Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עוד יונתן מילר

56 views

Published on

בית המשפט העליון

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עוד יונתן מילר

 1. 1. 1 ‫אזרחיים‬ ‫לערעורים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫ע"א‬1139/17 :‫לפני‬‫חיות‬ '‫א‬ ‫הנשיאה‬ ‫כבוד‬ ‫סולברג‬ '‫נ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫אלרון‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫המערער‬‫מילר‬ ‫יונתן‬ ‫עו"ד‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ :‫המשיבות‬1‫בע"מ‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫הוצאת‬ . 2‫בע"מ‬ ‫אינטרנט‬ ‫ידיעות‬ . 3‫בע"מ‬ ‫הזהב‬ ‫עיתונות‬ . 4.Google Inc ‫מרכז‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬- ‫בה"פ‬ ‫לוד‬22632-07-16‫מיום‬19.12.2016‫שניתן‬ , ‫על‬-‫שפסר‬ '‫י‬ ‫הנשיא‬ ‫סגן‬ ‫ידי‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬‫התשע"ח‬ ‫בחשון‬ ‫י"ז‬(6.11.2017)
 2. 2. :‫המערער‬ ‫בשם‬‫בעצמו‬ ‫המשיבות‬ ‫בשם‬2-1:‫ליטל‬ ‫עו"ד‬ ;‫ולך‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬ ;‫גליק‬ ‫תמיר‬ ‫עו"ד‬ '‫רבינוביץ‬ ‫המשיבה‬ ‫בשם‬3:‫מושקט‬ ‫יורם‬ ‫עו"ד‬ ‫המשיבה‬ ‫בשם‬4:‫אוגולניק‬ ‫ניר‬ ‫עו"ד‬ ;‫ארצי‬ ‫אהוד‬ ‫עו"ד‬ ‫פסק‬-‫דין‬ ‫סולברג‬ '‫נ‬ ‫השופט‬: 2 1.‫ערעור‬‫מרכז‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬-‫הנשיא‬ ‫(סגן‬ ‫לוד‬'‫י‬ ‫שפסר‬‫מיום‬ )19.12.2016‫בה"פ‬22632-07-16‫המערער‬ ‫תובענת‬ ‫נדחתה‬ ‫בגדרו‬ ,– ‫מילר‬ ‫יונתן‬ ‫עו"ד‬–‫באתרי‬ ‫המופיעים‬ ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫המורה‬ ‫עשה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫המשיבות‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬3-1‫המשיבה‬ ‫שמפעילה‬ ‫החיפוש‬ ‫ובמנוע‬4:‫(להלן‬‫ג‬‫וגל‬;) ‫המערער‬ ‫של‬ ‫לשמו‬ ‫זהה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫עו"ד‬ ‫נגד‬ ‫פליליים‬ ‫הליכים‬ ‫המתארים‬ ‫פרסומים‬– .‫מילר‬ ‫יונתן‬ ‫עו"ד‬
 3. 3. ‫העובדות‬ ‫עיקרי‬ 2.‫בשנת‬ .‫בישראל‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫בלשכת‬ ‫חבר‬ ,‫מוסמך‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫הוא‬ ‫המערער‬ 2005‫זהה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫הורשע‬‫ב‬ ‫המערער‬ ‫של‬ ‫לשמו‬-7‫בידי‬ ‫גניבה‬ ‫של‬ ‫עבירות‬ ,‫מורשה‬‫עורכי‬ ‫בלשכת‬ ‫חברותו‬ ‫ונשללה‬ ,‫כספי‬ ‫וקנס‬ ‫בפועל‬ ‫מאסר‬ ‫עונש‬ ‫עליו‬ ‫נגזר‬ :‫(להלן‬ ‫הדין‬‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬‫בשנת‬ .)2014‫מבין‬ ‫כי‬ ‫המערער‬ ‫גילה‬ ,‫לכך‬ ‫בסמוך‬ ‫או‬ ‫יונתן‬ ‫'עו"ד‬ ‫המילים‬ ‫צירוף‬ ‫של‬ ‫חיפוש‬ ‫בביצוע‬ ‫שמתקבלים‬ ‫הראשונים‬ ‫הקישורים‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫באתריהן‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫לכתבות‬ ‫קישורים‬ ‫ישנם‬ ,‫בגוגל‬ '‫מילר‬‫משיבות‬3-1, ‫גבי‬ ‫על‬ ‫בכיתוב‬ .‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬ ‫נגד‬ ‫שהתנהלו‬ ‫המשפט‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫המתארות‬ ‫באתרי‬ ‫מופיעות‬ ‫שהן‬ ‫כפי‬ ‫הכתבות‬ ‫לכותרות‬ ‫ביטוי‬ ‫למעשה‬ ‫שהוא‬ ,‫אלה‬ ‫קישורים‬ ‫המשיבות‬3-1:‫כך‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נכתב‬ ,"46‫שגנב‬ ‫מילר‬ ‫יונתן‬ ‫לעו"ד‬ ‫בפועל‬ ‫מאסר‬ ‫חודשי‬2 "...‫מכספי‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬‫באת‬ ‫הידיעה‬ ‫(כותרת‬‫המשיבה‬ ‫ר‬1:‫(להלן‬‫המשיבה‬1‫או‬‫אתר‬ ‫הארץ‬;))"‫מדרא"פ‬ ‫הוסגר‬ ‫בהונאה‬ ‫שנחשד‬ ‫ישראלי‬ ‫"עו"ד‬‫באתר‬ ‫הידיעה‬ ‫(כותרת‬ ‫המשיבה‬2:‫(להלן‬‫המשיבה‬2‫או‬‫אתר‬YNET;))‫מילר‬ ‫יונתן‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫מעצרו‬ ‫"הוארך‬ "...‫שלטונות‬ ‫ע"י‬ ‫לארץ‬ ‫שהוסגר‬‫המשיבה‬ ‫באתר‬ ‫הידיעה‬ ‫(כותרת‬3:‫(להלן‬‫המשיבה‬3 ‫או‬‫אתר‬News1.)) 3.‫ביום‬11.8.2014‫המשיבות‬ ‫אל‬ ‫המערער‬ ‫פנה‬3-1‫וביקש‬ ,‫ובדוא"ל‬ ‫בדואר‬ ‫בשמו‬ ‫פוגע‬ ‫פליליים‬ ‫למעשים‬ ‫שמו‬ ‫שקישור‬ ‫מכיוון‬ ,‫מאתריהן‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫ביום‬ .‫ובפרנסתו‬ ‫הטוב‬13.8.2014‫המשיבות‬ ‫ב"כ‬ ‫השיב‬2-1,‫המערער‬ ‫של‬ ‫לפנייתו‬ ‫כי‬ ‫וציין‬‫החשיבות‬ ‫ובשל‬ ‫עקרוניים‬ ‫"מטעמים‬"‫הארכיון‬ ‫שלמות‬ ‫של‬‫ו‬ ‫הארץ‬ ‫בדעת‬ ‫אין‬- YNET‫המשיבות‬ ‫ב"כ‬ ‫ציין‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫להסיר‬2-1‫המשנה‬ ‫בכותרת‬ ‫כי‬ , ‫באתר‬ ‫שפורסמה‬ ‫הכתבה‬ ‫של‬YNET‫ישנם‬ ,‫הארץ‬ ‫באתר‬ ‫שפורסמה‬ ‫הכתבה‬ ‫ובגוף‬ ‫בעוה"ד‬ ‫אלא‬ ‫במערער‬ ‫עוסקת‬ ‫אינה‬ ‫הכתבה‬ ‫כי‬ ‫היטב‬ ‫לקוראים‬ ‫שמבהירים‬ ‫פרטים‬ ‫במכ‬ ‫צוין‬ ,‫זאת‬ ‫לצד‬ .‫המורשע‬‫המשיבות‬ ‫שתי‬ ‫כי‬ ‫תב‬‫הוספת‬ ‫בחיוב‬ ‫לשקול‬ ‫"מוכנות‬ ‫לך‬ ‫שאין‬ ‫לקוראים‬ ‫שתבהיר‬ ‫הערה‬‫(למערער‬–)'‫ס‬ '‫נ‬‫שהוזכר‬ ‫מילר‬ ‫יונתן‬ ‫לעו"ד‬ ‫קשר‬ ‫כל‬ "‫בכתבה‬‫המשיבה‬ .3–‫אתר‬News1–‫משסורבו‬ .‫המערער‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫לפנייה‬ ‫הגיבה‬ ‫לא‬ ‫ביום‬ ‫המערער‬ ‫פנה‬ ,‫בקשותיו‬21.9.2014‫החיפו‬ ‫ממנוע‬ ‫תסיר‬ ‫שזו‬ ‫בבקשה‬ ‫לגוגל‬‫ש‬ ‫המערער‬ ‫את‬ ‫שהפנתה‬ ‫תוך‬ ,‫לבקשה‬ ‫סירבה‬ ‫גוגל‬ ;‫לכתבות‬ ‫הקישורים‬ ‫את‬ ‫שלה‬ ‫המשיבות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬3-1.
 4. 4. 3 4.‫מאי‬ ‫בחודש‬2016‫את‬ ‫להסיר‬ ‫בבקשה‬ ‫המשיבות‬ ‫כלל‬ ‫אל‬ ‫ופנה‬ ‫המערער‬ ‫שב‬ ‫המשיבות‬ ‫ב"כ‬ .‫מאתריהן‬ ‫הכתבות‬2-1‫כי‬ ‫וציין‬ ,‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫דחה‬‫בדיווח‬ ‫"עסקינן‬ ‫והוג‬ ‫נכון‬"‫משפטי‬ ‫הליך‬ ‫על‬ ‫ן‬‫אתר‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫העורך‬ .News1‫את‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫דחה‬ ‫עם‬ .‫שיפוטית‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫בכתבה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ ,‫המערער‬ ‫של‬ ‫טענותיו‬ ,‫זאת‬3‫תבהיר‬ ‫אשר‬ ,‫הכתבה‬ ‫בגוף‬ ‫הערה‬ ‫להוסיף‬ ‫למערער‬ ‫הציעו‬ ‫המשיבות‬ ‫התוכן‬ ‫כי‬ ‫בתשובתה‬ ‫ציינה‬ ‫גוגל‬ .‫אליו‬ ‫מכוון‬ ‫אינו‬ ‫בפרסום‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫לקוראים‬‫אינו‬ ‫פורסמו‬ ‫שבהם‬ ‫האתרים‬ ‫אל‬ ‫המערער‬ ‫את‬ ‫והפנתה‬ ‫שבה‬ ‫ולכן‬ ,‫בשליטתה‬ ‫מצוי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫נגדן‬ ‫תובענה‬ ‫המערער‬ ‫הגיש‬ ,‫המשיבות‬ ‫תשובת‬ ‫נוכח‬ .‫הכתבות‬ .‫מאתריהן‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫למשיבות‬ ‫שיורה‬ ‫עשה‬ ‫צו‬ ‫ליתן‬ ‫ביקש‬ ‫שבה‬ ,‫המחוזי‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫עיקרי‬ 5.‫דברי‬ ‫בראשית‬‫הטענה‬ .‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫על‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫עמד‬ ‫ו‬ ‫המשיבות‬ ‫כי‬ ‫היתה‬ ‫המערער‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬3-1‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫באחריות‬ ‫כלפיו‬ ‫נושאות‬ ‫התשכ"ה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬-1965:‫(להלן‬‫החוק‬‫או‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסר‬ ‫חוק‬,‫לדידו‬ .) ‫הכתבות‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫עלול‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫אודותיו‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫המחפש‬ ‫סביר‬ ‫גולש‬ ‫מכוונ‬‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬ ‫של‬ ‫חברותו‬ ‫שלילת‬ ‫שמאז‬ ‫העובדה‬ ‫נוכח‬ ‫וזאת‬ ,‫אליו‬ ‫ות‬ ‫יונתן‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫הנושא‬ ‫בישראל‬ ‫היחיד‬ ‫עוה"ד‬ ‫הוא‬ ‫המערער‬ ,‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫בלשכת‬ ‫המשיבות‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫הכתבות‬ ‫פרסום‬ ‫במועד‬ ‫כי‬ ,‫המערער‬ ‫טען‬ ‫עוד‬ .‫מילר‬3-1‫לבדוק‬ ‫הן‬ ,‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫שלא‬ ‫ומכיוון‬ ,‫לשמו‬ ‫זהה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫נוסף‬ ‫עו"ד‬ ‫קיים‬ ‫שמא‬‫זכאיות‬ ‫אינן‬ ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬ ‫להגנה‬15(1‫שהביא‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫המערער‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫לחוק‬ ) ‫הפרסום‬ ‫המשך‬ ,‫מהפרסום‬ ‫כתוצאה‬ ‫לו‬ ‫הנגרמת‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫המשיבות‬ ‫לידיעת‬ .‫רשלנות‬ ‫כדי‬ ‫כלפיו‬ ‫עולה‬ ‫מצדן‬ 4
 5. 5. 6.‫כי‬ ‫וקבע‬ ‫אלה‬ ‫טענות‬ ‫דחה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫פרסומים‬ ‫בגדר‬ ‫הינן‬ ‫"הכתבות‬ ‫ל‬ ‫מותרים‬‫סעיף‬ ‫פי‬13(7‫עוה"ד‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ ‫בהם‬ ‫משפטיים‬ ‫בהליכים‬ ‫עניינן‬ ‫שכן‬ ,‫לחוק‬ ) ‫מצד‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ,‫טענה‬ ‫כל‬ ‫נשמעה‬ ‫לא‬ ,‫בענייננו‬ .]...[ ‫פתוחות‬ ‫בדלתיים‬ ‫התנהלו‬ ‫ואשר‬ ‫המורשע‬ ‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ ‫בהם‬ ‫משפט‬ ‫בהליכי‬ ‫עוסקות‬ ‫אינן‬ ‫הכתבות‬ ‫כי‬ ,‫עצמו‬ ‫המבקש‬ ‫והוג‬ ‫'נכון‬ ‫דיווח‬ ‫מהווה‬ ‫לא‬ ‫תוכנן‬ ‫כי‬ ‫או‬‫כדי‬ ‫די‬ ,‫בכך‬ .]...[ ‫אלו‬ ‫בהליכים‬ ‫שהתרחש‬ ‫על‬ '‫ן‬ ‫בסעיף‬ ‫הקבוע‬ ‫המותר‬ ‫הפרסום‬ ‫במסגרת‬ ‫להכלילן‬13(7‫יכולות‬ ‫הן‬ ‫אין‬ ‫בו‬ ‫באופן‬ ‫לחוק‬ ) "‫למשפט‬ ‫עילה‬ ‫לשמש‬‫(פסקה‬29‫נפקות‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫משקבע‬ .) .‫המבקש‬ ‫כלפי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬ ‫בכתבות‬ ‫הפרסום‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫לבחינת‬ ‫מעשית‬ ‫בנו‬‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬ ‫של‬ ‫חברותו‬ ‫שנשללה‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ,‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קבע‬ ‫סף‬ ‫האמור‬ ‫שהרי‬ ,‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫למשיבות‬ ‫להורות‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ,‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫בלשכת‬ ‫הפרסום‬ ‫שכאשר‬ ,‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קבע‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫פרסומן‬ ‫לעת‬ ‫נכון‬ ‫היה‬ ‫בהן‬ ‫שבסעיף‬ ‫הסייג‬ ‫תחת‬ ‫חוסה‬13(7‫לחוק‬ )–‫נטע‬ ‫שבו‬ ‫ממצב‬ ‫בשונה‬‫חוסה‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫ן‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬–‫נוסף‬ ‫אדם‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫לברר‬ ‫חובה‬ ‫הפרסום‬ ‫במועד‬ ‫קמה‬ ‫לא‬ ‫עילת‬ ‫לו‬ ‫קמה‬ ‫לפיה‬ ‫המערער‬ ‫לטענת‬ ‫אשר‬ .‫הפרסום‬ ‫מושא‬ ‫של‬ ‫לשמו‬ ‫זהה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫הסדר‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פסק‬ ,‫הרשלנות‬ ‫עוולת‬ ‫מכוח‬ ‫תביעה‬ ‫ל‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫ספציפי‬‫עוולות‬ ‫מכוח‬ ‫לפגיעה‬ ‫בטענות‬ ‫דון‬ .‫הרשלנות‬ ‫עוולת‬ ‫כגון‬ ‫אחרות‬ ‫כלליות‬ ‫נזיקיות‬ 7.‫וקבע‬ ,‫המערער‬ ‫של‬ ‫תובענתו‬ ‫את‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דחה‬ ,‫האמור‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫נושאות‬ ‫אינן‬ ‫המשיבות‬ ‫וכי‬ ]...[ ‫מותרים‬ ‫פרסומים‬ ‫בגדר‬ ‫הינן‬ ‫"שהכתבות‬ "‫המבקש‬ ‫כלפי‬ ‫בגינן‬ ‫אזרחית‬ ‫או‬ ‫פלילית‬(‫פסקה‬33‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫הדברים‬ ‫בשולי‬ .) ‫של‬ ‫הכנה‬ ‫למצוקתו‬ ‫מזור‬ ‫להציע‬ ‫המשפט‬ ‫של‬ ‫ביכולתו‬ ‫שאין‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫המחוזי‬ ‫ש‬ ‫משום‬ ,‫המערער‬ ‫עם‬ ‫שייטיבו‬ ‫פתרונות‬ ‫ישקלו‬ ‫אם‬ ‫הצדדים‬ ‫יעשו‬ ‫טוב‬ ,‫המערער‬‫"זה‬ "‫חסר‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫נהנה‬‫(פסקה‬34.) .‫שלפנינו‬ ‫הערעור‬ ‫מכאן‬
 6. 6. ‫ה‬ ‫טענות‬ ‫עיקרי‬‫בערעור‬ ‫צדדים‬ 5 8.‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫מותר‬ ‫פרסום‬ ‫אינו‬ ‫הכתבות‬ ‫פרסום‬ ,‫המערער‬ ‫של‬ ‫לטענתו‬13(7) ‫הכתבה‬ ‫ּכּוונה‬ ‫שאליו‬ ‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫של‬ ‫שתחולתו‬ ‫מכיוון‬ ,‫לחוק‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫חל‬ ‫שהסעיף‬ ‫יקבע‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫המערער‬ ‫טוען‬ ,‫לחלופין‬ .‫כלפיו‬ ‫ולא‬ ‫דנ‬ ‫המקרה‬ ‫של‬ ‫שבנסיבותיו‬ ‫הרי‬‫כ‬ ‫שנעשה‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ‫ן‬"‫והוגן‬ ‫"נכון‬. ‫זהה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫נוסף‬ ‫עו"ד‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫לברר‬ ‫המשיבות‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫הפרסום‬ ‫בטרם‬ ,‫לדידו‬ ‫במנוע‬ ‫המתקבלות‬ ‫התוצאות‬ ‫כי‬ ,‫המערער‬ ‫טוען‬ ‫עוד‬ .‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬ ‫של‬ ‫לשמו‬ ‫משקפות‬ ‫אינן‬ ‫הן‬ ‫ומשכך‬ ,‫ביומו‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫המתחדש‬ ‫פרסום‬ ‫מהוות‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫את‬ ‫נכוחה‬‫פרסום‬ ‫מהוות‬ ‫אינן‬ ‫וממילא‬ ,‫כיום‬ ‫המציאות‬‫והוגן‬ ‫נכון‬‫מפנה‬ ‫המערער‬ . ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫שבו‬ ,‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫שניתן‬ ‫הדין‬ ‫לפסק‬ ‫גם‬ ‫את‬ ‫לבקש‬ ‫מידע‬ ‫אותו‬ ‫מושא‬ ‫האדם‬ ‫זכאי‬ ‫רלבנטי‬ ‫ללא‬ ‫הופך‬ ‫הפוגעני‬ ‫המידע‬ ‫כאשר‬ ‫האינטרסים‬ ‫שבין‬ ‫הראוי‬ ‫באיזון‬ ‫כי‬ ‫המערער‬ ‫טוען‬ ‫עוד‬ .‫הסרתו‬‫יש‬ ,‫המתנגשים‬ ‫הפגיעה‬ ‫בשל‬ ‫הן‬ ‫וזאת‬ ,‫המשיבות‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫לבּכר‬ ‫לא‬ .‫שחלף‬ ‫הרב‬ ‫מהזמן‬ ‫כתוצאה‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫שחיקת‬ ‫בשל‬ ‫הן‬ ,‫בו‬ ‫המתמשכת‬ ,‫מגוגל‬ ‫אליהן‬ ‫ההפניה‬ ‫והמשך‬ ‫הכתבות‬ ‫פרסום‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ,‫המערער‬ ‫טוען‬ ,‫זו‬ ‫אף‬ ‫זו‬ ‫לפגי‬ ‫המשיבות‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫שהפנה‬ ‫העובדה‬ ‫חרף‬‫ויש‬ ,‫רשלנות‬ ‫כדי‬ ‫עולים‬ ,‫בו‬ ‫עה‬ .‫למשיבות‬ ‫החוק‬ ‫שהעניק‬ ‫בהגנה‬ ‫מקובלת‬ ‫ובדרך‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫שלא‬ ‫שימוש‬ ‫משום‬ ‫בהם‬ ,‫שלפנינו‬ ‫לסוגיות‬ ‫בנוגע‬ ‫הישראלי‬ ‫בדין‬ ‫לקונה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫המערער‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫בחוק‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ‫זה‬ ‫חסר‬ ‫למלא‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ,‫באינטרנט‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫סוגיית‬ ‫ובכללן‬ ‫התש‬ ,‫המשפט‬ ‫יסודות‬‫"ם‬-1980‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שגה‬ ‫כי‬ ,‫המערער‬ ‫טוען‬ ‫עוד‬ . ‫לקבוע‬ ‫נכון‬ ‫היה‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫וכי‬ ,‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫משפט‬ ‫הוצאות‬ ‫עליו‬ ‫כשהשית‬ ‫המערער‬ ‫מציין‬ ‫הערעור‬ ‫בהודעת‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫למותר‬ ‫לא‬ .‫בהוצאותיו‬ ‫ישא‬ ‫צד‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫כי‬'‫'גוגל‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫שבמנוע‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הקישורים‬ ‫להסרת‬ ‫הינה‬ ‫"בקשתו‬‫בהסרת‬ ‫ולא‬ ‫המשיבות‬ ‫מאתרי‬ ‫עצמן‬ ‫הכתבות‬3-1"‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫המערער‬ ‫חזר‬ ‫התשובה‬ ‫בסיכומי‬ . ‫בגוף‬ ‫הערה‬ ‫להוסיף‬ ‫המשיבות‬ ‫בהצעת‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫המערער‬ ‫ציין‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ;‫טענותיו‬ ‫רבים‬ ‫גולשים‬ ‫שכן‬ ,‫ובפרנסתו‬ ‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫מהפגיעה‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫הכתבות‬ ‫ל‬ ‫שוקדים‬ ‫ואינם‬ ‫בגוגל‬ ‫המוצגות‬ ‫הכותרות‬ ‫בקריאת‬ ‫מסתפקים‬‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫קרוא‬ .‫עצמן‬
 7. 7. 9.‫המשיבות‬2-1‫וכן‬ ,‫עילה‬ ‫העדר‬ ‫מחמת‬ ‫הערעור‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫טוענות‬ ‫כאמור‬ ‫ביקש‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫שכן‬ ,‫המבוקש‬ ‫הסעד‬ ‫את‬ ‫המערער‬ ‫שינה‬ ‫שבערעור‬ ‫מכיוון‬ ‫המשיבות‬ ‫טוענות‬ ‫עוד‬ .‫עצמן‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫ולא‬ ,‫לכתבות‬ ‫הקישורים‬ ‫את‬ ‫להסיר‬2- 1‫סעיף‬ ‫כי‬ ,13(7‫לה‬ ‫נועד‬ ‫לחוק‬ )‫על‬ ‫בדיווחים‬ ‫הטמונה‬ ‫הציבורית‬ ‫התועלת‬ ‫על‬ ‫גן‬ ‫נפגע‬ ‫לחוש‬ ‫העלול‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫היא‬ ‫תחולתו‬ ‫ומשכך‬ ,‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫אודות‬ ‫אחרת‬ ‫פרשנות‬ ‫כל‬ .‫מהפרסום‬–‫המשיבות‬ ‫שתי‬ ‫סוברות‬ ‫כך‬–‫את‬ ‫מתוכן‬ ‫תרוקן‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬13(7‫טוענות‬ ‫עוד‬ .‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫בסיקור‬ '‫מצנן‬ ‫ל'אפקט‬ ‫ותוביל‬ ,) ‫המשיבות‬2-1‫הקבועה‬ '‫הפרסום‬ ‫'אמת‬ ‫הגנת‬ ‫מכוח‬ ‫מוגן‬ ‫בכתבות‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ , ‫בסעיף‬14‫עוד‬ .‫כיום‬ ‫הן‬ ,‫פרסומן‬ ‫במועד‬ ‫הן‬ ;‫אמת‬ ‫הוא‬ ‫בכתבות‬ ‫הנאמר‬ ‫שכן‬ ,‫לחוק‬ ‫אדם‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫הפרסום‬ ‫בטרם‬ ‫לברר‬ ‫חובה‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫נטען‬ ‫הכ‬ ‫בגוף‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ,‫זאת‬ ‫לצד‬ .‫הפרסום‬ ‫מושא‬ ‫של‬ ‫לשמו‬ ‫זהה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫נוסף‬‫ישנם‬ ‫תבות‬ ,‫בבד‬ ‫בד‬ .‫המערער‬ ‫כלפי‬ ‫מכוונת‬ ‫אינה‬ ‫שהכתבה‬ ‫בבירור‬ ‫להבין‬ ‫ניתן‬ ‫שמהם‬ ‫פרטים‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫שתבדל‬ ‫הכתבות‬ ‫בגוף‬ ‫הערה‬ ‫להוסיף‬ ‫הצעתן‬ ‫על‬ ‫שבו‬ ‫המשיבות‬ ‫שתי‬ ‫המשיבות‬ ‫טוענות‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫בהן‬ ‫האמור‬ ‫מן‬ ‫המערער‬ ‫את‬2-1‫בישראל‬ ‫הפסיקה‬ ‫כי‬ , ‫של‬ '‫'שליפה‬ ‫כל‬ ‫שלפיה‬ ‫המערער‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫דחתה‬‫כפרסום‬ ‫כמוה‬ ‫מהארכיון‬ ‫כתבה‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫של‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פסיקת‬ ‫בארץ‬ ‫אומצה‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ,‫שלה‬ ‫מחודש‬ ‫פרטיקולרי‬ ‫הסדר‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ,‫זו‬ ‫אף‬ ‫זו‬ ‫לא‬ .‫המערער‬ ‫הפנה‬ ‫שאליה‬ ‫הנ"ל‬ .‫הרשלנות‬ ‫עוולת‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫במערער‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אין‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫המשיבות‬ ,‫מכך‬ ‫יתרה‬2-1‫למעלה‬ ‫לפני‬ ‫פורסמו‬ ‫שהכתבות‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ‫גורסות‬ ‫מ‬-7‫בשיהוי‬ ‫לוקה‬ ‫המערער‬ ‫התנהלות‬ ,‫ולחלופין‬ ;‫התובענה‬ ‫התיישנה‬ ‫שנים‬ ‫בשנת‬ ‫נדון‬ ‫המורשע‬ ‫עוה"ד‬ .‫משמעותי‬2005,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫פעולות‬ ‫נקט‬ ‫והמערער‬ , ‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫לראשונה‬2014. 6 10.‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫טענותיה‬3‫לטענות‬ ‫בעיקרן‬ ‫דומות‬‫המשיבות‬ ‫של‬ ‫יהן‬2-1; ‫המשיבה‬4–‫גוגל‬–‫עילה‬ ‫מגלה‬ ‫שאינו‬ ‫מכיוון‬ ‫הערעור‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫בפסיקה‬ ‫נקבע‬ ‫שלגביהם‬ ‫העניינים‬ ‫על‬ ‫נמנה‬ ‫אינו‬ ‫המערער‬ ‫של‬ ‫עניינו‬ ‫שהרי‬ ,‫כלפיה‬ ‫שניתן‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫כי‬ ,‫גוגל‬ ‫טוענת‬ ‫עוד‬ .‫החיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬
 8. 8. ‫ש‬ ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬‫גם‬ ‫מה‬ ,‫לענייננו‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫ל‬ ‫של‬ ‫טענותיה‬ ,‫האמור‬ ‫מן‬ ‫לבד‬ .‫הדיונית‬ ‫הערכאה‬ ‫לפני‬ ‫נטען‬ ‫שלא‬ ‫בנימוק‬ ‫שמדובר‬ ‫ביום‬ ‫לפנינו‬ ‫בדיון‬ .‫המשיבות‬ ‫יתר‬ ‫של‬ ‫טענותיהן‬ ‫על‬ ‫בעיקרן‬ ‫חוזרות‬ ‫גוגל‬6.11.2017 .‫טענותיהם‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫מזה‬ ‫המשיבות‬ ‫וב"כ‬ ‫מזה‬ ‫המערער‬ ‫חזרו‬ ‫הכרעה‬ 11.;)‫ע"ב‬ ‫ה‬ ‫סנהדרין‬ ,‫(בבלי‬ "‫הדין‬ ‫מכוח‬ ‫פשרה‬ ‫כוח‬ ‫"יפה‬ ,‫סברנו‬ ‫כך‬ ,‫דידן‬ ‫בנדון‬ ‫משכך‬ ;‫בידינו‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫בהסכמה‬ ‫ההדורים‬ ‫את‬ ‫ליישר‬ ,‫ולפשר‬ ‫לגשר‬ ‫אפוא‬ ‫ניסינו‬ ‫על‬ ‫דעתנו‬ ‫שנתנו‬ ‫ולאחר‬ ,‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫למקרא‬ .‫להכריע‬ ‫עלינו‬ ‫המשיבות‬ ‫וב"כ‬ ‫המערער‬ ‫טענות‬–‫שבכתב‬ ‫אלה‬ ‫הן‬‫בעל‬ ‫לפנינו‬ ‫שנטענו‬ ‫אלה‬ ‫הן‬ ,-‫פה‬–‫אנו‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫שנקבעו‬ ‫העובדתיים‬ ‫הממצאים‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫אין‬ ‫וכי‬ ;‫המשפטית‬ ‫במסקנתו‬ ‫תומכים‬ ‫אלו‬ ‫ממצאים‬ ‫כי‬ ;‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫הנתונה‬ ‫הסמכות‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫להידחות‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫הערעור‬ ‫דין‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫שבחוק‬ ‫טעות‬ ‫לנו‬‫בתקנה‬460‫התשמ"ד‬ ,‫האזרחי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לתקנות‬ )‫(ב‬-1984‫ראינו‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ . ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫שבין‬ ‫היחס‬ ‫בשאלת‬ ‫להכריע‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שלפנינו‬ ‫הדיון‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬ ,‫להבהיר‬ ‫שטענת‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫פשוטה‬ ‫שאינה‬ ‫שאלה‬ ,‫דידן‬ ‫בנדון‬ ‫הרשלנות‬ ‫לעוולת‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בדי‬ ‫המשיבות‬ ‫להתנהלות‬ ‫בעיקר‬ ‫מתייחסת‬ ‫הרשלנות‬‫עצמו‬ ‫הפרסום‬ ‫בעת‬ ‫ולא‬ ,‫עבד‬ ‫הרע‬ ‫"לשון‬ ‫גדרון‬ ‫תמר‬ :‫(ראו‬-‫ד‬ ‫המשפט‬ "?‫רשלנות‬ ‫עוולת‬219‫ע"א‬ ;)‫(תשנ"ט‬7426/14 ‫פסקה‬ ,‫דניאל‬ '‫נ‬ ‫פלונית‬66( ‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫לפסק‬14.3.2016‫דנ"א‬ ‫והשוו‬ ;) 7325/95(‫נב‬ ‫פ"ד‬ ,‫קראוס‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬3)1,15(1998‫המערע‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .))‫ר‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫לעמוד‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫אין‬ ‫דנן‬ ‫ובנסיבות‬ ,‫הרשלנות‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫כדבעי‬ ‫ביסס‬ ‫לא‬ ‫בגוף‬ ‫הבהרה‬ ‫להוסיף‬ ,‫אליהן‬ ‫שפנה‬ ‫לאחר‬ ,‫למערער‬ ‫הציעו‬ ‫המשיבות‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫למותר‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫המערער‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫אינו‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫אף‬ .‫המורשע‬ ‫מעוה"ד‬ ‫אותו‬ ‫שתבדל‬ ‫הכתבה‬ ‫שהתנהל‬ ‫לקבוע‬ ‫שניתן‬ ‫סבורים‬ ‫איננו‬ ,‫סיפוקו‬.‫רשלנית‬ ‫התנהלות‬ ‫היא‬ ‫כזו‬ ‫ות‬ 12.‫הכנות‬ ‫הודעותיהם‬ ‫את‬ ‫לפנינו‬ ‫רשמנו‬ :‫עיקרם‬ ‫זהו‬ ‫ואולי‬ ,‫הדברים‬ ‫בשולי‬ ‫המשיבות‬ ‫ב"כ‬ ‫של‬3-1,‫המערער‬ ‫של‬ ‫האמיתית‬ ‫למצוקתו‬ ‫ערות‬ ‫המשיבות‬ ‫לפיהן‬ , ‫עמו‬ ‫לקיים‬ ‫נכונות‬ ‫הן‬ ‫וכי‬–‫דנן‬ ‫הערעור‬ ‫לתוצאת‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬–‫שתביא‬ ‫הידברות‬ ‫א‬ ‫שיניח‬ ‫מוסכם‬ ‫לפתרון‬‫(כפי‬ ‫תתממש‬ ‫אכן‬ ‫זו‬ ‫כוונות‬ ‫שהצהרת‬ ‫מקווים‬ ‫אנו‬ .‫דעתו‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫לליבו‬ ‫להבין‬ ‫ניתן‬ ‫לבטח‬ ,‫אנושית‬ ‫מבחינה‬ .)‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫גם‬ ‫שציין‬ ‫ועל‬ ,‫אפוא‬ ‫רצוי‬ .‫סעד‬ ‫לו‬ ‫להושיט‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫משפטית‬ ‫מבחינה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫המערער‬ ‫לשביעות‬ ‫שתהא‬ ‫לתוצאה‬ ‫שלפנינו‬ ‫בנסיבות‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫גם‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫לפתרון‬ ‫אפשריים‬ ‫מתווים‬ ‫הצענו‬ ‫בערעור‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ,‫כזכור‬ .‫כולם‬ ‫רצון‬
 9. 9. ‫שיימצא‬ ‫תקווה‬ ‫אנו‬ ;‫אפשריים‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬ ‫לבטח‬ .‫המחלוקת‬ ‫הולם‬ ‫אנושי‬ ‫פתרון‬. 7 13..‫בזאת‬ ‫נדחה‬ ‫הערעור‬ :‫הדין‬ ‫שורת‬ ‫אל‬ ‫נחזור‬ ,‫הדין‬ ‫שורת‬ ‫ומלפני‬ ‫צו‬ ‫אין‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬.‫להוצאות‬ ( ‫התשע"ח‬ ‫בכסלו‬ '‫א‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬19.11.2017.) ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ .‫וניסוח‬ ‫עריכה‬ ‫לשינויי‬ ‫כפוף‬ ‫העותק‬17011390_O05.doc‫אש‬ '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬077-2703333,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ;

×