Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

בקשת רשות ערעור חדשות 2

319 views

Published on

חדשות 2

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

בקשת רשות ערעור חדשות 2

 1. 1. 205-017 ‫בבית‬-‫ה‬‫משפט‬‫העליון‬ ‫בירושלים‬ ‫המבקשת‬:‫בע"מ‬ ‫הישראלית‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫בירן‬ ‫דקלה‬ ‫ו/או‬ ‫נקדימון‬ ‫ישגב‬ ‫ד"ר‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫ההשכלה‬ '‫משד‬5‫תל‬ ,-‫אביב‬67890 :'‫טל‬03-6239055:‫פקס‬ ;03-5617969 -‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬- ‫המשיבה‬:‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬ '‫רח‬‫א‬ ‫צלאח‬-‫דין‬29,‫ירושלים‬ ‫בית‬ ‫ידידי‬-:‫המשפט‬1.‫בישראל‬ ‫העיתונות‬ ‫מועצת‬ ‫דין‬ ‫עורכות‬ ‫משרד‬ ,'‫ושות‬ ‫לין‬ ‫ארנה‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫קויפמן‬ '‫מרח‬4‫תל‬ ,-‫אביב‬61330 :'‫טל‬03-5165757:‫פקס‬ ;03-5165999 2.‫בישראל‬ ‫העיתונאים‬ ‫ארגון‬-‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫החדשה‬ ‫הכללית‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬‫בשה‬ ‫אמיר‬ ‫ו/או‬ ‫סבוראי‬ ‫מורן‬ ‫ד"ר‬ ‫עוה"ד‬ ‫כוכבא‬ ‫בר‬ '‫מרח‬23‫ברק‬ ‫בני‬ ,5126002 :'‫טל‬03-7743000:‫פקס‬ ;03-7743001 ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ,‫המבקשת‬‫או‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬ :‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ ‫הישראלית‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬‫המבקשת‬‫בזאת‬ ‫מתכבדת‬ ) ‫לבית‬ ‫לפנות‬-‫כי‬ ‫בבקשה‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬‫על‬ ‫לערער‬ ‫רשות‬ ‫לה‬ ‫יעניק‬‫החלטתו‬‫בית‬ ‫של‬-‫המשפט‬ ‫בתל‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬-‫אביב‬–‫בע"ח‬ )‫שגיא‬ ‫בני‬ ‫השופט‬ '‫(כב‬ ‫יפו‬47724-01-16‫מתאריך‬12.9.2016. ‫בגדר‬‫ה‬‫של‬‫ההחלטה‬‫בית‬ ‫קיבל‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫נושא‬-‫המשפט‬‫המחוזי‬‫החלטת‬ ‫על‬ ‫המשיבה‬ ‫שהגישה‬ ‫ערר‬ ‫בית‬-‫בתל‬ ‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬-‫אביב‬–‫ירון‬ ‫השופט‬ '‫(כב‬ ‫יפו‬‫בצ"א‬ )‫גת‬60775-10-15‫מתאריך‬ 6.1.2016‫שש‬ ‫לכתבה‬ ‫המתייחס‬ ‫מצולם‬ ‫גלם‬ ‫(חומר‬ ‫מסמכים‬ ‫של‬ ‫המצאה‬ ‫צו‬ ‫לבטל‬‫על‬ ‫ודרה‬-‫ידי‬ ‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫המבקשת‬ ‫כנגד‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ,)‫המבקשת‬43)‫וחיפוש‬ ‫(מעצר‬ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לפקודת‬ ‫תשכ"ט‬ ,]‫חדש‬ ‫[נוסח‬-1963‫בתאריך‬29.10.2015.
 2. 2. 2 ‫תצלום‬‫ההחלטה‬‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫נושא‬‫ביצוע‬ ‫עיכוב‬ ‫בדבר‬ ‫וההחלטה‬ ‫זו‬ ‫ערעור‬‫ה‬‫מצ"ב‬'‫א‬ ‫כנספח‬ .‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫תצלום‬‫בית‬ ‫החלטת‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫על‬ ‫התקבל‬ ‫עליה‬ ‫המשיבה‬ ‫שערר‬ ,-‫בית‬ ‫ידי‬-‫המשפט‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬‫בהחלטה‬,‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫נושא‬‫מצ"ב‬'‫ב‬ ‫כנספח‬.‫זו‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫לבקשת‬ ‫תצלום‬‫על‬ ‫שניתן‬ ‫מסמכים‬ ‫להמצאת‬ ‫הצו‬-‫בית‬ ‫ידי‬-‫השלום‬ ‫משפט‬‫ב‬ ,‫על‬ ‫וטל‬-‫על‬ ‫כנו‬ ‫על‬ ‫והושב‬ ‫ידו‬- ‫בית‬ ‫ידי‬-,‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫מצ"ב‬'‫ג‬ ‫כנספח‬.‫זו‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫לבקשת‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫עתה‬ ‫כבר‬ ‫ייאמר‬-‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫לקבוע‬ ‫מתבקש‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬,:‫כי‬ ‫א‬.‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫לפי‬ ‫בצו‬‫סעיף‬43‫(מעצר‬ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לפקודת‬ ‫תשכ"ט‬ ,]‫חדש‬ ‫[נוסח‬ )‫וחיפוש‬-1963:‫(להלן‬‫פורש‬ ‫אשר‬ ,)‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫פקודת‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫בפסיקתו‬-‫החקירה‬ ‫שלב‬ ‫על‬ ‫מתפרשת‬ ‫שתחולתו‬ ‫כמי‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬‫שטרם‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬‫חיוב‬ ‫לשם‬ ,‫המבקשת‬ ‫של‬ ‫ה‬‫ל‬‫המצ‬‫י‬‫תלוי‬ ‫פלילי‬ ‫משפט‬ ‫במהלך‬ ‫חומר‬ ‫א‬ ‫ועומד‬‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫של‬‫על‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫שנעשה‬ ‫כפי‬ ,-;‫המשיבה‬ ‫ידי‬ ‫ב‬.‫סעיף‬ ‫של‬ ‫ראויה‬ ‫פרשנות‬43‫מעצר‬ ‫לפקודת‬‫וחיפוש‬‫עיתונאים‬ ‫כלפי‬ ‫להפעילו‬ ‫מחייבת‬ ‫תקשורת‬ ‫וכלי‬‫על‬ ‫שנאסף‬ ‫מידע‬ ‫לתוכן‬ ‫ביחס‬-‫ידיהם‬‫חריגים‬ ‫במקרים‬ ‫רק‬–‫שאינם‬ ‫כאן‬ ‫הנדון‬ ‫המקרה‬; ‫ג‬.‫על‬ ‫שנאסף‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫עיתונאי‬ ‫לחיסיון‬ ‫המבקשת‬ ‫של‬ ‫זכותה‬-‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫ידה‬ ‫העיתונאית‬‫על‬ ‫שנאסף‬ ‫המידע‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משתרעת‬-‫כתביה‬ ‫ידי‬,‫פורס‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫אם‬ ‫ובין‬ ‫ם‬ ‫דופן‬ ‫יוצאות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שרק‬ ‫כך‬ ,‫פורסם‬ ‫לא‬–‫שלפנינו‬ ‫במקרה‬ ‫מתקיימות‬ ‫שאינן‬–‫בית‬- ‫שבידיה‬ ‫הגולמי‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫עיתונאי‬ ‫לחיסיון‬ ‫המבקשת‬ ‫של‬ ‫בזכותה‬ ‫פגיעה‬ ‫יתיר‬ ‫המשפט‬. ‫ביצוע‬ ‫עיכוב‬ ‫המשך‬ ‫שבית‬ ‫מאחר‬-‫המשפט‬‫המחוזי‬‫למבקשת‬ ‫העניק‬ ‫הנכבד‬‫מתן‬ ‫עם‬‫החלטתו‬,'‫א‬ ‫נספח‬‫הנ"ל‬,‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫לתאריך‬ ‫עד‬ ‫ביצוע‬ ‫עיכוב‬9.10.2016‫לבית‬ ‫מוגשת‬ ,-‫תוקף‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫בקשה‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬-‫המשפט‬‫המחוזי‬‫הצו‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫המעכבת‬ ‫הנכבד‬–‫שכן‬ ,‫זה‬ ‫בתיק‬ ‫סופית‬ ‫להכרעה‬ ‫עד‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לייתר‬ ‫עלול‬ ‫זו‬ ‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫למיצוי‬ ‫קודם‬ ‫כלשונו‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫המבקשת‬ ‫חיוב‬ .‫במכלול‬ ,‫לחלופין‬‫בית‬-‫המש‬‫פ‬‫למבקש‬ ‫ליתן‬ ‫מתבקש‬ ‫הנכבד‬ ‫ט‬‫ת‬‫לנכון‬ ‫שיראה‬ ‫כפי‬ ,‫נוסף‬ ‫או‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬ ‫כל‬ .‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫מלפניו‬ ‫וכראוי‬
 3. 3. 3 :‫הבקשה‬ ‫נימוקי‬ ‫ואלה‬ ‫פרק‬‫א‬'-‫הטיעון‬ ‫הילוך‬ ;‫מבוא‬ 1.‫עניינה‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬: ‫א‬.‫ב‬‫חומר‬ ‫לה‬ ‫להמציא‬ ‫המבקשת‬ ‫על‬ ‫לכפות‬ ‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫ניסיונה‬‫תלוי‬ ‫פלילי‬ ‫משפט‬ ‫במהלך‬ ‫צ‬ ‫של‬ ‫ועומד‬‫חוק‬ ‫הוראת‬ ‫של‬ ‫מכוחה‬ ‫שלישי‬ ‫ד‬–‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬-‫החלה‬ ‫החקירה‬ ‫בשלב‬;‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫שלפני‬ ‫ב‬.‫סעיף‬ ‫של‬ ‫הראויה‬ ‫בפרשנותו‬43;‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ ‫ג‬.‫גלם‬ ‫וחומרי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫עיתונאי‬ ‫לחיסיון‬ ‫בזכות‬; ‫ד‬.‫העיתונות‬ ‫ובחופש‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫החמורה‬ ‫ובפגיעה‬‫הנגרמת‬‫הנט‬ ‫בשל‬‫י‬‫ש‬ ‫הגוברת‬ ‫יה‬‫ל‬ ‫למסור‬ ‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫לחייב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫בצווים‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫החקירה‬ ‫רשויות‬ ‫לה‬‫ן‬‫על‬ ‫שנאספו‬ ‫גלם‬ ‫וחומרי‬ ‫מידע‬-‫השו‬ ‫העיתונאית‬ ‫עבודתם‬ ‫במסגרת‬ ‫ידיהם‬‫ט‬‫אם‬ ‫(בין‬ ‫פת‬ ‫לה‬ ‫דרוש‬ ‫הדבר‬ ‫כי‬ ‫בנימוק‬ ‫וזאת‬ ,)‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫בציבור‬ ‫פורסמו‬ ‫אלה‬‫ן‬.‫חקירה‬ ‫לצרכי‬ ‫האוזן‬ ‫ואת‬ ‫העין‬ ‫את‬ ‫לסבר‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫חודש‬ ‫מאז‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬‫יולי‬2015‫למבקשת‬ ‫הומצאו‬31 ‫על‬ ‫פורסם‬ ‫שלא‬ ‫מידע‬ ‫לרשויות‬ ‫להמציא‬ ‫אותה‬ ‫המחייבים‬ )!( ‫צווים‬-.‫ידה‬ 2.‫בית‬ ‫של‬ ‫התערבותו‬-‫בחופש‬ ‫המתמשך‬ ‫הכרסום‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מתבקשת‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫הופכים‬ ‫תקשורת‬ ‫שכלי‬ ‫כך‬ ‫בשל‬ ‫העיתונות‬–‫כורחם‬ ‫בעל‬–‫ר‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫ל"זרוע‬‫שויות‬ ‫ו‬ ,"‫החקירה‬‫מנת‬ ‫על‬‫ובתי‬ ‫החקירה‬ ‫רשויות‬ ‫שעל‬ ‫הריסונים‬ ‫את‬ ‫במפורש‬ ‫להגדיר‬-‫על‬ ‫להטיל‬ ‫המשפט‬ ‫בסעיף‬ ‫המעוגנת‬ ‫החריגה‬ ‫בסמכות‬ ‫שימוש‬ ‫יעשו‬ ‫בטרם‬ ‫עצמם‬43‫במיוחד‬ ,‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ ‫בע"פ‬ ‫שנקבעו‬ ‫למבחנים‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ,‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫כנגד‬ ‫אותה‬ ‫מפעילים‬ ‫כשהם‬1761/04'‫נ‬ ‫שרון‬ ‫יש‬ ‫מדינת‬‫ראל‬(‫נח‬ ‫פ"ד‬ ,4)9(2004)‫הלכת‬ :‫(להלן‬‫שרון‬,)‫ב‬‫ב"ש‬298/86‫הדין‬ ‫בית‬ '‫נ‬ ‫ציטרין‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫במחוז‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬ ‫של‬ ‫המשמעתי‬(‫מא‬ ‫פ"ד‬ ,2)337(1987)‫הלכת‬ :‫(להלן‬‫ציטרין‬) ‫וב‬‫רע"פ‬761/12‫בע"מ‬ )‫(הצופה‬ ‫המאוחד‬ ‫ראשון‬ ‫מקור‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬(29.11.2012):‫(להלן‬ ‫הלכת‬‫ראשון‬ ‫מקור‬.) 3.‫להזכיר‬ ‫למותר‬ ‫לא‬‫כי‬‫על‬-‫הלכת‬ ‫פי‬,‫שרון‬‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫צווים‬ ‫הוצאת‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ ‫א‬‫שבשגרה‬ ‫כדבר‬ ‫נעשית‬ ‫ינה‬‫ו‬‫ב‬ ‫השימוש‬‫ה‬‫של‬ ‫טענה‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ,‫בלבד‬ ‫נדירות‬ ‫לעיתים‬ ‫ייעשה‬ ‫נקבע‬ ‫עוד‬ .‫מתייחס‬ ‫הצו‬ ‫שאליהם‬ ‫המסמכים‬ ‫מסירת‬ ‫כנגד‬ ‫הצו‬ ‫למקבל‬ ‫שיש‬ ‫אחרת‬ ‫זכות‬ ‫או‬ ‫חיסיון‬ ‫שם‬‫בית‬ ‫כי‬ ,-‫המשפט‬‫יוציא‬ ‫לא‬‫צו‬‫סעיף‬ ‫לפי‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬‫למשטרה‬ ‫עומדות‬ ‫אם‬ .‫לה‬ ‫הדרוש‬ ‫למידע‬ ‫בכוחותיה‬ ‫להגיע‬ ‫אחרות‬ ‫דרכים‬‫זה‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫הראוי‬ ‫שמן‬ ‫ובוודאי‬ ‫בוודאי‬ ‫בהפעלתו‬ ‫זהירות‬ ‫משנה‬ ‫ולנקוט‬‫בצווי‬ ‫עסקינן‬ ‫כאשר‬‫ם‬‫כנגד‬ ‫המתבקשים‬ ‫כאלה‬ ‫גורפים‬‫כלי‬ .‫ועיתונאים‬ ‫תקשורת‬ 4..‫ועוד‬ ‫זאת‬‫צווים‬‫פוגעים‬ ‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫כנגד‬ ‫המוצאים‬ ‫כאלה‬‫ב‬‫עיתונאי‬ ‫לחיסיון‬ ‫זכות‬‫זו‬ ‫זכות‬ . ‫חשוב‬ ‫נדבך‬ ‫לפיכך‬ ‫ומהווה‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בדבר‬ ‫החוקתי‬ ‫מהעיקרון‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫חיותה‬ ‫את‬ ‫יונקת‬ ‫נועד‬ ‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬ .‫הדמוקרטי‬ ‫המשטר‬ ‫מושתת‬ ‫שעליהן‬ ‫והחירויות‬ ‫הזכויות‬ ‫במערכת‬
 4. 4. 4 ‫נת‬ ‫אשר‬ ,‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬‫אחרת‬ ‫ולשיטה‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫העומדת‬ ‫חוקתית‬ ‫כזכות‬ ‫פס‬– ‫הביטוי‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫החשובות‬ ‫מההגשמות‬ ‫כאחת‬. ‫ממנה‬ ‫הנגזרות‬ ‫ולזכויות‬ ‫הביטוי‬ ‫לחירות‬ ‫כי‬ ‫הן‬ ‫ראשונים‬ ‫מושכלות‬–‫זה‬ ‫בכלל‬ ‫העיתונות‬ ‫וחופש‬– ‫ולפעולתה‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫לקיומה‬ ‫מוקדם‬ ‫תנאי‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ,‫היסוד‬ ‫חירויות‬ ‫בין‬ ‫מרכזי‬ ‫מעמד‬ .‫התקינה‬ 5.‫על‬ ‫החיסיון‬‫המידע‬ ‫תוכן‬‫של‬ ‫ההיבטים‬ ‫אחד‬ ‫הינו‬ ‫השוטפת‬ ‫העיתונאית‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫שנאסף‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫חיסיון‬ .‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬‫מ‬‫העיתונאי‬ ‫ידע‬–‫בפקודת‬ ‫הקבועים‬ ‫אחרים‬ ‫לחסיונות‬ ‫בדומה‬ ‫ממקור‬ ‫(להבדיל‬ ‫עצמו‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫החלים‬ ,)‫הראיות‬ ‫פקודת‬ :‫(להלן‬ ]‫חדש‬ ‫[נוסח‬ ‫הראיות‬ )‫המידע‬–‫מתחייב‬‫ולהבטיח‬ ‫למלא‬ ‫נועדה‬ ‫העיתונות‬ ‫שאותה‬ ‫בפונקציה‬ ‫פגיעה‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ואובייקטיבי‬ ‫הוגן‬ ‫כיסוי‬ ‫מתן‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫אליה‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫חופשית‬ ‫זרימה‬‫על‬-‫ידה‬‫ואירועים‬ ‫לפרשות‬ ‫הי‬ ‫על‬ ‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬ ‫ביסוד‬ ‫העומד‬ ‫המרכזי‬ ‫השיקול‬ .‫שונים‬‫ב‬‫את‬ ‫לעודד‬ ‫נועד‬ ‫השונים‬ ‫טיו‬ ‫ונצ‬ ‫העיתונות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬‫על‬ ‫רק‬ ‫המתאפשר‬ ‫דבר‬ ,‫יגיה‬-‫העיתונות‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫הבטחת‬ ‫ידי‬ ‫של‬ ‫ולאמונם‬ ‫בכלל‬ ‫הציבור‬ ‫לאמון‬ ‫הראויה‬ ‫פניות‬ ‫וחסרת‬ ‫אובייקטיבית‬ ,‫חופשית‬ ‫כעיתונות‬ .‫המילה‬ ‫של‬ ‫הרחב‬ ‫במובן‬ ‫מקורותיה‬ ‫לבין‬ ‫שבינה‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫וכיבוד‬ ,‫בפרט‬ ‫מקורותיה‬ 6.‫הדברים‬ ‫מטבע‬,‫בידם‬ ‫מרכזים‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬–‫פעילותם‬ ‫מתוקף‬-‫שעשויים‬ ‫גלם‬ ‫וחומרי‬ ‫מידע‬ ‫זמ‬ ‫מקור‬ ‫להיות‬‫י‬‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ ‫אולם‬ .‫והשיפוט‬ ‫החקירה‬ ‫לערכאות‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫ערך‬ ‫ובעל‬ ‫ן‬ ‫בסעיף‬ ‫המעוגנת‬ ‫החריגה‬ ‫בסמכות‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫כשלעצמה‬ ‫מצדיקה‬ ‫אינה‬43‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ .‫וחיפוש‬ ‫החקיר‬ ‫לרשויות‬ ‫מידע‬ ‫למסור‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫המחייבים‬ ‫גורפים‬ ‫צווים‬ ‫הוצאת‬‫בנימוק‬ ‫ה‬ ‫בעיני‬ ‫נתפסים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫ובאופן‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫בעצמאותם‬ ‫פוגעת‬ ,‫חקירה‬ ‫לצורך‬ ‫נדרש‬ ‫שהדבר‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫והופכת‬ ,‫הציבור‬–‫ובדיעבד‬ ‫וביה‬ ‫מניה‬–‫המשטרה‬ ‫של‬ "‫משנה‬ ‫"קבלן‬ ‫למעין‬ ‫בתוצאות‬ ‫מדובר‬ .‫שלהם‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫כנגד‬ ‫תביעה‬ ‫לעדי‬ ‫במסגרתם‬ ‫הפועלים‬ ‫העיתונאים‬ ‫ואת‬ ‫רצו‬ ‫בלתי‬,‫בעליל‬ ‫יות‬‫עלול‬ ‫אשר‬‫ות‬‫בוודאות‬ ‫להביא‬‫ל‬‫אמון‬ ‫חוסר‬‫בעיתונאים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ,‫תקשורת‬ ‫ובכלי‬‫ו‬‫ל‬‫הקיים‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫ייפגע‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫עמם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫חוסר‬ .‫ואובייקטיבית‬ ‫חופשית‬ ‫עיתונות‬ ‫של‬ ‫בקיומה‬ 7.‫בהלכת‬ ‫שמגר‬ ‫מאיר‬ ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫קבע‬ ‫דומה‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫ציטרין‬‫מק‬ ‫גילוי‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ,‫של‬ ‫המידע‬ ‫ורות‬ ‫להתיר‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫עיתונאי‬‫את‬‫בית‬ ‫של‬ ‫סמכותו‬ ‫הפעלת‬-‫כדבר‬ ‫מקורותיו‬ ‫לגלות‬ ‫עיתונאי‬ ‫לכוף‬ ‫המשפט‬ ..." :‫שכן‬ ,‫שבשגרה‬‫הביטוי‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫את‬ ‫וביה‬ ‫מניה‬ ‫ינגוד‬ ‫אבחנה‬ ‫ללא‬ ‫סיטוני‬ ‫חיוב‬ ‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫שהיא‬ ‫בשלוחתה‬ ‫כהתגשמותה‬'‫בעמ‬ ,‫(שם‬ "360.]‫הוספה‬ ‫[ההדגשה‬ ) ‫הנשי‬ '‫כב‬‫עיתונאי‬ ‫לחיסיון‬ ‫שהזכות‬ ,‫הביטוי‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫תחומה‬ ‫הצרת‬ ‫כי‬ ,‫שם‬ ‫הוסיף‬ ‫שמגר‬ ‫א‬ ‫תתאפשר‬ ,‫ממנה‬ ‫נובעת‬‫ב‬ ‫רק‬‫מ‬‫מהותיות‬ ;‫רלוונטיות‬ :‫של‬ ‫משולש‬ ‫מבחן‬ ‫בהתקיים‬ ‫חריגים‬ ‫קרים‬ ‫ונחיצות‬:‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫הדברים‬ ‫נוסחו‬ ‫וכך‬ . "‫כן‬ ‫על‬‫לגילוי‬ ‫מתייחס‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ‫האמורה‬ ‫היסוד‬ ‫זכות‬ ‫של‬ ‫תחומה‬ ‫את‬ ‫להצר‬ ‫אין‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫מידע‬ ‫מקורות‬‫רלבנטי‬‫המשפטיים‬ ‫המבחנים‬ ‫לפי‬ ‫להליכים‬ ‫הדבר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לדעת‬ ‫אם‬ ,‫מכך‬ ‫ובנפרד‬ ‫לכך‬ ‫ובנוסף‬ ,‫המקובלים‬‫ובעל‬ ‫חיוני‬ ‫מהותי‬ ‫נושא‬ ...‫מהותי‬ ‫בנושא‬ ‫צדק‬ ‫עשיית‬ ‫לשם‬ ‫חשיבות‬‫בפשע‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬ ,‫פירושו‬ ‫חמו‬ ‫עוולה‬ ‫במעשה‬ ‫או‬ ‫מהותיות‬ ‫משמעות‬ ‫או‬ ‫תוצאות‬ ‫בעלי‬ ‫בעוון‬ ‫או‬‫נדרש‬ ‫שלגביו‬ ,‫ר‬
 5. 5. 5 ...‫המידע‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫צדק‬ ‫משפט‬ ‫לעשות‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫מאחר‬ ‫הגילוי‬'‫בעמ‬ ,‫(שם‬ " 361.) ]‫הוספו‬ ‫[ההדגשות‬ 8.‫איפוק‬ ‫של‬ ‫מידה‬ ‫אותה‬ ‫לנהוג‬ ‫רואות‬ ‫אינן‬ ‫החקירה‬ ‫רשויות‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫אלה‬ ‫מפורשים‬ ‫דברים‬ ‫למרות‬ ‫והדברי‬ ,‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫שבידי‬ ‫גלם‬ ‫וחומרי‬ ‫במידע‬ ‫המדובר‬ ‫כאשר‬ ‫וריסון‬‫ם‬‫מודגמ‬‫במלוא‬ ‫ים‬ .‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫שביסוד‬ ‫באירועים‬ ‫חריפותם‬ ‫במקרה‬‫שב‬‫המבקשת‬ ‫נדרשה‬ ‫כאן‬–‫הרשות‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫הפועל‬ ,‫עיתונאי‬ ‫גוף‬ ‫שהינה‬ ‫התש"ן‬ ,‫ורדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬-1990)‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫חוק‬ :‫(להלן‬‫והיום‬ ‫השוטף‬ ‫עיסוקו‬ ‫ואשר‬ , ‫עריכתו‬ ,‫צילומו‬ ,‫וחדשותי‬ ‫עיתונאי‬ ‫מידע‬ ‫באיסוף‬ ‫הוא‬ ‫יומי‬‫ושידורו‬–‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫שהוצא‬ ‫בצו‬43 ‫ביחס‬ ‫זאת‬ ."‫כתבה‬ ‫להכנת‬ ‫ששימשו‬ ‫חומרי‬ ‫"כלל‬ ‫את‬ ‫למשיבה‬ ‫להמציא‬ ,‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ ‫על‬ ‫ששודרה‬ ‫לכתבה‬-‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬‫בתאריך‬31.7.2015"‫שישי‬ ‫"אולפן‬ ‫החדשות‬ ‫בתוכנית‬ ‫בערוץ‬2‫הראל‬ ‫עינת‬ '‫גב‬ ‫אודות‬‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫כנגדה‬ ‫שהוגש‬ ‫לאחר‬‫של‬ ‫עבירות‬ ‫בגין‬‫החזקת‬ ,‫סרסרות‬ ‫נוספות‬ ‫ועבירות‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ,‫זנות‬ ‫לשם‬ ‫מקום‬‫ולאחר‬‫להתנהל‬ ‫החל‬ ‫שמשפטה‬.)‫הכתבה‬ :‫(להלן‬ ‫כתב‬ ‫להגשת‬ ‫שהובילו‬ ‫לאירועים‬ ‫ביחס‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫מפיה‬ ‫דברים‬ ‫הובאו‬ ‫הכתבה‬ ‫במסגרת‬ ‫על‬ ‫נאמרו‬ ‫אשר‬ ,‫כנגדה‬ ‫האישום‬-‫עמה‬ ‫שנערך‬ ‫עיתונאי‬ ‫ראיון‬ ‫במסגרת‬ ‫ידה‬‫על‬-‫חברת‬ ‫של‬ ‫הכתב‬ ‫ידי‬ ‫החדשות‬‫פלג‬ ‫גיא‬ ‫מר‬ ,‫משפט‬ ‫לענייני‬.‫בכתבה‬ ‫נכללו‬ ‫מתוכו‬ ‫ושחלקים‬ )‫הראיון‬ :‫(להלן‬‫המבקשת‬ ‫הצו‬ ‫כי‬ ,‫תטען‬–‫ש‬‫על‬ ‫בוטל‬-‫בית‬ ‫ידי‬-‫כנו‬ ‫על‬ ‫הושב‬ ‫אך‬ ,‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫בהחלטתו‬‫של‬‫בית‬- ‫המשפט‬‫המחוזי‬‫הנכבד‬–‫ו‬ ,‫מבסס‬ ‫אינו‬‫ל‬‫שנקבעו‬ ‫הדווקניים‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ,‫לכאורי‬ ‫באופן‬ ‫ו‬ ‫עניינה‬ ‫לגבי‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפסיקה‬‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫החריגה‬ ‫לדרישה‬ ‫וביחס‬ ‫בכלל‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬ .‫בפרט‬ ‫לכתבה‬ ‫ביחס‬ ,‫הראל‬ '‫גב‬ ‫עם‬ ‫הראיון‬ ‫את‬ ‫שקיים‬ ,‫פלג‬ ‫מר‬ ,‫המבקשת‬ ‫עיתונאי‬ ‫את‬ ‫תהפוך‬ ‫כנו‬ ‫על‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫הותרתו‬ ‫צלם‬ ‫את‬‫הטלוויזיה‬‫הראיון‬ ‫את‬ ‫שצילם‬‫לשידור‬ ‫אותו‬ ‫שערך‬ ‫העורך‬ ‫ואת‬,‫לעד‬‫י‬‫במשפטה‬ ‫תביעה‬ ‫שלהם‬ ‫המידע‬ ‫מקור‬ ‫של‬,,‫הראל‬ '‫גב‬‫המעניקה‬ ‫דמוקרטית‬ ‫במדינה‬ ‫נסבלת‬ ‫בלתי‬ ‫שהיא‬ ‫תוצאה‬ ‫העיתונות‬ ‫וחופש‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫החוקתיים‬ ‫לעקרונות‬ ‫נכבד‬ ‫משקל‬. 9.‫כבר‬ ‫ייאמר‬‫עתה‬‫שעל‬ ‫סבורה‬ ‫המבקשת‬ ‫כי‬ ,-‫בהלכת‬ ‫נקבע‬ ‫אשר‬ ,"‫המשולש‬ ‫"המבחן‬ ‫פי‬‫ציטרין‬, ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ ‫חקירת‬–‫שכן‬ ‫כל‬ ‫לא‬‫כדי‬ ‫תוך‬‫משפטה‬‫הפלילי‬‫ה‬‫מת‬‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫נהל‬–‫אינה‬ ‫ה‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫המצדיקים‬ ‫החריגים‬ ‫האירועים‬ ‫מסוג‬‫ק‬.‫והעיתונות‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫והגורפת‬ ‫שה‬ ‫על‬ ‫שצולם‬ ‫גלם‬ ‫חומר‬ ‫לספק‬ ‫תידרש‬ ‫המבקשת‬ ‫אם‬ ‫תיגרם‬ ‫זו‬ ‫פגיעה‬-‫עיתונאית‬ ‫כתבה‬ ‫לצורך‬ ‫ידה‬. ‫בכך‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫כנגד‬ ‫ראייתי‬ ‫חומר‬ ‫המספק‬ "‫משטרתי‬ ‫ל"סוכן‬ ‫מדווח‬ ‫מגורם‬ ‫בדיעבד‬ ‫תהפוך‬ ‫לכאורה‬ ‫עבריינים‬‫פלג‬ ‫מר‬ ‫הריאיון‬ ‫את‬ ‫שקיים‬ ‫והעיתונאי‬ ,,‫אותו‬ ‫שצילם‬ ‫הצלם‬‫שערך‬ ‫והעורך‬ ‫אותו‬‫הראל‬ '‫גב‬ ,‫שלהם‬ ‫המידע‬ ‫מקור‬ ‫כנגד‬ ‫תביעה‬ ‫לעדי‬ ‫יהפכו‬.‫להלן‬ ‫הדברים‬ ‫נבהיר‬ . ,‫ראשית‬‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫רכיב‬‫על‬ ‫והשתרע‬ ‫גורף‬ ‫היה‬ ‫מלכתחילה‬ ‫שניתן‬ ‫שהצו‬ ‫משום‬ ‫ששימשו‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫"כלל‬‫מן‬ ‫ספציפי‬ ‫חלק‬ ‫איזה‬ ‫להבהיר‬ ‫טרחה‬ ‫לא‬ ‫והמשיבה‬ "‫הכתבה‬ ‫להכנת‬ .‫לחקירה‬ ‫רלוונטי‬ ‫הינו‬ ‫המבוקש‬ ‫החומר‬ ,‫שנית‬‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫המהותיות‬ ‫רכיב‬‫ש‬ ‫משום‬‫ו‬ ‫הסרסרות‬ ‫עבירות‬‫המיוחסות‬ ‫הכלכליות‬ ‫העבירות‬ ‫בהלכת‬ ‫כהגדרתו‬ "‫"מהותי‬ ‫עניין‬ ‫כדי‬ ‫עולות‬ ‫אינן‬ ‫הראל‬ '‫לגב‬‫ציטרין‬‫ובהלכת‬‫ראשון‬ ‫מקור‬‫או‬ ‫(פשע‬ ‫ע‬.)‫חמור‬ ‫פשע‬ ‫או‬ ‫מהותיות‬ ‫משמעות‬ ‫או‬ ‫תוצאות‬ ‫בעלי‬ ‫וון‬
 6. 6. 6 ,‫שלישית‬‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫הנחיצות‬ ‫רכיב‬:‫ש‬ ‫משום‬ .‫א‬‫ומשפטה‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫כנגדה‬ ‫הוגש‬ ,‫הסתיימה‬ ‫כבר‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫כנגד‬ ‫החקירה‬ ‫שבו‬ ‫בשלב‬ ‫הוצא‬ ‫הצו‬ ‫ה‬ ‫בידי‬ ‫כי‬ ‫מכאן‬ .‫להתנהל‬ ‫החל‬ ‫כבר‬‫משיבה‬‫ואי‬ ‫להרשעה‬ ‫סביר‬ ‫סיכוי‬ ‫המקים‬ ‫באופן‬ ‫ראיות‬ ‫די‬ ‫ישנן‬‫ן‬ ;‫צדק‬ ‫עשיית‬ ‫לשם‬ ‫מהמבקשת‬ ‫הנדרש‬ ‫בגילוי‬ ‫אמיתי‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ .‫ב‬‫המ‬‫שיבה‬‫בית‬ ‫בפני‬ ‫הצהירה‬ ‫עצמה‬-‫המשפט‬‫המחוזי‬‫סעדים‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫במסגרת‬ ,‫הנכבד‬ ‫החתומה‬ ‫בהצהרה‬ ,‫המסוכנים‬ ‫הסמים‬ ‫ופקודת‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫נגד‬ ‫זמניים‬ ‫על‬-‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליט‬ ‫ידי‬-‫למב‬ ‫שלמה‬ ‫עו"ד‬ ,)‫(פלילי‬ ‫אביב‬‫כי‬ ,‫רגר‬‫להוכחת‬ ‫ראיות‬ ‫"די‬ ‫בידיה‬ ‫למשיבה‬ ‫המיוחסות‬ ‫העבירות‬‫הראל‬ '‫[גב‬–"]‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬]‫הוספה‬ ‫[ההדגשה‬; .‫ג‬‫תוכל‬ ‫המשיבה‬,‫לנכון‬ ‫זאת‬ ‫תמצא‬ ‫אם‬ ,‫במסגרת‬ ‫בכתבה‬ ‫שפורסמו‬ ‫בחומרים‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ .‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫הנגדית‬ ‫החקירה‬ 10.‫המשיבה‬ ‫הצו‬ ‫בבקשת‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬‫בניגוד‬ ‫פעלה‬‫לרוח‬‫אימצו‬ ‫אשר‬ ,‫שלה‬ ‫הנחיותיה‬ ‫הלכת‬ ‫של‬ ‫עקרונותיה‬ ‫את‬‫ציטרין‬‫(המצורפות‬ ‫אלה‬ ‫הנחיות‬ .‫כ‬‫אסמכתא‬2‫האסמכתאות‬ ‫בכרך‬ ‫המוגש‬‫המבקשת‬ ‫מטעם‬‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫עם‬)‫האסמכתאות‬ ‫כרך‬ :‫(להלן‬‫לנקוט‬ ‫המשטרה‬ ‫את‬ ‫מורות‬ ) ‫על‬ ‫סמכויותיה‬ ‫בהפעלת‬ ‫רב‬ ‫איפוק‬-‫החלופיות‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫מיצוי‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫ולהפעילן‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫על‬ .‫ביותר‬ ‫בכירים‬ ‫מגורמים‬ ‫אישורים‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫זאת‬ ‫וגם‬ ‫בחקירה‬–‫כך‬ ‫לא‬ .‫הצו‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫מטעם‬ ‫וגם‬ ‫כאן‬ ‫המשיבה‬ ‫נהגה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫ונדגיש‬ ‫נחזור‬‫והמבקשת‬ ‫חריגה‬ ‫אינה‬ ‫כאן‬ ‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫התנהלותה‬ ‫הצער‬ ‫למרבה‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫שונים‬ ‫צילום‬ ‫חומרי‬ ‫למשיבה‬ ‫להמציא‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫נדרשת‬‫בית‬ ‫של‬ ‫צווים‬ ‫אמצעות‬-,‫משפט‬ ‫מטעם‬ ‫וגם‬ ,‫חקירה‬ ‫לצורך‬ ‫לה‬ ‫נדרש‬ ‫החומר‬ ‫כי‬ ‫סתמית‬ ‫בטענה‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫מבקשת‬ ‫המשיבה‬ ‫שאותם‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫התערבותו‬ ‫נדרשת‬ ‫זה‬-.‫מכונה‬ ‫על‬ ‫הלכה‬ ‫להעמיד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ 11.‫של‬ ‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫השיקולים‬ ‫כי‬ ,‫עוד‬ ‫יצוין‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫כיצד‬ ,‫לצלם‬ ‫מה‬ ‫בהחלטה‬ ‫ל‬‫על‬ ‫שנאסף‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫ערוך‬-‫יד‬‫יה‬‫והם‬ ‫מורכבים‬ ‫הם‬ ‫לשדרה‬ ‫ואיך‬ ‫ומתי‬ ‫מוגמרת‬ ‫כתבה‬ ‫לכלל‬ ‫ם‬ ,‫צנזורה‬ ,‫עיתונאית‬ ‫אתיקה‬ ,‫הציבורי‬ ‫והעניין‬ ‫החדשות‬ ‫מהות‬ :‫של‬ ‫מהיבטים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מונחים‬ ‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬ ‫בגדר‬ ‫כלולים‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ‫וזכויות‬ ‫והפרטיות‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הגנת‬ .)‫הרחב‬ ‫(במובן‬ ‫מטע‬‫שאותו‬ ‫היחיד‬ ‫המוצר‬ ‫אלה‬ ‫מים‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫כפי‬ ‫הכתבה‬ ‫הוא‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫מעמידה‬ ‫בכל‬ ‫מוגן‬ ,‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫בידי‬ ‫קיים‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫שצולם‬ ‫החומר‬ ‫יתר‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ,‫ששודרה‬ .‫החדשות‬ ‫בתחום‬ ‫תקשורת‬ ‫כגוף‬ ‫נהנית‬ ‫היא‬ ‫שמהם‬ ‫החסיונות‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫במובן‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫המ‬ ‫הפרטים‬ ‫לבין‬‫על‬ ‫סוקרים‬-‫גם‬ ‫ידה‬ ‫מותר‬ ‫שבמסגרתו‬ ,‫מכללא‬ ‫הסכם‬ ‫מעין‬ ‫כיוצרים‬‫החדשות‬ ‫לחברת‬‫על‬-‫לציבור‬ ‫לשדר‬ ‫המצולמים‬ ‫ידי‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫דעתה‬ ‫שיקול‬ ‫לפי‬ ‫לשידור‬ ‫הראוי‬ ‫החומר‬ ‫את‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫מכללא‬ ‫הסכם‬ ‫במסגרת‬ . ‫זה‬–‫ו‬ ‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬ ‫חל‬ ‫שודר‬ ‫שלא‬ ‫החומר‬ ‫על‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫אותו‬ ‫למסור‬ ‫רשאית‬ ‫אינה‬ ‫לצ‬‫כלשהם‬ ‫שלישיים‬ ‫דדים‬.‫כאן‬ ‫מתקיימות‬ ‫שאינן‬ ‫במינן‬ ‫מיוחדות‬ ‫בנסיבות‬ ‫אלא‬ 12.,‫אכן‬‫לציבור‬ ‫שודר‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ ‫גלם‬ ‫חומר‬ ‫החקירה‬ ‫לרשויות‬ ‫למסור‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫חיובה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫בחוק‬ ‫עליה‬ ‫שהוטל‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ביכולותיה‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫ואוביי‬ ‫אמיתי‬ ‫חדשותי‬ ‫דיווח‬ ‫ולדווח‬‫החלות‬ ‫חובות‬ ‫להפר‬ ‫לה‬ ‫לגרום‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ‫כאמור‬ ‫חיוב‬ .‫קטיבי‬ .‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ‫כלפי‬ ‫עליה‬‫אף‬‫על‬ ‫לכוף‬ ‫אין‬ ‫אלה‬ ‫מטעמים‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫מידע‬ ‫למסור‬‫שנאסף‬ ‫על‬-‫ידה‬,‫מפורטים‬ ‫ומנימוקים‬ ‫חריגות‬ ‫בנסיבות‬ ‫אלא‬.‫כאן‬ ‫מתקיימים‬ ‫שאינם‬
 7. 7. 7 ‫ה‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הערעור‬ ‫ערכאת‬ ‫של‬ ‫דינה‬ ‫לפסק‬ ‫להפנות‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬‫לשפיטת‬ ‫הבינלאומי‬ ‫דין‬ ‫בעניין‬ ‫לשעבר‬ ‫יוגוסלביה‬ ‫בשטחי‬ ‫ההומניטרי‬ ‫המשפט‬ ‫להפרת‬ ‫האחראים‬Prosecutor v. (Appeals Chamber; 11.12.2002)Brdjanin‫(להלן‬:‫עניין‬Brdjanin;‫אסמכתא‬1‫בכרך‬ ‫לגבי‬ "‫פוסט‬ ‫ה"וושינגטון‬ ‫עיתון‬ ‫של‬ ‫צבאי‬ ‫כתב‬ ‫של‬ ‫לעדות‬ ‫זימונו‬ ‫נדון‬ ‫עניין‬ ‫באותו‬ .)‫האסמכתאות‬ ‫ציטוטים‬ ‫נכללו‬ ‫בראיון‬ .‫האנושות‬ ‫כנגד‬ ‫פשעים‬ ‫בגין‬ ‫לדין‬ ‫עמד‬ ‫אשר‬ ,‫נאשם‬ ‫עם‬ ‫שקיים‬ ‫ראיון‬ ‫התביעה‬ ‫של‬ ‫ניסיונה‬ ‫בעקבות‬ ‫לעדות‬ ‫זומן‬ ‫העיתונאי‬ .‫אתני‬ ‫טיהור‬ ‫בנושא‬ ‫הנאשם‬ ‫שאמר‬ ‫מדברים‬ ,‫וקבע‬ ‫לעדות‬ ‫העיתונאי‬ ‫של‬ ‫הזמנתו‬ ‫את‬ ‫ביטל‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ .‫הנאשם‬ ‫כנגד‬ ‫כראיה‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫העיתונו‬ ‫אם‬ ‫כי‬‫עלול‬ ‫הדבר‬ ,‫ראיות‬ ‫של‬ ‫כפויה‬ ‫להמצאה‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫ותדיר‬ ‫קל‬ ‫למקור‬ ‫תהפוך‬ ‫ת‬ ‫צבאיים‬ ‫שכתבים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫שם‬ ‫נקבע‬ ‫עוד‬ .‫לציבור‬ ‫עליו‬ ‫ולדווח‬ ‫מידע‬ ‫לאסוף‬ ‫יכולתה‬ ‫תחת‬ ‫לחתור‬ –‫ל‬ ‫יפים‬ ‫הדברים‬ ‫כי‬ ‫וברי‬‫עיתונא‬‫בכלל‬ ‫ים‬–‫להיחזות‬ ‫עליהם‬ ,‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יוכלו‬ ‫ו‬ ‫עצמאיים‬ ‫כצופים‬‫כנגד‬ ‫להעיד‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ ‫חיובו‬ ‫עצם‬ .‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫פוטנציאליים‬ ‫תביעה‬ ‫כעדי‬ ‫לא‬ ‫מידע‬ ‫לו‬ ‫שמסר‬ ‫אדם‬–‫לפרסום‬ ‫שנמסר‬ ‫במידע‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫גם‬–.‫ביותר‬ ‫בעייתי‬ ‫הינו‬ 13.‫לה‬ ‫ליתן‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫תבקש‬ ‫היא‬ ‫בגדרה‬ ,‫זו‬ ‫בבקשה‬ ‫המבקשת‬ ‫טענות‬ ‫תמצית‬ ‫אפוא‬ ‫זוהי‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ‫רשות‬‫החלטת‬‫בית‬ ‫של‬ ‫ו‬-‫המשפט‬‫ה‬‫מחוזי‬‫החלטת‬ ‫על‬ ‫המשיבה‬ ‫ערר‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ‫הנכבד‬ ‫בית‬-‫ב‬ ‫הערעורי‬ ‫הדיון‬ ‫ואחרי‬ ,‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫ה‬–‫לבטל‬‫ה‬‫תוצאת‬ ‫ולהפוך‬‫ה‬. 14.:‫כדלקמן‬ ‫אפוא‬ ‫יתנתב‬ ‫זו‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫בבקשת‬ ‫הטיעון‬ ‫הילוך‬ '‫ב‬ ‫בפרק‬‫לבקשה‬ ‫העובדתי‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫נביא‬ ‫זו‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫לבקשת‬‫שננקטו‬ ‫ההליכים‬ ‫את‬ ‫נתאר‬ , ‫את‬ ‫ונסקור‬ ‫כה‬ ‫עד‬;‫הקודמות‬ ‫הערכאות‬ ‫של‬ ‫החלטותיהן‬ '‫ג‬ ‫בפרק‬‫ב‬ ‫שנפלו‬ ‫הטעויות‬ ‫על‬ ‫נעמוד‬‫החלטת‬‫בית‬ ‫של‬ ‫ו‬-‫המשפט‬‫המחוזי‬;‫הנכבד‬ ‫ד‬ ‫בפרק‬‫המ‬ ‫הטעמים‬ ‫את‬ ‫נפרט‬‫צד‬‫י‬‫ק‬;‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫למבקשת‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫ים‬ ‫ה‬ ‫פרק‬.‫ומסקנות‬ ‫לסיכום‬ ‫יוקדש‬ ‫ראשון‬ ‫אפוא‬ ‫עתה‬ ‫נפרט‬-‫ואחרון‬ ‫ראשון‬-.‫אחרון‬ '‫ב‬ ‫פרק‬-‫ה‬‫רקע‬‫לבקשה‬ ‫העובדתי‬‫וסקירת‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫ההליכים‬ ‫תיאור‬ , ‫הח‬‫לט‬‫ו‬‫ת‬‫של‬ ‫יהן‬‫הקודמות‬ ‫הערכאות‬ 15.‫הטלוויזיה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בערוץ‬ ‫חדשות‬ ‫לשידורי‬ ‫הזיכיון‬ ‫בעלת‬ ‫הינה‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬,‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .‫השנייה‬ ‫הרשות‬ 16.‫בתאריך‬31.7.2015‫החדשות‬ ‫חברת‬‫בערוץ‬ "‫שישי‬ ‫"אולפן‬ ‫החדשות‬ ‫בתוכנית‬ ‫שידרה‬2‫של‬ ‫כתבה‬ ,‫משפט‬ ‫לענייני‬ ‫שלה‬ ‫הכתב‬‫וזאת‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫אודות‬ ,‫פלג‬ ‫מר‬‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫כנגדה‬ ‫שהוגש‬ ‫לאחר‬‫בגין‬ ‫זנות‬ ‫לשם‬ ‫מקום‬ ‫החזקת‬ ,‫סרסרות‬ ‫של‬ ‫עבירות‬‫הון‬ ‫הלבנת‬ ,‫נוספות‬ ‫ועבירות‬‫ולאחר‬‫החל‬ ‫שמשפטה‬ ‫להתנהל‬‫הו‬ ‫הכתבה‬ ‫במסגרת‬ .‫באו‬‫מפיה‬ ‫דברים‬‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬‫ביחס‬‫להגשת‬ ‫שהובילו‬ ‫לאירועים‬ ‫אשר‬ ,‫כנגדה‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬‫על‬ ‫נאמרו‬-‫ידה‬‫במ‬‫ו‬ ‫עמה‬ ‫שנערך‬ ‫עיתונאי‬ ‫ראיון‬ ‫סגרת‬‫מתוכו‬ ‫שחלקים‬ .‫בכתבה‬ ‫נכללו‬
 8. 8. 8 ‫בבית‬ ‫ההליך‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ 17.‫בתאריך‬1.11.2015–‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫לאחר‬ )!( ‫חודשים‬ ‫שלושה‬-‫החדשות‬ ‫לחברת‬ ‫הומצא‬ ‫על‬ ‫שניתן‬ ,‫מסמכים‬ ‫להמצאת‬ ‫צו‬ ‫הפקסימיליה‬ ‫באמצעות‬-‫בית‬ ‫ידי‬-‫משפט‬‫השלום‬‫הנכבד‬‫בתאריך‬ 29.10.2015‫ואשר‬‫ל"ערוץ‬ ‫מורה‬2‫מאקו‬ ‫וחברת‬‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫לידי‬ ‫להעביר‬ "‫מלאים‬ ‫"פרטים‬ ‫בתאריך‬ ‫שודרה‬ ‫אשר‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫בנושא‬ ‫הכתבה‬ ‫של‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫כל‬ ‫של‬31.07.15‫אולפן‬ ‫בתוכנית‬ "‫הכתבה‬ ‫להכנת‬ ‫ששימשו‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫כלל‬ ...‫לרבות‬ ‫שישי‬‫(צ"א‬60775-10-15)‫הצו‬ :‫להלן‬ ;(‫נספח‬ '‫ג‬‫הנ"ל‬)‫זו‬ ‫לבקשה‬. 18.‫ל‬ ‫בבקשה‬‫ל‬ ‫שהומצאה‬ ,‫הצו‬ ‫מתן‬‫החדשות‬ ‫חברת‬‫על‬-‫ידי‬‫ישראל‬ ‫משטרת‬‫פורט‬ ‫לא‬ ,‫ו‬‫כלשהם‬ ‫טעמים‬ ‫ה‬ ‫הצהרת‬ ‫זולת‬ ‫לבקשה‬‫ח‬‫ו‬‫ק‬‫ר‬‫ת‬‫שהופיע‬‫ה‬‫בית‬ ‫בפני‬-‫ה‬ ‫משפט‬‫ה‬ ‫שלום‬‫נכבד‬,‫חקירה‬ ‫"מתנהלת‬ :‫לפיה‬ ‫ערוץ‬ ‫בידי‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫יסוד‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ‫זנות‬ ‫לשם‬ ‫מקום‬ ‫והחזקת‬ ‫סרסרות‬ ,‫הון‬ ‫הלבנת‬ :‫בגין‬2 ‫החפצי‬ ‫נמצאים‬ ‫מאקו‬ ‫וחברת‬."‫זו‬ ‫חקירה‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬ ‫פרטים‬ ‫המכילים‬ ‫והמסמכים‬ ‫ם‬ ‫הצו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫תצלום‬,‫החדשות‬ ‫לחברת‬ ‫שהומצאה‬ ‫כפי‬ ,‫מצ"ב‬‫כנספח‬‫ד‬‫ל‬‫בקש‬.‫זו‬ ‫ה‬ 19.‫בתאריך‬22.11.2015‫לבית‬ ‫הגישה‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬-‫מ‬‫שפט‬‫השלום‬‫הצו‬ ‫לביטול‬ ‫בקשה‬ ‫הנכבד‬ ‫בנימוק‬‫לפ‬ ‫הסמכות‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ראוי‬ ‫שבהם‬ ‫מהמקרים‬ ‫אחד‬ ‫אינו‬ ‫זהו‬ ‫כי‬‫סעיף‬ ‫י‬43‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ ‫וכי‬ ‫תקשורת‬ ‫גוף‬ ‫כנגד‬ ‫וחיפוש‬‫עיתונאי‬ ‫חיסיון‬ ‫חל‬ ‫הצו‬ ‫נושא‬ ‫החומר‬ ‫על‬‫ש‬‫העניין‬ ‫נסיבות‬‫אינן‬ ‫מקימות‬‫הסרת‬ ‫את‬ ‫המצדיקים‬ ‫טעמים‬‫ו‬.)‫הצו‬ ‫לביטול‬ ‫הבקשה‬ :‫(להלן‬ ‫מצ"ב‬ ‫הצו‬ ‫לביטול‬ ‫הבקשה‬ ‫תצלום‬‫כנספח‬‫ה‬‫ל‬‫בקש‬.‫זו‬ ‫ה‬ 20.‫בתאריך‬17.12.2015‫המ‬‫שיבה‬‫לבית‬ ‫הגישה‬-‫משפט‬‫השלום‬‫לביטול‬ ‫לבקשה‬ ‫מטעמה‬ ‫תגובה‬ ‫הנכבד‬ ‫תגובת‬ :‫(להלן‬ ‫הצו‬‫המ‬‫שיבה‬‫בבית‬-‫משפט‬‫השלום‬‫בתגובת‬ .)‫המשיבה‬‫בבית‬-‫משפט‬‫השלום‬,‫צוין‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫בתי‬ ‫להגנת‬ ,‫ככלל‬ ,‫זוכה‬ ‫והוא‬ ‫בפסיקה‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫עוגן‬ ‫העיתונאי‬ ‫"החיסיון‬ ‫כי‬ ‫נעה‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫על‬ ‫החיסיון‬ ‫שאלת‬ ‫כי‬ ‫מלמדת‬ ‫הפסיקה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫המשפט‬‫שונות‬ ‫גישות‬ ‫בין‬ ‫(סעיף‬ "‫המקור‬ ‫בפרטיות‬ ‫הפגיעה‬ ‫מידת‬ ‫לבין‬ ,‫בחשיבותה‬ ‫פחותה‬ ‫המידע‬ ‫תכני‬ ‫הגנת‬ ‫לפיהן‬5 ‫לתגובת‬‫המ‬‫שיבה‬‫בבית‬-‫משפט‬‫השלום‬.)‫המ‬‫שיבה‬‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫עוד‬ ‫טענה‬‫ב‬ ‫מדובר‬‫חומר‬‫ראיות‬ ‫כנגד‬ ‫שהוגש‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫שקיים‬ ‫חשוב‬‫הראל‬ '‫גב‬‫מפרטת‬ ‫"בו‬ ‫שכן‬ , ‫הנאשמת‬)‫(שם‬ "‫האישום‬ ‫בכתב‬ ‫המוזכרים‬ ‫הבושת‬ ‫[ב]בתי‬ ‫חלקה‬ ‫את‬.‫עוד‬'‫גב‬ ,‫המשיבה‬ ‫לטענת‬ ‫בתי‬ ‫פעלו‬ ‫כיצד‬ ,‫החקירה‬ ‫במסגרת‬ ‫עלה‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ,‫אמצעי‬ ‫בלתי‬ ‫"באופן‬ ‫בראיון‬ ‫פירטה‬ ‫הראל‬ "‫האישום‬ ‫בכתב‬ ‫המוזכרים‬ ‫העסק‬‫(סעיף‬2‫בבית‬ ‫המשיבה‬ ‫לתגובת‬-.)‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫תגובת‬ ‫תצלום‬‫המ‬‫שיבה‬‫בבית‬-‫משפט‬‫השלום‬‫מצ‬‫"ב‬‫כנספח‬‫ו‬‫ל‬‫בקש‬.‫זו‬ ‫ה‬ 21.‫בתאריך‬6.1.2016‫בבית‬ ‫התקיים‬-‫משפט‬‫השלום‬.‫הצו‬ ‫לביטול‬ ‫בבקשה‬ ‫דיון‬ ‫הנכבד‬ ‫בבית‬ ‫הדיון‬ ‫פרוטוקול‬ ‫תצלום‬-‫משפט‬‫השלום‬‫מצ"ב‬ ‫הנכבד‬‫כנספח‬'‫ז‬‫ל‬‫בקשה‬.‫זו‬ 22.‫בתאריך‬6.1.2016‫החלטת‬ ‫ניתנה‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫חברת‬ ‫של‬ ‫עמדתה‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫אשר‬ , ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫והורה‬ ‫החדשות‬‫הצו‬(‫נספח‬‫ב‬'‫הנ"ל‬‫לבקשה‬‫זו‬).
 9. 9. 9 ‫בית‬ ‫החלטת‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ 23.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫למסקנה‬ ‫מובילה‬ ‫עיתונאי‬ ‫חיסיון‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫הרציונל‬ ‫בחינת‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫העיתונאית‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫שנאסף‬ ‫מידע‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫לחש‬ ‫להוביל‬ ‫עלול‬ ‫ושאינו‬ ‫השוטפת‬‫חופשית‬ ‫עיתונות‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫הבטחת‬ ‫לשם‬ ‫זאת‬ .‫מקורות‬ ‫יפת‬ .‫ומגבלות‬ ‫חששות‬ ‫ללא‬ ‫אליה‬ ‫המגיע‬ ‫וחופשי‬ ‫שוטף‬ ‫ממידע‬ ‫המוזנת‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫ציין‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫של‬ ‫חיובו‬ .‫ונציגיה‬ ‫העיתונות‬ ‫עם‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫צורך‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫פוגע‬ ‫החקירה‬ ‫לרשויות‬ ‫מידע‬ ‫למסור‬ ‫עיתונאי‬‫העיתונות‬ ‫שבו‬ ‫ובאופן‬ ‫העיתונאי‬ ‫של‬ ‫עצמאותו‬ .‫המשטרה‬ ‫של‬ "‫משנה‬ ‫"קבלן‬ ‫למעין‬ ‫העיתונאי‬ ‫את‬ ‫והופך‬ ‫הציבור‬ ‫בעיני‬ ‫נתפסת‬‫בית‬-‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫הנכבד‬‫שיתוף‬ ‫ולחוסר‬ ‫התקשורת‬ ‫כלפי‬ ‫הציבור‬ ‫מצד‬ ‫אמון‬ ‫לחוסר‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫ע‬ ‫של‬ ‫בקיומה‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫ייפגע‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫עמה‬ ‫פעולה‬‫ואובייקטיבית‬ ‫חופשית‬ ‫יתונות‬ '‫(עמ‬4‫שורה‬ ,‫להחלטה‬21–'‫עמ‬5‫שורה‬ ,2). 24.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫ראיון‬ ‫של‬ ‫מצולם‬ ‫גלם‬ ‫חומר‬ ‫להמציא‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ ‫חיובו‬ ‫כי‬ ,‫הוסיף‬ ‫ל"עד‬ ‫והפיכתו‬ ‫העיתונאי‬ ‫של‬ ‫שמיעה‬ ‫או‬ ‫ראיה‬ ‫עדות‬ ‫לגביית‬ ‫שקול‬ ‫שלו‬ ‫מידע‬ ‫מקור‬ ‫עם‬ ‫שנערך‬ ‫דבר‬ ‫מצב‬ .‫המרואיין‬ ‫כנגד‬ "‫תביעה‬‫המידע‬ ‫ובהעברת‬ ‫בעיתונות‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫באמון‬ ‫לבטח‬ ‫יפגע‬ ‫זה‬ ‫ים‬ ‫לעיתונות‬ ‫מהציבור‬ ‫והחופשי‬ ‫השוטף‬'‫(עמ‬5‫שורות‬ ,‫להחלטה‬9-6). 25.‫קבע‬ ‫עוד‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫לרשויות‬ ‫שברשותו‬ ‫חומר‬ ‫להעביר‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ ‫חיובו‬ ‫כי‬ , ‫עלול‬ ‫הוא‬ ,‫ראשית‬ :‫עיקריות‬ ‫שליליות‬ ‫תוצאות‬ ‫לשתי‬ ‫להוביל‬ ‫עלול‬ ‫החקירה‬‫של‬ ‫באמינותו‬ ‫לפגוע‬ ,‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫לבין‬ ‫הרשות‬ ‫בין‬ ‫תחומים‬ ‫טשטוש‬ ‫וליצור‬ ‫שלו‬ ‫האובייקטיבית‬ ‫ובחזות‬ ‫העיתונאי‬ ‫שאנשים‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ,‫שנית‬ .‫אותה‬ ‫ולבקר‬ ‫הרשות‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הוא‬ ‫שתפקידו‬ ‫לקבלו‬ ‫עניין‬ ‫יש‬ ‫שלציבור‬ ‫מידע‬ ‫לעיתונאים‬ ‫ולמסור‬ ‫מלהתראיין‬ ‫יימנעו‬ ‫רבים‬'‫(עמ‬5‫להחל‬,‫טה‬ ‫שורות‬15-11). 26.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫המידע‬ ‫מוסר‬ ‫לבין‬ ‫העיתונאי‬ ‫שבין‬ ‫ביחסים‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ,‫וקבע‬ ‫הוסיף‬ ‫כיחסים‬‫ה‬‫אינו‬ ‫והעיתונאי‬ ‫חיסיון‬ ‫חל‬ ‫שודר‬ ‫שלא‬ ‫החומר‬ ‫על‬ ‫שלפיו‬ ,‫מכללא‬ ‫הסכם‬ ‫מעין‬ ‫יוצרים‬ ‫במ‬ ‫לעשות‬ ‫בכוונתן‬ ‫אשר‬ ‫לרשויות‬ ‫ובפרט‬ ,‫כלשהם‬ ‫שלישיים‬ ‫לצדדים‬ ‫אותו‬ ‫למסור‬ ‫רשאי‬‫ידע‬ ‫המידע‬ ‫מוסר‬ ‫כנגד‬ ‫מפליל‬ ‫שימוש‬'‫(עמ‬5‫שורות‬ ,‫להחלטה‬32-30). 27.‫אלה‬ ‫טעמים‬ ‫לאור‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫תוכן‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משתרע‬ ‫העיתונאי‬ ‫החיסיון‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫על‬ ‫שנאסף‬ ‫המידע‬-‫להוביל‬ ‫עלול‬ ‫ושאינו‬ ‫השוטפת‬ ‫העיתונאית‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬ ‫העיתונאי‬ ‫ידי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫המקור‬ ‫זהות‬ ‫לחשיפת‬‫בית‬-‫הש‬ ‫משפט‬‫הנכבד‬ ‫לום‬‫נמוכה‬ ‫זה‬ ‫חיסיון‬ ‫של‬ ‫עוצמתו‬ ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫זה‬ ‫חיסיון‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫מנת‬ ‫שעל‬ ‫כך‬ ,‫מידע‬ ‫מקור‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫העיתונאי‬ ‫מהחיסיון‬ ‫יותר‬ ‫המגן‬ ‫חיסיון‬ ‫על‬ ‫התגברות‬ ‫לשם‬ ‫הנדרשים‬ ‫מאלה‬ ‫יותר‬ ‫מרוככים‬ ‫במבחנים‬ ‫לעמוד‬ ‫תידרש‬ ‫הרשות‬ ‫המקור‬ ‫זהות‬ ‫על‬'‫(עמ‬5‫שורות‬ ,‫להחלטה‬28-20'‫עמ‬ ;6‫שורו‬ ,‫ת‬6-1). 28.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫שלפניו‬ ‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫את‬ ‫בחן‬"‫המשולש‬ ‫מבחן‬"‫של‬ ‫אשר‬ ,‫ונחיצות‬ ‫מהותיות‬ ,‫רלוונטיות‬‫עיתונאי‬ ‫חיסיון‬ ‫לעניין‬ ‫נקבע‬‫על‬-‫שמגר‬ ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫ידי‬‫ב‬‫הלכת‬ ‫ציטרין‬,‫בלשו‬ ,‫אותו‬ ‫מפעיל‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬‫נו‬‫שנאסף‬ ‫מידע‬ ‫בתוכן‬ ‫שמדובר‬ ‫שעה‬ ‫יותר‬ ‫מרוככת‬ ‫"בצורה‬ , ‫על‬."‫המקור‬ ‫לחשיפת‬ ‫להוביל‬ ‫עלול‬ ‫ושאינו‬ ‫העיתונאי‬ ‫ידי‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫מוכן‬ ‫היה‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬‫ה‬‫משיבה‬‫המידע‬ ‫כי‬‫המבוקש‬‫המתנהלים‬ ‫והמשפט‬ ‫החקירה‬ ‫להליכי‬ ‫רלוונטי‬ ‫הינו‬
 10. 10. 10 ‫(רכיב‬ ‫נגדה‬ ‫המשפטי‬ ‫בהליך‬ ‫ראיות‬ ‫כחומר‬ ‫לשמש‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫כנגד‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .)‫הרלוונטיות‬‫בית‬-‫מש‬‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫פט‬‫לקבוע‬ ‫נכון‬ ‫היה‬,‫העבירות‬ ‫כי‬‫ש‬‫הראל‬ '‫גב‬ ‫בהן‬ ‫מהותי‬ ‫לעניין‬ ‫המתייחסות‬ ‫חמורות‬ ‫עבירות‬ ‫הינן‬ ‫מואשמת‬)‫המהותיות‬ ‫(רכיב‬.‫בית‬-‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫הנכבד‬‫ציין‬‫אמנם‬‫בעניין‬ ‫שמגר‬ ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫כיוון‬ ‫אליהן‬ ‫בעבירות‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫בעיניי‬ ‫"ספק‬ ‫כי‬ , ‫במקרה‬ ‫להפעיל‬ ‫הצורך‬ ‫לאור‬ ‫אך‬ ,"‫ציטרין‬‫ה‬ ‫את‬ ‫זה‬"‫המשולש‬ ‫מבחן‬"‫נכון‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫מרוכך‬ ‫באופן‬ ‫המהותיות‬ ‫רכיב‬ ‫גם‬ ‫כאן‬ ‫התקיים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬'‫(עמ‬6‫שורה‬ ,‫להחלטה‬8–'‫עמ‬7‫שורה‬ ,2.) 29.,‫זאת‬ ‫עם‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫הנחיצות‬ ‫רכיב‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫התקיים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫מסקנה‬ ‫לכלל‬ ‫בא‬ ‫ה‬ ‫של‬"‫המשולש‬ ‫מבחן‬"‫וזאת‬‫מ‬ ‫בצורה‬ ‫נבדק‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫מבחן‬ ‫אם‬ ‫אף‬.‫רוככת‬‫בית‬-‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫הנכבד‬‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫קבע‬: "‫לבקשת‬ ‫שהוצא‬ ‫והצו‬ ‫דנן‬ ‫הכתבה‬‫המשיבה‬,‫הסתיימה‬ ‫הראל‬ '‫הגב‬ ‫כנגד‬ ‫החקירה‬ ‫בו‬ ‫בשלב‬ ‫הוצא‬ , ‫בידי‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫להתנהל‬ ‫החל‬ ‫כבר‬ ‫ומשפטה‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫כנגדה‬ ‫הוגש‬‫המ‬‫שיבה‬‫ראיות‬ ‫די‬ ‫ישנן‬ ‫גם‬ ‫וזאת‬ ,‫הראל‬ '‫הגב‬ ‫כנגד‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫לביסוס‬‫בידי‬ ‫הקיים‬ ‫לחומר‬ ‫הידרשות‬ ‫ללא‬ ‫המבקשת‬‫לעשיית‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫ונחוץ‬ ‫חיוני‬ ‫אינו‬ ‫המבקשת‬ ‫בידי‬ ‫הקיים‬ ‫החסוי‬ ‫המידע‬ ‫גילוי‬ ,‫לפיכך‬ . ‫צ‬‫יש‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫המידע‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫צדק‬ ‫משפט‬ ‫לעשות‬ ‫אחרת‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שכן‬ ,‫דק‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬‫המ‬‫שיבה‬‫בכתב‬ ‫ושודרו‬ ‫שפורסמו‬ ‫בחומרים‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫תוכל‬‫החקירה‬ ‫במסגרת‬ ‫ה‬ ‫כראיה‬ ‫להגישם‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫הראל‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫הנגדית‬"'‫(עמ‬7‫שורות‬ ,‫להחלטה‬11-4). 30.,‫לפיכך‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫כי‬ ,‫מסקנה‬ ‫לכלל‬ ‫בא‬‫המ‬‫שיבה‬‫של‬ ‫התקיימותם‬ ‫את‬ ‫הוכיחה‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫תנאי‬"‫המשולש‬ ‫מבחן‬"‫בדבר‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫כן‬ ‫"ועל‬ ,‫לעיל‬ ‫כמצוין‬ ‫המרוככת‬ ‫בגרסתו‬ ‫גם‬ , ‫עית‬‫גוברים‬ ,‫ממנו‬ ‫הנגזר‬ ‫העיתונות‬ ‫וחופש‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ,‫ואובייקטיבית‬ ‫אפקטיבית‬ ,‫חופשית‬ ‫ונות‬ "‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫המשפט‬ ‫והליכי‬ ‫הפלילית‬ ‫החקירה‬ ‫בקידום‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫על‬'‫(עמ‬7,‫להחלטה‬ ‫שורות‬15-13). 31.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬,‫הדברים‬ ‫בשולי‬ ‫הוסיף‬‫כי‬‫המש‬‫יבה‬‫בהתאם‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫פעלה‬ ‫לא‬ ‫לנהל‬‫היינו‬ ,‫שלה‬ ‫יה‬'‫מס‬ ‫נוהל‬03.300‫"עיתונאי‬ ‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫ולמודיעין‬ ‫לחקירות‬ ‫האגף‬ ‫של‬– ‫ביום‬ ‫(עודכן‬ "‫חיפוש‬ ‫ולעריכת‬ ‫לחקירה‬ ‫זימון‬ ‫אישור‬24.12.2006( )‫היה‬ ‫המבקשת‬ ‫בידי‬ :‫הערה‬ ‫על‬ ‫שהוגש‬ ,‫הנוהל‬ ‫של‬ ‫קודם‬ ‫נוסח‬ ‫עת‬ ‫באותה‬-‫לבית‬ ‫ידה‬-‫בית‬ ‫בפני‬ ‫ההליך‬ ‫במהלך‬ .‫השלום‬ ‫משפט‬- ‫הת‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫הנוהל‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מעודכן‬ ‫נוסח‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫למבקשת‬ ‫ברר‬,‫אסמכתא‬2‫בכרך‬ ‫הנ"ל‬ ‫האסמכתאות‬‫על‬ ‫לו‬ ‫הוגש‬ ‫והוא‬ ,-‫ידה‬)‫מוקדמת‬ ‫פניה‬ ‫בוצעה‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ .‫למ‬‫בקשת‬‫נתונים‬ ‫הוצגו‬ ‫ולא‬ ‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫של‬ ‫ולמודיעין‬ ‫לחקירות‬ ‫האגף‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫ניתן‬ ‫שלפיהם‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליט‬ ‫יידוע‬ ‫תוך‬ ,‫הצו‬ ‫למתן‬'‫(עמ‬7‫שורות‬ ,‫להחלטה‬23-20). 32.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫עוד‬ ‫קבע‬‫מכוח‬ ‫בצווים‬ ‫בשימוש‬ ‫רבה‬ ‫בזהירות‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫כי‬ , ‫סעיף‬43‫לפקודת‬‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫כנגד‬ ‫המכוון‬ ‫בצו‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬'‫(עמ‬7,‫להחלטה‬ ‫שורות‬26-25).
 11. 11. 11 33.‫לבסוף‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫מהחומ‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ,‫ציין‬‫בידי‬ ‫הקיימים‬ ‫רים‬‫המבקשת‬‫לא‬ ‫ואשר‬ ‫על‬ ,‫כוללים‬ ‫פורסמו‬-‫שקיימים‬ ‫כך‬ ,‫דינה‬ ‫עורך‬ ‫לבין‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫בין‬ ‫שנערכו‬ ‫שיחות‬ ‫גם‬ ,‫הנטען‬ ‫פי‬ ‫ד‬ ‫במקרה‬‫נ‬‫ה‬ ‫נוספים‬ ‫אינטרסים‬ ‫גם‬ ‫ן‬‫מ‬‫החומר‬ ‫חשיפת‬ ‫על‬ ‫מגבלות‬ ‫הטלת‬ ‫צדיקים‬'‫(עמ‬7,‫להחלטה‬ ‫שורות‬30-28). 34.‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫לבקשת‬ ‫אפוא‬ ‫נעתר‬‫המבקשת‬‫ו‬‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לנוכח‬ ‫הצו‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫הורה‬ ‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫עליו‬ ‫להתגבר‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ,‫הצו‬ ‫נושא‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫עיתונאי‬ ‫חיסיון‬'‫(עמ‬8 ‫שורות‬ ,‫להחלטה‬3-2). ‫בבית‬ ‫ההליך‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫בית‬ ‫ידידי‬ ‫והצטרפות‬-‫המשפט‬ 35.‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫עררה‬ ‫המשיבה‬-‫בית‬ ‫בפני‬ ‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫הנכבד‬. ‫ת‬‫מצ"ב‬ ‫נספחיו‬ ‫על‬ ‫הערר‬ ‫צלום‬'‫ח‬ ‫כנספח‬‫זו‬ ‫לבקשה‬. 36.‫להליך‬ ‫הצטרפו‬ ‫הצדדים‬ ‫בהסכמת‬‫בית‬ ‫בפני‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫בית‬ ‫כידידי‬-‫המשפט‬‫מועצת‬ .‫בישראל‬ ‫העיתונאים‬ ‫וארגון‬ ‫בישראל‬ ‫העיתונות‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫תצלום‬-‫בית‬ ‫ידידי‬ ‫של‬ ‫צירופם‬ ‫על‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬-‫מצ"ב‬ ‫המשפט‬'‫ט‬ ‫כנספח‬ .‫זו‬ ‫לבקשה‬ 37.‫להח‬ ‫בהתאם‬‫בית‬ ‫לטת‬-‫לערר‬ ‫מטעמה‬ ‫בכתב‬ ‫תגובה‬ ‫הגישה‬ ‫המבקשת‬ ,‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫וידידי‬-‫עמדותיהם‬ ‫את‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫הגישו‬ ‫המשפט‬‫לבית‬-‫המשפט‬. ‫נספחיה‬ ‫(ללא‬ ‫לערר‬ ‫המבקשת‬ ‫תגובת‬ ‫תצלום‬‫מצ"ב‬ )‫כנספח‬‫י‬.‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫מצ"ב‬ ‫בישראל‬ ‫העיתונות‬ ‫מועצת‬ ‫עמדת‬ ‫תצלום‬‫י‬ ‫כנספח‬‫"א‬.‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫העיתו‬ ‫ארגון‬ ‫עמדת‬ ‫תצלום‬‫מצ"ב‬ ‫בישראל‬ ‫נאים‬"‫י‬ ‫כנספח‬‫ב‬.‫זו‬ ‫לבקשה‬ 38.‫בית‬-‫בתאריך‬ ‫בערר‬ ‫ראשון‬ ‫דיון‬ ‫קיים‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬22.3.2016. ‫בית‬ ‫הדיון‬ ‫בתום‬-‫וקבע‬ ‫לערר‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫תגובתה‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫הורה‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫לצורך‬ ‫כך‬.‫בפניו‬ ‫נוסף‬ ‫דיון‬ ‫מתאריך‬ ‫הדיון‬ ‫פרוטוקול‬ ‫תצלום‬22.3.2016‫מצ"ב‬‫כנספח‬‫י‬"‫ג‬‫ל‬.‫זו‬ ‫בקשה‬ 39.‫בבית‬ ‫שהתקיים‬ ‫בדיון‬-‫בתאריך‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬19.5.2016'‫גב‬‫ובאת‬ ‫הראל‬-‫השמיעו‬ ‫כוחה‬ ‫ונכוחים‬ ‫ברורים‬ ‫דברים‬‫לפיהם‬ ‫אשר‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬: .‫א‬‫על‬ ‫המבוקשים‬ ‫החומרים‬ ‫ולמסירת‬ ‫החיסיון‬ ‫להסרת‬ ‫מתנגדת‬ ‫הראל‬ '‫גב‬-‫המשיבה‬ ‫ידי‬'‫(עמ‬ 17‫שורה‬ ,‫לפרוטוקול‬5.) .‫ב‬‫היית‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫אילו‬‫על‬ ‫יידרש‬ ‫העיתונאי‬ ‫החומר‬ ‫תתראיין‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫יודעת‬ ‫ה‬-‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫מתראיינת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫היא‬'‫(עמ‬17‫שור‬ ,‫לפרוטוקול‬‫ות‬6-5.) ‫ג‬.‫עורך‬-‫הראיון‬ ‫בחומרי‬ ‫ייעשה‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫יתכן‬ ‫שלא‬ ‫לה‬ ‫אמר‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫דינה‬ ‫בבית‬ ‫שימוש‬-‫המשפט‬('‫עמ‬17‫שור‬ ,‫לפרוטוקול‬‫ות‬29-28.)
 12. 12. 12 ‫ד‬.'‫גב‬ ‫אלה‬ ‫בנסיבות‬‫כנגדה‬ ‫לשמש‬ ‫יוכל‬ ‫עמה‬ ‫שנערך‬ ‫בראיון‬ ‫מה‬ ‫שדבר‬ ‫לרגע‬ ‫חשבה‬ ‫לא‬ ‫הראל‬ '‫(עמ‬18‫שורה‬ ,‫לפרוטוקול‬16.) ‫מתאריך‬ ‫הדיון‬ ‫פרוטוקול‬ ‫תצלום‬19.5.2016‫מצ"ב‬‫כנספח‬‫י‬"‫ד‬.‫זו‬ ‫לבקשה‬ 40.‫בית‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬-‫מתאריך‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬19.5.2016‫המבקשת‬ ,,‫בית‬ ‫ידידי‬-‫המשפט‬ ‫הראל‬ '‫וגב‬‫הגיש‬‫ו‬‫לבית‬-‫המש‬‫השלמ‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫פט‬‫ו‬‫טיעון‬ ‫ת‬‫בכתב‬‫אח‬ ‫כל‬ ‫מטעם‬‫ד‬‫מה‬‫ם‬. ‫השלמ‬ ‫תצלום‬‫ו‬‫מצ"ב‬ ‫הטיעון‬ ‫ת‬‫כנספח‬‫ט"ו‬.‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫החלטתו‬‫בית‬ ‫של‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ 41.‫בתאריך‬12.9.2016‫נית‬‫החלטתו‬ ‫נה‬‫בית‬ ‫של‬-‫רשו‬ ‫בקשת‬ ‫נושא‬ ,‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫ת‬,‫זו‬ ‫ערעור‬ ‫קיבל‬ ‫אשר‬‫ה‬‫והשיב‬ ‫המשיבה‬ ‫ערר‬ ‫את‬‫ה‬( ‫כנו‬ ‫על‬ ‫הצו‬ ‫את‬‫נספ‬'‫א‬ ‫ח‬‫הנ"ל‬.)‫זו‬ ‫לבקשה‬ 42.‫בית‬-‫לראות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫ב‬‫עיתונאי‬ ‫חיסיון‬–,‫הגילוי‬ ‫לכלל‬ ‫"כחריג‬ ‫מקור‬ ( "‫לחיסיון‬ ‫הטוען‬ ‫על‬ ‫מוטל‬ ‫והנטל‬ ,‫הצמצום‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫לפרשו‬ ,‫בחשדנות‬ ‫אליו‬ ‫להתייחס‬'‫עמ‬6 ‫ל‬‫החלטה‬.‫החיסיון‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הניצב‬ ‫האמת‬ ‫גילוי‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫לנוכח‬ ‫זאת‬ .) 43.‫בית‬-‫ה‬ ‫המשפט‬,‫קבע‬ ‫הנכבד‬ ‫מחוזי‬‫כי‬‫בנסיבות‬ ,‫ראוי‬ ‫אם‬ ‫השאלה‬,‫דנן‬ ‫המקרה‬‫החיסיון‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫ש‬ ‫המידע‬ ‫על‬‫הראל‬ '‫גב‬‫להיבחן‬ ‫צריכה‬ ,‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫שודר‬ ‫ולא‬ ‫מסרה‬‫בשתי‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ‫הבחנות‬" ,‫האחת‬ :‫מרואיין‬ ‫לבין‬ ‫עיתונאי‬ ‫מקור‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬;"‫השנייה‬,"‫שאמר‬ ‫דברים‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫כ‬ ,‫עיתונאי‬ ‫בריאיון‬ ‫מרואיין‬‫העיתונאי‬ ‫עם‬ ‫המרואיין‬ ‫שניהל‬ ‫רקע‬ ‫שיחות‬ ‫לבין‬ ,‫דולקת‬ ‫שהמצלמה‬" '‫(עמ‬6‫ל‬‫החלטה‬). 44.‫בית‬-" ‫כי‬ ,‫כתב‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫בעניין‬‫ראשון‬ ‫מקור‬‫את‬ ‫עיון‬ ‫בצריך‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הותיר‬ ‫ולכאורה‬ ,‫המקור‬ ‫לחשיפת‬ ‫מוביל‬ ‫שאינו‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫החיסיון‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬-‫הצדדים‬ ‫הניחו‬ .‫לפתחי‬ ‫זו‬ ‫שאלה‬,‫אלא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנמסר‬ ‫המידע‬ ‫חסיון‬ ‫היקף‬ ‫לשאלת‬ ‫נדרשים‬ ‫טרם‬ ‫עוד‬ ,‫שלטעמי‬ ‫ייקבע‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫באותם‬ ‫ורק‬ ,"‫עיתונאי‬ ‫"מקור‬ ‫אותו‬ ‫מיהו‬ ‫לשאלה‬ ‫להידרש‬ ‫יש‬ ,‫עיתונאי‬ ‫מקור‬ ‫היקף‬ ‫לשאלת‬ ‫ולהידרש‬ ‫השני‬ ‫הבדיקה‬ ‫לשלב‬ ‫לעבור‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,"‫עיתונאי‬ ‫"מקור‬ ‫הוא‬ ‫פלוני‬ ‫כי‬ ‫שמסר‬ ‫המידע‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫הראוי‬ ‫החיסיון‬"'‫(עמ‬7‫ל‬‫החלטה‬). 45.‫בית‬-,‫קבע‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫המקור‬ ‫יזכה‬ ‫בהתקיימם‬ ‫אשר‬ ‫משנה‬ ‫מבחני‬ ‫בשני‬ ‫להיעזר‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫ח‬ ‫להטלת‬ ‫האפשרות‬ ‫ולבחינת‬ ‫לזיהויו‬ ‫שיוביל‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ,‫שמו‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫העיתונאי‬‫י‬‫על‬ ‫סיון‬ .‫לזיהויו‬ ‫להוביל‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בו‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ,‫שמסר‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬‫על‬ ‫כונה‬ ‫הראשון‬ ‫המבחן‬-‫ידי‬‫בית‬- ‫ולפיו‬ "‫המקרה‬ ‫נסיבות‬ ‫"מבחן‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬"‫המידע‬ ‫מסירת‬ ‫נסיבות‬ ‫את‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫שתהא‬ ‫הסיכון‬ ‫מידת‬ ,‫שמסר‬ ‫למידע‬ ‫המקור‬ ‫נחשף‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ,‫המידע‬ ‫מסירת‬ ‫עיתוי‬ ,‫לעיתונאי‬ ‫להיחשף‬ ‫שלא‬ ‫ציפייתו‬ ‫וכן‬ ,‫המקור‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫בחשיפת‬ ‫כרוכה‬'‫(עמ‬ "7‫ל‬‫החלטה‬).‫כונה‬ ‫השני‬ ‫המבחן‬ ‫על‬-‫ב‬ ‫ידי‬‫ית‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬"‫המידע‬ ‫טיב‬ ‫מבחן‬"‫ו‬‫במסגרת‬‫ו‬",‫הנמסר‬ ‫המידע‬ ‫סוג‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫בחשיפתו‬ ‫הגלום‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫ומידת‬ ‫חשיבותו‬)‫(שם‬ ".‫בית‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בדבר‬ ‫מידע‬ ‫לו‬ ‫ומוסר‬ ‫עיתונאי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יוצר‬ ‫אדם‬ ‫שבהן‬ ‫נסיבות‬ ‫באמצעות‬ ‫אלה‬ ‫מבחנים‬ ‫הדגים‬ ‫אי‬-‫אי‬ ‫או‬ ‫חוקיות‬-‫ב‬ ‫תקינות‬.‫פרטיים‬ ‫גופים‬ ‫או‬ ‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ,‫ציבור‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מעשיהם‬ " ,‫לדבריו‬‫המידע‬ ‫מוסר‬ ‫בין‬ ‫שנוצר‬ ,‫הראשוני‬ ‫בוודאי‬ ,‫הקשר‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫האמורות‬ ‫הדוגמאות‬ ‫בכל‬
 13. 13. 13 ‫בהנעת‬ ‫מסתכם‬ ‫ורצונו‬ ‫ייחשף‬ ‫שמו‬ ‫כי‬ ‫מעוניין‬ ‫אינו‬ ‫המידע‬ ‫שמוסר‬ ‫תוך‬ ‫חשאי‬ ‫קשר‬ ‫הוא‬ ,‫לעיתונאי‬ ‫במידע‬ ‫ומדובר‬ ,‫עיתונאי‬ ‫ביקורת‬ ‫תהליך‬‫מסירתו‬ ‫לעודד‬ ‫יש‬ ,‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫מבחינת‬ ‫אשר‬" '‫(עמ‬7‫ל‬‫החלטה‬‫בית‬ ,‫האמור‬ ‫מהסוג‬ ‫מידע‬ ‫מוסרי‬ ‫לגבי‬ .)-‫כי‬ ‫סבר‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬"‫מקום‬ ‫יש‬ ‫על‬ ‫סביבם‬ ‫הוקמה‬ ‫אשר‬ ‫משמעותית‬ ‫הגנה‬ ‫חומת‬ ‫לאותה‬ ‫הצדקה‬ ‫וקיימת‬ ,‫כמקורות‬ ‫להגדירם‬-‫ידי‬ ‫בעניין‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫ציטרין‬‫ובעניין‬‫ראשון‬ ‫מקור‬‫ללא‬ .‫כי‬ ‫גבוהה‬ ‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ,‫זו‬ ‫חומה‬ ‫של‬ ‫החיונית‬ ‫הביקורת‬ ‫תיפגע‬ ‫ובכך‬ ,‫חשוב‬ ‫במידע‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫מלהזין‬ ‫ימנעו‬ ‫אזרחים‬ ‫אותם‬ ‫המדינה‬ ‫רשויות‬ ‫על‬ ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬'‫(עמ‬ "8‫ל‬‫החלטה‬). 46.‫בית‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬-" ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫המוסר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫בהגדרת‬ ‫קושי‬ ‫קיים‬ ‫כ‬ ,‫לעיתונאי‬ ‫אינפורמציה‬‫הגדרת‬ ‫תחת‬ ‫החוסה‬ ‫כזה‬–‫מסירת‬ ,‫רבות‬ ‫לעיתים‬ ‫שכן‬ ,‫עיתונאי‬ ‫מקור‬ ‫המשנה‬ ‫מבחני‬ ‫בשני‬ ‫כעומדות‬ ‫בהן‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ,‫אחרות‬ ‫בנסיבות‬ ‫נעשית‬ ‫לעיתונאי‬ ‫מידע‬ ‫לעיל‬ ‫שפורטו‬".‫שבית‬ ‫הדוגמאות‬-‫של‬ ‫הן‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫להביא‬ ‫ראה‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬"‫כדורגלן‬ ‫בע‬ ‫לעיתונאי‬ ‫כדורגל‬ ‫משחק‬ ‫בתום‬ ‫המתראיין‬‫הניצחון‬ ‫שער‬ ‫את‬ ‫כבש‬ ‫כיצד‬ ‫ומתאר‬ ,‫הספורט‬ ‫רוץ‬" " ‫ושל‬‫בתל‬ ‫התנועה‬ ‫עומס‬ ‫על‬ ‫רחוב‬ ‫במשאל‬ ‫המתראיין‬ ‫אדם‬-‫הרכבת‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫בתקופת‬ ,‫אביב‬ ‫הקלה‬'‫(עמ‬ "8‫ל‬‫החלטה‬).‫בית‬-‫ציין‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬,‫כי‬‫למרואיינים‬ ‫אלה‬ ‫במקרים‬"‫אין‬ ,‫דבריהם‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫זהותם‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫ציפייה‬ ‫ואין‬ ,‫לפרטיות‬ ‫ציפייה‬‫הוא‬ ‫נהפוך‬-‫מעוניינים‬ ‫הם‬ ,‫ידם‬ ‫על‬ ‫הנמסרים‬ ‫התכנים‬ ‫גם‬ .‫ישודרו‬ ‫דבריהם‬ ‫כי‬ ‫ומעוניינים‬ ‫בחשיפה‬ ‫מעוניינים‬ ,‫בפרסום‬ ‫אליהם‬ ‫חשוף‬ ‫ממילא‬ ‫הציבור‬ ‫אשר‬ ‫תכנים‬ ‫או‬ ,‫מהותיים‬ ‫בהכרח‬ ‫שאינם‬ ‫תכנים‬ ‫הם‬ ,‫רבות‬ ‫לעיתים‬ ‫אחרים‬ ‫מידע‬ ‫ממקורות‬)‫(שם‬ ".‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫כתב‬‫כי‬ ,‫אמנם‬‫דוגמאות‬‫אינן‬ ‫אלה‬ ‫שבפני‬ ‫למקרה‬ ‫דומות‬‫ו‬,‫אך‬‫ציין‬" ‫הן‬ ‫כי‬‫מקור‬ ‫אותו‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫המשמעותי‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫ממחישות‬ ‫של‬ ‫השמירה‬ ‫כ"כלב‬ ‫לשמש‬ ‫לו‬ ‫המאפשר‬ ,‫ורלוונטי‬ ‫חשוב‬ ‫במידע‬ ‫העיתונאי‬ ‫את‬ ‫המזין‬ ‫עיתונאי‬ ‫על‬ ‫המבוצעים‬ ‫ראיונות‬ ‫של‬ ‫אחרות‬ ‫סיטואציות‬ ‫לבין‬ ,"‫הדמוקרטיה‬-‫עיתונאים‬ ‫ידי‬.)‫(שם‬ " 47.‫לנסיבו‬ ‫באשר‬‫בית‬ ,‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫ת‬-" ‫הראל‬ '‫גב‬ ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מסרה‬ ‫לא‬ ‫להתראיין‬ ‫בחרה‬ ‫אלא‬ ,‫התופעה‬ ‫על‬ ‫עיתונאית‬ ‫ביקורת‬ ‫לייצר‬ ‫או‬ ‫חקירה‬ ‫להניע‬ ‫כוונה‬ ‫מתוך‬ ‫הזנות‬ ‫ומטעמים‬ ,‫נגדה‬ ‫המופנים‬ ‫לאישומים‬ ‫הקשור‬ ‫בנושא‬ ,‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ,‫פתוח‬ ‫בערוץ‬ .‫עמה‬ ‫השמורים‬ ‫אינטרסנטיים‬‫על‬ ‫מלווה‬ ‫כשהיא‬ ‫לריאיון‬ ‫הגיעה‬ ‫הנאשמת‬-‫שנכח‬ ,‫סנגורה‬ ‫ידי‬ ‫יתמקדו‬ ‫שאלה‬ ‫מבלי‬ ‫כלליים‬ ‫תיאורים‬ ‫לספק‬ ‫דאגה‬ ‫אף‬ ,‫ולשיטתה‬ ,‫כולו‬ ‫הריאיון‬ ‫במהלך‬ .‫האישום‬ ‫בכתב‬ ‫המתואר‬ ‫מערך‬ ‫באותו‬ )‫(והמוכחש‬ ‫הנטען‬ ‫בתפקידה‬‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫המוצא‬ ‫הנחת‬ ,‫המצלמה‬ ‫הדלקת‬ ‫מרגע‬ ‫כי‬ ,‫שלב‬ ‫בשום‬ ‫הופרכה‬ ‫לא‬ ‫וזו‬ ,‫הייתה‬‫לקהל‬ ‫וישודרו‬ ‫יוקלטו‬ ‫דבריה‬ ‫כ‬ ‫להגדירה‬ ‫יש‬ ,‫המצלמה‬ ‫פעלה‬ ‫בו‬ ‫זמנים‬ ‫טווח‬ ‫באותו‬ ,‫ולכן‬ ,‫הרחב‬‫מרואיינת‬‫עיתונאי‬ ‫כמקור‬ ‫ולא‬" '‫(עמ‬9‫ל‬‫החלטה‬.]‫במקור‬ ‫[ההדגשה‬ )‫בית‬-‫כי‬ ,‫הוסיף‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫ש‬ ‫המידע‬‫הראל‬ '‫גב‬‫להגדירה‬ ‫אין‬ ,‫חשוב‬ ‫מידע‬ ‫הוא‬ ‫בריאיון‬ ‫מסרה‬‫כ‬‫מקור‬‫אלא‬ ‫עיתונאי‬ ‫כמרואיינת‬‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫וכי‬ ,-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫שיקולי‬ ‫על‬ ‫חיסיון‬ ,‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ,‫יוצרת‬ ‫שמסר‬ ‫המידע‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫עיתונאי‬ ‫מקור‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫על‬ ‫חיסיון‬ ‫ולא‬ ‫עריכה‬,"‫זאת‬‫במיוחד‬ ‫לפרסום‬ ‫ראוי‬ ‫היה‬ ‫ריאיון‬ ‫באותו‬ ‫שאמרה‬ ‫כל‬ ,‫הנאשמת‬ ‫שמבחינת‬)‫(שם‬ ".‫משבית‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫הגי‬ ‫הנכבד‬‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫הוא‬ ‫עיתונאי‬ ‫כמקור‬ ‫הראל‬ '‫בגב‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫ע‬ "‫המשולש‬ ‫ה"מבחן‬ ‫בתחולת‬ ‫לדון‬ ‫ואין‬ ‫שמסרה‬ ‫המידע‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫הראוי‬ ‫החיסיון‬ ‫היקף‬ ‫שאלת‬ ‫בהלכת‬ ‫שנקבע‬‫ציטרין‬.
 14. 14. 14 48.‫בית‬-‫ב‬ ‫כלל‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫החלטת‬‫מן‬ ‫למעלה‬ ‫בבחינת‬ ‫היו‬ ‫שלדבריו‬ ,‫נוספות‬ ‫הערות‬ ‫שלוש‬ ‫ו‬ ‫הצ‬:‫כדלקמן‬ ,‫ורך‬ 48.1.‫בית‬-,‫כתב‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫לראות‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כי‬‫הראל‬ '‫בגב‬‫כמקור‬ ‫עיתונאי‬(‫ו‬‫כאמור‬ ‫הוא‬‫איננ‬‫ו‬‫כך‬ ‫סבור‬)‫כוויתור‬ ‫להתראיין‬ ‫ברצונה‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫הרי‬ ‫לאופן‬ ‫בדומה‬ ,‫חיסיון‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫מכללא‬‫ש‬‫דין‬ ‫עורך‬ ‫חיסיון‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫מוותר‬ ‫בו‬–‫לקוח‬'‫(עמ‬ 9‫ל‬‫החלטה‬). 48.2.‫בית‬-‫המ‬‫מרואיין‬ ‫שמוסר‬ ‫דברים‬ ‫"בין‬ ‫הבחנה‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ,‫כתב‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫שפט‬ ‫לקראת‬ ‫עיתונאי‬ ‫אותו‬ ‫עם‬ ‫שנערכות‬ ‫רקע‬ ‫שיחות‬ ‫לבין‬ ,‫דולקת‬ ‫שהמצלמה‬ ‫בזמן‬ ‫לעיתונאי‬ ‫הריאיון‬."‫לטעמ‬‫ו‬,"‫דברים‬ ‫בין‬ ‫ברור‬ ‫גבול‬ ‫קו‬ ‫למתוח‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫ייתכנו‬ ‫חוסי‬ ‫אינם‬ ‫ואלה‬ ‫דולקת‬ ‫כשהמצלמה‬ ‫אדם‬ ‫שאמר‬‫ובין‬ ‫שודרו‬ ‫אם‬ ‫(בין‬ ‫החיסיון‬ ‫תחת‬ ‫ם‬ ‫אחרות‬ ‫בנסיבות‬ ‫או‬ ‫רקע‬ ‫בשיחות‬ ‫לעיתונאי‬ ‫אדם‬ ‫אותו‬ ‫שאמר‬ ‫דברים‬ ‫לבין‬ ,)‫לאו‬ ‫אם‬ ‫מן‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫דברים‬ ‫במצב‬ .‫לעיל‬ ‫שהוגדר‬ ‫כפי‬ ,"‫המקרה‬ ‫נסיבות‬ ‫"מבחן‬ ‫עם‬ ‫המתיישבות‬ ‫את‬ ‫לסווג‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,‫אדם‬ ‫לאותו‬ ‫העיתונאי‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫רצף‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫הנמנע‬ ,‫האחרון‬‫אחרת‬ ‫זמן‬ ‫ובנקודת‬ ,‫להגנה‬ ‫הזכאי‬ ‫עיתונאי‬ ‫כמקור‬ ,‫מסוימת‬ ‫זמן‬ ‫בנקודת‬– ‫כמרואיין‬'‫(עמ‬ "10‫ל‬‫החלטה‬).‫בית‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬-‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫ציין‬‫שלא‬ ‫העובדה‬ ‫לנוכח‬ ‫כי‬ ‫המוקלט‬ ‫בראיון‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫תוכנן‬ ‫אשר‬ ‫רקע‬ ‫שיחות‬ ‫התקיימו‬ ‫דנן‬ ‫שבמקרה‬ ‫נטען‬ ‫לכ‬ ,‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫הכוללות‬ ‫תרשומות‬ ‫נערכו‬ ‫או‬‫בשאלה‬ ‫להכריע‬ ‫הצורך‬ ‫מתייתר‬ ‫אורה‬ ,‫לחשיפתה‬ ‫שיובילו‬ ‫פרטים‬ ‫או‬ ‫המקור‬ ‫זהות‬ ‫לשאלת‬ ‫מעבר‬ ‫החיסיון‬ ‫תחולת‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫בהלכת‬ ‫עיון‬ ‫בצריך‬ ‫שהותרה‬‫ראשון‬ ‫מקור‬. 48.3.‫בית‬-" ‫כי‬ ,‫כתב‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫מול‬ ‫אל‬ ‫כאשר‬ ,‫רחב‬ ‫הוא‬ ‫הרלוונטי‬ ‫השיקולים‬ ‫מנעד‬ ‫ת‬ ‫חשיפת‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ,‫האמת‬ ‫בגילוי‬ ‫האינטרס‬‫עיתונאים‬ ‫שעורכים‬ ‫רקע‬ ‫משיחות‬ ‫כנים‬ ‫של‬ ‫השוטפת‬ ‫בעבודתם‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולה‬ ,‫ריאיון‬ ‫בגדר‬ ‫שאינם‬ ,‫בפלילים‬ ‫מעורבים‬ ‫עם‬ ‫מהסוג‬ ‫שיחות‬ ‫חשיפת‬ ‫שמא‬ ‫חשש‬ ‫בהביעו‬ ‫פלג‬ ‫גיא‬ ‫העיתונאי‬ ‫תיאר‬ ‫שאף‬ ‫כפי‬ ,‫העיתונאים‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הארוכה‬ ‫לזרועה‬ ‫אותו‬ ‫תהפוך‬ ,‫דנן‬-‫רצויה‬ ‫שאינה‬ ‫סיטואציה‬" '‫(עמ‬10‫ל‬‫החלטה‬). 49.‫כפי‬‫שנבקש‬,‫להלן‬ ‫להראות‬‫בית‬-‫ב‬ ‫טעה‬ ‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫שקיבל‬ ‫כך‬‫על‬ ‫המשיבה‬ ‫ערר‬ ‫את‬ ‫החלטת‬‫בית‬-‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬‫ו‬‫ש‬ ‫בכך‬‫על‬ ‫שבוטל‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫השיב‬-‫יד‬‫בית‬ ‫י‬-‫השלום‬ ‫משפט‬‫על‬ .‫כנו‬
 15. 15. 15 '‫ג‬ ‫פרק‬-‫ב‬ ‫שנפלו‬ ‫הטעויות‬‫החלטתו‬‫בית‬ ‫של‬-‫הנכבד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫ג‬1.‫בית‬-‫הנכב‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫ש‬ ‫בכך‬ ‫טעה‬ ‫ד‬‫אם‬ ‫בשאלה‬ ‫כלל‬ ‫דן‬ ‫לא‬‫במקרה‬ ‫התקיימו‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫צו‬ ‫להוצאת‬ ‫בדין‬ ‫שנקבעו‬ ‫התנאים‬ ‫דנן‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬ 50.‫הצו‬‫למסירת‬‫חומרי‬‫הגלם‬‫העומד‬‫במרכזה‬‫של‬‫בקשת‬‫רשות‬‫ערעור‬‫זו‬‫הוצא‬‫לבקשת‬‫משטרת‬ ‫ישראל‬‫לפי‬‫סעיף‬43‫לפקודת‬‫מעצר‬‫וחיפוש‬,‫א‬‫ש‬‫ר‬‫קובע‬‫כדלקמן‬: "‫שהצגת‬ ‫שופט‬ ‫ראה‬,‫משפט‬ ‫או‬ ‫חקירה‬ ‫לצרכי‬ ‫רצויה‬ ‫או‬ ‫נחוצה‬ ‫חפץ‬ ‫או‬ ‫בהחזקתו‬ ‫נמצא‬ ‫החפץ‬ ‫ההנחה‬ ‫שלפי‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫להזמין‬ ‫הוא‬ ‫רשאי‬ ‫ובמקום‬ ‫בשעה‬ ,‫להמציאו‬ ‫או‬ ,‫החפץ‬ ‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫להתייצב‬ ,‫ברשותו‬ "‫בהזמנה‬ ‫הנקובים‬. 51.‫בית‬-‫בשימוש‬ ‫רבה‬ ‫בזהירות‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫כי‬ ,‫בהחלטתו‬ ‫קבע‬ ‫הנכבד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫מכו‬ ‫בצווים‬‫סעיף‬ ‫ח‬43‫בית‬ .‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫כנגד‬ ‫המכוון‬ ‫בצו‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬- ‫ב‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫כלל‬ ‫דן‬ ‫לא‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫החלטת‬‫ובכך‬ ‫ו‬,‫הכבוד‬ ‫בכל‬ ,.‫טעה‬ 52.‫בראשית‬‫הדברים‬,‫וקודם‬‫שנפנה‬‫להציג‬‫את‬‫טיעוננו‬‫בדבר‬‫אופן‬‫הפרשנות‬‫הראוי‬‫לסעיף‬‫זה‬ ‫בהתאם‬‫להלכה‬‫הפסוקה‬‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לעובדה‬ ‫לב‬ ‫ובשים‬,‫עיתונאי‬ ‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫כלפי‬ ‫שהוצא‬ ‫בצו‬‫יש‬ ‫לעמוד‬‫על‬‫כך‬‫ש‬‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬‫פורש‬‫על‬-‫ידי‬‫בית‬-‫משפט‬‫נכבד‬‫זה‬‫בשורה‬‫של‬ ‫פסקי‬‫דין‬‫כ‬‫ה‬‫וראה‬‫שנועד‬‫ה‬‫לחול‬‫טרם‬‫הגשת‬‫כתב‬‫אישום‬,‫דהיינו‬‫בשלב‬‫החקירה‬.‫כדברי‬‫כב‬' ‫השופטת‬‫עדנה‬‫ארבל‬‫ב‬‫דנ‬‫"פ‬5852/10‫מדינת‬‫ישראל‬‫נ‬'‫שמש‬‫סעיף‬ ,1‫לפס‬‫דינה‬ ‫ק‬(9.1.2012) (‫להלן‬:‫דנ"פ‬‫שמש‬)- "‫סעיף‬43‫ל‬‫פקודת‬‫סדר‬‫הדין‬‫הפלילי‬(‫מעצר‬‫וחיפוש‬)[‫נוסח‬‫חדש‬,]‫תשכ‬"‫ט‬–1969 ‫מתקיים‬‫בספירה‬‫שטרום‬‫הגשת‬‫כתב‬‫האישום‬.‫קרי‬,‫בשלב‬‫החק‬‫ירה‬". [‫ההדגשה‬‫הוספה‬] ‫ב‬‫ב‬‫ש‬"‫פ‬9305/08‫לבנות‬ ‫מאמוניה‬ ‫אל‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬,‫ס‬‫עיף‬9(3.12.2008)‫נקבע‬:‫כי‬ ‫לפיה‬ ‫המדינה‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫אני‬ ‫מקבלת‬ ‫כי‬ ‫אומר‬ ‫"ראשית‬‫סעיף‬108‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫[לחוק‬ ‫תשמ"ד‬ ,]‫משולב‬ ‫[נוסח‬ ‫הפלילי‬-1984–‫בהם‬ ‫למקרים‬ ‫מיועד‬ ]‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫בעוד‬ ,‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫משפטו‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫מוגשת‬ ‫הבקשה‬‫סעיף‬43‫מעצר‬ ‫[לפקודת‬ ‫וחיפוש‬–]‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬,‫המשפט‬ ‫התחיל‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫לחול‬ ‫מיועד‬‫בשלב‬ ‫דהיינו‬ ‫החקירה‬". [‫ההדגשה‬‫הוספה‬]
 16. 16. 16 ‫ב‬‫בש‬"‫פ‬6521/09‫פלוני‬‫נ‬'‫מדינת‬‫ישראל‬,‫ס‬‫עי‬‫פים‬4‫ו‬-6(7.9.2009):‫כי‬ ,‫נקבע‬ "‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫[לפקודת‬–‫טרם‬ ‫בו‬ ‫בשלב‬ ‫לחול‬ ‫נועד‬ ...]‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫דהיינו‬ ,‫המשפט‬ ‫החל‬‫באשר‬ ...‫החקירה‬ ‫שלב‬‫לסעיף‬43...‫אשר‬ ,‫שהבקשה‬ ‫ברי‬ ‫על‬ ‫הוגשה‬-‫תחת‬ ‫לחסות‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ,‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫שלאחר‬ ‫בשלב‬ ‫ההגנה‬ ‫ידי‬ "‫זה‬ ‫סעיף‬. ‫ב‬‫ב‬‫ש‬"‫פ‬3945/13‫פלוני‬‫נ‬'‫מדינ‬‫ת‬‫ישראל‬,‫ס‬‫עיף‬7(12.6.2013):‫כי‬ ,‫נקבע‬ "‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫[לפקודת‬–]‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬...‫שטרם‬ ‫בהליכים‬ ‫עניינו‬ ."‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫עוד‬ ‫ראו‬‫בש‬‫"פ‬8252/13‫מדינת‬‫ישראל‬‫נ‬'‫שיינר‬,‫ס‬‫עיף‬14(3.1.2014.) 53.‫בעניי‬‫נ‬‫נו‬,‫הצו‬‫הוצא‬-‫מכוח‬‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬-‫לאחר‬‫סיומו‬‫של‬‫שלב‬‫החקירה‬ ‫ולאחר‬‫שהוגש‬‫כתב‬‫אישום‬.‫המבקשת‬‫תטען‬,‫כי‬‫בנסיבות‬‫אלה‬‫הצו‬‫הוצא‬‫שלא‬‫על‬-‫פי‬‫דין‬‫ויש‬ ‫מקום‬‫להורות‬‫על‬‫ביטולו‬‫מטעם‬‫זה‬‫בלבד‬. 54.‫לחלופין‬,‫המבקשת‬‫תטען‬,‫כי‬‫פרשנות‬‫רא‬‫ו‬‫יה‬‫של‬‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬‫מחייבת‬‫אף‬‫היא‬ ‫את‬‫ביטולו‬‫של‬‫הצו‬,‫כפי‬‫שיוסבר‬‫להלן‬. 55.‫הלכה‬‫פ‬‫סוקה‬‫היא‬,‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫צווים‬ ‫הוצאת‬ ‫כי‬43‫לפק‬‫ו‬‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫דת‬"‫צריכה‬‫להיעשות‬ ‫במקרים‬‫נדירים‬‫ולא‬‫כדבר‬‫שבשגרה‬".‫ראו‬‫הלכת‬‫שרון‬,'‫בעמ‬23'‫בעמ‬ ,‫שם‬ ‫גם‬ ‫(ראו‬15)‫רע"פ‬ ; 8600/03‫שרון‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬(‫נח‬ ‫פ"ד‬ ,1)748(2003.)‫מ‬‫זהירות‬ ‫משנה‬ ‫לנקוט‬ ‫שיש‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬ ‫כאשר‬‫תקשורת‬ ‫גוף‬ ‫כנגד‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫מתבקש‬ ‫כזה‬ ‫צו‬. 56.‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ,‫כאמור‬43‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫במרכז‬ ‫עמדה‬ ‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬-‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ ‫בהלכת‬‫שרון‬‫בית‬ ‫של‬ ‫סמכותו‬ ‫להיקף‬ ‫הנוגעות‬ ‫לשאלות‬ ‫עניין‬ ‫באותו‬ ‫נדרש‬ ‫אשר‬ ,-‫על‬ ‫משפט‬-‫פי‬ ‫בית‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬-‫נ‬ ‫משפט‬‫בסעיף‬ ‫השימוש‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫זה‬ ‫כבד‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬‫לעיתים‬ ‫ייעשה‬ ‫מסירת‬ ‫כנגד‬ ‫הצו‬ ‫למקבל‬ ‫שיש‬ ‫אחרת‬ ‫זכות‬ ‫או‬ ‫חיסיון‬ ‫של‬ ‫טענה‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ,‫בלבד‬ ‫נדירות‬ .‫מתייחס‬ ‫הצו‬ ‫שאליהם‬ ‫המסמכים‬ 57.‫סעיף‬43‫וחיפוש‬ ‫מעצר‬ ‫לפקודת‬‫מציב‬‫שני‬‫תנאים‬‫מקדמיים‬‫מצטברים‬:‫הפעלתו‬ ‫לשם‬ ‫הנדרשים‬ ,‫האחד‬‫נחיצו‬‫ת‬‫החפץ‬‫לצרכי‬‫ההליך‬,‫והשני‬ ;‫הימצאותו‬‫בחזקתו‬‫או‬‫ברשותו‬‫של‬‫מקבל‬‫הצו‬.‫ע‬‫ם‬ ‫זאת‬‫כי‬ ‫היא‬ ‫פסוקה‬ ‫הלכה‬‫התקיימות‬‫שני‬‫תנאי‬‫הסף‬‫הללו‬‫אינה‬‫מחייבת‬‫את‬‫בית‬-‫המשפט‬ ‫להוציא‬‫את‬‫הצו‬‫המבוקש‬.‫שנקבע‬ ‫כפי‬‫ב‬‫הלכת‬‫שרון‬,'‫בעמ‬14: ‫אינה‬ ‫אלה‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫התקיימותם‬ ‫אך‬ ,‫הכרחיים‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬ ‫"אלה‬‫מובילה‬ ‫על‬ ‫כמבוקש‬ ,‫צו‬ ‫של‬ ‫להוצאתו‬ ‫בהכרח‬-‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫צווים‬ ‫הוצאת‬ .‫התביעה‬ ‫ידי‬43 ‫אך‬ ,‫הצו‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ "‫"רשאי‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫כפופה‬ ‫[רע"פ‬ ‫הראשון‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫כבר‬ .‫חייב‬ ‫אינו‬8600/03‫הנ"ל‬–‫ציינו‬ ]‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫צווים‬ ‫הוצאת‬43‫לה‬ ‫צריכה‬ ‫אינה‬.‫שבשגרה‬ ‫כדבר‬ ‫יעשות‬‫גם‬ ‫זו‬ ."‫בפנינו‬ ‫בדיון‬ ‫עליה‬ ‫חזרה‬ ‫והיא‬ ,‫הקודם‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫בפנינו‬ ‫התביעה‬ ‫עמדת‬ ‫הייתה‬ ]‫הוספה‬ ‫[ההדגשה‬

×