בדצמבר‬1948‫ה‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫העצרת‬ ‫קיבלה‬‫א‬‫ומות‬‫המאוחד‬‫ו‬‫האוניברסלית‬ ‫ההצהרה‬ ‫את‬ ‫ת‬ ‫ומאז‬ ,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בדבר‬‫בכל‬10‫בדצמבר‬‫שהיא‬ ,‫העותרת‬ .‫הבינלאומי‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫יום‬ ‫מצוין‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫המאבק‬ ‫את‬ ‫שנים‬ ‫מארבעים‬ ‫למעלה‬ ‫מזה‬ ‫והמוביל‬ ‫הגדול‬ ,‫הוותיק‬ ‫הארגון‬ ‫מציי‬ ,‫בישראל‬‫נת‬‫שהשנה‬ ,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בשבוע‬ ‫הזה‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬‫ביום‬ ‫החל‬10.12.16. 2.‫ערוץ‬ ‫לזכייניות‬ ‫העותרת‬ ‫פנתה‬ ‫זה‬ ‫מועד‬ ‫לקראת‬2,‫ורשת‬ ‫קשת‬,‫ולערוץ‬10‫תשדיר‬ ‫לשדר‬ ‫בבקשה‬ ‫ציבוריות‬ ‫מטרות‬ ‫בעלי‬ ‫גופים‬ ‫בו‬ ,‫קהילה‬ ‫זמן‬ ‫במסגרת‬ ‫השבוע‬ ‫אותו‬ ‫במהלך‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫מטעמה‬ .‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫תשדירים‬ ‫לפרסם‬ ‫רשאים‬‫בתשדיר‬‫שאורכו‬1:10'‫דק‬,‫ידוענים‬ ‫מופיעים‬‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫בחלק‬ ‫מדובר‬ ‫מהמקרים‬ ‫ובחלק‬ ‫עצמו‬ ‫בזכות‬ ‫עומד‬ ‫המשפט‬ ‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ .‫בנושא‬ ‫משפט‬ ‫משמיע‬ .‫הבאים‬ ‫הדוברים‬ ‫לדברי‬ ‫שמצטרף‬ ‫המשפט‬ :‫הבאה‬ ‫בקישורית‬ ‫לצפייה‬ ‫ניתן‬ ‫התשדיר‬https://youtu.be/rAebNGgHtRc 3.‫ערוץ‬ ‫זכיינית‬2‫ל‬ ‫הציעה‬‫של‬ ‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫שידורים‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫בחצי‬ ‫התשדיר‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫עותרת‬ ‫החל‬ ‫המקוצרת‬ ‫ובגירסתו‬ ,‫התשדיר‬‫ל‬ ‫הערוץ‬.‫שדרו‬ :‫הבאה‬ ‫בקישורית‬ ‫לצפייה‬ ‫ניתן‬ ‫המקוצר‬ ‫התשדיר‬http://bit.ly/2jRBrnz 4.‫ביום‬15.12.16‫קיבל‬‫העותרת‬ ‫ה‬‫התשדיר‬ ‫כי‬ ,‫קשת‬ ‫משידורי‬ ‫הודעה‬‫החלטה‬ ‫לאור‬ ‫זאת‬ .‫משידור‬ ‫הורד‬ ‫מיום‬13.12.16‫שפסלה‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫באגף‬ ‫פרסומות‬ ‫מחלקת‬ ‫ראש‬ ,‫לאור‬ ‫אפרת‬ ‫של‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫מפירים‬ ‫שהם‬ ‫בטענה‬ ,‫משפטים‬ ‫חלקי‬ ‫או‬ ‫משפטים‬ ‫שלושה‬ ‫לשידור‬11‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫לכללי‬ ‫לטל‬‫ו‬‫בטל‬ ‫בפרסומת‬ ‫(אתיקה‬ ‫ולרדיו‬ ‫ויזיה‬‫ו‬‫התשנ"ד‬ ,)‫ויזיה‬-1994.‫כלל‬‫זה‬‫ז‬ ‫בעל‬ ‫ישדר‬ ‫ש"לא‬ ‫קובע‬‫י‬‫כיון‬ ‫במחלוקת‬ ‫השנוי‬ ‫כלכלי‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ,‫חברתי‬ ,‫פוליטי‬ ‫בנושא‬ ‫מסר‬ ‫העברת‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫פרסומת‬ ‫תשדיר‬ "‫בציבור‬.‫שנפסלו‬ ‫הקטעים‬ ‫בהשמטת‬ ‫מותנה‬ ‫העותרת‬ ‫תשדיר‬ ‫שידור‬ ‫שהמשך‬ ‫נקבע‬ ‫בהחלטה‬ . /‫ע‬1‫מיום‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫הפסילה‬ ‫החלטת‬13.12.16‫כ‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬ ‫נספח‬1. 5.‫בהחלטה‬:‫התשדיר‬ ‫מן‬ ‫קטעים‬ ‫שלושה‬ ‫נפסלו‬ "‫הומו‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫"גם‬–‫לשנת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫היופי‬ ‫ומלכת‬ ‫דוגמנית‬ ,‫איינאו‬ ‫טיטי‬ ‫אומרת‬ ‫בתשדיר‬ 2013‫ל‬ ‫"הזכות‬ :‫הבא‬ ‫המשפט‬ ‫את‬ ,‫אהוב‬‫אומר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ומייד‬ ,"‫בוחרת‬ ‫שאני‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫ולהתחתן‬ ‫הלהט"ב‬ ‫לזכויות‬ ‫פעיל‬ ,‫שטיינר‬ ‫אדיר‬‫בני‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫משפטיים‬ ‫למאבקים‬ ‫שותף‬ ‫שהיה‬ ."‫הומו‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫"גם‬ :‫המשפט‬ ‫את‬ ,‫המין‬ ‫אותו‬
  3. 3. 3 ‫ערבית‬ ‫לדבר‬ ‫"הזכות‬‫לחשוש‬ ‫בלי‬")‫במקור‬ ‫(ההדגשה‬–‫עווד‬ ‫מירה‬ ‫השחקנית‬ ‫אומרת‬ ‫בתשדיר‬ .‫זה‬ ‫משפט‬ ".‫שוויון‬ ‫אין‬ .‫חירות‬ ‫אין‬ .‫כבוד‬ ‫"אין‬–‫"א‬ :‫זו‬ ‫אחר‬ ‫זו‬ ‫בתשדיר‬ ‫אומרות‬ ‫דמויות‬ ‫ששלוש‬ ‫לאחר‬‫ין‬ "‫שוויון‬ ‫אין‬ ,‫חירות‬ ‫אין‬ ,‫כבוד‬,‫שלא‬ ‫"במקום‬ :‫המשפט‬ ‫את‬ ‫ומשלימה‬ ‫הרביעית‬ ‫הדמות‬ ‫באה‬ ."‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שומר‬ 6.‫ביום‬18.12.16‫במחאה‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬ ,‫שמיר‬ ‫הילה‬ ‫לעו"ד‬ ‫העותרת‬ ‫פנתה‬‫על‬ ‫העו‬ ‫הבהירה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ .‫פסילות‬ ‫ללא‬ ‫יאושר‬ ‫התשדיר‬ ‫שידור‬ ‫שהמשך‬ ‫ובדרישה‬ ‫ההחלטה‬‫תרת‬ ,‫חשש‬ ‫ללא‬ ‫הערבית‬ ‫בשפה‬ ‫דיבור‬ ‫לגבי‬ ‫השני‬ ‫המשפט‬ ‫רק‬ ‫מופיע‬ ‫ששודר‬ ‫המקוצר‬ ‫בתשדיר‬ ‫כי‬ ,‫במכתבה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫העותרת‬ ‫דרשה‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫שנפסלו‬ ‫הנוספים‬ ‫החלקים‬ ‫שני‬ ‫שודרו‬ ‫לא‬ ‫ומלכתחילה‬ ‫שלוש‬.‫במלואו‬ ‫התשדיר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לשדר‬ ‫לה‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫הפסילות‬ /‫ע‬2‫מיום‬ ‫למשיבה‬ ‫העותרת‬ ‫מכתב‬18.12.16‫כ‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬ ‫נספח‬2. 7.‫ביום‬21.12.16‫אוה‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫פירסמה‬‫מדז‬'‫יבוז‬‫שלה‬ ‫הפרטי‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בעמוד‬ ,' :‫הבאה‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫בפייסבוק‬ ‫עבודה‬ ‫עניני‬ ‫מערבבת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫"בד"כ‬,‫ממנהגי‬ ‫אחרוג‬ ‫הפעם‬ ‫אבל‬ ,‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫כחברה‬ .‫רוצים‬ ‫שהם‬ ‫כמו‬ ‫ולהתחתן‬ ‫לאהוב‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫שנלחמים‬ ‫חברים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫יש‬ .‫איתם‬ ‫יחד‬ ‫נלחמת‬ ‫אני‬ ‫שלהם‬ ‫בכל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לצעוק‬ ‫שלהם‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫אלחם‬ ‫אני‬ ‫ורדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫כיו"ר‬ ‫מקום‬ "‫#רקהאהבהתנצח‬ /‫ע‬3‫הרשו‬ ‫יו"ר‬ ‫הודעת‬ ‫של‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬‫כ‬ ‫מצ"ב‬ ‫בפייסבוק‬ ‫השנייה‬ ‫ת‬/‫ע‬ ‫נספח‬3. 8.‫העותרת‬ ‫מנכ"לית‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬ ,‫שוויקי‬ ‫ניר‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מנכ"ל‬ ‫ביקש‬ ‫העותרת‬ ‫מכתב‬ ‫בעקבות‬‫כדי‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫בטרם‬ ‫העותרת‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬‫בפגישה‬ .‫ב‬ ‫שהתקיימה‬‫יום‬3.1.17‫השתתפו‬ ‫אברהם‬ ‫שרון‬ ‫עו"ד‬ ,‫העותרת‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מנכ"ל‬-‫ו‬ ,‫ויס‬‫ומנהלת‬ ‫העותרת‬ ‫סמנכ"לית‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬ ‫או‬ ‫לשוחח‬ ‫סירב‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫(מנכ"ל‬ ‫ניר‬ ‫טלי‬ ‫עו"ד‬ ,‫ציבורית‬ ‫לפעילות‬ ‫המחלקה‬ ‫פורמלית‬ ‫לא‬ ‫הוגדרה‬ ‫הפגישה‬ .)‫בג"ץ‬ ‫נגדו‬ ‫יגיש‬ ‫שהלה‬ ,‫לדבריו‬ ,‫החשש‬ ‫בשל‬ ‫הח"מ‬ ‫העותרת‬ ‫יועמ"ש‬ ‫כלש‬ ‫טענה‬ ‫לעותרת‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫(יובהר‬ ‫כלליים‬ ‫בקווים‬ ‫רק‬ ‫להלן‬ ‫תתואר‬ ‫היא‬ ‫ולפיכך‬‫דברים‬ ‫כאילו‬ ‫הי‬ :)‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫את‬ ‫מחייבים‬ ‫בפגישה‬ ‫שנאמרו‬ ‫שידור‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫נוטה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אמר‬ "‫הומו‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫"גם‬ ‫להינשא‬ ‫הזכות‬ ‫לגבי‬ ‫לגבי‬ .‫המשפט‬"‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫שלא‬ ‫במקום‬ ‫כבוד‬ ‫אין‬ ,‫זכויות‬ ‫אין‬ ,‫שוויון‬ ‫"אין‬‫המנכ"ל‬ ‫קבל‬ ‫על‬‫משתמע‬ ‫ממנו‬ ‫הניסוח‬,‫לשיטתו‬,‫אינ‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬‫נ‬‫ה‬‫מדינה‬‫דמוקרטי‬‫סביב‬ ‫נסב‬ ‫הדיון‬ ‫עיקר‬ .‫ת‬ ‫המשפט‬‫ערבית‬ ‫לדבר‬ ‫"הזכות‬‫חשש‬ ‫ללא‬"‫בנושא‬ ‫כלשהי‬ ‫לבעיה‬ ‫מודע‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫אמר‬ ‫לגביו‬ .
  4. 4. 4 ‫המציאות‬ ‫את‬ ‫למנכ"ל‬ ‫הסבירו‬ ‫העותרת‬ ‫נציגות‬ .‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫במקום‬ ‫בעיה‬ ‫ליצור‬ ‫עלול‬ ‫והתשדיר‬ ‫מ‬ ‫לחדול‬ ‫נדרשים‬ ‫עובדים‬ ‫בה‬ ,‫הקשה‬‫של‬ ‫חשש‬ ‫ועל‬ ‫העבודה‬ ‫במהלך‬ ‫בערבית‬ ‫עצמם‬ ‫לבן‬ ‫בינם‬ ‫לשוחח‬ ‫בכך‬ ‫השיחה‬ ‫את‬ ‫סיכם‬ ‫המנכ"ל‬ .‫כלפיהם‬ ‫עויינות‬ ‫גילויי‬ ‫בשל‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫בערבית‬ ‫לדבר‬ ‫ערבים‬ .‫ספורים‬ ‫ימים‬ ‫בתוך‬ ‫תתקבל‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬ ‫והבטיח‬ ,‫לעשות‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ 9.‫עלה‬ ‫מה‬ ‫לברר‬ ‫כדי‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫למנכ"ל‬ ‫העותרת‬ ‫נציגות‬ ‫פנו‬ ‫מאז‬‫שוב‬ ‫הבטיח‬ ‫הוא‬ ,‫ההחלטה‬ ‫בגורל‬ ‫ספורים‬ ‫ימים‬ ‫בתוך‬ ‫תינתן‬ ‫שההחלטה‬ ‫ושוב‬–.‫לשווא‬ ‫אך‬ 10.‫ביום‬25.1.17.‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫ליועמ"ש‬ ‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬ /‫ע‬4‫מיום‬ ‫למשיבה‬ ‫העותרת‬ ‫של‬ ‫תזכורת‬ ‫מכתב‬25.1.17‫מצ"ב‬/‫ע‬ ‫כנספח‬4. 11.‫סמ‬‫ביום‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫למנכ"ל‬ ‫התקשרה‬ ‫העותרת‬ ‫נכ"לית‬31.1.17‫והלה‬‫שהעותרת‬ ‫והבטיח‬ ‫שב‬ .‫למועד‬ ‫מלהתחייב‬ ‫נמנע‬ ‫אך‬ ,‫תשובה‬ ‫תקבל‬ ‫המשפטי‬ ‫הטיעון‬ 12.‫ז‬ ‫כי‬ ‫דומה‬‫ה‬‫ה‬ ‫ו‬‫מקרה‬‫הראשו‬‫ן‬‫בשנת‬ ‫העותרת‬ ‫נוסדה‬ ‫מאז‬1972‫בשל‬ ‫לבג"ץ‬ ‫לעתור‬ ‫נאלצת‬ ‫היא‬ ‫בו‬ , .‫אחרים‬ ‫לנפגעים‬ ‫כפה‬ ‫לשמש‬ ‫אך‬ ‫ולא‬ ‫שלה‬ ‫החוקתיות‬ ‫בזכויות‬ ‫פגיעה‬‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫החלטת‬‫פוגעת‬ ‫העותר‬ ‫של‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬‫באופן‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫והיא‬ ,‫מטעמה‬ ‫למסרים‬ ‫להיחשף‬ ‫מהציבור‬ ‫מונעת‬ ,‫ת‬ .‫קיצוני‬ 13..‫וחירותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ :‫יסוד‬ ‫בחוק‬ ‫כיום‬ ‫מעוגן‬ ‫והוא‬ ‫חוקתית‬ ‫יסוד‬ ‫זכות‬ ‫הוא‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ 14.‫לפי‬ ‫הן‬ ‫פרסומות‬ ‫ושל‬ ‫תשדירים‬ ‫של‬ ‫פסילה‬ ‫בהחלטות‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫דן‬ ‫בג"ץ‬‫כלל‬11‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫לכללי‬ ‫(אתיקה‬ ‫ולרדיו‬ ‫לטלוויזיה‬‫התשנ"ד‬ ,)‫בטלוויזיה‬ ‫בפרסומת‬-1994‫מקבילו‬ ‫לפי‬ ‫והן‬-‫כלל‬7(2‫ל‬ )‫כללי‬ ,)‫ברדיו‬ ‫והודעות‬ ‫פרסומת‬ ‫(תשדירי‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬‫ה‬‫תשנ"ג‬-1993. 15.‫הכללים‬ ‫של‬ ‫תוקפם‬ ‫נגד‬ ‫בעתירה‬‫הסדרה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬ ‫חוקתיים‬ ‫אלה‬ ‫כללים‬ ‫כי‬ ,‫דעות‬ ‫ברוב‬ ‫קבע‬ ‫בג"ץ‬ .‫ראשית‬ ‫בחקיקה‬ ‫בג‬"‫ץ‬10203/03'‫נ‬ ‫בע"מ‬ "‫הלאומי‬ ‫"המפקד‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬(‫סב‬ ‫פ''ד‬ ,4)715(2008.) 16.‫שהתשדירים‬ ‫בקובעו‬ ‫הפסילה‬ ‫החלטות‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫אישר‬ ‫בג"ץ‬ ‫בפני‬ ‫שהובאו‬ ‫המקרים‬ ‫במרבית‬ ‫פוליטיים‬ ‫לנושאים‬ ‫נוגעים‬ ‫מדובר‬ ‫בהם‬ ‫והפרסומות‬-:‫למשל‬ ,‫ראו‬ .‫במחלוקת‬ ‫שנויים‬ ‫אידיאולוגיים‬
  5. 5. 5 ‫בג"ץ‬7144/01‫השידור‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫שלום‬ ‫גוש‬(‫נו‬ ‫פ"ד‬ ,2)887(2002‫צה"ל‬ ‫לחיילי‬ ‫הפונה‬ ‫תשדיר‬ ‫(נפסל‬ ) ;)‫מלחמה‬ ‫פשעי‬ ‫ביצוע‬ ‫מפני‬ ‫ומזהירם‬ ‫בג‬"‫ץ‬10182/03‫השידור‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫לשלום‬ ‫חינוך‬ .‫ח.ל‬(‫נט‬ ‫פ"ד‬ ,3)409(2004‫(אושר‬ )‫פרסומת‬ ‫ה‬ ‫אינפורמטיבי‬‫ת‬;)‫לאזרחים‬ ‫יחולק‬ ‫היוזמה‬ ‫שהעתק‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ג'נבה‬ ‫יוזמת‬ ‫מטעם‬ ‫בג"ץ‬7192/08‫ולרדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השניה‬ ‫הרשות‬ '‫נ‬ ‫והארץ‬ ‫העם‬ ‫להצלת‬ ‫המטה‬(2009‫(נפסל‬ )‫ה‬ ‫פרסומת‬‫ש‬"‫ל‬ ‫התייחסה‬‫גירוש‬";)‫קטיף‬ ‫מגוש‬ ‫בג"ץ‬5228/14‫השידור‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫בצלם‬(2014‫שנהרגו‬ ‫פלסטינים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫עם‬ ‫תשדיר‬ ‫(נפסל‬ ) .)"‫איתן‬ ‫"צוק‬ ‫מבצע‬ ‫במהלך‬ 17.‫המרחיב‬ ‫לפרשנות‬ ‫שותפה‬ ‫איננה‬ ‫הכבוד‬ ‫בכל‬ ‫העותרת‬‫נשוא‬ ‫לכללים‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שאימץ‬ ‫ה‬ ‫פוליטי‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הרמטית‬ ‫הכמעט‬ ‫ולחסימה‬ ‫העתירה‬‫מ‬‫עם‬ ‫יחד‬ .‫והפרסומות‬ ‫התשדירים‬ ‫שידורי‬ ‫השינוי‬ ‫בתכלית‬ ‫שונה‬ ‫ענייננו‬ ‫שכן‬ ,‫שנקבעה‬ ‫ההלכה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לבחון‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫לצרכי‬ ‫זאת‬ .‫בעבר‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לפתחו‬ ‫שהובאו‬ ‫מהמקרים‬ 18.‫ראשית‬‫חל‬ ‫לא‬ ‫לפיכך‬ .‫קהילה‬ ‫זמן‬ ‫במסגרת‬ ‫בתשדירי‬ ‫אלא‬ ‫בכסף‬ ‫קנויה‬ ‫בפרסומת‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫בענייננו‬ , ‫בבג"ץ‬ ‫שניתן‬ ‫הרציונל‬‫הלאומי‬ ‫המפקד‬‫לפיו‬ ,‫שו‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫הפוליטית‬ ‫הפרסומת‬ ‫שידור‬‫ו‬‫("בעל‬ ‫יון‬ )"‫ישדר‬ ‫המאה‬. 19.‫הת‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ,‫העיקר‬ ‫וזה‬ ‫שנית‬‫שד‬‫והפרסומ‬ ‫מהתשדירים‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מזכיר‬ ‫ואינו‬ ‫דומה‬ ‫לא‬ ‫יר‬‫שנדונו‬ ‫ות‬ .‫בבג"ץ‬ ‫היום‬ ‫עד‬ 20.‫תורת‬ ‫שהרי‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫בחברה‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬ ‫להבהיר‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הקמתו‬ ‫מיום‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬ ‫אלפי‬ ‫של‬ ‫דפיהם‬ ‫עלי‬ ‫פותחה‬ ‫הישראלית‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫מדינה‬ ‫ברק‬ '‫פרופ‬ ‫של‬ ‫אופוס‬ ‫המאגנום‬ ‫יצא‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ .‫אלה‬ ‫ימינו‬ ‫ועד‬‫"די‬"‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫ני‬ ,‫נבו‬ ‫(הוצאת‬2016)‫זהו‬ .‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בן‬ ‫מקיף‬ ‫מחקר‬-1,000'‫עמ‬,‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫הן‬ ‫שכולל‬ .‫כיום‬ ‫הדין‬ ‫על‬ ‫ביקורתי‬ ‫מבט‬ ‫והן‬ ‫ובישראל‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫בעולם‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫החוקתית‬ ‫ההגנה‬ 21.‫ערך‬ ‫היא‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫אפקטיבית‬ ‫והגנה‬ ,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫ללא‬ ‫דמוקרטי‬ ‫משטר‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ .‫שיטתנו‬ ‫של‬ ‫חוקתי‬‫הבינלאומי‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫יום‬ ‫לפני‬ ‫יומיים‬‫ביום‬ ,8.12.16,‫הקדישה‬‫נאור‬ ‫הנשיאה‬ ‫האד‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫ולחשיבות‬ ‫הבינלאומי‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫ליום‬ ‫שופטים‬ ‫מינוי‬ ‫בטקס‬ ‫דבריה‬ ‫את‬‫ם‬. ‫ציינה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫הנשיאה‬‫ש‬‫זכויות‬‫ה‬‫ללא‬ ‫דמוקרטי‬ ‫משטר‬ ‫לך‬ ‫ואין‬ ,‫הדמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫נפשה‬ ‫"הן‬ ‫אדם‬ "‫אדם‬ ‫זכויות‬. http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/4212877.pdf
  6. 6. 6 22.‫לגב‬ ‫הן‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנויות‬ ‫סוגיות‬ ‫בהחלט‬ ‫קיימות‬‫סוגיות‬ ‫לגבי‬ ‫והן‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫י‬ ‫זכויות‬ ‫לפיה‬ ,‫עמדה‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫רגישים‬ ‫לנושאים‬ ‫שנוגעות‬ ‫ספציפיות‬ ‫ה‬ ‫דמוקרטית‬ ‫בחברה‬ ‫עליהן‬ ‫וההגנה‬ ‫האדם‬‫ן‬‫עצמן‬‫שנוי‬‫ות‬.‫במחלוקת‬‫אינה‬ ‫אף‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬‫רשאית‬ ‫כב‬ ‫בג"ץ‬ ‫שבהן‬ ‫סוגיות‬ ‫כי‬ ,‫ולקבוע‬ ‫לעצמה‬ ‫דין‬ ‫לעשות‬‫שנויות‬ ‫הינן‬ ,‫הראויה‬ ‫הנורמה‬ ‫את‬ ‫ועיגן‬ ‫עיצב‬ ‫ר‬ .‫לאחור‬ ‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫להסיג‬ ‫ובכך‬ ,‫במחלוקת‬ 23.‫וסבירות‬ ‫חוקיות‬ ‫את‬ ‫ונבחן‬ ‫שנפסלו‬ ‫המשפטים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מבטנו‬ ‫נקרב‬ ‫אלה‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ ‫לאור‬ :‫ההחלטה‬ "‫הומו‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫"גם‬–‫בתשדיר‬,‫כאמור‬ ,‫היופי‬ ‫ומלכת‬ ‫דוגמנית‬ ,‫איינאו‬ ‫טיטי‬ ‫אומרת‬‫ישראל‬ ‫של‬ ‫לשנת‬2013‫ל‬ ‫"הזכות‬ :‫הבא‬ ‫המשפט‬ ‫את‬ ,‫אהוב‬‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ומייד‬ ,"‫בוחרת‬ ‫שאני‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫ולהתחתן‬ ‫הלהט"ב‬ ‫לזכויות‬ ‫פעיל‬ ,‫שטיינר‬ ‫אדיר‬ ‫אומר‬‫זוג‬ ‫בני‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫משפטיים‬ ‫למאבקים‬ ‫שותף‬ ‫שהיה‬ ‫המין‬ ‫אותו‬ ‫בני‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫לשוויון‬ ‫המאבק‬ ."‫הומו‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫"גם‬ :‫המשפט‬ ‫את‬ ,‫המין‬ ‫אותו‬ ‫בני‬ ‫המין‬ ‫אותו‬ ‫בני‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫ונישואין‬ ,‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫לזכויות‬ ‫מהמאבק‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ .‫בישראל‬ ‫הוכרו‬‫מעשור‬ ‫למעלה‬ ‫לפני‬‫למשרד‬ ‫בג"ץ‬ ‫הורה‬‫אותו‬ ‫בני‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫כנשואים‬ ‫לרשום‬ ‫הפנים‬ ‫(בג"ץ‬ ‫בחו"ל‬ ‫שהתחתנו‬ ‫המין‬3045/05‫בן‬-‫האוכלוסין‬ ‫מינהל‬ ‫מנהל‬ '‫נ‬ ‫ארי‬,(‫סא‬ ‫פ"ד‬3)357 (2006.)) ‫ערבית‬ ‫לדבר‬ ‫"הזכות‬‫לחשוש‬ ‫בלי‬"–‫נאמר‬ ‫זה‬ ‫משפט‬‫בתשדיר‬‫ידי‬ ‫על‬‫עווד‬ ‫מירה‬ ‫השחקנית‬‫לא‬ . ‫מחוייבות‬ ‫ציבוריות‬ ‫ורשויות‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫רשמית‬ ‫שפה‬ ‫היא‬ ‫ערבית‬ .‫בו‬ ‫נמצא‬ ‫פסול‬ ‫מה‬ ‫ברור‬ ‫(בג"ץ‬ ‫בה‬ ‫להשתמש‬4112/99‫תל‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫עדאלה‬-‫אביב‬-‫יפו‬(‫נו‬ ‫פ"ד‬ ,5)393(2002‫בשנים‬ .)) ‫ביניהם‬ ‫לשוחח‬ ‫עובדיהם‬ ‫על‬ ‫אסרו‬ ‫מעסיקים‬ ‫בהם‬ ,‫מעטים‬ ‫לא‬ ‫מקרים‬ ‫התפרסמו‬ ‫האחרונות‬ ‫שעצם‬ ‫או‬ ‫בערבית‬‫בא‬ ‫בתשדיר‬ ‫המשפט‬ .‫עוינות‬ ‫תגובות‬ ‫עורר‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫בערבית‬ ‫הדיבור‬ .‫מורא‬ ‫ללא‬ ‫הערבית‬ ‫בשפה‬ ‫לדבר‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬ ".‫שוויון‬ ‫אין‬ .‫חירות‬ ‫אין‬ .‫כבוד‬ ‫"אין‬–‫מהחלט‬ ‫שמתקבל‬ ‫לרושם‬ ‫בניגוד‬‫הפסילה‬ ‫ת‬‫אמירות‬ ‫כאילו‬ ‫עצמן‬ ‫בפני‬ ‫עומדות‬ ‫אלה‬-‫אומרות‬ ‫דמויות‬ ‫ששלוש‬ ‫לאחר‬ .‫מהקשרן‬ ‫הוצאו‬ ‫הן‬‫אחר‬ ‫זו‬ ‫בתשדיר‬ ‫"במקום‬ :‫המשפט‬ ‫את‬ ‫ומשלימה‬ ‫הרביעית‬ ‫הדמות‬ ‫באה‬ "‫שוויון‬ ‫אין‬ ,‫חירות‬ ‫אין‬ ,‫כבוד‬ ‫"אין‬ :‫זו‬ ‫בבחינת‬ ‫שהיא‬ ,‫זו‬ ‫קביעה‬ ‫על‬ ‫יחלוק‬ ‫שמישהו‬ ‫להאמין‬ ‫קשה‬ ."‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫שלא‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בלי‬ ,‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫את‬ ‫מבטיחה‬ ‫לכבוד‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫אפקטיבית‬ ‫הגנה‬ ‫רק‬ :‫טאוטולוגיה‬ ‫לח‬ ‫הזכות‬‫ירות‬-.‫לשוויון‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫ששומר‬ ‫במקום‬ ‫רק‬ ‫יתקיים‬ ‫ושוויון‬ ,‫חירות‬ ‫אין‬‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫דמוקרטית‬ ‫מדינה‬ ‫איננה‬ ‫ישראל‬ ‫כי‬ ,‫במשתמע‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ‫במפורש‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫מאמירה‬ ‫ללמוד‬ .‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫שבישראל‬ 24.‫מודע‬ ‫לעורר‬ ‫שבא‬ ,‫התשדיר‬ ‫בתוכן‬ ‫ופסולה‬ ‫קיצונית‬ ‫התערבות‬ ‫מהווה‬ ‫הפסילה‬ ‫החלטת‬‫לחשיבות‬ ‫ות‬ .‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫של‬
  7. 7. 7 ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫בראש‬ ‫כמבוקש‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬,‫קבלת‬ ‫ולאחר‬ .‫למוחלט‬ ‫לעשותו‬ ‫המשיבה‬ ‫תשובת‬ 2,‫בפברואר‬2017 _______________ ‫עו"ד‬ ,‫יקיר‬ ‫דן‬ ‫העותרת‬ ‫ב"כ‬

×