Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הליכוד נגד חברת החדשות הישראלית בע"מ והיועץ המשפטי לממשלה

49 views

Published on

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הליכוד נגד חברת החדשות הישראלית בע"מ והיועץ המשפטי לממשלה

  1. 1. ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬‫ה‬-22 ‫االنتخابات‬ ‫لجنه‬‫المركزية‬‫للكنيست‬22 Knessetst 22theforThe Central Elections Committee ‫השופט‬‫נ‬‫הנ‬ ‫יל‬‫ד‬‫ל‬ ‫שופט‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ממלא‬‫מקום‬‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫ה‬ ‫הבחירות‬‫מרכזית‬ ‫עמוד‬1‫מתוך‬5 ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫קריית‬ ,‫הכנסת‬ ‫משכן‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬9195015‫بن‬ ‫مجمع‬ :‫العنوان‬-‫القدس‬ ‫أورشليم‬ ,‫غوريون‬,9195015 ‫טלפון‬‫هاتف‬:6753407-02‫פקס‬ ,‫فاكس‬:5669855-02‫דוא"ל‬‫البريد‬‫اإلل‬‫كتروني‬:VadatB@knesset.gov.il ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫الموقع‬www.bechirot.gov.il ‫ת‬‫ב‬"‫כ‬23/22 ‫העותר‬‫ת‬:‫הליכוד‬‫ת‬‫ליברלית‬ ‫לאומית‬ ‫נועה‬ ‫נ‬‫ג‬‫ד‬ ‫המשיב‬‫ים‬:1.‫חברת‬‫בע‬ ‫הישראלית‬ ‫החדשות‬"‫מ‬ 2.‫היועץ‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫עתירה‬‫לצו‬‫מניעה‬‫לפי‬‫סעיף‬17‫ב‬‫התשי"ט‬ ,)‫תעמולה‬ ‫(דרכי‬ ‫הבחירות‬ ‫לחוק‬-1959 :‫העותרת‬ ‫בשם‬‫הלוי‬ ‫אבי‬ ‫עו"ד‬‫עו‬ ;"‫ראב‬ ‫מיכאל‬ ‫ד‬‫ילו‬ ‫בשם‬‫המשיבה‬1:‫עו‬"‫ד‬‫ד‬"‫ר‬‫נקדימון‬ ‫ישגב‬‫עו‬ ;"‫ברגמן‬ ‫ליאת‬ ‫ד‬ ‫ב‬‫שם‬‫המשיב‬2:‫עו‬"‫עו‬ ;‫ברמן‬ ‫יונתן‬ ‫ד‬"‫דיין‬ ‫מי‬ ‫ד‬ ‫החלטה‬ 1.‫העותרת‬–‫מפלגת‬‫הליכוד‬–‫כי‬ ‫מבקשת‬‫את‬ ‫יפעיל‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬‫סמכות‬‫ו‬‫הקבועה‬ ‫בסעיף‬17‫לחוק‬ ‫ב‬,)‫תעמולה‬ ‫(דרכי‬ ‫הבחירות‬‫ה‬‫תשי"ט‬-1959"(‫חוק‬‫דרכי‬‫תעמולה‬)",‫ויורה‬‫למשיבים‬ ‫לחשדות‬ ‫והנוגעים‬ ‫אסורות‬ ‫מהדלפות‬ ‫שהגיעו‬ ...‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫חקירה‬ ‫חומרי‬ ‫לפרסם‬ ‫או‬ ‫להדליף‬ ‫"לא‬ ‫שנחקרו‬.‫אחר‬ ‫גורם‬ ‫לכל‬ ‫אלה‬ ‫מעין‬ ‫חקירה‬ ‫חומרי‬ ‫העברת‬ ‫למנוע‬ ‫וכן‬ ,"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫כנגד‬,‫זאת‬‫לנוכח‬ ‫העותרת‬ ‫שיטת‬‫לפיה‬‫פרסום‬‫העברת‬ ‫או‬‫אסורה‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ,‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫בגדר‬ ‫הוא‬ ‫החומר‬ .‫הבחירות‬ ‫של‬ ‫הסדיר‬ ‫למהלך‬ ‫והפרעה‬‫פרסום‬ ‫למניעת‬ ‫ארעי‬ ‫צו‬ ‫התבקש‬ ‫כן‬‫של‬‫בתאריך‬ ‫חקירה‬ ‫חומרי‬ 30.8.2019.‫ה‬‫הועברה‬ ‫עתירה‬‫לטיפולי‬‫הגשתה‬ ‫ביום‬–30.8.2019–‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫שיושב‬ ‫לאחר‬ .‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫נשיאת‬ ‫ובהסכמת‬ ,‫בה‬ ‫מלעסוק‬ ‫מניעותו‬ ‫על‬ ‫הודיע‬ ‫המרכזית‬‫יום‬ ‫באותו‬‫כי‬ ‫קבעתי‬ ‫הארעי‬ ‫הצו‬ ‫הוצאת‬ ‫את‬ ‫המבססת‬ ‫תשתית‬ ‫הונחה‬ ‫לא‬‫ש‬ ‫ומבלי‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬,‫המשיבים‬ ‫תגובת‬ ‫התקבלה‬ ‫ה‬ ‫כי‬ ‫והוריתי‬.‫לעתירה‬ ‫תגובתם‬ ‫יגישו‬ ‫משיבים‬
  2. 2. ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬‫ת‬‫ב‬"‫כ‬23/22 ‫עמוד‬2‫מתוך‬5 ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫קריית‬ ,‫הכנסת‬ ‫משכן‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬9195015‫العنوان‬:‫بن‬ ‫مجمع‬-‫غوريون‬,‫القدس‬ ‫أورشليم‬,9195015 ‫טלפון‬‫هاتف‬:6753407-02‫פקס‬ ,‫فاكس‬:5669855-02‫דוא"ל‬‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬:VadatB@knesset.gov.il ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫الموقع‬www.bechirot.gov.il ‫ה‬‫משיבה‬ .‫לגופה‬ ‫ממנה‬ ‫וחלק‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫העתירה‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫משיבים‬1–‫חברת‬ ‫הישראלית‬ ‫החדשות‬–( ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫והיועץ‬"‫היועמ"ש‬"‫אין‬ ,‫הפסוקה‬ ‫ההלכה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫הדגישו‬ ) ‫ע‬ ‫ביצוע‬ ‫למניעת‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ‫סמכות‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫ליושב‬‫כגון‬ ,‫שונות‬ ‫פליליות‬ ‫בירות‬ .‫למנוע‬ ‫נועדו‬ ‫המבוקשים‬ ‫שהסעדים‬ ‫טענה‬ ‫שהעותרת‬ ‫אלה‬‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫המשיבים‬ ‫טענו‬ ‫עוד‬ .‫הסדיר‬ ‫למהלכן‬ ‫או‬ ‫לבחירות‬ "‫ב"הפרעה‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫וכי‬ ,"‫ב"חדשות‬ ‫מדובר‬ ‫אלה‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫משיבה‬1‫יריבו‬ ‫היעדר‬ ‫כגון‬ ,‫נוספות‬ ‫סף‬ ‫עילות‬ ‫של‬ ‫לקיומן‬ ‫וטענה‬ ‫הוסיפה‬‫את‬ ‫לנדרש‬ ‫מעבר‬ ‫והכחישה‬ ,‫ת‬ .‫פרסומיה‬ ‫במסגרת‬ ‫כלשהן‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫ביצוע‬ ‫בדבר‬ ‫העותרת‬ ‫טענות‬ ‫ה‬‫הוא‬ .‫חקירה‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫הדלפות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענות‬ ‫לנדרש‬ ‫מעבר‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫התייחס‬ ‫יועמ"ש‬ ‫כי‬ ,‫ולסנגוריהם‬ ‫שונות‬ ‫פליליות‬ ‫בפרשות‬ ‫חשודים‬ ‫לידי‬ ‫הועבר‬ ‫המחלוקת‬ ‫מושא‬ ‫החקירה‬ ‫חומר‬ ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫לא‬‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫שפורסם‬ ‫המידע‬ ‫מקור‬ ‫מהו‬ ‫לו‬ ‫ידוע‬:‫בסמכות‬ ‫ולא‬ ‫ברשות‬ ‫שלא‬ ‫מידע‬ ‫מסירת‬ ‫בחומרה‬ ‫"רואה‬ "‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫שקילת‬ ‫לצורך‬ ‫שימוע‬ ‫של‬ ‫בשלב‬ ‫כעת‬ ‫המצוי‬ ‫פלילי‬ ‫הליך‬ ‫מתוך‬–‫ש‬ ‫עניין‬‫ע‬‫לול‬ ‫והנאש‬ ‫החשודים‬ ‫בזכויות‬ ‫לפגיעה‬ ‫להביא‬ ;‫הפלילי‬ ‫ההליך‬ ‫בניהול‬ ‫"לפגוע‬‫מ‬‫בטוהר‬ ‫לפגיעה‬ ‫וכן‬ ;‫ים‬ ‫ההליך‬."‫השיפוטי‬ 2.‫ה‬‫משיבה‬ ‫כי‬ ‫העותרת‬ ‫בטענת‬ ‫נעוץ‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫יסוד‬1‫חקירה‬ ‫חומרי‬ ‫מפרסמת‬ .‫שונות‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫לכדי‬ ‫עולה‬ ‫חקירה‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫כזה‬ ‫פרסום‬ ‫וכי‬ ,‫בפרסום‬ ‫ואסורים‬ "‫ש"הודלפו‬ ‫יש‬ ,‫לשיטתה‬ ,‫שמכוחם‬ ‫חקיקה‬ ‫דברי‬ ‫חמישה‬ ‫העותרת‬ ‫פירטה‬ ,"‫החל‬ ‫"הדין‬ ‫שכותרתו‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫בחלק‬ ‫למ‬‫שניים‬ .‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫נוע‬‫מתוכם‬‫העונשין‬ ‫בחוק‬ ‫קבועים‬‫התשל"ז‬ ,-1977(‫עובד‬ ‫של‬ ‫חובה‬ ‫בהפרת‬ ‫גילוי‬ ‫ציבור‬–‫סעיף‬117‫משפט‬ ‫מהלכי‬ ‫שיבוש‬ ;‫לחוק‬–‫סעיף‬244,)‫לחוק‬‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫בחוק‬ ‫קבוע‬ ‫ואחד‬ ‫התשמ"ד‬ ,]‫משולב‬ ‫[נוסח‬-1984‫פלילי‬ ‫בהליך‬ ‫פגיעה‬ ‫(מניעת‬–‫סעיף‬71.)‫לחוק‬‫וכפי‬ ,‫עקא‬ ‫דא‬‫שטענו‬ ,‫המשיבים‬‫הלכה‬‫כי‬ ‫היא‬ ‫מורחב‬ ‫הרכב‬ ‫מפי‬ ‫פסוקה‬‫ליושב‬ ‫אין‬‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬‫סמכות‬ ‫להעניק‬‫מניעה‬ ‫צו‬( ‫אלה‬ ‫חקיקה‬ ‫דברי‬ ‫לפי‬ ‫עבירות‬ ‫למניעת‬‫דנג"ץ‬1525/15‫ישראל‬ ‫מפלגת‬ '‫נ‬ ‫טיבי‬ ‫ביתנו‬(23.08.2017)‫עניין‬ :‫(להלן‬‫הבדו‬ ‫שרלי‬).)‫לפי‬‫סעיף‬17‫תעמולה‬ ‫דרכי‬ ‫לחוק‬ ‫ב‬,‫ועד‬ ‫ראש‬ ‫"יושב‬‫ת‬ ‫רשאי‬ ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬...‫דברי‬ ‫ולפי‬ ,"...‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫עבירה‬ ‫מעשה‬ ‫ביצוע‬ ‫המונע‬ ‫צו‬ ‫ליתן‬ .‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫נוספים‬ ‫חקיקה‬‫בעניין‬‫הבדו‬ ‫שרלי‬‫נקבע‬‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬‫רשימ‬‫חוקים‬ ‫ת‬‫סגורה‬. ‫ח‬‫וק‬‫בסעיף‬ ‫המנויה‬ ‫חקיקה‬ ‫דברי‬ ‫של‬ ‫הסגורה‬ ‫ברשימה‬ ‫נכללים‬ ‫אינם‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫וחוק‬ ‫העונשין‬ 17‫ל‬ .‫ב‬‫כן‬‫הבחירו‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫ליושב‬ ‫אין‬‫מכוחם‬ ‫עבירות‬ ‫למניעת‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ‫סמכות‬ ‫המרכזית‬ ‫ת‬(‫גם‬ ‫ראו‬ ‫תר"מ‬124/21‫רשימת‬ '‫נ‬ ‫בגזענות‬ ‫למאבק‬ ‫המטה‬‫הליכוד‬‫בעיר‬‫תל‬‫אביב‬-‫יפו‬‫פסקאות‬ ,5-4 (28.10.2018)‫תב"כ‬ ;6/22‫בע"מ‬ ‫פרסום‬ ‫מור‬ .‫י‬ '‫נ‬ ‫לזוז‬ ‫מפלגת‬‫פסקה‬ ,7(6.8.2019).)‫שדין‬ ‫מכאן‬ ‫העיקרי‬ ‫חלקה‬‫חומרי‬ ‫של‬ ‫אסורות‬ "‫"הדלפות‬ ‫בגדר‬ ‫הם‬ ‫המחלוקת‬ ‫מושא‬ ‫הפרסומים‬ ‫לפיו‬ ,‫העתירה‬ ‫של‬ ‫חקירה‬–‫העותרת‬ ‫לטענות‬ ‫בתגובה‬ ‫כי‬ ‫להזכיר‬ ‫למותר‬ ‫לא‬ .‫עניינית‬ ‫סמכות‬ ‫העדר‬ ‫מחמת‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫להידחות‬
  3. 3. ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬‫ת‬‫ב‬"‫כ‬23/22 ‫עמוד‬3‫מתוך‬5 ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫קריית‬ ,‫הכנסת‬ ‫משכן‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬9195015‫العنوان‬:‫بن‬ ‫مجمع‬-‫غوريون‬,‫القدس‬ ‫أورشليم‬,9195015 ‫טלפון‬‫هاتف‬:6753407-02‫פקס‬ ,‫فاكس‬:5669855-02‫דוא"ל‬‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬:VadatB@knesset.gov.il ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫الموقع‬www.bechirot.gov.il ‫ש‬‫מתוך‬ ‫מידע‬ ‫מסירת‬ ‫בחומרה‬ ‫רואה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫היועמ"ש‬ ‫ציין‬ ,‫בפרסום‬ ‫שאסורים‬ ‫חקירה‬ ‫בחומרי‬ ‫מדובר‬ ‫ה‬ ‫פלילי‬ ‫הליך‬‫משיבה‬ .‫השימוע‬ ‫בשלב‬ ‫מצוי‬1‫עבירה‬ ‫מהווה‬ ‫החקירה‬ ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫כי‬ ‫הכחישה‬ ,‫מצידה‬ , ‫העניינית‬ ‫בסמכותי‬ ‫מצוי‬ ‫אינו‬ ‫שהעניין‬ ‫מכיוון‬ .‫העותרת‬ ‫שטענה‬ ‫כפי‬ ‫כלשהי‬ ‫פלילית‬‫עתירת‬ ‫במסגרת‬ ‫בחירות‬,‫כאמור‬ ,‫כי‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫אין‬‫לאמור‬ ‫מעבר‬ ‫בנושא‬ ‫ארחיב‬. 3.‫ה‬‫ציינה‬ ‫עותרת‬‫הוראות‬ ‫שתי‬‫חוק‬,‫אליה‬ ‫שביחס‬‫להוציא‬ ‫סמכות‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫ליושב‬ ‫יש‬ ‫ן‬ ‫מנויות‬ ‫היותן‬ ‫לנוכח‬ ,‫מניעה‬ ‫צו‬‫בסעיף‬ ‫הנזכרים‬ ‫החקיקה‬ ‫דברי‬ ‫ברשימת‬17‫תעמולה‬ ‫דרכי‬ ‫לחוק‬ ‫ב‬:‫סעיף‬ 2‫וסעיף‬ ‫תעמולה‬ ‫דרכי‬ ‫לחוק‬ ‫א‬119‫לחוק‬,]‫משולב‬ ‫[נוסח‬ ‫לכנסת‬ ‫הבחירות‬‫ה‬‫תשכ"ט‬-1969.‫וכפי‬ ,‫ברם‬ ‫ע‬ ‫מקימים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫עניינים‬ ‫גם‬ ,‫כעת‬ ‫שיפורט‬‫סעיף‬ .‫המשיבים‬ ‫נגד‬ ‫מניעה‬ ‫צו‬ ‫להוצאת‬ ‫ילה‬2‫לחוק‬ ‫א‬ " ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫תעמולה‬ ‫דרכי‬‫מוחשיים‬ ‫בנכסים‬ ‫או‬ ‫בכספים‬ ,‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ,‫שימוש‬ ‫ייעשה‬ ‫לא‬ ( ‫בפסקאות‬ ‫כמשמעותו‬ ‫מבוקר‬ ‫גוף‬ ‫של‬ ‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫או‬1( ,)2( ,)3( ,)4‫ו‬ )-(9‫סעיף‬ ‫של‬ )9‫מבקר‬ ‫לחוק‬ ‫המדינה‬"...‫חומרי‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫העותרת‬ .‫"גוף‬ ‫הן‬ ‫האכיפה‬ ‫רשויות‬ ‫וכי‬ "‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫"נכסים‬ ‫הם‬ ‫חקירה‬ ‫האיסור‬ ‫זה‬ ‫קו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫ודוק‬ .‫חקירה‬ ‫בחומרי‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫במסגרת‬ ‫להשתמש‬ ‫אסור‬ ‫ולכן‬ ,"‫מבוקר‬ "‫ב"הדלפה‬ ‫נעוץ‬ ‫אינו‬‫כלשהי‬‫אלא‬ ,‫החומרים‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫באיסור‬ ‫או‬‫בחומרי‬ ‫השימוש‬ ‫בעצם‬ ‫במסגרת‬ ‫חקירה‬‫בחירות‬ ‫תעמולת‬–‫הוא‬ ‫הדגש‬ .‫אחרות‬ ‫במסגרות‬ ‫עקרוני‬ ‫באופן‬ ‫מותר‬ ‫פרסומם‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫על‬ ‫אפוא‬‫של‬ ‫קיומה‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫ההקשר‬"‫"הדלפה‬.‫החומר‬ ‫של‬ ‫אסורה‬ ‫י‬‫ש‬‫טעם‬‫סעיף‬ ‫החלת‬ ‫לפיה‬ ,‫המשיבים‬ ‫בטענת‬2‫על‬ ‫גם‬ ‫לחוק‬ ‫א‬‫חקירה‬ ‫חומרי‬‫מספקות‬ ‫נקייה‬ ‫אינה‬. ‫לבי‬ ‫תשתית‬ ‫הניחה‬ ‫לא‬ ‫שהעותרת‬ ‫בכך‬ ‫הוא‬ ‫העיקר‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬‫בגדר‬ ‫הוא‬ ‫החומר‬ ‫פרסום‬ ‫כי‬ ‫טענתה‬ ‫סוס‬ .‫הסעיף‬ ‫כדרישת‬ ,‫בחירות‬ ‫תעמולת‬‫שידורי‬ ‫במסגרת‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫מהי‬ ‫לשאלה‬ ‫ביחס‬ ‫שנקבע‬ ‫המבחן‬ ‫השידור‬ ‫של‬ ‫הדומיננטי‬ ‫האופי‬ ‫מבחן‬ ‫הוא‬ ‫טלוויזיה‬–‫על‬ ‫בהשפעה‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫הדומיננטי‬ ‫האפקט‬ ‫האם‬ ‫אחר‬ ‫דומיננטי‬ ‫אפקט‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ,‫הבוחר‬"‫"חדשותי‬ ‫אפקט‬ ‫כגון‬ ,‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מבחן‬ ‫אם‬ .–‫אם‬ ‫וגם‬ ‫הבוחר‬ ‫על‬ ‫עקיפות‬ ‫לוואי‬ ‫השפעות‬ ‫להיות‬ ‫עשויות‬ ‫לשידור‬–‫בחירות‬ ‫בתעמולת‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫אין‬ (‫בג‬"‫ץ‬869/92‫זוילי‬‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ '‫נ‬(‫מו‬ ‫פ''ד‬ ,2)692(1992.))‫הפסיקה‬ ‫מן‬ ‫שעסקה‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫ונאומ‬ ‫ראיונות‬ ‫של‬ ‫שידורם‬ ‫בשאלת‬‫חופש‬ ‫את‬ ‫המדגיש‬ ‫קו‬ ‫עולה‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫של‬ ‫ים‬ .‫חדשותי‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫שידורים‬ ‫התרת‬ ‫תוך‬ ,‫הביטוי‬‫משיבה‬ ,‫למשל‬ ,‫כך‬1‫נדחו‬ ‫שבהם‬ ‫מקרים‬ ‫מספר‬ ‫ציינה‬ :‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫נאומים‬ ‫שידור‬ ‫נגד‬ ‫עתירות‬‫בתב"כ‬6/20‫השידור‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫גלאון‬(16.2.2015) ‫(השופט‬‫ג'ובראן‬ '‫ס‬)‫נ‬ ‫כי‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫טענת‬ ‫התקבלה‬‫אום‬‫לארץ‬ ‫בחוץ‬,‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫בגדר‬ ‫אינו‬ ‫העיתוי‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬–‫הבחירות‬ ‫לפני‬ ‫שבועיים‬–‫שניתן‬ ‫הנימוק‬ .‫הבוחרים‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫ההשפעה‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫בתב"כ‬ .‫הנאום‬ ‫של‬ ‫הרב‬ ‫החדשותי‬ ‫ערכו‬ ‫הוא‬ ‫לכך‬21/21‫תנועה‬ ‫הליכוד‬ '‫נ‬ ‫הישראלית‬ ‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫ליברלית‬ ‫לאומית‬(4.3.2019)‫לנשיאה‬ ‫(המשנה‬'‫ח‬‫מלצר‬)‫נדחתה‬‫ראש‬ ‫של‬ ‫נאומו‬ ‫שידור‬ ‫נגד‬ ‫עתירה‬ ‫בגדר‬ ‫יהיו‬ ‫שיסוקרו‬ ‫שהדברים‬ ‫לכך‬ ‫בכפוף‬ ,"‫הליכוד‬ ‫של‬ ‫המועמדים‬ ‫רשימת‬ ‫"השקת‬ ‫כנס‬ ‫בפתח‬ ‫הממשלה‬
  4. 4. ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬‫ת‬‫ב‬"‫כ‬23/22 ‫עמוד‬4‫מתוך‬5 ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫קריית‬ ,‫הכנסת‬ ‫משכן‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬9195015‫العنوان‬:‫بن‬ ‫مجمع‬-‫غوريون‬,‫القدس‬ ‫أورشليم‬,9195015 ‫טלפון‬‫هاتف‬:6753407-02‫פקס‬ ,‫فاكس‬:5669855-02‫דוא"ל‬‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬:VadatB@knesset.gov.il ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫الموقع‬www.bechirot.gov.il ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫בגדר‬ ‫ולא‬ "‫"חדשות‬‫(ראו‬‫גם‬‫ב"כ‬12/15‫נתניהו‬ '‫נ‬ ‫גולדשמידט‬(‫נה‬ ‫פ"ד‬ ,3)145 (1999.))‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫עוד‬‫על‬ ‫דובר‬ ‫עניינים‬ ‫באותם‬‫בענייננו‬ ‫ואילו‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫שנשא‬ ‫נאומים‬ ‫שידור‬ ‫טלוויזיה‬ ‫ערוץ‬ ‫מטעם‬ ‫חדשותי‬ ‫בשידור‬ ‫מדובר‬‫מפלגה‬ ‫חבר‬ ‫או‬ ‫מפלגה‬ ‫מטעם‬ ‫ולא‬ ,‫את‬ ‫אפוא‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ . ‫הפרסום‬ ‫תכלית‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫טענה‬ ‫העותרת‬ .‫חדשותי‬ ‫ערך‬ ‫כל‬ ‫החקירה‬ ‫חומרי‬ ‫לפרסום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫העותרת‬ ‫טענת‬ ‫ב"קמ‬ ‫מדובר‬ ‫וכי‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫להכפיש‬ ‫הוא‬‫לביסוס‬ ‫תשתית‬ ‫כל‬ ‫הונחה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,"‫שלילי‬ ‫בחירות‬ ‫פיין‬ .‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫שהועלו‬ ‫העובדתיות‬ ‫הטענות‬ 4.‫ט‬‫הוראות‬ ‫את‬ ‫מפר‬ ‫השידור‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫העותרת‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫ענה‬‫סעיף‬119,‫לכנסת‬ ‫הבחירות‬ ‫לחוק‬ ‫עמדת‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫עלי‬ ‫מקובלת‬ .‫הסעיף‬ ‫כלשון‬ ,"‫הבחירות‬ ‫של‬ ‫הסדיר‬ ‫ל"מהלך‬ ‫להפריע‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ‫ל‬ ,‫היועמ"ש‬‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫להכריע‬ ‫מבלי‬ .‫הסעיף‬ ‫בכלל‬ ‫בא‬ ‫אינו‬ ‫שלפנינו‬ ‫זה‬ ‫מעין‬ ‫חדשותי‬ ‫פרסום‬ ‫פיה‬ ‫פעולות‬ ‫גם‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ,‫ולהצבעה‬ ‫הבחירות‬ ‫לקיום‬ ‫פיזית‬ ‫הפרעה‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬ "‫ה"הפרעה‬ "‫ל"הפרעה‬ ‫להיחשב‬ ‫עלולות‬ ‫אחרות‬–‫ההמחשה‬ ‫לשם‬ .‫הגבול‬ ‫מקו‬ ‫רחוק‬ ‫שלנו‬ ‫המקרה‬‫הבנת‬ ‫בדבר‬ "‫"הפרעה‬ ‫המונח‬‫את‬ ‫נביא‬:‫במלואו‬ ‫הסעיף‬ 119)‫(א‬ .‫קנס‬ ‫או‬ ‫שנתיים‬ ‫מאסר‬ ‫דינם‬ ‫אלה‬10,000:‫לירות‬ (1);‫הבחירות‬ ‫של‬ ‫הסדיר‬ ‫המהלך‬ ‫את‬ ‫המפריע‬ (2)‫בהתאם‬ ‫שאינם‬ ‫הצבעה‬ ‫פתקי‬ ‫המפיץ‬ ‫או‬ ‫המכין‬ ;‫זה‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ (3);‫מהצביע‬ ‫אותו‬ ‫המונע‬ ‫או‬ ‫בהצבעה‬ ‫לבוחר‬ ‫המפריע‬ (4)‫קלפ‬ ‫המוציא‬ ‫או‬ ‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫בקלפי‬ ‫המטפל‬‫מרשות‬ ‫י‬ ;‫עליה‬ ‫הממונים‬ (5)‫בספירת‬ ‫או‬ ‫קלפי‬ ‫בפתיחת‬ ‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫המתערב‬ ;‫הקולות‬ (6)‫שלא‬ ‫הלוקח‬ ‫או‬ ‫המעלים‬ ,‫המסמן‬ ,‫המלכלך‬ ,‫המשמיד‬ ‫באופן‬ ,‫קלפי‬ ‫במקום‬ ‫הצבעה‬ ‫בתא‬ ‫המצוי‬ ‫הצבעה‬ ‫פתק‬ ‫כדין‬ ;‫להצבעה‬ ‫להפריע‬ ‫העשוי‬ (7)‫הצבעה‬ ‫חומר‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫הלוקח‬ ‫או‬ ‫המעלים‬ ,‫המשמיד‬ ‫ל‬ ‫להעבירו‬ ‫שיש‬;‫המרכזית‬ ‫לועדה‬ ‫או‬ ‫אזורית‬ ‫ועדה‬ (8)‫מן‬ ‫שהוצאו‬ ‫המעטפות‬ ‫מן‬ ‫הצבעה‬ ‫מעטפת‬ ‫המשמיד‬ .‫הקולות‬ ‫בספירת‬ ‫שנכללה‬ ‫לפני‬ ‫הקלפי‬ ‫נ‬‫כי‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫הרוב‬‫ביום‬ ‫המתרחשות‬ ‫לפעולות‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בעיקרו‬ ,‫מתייחס‬ ‫הסעיפים‬ ‫עצמו‬ ‫הבחירות‬‫לו‬ ‫בסמוך‬ ‫או‬‫עצמ‬ ‫ההצבעה‬ ‫לתהליך‬ ‫מובהקת‬ ‫זיקה‬ ‫להן‬ ‫ויש‬ ,‫ו‬–‫סדר‬ ‫של‬ ‫עניינים‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ,‫וסדירות‬‫ו‬ ‫עמדות‬‫צורך‬ ‫אין‬ ,‫כאמור‬ .‫אמונות‬‫במדויק‬ ‫לקבוע‬‫זו‬ ‫במסגרת‬‫את‬‫סעיף‬ ‫של‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ 119)‫(א‬(1).‫בכך‬ ‫די‬‫נקודתיות‬ ‫בפעולות‬ ‫אלא‬ ‫הרחבה‬ ‫הכללית‬ ‫ברמה‬ ‫אינה‬ ‫הסעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ "‫ש"הפרעה‬ .‫ההצבעה‬ ‫תהליך‬ ‫סביב‬ ‫שנסובות‬ ‫וקונקרטיות‬‫סעיף‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ,‫לאמור‬119()‫(א‬1‫תתי‬ ‫מיתר‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ) ‫בכדי‬ ‫ולא‬ ,‫אחר‬ ‫במישור‬ ‫הן‬ ‫הסעיף‬ ‫תכליות‬ .‫מתגורר‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ "‫ה"שכונה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפרשו‬ ‫נכון‬ ,‫הסעיפים‬
  5. 5. ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬‫ת‬‫ב‬"‫כ‬23/22 ‫עמוד‬5‫מתוך‬5 ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫קריית‬ ,‫הכנסת‬ ‫משכן‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬9195015‫العنوان‬:‫بن‬ ‫مجمع‬-‫غوريون‬,‫القدس‬ ‫أورشليم‬,9195015 ‫טלפון‬‫هاتف‬:6753407-02‫פקס‬ ,‫فاكس‬:5669855-02‫דוא"ל‬‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬:VadatB@knesset.gov.il ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫الموقع‬www.bechirot.gov.il ‫רקע‬ ‫על‬ ‫משמעותה‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫סדיר‬ ‫המילה‬ .‫לישנא‬ ‫בהאי‬ ,‫הבחירות‬ ‫של‬ "‫הסדיר‬ ‫ל"מהלך‬ ‫מתייחס‬ ‫הוא‬ .‫הסעיפים‬ ‫יתר‬ 5.‫נ‬‫כשמו‬ ‫תעמולה‬ ‫דרכי‬ ‫חוק‬ .‫העיקריות‬ ‫הנקודות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫סכם‬‫מתייחס‬ ‫בחוק‬ ‫האיסור‬ .‫הוא‬ ‫כן‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫מגדיר‬ ‫אינו‬ ‫החוק‬ .‫חדשות‬ ‫לבין‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫יש‬ .‫בחירות‬ ‫לתעמולת‬ ‫הבחירות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫עשויות‬ ‫שחדשות‬ ‫מכך‬ ‫להתעלם‬ ‫אין‬ .‫מהי‬‫הבוחר‬ ‫ועל‬‫מבחן‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫מכאן‬ . ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫את‬ ‫מפנה‬ ‫זה‬ ‫מבחן‬ .‫הדומיננטיות‬‫זוהי‬ .‫וצורה‬ ‫תוכן‬ ‫לבדיקת‬ ‫מבחן‬ .‫הבדיקה‬" ‫של‬‫המניע‬"‫לפרסום‬‫מדוע‬ ‫דהיינו‬ ,‫מידע‬ ‫לפרסם‬ ‫אדם‬ ‫בחר‬‫הוא‬ ,‫לבחירות‬ ‫בסמוך‬‫מבחן‬ ‫וספקולטיבי‬ ‫סובייקטיבי‬‫שבכך‬ ‫המגבלות‬ ‫כל‬ ‫על‬.‫שבגדרו‬ ,‫הדומיננטיות‬ ‫מבחן‬ ‫אפוא‬ ‫הוא‬ ‫ראוי‬‫המיקוד‬ .‫תעמולתי‬ ‫תוכן‬ ‫או‬ ‫חדשותי‬ ‫ערך‬ ‫בפרסום‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫הוא‬ ‫ו‬‫ב‬,‫על‬ ‫מבט‬‫היא‬ ‫העותרת‬ ‫של‬ ‫הדומיננטית‬ ‫הטענה‬ ‫כאן‬‫פורסם‬ ‫המידע‬ ‫כי‬,‫ברם‬ .‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שלא‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬‫המרכזית‬‫הבחירות‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫בשדה‬ ‫לפעול‬ ‫עליו‬ .‫הוא‬ ‫מוגדרות‬ ‫סמכויות‬ ‫בעל‬ ‫הדין‬ ‫אכיפת‬ ‫על‬ ‫שאחראים‬ ,‫אחרים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫סמכויות‬ ‫שולל‬ ‫זה‬ ‫אין‬ .‫לו‬ ‫שמוקנות‬ ‫הסמכויות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ביחס‬‫בעניין‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫זאת‬ ‫קבע‬ ‫מורחב‬ ‫הרכב‬ ,‫כאמור‬ .‫העונשין‬ ‫חוק‬ ‫כגון‬ ,‫אחרים‬ ‫לחוקים‬‫שרלי‬ ‫הבדו‬‫לו‬ ‫אל‬ ,‫סמכותו‬ ‫בגדר‬ ‫לפעול‬ ‫שעליו‬ ‫כשם‬ .‫ומורכב‬ ‫עדין‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ . .‫הוא‬ ‫סמכותו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גורם‬ ‫גורם‬ .‫לה‬ ‫מחוצה‬ ‫לפעול‬ 6.‫ע‬‫ע‬ ‫להידחות‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫חלק‬ ‫דין‬ ‫כי‬ ‫ולה‬‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫שכן‬ ,‫הסף‬ ‫ל‬ ‫הגורם‬ ‫אינו‬‫המוסמך‬,‫לגופו‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ .‫העותרת‬ ‫בטענות‬ ‫לדון‬‫מפני‬ ‫ההליך‬ ‫מושא‬ ‫שהשידור‬‫אינו‬,‫בחירות‬ ‫תעמולת‬‫אלא‬.‫חדשותי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫שידור‬"‫ב"הפרעה‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לבחירות‬119.‫לכנסת‬ ‫הבחירות‬ ‫לחוק‬‫בנס‬‫צו‬ ‫מעשיית‬ ‫להימנע‬ ‫החלטתי‬ ,‫העניין‬ ‫יבות‬ .‫להוצאות‬ ‫ניתנה‬‫היום‬‫ג‬'‫ב‬‫תשע"ט‬ ‫אלול‬(3‫בספט‬‫מבר‬2019.) ‫נ‬‫יל‬‫הנדל‬ ‫ש‬‫ופט‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מ‬"‫מ‬‫יושב‬‫ראש‬‫ועדת‬‫הבחירות‬ ‫ה‬ ‫לכנסת‬ ‫המרכזית‬-22

×