Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קרן נגד ליבר ואח'

115 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קרן נגד ליבר ואח'

 1. 1. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 1‫מתוך‬33 :‫התובע‬‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫יניב‬ ‫ועומר‬ ‫יריב‬ ‫נדב‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫נגד‬ :‫הנתבעים‬2.‫ליבר‬ ‫חיים‬ ‫צבי‬ 8.‫בע"מ‬ ‫ניהול‬ .‫ש.י.ה.ז‬ 7.‫אייזנברג‬ ‫שאול‬ ‫רוזנברג‬ ‫אמיר‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ 1 ‫מה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ,‫אוחד‬ ‫בהן‬ ‫הדיון‬ ‫אשר‬ ‫תביעות‬ ‫שתי‬‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫ן‬008,888₪‫עילת‬ ‫ואשר‬ ,‫ן‬‫איסור‬ ‫בחוק‬2 "‫התשכ‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬‫ה‬-5691:‫(להלן‬"‫"החוק‬).3 4 ‫במחלוקת‬ ‫שנויות‬ ‫שאינן‬ ‫העובדות‬5 5."‫נתניה‬ ‫"למען‬ ‫סיעת‬ ‫בראש‬ ‫עמד‬ ‫התובע‬‫מטע‬ ‫והתמודד‬‫בבחירות‬ ‫נתניה‬ ‫עיריית‬ ‫לראשות‬ ‫מה‬6 ‫ל‬‫שהתקיימו‬ ‫המקומיות‬ ‫רשויות‬‫בשנת‬3853‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫נבחר‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ .‫ייה‬‫הסיעה‬ ‫ואולם‬ ,7 ‫ל‬ ‫זכתה‬-1‫העיר‬ ‫במועצת‬ ‫מנדטים‬:‫(להלן‬"‫"המועצה‬),‫והיתה‬‫ל‬‫בגודלה‬ ‫השניה‬ ‫סיעה‬8 ‫במוע‬‫צה‬.9 3.‫הסיעה‬‫העיר‬ ‫ראשת‬ ‫שהקימה‬ ‫העירונית‬ ‫לקואליציה‬ ‫הצטרפה‬‫הנבחרת‬‫אשר‬ ,‫והתובע‬ ,10 ‫לחבר‬ ‫נבחר‬ ‫כאמור‬‫המועצה‬‫אגף‬ ‫על‬ ‫ציבורי‬ ‫וממונה‬ ‫העיר‬ ‫לראשת‬ ‫משנה‬ ‫לתפקיד‬ ‫מונה‬ ,11 ,‫העירוני‬ ‫והשיטור‬ ‫העירוני‬ ‫הפיקוח‬ ,‫בעירייה‬ ‫ההנדסה‬‫תפקידים‬.‫שכר‬ ‫ללא‬ ‫כיהן‬ ‫בהם‬12 3.‫כי‬ ,‫יצויין‬‫השלישית‬ ‫הקדנציה‬ ‫זו‬ ‫היתה‬‫במועצה‬ ‫התובע‬ ‫של‬.,‫האמורות‬ ‫לבחירות‬ ‫עד‬‫הוא‬13 ‫חבר‬ ‫היה‬‫המועצה‬‫משנת‬ ‫החל‬ ‫ברציפות‬5660‫בשנים‬ ‫למעט‬ ,3885-3883.‫ואולם‬‫ב‬‫קדנציות‬14 .‫באופוזיציה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫סיעתו‬ ‫היתה‬ ‫קודמות‬15 0.‫הנתבע‬5‫הנתבעת‬ ‫של‬ ‫היחיד‬ ‫והמנהל‬ ‫היחיד‬ ‫הבעלים‬ ‫היה‬3:‫(להלן‬"‫"החברה‬‫החברה‬ .)16 ‫הוקמה‬‫מאי‬ ‫בחודש‬3859‫לנתבע‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫הועברו‬ ‫וניהולה‬ ‫בה‬ ‫והאחזקות‬5.‫בזמנים‬17 ‫של‬ ‫שמה‬ ‫היה‬ ‫לתביעה‬ ‫הרלוונטיים‬‫החברה‬."‫בע"מ‬ ‫בנתניה‬ ‫אמיתית‬ ‫"עיתונות‬18 1.‫יוני‬ ‫בחודש‬3859‫החלה‬‫החברה‬‫ולהפיץ‬ ‫לפרסם‬:‫(להלן‬ "‫"נתניה‬ ‫בשם‬ ‫מקומי‬ ‫עיתון‬19 "‫"העיתון‬‫העיתון‬ .),‫כחוברת‬ ‫המאוגד‬ ,‫אין‬ ‫חינם‬ ‫המחולקים‬ ‫מודפסים‬ ‫בעותקים‬ ‫הן‬ ‫הופץ‬20 ‫בנקוד‬ ‫כסף‬‫ו‬‫שונות‬ ‫חלוקה‬ ‫ת‬‫בעיר‬‫הפיי‬ ‫דף‬ ‫באמצעות‬ ‫הן‬ ,‫ס‬‫של‬ ‫בוק‬‫בגליון‬ ‫הן‬ ,‫העיתון‬21
 2. 2. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 2‫מתוך‬33 ‫אלק‬‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫טרוני‬Netanya-news.com‫באפליקציית‬ ‫שונות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הועבר‬ ‫וכן‬1 ‫ה‬–whatsapp.2 9.‫השנים‬ ‫במהלך‬3859-3852‫מספר‬ ‫בעיתון‬ ‫התפרסמו‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫לפועלו‬ ‫הנוגעות‬ ‫כתבות‬‫כחבר‬3 ‫המועצה‬‫לטענתו‬ ‫אשר‬ ,-‫נכתבו‬ ‫הכתבות‬ ‫מרבית‬ .‫בחוק‬ ‫כהגדרתה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולות‬ ‫הן‬4 ‫הנתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬5‫הנתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתבו‬ ‫מהן‬ ‫וחלק‬3‫הנתבע‬ ‫כתבות‬ .3‫הכיסוי‬ ‫שם‬ ‫תחת‬ ‫נכתבו‬5 ‫הנתבע‬ ."‫ברזילי‬ .‫"ש‬3‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫צו‬ ‫בעקבות‬ ‫רק‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫שכתב‬ ‫כמי‬ ‫נחשף‬6 ‫זו‬ ‫בתובענה‬ ‫המקדמיים‬ ‫ההליכים‬ ‫במסגרת‬‫ש‬ ,‫הור‬ ‫בו‬‫יתי‬‫לנתבעים‬5-3‫שמו‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬7 .‫וזהותו‬8 2.‫מרץ‬ ‫במהלך‬3852‫פר‬‫העירוני‬ ‫מהקואליציה‬ ‫התובע‬ ‫סיעת‬ ‫שה‬‫המלצות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫לטענתו‬ ,‫ת‬9 ‫המש‬‫ובבחירות‬ ,‫העיר‬ ‫ראשת‬ ‫כנגד‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫להגיש‬ ‫טרה‬‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫האחרונות‬10 ‫בשנת‬ ‫שהתקיימו‬3850,‫משלו‬ ‫עצמאית‬ ‫בסיעה‬ ‫התמודד‬‫ל‬ ‫התובע‬ .‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫נבחר‬ ‫א‬11 ‫וס‬‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫למנדט‬ ‫זכתה‬ ‫יעתו‬‫במועצה‬‫הבחיר‬ ‫תוצאות‬ ‫פירסום‬ ‫לאחר‬ .‫התובע‬ ‫פרש‬ ‫ות‬12 ‫במועצה‬ ‫מחברותו‬.13 0.‫הנתבע‬5‫למועצה‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫התמודד‬‫בבחירות‬‫לרשויות‬ ‫האחרונות‬‫המקומיות‬‫שהתקיימו‬ ,14 ‫בשנת‬3850,‫נבחר‬ ‫לא‬ ‫ואולם‬.15 ‫ב‬‫התביעה‬ ‫את‬ ‫התובע‬ ‫הגיש‬ ,‫בעיתון‬ ‫ראשונה‬ ‫כתבות‬ ‫סדרת‬ ‫פירסום‬ ‫לאחר‬ ,‫מקרה‬ ‫כל‬16 ‫שניה‬ ‫כתבות‬ ‫סדרת‬ ‫פירסום‬ ‫ולאחר‬ ,‫זה‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫מושא‬ ‫הראשונה‬–‫התביעה‬ ‫את‬ ‫הגיש‬17 ‫השניה‬-‫הכל‬ ‫סך‬53.‫נפרדים‬ ‫פירסומים‬18 ‫בי‬ ‫המחלוקת‬ ‫הפירסומים‬ ‫במרבית‬ ‫כי‬ ‫אדגיש‬ ‫עתה‬ ‫כבר‬‫הצדדים‬ ‫ן‬‫בשאלה‬ ‫בעיקר‬ ‫נטושה‬19 ‫הגנות‬ ‫של‬ ‫קיומן‬ ‫שאלת‬ ‫כאשר‬ ,‫בחוק‬ ‫כהגדרתה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולים‬ ‫הפירסומים‬ ‫האם‬20 ‫מתעור‬‫ר‬‫ת‬‫במק‬ ‫רק‬.‫ספורים‬ ‫רים‬21 22 ‫הנורמטיבית‬ ‫המסגרת‬23 ‫הרע‬ ‫לשון‬24 6.‫סעיף‬ ‫לפי‬5‫לחוק‬‫ה‬ "‫הרע‬ ‫"לשון‬‫יא‬‫שפירסומו‬ ‫דבר‬:‫עלול‬25 ("2)‫לבוז‬ ,‫לשנאה‬ ‫מטרה‬ ‫לעשותו‬ ‫או‬ ‫הבריות‬ ‫בעיני‬ ‫אדם‬ ‫להשפיל‬26 ;‫מצדם‬ ‫ללעג‬ ‫או‬27 (8)‫המיוחסים‬ ‫תכונות‬ ‫או‬ ‫התנהגות‬ ,‫מעשים‬ ‫בשל‬ ‫אדם‬ ‫לבזות‬28 ;‫לו‬29 (7)‫משרה‬ ‫אם‬ ,‫במשרתו‬ ‫באדם‬ ‫לפגוע‬‫משרה‬ ‫ואם‬ ‫ציבורית‬30 ;‫במקצועו‬ ‫או‬ ‫ידו‬ ‫במשלח‬ ,‫בעסקו‬ ,‫אחרת‬31 (4),‫גילו‬ ,‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ,‫דתו‬ ,‫מוצאו‬ ,‫גזעו‬ ‫בשל‬ ‫אדם‬ ‫לבזות‬,‫מינו‬32 ‫מוגבלותו‬ ‫או‬ ‫המינית‬ ‫נטייתו‬"33
 3. 3. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 3‫מתוך‬33 58.‫ה‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫בחינת‬ ‫לצורך‬ ‫הפרסום‬ ‫לפרשנות‬ ‫המבחן‬‫מבחן‬ ‫הוא‬ ,‫רע‬1 :‫דהיינו‬ ,‫אובייקטיבי‬2 ‫היושב‬ ‫השופט‬ ‫לדעת‬ ‫"מהי‬‫היה‬ ‫סביר‬ ‫שקורא‬ ,‫המשמעות‬ ,‫בדין‬3 "‫למילים‬ ‫מיחס‬.4 ‫(ע"א‬208009,‫העצני‬ '‫נ‬ ‫תומרקין‬‫מ‬ ‫פ"ד‬"( ‫ג‬3)333(38.2.5606).)5 ‫ועל‬ ‫כולו‬ ‫בציבור‬ ‫המקובלת‬ ‫המשמעות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יפורש‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫בפסיקה‬ ‫נקבע‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬6 ‫של‬ ‫הבנתו‬ ‫פי‬"‫ברחוב‬ ‫"האדם‬‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫"האדם‬",‫ש‬‫האיש‬ ‫או‬ ‫ביותר‬ ‫המשכיל‬ ‫"איננו‬7 ‫הירו‬"‫התפתחותו‬ ‫מבחינת‬ ‫ביותר‬ ‫ד‬‫שנהר‬ '‫(א‬,"‫ד‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫יני‬"'‫עמ‬ ,558(5662)‫וההפניות‬ ,8 ‫פגיעה‬ ‫למנוע‬ ‫היא‬ ‫החוק‬ ‫משמטרת‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .)‫שם‬,‫הפרסום‬ ‫הובן‬ ‫שבה‬ ‫לדרך‬ ‫חשיבות‬ ‫אין‬9 ,‫(שנהר‬ ‫לפרסום‬ ‫שנחשפו‬ ‫מי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בפועל‬ ‫הפרסום‬ ‫הובן‬ ‫שבה‬ ‫לדרך‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫הנפגע‬ ‫ידי‬ ‫על‬10 '‫בעמ‬555.)‫ע"א‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ '‫ר‬ ‫עוד‬0130083'‫הרציקוביץ‬ )‫(לוני‬ ‫אילון‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫שוקן‬ ‫רשת‬11 ( ‫נ"ח‬ ‫פ"ד‬3)110(0.3.3880)‫בפיסקה‬ ,53,‫ברק‬ ‫הנשיא‬ ‫לחוו"ד‬:‫נאמר‬ ‫שם‬12 "...‫של‬ ‫מובנו‬ ‫על‬ ,‫ראשון‬ ‫כשלב‬ ,‫לעמוד‬ ‫יש‬ ‫פרסום‬ ‫ניתוח‬ ‫בעת‬13 ‫את‬ ‫הביטוי‬ ‫מתוך‬ ‫לשלוף‬ ‫יש‬ .‫בו‬ ‫הטמונה‬ ‫המשמעות‬ ‫על‬ ;‫הביטוי‬14 ‫פרשנותו‬‫אדם‬ ‫להשפלת‬ ‫הגורם‬ ‫בביטוי‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫ולברר‬ ‫הסבירה‬15 .‫הסביר‬ ‫האדם‬ ‫בעיני‬ ‫פלוני‬..‫המשמעות‬ ‫את‬ ‫לביטוי‬ ‫לייחס‬ ‫יש‬ ‫לכן‬16 ‫של‬ ‫באופייה‬ ‫התחשבות‬ ‫תוך‬ ‫הקשרן‬ ‫לפי‬ ‫המילים‬ ‫של‬ ‫הסבירה‬17 ‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הסביר‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מקובלות‬ ‫לתפיסות‬ ‫ובהתאם‬ ‫הסוגה‬18 ‫בית‬ ‫כאשר‬-‫את‬ ‫להעדיף‬ ‫עליו‬ ,‫פרשני‬ ‫בקושי‬ ‫נתקל‬ ‫המשפט‬19 ‫הפרש‬.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איננו‬ ‫הביטוי‬ ‫שלפיה‬ ‫נות‬"20 55.‫בד"נ‬ ‫עוד‬ ‫קבע‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬6022‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬‫בע"מ‬‫עיתון‬ ‫הוצאת‬ '‫נ‬21 ‫הארץ‬‫בע"מ‬( ‫לב‬ ‫פ"ד‬3)332,310(32.9.5620):‫כי‬22 ‫שבדרך‬ ‫גם‬ ‫"נכון‬-‫לק‬ ‫יש‬ ‫כלל‬‫את‬ ‫לגלות‬ ‫כדי‬ ‫בשלמותה‬ ‫כתבה‬ ‫רוא‬23 ‫א‬.‫פיה‬‫אבל‬‫אינ‬ ‫הרגיל‬ ‫העתון‬ ‫שקורא‬ ,‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫גם‬‫את‬ ‫מנתח‬ ‫ו‬24 ,‫הקובע‬ ‫הוא‬ ‫הכללי‬ ‫הרושם‬ ‫אלא‬ ‫מדוקדק‬ ‫ניתוח‬ ‫לו‬ ‫מגישים‬ ‫אשר‬25 ‫מסוים‬ ‫רושם‬ ‫נוצר‬ ‫אם‬ :‫הדברים‬ ‫מסדר‬ ‫מאוד‬ ‫מושפע‬ ‫זה‬ ‫ורושם‬26 ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫כתבה‬ ‫של‬ ‫בתחילתה‬‫י‬‫על‬ ‫נקלה‬ ‫על‬ ‫ימחק‬-‫דברים‬ ‫ידי‬27 "‫בהמשכה‬ ‫המופיעים‬ ‫אחרים‬.28 ‫ר‬'‫ע"א‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬5580088‫חסון‬ '‫נ‬ ‫אפל‬‫נ‬ ‫פ"ד‬ ,"‫ו‬(3),982(58.5.3883).29 53.‫למקרה‬ ‫גם‬ ‫מתייחס‬ ‫החוק‬‫ש‬.‫במרומז‬ ‫אלא‬ ‫ישירה‬ ‫בדרך‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ "‫הרע‬ ‫ב"לשון‬ ‫פרסום‬ ‫בו‬30 ‫סעיף‬3‫קובע‬ ‫לחוק‬:‫כי‬31 ‫אם‬ ‫או‬ ,‫ובשלמות‬ ‫במישרין‬ ‫הובעה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫אם‬ ‫מינה‬ ‫נפקא‬ ‫"אין‬32 ‫הפרסום‬ ‫מן‬ ‫משתמעות‬ ‫בה‬ ‫שנפגע‬ ‫הטוען‬ ‫לאדם‬ ‫והתייחסותה‬ ‫היא‬33 ‫ומק‬ ‫מזה‬ ‫מקצתן‬ ‫או‬ ,‫חיצוניות‬ ‫מנסיבות‬ ‫או‬"‫מזה‬ ‫צתן‬.34
 4. 4. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 4‫מתוך‬33 ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כי‬ ‫הנ"ל‬ ‫בספרו‬ ‫מציין‬ ‫שנהר‬‫ברמיזה‬‫זה‬ ‫לצד‬ ‫זה‬ ‫מעמידים‬ ‫כאשר‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולה‬1 '‫(עמ‬ ‫בהם‬ ‫האמור‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ללמד‬ ‫עשוי‬ ‫שהדבר‬ ‫באופן‬ ,‫קטעים‬ ‫שני‬550.)2 ‫הפרסום‬ ‫בחינת‬ ‫תוך‬ ‫ככלל‬ ‫להיעשות‬ ‫צריכה‬ ‫הפרסום‬ ‫פרשנות‬ ‫בחינת‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬3 ,‫(שנהר‬ ‫הדברים‬ ‫הבאת‬ ‫לסדר‬ ‫גם‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ,‫מהפרסום‬ ‫הכללי‬ ‫הרושם‬ ‫ובחינת‬ ‫בכללותו‬4 '‫בעמ‬550-556.)5 53.‫ב‬ ‫המדובר‬ .‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫הצדדים‬ ‫מיהות‬ ‫את‬ ‫לשכוח‬ ‫אין‬ ,‫מאידך‬‫ציבור‬ ‫נבחר‬‫המקומי‬ ‫בשלטון‬6 ‫מקומי‬ ‫ועיתון‬.‫של‬ ‫בהקשר‬‫נבחרי‬‫של‬ ‫זכותו‬ ‫בין‬ ‫ובאיזון‬ ,‫ציבור‬‫נבחר‬‫לבין‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫הציבור‬7 ‫ערך‬‫חופש‬‫ה‬‫ביטוי‬‫העיתונות‬ ‫וחופש‬‫של‬ ‫ידו‬ ,‫ככלל‬ ,‫ערך‬.‫העליונה‬ ‫על‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬8 ‫בע"א‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמד‬350006‫שפירא‬ '‫נ‬ ‫אבנרי‬( ‫מג‬ ‫פ"ד‬3)008(33.58.5601):9 ‫התנאי‬ ‫את‬ ‫"מהווה‬ ‫הביטוי‬ ‫"חופש‬‫ש‬ ‫למימושן‬ ‫המוקדם‬‫ל‬‫כל‬ ‫כמעט‬10 ‫בבג"צ‬ ‫אגרנט‬ ‫(השופט‬ "‫האחרות‬ ‫החירויות‬23013,87[6'‫בעמ‬ ,‫הנ"ל‬ ]11 878‫ולשמירתן‬ ‫קיומן‬ ‫להבטחת‬ ‫מוקדם‬ ‫ותנאי‬ ‫מסד‬ ‫"יסוד‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,)12 ‫בע"א‬ ‫שמגר‬ ‫(השופט‬ "‫האחרות‬ ‫היסוד‬ ‫זכויות‬ ‫רוב‬ ‫של‬ ‫הנאמנה‬13 233020[0'‫בעמ‬ ,‫הנ"ל‬ ]295.)‫לעניין‬ ‫במיוחד‬ ‫תופסים‬ ‫אלה‬ ‫דברים‬14 ‫ח‬‫התופסים‬ ‫לאנשים‬ ‫ובאשר‬ ‫ציבוריים‬ ‫לנושאים‬ ‫באשר‬ ‫הביטוי‬ ‫ופש‬15 ,‫וברעיונות‬ ‫בעמדות‬ ‫חברתי‬ ‫דיון‬ ‫לנתק‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ .‫ציבוריות‬ ‫עמדות‬16 ‫ובהוגי‬ ‫העמדות‬ ‫בבעלי‬ ‫רציני‬ ‫מדיון‬ ,‫בהם‬ ‫עניין‬ ‫לציבור‬ ‫שיש‬17 ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לנתק‬ ‫קשה‬ ‫והפוליטי‬ ‫הציבורי‬ ‫בתחום‬ .‫הרעיונות‬18 ‫אותה‬ ‫שמביע‬ ‫מי‬ ‫לבין‬ ‫הדעה‬.‫הצו‬ ‫מכאן‬‫חופש‬ ‫לאפשר‬ ‫החברתי‬ ‫רך‬19 ‫להן‬ ‫המשמשים‬ ‫משרה‬ ‫לנושאי‬ ‫באשר‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לדעות‬ ‫באשר‬ ‫רק‬ ‫לא‬20 ‫דווקא‬ ,‫אכן‬ .‫שופר‬‫ב‬‫לחופש‬ ‫מירבי‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫חיוני‬ ‫זה‬ ‫ציבורי‬ ‫תחום‬21 ‫והמדינית‬ ‫החברתית‬ ‫התפיסה‬ ‫מעוצבת‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫שכן‬ ,‫הביטוי‬22 ‫חירות‬ ‫הופכת‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫דווקא‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫כיוונה‬ ‫את‬ ‫הקובעת‬23 ‫ב‬ ‫לפגיעה‬ ‫הביטוי‬‫קל‬ ‫פתרון‬ ‫בצמצומה‬ ‫לראות‬ ‫הנטייה‬ ‫בשל‬ ,‫מיוחד‬24 ,‫שנית‬ .‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫נמצא‬ ‫להן‬ ‫הראוי‬ ‫שהפתרון‬ ‫חברתיות‬ ‫לבעיות‬25 ‫במשר‬ ‫הנושאים‬ ,‫ואנשים‬ ‫גופים‬‫ו‬‫שלציבור‬ ‫בתפקידים‬ ‫או‬ ‫ציבוריות‬ ‫ת‬26 ‫סיכונים‬ ‫ותפקידם‬ ‫מעמדם‬ ‫מעצם‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫נוטלים‬ ,‫בהם‬ ‫עניין‬27 ‫לה‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ,‫כמובן‬ .‫הטוב‬ ‫לשמם‬ ‫בהתנכלות‬ ‫הקשורים‬‫צדיק‬28 ‫בש‬ ‫פגיעה‬‫מ‬‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ,‫בנכסיהם‬ ‫היקר‬ ‫שהוא‬ ,‫הטוב‬ ‫ם‬29 .‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫ביחס‬ ‫זה‬ ‫לשיקול‬ ‫ליתן‬ ‫שיש‬ ‫המשקל‬ ‫את‬ ‫להחליש‬30 ‫לדבר‬ ‫התרופה‬ ‫כי‬ ,‫ההשקפה‬ ‫עומדת‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫ביסוד‬ :‫ועוד‬ ‫זאת‬31 ‫בחשיפת‬ ‫היא‬ ‫הרע‬ ‫ללשון‬ ‫הראויה‬ ‫התגובה‬ ...‫האמת‬ ‫בדבר‬ ‫הוא‬ ‫שקר‬32 ,‫והנה‬ .‫לאור‬ ‫האמת‬ ‫ובהוצאת‬ ‫שבה‬ ‫השקר‬‫הציבור‬ ‫לאיש‬ ‫דווקא‬33
 5. 5. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 5‫מתוך‬33 ‫היכולת‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫ובכוחם‬ ,‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫והנגישות‬ ‫הידע‬ ,‫הכלים‬1 ‫בידו‬–'‫'הפרטי‬ ‫לאיש‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬–.‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫כראוי‬ ‫להגן‬2 ...3 ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬‫הביטוי‬ ‫וחופש‬ ‫בכלל‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בין‬ ‫הראוי‬ ‫באיזון‬4 ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫ושמו‬ ‫בכלל‬ ‫הטוב‬ ‫השם‬ ‫לבין‬ ,‫מזה‬ ‫בפרט‬ ‫ציבור‬ ‫בענייני‬5 ‫איש‬‫ציבור‬‫הציבורי‬ ‫לאינטרס‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫יש‬ ,‫מזה‬ ‫בפרט‬6 ‫ציבור‬ ‫לאישי‬ ‫הנוגעים‬ ‫ציבור‬ ‫בענייני‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫חופשית‬ ‫בהחלפה‬" .7 ‫(הדגשות‬‫שלי‬–).‫ר.א‬8 ‫עוד‬ ‫וראו‬‫השופט‬ '‫כב‬ ‫דברי‬‫ת‬‫בפרשת‬ ‫בייניש‬'‫נ‬ ‫אפל‬‫חסון‬:‫הנ"ל‬9 ‫המצ‬ ‫לעמדה‬ ‫"ההצדקה‬‫על‬ ‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫עדיפות‬ ‫במתן‬ ‫דדת‬‫פני‬10 ‫דמויות‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמם‬‫לה‬ ‫יכולה‬ ,‫ציבוריות‬‫י‬‫בחשיבות‬ ‫מצא‬11 ‫דמוקרטי‬ ‫ממשל‬ ‫קיום‬ ‫לשם‬ ‫ציבור‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫הביקורת‬ ‫של‬ ‫החברתית‬12 ‫חופש‬ ‫של‬ ‫התווך‬ ‫עמוד‬ ‫הציבורית‬ ‫בביקורת‬ ‫הרואים‬ ‫יש‬ .‫תקין‬13 ...‫ולפקח‬ ‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫מזכות‬ ‫נובעת‬ ‫בהיותה‬ ,‫בישראל‬ ‫הביטוי‬14 ...‫ולעניינים‬ ‫ציבוריות‬ ‫לדמויות‬ ‫הנוגעים‬ ‫ביטויים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫הצורך‬15 ‫ציב‬‫חופשי‬ ‫שיח‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫אלה‬ ‫בביטויים‬ ‫שיש‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫וריים‬16 ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫בחברה‬ ‫וציבוריות‬ ‫פוליטיות‬ ‫עמדות‬ ‫עיצוב‬ ‫לצורך‬17 ‫שיש‬ ‫וברעיונות‬ ‫בעמדות‬ ‫חברתי‬ ‫דיון‬ ‫לנתק‬ ‫קשה‬ ‫כי‬ ‫הסבורים‬18 ‫במישור‬ ‫הרעיונות‬ ‫ובהוגי‬ ‫הדעות‬ ‫בבעלי‬ ‫מדיון‬ ,‫בהם‬ ‫עניין‬ ‫לציבור‬19 ‫בי‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫ומכאן‬ ,‫והפוליטי‬ ‫הציבורי‬‫לאישי‬ ‫הנוגעים‬ ‫טויים‬20 ‫ציבוריים‬ ‫בעניינים‬ ‫ציבור‬‫חופש‬ ‫להעדפת‬ ‫ההצדקה‬ ‫טמונה‬ ‫כן‬ ...21 ‫פרטי‬ ‫לאדם‬ ‫ביחס‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ביכולתו‬ ,‫הביטוי‬22 ‫ידע‬ ,‫כלים‬ ‫בידיו‬ ‫שכן‬ ,‫בשמו‬ ‫פגיעה‬ ‫מפני‬ ‫להתגונן‬‫גישה‬ ‫ואפשרות‬23 ‫מעמדם‬ ‫מעצם‬ ‫ציבור‬ ‫אנשי‬ ‫כי‬ ‫הסבורים‬ ‫אף‬ ‫יש‬ .‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬24 ,‫הסכמה‬ ‫מביעים‬‫לחשוף‬ ,‫משתמעת‬ ‫או‬ ‫מפורשת‬‫לעיני‬ ‫עניינם‬25 .‫ולביקורתו‬ ‫הציבור‬"26 ‫שלי‬ ‫(הדגשה‬–).‫ר.א‬.27 ‫דברים‬‫גם‬ ‫ריבלין‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫אמר‬ ‫דומים‬‫ברע"א‬58138083‫דנקנר‬ '‫נ‬ ‫גביר‬ ‫בן‬(53.55.3889),28 ‫בפיסק‬‫ה‬59:‫דעתו‬ ‫לחוות‬ ‫ואילך‬29 "‫(ע"א‬ ‫הפקר‬ ‫איננו‬ ‫הציבור‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ,‫אכן‬38023‫פרידמן‬30 ‫פ"ד‬ ,‫סגל‬ '‫נ‬(‫כז‬3)331,300‫ועל‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ .)31 ‫איש‬ ‫אין‬ ‫ציבורית‬ ‫לפעילות‬ ‫בהיכנסו‬ .‫לעצמו‬ ‫שצבר‬ ‫המוניטין‬32 ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫עצמו‬ ‫חושף‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ‫כבודו‬ ‫את‬ ‫מעליו‬ ‫משיל‬ ‫הציבור‬-33
 6. 6. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 6‫מתוך‬33 ‫שהרי‬ ,‫מיוחד‬ ‫באופן‬ ,‫לעיתים‬ ,‫לו‬ ‫חשוב‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ,‫אדרבא‬ .‫דיבה‬1 ‫ע‬ ‫(ראו‬ ‫הציבור‬ ‫ללב‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫לפלס‬ ‫יתקשה‬ ‫בלעדיו‬‫"א‬083002‫נוף‬2 ‫מה‬ ‫פ"ד‬ ,‫אבנרי‬ '‫נ‬(3)006,060‫חופש‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ,‫ככלל‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)3 ‫בעניינים‬ ‫דעה‬ ‫בהבעת‬ ‫מדובר‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ,‫גוברת‬ ‫אכן‬ ‫הביטוי‬4 .‫ציבוריים‬ ‫תפקידים‬ ‫הנושאים‬ ‫לאישים‬ ‫ובנוגע‬ ‫ציבוריים‬"5 ‫בפרשת‬ '‫ר‬ ‫ועוד‬'‫הרציקוביץ‬‫בפיסקה‬ ,‫הנ"ל‬50‫ברק‬ ‫הנשיא‬ ‫לחוו"ד‬:6 ‫"שיקול‬‫חשוב‬‫נוסף‬‫שיש‬‫לשקול‬‫במסגרת‬‫זו‬‫הוא‬‫זהות‬‫הנפגע‬‫מן‬7 ,‫הביטוי‬‫וביתר‬,‫דיוק‬‫היותו‬‫איש‬,‫ציבור‬‫דמות‬‫ציבורית‬‫או‬‫אדם‬8 .‫פרטי‬‫במשפט‬‫האמריקני‬‫זהו‬‫שיקול‬,‫מכריע‬‫ובמקרים‬‫כאלה‬‫ניתן‬9 ‫משקל‬‫מקסימלי‬‫לחופש‬.....‫הביטוי‬‫זה‬ ‫סטנדרד‬ ‫להרחיב‬ ‫ניתן‬10 ‫נחל‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫לזכות‬ ‫להעניק‬ ‫שיש‬ ‫המשקל‬ ‫כי‬ ‫ולקבוע‬ ‫ולהוסיף‬‫גם‬ ‫ש‬11 ‫לכלי‬ ‫רבה‬ ‫נגישות‬ ‫לה‬ ‫אשר‬ ‫ציבורית‬ ‫בדמות‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬12 ‫פרשת‬ :‫(השוו‬ ‫ציבורי‬ ‫פולמוס‬ ‫של‬ ‫במרכזו‬ ‫נמצאת‬ ‫ואשר‬ ,‫התקשורת‬13 [ ‫אפל‬55'‫בעמ‬ ,]933-938;Kessler v. Zekman (1993) [24];14 Chevalier v. Animal Rehabilitation Center, Inc. (1993) [25];15 50 Am. Jur. 2d [42], §74 (and Cumulative Supplement (vol.16 50), §74); WFAA TV, Inc. v. McLemore (1998) [26]‫אכן‬ .)17 ‫בהתאם‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫בשמו‬ ‫הפוגע‬ ‫בביטוי‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫השאלה‬ ‫בבחינת‬18 ‫הרגע‬ ‫מן‬ .‫אלה‬ ‫נסיבות‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫יש‬ ,‫אובייקטיבי‬ ‫לסטנדרד‬19 ‫הנפגע‬ ‫של‬ ‫עמידותו‬ ,‫עובדתי‬ ‫במישור‬ ‫שאינו‬ ‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫שמתעורר‬20 ‫לה‬ ‫צריכה‬‫הערו‬ ‫לספוג‬ ‫נכון‬ ‫להיות‬ ‫עליו‬ ;‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫יות‬‫ת‬21 .‫זה‬ ‫לדיון‬ ‫המתייחסות‬ ‫ביקורתיות‬"22 ‫(הדגשות‬‫שלי‬–).‫ר.א‬.23 50.‫לטעמי‬‫המדו‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫חלים‬ ‫אלה‬ ‫כללים‬‫מקומית‬ ‫בעיתונות‬ "‫"רק‬ ‫בר‬‫המדובר‬ ‫כאשר‬ ‫וגם‬ ,24 ‫מוניציפאלי‬ ‫ציבור‬ ‫נבחר‬ ‫שהוא‬ ‫מועצה‬ ‫בחבר‬ "‫"רק‬,‫תפקידו‬ ‫בעד‬ ‫שכר‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬,‫אכן‬ .25 ‫עיתונות‬‫הכללית‬ ‫העיתונות‬ ‫אינה‬ ‫מקומית‬‫חד‬ ‫תכנית‬ ‫או‬‫ש‬‫ות‬‫תחקירים‬ ‫או‬‫המשודרת‬‫בפריים‬26 -‫טיים‬‫תפקיד‬ ,‫ואולם‬ .‫המקו‬ ‫העיתונות‬ ‫של‬ ‫ה‬.‫כמותו‬ ‫מאין‬ ‫חשוב‬ ‫הוא‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫מית‬27 ‫היא‬‫ש‬ ‫בנושאים‬ ‫עוסקת‬‫השלט‬ ‫של‬ ‫בסמכותו‬‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫בעלי‬ ‫שהינם‬ ,‫המקומי‬ ‫ון‬‫מייד‬ ,‫ית‬28 ‫ויומיומית‬:‫האזרח‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬,‫בינוי‬ ,‫כבישים‬ ,‫תשתיות‬ ,‫חינוך‬‫אשפה‬‫היא‬ .‫ועוד‬29 ‫ל‬ ‫אשר‬ ,‫ומחדלים‬ ‫עוולות‬ ‫על‬ ‫ומדווחת‬ ‫האזרח‬ ‫של‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫פינות‬ ‫מאירה‬‫עיתונות‬30 ‫ב‬ ‫לעסוק‬ ‫עניין‬ ‫אין‬ ‫הכללית‬‫הם‬‫הם‬ ‫הקטן‬ ‫לאזרח‬ ‫ואולם‬ ,‫להיות‬ ‫עשויים‬‫מהותיים‬‫וחיוניים‬.31 ‫תכלית‬ ‫המקומית‬ ‫העיתונות‬ ‫משרתת‬ ‫בכך‬‫ציבורית‬‫ביותר‬ ‫חשובה‬.32
 7. 7. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 7‫מתוך‬33 ‫ובאותה‬ ,‫מאידך‬‫נשימה‬,‫המועצה‬ ‫חבר‬-‫הציבור‬ ‫נבחר‬-‫עוסק‬‫יומיומי‬ ‫באופן‬‫בדיוק‬1 ‫אלה‬ ‫בנושאים‬‫השפעתו‬ .,‫מועצה‬ ‫חבר‬ ‫של‬‫איכו‬ ‫על‬‫חייהם‬ ‫ת‬‫היומיומית‬‫הינה‬ ‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫של‬2 .‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫הציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫שאף‬ ‫וייתכן‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫לעתים‬ ,‫רבה‬‫לכן‬,‫חבר‬3 ‫עיר‬ ‫מועצת‬‫ציבור‬ ‫לביקורת‬ ‫חשוף‬‫אחר‬ ‫ציבור‬ ‫נבחר‬ ‫ככל‬ ‫ית‬.‫עת‬ ‫וחומר‬ ‫מקל‬ ‫נכונים‬ ‫הדברים‬4 ‫העיר‬ ‫לראשת‬ ‫המשנה‬ ‫גם‬ ‫שהינו‬ ,‫במועצה‬ ‫הגדולה‬ ‫השניה‬ ‫הסיעה‬ ‫ראש‬ ‫שהוא‬ ‫במי‬ ‫עסקינן‬5 .‫ההנדסה‬ ‫מחלקת‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫והממונה‬6 ,‫לפיכך‬‫על‬‫הציבור‬ ‫נבחר‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫שבין‬ ‫האיזון‬ ‫נוסחת‬‫המוניציפאלי‬‫חופש‬ ‫לבין‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬7 ‫ה‬ ‫של‬ ‫והביטוי‬ ‫העיתונות‬‫המבחנים‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫יש‬ ,‫המוניציפאלית‬ ‫עיתונות‬‫הלכת‬ ‫שטבעה‬8 ‫אבנרי‬,‫כ‬ ‫לפיה‬‫כ‬‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫כלפי‬ ‫פוגעניים‬ ‫להיות‬ ‫הנטענים‬ ‫ביטויים‬ ‫בבחינת‬ ,‫לל‬-‫של‬ ‫ידו‬9 ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫ערך‬,‫והעיתונות‬‫העליונה‬ ‫על‬ ‫הינה‬,‫גובר‬ ‫זה‬ ‫וערך‬‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫הזכות‬ ‫על‬.10 11 ‫הפירסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬12 51.‫סעיף‬50:‫קובע‬ ‫לחוק‬13 ‫בשל‬ ‫אזרחי‬ ‫או‬ ‫פלילי‬ ‫"במשפט‬‫לש‬‫הרע‬ ‫ון‬‫ז‬ ‫תהא‬‫את‬‫טובה‬ ‫הגנה‬14 ‫זו‬ ‫הגנה‬ ;‫ציבורי‬ ‫ענין‬ ‫בפרסום‬ ‫והיה‬ ‫אמת‬ ‫היה‬ ‫שפורסם‬ ‫שהדבר‬15 ‫לוואי‬ ‫פרט‬ ‫של‬ ‫אמיתותו‬ ‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫בלבד‬ ‫כך‬ ‫בשל‬ ‫תישלל‬ ‫לא‬16 ."‫ממש‬ ‫של‬ ‫פגיעה‬ ‫בו‬ ‫שאין‬17 59.‫יסודות‬ ‫שני‬‫מצטברים‬:"‫הפרסום‬ ‫"אמת‬ ‫הגנת‬ ‫את‬ ‫מגבשים‬18 ‫א‬.‫הפרסום‬ ‫אמיתות‬-‫זהו‬‫ועניי‬ ‫בעיקרו‬ ‫עובדתי‬ ‫יסוד‬‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫נו‬19 .‫העובדתית‬ ‫למציאות‬20 ‫ממשמעותו‬ ‫או‬ ‫הפוגעני‬ ‫הביטוי‬ ‫של‬ ‫והרגיל‬ ‫הטבעי‬ ‫מובנו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תיבחן‬ ‫הפרסום‬ ‫אמיתות‬21 .‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫עפ"י‬ ‫המסתברת‬22 ‫ב‬.‫לפרסום‬ ‫הנלווה‬ ‫ציבורי‬ ‫ענין‬ ‫של‬ ‫קיומו‬-‫אינטרס‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫זה‬ ‫יסוד‬ ‫של‬ ‫עניינו‬23 ‫ביחס‬ ‫ההכרעה‬ .‫בו‬ ‫הטמונה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫חרף‬ ‫הפוגעני‬ ‫הביטוי‬ ‫פרסום‬ ‫המצדיק‬ ‫חברתי‬24 .‫המקרה‬ ‫נסיבות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫נבחנת‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ראה‬‫פרשת‬‫גביר‬ ‫בן‬25 ,‫הנ"ל‬‫סעיף‬38.‫פרוקצ'יה‬ '‫הש‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫דינה‬ ‫לפסק‬26 27 ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬28 52.‫הסתמכו‬ ‫הנתבעים‬‫בסיכומיהם‬‫סעיפים‬ ‫הוראות‬ ‫על‬51(3( ,)0,)‫ו‬-(9)‫לשונן‬ ‫אשר‬ ‫לחוק‬29 :‫כדלקמן‬30 ‫טובה‬ ‫הגנה‬ ‫זאת‬ ‫תהא‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בשל‬ ‫אזרחי‬ ‫או‬ ‫פלילי‬ ‫"במשפט‬31 ‫הנסיבות‬ ‫באחת‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫הנתבע‬ ‫או‬ ‫הנאשם‬ ‫אם‬32 :‫האלו‬33 (2)...34
 8. 8. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 8‫מתוך‬33 (8)‫הטיל‬ ‫הפרסום‬ ‫הופנה‬ ‫שאליו‬ ‫האדם‬ ‫לבין‬ ‫שבינו‬ ‫היחסים‬‫ו‬1 ‫אותו‬ ‫לעשות‬ ‫חברתית‬ ‫או‬ ‫מוסרית‬ ,‫חוקית‬ ‫חובה‬ ‫עליו‬2 ;‫פרסום‬3 (7).......4 (4)‫בתפקיד‬ ‫הנפגע‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫היה‬ ‫הפרסום‬5 ‫לענין‬ ‫בקשר‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫בשירות‬ ,‫ציבורי‬ ‫או‬ ‫רשמי‬ ,‫שיפוטי‬6 ‫הנפגע‬ ‫של‬ ‫דעותיו‬ ‫או‬ ‫מעשיו‬ ,‫עברו‬ ,‫אפיו‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫ציבורי‬7 ."‫התנהגות‬ ‫באותה‬ ‫נתגלו‬ ‫שהם‬ ‫במידה‬8 (5).......9 (1)‫אמנותית‬ ,‫מדעית‬ ,‫ספרותית‬ ‫יצירה‬ ‫על‬ ‫בקורת‬ ‫היה‬ ‫הפרסום‬10 ‫פעולה‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫ברבים‬ ‫הציג‬ ‫או‬ ‫פרסם‬ ‫שהנפגע‬ ‫אחרת‬ ‫או‬11 ‫כזאת‬ ‫בבקורת‬ ‫כרוך‬ ‫שהדבר‬ ‫ובמידה‬ ,‫בפומבי‬ ‫שעשה‬-12 ‫הנפגע‬ ‫של‬ ‫דעותיו‬ ‫או‬ ‫מעשיו‬ ,‫עברו‬ ,‫אפיו‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬13 ;‫פעולה‬ ‫או‬ ‫יצירה‬ ‫באותה‬ ‫נתגלו‬ ‫שהם‬ ‫במידה‬"14 ‫הנתבעים‬ ‫טענו‬ ‫עוד‬‫ב‬ ‫נקטו‬ ‫כי‬‫טרם‬ ‫הסבירים‬ ‫האמצעים‬ ‫כל‬‫ועל‬ ‫מהכתבות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫פירסום‬15 ‫שבסעיף‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫חזקת‬ ‫להם‬ ‫עומדת‬ ‫כן‬59.‫לחוק‬ )‫(א‬16 50.,‫מיוחד‬ ‫ובאופן‬ ,‫כאן‬ ‫כבר‬ ‫להתייחס‬ ‫לנכון‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬‫סעיפים‬ ‫להגנות‬51(3‫ו‬ )-51(0,‫לחוק‬ )17 ‫בהקשר‬‫של‬‫נבחרי‬ ‫כלפי‬ ‫פירסומים‬.‫ציבור‬18 ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬‫נבחרי‬‫ציבור‬-‫ו‬‫כי‬ ‫חולק‬ ‫אין‬‫הינו‬ ‫התובע‬‫כזה‬-‫וטבעם‬ ‫טיבם‬ ‫מעצם‬ ‫חשופים‬19 ‫ממנה‬ ‫חסינים‬ ‫ואינם‬ ‫ופוליטית‬ ‫ציבורית‬ ‫לביקורת‬ ‫דברים‬ ‫של‬-‫הסיבולת‬ ‫רף‬ .‫להיפך‬ ‫אלא‬20 ‫ומחדליה‬ ‫מעשיהם‬ ‫על‬ ‫לביקורת‬ ‫ביחס‬ ‫מהם‬ ‫הנדרש‬‫ם‬.‫גבוה‬ ‫הינו‬21 ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫נבחר‬‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ .‫הפקר‬ ‫אינו‬ ‫הציבור‬‫נבחר‬‫ציבור‬22 ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬ ‫בפני‬ ‫שוטח‬ ‫הוא‬ ‫להיבחר‬ ‫בקשתו‬ ‫כשאת‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫מחדש‬ ‫לבחירה‬ ‫עומד‬23 ‫ונ‬ ‫מעשיו‬ ‫על‬ ‫בהסתמך‬‫י‬‫פגיעה‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫שצבר‬ ‫והמוניטין‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫בהסתמך‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫סיונו‬24 ‫שעלולה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫מידתית‬ ‫ובלתי‬ ,‫עניינית‬ ‫בלתי‬ ,‫מוצדקת‬ ‫בלתי‬25 ,‫להיבחר‬ ‫בסיכוייו‬ ‫לחבל‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בחירתם‬ ‫למנוע‬ ‫עלולה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫איכותיים‬‫לשירות‬26 ,‫הציבור‬,‫הציבור‬ ‫לשירות‬ ‫התגייסותם‬ ‫ואת‬‫מעבר‬ ‫עוד‬ ‫והכל‬ ,‫מופסד‬ ‫כולו‬ ‫הציבור‬ ‫ויוצא‬27 ‫האישית‬ ‫לפגיעה‬‫בנבחר‬‫מפירסום‬ ‫הנובעת‬ ‫עצמו‬ ‫הציבור‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫העולה‬ ,‫כלפיו‬.28 ,‫זו‬ ‫הגנה‬ ‫של‬ ‫בהקשרה‬‫פיתחה‬ ‫הפסיקה‬‫דוקטרינת‬ ‫את‬.‫והאחראית‬ ‫הזהירה‬ ‫העיתונות‬29 ,‫נותנת‬ ‫זו‬ ‫דוקטרינה‬‫מחד‬,‫ולזכות‬ ‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫לזכות‬ ,‫העיתונות‬ ‫לחופש‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫משקל‬30 ‫אנ‬ ‫על‬ ‫הביקורת‬‫מטיל‬ ‫מאידך‬ ‫אך‬ ,‫ציבור‬ ‫ועובדי‬ ‫שי‬‫ה‬‫כראוי‬ ‫לבדוק‬ ‫החובה‬ ‫את‬ ‫העיתונות‬ ‫על‬31 ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫יפגע‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫העיתונאי‬ ‫הדיווח‬ ‫מהימנות‬ ‫את‬‫מהזכ‬ ‫חלק‬ ‫שהינה‬ ,‫ות‬32 ‫המו‬ ‫לכבוד‬.‫וחרותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ :‫יסוד‬ ‫בחוק‬ ‫גנת‬33
 9. 9. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 9‫מתוך‬33 ‫מבחן‬‫נקבע‬ ‫אלה‬ ‫זכויות‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬‫בע"א‬215058‫פלוני‬‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫ד"ר‬ '‫נ‬-‫אורבך‬1 (0.3.3853:‫כדלקמן‬ ‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ע"י‬ ‫נקבע‬ ‫שם‬ ,)2 ‫המופיעה‬ "‫חברתית‬ ‫או‬ ‫מוסרית‬ ‫"חובה‬ ‫"....התיבה‬‫בסעיף‬25(8)3 ‫תוכן‬ ‫בה‬ ‫ליצוק‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שעל‬ "‫פתוחה‬ ‫"רקמה‬ ‫היא‬ ‫לחוק‬4 ‫והשיקולים‬ ‫הערכים‬ ,‫הזכויות‬ ‫בין‬ ‫הראוי‬ ‫לאיזון‬ ‫בהתאם‬5 .‫המתנגשים‬6 ...7 ‫באמצעות‬ ‫לאזנה‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ,‫ונדרשת‬ ‫ראויה‬ ‫בהרחבה‬ ‫מדובר‬ ,‫לטעמי‬8 ‫הוא‬ ‫בעיניי‬ ‫הראוי‬ ‫הפתרון‬ .‫לרעה‬ ‫ניצולה‬ ‫את‬ ‫שימנעו‬ ‫חסמים‬ ‫הצבת‬9 ‫כלי‬ ‫של‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫פרסום‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫תקשורת‬10 ‫של‬ ‫מחמירים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫עמידה‬ ‫תוך‬ ‫פורסם‬ ‫זה‬ ‫כאשר‬ ,‫משמעותי‬11 ‫אחראית‬ ‫עיתונות‬.‫האיזון‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫תשקף‬ ‫זו‬ ‫פרשנות‬ ,‫להשקפתי‬12 ‫מענה‬ ‫תיתן‬ ‫היא‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫המתנגשים‬ ‫והערכים‬ ‫הזכויות‬ ‫בין‬ ‫הראוי‬13 ‫אחראים‬ ‫בלתי‬ ‫פרסומים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ "‫סכר‬ ‫"פריצת‬ ‫מפני‬ ‫לחשש‬14 ‫תו‬ ‫ורשלניים‬‫רק‬ .‫ולכבוד‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫בזכות‬ ‫מידתית‬ ‫בלתי‬ ‫פגיעה‬ ‫ך‬15 ‫זהירות‬ ‫של‬ ‫מחמירים‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬ ‫כי‬ ‫שיוכיח‬ ‫מפרסם‬16 ‫ההגנה‬ ‫תחת‬ ‫לחסות‬ ‫יוכל‬ ,‫לב‬ ‫בתום‬ ‫כן‬ ‫ועשה‬ ,‫עיתונאית‬".17 ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫קבע‬ ‫עוד‬‫כי‬ ‫פוגלמן‬‫נסיבותיו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תיבחן‬ ‫האחראית‬ ‫העיתונות‬ ‫מבחן‬ ‫התקיימות‬18 ‫הזמ‬ ‫בנקודת‬ ‫ומקרה‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬ ‫של‬‫ן‬‫ש‬‫הדברים‬ ‫פורסמו‬ ‫בה‬‫רשימת‬ ‫הוצעה‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ .19 '‫בעמ‬ ‫שם‬ ‫(ראו‬ ‫העיתונאים‬ ‫של‬ ‫האתיקה‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הנסמכים‬ ‫מבחנים‬61,)‫ואילך‬20 :‫וביניהם‬21 -;‫ורציניים‬ ‫מהימנים‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫תוך‬ ‫פרסום‬22 -;‫בפרסום‬ ‫המופיעות‬ ‫העובדות‬ ‫אימות‬ ‫לשם‬ ‫סבירים‬ ‫אמצעים‬ ‫נקיטת‬ ‫תוך‬ ‫פרסום‬23 -‫לדייק‬ ‫המפרסם‬ ‫על‬.‫ומאוזן‬ ‫הוגן‬ ‫באופן‬ ‫ולשקפן‬ ‫העובדות‬ ‫בתיאור‬24 ‫סעיף‬ ‫אל‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מפנה‬ ‫בנוסף‬1:‫לפיו‬ ‫העיתונות‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫האתיקה‬ ‫לתקנון‬25 ‫נכונותה‬ ‫את‬ ‫והעיתונאי‬ ‫העיתון‬ ‫יבדקו‬ ‫כלשהי‬ ‫ידיעה‬ ‫פרסום‬ ‫"לפני‬26 ."‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫לפי‬ ‫הראויה‬ ‫ובזהירות‬ ‫ביותר‬ ‫המהימן‬ ‫כמקור‬27 ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫יש‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬‫סעיף‬0‫בו‬ ‫העיתונות‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫האתיקה‬ ‫לתקנון‬ ‫א‬28 :‫נקבע‬29 ‫יפרס‬ ‫"לא‬‫מו‬,‫אמת‬ ‫שאינו‬ ‫דבר‬ ‫ברשלנות‬ ‫או‬ ‫ביודעין‬ ‫ועיתונאי‬ ‫עיתון‬30 "‫מסלף‬ ‫או‬ ‫מטעה‬ ,‫מדוייק‬ ‫אינו‬.31
 10. 10. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 11‫מתוך‬33 ‫ב‬ ‫ונתאשררה‬ ‫חזרה‬ ‫זו‬ ‫הלכה‬‫אליה‬ ‫ביחס‬ ‫שנערך‬ ‫הנוסף‬ ‫דיון‬-‫ד‬‫נ"א‬3535053‫בעיקר‬ ‫וראו‬ ,1 ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬'‫א‬.‫גרוניס‬2 29.‫הנ‬‫ה‬‫זו‬ ‫משפטית‬ ‫סוגיה‬ ‫ולסיכום‬ ‫כן‬ ‫כי‬:‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אחריות‬ ‫ככל‬ ‫אחריות‬ ‫חלה‬ ‫עיתונאי‬ ‫על‬3 ‫הרשל‬ ‫עוולת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הנוהג‬ ‫הזהירות‬ ‫מסטנדרט‬ ‫שסטה‬ ‫ככל‬ .‫אחרים‬ ‫מקצוע‬‫נ‬‫חייב‬ ‫יימצא‬ ‫ות‬4 .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בעוולת‬5 ‫תוצר‬ ‫היה‬ ,‫לב‬ ‫בתום‬ ‫היה‬ ‫שהפירסום‬ ‫מקום‬ ‫רק‬ ‫אלה‬ ‫הוראות‬ ‫להגנת‬ ‫יזכה‬ ‫עיתונאי‬ ‫פירסום‬6 ‫עבודה‬ ‫של‬‫וכאשר‬ ,‫בנסיבות‬ ‫מהסביר‬ ‫חרג‬ ‫ולא‬ ‫ומקיפה‬ ‫יסודית‬ ,‫אחראית‬ ‫עיתונאית‬7 .‫משמעותי‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫התקיים‬ ‫בפירסום‬8 ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ '‫(ר‬'‫י‬)‫הנ"ל‬ ‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫בפרשת‬ ‫עמית‬.9 38.,‫אלה‬ ‫פסוקות‬ ‫והלכות‬ ‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫של‬ ‫לאורן‬‫אדון‬‫להלן‬‫בכ‬‫ל‬‫פירסום‬,‫בנפרד‬‫בכל‬ ‫כאשר‬10 ‫פירסום‬‫אבחן‬‫תחילה‬‫ב‬ ‫האמור‬ ‫האם‬ ,‫ו‬‫כהגדרת‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬‫ה‬‫ולאחר‬ ,‫בחוק‬‫אדון‬ ‫מכן‬11 ‫לאות‬ ‫ביחס‬ ‫הנטענת‬ ‫בהגנה‬‫פירסום‬ ‫ו‬‫שנטענת‬ ‫ככל‬ ,.‫פירסום‬ ‫בכל‬ ‫לדון‬ ‫בחרתי‬ ‫כי‬ ‫אדגיש‬12 ‫טעמי‬ ‫את‬ .‫הפסיקה‬ ‫שמאפשרת‬ ‫כפי‬ ,‫אחד‬ ‫כקמפיין‬ ‫בפירסומים‬ ‫ראיתי‬ ‫ולא‬ ‫בנפרד‬ ‫ופירסום‬13 .‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫בסיפת‬ ‫אביא‬ ‫לכך‬14 15 ‫הראשון‬ ‫הפירסום‬3.20.8021-1‫(נספח‬1-5)‫התובע‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫לתצהירו‬16 ‫הפירסום‬17 35.‫פירסום‬‫זה‬‫ע‬ ‫חובר‬ ‫אשר‬ ,‫ל‬‫הנתבע‬ ‫ידי‬5,‫וב‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫בעמוד‬ ‫הוכתר‬‫גוף‬‫הכתבה‬18 ‫בכותרת‬,‫גדולות‬ ‫באותיות‬‫לבנה‬ ‫קידוש‬ ‫של‬:‫כדלקמן‬ ,19 ‫הלוהט‬ ‫גבע‬ ‫"מגדל‬20 ‫של‬ ‫בכיכובם‬ ,‫בנתניה‬ "‫"הולילנד‬‫עו‬ ,‫קרן‬ ‫הרצל‬ ,‫דלל‬ ‫אלי‬‫"ד‬21 ‫אברהם‬"‫פרג'ון‬ ‫ניסים‬ ‫היזם‬ ‫עם‬ ‫שר‬ ‫שמעון‬ ‫והרב‬ ‫גוגיג‬.22 ‫בכתבה‬‫תואר‬‫מגורים‬ ‫מגדל‬ ‫של‬ ‫בנייתו‬ ‫סיפור‬‫בן‬52‫קומות‬‫תקווה‬ ‫ופתח‬ ‫גבע‬ ‫הרחובות‬ ‫בפינת‬23 ‫בנתניה‬,‫א‬‫השכנים‬ ‫של‬ ‫התנגדותם‬ ‫אף‬ ‫ועל‬ ‫ליבם‬ ‫למגינת‬ ‫שם‬ ‫נבנה‬ ‫שר‬‫נאמר‬ ‫הדברים‬ ‫בפתח‬ .24 :‫שם‬25 ‫"הע‬‫שהתגלו‬ ‫ובדות‬‫למרות‬ .‫אותי‬ ‫גם‬ ‫הדהימו‬ ‫הבדיקה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬26 ‫ש‬‫כבר‬‫הציבורית‬ ‫השחיתות‬ ‫בנושא‬ ‫הכל‬ ‫שראיתי‬ ‫חשבתי‬‫בנתניה‬27 ‫הדברים‬ ‫פועלים‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫מה‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫לי‬ ‫התברר‬28 "‫בנתניה‬.29 :‫ובהן‬ ‫הפועלות‬ ‫הנפשות‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫הכתבה‬ ‫עושה‬ ‫תחילה‬30 "‫ההנדסה‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬,‫המפלצת‬ ‫צמחה‬ ‫אחריותו‬ ‫שתחת‬31 ‫ומסרב‬‫תש‬ ‫לתת‬‫ו‬"‫מגוחכים‬ ‫בתירוצים‬ ‫שנשאל‬ ‫לשאלות‬ ‫בות‬.32 ‫בהמשך‬‫הפירסום‬‫למתן‬ ‫אושרה‬ ‫במגרש‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניתנו‬ ‫לפיה‬ ‫אשר‬ ‫התב"ע‬ ‫כי‬ ‫מתואר‬33 ‫בשנת‬ ‫תוקף‬3883‫את‬ ‫הגיש‬ ‫היזם‬ ,‫בכתבה‬ ‫לנאמר‬ ‫בהתאם‬ .‫בלבד‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬34
 11. 11. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 11‫מתוך‬33 ‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫לאישור‬ ‫התוכניות‬3853-‫של‬ ‫באיחור‬9‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ואולם‬ ‫שנים‬‫(של‬‫הועדה‬1 )‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬‫לתוכנית‬ ‫האישור‬ ‫שתוקף‬ ‫למרות‬ ‫אותה‬ ‫אישרה‬‫פקע‬‫בשנת‬3882.2 :‫נאמר‬ ‫ובהמשך‬3 ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫"למען‬-‫ללא‬ ‫הם‬ ‫מעכשיו‬ ‫שמתקבלים‬ ‫האישורים‬ ‫כל‬4 ‫להם‬ ‫ואין‬ ‫פסולים‬ ‫הם‬ ,‫חוקי‬ ‫תוקף‬‫שום‬!!‫מחייב‬ ‫תוקף‬"5 ‫של‬ ‫בחריגה‬ ‫בפועל‬ ‫נבנה‬ ‫הבניין‬ ‫כי‬ ‫מתואר‬ ‫בהמשך‬5,511‫כן‬ ‫ועל‬ ‫מ"ר‬‫בשנת‬ ‫היזם‬ ‫ביקש‬38596 ‫חריג‬ ‫בגין‬ ‫היזם‬ ‫כנגד‬ ‫תיק‬ ‫נפתח‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫לחריגה‬ ‫גם‬ ‫היתר‬ ‫לו‬ ‫ליתן‬‫ת‬‫ולא‬ ,‫הבניה‬7 ‫החריגה‬ ‫על‬ ‫העירוני‬ ‫הפיקוח‬ ‫של‬ ‫דו"ח‬ ‫כל‬ ‫הוגש‬‫על‬.‫בניה‬ ‫מפקחי‬ ‫ביקרו‬ ‫שבמקום‬ ‫אף‬8 33.‫לנטען‬ ‫בהתאם‬,‫בפירסום‬( ‫היזם‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫קיים‬‫מר‬‫פ‬ ‫ניסים‬‫לאירגון‬ ‫גדול‬ ‫תורם‬ ‫שהינו‬ )‫רג'ון‬9 ‫בנ‬ ‫והצלה‬ ‫איחוד‬‫ת‬‫של‬ ‫בנו‬ ‫עומד‬ ‫שבראשו‬ ‫ניה‬‫מר‬‫שר‬ ‫שמעון‬,‫שהיה‬‫י‬‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ו"ר‬10 ‫בג‬ ‫הקלה‬ ‫שאישרה‬‫י‬‫הח‬ ‫ן‬‫עמותת‬ ‫יו"ר‬ ‫שהינו‬ ‫גוגיג‬ ‫עו"ד‬ ,‫היזם‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫עורך‬ ‫בין‬ ‫וכן‬ ,‫ריגה‬11 ‫כאשר‬ ‫ראדין‬‫מר‬'‫פרג‬‫ו‬‫ן‬-‫היזם‬-‫הוא‬‫אותה‬ ‫של‬ ‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫חבר‬.‫עמותה‬12 ‫נאמרו‬ ‫ועוד‬‫בפיר‬‫סום‬:‫הבאים‬ ‫הדברים‬13 ‫"לא‬‫לא‬ ‫כזאת‬ ‫שחריגה‬ ‫בוודאי‬ .‫כבר‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עברנו‬ .‫תמימים‬ ‫נהיה‬14 ‫מה‬ ‫נעלמה‬‫ע‬.‫בניה‬ ‫חריגות‬ ‫על‬ ‫תיק‬ ‫לפתוח‬ ‫לא‬ ‫הוראה‬ ‫ניתנה‬ ‫אלא‬ ,‫ין‬15 ‫הנדסה‬ ‫אגף‬ ‫על‬ ‫כאחראי‬ ‫בתקופתו‬ ‫כי‬ ‫שמתגאה‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫איפה‬16 ‫שמסר‬ ‫כפי‬ ,‫כשורה‬ ‫מתנהל‬ ‫הכל‬‫קוראל‬ ‫פרשת‬ ‫על‬ ‫בתגובתו‬ ‫בזמנו‬17 ‫במ‬ ‫זה‬ ,‫שלך‬ ‫בזמן‬ ‫זה‬ ‫הרצל‬ ,‫בזמנו‬ ‫קרתה‬ ‫שלא‬!!‫שלך‬ ‫שמרת‬"18 (‫במקור‬ ‫הדגשה‬–).‫ר.א‬.19 :‫נאמר‬ ‫ובהמשך‬20 "‫שפועלת‬ ‫ממערכת‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫אותו‬ ‫פשוט‬21 ‫שחסינ‬ ‫מקורבים‬ ‫של‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬‫י‬‫ומרשים‬ ,‫פגיעה‬ ‫מכל‬ ‫ם‬22 .‫תגובה‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ככל‬ ‫לעצמם‬‫בתגובה‬ ‫קרן‬ ‫אותו‬23 ‫תשעה‬ ‫שיש‬ ‫חושב‬ ,‫שאושרה‬ ‫בוועדה‬ ‫יש‬ ‫חברים‬ ‫כמה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬24 ‫חב‬ ‫עשר‬ ‫אחד‬ ‫יש‬ ‫בפועל‬ ‫אבל‬ ‫חברים‬‫ר‬‫ים‬-‫על‬ ‫בחומר‬ ‫שליטה‬ ‫ממש‬25 ‫נתניה‬ ‫בעיריית‬ ‫ההנדסה‬ ‫אגף‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ידי‬"‫שלי‬ ‫(הדגשה‬–).‫ר.א‬.26 33.‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫המופנות‬ ‫הטענות‬ ‫שתי‬ ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬‫בפירסום‬‫ה‬ ‫זה‬‫סמכותו‬ ‫את‬ ‫הפעיל‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ן‬27 ‫כ‬‫מ‬‫ההנדסה‬ ‫אגף‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫מונה‬‫מ‬ ‫הימנעותו‬ ‫וכי‬ ,‫הבניה‬ ‫חריגת‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬‫ל‬‫כן‬ ‫עשות‬28 .‫לפרוייקט‬ ‫למעורבים‬ ‫מקירבה‬ ‫נובעת‬29 30.‫טען‬ ,‫בסיכומיו‬‫הנתבעים‬ ‫ב"כ‬‫אלא‬ ‫התובע‬ ‫אל‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫הופנה‬ ‫לא‬ ‫הפירסום‬ ‫כי‬‫הוא‬30 ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫מהווה‬‫הי‬ ‫למתן‬ ‫באחריות‬ ‫הנושאים‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬‫"לא‬ ‫כה‬ ‫לבניין‬ ‫בניה‬ ‫תר‬31 ‫לשכונה‬ "‫פרופורציונלי‬‫ביקור‬ ‫מהווה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫ת‬‫על‬ ‫לגיטימית‬‫עת‬ ‫אותה‬ ‫שהיה‬ ‫התובע‬‫חבר‬32 ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הועדה‬–‫אם‬ ‫אף‬ ‫וזאת‬–‫טוען‬ ‫שהתובע‬ ‫כפי‬-‫ניתנו‬ ‫בה‬ ‫בישיבה‬ ‫השתתף‬ ‫לא‬33 ‫הנידונים‬ ‫ההיתרים‬.34
 12. 12. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 12‫מתוך‬33 ‫הנטען‬ ‫פי‬ ‫על‬‫(סעי‬‫פים‬53‫ו‬-35)‫ההגנה‬ ‫לסיכומי‬:1 "...‫הכתבה‬‫א‬ ‫לא‬‫התובע‬ ‫את‬ ‫זכרה‬‫במתן‬ ‫אשמה‬ ‫כל‬ ‫לו‬ ‫ייחסה‬ ‫ולא‬2 ‫את‬ ‫נתן‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫פירסם‬ ‫לא‬ ‫החריגים....המקומון‬ ‫האישורים‬3 ‫ב‬ ‫שישב‬ ‫כמי‬ ‫אוזכר‬ ‫ולא‬ ‫החריגים‬ ‫האישורים‬‫ולבטח‬ ‫התכנון‬ ‫וועדות‬4 ‫לתוב‬ ‫ייחס‬ ‫לא‬‫בשום‬ ‫ולא‬ ‫כאן‬ ‫(לא‬ ‫שוחד‬ ‫או‬ ‫שחיתות‬ ‫של‬ ‫מעשים‬ ‫ע‬5 ‫לתובע‬ ‫הנוגעת‬ ‫הפירסום‬ ‫מהות‬ .)‫שפורסמה‬ ‫אחרת‬ ‫כתבה‬‫ע‬,‫צמו‬6 ‫העובדה‬ ‫היא‬‫כי‬'‫בתפ‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫קרי‬ '‫שלו‬ ‫במשמרת‬‫קיד‬‫על‬ ‫ממונה‬7 .. ‫ההנדסה‬ ‫אגף‬.‫וגבע‬ ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ‫הרחובות‬ ‫בפינת‬ ‫נבנה‬‫בעיר‬‫מבנה‬8 ‫תו‬ ‫את‬ ‫המשנה‬ ,‫פרופורציונאלי‬ ‫לא‬‫ובנוסף‬ ,‫בשכונה‬ ‫הנוף‬ ‫ואי‬-‫ניתנו‬9 ‫בו‬‫היתרים‬'‫בדיעבד‬'.‫מעשה‬ ‫לאחר‬ ,‫המקו‬‫על‬ ‫ביקורתו‬ ‫את‬ ‫הביע‬ ‫מון‬10 ‫כנב‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫התנהלותו‬.‫ציבור‬ ‫חר‬"11 31.‫כדי‬ ‫עולה‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫באשר‬ ‫נטושה‬ ‫זה‬ ‫לפירסום‬ ‫ביחס‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫החזית‬ ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬12 .‫הרע‬ ‫לשון‬13 ‫הראשונה‬ ‫לטענה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ,‫אומר‬ ‫עתה‬ ‫כבר‬-‫עולים‬ ‫הדברים‬ ‫אין‬‫כלל‬.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬14 ‫אחריותו‬ ‫בתחום‬ ‫היו‬ ‫הבניה‬ ‫ומפקחי‬ ,‫ההנדסה‬ ‫אגף‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫הממונה‬ ‫היה‬ ‫התובע‬ ,‫אכן‬15 ‫המ‬.‫מועצה‬ ‫כחבר‬ ‫יניסטריאלית‬16 ‫הממונה‬ ‫אינו‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫מעיני‬ ‫נעלם‬ ‫לא‬ ,‫אמנם‬‫המקצועי‬‫מוסמך‬ ‫ואינו‬ ‫הפיקוח‬ ‫עובדי‬ ‫על‬17 ‫בעניין‬ ‫הסמכות‬ ‫שכן‬ ,‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫וכיצד‬ ,‫לאו‬ ‫והיכן‬ ‫ביקורת‬ ‫לבצע‬ ‫היכן‬ ‫להם‬ ‫להורות‬18 ‫נת‬ ‫זה‬‫ו‬‫העיר‬ ‫למהנדס‬ ‫נה‬‫יה‬‫המשפטי‬ ‫והיועץ‬‫שלה‬‫של‬ ‫התערבות‬ ‫תהווה‬ ‫כזו‬ ‫סמכות‬ ‫מתן‬ .19 ‫ו‬ ,‫הדעת‬ ‫על‬ ‫להעלות‬ ‫אין‬ ,‫לאפשר‬ ‫אין‬ ‫הרי‬ ‫וזאת‬ ,‫מקצועיים‬ ‫בשיקולים‬ ‫הפוליטי‬ ‫הדרג‬‫ממילא‬20 ‫כזו‬ ‫סמכות‬‫אינה‬.‫קיימת‬21 ‫זכות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫ו‬‫הנת‬ ‫של‬‫כך‬ ‫על‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫בע‬‫שפקחי‬‫ההנדסה‬ ‫מחלקת‬‫רשמו‬ ‫לא‬22 ‫אחריותו‬ ‫בתחום‬ ‫מצוי‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫שכן‬ ,‫הבניה‬ ‫חריגת‬ ‫בגין‬ ‫פיקוח‬ ‫דו"חות‬‫המיניסטריאלית‬‫של‬23 .‫התובע‬‫הינה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫ביקורת‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בליבת‬ ‫שמצויה‬ ,‫מותרת‬ ,‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬24 ‫מק‬ ‫ואין‬ ,‫הפוליטית‬ ‫הביקורת‬ ‫וזכות‬‫בה‬ ‫להכיר‬ ‫ום‬‫ה‬.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬25 39.‫מביקורת‬ ,‫ואולם‬‫עניינית‬‫על‬‫נושא‬‫המצוי‬‫אחריותו‬ ‫בתחום‬‫המיניסטריאלית‬‫התובע‬ ‫של‬‫ועד‬ ,26 ‫ייחוס‬‫לו‬‫אישית‬ ‫שחיתות‬-.‫רב‬ ‫הוא‬ ‫המרחק‬27 ‫ב‬‫ה‬ ‫המשך‬‫נאמר‬ ‫פירסום‬,‫עוד‬,‫מפורש‬ ‫באופן‬,‫משתמע‬ ‫לא‬ ‫ואף‬‫את‬ ‫מלהפעיל‬ ‫נמנע‬ ‫שהתובע‬28 ‫סמכותו‬–‫קיימת‬ ‫אינה‬ ‫כלל‬ ,‫שכאמור‬–‫האחרים‬ ‫המעורבים‬ ‫עם‬ ‫שחיתות‬ ‫קשרי‬ ‫עקב‬29 .‫בפרוייקט‬30 ‫המשפט‬‫תמימים‬ ‫נהיה‬ ‫"לא‬,‫כבר‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עברנו‬,,‫מהעין‬ ‫נעלמה‬ ‫לא‬ ‫כזאת‬ ‫שחריגה‬ ‫בוודאי‬31 ‫תיק‬ ‫לפתוח‬ ‫לא‬ ‫הוראה‬ ‫ניתנה‬ ‫אלא‬‫בניה‬ ‫חריגות‬ ‫על‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫האשמה‬ ‫אלא‬ ‫איננו‬ "32 ‫אישית‬ ‫בשחיתות‬‫המשפט‬ ‫בהמשך‬ ‫מצטרף‬ ‫אליה‬ ‫אשר‬ ,"‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫אותו‬ ‫פשוט‬33
 13. 13. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 13‫מתוך‬33 ,‫פגיעה‬ ‫מכל‬ ‫שחסינים‬ ‫מקורבים‬ ‫של‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫שפועלת‬ ‫ממערכת‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬1 .‫תגובה‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ככל‬ ‫לעצמם‬ ‫ומרשים‬"2 .‫ברורה‬ ‫שחיתות‬ ‫תמונת‬ ‫מצייר‬ ‫אלה‬ ‫משפטים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫חיבורם‬3 ‫ציבור‬ ‫לנבחר‬ ‫שחיתות‬ ‫ייחוס‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫כבר‬‫ע‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוא‬‫האובייקטיבי‬ ‫המבחן‬ ‫פי‬ ‫ל‬4 )'‫(אי‬ .‫ת.א‬ '‫ר‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ .‫זה‬ ‫ביטוי‬ ‫של‬ ‫לבחינתו‬ ‫שנקבע‬5389081‫קדוש‬ '‫נ‬ ‫לנקרי‬(5.1.3855.)5 ‫כי‬ ‫אם‬‫לקר‬ ‫יש‬ ‫אלא‬ "‫"מושחת‬ ‫במילה‬ ‫בשימוש‬ ‫די‬ ‫אין‬.‫הפירסום‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫וא‬6 ‫בנ‬‫וסף‬,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ,‫ל‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫יש‬‫המילים‬ ‫צמד‬"‫בנתניה‬ ‫"הולילנד‬‫בכותרת‬ ‫המופיע‬7 ‫לבנה‬ ‫קידוש‬ ‫באותיות‬ ‫הפירסום‬ ‫ובראש‬ ‫העיתון‬.‫בציבוריות‬ ‫נחרט‬ "‫"הולילנד‬ ‫הביטוי‬8 ‫כמותג‬ ‫הישראלית‬-.‫המוניציפאלי‬ ‫בשלטון‬ ‫שחיתות‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬ ‫במיוחד‬ ,‫שחיתות‬9 ‫מסכים‬‫אנוכי‬‫הנתבע‬ ‫ב"כ‬ ‫עם‬‫ים‬,‫ציבור‬ ‫נבחר‬ ‫כנגד‬ ‫זה‬ ‫בביטוי‬ ‫שימוש‬ ‫שייעשה‬ ‫אימת‬ ‫כל‬ ‫שלא‬10 ,‫ואולם‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫הדבר‬ ‫יעלה‬,‫בעיני‬ .‫החשוב‬ ‫הוא‬ ‫הכולל‬ ‫ההקשר‬‫לע‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫צירוף‬‫י‬‫ל‬11 ‫מנביע‬‫ה‬ ‫את‬‫מסקנה‬‫לפיה‬‫זה‬ ‫פירסום‬‫חצה‬‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫של‬ ‫המותר‬ ‫גבול‬ ‫את‬‫אל‬ ,12 ‫הטריטוריה‬‫אסורה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫של‬.13 ,‫לדעתי‬‫האובייקטיבי‬ ‫הקורא‬‫הפירסום‬ ‫את‬‫ש‬‫ביותר‬ ‫הירוד‬ ‫האיש‬ ‫או‬ ‫ביותר‬ ‫המשכיל‬ ‫"איננו‬14 "‫התפתחותו‬ ‫מבחינת‬‫כי‬ ‫מבין‬‫הפירסום‬‫מייחס‬‫במכוון‬ ‫שנמנע‬ ‫בכך‬ ‫אישית‬ ‫שחיתות‬ ‫לתובע‬15 ‫מלהפעיל‬‫את‬‫הינם‬ ‫בפרוייקט‬ ‫המעורבים‬ ‫שכן‬ ,‫בבניין‬ ‫הבניה‬ ‫חריגת‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ‫סמכותו‬16 ‫העיר‬ ‫ופרנסי‬ ‫משועי‬-‫קשרי‬ :‫אחרות‬ ‫ובמילים‬‫בין‬ ‫פסולים‬ ‫ם‬‫הון‬‫ל‬.‫שלטון‬17 ‫הנתבע‬5‫כלל‬ ‫מסתיר‬ ‫אינו‬‫ש‬‫זו‬‫התובע‬ ‫על‬ ‫דעתו‬‫מדוע‬ ‫שלו‬ ‫שאלתו‬ ‫על‬ ‫בעצמו‬ ‫עונה‬ ‫שהוא‬ ‫בעת‬ ,18 ‫פתחה‬ ‫לא‬ ‫ההנדסה‬ ‫מחלקת‬‫תיק‬‫היזם‬ ‫כנגד‬:‫החריגה‬ ‫בגין‬19 ‫שפועלת‬ ‫ממערכת‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫אותו‬ ‫"פשוט‬20 ‫שחסי‬ ‫מקורבים‬ ‫של‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬‫ומרשים‬ ,‫פגיעה‬ ‫מכל‬ ‫נים‬21 ".‫תגובה‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ככל‬ ‫לעצמם‬22 ‫אל‬ ,‫וחבריה‬ ‫התכנון‬ ‫ועדות‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫רק‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ,‫הראוי‬ ‫הכבוד‬ ‫בכל‬‫א‬‫התובע‬ ‫על‬23 ‫מ‬ ‫על‬ ‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫אינה‬ ‫אף‬ ‫זו‬ .‫בלבד‬‫ע‬‫ומחדליו‬ ‫שיו‬‫של‬‫התובע‬‫בכובעו‬‫ציבו‬ ‫כנבחר‬.‫ר‬24 ‫האשמה‬ ‫זו‬‫אישית‬.‫בשחיתות‬ ‫ברורה‬25 ‫נוסיף‬ ‫אם‬‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬‫הדברים‬ ‫את‬‫שנאמרו‬‫בד‬ ‫הכתבה‬ ‫ברישת‬‫ב‬‫של‬ ‫תדהמתו‬ ‫ר‬‫הנתבע‬26 5‫הרי‬ ,‫שמצא‬ ‫הציבורית‬ ‫מהשחיתות‬‫ש‬‫כי‬ ‫נמצא‬‫זה‬ ‫פירסום‬‫ועלי‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬27 ‫להוסיף‬–‫הרע‬ ‫לשון‬‫חמורה‬‫הגבוה‬ ‫ברף‬ ,‫ביותר‬,‫בעניינו‬ ‫אשר‬‫לשם‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫גוברת‬28 ‫על‬ ‫טוב‬‫ערך‬‫חו‬‫הביטוי‬ ‫פש‬.29 ‫לקבוע‬ ‫שיש‬ ‫הרי‬ ,‫זה‬ ‫לפירסום‬ ‫ביחס‬ ‫הגנות‬ ‫קיימות‬ ‫כי‬ ‫הנתבע‬ ‫בסיכומי‬ ‫נטען‬ ‫שלא‬ ‫מעת‬30 ‫ש‬‫הוכיח‬ ‫התובע‬‫לש‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫פירסום‬ ‫כי‬‫ו‬‫תקפה‬ ‫הגנה‬ ‫לצידו‬ ‫שאין‬ ,‫הרע‬ ‫ן‬.‫לא‬ ‫גם‬ ‫ממילא‬31 ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫הנתבע‬ ‫פעל‬ ‫הללו‬ ‫בנסיבות‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫ניתן‬‫ראיות‬ ‫כל‬ ‫הובאו‬ ‫לא‬ ‫ואף‬‫התומכות‬32 .‫זו‬ ‫באפשרות‬33 34
 14. 14. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 14‫מתוך‬33 ‫השני‬ ‫הפירסום‬–27024.20.8021‫(נספחים‬27-28‫לתצהיר‬‫הראשון‬ ‫ו‬‫של‬)‫התובע‬1 ‫הפירסום‬2 32.‫ז‬ ‫פירסום‬‫הנתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חובר‬ ‫אשר‬ ,‫ה‬3‫הוכתר‬ ,‫"המוסר‬ ‫בכותרת‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫בעמוד‬3 "‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫של‬ ‫הכפול‬.‫בשחיתות‬ ‫הלוחם‬ ‫אופוזיציונר‬ ‫היה‬ ‫שהתובע‬ ‫עוד‬ ‫נאמר‬ ‫בכותרת‬4 ‫לב‬ ‫אך‬ ,‫החוק‬ ‫שלטון‬ ‫של‬ ‫השמירה‬ ‫ככלב‬ ‫שהצטייר‬‫סו‬‫ף‬‫החשודה‬ ‫העירייה‬ ‫ראשת‬ ‫אל‬ ‫חבר‬5 ‫העמוד‬ ‫בתחתית‬ .‫שוחד‬ ‫בקבלת‬‫ב‬ ,‫נוספת‬ ‫כותרת‬ ‫ישנה‬,‫גדולות‬ ‫אותיות‬‫ש‬‫בה‬‫נאמר‬‫"סוכות‬6 "‫ננצח‬ ‫השחיתות‬ ‫ואת‬ ‫שמח‬.7 ‫החלטתו‬ ‫על‬ ‫עזה‬ ‫ביקורת‬ ‫ניתכה‬ ‫הכתבה‬ ‫בגוף‬‫קודמות‬ ‫שבקדנציות‬ ,‫התובע‬ ‫של‬‫במועצה‬ ‫שלו‬8 ‫בשחיתות‬ ‫כלוחם‬ ‫הצטייר‬‫והעירייה‬ ‫העיר‬ ‫ראשת‬ ‫כנגד‬ ‫בעתירות‬ ‫והרבה‬‫להצטרף‬ ,9 ‫העירונית‬ ‫לקואליציה‬.10 30.‫נאמר‬ ‫הכתבה‬ ‫בצד‬ ‫קטנה‬ ‫בקוביה‬‫ו‬:‫הבאים‬ ‫הדברים‬11 ":‫קקטוס‬ ‫בפורטל‬ ‫ראשון‬ ‫פרסום‬‫שני‬,‫בנתניה‬ ‫בכירים‬ ‫קבלנים‬12 ‫את‬ ‫הגישו‬‫חבר‬ ‫נגד‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונה‬ )‫(ראשון‬ ‫מול‬‫מ‬‫עיריית‬ ‫ועצת‬13 ‫נת‬)‫נתניה‬ ‫למען‬ ‫(סיעת‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫ניה‬‫ב‬‫ע‬ ‫גין‬‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫בירות‬14 ‫דיב‬ ‫הוצאת‬ ,‫סחיטה‬‫מאיר‬ .‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫ה‬‫חוד‬ ‫ואשר‬ ‫סאסי‬‫אדא‬‫ד‬15 ‫הגישו‬‫כי‬ ‫טענותיהם‬ ‫את‬ ‫לכאורה‬ ‫המאשרים‬ ‫מסמכים‬ ‫למשטרה‬16 ‫החורף‬ ‫שלולית‬ ‫של‬ ‫פיתוחה‬ ‫עבור‬ ‫גדולים‬ ‫כסף‬ ‫סכומי‬ ‫דרש‬ ‫קרן‬,17 ‫התלונה‬ ."‫"פנורמה‬ ‫לפרוייקט‬ ‫התנגדותו‬ ‫להסרת‬ ‫בתמורה‬‫הוגשה‬18 ‫כת‬ ‫בעקבות‬‫בת‬‫ביום‬ ‫שפורסמה‬ ‫תחקיר‬‫ש‬‫י‬‫ש‬ ‫ביומן‬ ‫האחרון‬ ‫שי‬‫י‬‫שי‬19 ‫ערוץ‬ ‫של‬3‫התנהלותו‬ ‫על‬‫מ‬ ‫של‬‫מ‬‫ומב‬ ‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫מקום‬ ‫לא‬‫כירי‬20 ‫של‬ ‫תגובתו‬ .)‫סגל‬ ‫(סיעת‬ ‫שר‬ ‫שמעון‬ ‫הרב‬ ,‫העירונית‬ ‫התכנון‬ ‫ועדות‬21 ‫ט‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫המועצה‬ ‫חבר‬‫ר‬‫התקבלה‬ ‫ם‬‫קקטוס‬ ‫פורטל‬ ‫כשתתקבל‬ .22 ".‫יפרסמה‬23 36.‫ה‬ ‫כגד‬ ‫הוגשה‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנויות‬ ‫שאינן‬ ‫מהעובדות‬‫ת‬.‫כאמור‬ ‫תלונה‬ ‫ובע‬,‫עקא‬ ‫דא‬24 ‫התלונה‬‫בשנת‬ ‫הוגשה‬3880‫עוד‬ ‫נסגר‬ ‫התלונה‬ ‫בגין‬ ‫החקירה‬ ‫תיק‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ ."‫"אתמול‬ ‫ולא‬25 ‫ביום‬0.55.3853-‫כ‬ ,‫דהיינו‬-0‫הפירסום‬ ‫לפני‬ )!( ‫שנים‬-‫הודעת‬ '‫(ר‬ ‫אשמה‬ ‫היעדר‬ ‫בעילת‬26 ‫לתו‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬‫בע‬-‫נספח‬50‫לתצהיר‬‫הראשון‬ ‫ו‬‫של‬‫עובדה‬ .)‫התובע‬‫זו‬‫נכל‬ ‫לא‬‫לה‬27 ‫ב‬.‫פירסום‬28 ‫הפירסום‬-‫הרע‬ ‫לשון‬?29 38.‫ס‬‫הביקורת‬ ‫כי‬ ‫בורני‬‫סיעתו‬ ‫להצטרפות‬ ‫והנוגעת‬ ‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫הכתבה‬ ‫בגוף‬ ‫המובאת‬30 ‫ראשת‬ ‫כנגד‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ועומדים‬ ‫תלויים‬ ‫שהיו‬ ‫החשדות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫העירונית‬ ‫לקואליציה‬31 ‫של‬ ‫התנהלותו‬ ‫על‬ ,‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫זוהי‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫העירייה‬‫ציבור‬ ‫נבחר‬,32 .‫בגינה‬ ‫כלשהי‬ ‫סנקציה‬ ‫להטיל‬ ‫מקום‬ ‫כל‬ ‫ואין‬‫לכאורה‬ ‫הכפול‬ ‫המוסר‬ ‫בדבר‬ ‫הכותרת‬ ‫גם‬ ‫כך‬33
 15. 15. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 15‫מתוך‬33 .‫התובע‬ ‫של‬‫ש‬ ‫דברים‬ ‫אלו‬‫ציבור‬ ‫נבחר‬,‫ב‬ ‫המכהן‬‫וחייב‬ ‫צריך‬ ‫עיר‬ ‫במועצת‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬1 .‫להכיל‬2 35.‫מנגד‬,‫למשטרה‬ ‫תלונה‬ ‫אדם‬ ‫כנגד‬ ‫שהוגשה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫דיווח‬,‫מעולם‬ ‫דברים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מקום‬ ,‫עולה‬3 ‫התלונה‬ ‫תוכן‬ ,‫לכתבה‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫נוכח‬ ‫במיוחד‬ ‫נכונים‬ ‫הדברים‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬4 ‫ב‬ ‫כסף‬ ‫סכומי‬ ‫דרש‬ ‫התובע‬ ‫הטענה‬ ‫לפי‬ ‫שכן‬ ‫סחיטה‬ ‫עבירת‬ ‫לתובע‬ ‫מייחס‬‫להצבעה‬ ‫תמורה‬5 ‫התנהלות‬ ‫זוהי‬ .‫מסויים‬ ‫ציבורי‬ ‫בעניין‬.‫שוחד‬ ‫דרישת‬ ‫לתובע‬ ‫המייחסת‬6 ‫להוס‬ ‫יש‬ ‫לכך‬‫י‬‫העיתון‬ ‫בפתח‬ ‫הכותרת‬ ‫את‬ ‫ף‬‫"סוכות‬"‫ננצח‬ ‫השחיתות‬ ‫ואת‬ ‫שמח‬‫שאמנם‬7 ‫מו‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫שרק‬ ‫בהינתן‬ ‫ואולם‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫בשמו‬ ‫נוקבת‬ ‫אינה‬‫פ‬‫בע‬ ‫יע‬‫הראשון‬ ‫מוד‬8 ‫השחיתות‬ ‫מעשה‬ ‫כי‬ ‫וכן‬"‫כתבה‬ ‫"קוביית‬ ‫באותה‬ ‫מופיע‬ ‫לו‬ ‫המיוחס‬-‫מנוס‬ ‫שאין‬ ‫הרי‬9 ‫אליו‬ ‫כוון‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫כי‬ ‫מהמסקנה‬.10 .‫אחר‬ ‫מאתר‬ ‫ציטוט‬ ‫הינו‬ ‫שהפירסום‬ ‫לעובדה‬ ‫משמעות‬ ‫אין‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫על‬ ‫חזרה‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫הכלל‬11 ‫(סעיף‬ ‫פיצוי‬ ‫להפחתת‬ ‫עילה‬ ‫מהווה‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫מאחריות‬ ‫פוטרת‬ ‫אינה‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫שפורסמה‬12 56(5))‫לחוק‬.‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫היה‬ ‫המצוטט‬ ‫המקור‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬–‫התלונה‬ ‫להגשת‬ ‫סמוך‬ ‫דהיינו‬13 ‫אבחנה‬ ‫ללא‬ ,‫בנהר‬ ‫חלפו‬ ‫רבים‬ ‫שמים‬ ‫לאחר‬ ‫היום‬ ‫ציטוטו‬ .‫אמת‬ ‫היה‬ ‫הפירסום‬ ‫שבעת‬ ‫וייתכן‬14 ‫מעמידה‬ ‫אינה‬ ,‫נסגר‬ ‫החקירה‬ ‫תיק‬ ‫לביני‬ ‫שביני‬‫לנתבע‬3.‫הגנה‬15 ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫גוברת‬ ‫ובעניינו‬ ,‫להכיל‬ ‫חייב‬ ‫ואינו‬ ‫צריך‬ ‫אינו‬ ‫ציבור‬ ‫שנבחר‬ ‫פירסום‬ ‫זהו‬ ,‫בעיני‬16 .‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫ערך‬ ‫על‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫התובע‬17 ‫הגנות‬18 33.‫האמת‬ ‫ליסוד‬ ‫באשר‬ .‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫בפירסום‬ ‫שיש‬ ‫להניח‬ ‫אני‬ ‫מוכן‬-‫כי‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫חולק‬ ‫אין‬19 ‫כאמור‬ ‫תלונה‬‫אכן‬‫הוגשה‬‫למשטרה‬.‫אמת‬ ‫אמר‬ ‫הנתבע‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ .‫התובע‬ ‫כנגד‬20 ,‫עקא‬ ‫דא‬‫בהקשר‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫עצמו‬ ‫הפירסום‬ ‫במשקפי‬ ‫רק‬ ‫נבחנת‬ ‫אינה‬ ‫פירסום‬ ‫של‬ ‫אמיתותו‬21 .‫הדברים‬ ‫של‬ ‫הרחב‬‫הגנ‬‫ת‬"‫הפירסום‬ ‫"אמת‬‫נבחנת‬‫ב‬.‫הרלוונטיות‬ ‫העובדות‬ ‫של‬ ‫הרחב‬ ‫היבט‬22 ‫האמת‬‫ש‬‫הג‬ ‫עוסקת‬ ‫בה‬‫ז‬ ‫נה‬‫שהי‬ ‫כפי‬ ,‫המשפטית‬ ‫האמת‬ ‫הינה‬ ‫ו‬‫א‬‫מוכחת‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬23 .‫הראיות‬ ‫שמיעת‬ ‫בהליך‬‫רלוונטית‬ ‫עובדה‬ ‫של‬ ‫רשלנית‬ ‫או‬ ‫מכוונת‬ ‫השמטה‬‫את‬ ‫מעוותת‬ ‫אשר‬ ,24 ‫בה‬ ‫יש‬ ‫ואשר‬ ,‫הכוונה‬ ‫תוכן‬ ‫תמונת‬-‫א‬‫מתפרסמת‬ ‫היתה‬ ‫ילו‬-‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬25 ‫הקורא‬ ‫עמדת‬ ‫את‬,‫הפירסום‬ ‫מושא‬ ‫כלפי‬‫של‬ ‫תחולתה‬ ‫לאי‬ ‫מביאה‬‫ההגנה‬.26 ‫עמד‬‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫כך‬ ‫על‬'‫א‬,‫גרוניס‬"‫בדנ‬‫א‬3535053,‫הנ"ל‬‫בפיסקאות‬32-30‫(אליו‬ ‫דעתו‬ ‫לחוות‬27 ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫לרבות‬ ,‫ההרכב‬ ‫שופטים‬ ‫כלל‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫הצטרפו‬'‫י‬‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫אשר‬ ‫עמית‬28 ,)‫הנוסף‬ ‫הדיון‬ ‫מושא‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫שניתנה‬ ‫דעתו‬ ‫מחוות‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬:‫כדלקמן‬29 "‫סעיף‬50‫לחוק‬‫מתנה‬‫את‬‫תחולת‬‫ההגנה‬‫בכך‬"‫שהדבר‬‫שפורסם‬30 ‫היה‬‫אמת‬."‫הכוונה‬‫היא‬‫לאמת‬‫המשפטית‬.‫במילים‬‫אחרות‬,‫כדי‬31 ‫להכריע‬‫בשאלה‬‫אם‬‫מה‬‫שפורסם‬‫היה‬‫אמת‬,‫יש‬‫להשוות‬‫בין‬‫תוכן‬32 ‫הפרסום‬‫ל‬‫עניין‬ ‫באותו‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבעה‬ ‫כפי‬ ‫אמת‬33 ‫"המציאות‬ ‫במונח‬ ‫שימוש‬ ‫בפסיקה‬ ‫נעשה‬ ‫לעיתים‬ ‫זה‬ ‫(בהקשר‬34
 16. 16. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 16‫מתוך‬33 :"‫האובייקטיבית‬‫ע"א‬ ,‫ראו‬1913060‫נה‬ ‫פ"ד‬ ,‫חלוץ‬ '‫נ‬ ‫פלוס‬(1)091,1 009(3885‫(להלן‬ )–‫פלוס‬ ‫עניין‬‫עניין‬ ;)‫קורן‬,‫ב‬‫פיסקה‬53‫ע"א‬ ;2 3566063‫מט‬ ‫פ"ד‬ ,‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫קראוס‬(3)003,012(5661)3 ‫(להלן‬–‫קראוס‬ ‫ע"א‬.))4 "‫"שלמה‬ ‫אמת‬ ‫לשקף‬ ‫נדרש‬ ‫הפרסום‬,‫כלומר‬‫ממנו‬ ‫ייעדרו‬ ‫שלא‬5 ‫את‬ ‫המשנים‬ ‫פרטים‬‫ו‬ ,‫מהפרסום‬ ‫המתקבל‬ ‫הכללי‬ ‫הרושם‬‫שלא‬6 ‫נכונים‬ ‫שאינם‬ ‫משמעותיים‬ ‫פרטים‬ ‫בו‬ ‫ייכללו‬‫עניין‬ ,‫(ראו‬‫קורן‬,7 ‫פיסקה‬53‫דנ"א‬ ;‫קראוס‬'‫בעמ‬ ,31‫השופט‬ ‫(עמדת‬‫אור‬ '‫ת‬;)‫שנהר‬,8 ‫בעמ‬'333-335.)‫יש‬‫להדגיש‬,‫כי‬‫לא‬‫כל‬‫פער‬‫בין‬‫העובדות‬‫העולות‬‫מן‬9 ‫הפרסום‬‫ל‬‫אמת‬‫המשפטית‬‫יוביל‬‫למסקנה‬‫כי‬‫לא‬‫נתקיים‬‫הת‬‫נאי‬10 ‫של‬‫אמיתות‬‫הפרסום‬.‫כפי‬‫שנקבע‬‫במפורש‬‫בסעיף‬50‫לחוק‬,‫ההגנה‬11 ‫לא‬‫תישלל‬‫רק‬‫בשל‬‫העובדה‬‫שלא‬‫הוכחה‬‫אמיתותו‬‫של‬"‫פרט‬‫לוואי‬12 ‫שאין‬‫בו‬‫פגיעה‬‫של‬‫ממש‬".13 ‫שלי‬ ‫(הדגשה‬–).‫ר.א‬14 33.‫האמת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫הפירסום‬ ‫על‬ ,‫הפירסום‬ ‫אמת‬ ‫להגנת‬ ‫לזכות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬15 ‫מהראיות‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ ‫המשפטית‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫שהובאו‬‫מביאה‬ ‫חשוב‬ ‫פרט‬ ‫השמטת‬ .16 ,‫אמת‬ ‫אינו‬ ‫הפירסום‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬‫השמטת‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬‫להבנת‬ ‫מהותי‬ ‫שאינו‬ ‫לוואי‬ ‫פרט‬17 .‫הכללית‬ ‫התמונה‬18 ,‫בענייננו‬‫לוואי‬ ‫פרט‬ ‫אינה‬ ‫אשמה‬ ‫בהיעדר‬ ‫הפרקליטות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נסגר‬ ‫החקירה‬ ‫שתיק‬ ‫העובדה‬19 ,‫מהותי‬ ‫פרט‬ ‫אלא‬‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫השמטתו‬ ‫אשר‬.20 ‫שהוג‬ ‫לתלונה‬ ‫ביחס‬ ‫המעדכן‬ ‫הפירסום‬ ‫חשיבות‬‫קיבלה‬ ‫שה‬‫בסעיף‬ ‫ביטוי‬31‫אשר‬ ,‫לחוק‬ '‫א‬21 ‫מטיל‬‫ה‬ ‫אמצעי‬ ‫על‬‫ת‬‫חקירה‬ ‫תיק‬ ‫לסגור‬ ‫החלטה‬ ‫בדבר‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫החובה‬ ‫את‬ ‫קשורת‬22 ‫דיווח‬ ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫פתיחתו‬ ‫שעל‬‫וזאת‬‫בדרך‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫ובהתחשב‬ ‫הראויה‬ ‫"בהבלטה‬23 ."‫לעדכן‬ ‫יש‬ ‫שאתה‬ ‫הידיעה‬ ‫פורסמה‬ ‫שבה‬24 ‫בדבר‬ ‫פירסום‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫חשיבותו‬ ‫נלמדת‬ ‫מכאן‬‫חקירה‬ ‫הפותחת‬ ‫תלונה‬ ‫הגשת‬25 ‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫לפירסום‬ ‫רק‬ ‫להתייחס‬ ‫לנכון‬ ‫מצא‬ ‫המחוקק‬ ,‫הפירסומים‬ ‫סוגי‬ ‫מכל‬ .‫משטרתית‬26 ‫עדכון‬ ‫חובת‬ ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫על‬ ‫והטיל‬ ,‫מיוחד‬ ‫באופן‬‫מיוחדת‬‫ביחס‬ ‫רק‬ )‫לדרישה‬ ‫(כפוף‬27 .‫כזה‬ ‫פירסומים‬ ‫לסוג‬28 ‫הנ‬‫ה‬‫המסקנה‬ ,‫כן‬ ‫כי‬‫שלפירס‬ ‫היא‬‫ו‬‫בדבר‬ ‫ם‬‫ופתיחת‬ ‫תלונה‬ ‫הגשת‬‫יש‬ ‫משטרתית‬ ‫חקירה‬29 ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בדיני‬ ‫מיוחד‬ ‫מעמד‬‫בהתאם‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫המישורים‬ ‫בכל‬ ‫אליו‬ ‫וההתייחסות‬ ,.30 ‫הדברים‬‫וחומר‬ ‫קל‬ ‫נכונים‬‫זה‬ ‫במקרה‬‫כי‬ ‫מסתבר‬ ‫כאשר‬ ,‫עוד‬‫החקירה‬ ‫תיק‬ ,‫הפירסום‬ ‫בעת‬31 ‫והנתבע‬ ,‫דנא‬ ‫מקדמת‬ ,‫נסגר‬ ‫כבר‬5‫עובדה‬ ‫לוודא‬ ‫טרח‬ ‫לא‬ ‫כלל‬‫לתובע‬ ‫פניה‬ ‫באמצעות‬ ,‫זו‬32 .‫תגובה‬ ‫קבלת‬ ‫לשם‬33
 17. 17. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 17‫מתוך‬33 ‫הנתבע‬5‫הפירסום‬ ‫לתוכן‬ ‫ביחס‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ ‫לתובע‬ ‫לפנות‬ ‫טרח‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫שהוא‬ ,‫העיד‬1 '‫(עמ‬551‫לפרוטוקול‬'‫ש‬53-56.)‫היה‬ ‫שהתובע‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ ,‫עושה‬ ‫היה‬ ‫כך‬ ‫אילו‬‫על‬ ‫מעמידו‬2 ,‫ואולם‬ .‫הנ"ל‬ ‫העובדה‬‫הנתבע‬5‫ו‬ ‫כן‬ ‫עשה‬ ‫לא‬‫ב‬‫כך‬‫הזכות‬ ‫את‬ ‫מהתובע‬ ‫שלל‬‫הב‬‫להתגונן‬ ‫סיסית‬3 ‫הדברים‬ ‫מפני‬‫בפירסום‬ ‫בו‬ ‫המוטחים‬.‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫השמטת‬"‫"אתמול‬ ‫המילה‬ ‫פירסום‬ ‫בצירוף‬ ,4 ,‫באה‬ ‫מקרוב‬ ‫שזה‬ ‫תלונה‬ ‫זו‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬ ‫את‬ ‫היוצרת‬‫את‬ ‫מעוותת‬‫האמת‬‫נוצר‬ ‫הקורא‬ ‫בלב‬ ‫שכן‬5 ‫החמורה‬ ‫התלונה‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬.‫נחקרת‬ ‫והיא‬ ‫היא‬ ‫חדשה‬‫במיוחד‬ ,‫כך‬ ‫אינם‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫והרי‬6 ‫מקום‬‫ע‬ ‫שבו‬‫הינה‬ ‫הסגירה‬ ‫ילת‬‫היעדר‬.‫אשמה‬7 ,‫משכך‬‫מסקנתי‬‫היא‬‫העניין‬ ‫שבנסיבות‬‫עומד‬ ‫אין‬‫ת‬‫ה‬ ‫לנתבעים‬‫ו‬ ,‫הפירסום‬ ‫אמת‬ ‫גנת‬‫זאת‬8 ‫בעיקר‬‫העובדה‬ ‫השמטת‬ ‫עקב‬‫ש‬‫החקירה‬ ‫תיק‬‫אשמה‬ ‫היעדר‬ ‫בעילת‬ ‫נסגר‬-‫עובדה‬‫שהנתבעים‬9 ‫ה‬‫התגובה‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫לתובע‬ ‫מאפשרים‬ ‫היו‬ ‫אילו‬ ‫בקלות‬ ‫להשיג‬ ‫יכולים‬ ‫יו‬‫בגלל‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,10 ‫שהרושם‬‫טריה‬ ‫בתלונה‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬ ‫הינו‬ ‫שמתקבל‬.11 ‫הנתבעים‬ ‫לימין‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫אף‬‫ל‬ ‫שכן‬‫של‬ ‫מחדל‬,‫תגובה‬ ‫מתן‬ ‫אי‬‫עובדה‬12 ,‫זה‬ ‫לפירסום‬ ‫ביחס‬ ‫מכחישים‬ ‫אינם‬ ‫שהנתבעים‬‫ני‬ ‫לא‬‫ואחראית‬ ‫זהירה‬ ‫עיתונות‬ ‫לקרוא‬ ‫תן‬.13 ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ,‫בנוסף‬,‫ממילא‬,‫הלב‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬ ‫חזקת‬ ‫הנתבעים‬ ‫לחובת‬ ‫עומדת‬‫הקבועה‬14 ‫בסעיף‬59()‫(ב‬3.‫הופרכה‬ ‫שלא‬ ‫חזקה‬ ,‫לחוק‬ )15 ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬‫תקפה‬ ‫הגנה‬ ‫לצידו‬ ‫שאין‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫פירסום‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫אני‬.16 17 ‫השלישי‬ ‫הפירסום‬–83082.20.8021‫(נספחים‬29-22)‫התובע‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫לתצהירו‬18 30.‫זה‬ ‫פירסום‬‫הנתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חובר‬ ‫אשר‬ ,3,‫מוכ‬‫ת‬‫ר‬‫בכו‬‫אני‬ :‫קרן‬ ‫"הרצל‬ ‫תרת‬‫היחיד‬ ‫המועמד‬‫י‬19 ‫אותה‬ ‫מחק‬ ‫כבר‬ ‫קרן‬ ‫"הרצל‬ ‫נאמר‬ ‫בה‬ ‫הגליון‬ ‫של‬ ‫אחורית‬ ‫כותרת‬ ‫וכן‬ "‫העיר‬ ‫לראשות‬"‫(עם‬20 ‫תמ‬‫העיר‬ ‫ראשת‬ ‫ונת‬.)21 ‫הפירסום‬ ‫בגוף‬‫חוזר‬‫המחבר‬‫העיר‬ ‫לראשת‬ ‫לחבירתו‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫הביקורת‬ ‫על‬.22 ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫שם‬ ‫נאמרו‬ ‫היתר‬ ‫בין‬:23 ‫מרי‬ ,‫נתניה‬ ‫העיר‬ ‫לראשת‬ ‫המשנה‬ ,‫קרן‬ ‫"הרצל‬,‫איכר‬ ‫פיירברג‬ ‫ם‬24 ,‫שוחד‬ ‫בקלת‬ ‫הנחשדת‬‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫שאפילו‬ ‫דברים‬ ‫כנראה‬ ‫יודע‬25 ‫חורץ‬ '‫'נתניה‬ ‫המקומון‬ ‫למערכת‬ ‫במכתב‬ ,‫קרן‬ ‫הרצל‬ ‫שכן‬ .‫יודעים‬26 ‫שהוא‬ ‫וסרק‬ ‫כחל‬ ‫ללא‬ ‫וקובע‬ ‫איכר‬ ‫פיירברג‬ ‫מרים‬ ‫של‬ ‫גורלה‬ ‫את‬27 "‫נתניה‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫לתפקיד‬ ‫המועמד‬ ‫הוא‬ ‫ורק‬.28 :‫נאמר‬ ‫ובהמשך‬29 ‫מוע‬ ‫עצמו‬ ‫ורואה‬ ‫שרוצה‬ ‫"מי‬‫מסביר‬ ‫אינו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫לתפקיד‬ ‫מד‬30 ‫לציבור‬‫הת‬ ‫את‬ ‫ובארסיות‬ ‫בקביעות‬ ‫ביקר‬ ‫כיצד‬‫נ‬‫מרים‬ ‫של‬ ‫הלותה‬31 ‫שאילתות‬ ‫הציג‬ ,‫למשטרה‬ ‫תלונות‬ ‫כנגדה‬ ‫הגיש‬ ,‫איכר‬ ‫פיירברג‬32 ‫וזאת‬ ‫המשפט‬ ‫לבתי‬ ‫בעתירות‬ ‫ספור‬ ‫אין‬ ‫פעמים‬ ‫ופנה‬ ‫העיר‬ ‫במועצת‬33 ‫עורו‬ ‫את‬ ‫המחליף‬ ‫כנחש‬ ‫שלפתע‬ ‫עד‬,‫והצטרף‬ ‫חדה‬ ‫פרסה‬ ‫פניית‬ ‫ביצע‬34
 18. 18. ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ארניה‬ ‫רפי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ת"א‬89092-28-21'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ ‫ת"א‬71103-09-23'‫ואח‬ ‫ליבר‬ '‫נ‬ ‫קרן‬ 18‫מתוך‬33 ‫אל‬'‫שנ‬‫הפוליטית‬ ‫נפשו‬ ‫ואת‬'‫לקואליציה‬‫העירונית‬-‫תמורת‬ ‫והכל‬1 ‫הש‬ ‫מטעמי‬‫י‬"‫העיר‬ ‫לראשת‬ ‫המשנה‬ ‫תואר‬ :‫לטון‬.2 ‫פוליטית‬ ‫בביקורת‬ ‫המדובר‬ ,‫שוב‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫כלל‬ ‫עולים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫דברים‬ ‫בעיני‬3 ‫היא‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ‫לגיטימית‬‫מקובלת‬ ‫שאיננה‬ ‫בלשון‬ ‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫חריף‬ ‫באופן‬ ‫נאמרת‬‫הרי‬ ,‫שהיא‬4 .‫כעוולתית‬ ‫לסווגה‬ ‫מקום‬ ‫ואין‬ ,‫הפוליטי‬ ‫השיח‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫בלב‬ ‫מצויה‬‫ממילא‬‫אף‬‫עומדת‬5 ‫הוראת‬ ‫הגנת‬ ‫לדברים‬51(0).‫לחוק‬6 31.‫מתייחס‬ ‫הפירסום‬‫גם‬‫לתלונ‬‫ה‬‫השני‬ ‫הפירסום‬ ‫מושא‬,:‫בה‬ ‫ונאמר‬7 ‫מגדיל‬ ‫קרן‬ ‫"הרצל‬‫ל‬‫כנגדו‬ ‫הוגשו‬ ‫שאכן‬ ‫מאשרר‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫עשות‬8 ‫וחודא‬ ‫סאסי‬ ‫הקבלנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונות‬‫על‬ ‫לטענתם‬ ,‫דאד‬9 ‫ולשון‬ ‫סחיטה‬ ‫נסיונות‬‫הרע‬–‫הוגש‬ ‫שלא‬ ‫בזאת‬ ‫נאחז‬ ‫והוא‬‫כתב‬ ‫נגדו‬10 ‫האם‬ .‫אישום‬‫ב‬ ‫הואשמו‬ ‫הקבלנים‬ ‫שני‬‫האם‬ ?‫שווא‬ ‫תלונות‬ ‫הגשת‬11 ‫ש‬ ‫את‬ ‫תבע‬ ‫קרן‬ ‫הרצל‬‫נ‬‫תביעות‬ ‫והגשת‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫על‬ ‫הקבלנים‬ ‫י‬12 ‫מהאתר‬ ‫הידיעה‬ ‫להסרת‬ ‫דבר‬ ‫עשה‬ ‫כנגדו?...מדוע...לא‬ ‫שווא‬?13 ‫(הכוונה‬‫המקורית‬ ‫לידיעה‬‫ש‬‫"קק‬ ‫באתר‬ ‫פורסמה‬‫ט‬‫ו‬"‫ס‬–‫הערה‬14 ‫קרן‬ ‫להרצל‬ .)‫ר.א‬ ,‫שלי‬"‫פתרונות‬.15 ‫ב‬,‫הפעם‬ ,‫עיני‬‫אלה‬ ‫דברים‬‫לתלונה‬ ‫המתייחסים‬‫הפירסום‬ ‫אמת‬ ‫להגנת‬ ‫זוכים‬,‫כעת‬ .‫מובאת‬16 ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫הוגש‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בהם‬‫דנ"א‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫הפירסום‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,17 ‫דיין‬ ‫אילנה‬‫מצויין‬ ‫לא‬ ‫אמנם‬ .‫בפירסום‬‫כי‬‫החקירה‬ ‫תיק‬ ‫את‬ ‫סגרה‬ ‫הפרקליטות‬‫כי‬ ‫רק‬ ‫אלא‬18 ‫התלונה‬ ‫בגין‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הוגש‬ ‫לא‬‫לוואי‬ ‫פרט‬ ‫זהו‬ ‫בעיני‬ ‫ואולם‬ ,‫ממש‬ ‫של‬ ‫פגיעה‬ ‫בו‬ ‫שאין‬,19 ‫ובענ‬‫בכך‬ ‫די‬ ‫זה‬ ‫יין‬‫שהנתבע‬3‫פירס‬‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הוגש‬ ‫שלא‬ ‫ם‬‫התובע‬ ‫כנגד‬‫התלונה‬ ‫בגין‬,‫כדי‬20 ‫לחסות‬‫הפירסום‬ ‫את‬.‫ההגנה‬ ‫מעטה‬ ‫תחת‬‫לו‬ "‫נשימה‬ ‫"מרחב‬ ‫אותו‬ ‫זהו‬,‫עיתונות‬ ‫זכאית‬21 ‫של‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬ ‫בהתאם‬'‫כב‬‫הנשיא‬‫גרוניס‬.22 ‫מובעת‬ ‫בהם‬ ‫אשר‬ ,‫הפירסום‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫הדברים‬ ‫יתר‬‫של‬ ‫התנהלותו‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫השתאות‬23 ‫התובע‬‫הפרקליטות‬ ‫ושל‬‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫אי‬ ‫עקב‬,‫האישום‬‫של‬ ‫לדעתו‬ ‫להצביע‬ ‫עשויים‬ ‫אשר‬24 ‫כי‬ ‫הכותב‬‫לכאורה‬‫בתלונות‬ ‫ממש‬ ‫יש‬‫עולים‬ ‫אינה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬‫לשאלה‬ ‫להתייחס‬ ‫מבלי‬ .25 ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫במקומה‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫השתאות‬ ‫האם‬,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫בסיס‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫והאם‬‫של‬ ‫הרי‬‫ש‬‫אין‬ ‫הרע‬ ‫ון‬26 ‫כאן‬‫עומד‬ ‫ממילא‬ ‫ושוב‬ ,‫ו‬‫סעיף‬ ‫הגנת‬ ‫וכן‬ ‫הפירסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬ ‫לפירסום‬ ‫ת‬51(0.‫לחוק‬ )27 .‫נדחית‬ ‫זה‬ ‫בראש‬ ‫התביעה‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬28 29 30 31 32 33 34

×