Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יואב ללום נגד יתד נאמן ואחרים

198 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יואב ללום נגד יתד נאמן ואחרים

 1. 1. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 1‫מתו‬13 ‫ב‬‫פני‬‫ה‬ '‫כב‬‫שופטת‬‫ליפשי‬ ‫מרי‬‫פריבס‬ ‫ה‬‫תובע‬‫ללו‬ ‫יואב‬ !‫ביטו‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫נגד‬ ‫ה‬‫נתבעי‬1.‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ ‫יתדות‬ 2.!‫לבי‬ ‫יעקב‬ 3.‫רוט‬ ‫יצחק‬ 4.‫זאב‬ !‫נת‬!‫גרוסמ‬ 5.‫סבר‬ ‫יחיאל‬ ‫נתבעי‬1,3‫ו‬5‫אבני‬ ‫אמיר‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫נתבעי‬2‫ו‬4‫עוז‬ ‫בר‬ ‫מילט‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ 6.‫ולדר‬ ‫אליעזר‬ ‫חיי‬‫נ‬ ‫)התביעה‬‫דחתה‬( 1 !‫די‬ ‫פסק‬ 2 1.‫ה‬ ‫שבבעלות‬ " ‫נאמ‬ ‫"יתד‬ ‫בעתו‬ ‫פרסומי‬‫נתבעת‬1,‫התובע‬ ‫אודות‬‫מאבק‬ ‫שהוביל‬ ‫מי‬‫ציבורי‬3 ‫משפטיי‬ ‫והליכי‬‫כנגד‬‫החרדי‬ ‫במגזר‬ ‫חינו‬ ‫במוסדות‬ ‫פסולה‬ ‫עדתית‬ ‫אפליה‬,‫ה‬‫תבררו‬4 ‫ב‬‫ב‬ ‫פני‬‫תביעה‬‫לפיצוי‬ ,‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫של‬ ‫בעילה‬‫של‬ ‫בס‬300,000!‫ולמת‬‫תיקו‬ ‫על‬ ‫שיורה‬ ‫צו‬5 ‫הפרסומי‬. ‫הנתבעי‬ ‫שבאחריות‬6 7 :‫רקע‬8 2.‫התובע‬,‫כיו‬‫ב‬ ‫עו"ד‬‫ו‬ ‫הכשרתו‬‫מקצועו‬‫כי‬ ‫טוע‬ ,‫ה‬‫וביל‬"‫עמנואל‬ ‫"פרשת‬ ‫את‬ ‫בעבר‬9 ‫ב‬ ‫שהתבררה‬‫מסגרת‬‫בג"צ‬1067/08‫נוער‬‫כ‬'‫ואח‬ +‫החינו‬ ‫משרד‬ '‫נ‬ ‫ללו‬ ‫ויואב‬ ‫הלכה‬‫)להל‬10 –‫פסולה‬ ‫אפליה‬ ‫כנגד‬ ("‫"העתירה‬‫החינו‬ ‫במוסדות‬‫תלמידות‬ ‫של‬*‫יוצאי‬ ‫להורי‬ ‫בנות‬11 ‫המזרח‬ ‫עדות‬‫)להל‬*("‫"התלמידות‬‫ב‬ ‫בהפרדה‬‫י‬‫תלמידות‬ ‫ובי‬ ‫ניה‬,‫אחרות‬‫להורי‬ ‫בנות‬12 ‫י‬‫אשכנז‬ ‫וצאי‬‫)להל‬*.("‫"האפליה‬13 14 3.‫ב‬‫הדי‬ ‫פסק‬‫ב‬,‫עתירה‬‫התקבלה‬‫ה‬‫ו‬ ‫אפליה‬ ‫קיימת‬ ‫אכ‬ ‫כי‬ ‫טענה‬‫על‬ ‫שאסרו‬ ‫צווי‬ ‫ניתנו‬.‫יה‬15 ‫מש‬‫הצווי‬ ‫הופרו‬‫עתר‬ ,‫התובע‬‫למ‬ (‫)והעותרת‬‫לפי‬ ‫צווי‬ ‫ת‬‫נגד‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ביזיו‬ ‫פקודת‬16 ‫ה‬‫בעתירה‬ ‫משיב‬,‫החינו‬ ‫מרכז‬‫ה‬‫עצמאי‬.‫ה‬ ‫הגיעו‬‫דברי‬‫לכדי‬ +‫א‬‫הורה‬ ‫על‬ ‫מאסר‬ ‫הטלת‬17 ‫מ‬ ‫שימנע‬‫להגיע‬ ‫ילדו‬‫העצ‬ ‫החינו‬ ‫של‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬‫מאי‬‫עקב‬‫התייצבות‬‫של‬ ‫ללימודי‬18 ,‫התלמידות‬‫בנות‬‫המזרח‬ ‫עדות‬ ‫יוצאי‬ ‫להורי‬.19 20 : ‫הצדדי‬ ‫טענות‬ ‫תמצית‬21 4.‫הפרסומי‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫טוע‬‫)להל‬ " ‫נאמ‬ ‫"יתד‬ ‫בעיתו‬*(" ‫"העיתו‬‫וכ‬ ‫כפרט‬ ‫לגביו‬22 ‫בתפקידו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫כיו"ר‬‫עותרת‬,‫בעתירה‬"‫כהלכה‬ ‫"נוער‬ ‫עמותת‬,‫בה‬ ‫שיש‬ ‫ביטויי‬ ‫כללו‬23 ,‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫משו‬‫התשכ"ה‬ ,‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬–1965‫)להל‬–("‫"החוק‬.24
 2. 2. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 2‫מתו‬13 ‫היכ‬ ‫ג‬‫בפרסומי‬ ‫שמו‬ ‫הוזכר‬ ‫שלא‬‫נ‬ ,‫מכווני‬ ‫הדברי‬ ‫כי‬ ‫מתוכנ‬ ‫ללמוד‬ ‫בנקל‬ ‫ית‬1 ‫כנגד‬ ‫הליכי‬ ‫נקיטת‬ ‫מהמש‬ ‫אימה‬ ‫עליו‬ ‫ולהטיל‬ ‫אותו‬ ‫לבזות‬ ‫בכוונה‬ ,‫והכל‬ .‫אליו‬2 ‫שה‬ ‫ומבלי‬ ‫האפליה‬‫את‬ ‫ממנו‬ ‫לקבל‬ ‫בקשו‬ ‫נתבעי‬‫תגובתו‬‫כמתח‬,‫בחוק‬ ‫ייב‬‫עובר‬3 ‫לפרסו‬‫ה‬ ‫כי‬ ‫נטע‬ ‫עוד‬ . ‫מי‬‫פרסומי‬‫דבר‬ ‫שאינ‬ ‫אמירות‬ ‫כללו‬‫י‬‫אמת‬‫ו‬‫לב‬ ‫תו‬ ‫בחוסר‬ ‫נעשו‬4 ‫בפעילותו‬ ,‫במשפחתו‬ ,‫בו‬ ‫ופגיעה‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫רמיסת‬ ‫תו‬ ‫הביטוי‬ ‫מחופש‬ ‫ובחריגה‬5 .‫כעו"ד‬ ‫ובעיסוקו‬ ‫הציבורית‬‫נזנחו‬ , ‫כדי‬ ‫שלא‬ ‫והתעשרות‬ ‫נזיקיות‬ , ‫אחרות‬ ‫תביעה‬ ‫עילות‬6 ‫והת‬ ‫התובע‬ ‫בסיכומי‬. ‫בבחינת‬ ‫הצור‬ ‫ייתר‬7 8 5.‫ה‬‫לפרסומי‬ ‫אחריות‬‫על‬ ‫התובע‬ ‫לטענת‬ ‫מוטלת‬‫הנתבעת‬1‫)להל‬*("‫"הנתבעת‬,‫הבעלי‬9 ‫ה‬ ‫של‬‫לפרסומי‬ ‫הרלוונטית‬ ‫בתקופה‬ ‫עיתו‬‫ולאחריות‬‫של‬‫הנתבעי‬ ‫יתר‬,‫לפי‬ ‫איש‬ ‫איש‬10 . ‫בעיתו‬ ‫תפקידו‬‫נתבע‬2‫ועד‬ ‫הפרסומי‬ ‫במועד‬ ‫שימש‬ ,18/06/12‫העיתו‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫כעור‬11 ‫)להל‬‫ג‬–‫נתבע‬ ;(" ‫"לבי‬3‫)להל‬ ‫מהפרסומי‬ ‫לחלק‬ ‫ואחראי‬ ‫הראשי‬ ‫העור‬ ,‫ג‬*12 ("‫"רוט‬;‫נתבע‬4‫)להל‬‫ג‬*‫ב‬ +‫נוס‬ ‫ראשי‬ ‫כעור‬ ‫שימש‬ (" ‫"גרוסמ‬‫הפרסומי‬ ‫מועד‬‫ועד‬13 ‫יו‬31/05/12‫נתבע‬ , ‫העיתונאי‬ ‫ושל‬ ‫וכ‬5‫ג‬ ‫)להל‬*("‫"סבר‬‫ה‬‫מהפרסומי‬ ‫לחלק‬ ‫אחראי‬14 ‫נשיאה‬ ‫על‬ .‫התביעה‬ ‫בכתב‬ '‫א‬ ‫בפרק‬ ‫)כמובא‬‫של‬ ‫הגנה‬ ‫בכתב‬ '‫ה‬ ‫בפרק‬ ‫ראו‬ ‫בעיתו‬ ‫בתפקיד‬15 ‫נתבעי‬1,3‫ו‬*5‫נתבעי‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫ובכתב‬1‫ו‬*4(.16 17 6.‫עיקרו‬ ‫את‬ ‫לבכר‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מנגד‬ ‫טענו‬ ‫הנתבעי‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬‫ש‬‫נית‬‫לו‬‫מול‬ ‫בכורה‬ ‫מעמד‬18 ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬.‫הנטענת‬ ‫שהאפליה‬ ,‫עוד‬ ‫מה‬‫התובע‬ ‫ע"י‬‫לא‬‫ו‬‫היא‬ ‫אפליה‬,‫א‬ ‫כי‬19 ‫להתנהלות‬ ‫שהביאה‬ ‫חינוכית‬ ‫התאמה‬ ‫ואי‬ ‫חינוכיי‬ ‫שיקולי‬‫של‬‫העצמאי‬ ‫החינו‬ ‫מרכז‬20 . ‫הפרסומי‬ ‫התייחסו‬ ‫אליה‬21 22 7., ‫לדיד‬‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫בגדר‬ ‫אינ‬ ‫הפרסומי‬‫ש‬ , ‫ג‬ ‫מה‬‫בה‬ ‫הוזכר‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫שמו‬‫ע‬ .23 ‫ו‬ ‫זאת‬,‫התובע‬ ‫על‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫מהווי‬ ‫הפרסומי‬ ‫כי‬ ‫שייקבע‬ ‫ככל‬‫הגנות‬ ‫לה‬ ‫עומדות‬24 ‫שנקבעו‬‫עסקינ‬ .‫בחוק‬,‫ב‬‫מותרי‬ ‫פרסומי‬‫ב‬‫ה‬ ‫מימוש‬‫זכות‬‫כללית‬ ‫ביקורת‬ ‫להשמיע‬25 ‫לבית‬ ‫ולא‬ ‫אזרחיות‬ ‫לערכאות‬ ‫החרדי‬ ‫מהמגזר‬ ‫אנשי‬ ‫פניית‬ ‫של‬ ‫תופעה‬ ‫כנגד‬ ‫לגיטימית‬26 ‫דתי‬ ‫די‬.,‫ועוד‬‫קיי‬'‫ציבורי‬ ‫עניי‬'‫בפרסומי‬‫ב‬‫מת‬‫החרדית‬ ‫בקהילה‬ ‫הקהל‬ ‫לדעת‬ ‫ביטוי‬27 ‫שהתובע‬‫פגע‬‫אמורי‬ ‫הדברי‬ . ‫להיפ‬ ‫ולא‬ ‫בה‬ ‫דווקא‬‫רשויות‬ ‫את‬ ‫לערב‬ ‫בניסיונו‬,‫החוק‬28 ‫ה‬‫המשפט‬ ‫ובתי‬ ‫משטרה‬‫ב‬ ,.‫החרדית‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫פנימיי‬ ‫חינוכיי‬ ‫נושאי‬,+‫בנוס‬29 ‫עומדת‬‫תו‬ ‫הגנת‬ ‫לה‬‫ה‬‫ואמת‬ ‫לב‬‫בפרסו‬)‫סעיפי‬14‫ו‬*15‫ל‬‫חוק‬.(30 31 8.‫הפרסומי‬,‫בה‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫אירועי‬ ‫וסקירת‬ ‫אחרי‬ ‫מפי‬ ‫דברי‬ ‫ציטוט‬ ‫כללו‬‫ביזוי‬ ‫משו‬32 .‫התובע‬ ‫של‬ ‫בפרנסה‬ ‫פגיעה‬ ‫לא‬ +‫וא‬ ‫השפלה‬ ‫או‬‫כ‬ , ‫לחילופי‬‫שהי‬ ‫כל‬‫ית‬‫אי‬ ‫כאמור‬ ‫פגיעה‬ ‫ה‬33 ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫להלי‬ ‫לתובע‬,.‫והתנהגותו‬ ‫התנהלותו‬ ‫מחמת‬34
 3. 3. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 3‫מתו‬13 1 9.‫ה‬ ‫כי‬ ‫וטענו‬ ‫הוסיפו‬ ‫הנתבעי‬‫לאישור‬ ‫סמכות‬‫ה‬‫לוועדת‬ ‫כולה‬ ‫נתונה‬ , ‫ותוכנ‬ ‫פרסומי‬2 ‫)להל‬ ‫רבני‬*‫"ועד‬‫ת‬‫ל‬ ‫בלעדית‬ ‫ואחראית‬ ‫בעיתו‬ '‫על‬ ‫כ'מערכת‬ ‫המשמשת‬ (" ‫הרבני‬. ‫ה‬3 ‫ועד‬‫ת‬‫מתערב‬ , ‫הרבני‬‫ת‬‫בת‬‫ל‬ ‫הפרסומי‬ ‫של‬ ‫וכ‬‫של‬ ‫יכולת‬ ‫לא‬‫מה‬ ‫מי‬‫לסטות‬4 ‫מהוראות‬‫י‬. ‫ה‬. ‫לפרסומי‬ ‫אחראי‬ ‫ה‬ ‫אי‬ , ‫לפיכ‬ ‫ג‬5 6 10.‫אל‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫פניה‬ ‫היעדר‬‫הנתבעי‬,‫התביעה‬ ‫בהגשת‬ ‫ארו‬ ‫ושיהוי‬ ‫הפרסומי‬ ‫במועד‬7 ‫ממוע‬ ‫שני‬ +‫בחלו‬‫ב‬ ‫יש‬ ‫הפרסומי‬ ‫ד‬, ‫הנתבעי‬ ‫לטענת‬ ‫כ‬.‫התביעה‬ ‫לדחיית‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬8 9 : ‫הפרסומי‬10 11.‫ה‬‫ב‬ ‫עניינה‬ ‫תביעה‬*36‫להל‬ ,‫התביעה‬ ‫לכתב‬ '‫ב‬ ‫)נספח‬ ‫בעתו‬ ‫פרסומי‬*(" ‫"הפרסומי‬11 ‫בהתייחס‬‫לביטויי‬) ‫בה‬ ‫שהובאו‬‫התביעה‬ ‫לכתב‬ '‫א‬ ‫נספח‬ , ‫בטבלה‬ ‫כמובא‬.(‫ב‬‫זה‬ ‫כלל‬:12 ‫על‬ ‫אמירות‬‫מבית‬ ‫בוגדניי‬ ‫'גורמי‬'‫חרדי‬ ‫בלבוש‬ ‫המתהדרי‬‫הפועלי‬ ;‫'בשחצנות‬13 '‫רוח‬ ‫וגסות‬' ‫על‬ ‫נאמר‬ ‫עוד‬ .‫ומוסרי‬ ‫מלשיני‬'.‫על‬'‫'המסירה‬‫כי‬ ‫נאמר‬‫'מסירה‬ ‫היא‬14 '‫ביותר‬ ‫השפלה‬ ‫בדרגה‬.' ‫עול‬ ‫לדיראו‬ ‫שנזכרו‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫אחרי‬ ‫'למוסרי‬ ‫ובדומה‬15 ‫מיו‬ ‫בפרסו‬02/07/10‫במאמר‬" ‫היו‬ ‫"יתד‬‫ש‬‫כותרתו‬‫הייתה‬‫אל‬ ‫'ולמלשיני‬‫תהי‬16 '‫תקווה‬‫נ‬ ‫ש‬ .‫כתב‬2"‫לבג‬ ‫פנה‬ ‫שחצנית‬ ‫מצח‬ ‫שבעזות‬ ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫'עותר‬ ‫על‬–‫השיג‬ ‫לא‬17 ‫עד‬ '‫הנבזית‬ ‫בעתירתו‬ ‫אימי‬ ‫להל‬ ‫ש'ניסה‬ ‫שעה‬ '‫ריק‬ ‫ככלי‬ ‫והוצג‬ ‫נפש‬ ‫במפח‬ ‫יצא‬ ,‫מאומה‬18 ‫מנהלי‬ 2‫לאל‬ ‫כדי‬ ‫המרושע‬ ‫האיו‬ ‫אימת‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫מלשי‬ ‫לכל‬ ‫די‬ ‫'יהיה‬ ‫אשר‬19 ‫בניגו‬ ‫תלמידי‬ ‫לקבל‬ ‫מוסדות‬‫כי‬ ,‫לכל‬ ‫ברור‬ ‫עתה‬ .‫המוסד‬ ‫של‬ ‫החינוכית‬ ‫למדיניות‬ ‫ד‬20 ‫תהייה‬ ‫אל‬ ‫ולמלשיני‬ ‫תפילת‬ ‫ו'התקבלה‬ '"‫נייר‬ ‫על‬ ‫כ"נמר‬ ‫הוכרו‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫האיומי‬21 "‫תקווה‬.‫ההלשנה‬ ‫לעניי‬,‫הובא‬‫ג‬‫ציטוט‬‫עמידה‬ ‫מתפילת‬:'‫תקוה‬ ‫תהי‬ ‫אל‬ ‫'למלשיני‬.22 ‫ו‬‫העותרי‬ ‫כי‬ ,‫עוד‬' ‫ופרחחי‬ ‫'פוחזי‬‫אשר‬‫נאמר‬ ‫עליה‬:‫וכלבא‬ ‫'אתה‬.' ‫שווי‬23 24 12.‫נאמר‬ ‫אחר‬ ‫בפרסו‬‫על‬‫יואב‬ ‫שיקר‬ ‫הגלוי‬ ‫הגס‬ ‫'השקר‬'‫וכ‬:‫המחמד‬ ‫חיית‬ ‫ללו‬ ‫'יואב‬25 ‫ה‬ ‫וכי‬ '(‫הזמנית‬ ‫ג‬ ‫הסת‬ ‫)מ‬ ‫האופנתית‬, ‫ברבי‬ ‫שמי‬ ‫ש‬ ‫ומחלל‬ ‫הפני‬ ‫עז‬ ‫'עותר‬26 "‫ישראל‬ ‫לעוכרי‬ ‫השותפה‬ ‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הקר‬ ‫ע"י‬ ‫בעקיפי‬ ‫הממומ‬‫)נספח‬4‫לתצהיר‬27 (‫התובע‬,‫לבג"צ‬ ‫שעתרו‬ ‫'פרחחי‬' ‫מאחוריה‬ ‫שעמדו‬ ‫הסהרוריי‬ ‫והגורמי‬.‫כמו‬28 ‫ויצאו‬ ‫עול‬ ‫לדיראו‬ ‫ישראל‬ ‫ע‬ ‫בקורות‬ ‫שנזכרו‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫במהל‬ ‫אחרי‬ " ‫"מוסרי‬29 .'‫משה‬ ‫בתורת‬ ‫יד‬ ‫שהרימו‬ ‫לאחר‬ ‫ראש‬ ‫חפויי‬30 31 13.‫ב‬ ‫בפרסו‬‫העתירה‬ ‫עניי‬‫התובע‬ ‫הוביל‬ ‫אותה‬"‫עמנואל‬ ‫"פרשת‬ ‫בכינוייה‬ ,‫)פסקה‬332 ‫מיו‬ ‫בפרסו‬4/06/10(,‫כ‬ ‫העותרי‬ ‫תוארו‬‫אמור‬‫את‬ ‫ש'הזמינו‬ ‫בוגדניי‬ ‫גורמי‬33 '2‫מבחו‬ ‫הכפייה‬ ‫ניסיונות‬ ‫ואת‬ ‫הפסולה‬ ‫ההתערבות‬‫ו‬‫כנגד‬ ‫הרוח‬ ‫וגסות‬ ‫שחצנות‬ ‫ברוב‬34 ‫שליט"א‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬,, ‫בוגדניי‬ ‫דעת‬ ‫וחלושי‬ ‫רשע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫בדרכ‬ ‫'ללכת‬ ‫מבקשי‬35
 4. 4. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 4‫מתו‬13 ‫מת‬ , ‫באחיה‬ ‫לפגוע‬ ‫ניסיו‬ ‫של‬ ‫בזויה‬ ‫במלאכה‬ ‫שבחרו‬ , ‫ומוסרי‬ ‫מלשיני‬‫חנופה‬ ‫ו‬1 .'‫ברית‬ ‫למרשיעי‬‫ש‬‫דברי‬ ‫הובאו‬‫התורה‬ ‫על‬ ‫רש"י‬‫ב‬‫פרשת‬‫ב‬‫"שאינ‬ ‫חוקותיי‬‫י‬‫מעמיד‬2 ‫ובכ‬ ‫מכ‬ ‫אלא‬ ‫שונאי‬,‫הדברי‬ ‫בייחוס‬ '‫ישראל‬ ‫על‬ ‫עומדי‬ ‫העול‬ ‫שאומות‬ ‫שעה‬3 ‫לעותרי‬‫בכינויי‬.'‫נפש‬ ‫'עלובי‬+‫והוס‬,‫העותרי‬ ‫כי‬‫ל‬ ‫יגרמו‬) ‫תלמידות‬‫להורי‬ ‫בנות‬4 ‫המזרח‬ ‫עדות‬ ‫יוצאי‬(‫דחוי‬ ‫'להרגיש‬,'‫חוצות‬ ‫בראש‬ ‫ולבייש‬ ‫להכלימ‬ , ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫פי‬ ‫ות‬5 ‫החינו‬ ‫מוסדות‬ ‫על‬ ‫שייכפו‬ ‫ככל‬‫ע‬‫ל‬‫קבל‬‫ר‬ ‫שאינ‬ +‫א‬ ‫ת‬‫ההנהלה‬ ‫לדעת‬ ‫לכ‬ ‫אויות‬6 '‫החינוכית‬‫)פסקה‬5‫נספח‬ , ‫הפרסו‬ +‫מסו‬3(‫התובע‬ ‫לתצהיר‬.‫חרדי‬ ‫לכ‬ ‫'הרי‬7 ‫מיו‬ ‫)פרסו‬ " ‫שה‬ ‫כפי‬ ‫ממש‬ ‫וחקלאי‬ ‫תעשיי‬ ,‫פרודוקטיבי‬29/06/10‫נספח‬ ,4.(8 )‫בפסקאות‬ ‫שהובאו‬ ‫ביטויי‬ ‫אות‬ ‫כל‬11*13‫להל‬ ‫ייקראו‬ ,*"‫הביטויי‬(".9 10 14.‫בפרסומי‬,‫הובאו‬‫ג‬‫למאבק‬ ‫בנוגע‬ ‫ועדכוני‬ ‫סקירות‬‫האפליה‬ ‫בעניי‬‫ו‬‫ה‬ ‫בדבר‬‫הליכי‬11 ‫המשפטיי‬,‫העותר‬ ‫תכלית‬ ‫אשר‬‫התובע‬' ,‫והעצמאי‬ ‫החרדי‬ ‫החינו‬ ‫את‬ ‫ולהחליש‬ ‫לזעזע‬12 .'‫מאחוריו‬ ‫עומדי‬ ‫עלומי‬ ‫רבני‬ ‫כי‬ ‫טוע‬ ‫שהוא‬ ‫תו‬ 2"‫לבג‬ ‫עתירות‬ ‫באמצעות‬13 14 :‫הנורמטיבית‬ ‫המסגרת‬15 15.+‫סעי‬1‫לחוק‬‫קוב‬:‫ע‬16 "!‫לשו‬‫הרע‬‫היא‬‫דבר‬‫שפרסומו‬‫עלו‬‫ל‬17 (1)‫להשפיל‬‫אד‬‫בעיני‬‫הבריות‬‫או‬‫לעשותו‬‫מטרה‬‫לשנאה‬,‫לבוז‬‫או‬‫ללעג‬‫מצד‬;18 (2)‫לבזות‬‫אד‬‫בשל‬‫מעשי‬,‫התנהגות‬‫או‬‫תכונות‬‫המיוחסי‬‫לו‬;19 (3)‫לפגוע‬‫באד‬‫במשרתו‬,‫א‬‫משרה‬‫ציבורית‬‫וא‬‫משרה‬‫אחרת‬,‫בעסקו‬,‫במשלח‬‫ידו‬20 ‫או‬"‫במקצועו‬21 ...22 ‫לבחו‬ ‫יש‬ ‫תחילה‬,‫הסביר‬ ‫האד‬ ‫של‬ ‫מבחנו‬ ‫לפי‬‫לפי‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫בגדר‬ ‫הוא‬ ‫פרסו‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫א‬23 +‫בסעי‬ ‫הגדרתו‬1‫לחוק‬.‫המבח‬‫הוא‬‫אובייקטיב‬,‫י‬‫בהתא‬‫לנסיבות‬‫החיצוניות‬‫וללשו‬24 ‫המשתמעת‬‫מהפרסו‬‫)ע"א‬7380/06‫ד‬‫רור‬‫ח‬‫וטר‬-‫ישי‬‫מרדכי‬ '‫נ‬‫גיל‬‫ת‬,3.3.11‫פסקה‬ ,37;‫ספרו‬25 '‫א‬ ‫של‬‫שנהר‬,‫דיני‬!‫לשו‬‫הר‬‫ע‬,‫תש‬'‫עמ‬ ,‫נ"ז‬122,‫להל‬*"‫שנהר‬".(‫הא‬‫הביטו‬‫י‬‫י‬,‫עלולי‬26 ‫ל‬‫מה‬ ‫איזו‬ ‫או‬ ‫לתוצאות‬ ‫הביא‬+‫בסעי‬ ‫המפורטות‬1‫לחוק‬‫ב‬‫עיני‬‫הקוראי‬ ‫ציבור‬‫צרי‬ ‫הבחינה‬ .27 ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫שתיעשה‬‫ככ‬ ‫הסביר‬ ‫אד‬‫ל‬‫ל‬ ‫ובפרט‬ ‫ל‬‫שמשתיי‬ ‫מי‬‫למגזר‬‫החרדי‬,‫בו‬ ‫הליטאי‬ ‫ולזר‬28 ‫העיתו‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫שהוא‬'‫עמ‬ ‫איל‬ ‫שחר‬ ‫העיתונאי‬ ‫)עדות‬18'‫עמ‬ ‫רוט‬ ‫עדות‬ ,76(,‫קרי‬ .‫סיווג‬29 ‫הביטויי‬‫ה‬ ‫א‬‫דברי‬‫הרע‬ ‫לשו‬‫ייעשה‬‫האד‬ ‫בעיני‬‫ה‬‫סביר‬‫ה‬‫חרדי‬‫ו‬ ‫דתי‬ ;‫מצוות‬ ‫שומר‬30 ‫החרדי‬ ‫בחינו‬ ‫האפליה‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫שעתר‬ ‫מי‬ ,‫התובע‬ ‫ובהיות‬‫שהוא‬‫להיות‬ ‫ביקש‬‫לפי‬ ‫ממנו‬ ‫חלק‬31 .‫כהלכה‬ ‫נוער‬ ‫עמותת‬ ‫וכיו"ר‬ ‫חייו‬ ‫אורחות‬32 33
 5. 5. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 5‫מתו‬13 16.‫אדרש‬ , ‫לגביה‬ ‫הנתבעי‬ ‫של‬ ‫והאחריות‬ ‫כאמור‬ ‫בפרסומי‬ ‫הביטויי‬ ‫סיווג‬ ‫לאחר‬‫ל‬‫בירור‬1 ‫ה‬‫ה‬‫גנות‬‫לה‬‫ט‬‫הנתבעי‬ ‫ענו‬.+‫לבסו‬‫בעניי‬ ‫לדו‬ ‫מקו‬ ‫יהיה‬ ,‫הפיצו‬‫לתובע‬ ‫המגיע‬ ‫י‬,‫יקבע‬ ‫א‬2 ‫אכ‬ ‫כי‬‫הפרסומי‬,‫מה‬ ‫איזה‬ ‫או‬,‫מהוו‬‫י‬‫)ע"א‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬4534/02‫רשת‬!‫שוק‬‫ב‬'‫נ‬ ‫ע"מ‬3 ‫הרציקובי‬)‫נ"ח‬ ‫',פ"ד‬3(558,570;‫ע‬"‫א‬6903/12Canwest Global4 Communications Corp,‫עזור‬ ‫אלי‬ '‫נ‬22.7.15,‫פסק‬‫ה‬19‫השופט‬ '‫כב‬ ‫מפי‬ ‫הדי‬ ‫בפסק‬5 , ‫פוגלמ‬‫להל‬*"‫פרשת‬‫עזור‬(".‫החוק‬ ‫הגנת‬ ‫לגביה‬ ‫קמה‬ ‫לא‬ ‫בו‬ ‫ומקו‬6 7 17‫ב‬ .‫ההס‬ ‫דברי‬‫בר‬‫חוק‬ ‫להצעת‬‫איסור‬‫תשכ"ה‬ ,‫הרע‬ ‫לשו‬–1965‫מצינו‬‫הזיקה‬ ‫על‬‫בינו‬‫ובי‬8 ‫ה‬:‫העברי‬ ‫משפט‬"‫פרט‬ ,‫הרע‬ !‫לשו‬ ‫סוגית‬‫י‬‫דיני‬‫ה‬‫ואיסוריה‬‫שורשי‬‫במסורת‬ ‫לה‬ ‫קדומי‬9 ) ‫ויקרא‬ ‫בספר‬ .‫העברי‬ ‫המשפט‬‫י‬,‫"ט‬‫ט‬:‫האזהרה‬ ‫נאמרת‬ (‫"ז‬'‫בעמ‬ ‫רכיל‬ +‫תל‬ ‫לא‬'+‫י‬‫וחכמי‬10 ‫העברי‬ ‫המשפט‬‫ראו‬‫רבות‬ ‫נפשות‬ ‫להרוג‬ ‫וגור‬ ‫גדול‬ !‫"עוו‬ ‫הרע‬ !‫בלשו‬‫מ‬‫ישראל‬", "‫)רמב‬11 ‫דע‬ ‫הלכות‬‫ו‬,‫פ"ז‬ ,‫ת‬‫הלכה‬‫ה‬'(."12 13 ) ‫הבבלי‬ ‫בתלמוד‬ ‫מצינו‬ ,‫הקשה‬ ‫ופגיעתה‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫על‬!‫ערכי‬‫טו‬ ,;‫תענית‬('‫ז‬ ,‫וכ‬‫ב‬‫דברי‬14 ‫ה‬"‫רמב‬‫ב‬‫הלכות‬‫ו‬‫דעות‬‫פ‬ ,‫ב‬ ‫הלכה‬ ‫"ז‬':"‫לזה‬ ‫מזה‬ +‫והול‬ ‫דברי‬ !‫שטוע‬ ‫זה‬ ‫רכיל‬ ‫זהו‬ ‫אי‬15 ‫את‬ ‫מחריב‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ‫אמת‬ ‫שהוא‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫א‬ ,‫פלוני‬ ‫על‬ ‫שמעתי‬ +‫וכ‬ +‫כ‬ ,‫פלוני‬ ‫אמר‬ +‫כ‬ ‫ואומר‬16 ‫בגנות‬ ‫המספר‬ ‫והוא‬ .‫הרע‬ !‫לשו‬ ‫והוא‬ ‫זה‬ ‫לאו‬ ‫בכלל‬ ‫והוא‬ ‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫מזה‬ ‫גדול‬ !‫עוו‬ ‫יש‬ . ‫העול‬17 ‫ר‬ ‫ש‬ ‫מוציא‬ ‫נקרא‬ ‫שקר‬ ‫האומר‬ ‫אבל‬ ,‫אמת‬ ‫שאומר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫א‬ ‫חברו‬‫חברו‬ ‫על‬ ‫ע‬"18 19 18.‫ב‬‫ה‬ ‫מסגרת‬‫פרסומי‬‫ש‬ '‫'הקללות‬ ‫בעניי‬ ‫היתר‬ ‫בי‬ ‫מצינו‬ ,‫פרשת‬‫ב‬‫חוקותיי‬)‫פסקה‬13‫אלא‬ .(20 ‫פרשה‬ ‫באותה‬ ,‫מאי‬‫איסור‬ ‫מצוי‬‫ב‬ ,‫רכילות‬‫של‬ ‫ציווי‬‫בעמ‬ ‫רכיל‬ ‫תל‬ ‫"לא‬‫י‬")‫בדברי‬ ‫צוטט‬ ‫ממנו‬21 ‫פסקה‬ ,‫החוק‬ ‫להצעת‬ ‫ההסבר‬17‫ורכילות‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫גדרי‬ ‫על‬ . ‫הנתבעי‬ ‫התעלמו‬ ‫ממנו‬ (‫לעיל‬22 ‫נאמר‬ , ‫מה‬ ‫להימנע‬ ‫וההנהגות‬‫ע"י‬‫מראדי‬ ‫הכה‬ ‫מאיר‬ ‫ישראל‬ ‫הרב‬‫הידוע‬2‫"החפ‬ ‫בכינויו‬23 " ‫חיי‬‫ע‬ ,‫ספרו‬ ‫"ש‬‫ז‬ ‫בשמו‬‫ה‬,‫לפיו‬"‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫א‬ !‫בי‬ ‫חילוק‬ ‫בו‬ !‫אי‬ ...‫הרע‬ !‫לשו‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫איסור‬24 ‫גווני‬ ‫בכל‬ ,‫רמז‬ +‫בדר‬ ‫הרע‬ !‫הלשו‬ ‫עליו‬‫ה‬ !‫לשו‬‫הוא‬ ‫רע‬.('‫ח‬ ,'‫א‬ ‫)פרק‬ "‫חיי‬ 2‫החפ‬ ‫מפי‬ ‫נאמר‬ ‫עוד‬25 ‫ב‬" ‫הלשו‬ ‫"שמירת‬ ‫ספרו‬‫ובציטו‬‫ה‬ ‫שלמה‬ ‫מדברי‬ ‫ט‬‫מל‬‫בספר‬‫משלי‬‫שומר‬ ‫ולשונו‬ ‫פיו‬ ‫"שומר‬26 ‫נפשו‬ ‫מצרות‬")‫ו‬ .‫י"ג‬ ,‫כ"א‬‫ראו‬‫ב‬,‫רקובר‬ ‫נחו‬ '‫פרופ‬ ‫של‬ ‫מאמרו‬‫הענישה‬ ‫ועל‬ ‫הרע‬ !‫לשו‬ ‫על‬27 ‫העברי‬ ‫במשפט‬ ‫הענישה‬‫הרצוג‬ ‫מכללת‬ ‫הוצאת‬ ,‫דעת‬ ,.(‫תשכ"ב‬ ,28 29 ‫ו‬ ‫טוב‬ ‫לש‬ ‫הזכות‬‫חופש‬‫הביטו‬:‫י‬30 19.‫החוק‬ ‫תכלית‬,‫להבטיח‬‫שמירה‬‫על‬‫כבוד‬‫האד‬‫ו‬‫זה‬ ‫בכלל‬‫זכותו‬ ,‫לש‬‫הטו‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫מירה‬‫תו‬ ‫ב‬31 ‫בי‬ ‫איזו‬‫נה‬‫אחרת‬ ‫חוקתית‬ ‫זכות‬ ‫ובי‬‫ל‬‫על‬ ‫שמירה‬‫חופש‬‫הביטו‬‫ו‬ ‫י‬‫הע‬ ‫חופש‬‫יתונות‬‫ל‬‫הגשמת‬32 ‫זכות‬‫הציבור‬‫לדע‬‫ת‬.33 34
 6. 6. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 6‫מתו‬13 ‫רחבה‬ ‫זכות‬ ‫היא‬ ‫טוב‬ ‫לש‬ ‫הזכות‬" . ‫אד‬ ‫של‬ ‫כבודו‬ ‫ועל‬ ‫העצמית‬ ‫ההערכה‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫שנועדה‬‫כבוד‬1 ‫נכס‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫לרוב‬ ‫לו‬ ‫יקרי‬ ‫ה‬ , ‫עצמ‬ ‫כחיי‬ ‫לאד‬ ‫לעיתי‬ ‫חשובי‬ ‫הטוב‬ ‫ושמו‬ ‫האד‬2 "‫אחר‬)‫ע"א‬214/89‫שפירא‬ '‫נ‬ ‫אבנרי‬) ‫מג‬ ‫פ"ד‬ ,3(856."‫טוב‬ ‫משמ‬ ‫ש‬ ‫"טוב‬ ‫בבחינת‬ (3 ,‫בעוד‬‫במדינה‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫נועד‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬‫באופ‬ ‫דעה‬ ‫להבעת‬ ‫החופש‬ ‫יישמר‬ ‫דמוקרטית‬4 ‫)ע"א‬ ‫אד‬ ‫כל‬ ‫ע"י‬ ‫חופשי‬89/04‫שרנסקי‬ '‫נ‬ !‫נודלמ‬,14.8.08‫פסקה‬ ,13‫של‬ ‫הדי‬ ‫לפסק‬'‫כב‬5 ‫פורקצ'ה‬ ‫השופטת‬. (6 7 ‫ערכי‬ ‫אות‬ ‫בי‬ ‫האיזו‬ ‫מלאכת‬,‫של‬ ‫לשמירה‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫המשקל‬ ‫כובד‬ ‫מלוא‬ ‫בהטלת‬ ‫תיעשה‬8 ‫הו‬ ‫א‬ ‫הפרסו‬ ‫בחינת‬ ‫במלאכת‬ ‫אד‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬.‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫בגדר‬ ‫א‬‫זאת‬ ‫ע‬‫בשלב‬‫של‬9 ‫בחינת‬‫שבחוק‬ ‫וההגנות‬ ‫הסייגי‬,‫נ‬ ‫עליו‬‫אמר‬‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫מפי‬:"‫לחופש‬ ‫העדפה‬ ‫קיימת‬10 ‫אד‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫שמו‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הביטוי‬"‫השופט‬ '‫כב‬ ‫מפי‬ ,‫המיעוט‬ ‫ובדעת‬11 ‫רובינשטיי‬:"‫יותר‬ ‫ואולי‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫ועל‬ ‫האד‬ ‫כבוד‬ ‫על‬ !‫להג‬ ‫חובתנו‬‫על‬ ‫מאשר‬12 ‫העיתונאי‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬‫)דנ"א‬ "2121/12+‫אורב‬ !‫דיי‬ ‫אילנה‬ ‫ד"ר‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬,18.9.14‫להל‬ ,*13 "!‫דיי‬ ‫פרשת‬‫פסקות‬ ,"19*20‫ב‬‫פסק‬‫הדי‬'‫כב‬ ‫של‬‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬;‫פסקה‬'‫א‬‫של‬ ‫הדי‬ ‫בפסק‬'‫כב‬14 .( ‫רובינשטיי‬ ‫השופט‬15 16 ‫ה‬ ‫המתח‬‫טעו‬ ,‫כשלעצמה‬ ‫חשובה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ,‫יסוד‬ ‫זכויות‬ ‫אות‬ ‫בי‬ ‫תמידי‬‫איזו‬ ‫ביצירת‬ ‫הכרעה‬17 ‫ל‬ ‫של‬ ‫בעילה‬ ‫התביעה‬ ‫בירור‬ ‫שלבי‬ ‫בכל‬ ‫ביניה‬ ‫ראוי‬‫ש‬‫הרע‬ ‫ו‬‫)פסקה‬12‫השופט‬ ‫של‬ ‫הדי‬ ‫בפסק‬18 ‫פוגלמ‬‫ב‬"‫עזור‬ ‫פרשת‬";‫ע"א‬8345/08‫עופר‬!‫ב‬!‫נת‬'‫נ‬‫מוחמד‬‫בכר‬‫י‬,27.7.11,‫פסק‬‫ה‬19‫ב‬‫פסק‬19 ‫ה‬‫די‬'‫כב‬ ‫של‬‫השופט‬‫דנציג‬.(‫ר‬20 21 ‫ע‬‫ל‬‫י‬ ‫מלאכת‬‫צירת‬‫האיזו‬‫בי‬‫הערכי‬‫הנוגדי‬‫מצינו‬‫ב‬‫ר‬‫ע"א‬1520/03!‫ב‬‫גביר‬'‫נ‬‫דנקנ‬,‫ר‬22 12.11.06)‫ל‬‫הל‬*"‫פרשת‬!‫ב‬‫גבי‬‫ר‬"(" :‫נקודת‬!‫האיזו‬‫הראויה‬!‫בי‬‫הערכי‬‫הנוגדי‬–‫חופש‬23 ‫הביטוי‬‫מול‬‫הזכות‬‫לש‬‫טוב‬–‫נחתכת‬‫על‬‫פי‬‫משקל‬‫היחסי‬‫של‬‫ערכי‬‫אלה‬.!‫האיזו‬24 ‫מושג‬‫כפרי‬‫הערכה‬‫ערכית‬-‫עקרונית‬,+‫תו‬‫יישו‬‫הערכה‬‫מושגית‬‫זו‬‫על‬‫נסיבותיו‬‫המיוחדות‬25 ‫של‬‫המקרה‬.‫הערכה‬‫שונה‬‫של‬‫המשקל‬‫היחסי‬!‫הנית‬‫לכל‬‫אחד‬‫מהערכי‬‫הנוגדי‬‫מביאה‬26 ‫מאליה‬‫לנקודת‬+‫חיתו‬‫שונה‬‫בהתמודדות‬‫ביניה‬,‫ולקביעת‬‫נורמה‬‫שונה‬‫הנובעת‬‫ממנ‬."‫ה‬27 : ‫וכ‬"‫בצד‬‫חשיבותו‬‫של‬‫השיח‬‫הציבורי‬‫הפתוח‬‫והחופש‬,‫י‬!‫י‬‫להקל‬‫ראש‬‫בחשיבות‬‫השמירה‬28 ‫על‬‫רמתו‬‫של‬‫הביטוי‬‫הציבורי‬‫בהתייחסו‬‫לכלל‬‫ולפרט‬.‫שאלה‬‫של‬!‫סגנו‬‫ביטוי‬‫אפשר‬‫שהוא‬29 !‫עני‬‫לטע‬‫העשוי‬‫להשתנות‬!‫בי‬‫אד‬‫לרעהו‬,+‫א‬‫מקו‬‫שמדובר‬‫בביטוי‬‫הפוגע‬‫בכבודו‬‫של‬30 ‫הזולת‬‫או‬‫בשמו‬‫הטוב‬,‫יש‬‫להיזהר‬‫בו‬‫ג‬‫בשיח‬‫הציבורי‬.!‫אי‬‫לראות‬+‫בכ‬,‫בהכרח‬,‫משו‬31 ‫הגבלה‬‫של‬‫חופש‬‫הביטוי‬‫במהותו‬‫ובתוכנו‬;‫יתר‬‫על‬!‫כ‬,‫רמתו‬‫של‬‫השיח‬‫הציבורי‬‫וסגנונו‬32
 7. 7. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 7‫מתו‬13 ‫הוא‬+‫ער‬‫המוקנה‬‫מדור‬‫לדור‬,‫ונטמע‬‫בנוער‬‫ובדור‬‫הצעיר‬,!‫ואי‬‫להתעל‬!‫מ‬‫החשיבות‬1 ‫החברתית‬‫שבחתירה‬‫להעלאת‬‫רמתו‬,‫בלא‬‫שיהא‬+‫בכ‬‫בהכרח‬‫כדי‬‫להגביל‬‫את‬‫תכני‬."‫ו‬2 3 ‫אחד‬‫השיקולי‬‫העיקריי‬‫שיש‬‫להביא‬‫בחשבו‬‫עת‬‫מאזני‬‫בי‬‫הזכויות‬‫השונות‬‫הוא‬4 ‫מידת‬‫העניי‬‫הציבורי‬‫ומידת‬‫ההשפעה‬‫הפוטנציאלית‬‫שלו‬‫על‬‫החיי‬‫הציבוריי‬)‫פרשת‬‫עזור‬5 ‫פסק‬‫ה‬11:‫ועוד‬ .("‫של‬ ‫גלוי‬ !‫ליבו‬ ‫לקיי‬ ‫באפשרות‬ ,‫כאמור‬ ,‫מותנה‬ ‫הדמוקרטי‬ +‫התהלי‬6 ,‫ולהחלי‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומדות‬ ,‫הבעיות‬[...] ‫חופשית‬ ‫בצורה‬ !‫עליה‬ ‫דעות‬7 ‫ראשונה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫תפקיד‬ ‫ההמוניי‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫ממלאי‬ ‫האמורי‬ !‫ובליבו‬ ‫בבירור‬8 ‫מה‬ , ‫החיי‬ ‫תחומי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫מידע‬ ‫של‬ ‫ברבי‬ ‫משמעותי‬ ‫פרסו‬ ‫המאפשרי‬ ‫ה‬ .‫במעלה‬9 ‫הציבורי‬ ‫ולוויכוח‬ ‫והשקפות‬ ‫תורות‬ ‫להסברת‬ ‫מרכזי‬ ‫כלי‬ ‫וה‬ ,‫הכול‬ ‫לנחלת‬ ‫אותו‬ +‫שהופ‬10 ‫הפתוח‬!‫עליה‬2"‫)בג‬ "372/84‫קלופפר‬‫והתרבות‬ +‫החינו‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫נוה‬)‫לח‬ ‫פ"ד‬ ,3(233,239*238.(11 12 ‫לאור‬‫של‬.‫שבפני‬ ‫הפרסומי‬ ‫את‬ ‫בחנתי‬ ,‫עקרונות‬ ‫אות‬13 14 :‫הפרט‬ ‫אל‬ ‫הכלל‬ !‫מ‬15 20.‫ה‬ ‫את‬ ‫שבחנתי‬ ‫לאחר‬‫כי‬ ‫מסקנה‬ ‫לכלל‬ ‫הגעתי‬ ‫פרסומי‬‫פסק‬ ‫של‬ ‫ברישא‬ ‫)כהגדרת‬ ‫הביטויי‬16 ‫על‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫בגדר‬ ‫ה‬ ( ‫הדי‬‫ה‬ .‫התובע‬‫ביטויי‬‫הוזכר‬ ‫א‬ ‫בי‬ ,‫העותר‬ ‫כנגד‬ ‫בעיקר‬ ‫מכווני‬17 ‫ובי‬ ‫שמו‬‫בעתירה‬ '‫'העותר‬ ‫הוא‬ ‫זיהויו‬‫ב‬‫עמנואל‬ ‫'פרשת‬'‫כ‬ ‫בפרסומי‬ ‫נאמר‬ ‫עליה‬‫התובע‬ ‫י‬18 ‫אותה‬ ‫שהוביל‬ ‫הוא‬‫ב‬ .‫האפליה‬ ‫כנגד‬ ‫במסגרתה‬ ‫המאבק‬ ‫ואת‬‫גנאי‬ ‫כינויי‬ ,‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫זה‬ ‫כלל‬19 ‫על‬ ‫לתובע‬‫גס‬‫ות‬,‫רוח‬,‫שחצנות‬‫על‬‫יבות‬,‫נפש‬‫שפלות‬‫)נספחי‬ ‫פרחח‬ , ‫פוחז‬ ,9,27‫וכ‬3*4(20 ‫ש‬‫הסביר‬ ‫האד‬ ‫של‬ ‫מבחנו‬ ‫לפי‬ ‫בה‬ ‫יש‬,‫כהגדרת‬ ‫הרע‬ ‫לשו‬ ‫משו‬‫ו‬+‫בסעי‬1.‫לחוק‬21 , ‫וכ‬‫ביטויי‬‫וללעג‬ ‫לבוז‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫ששמו‬‫בדר‬ ‫ומודר‬ ‫מוכוו‬ ‫חייו‬ ‫שאורח‬ ‫מי‬ ‫בעיני‬ ‫בפרט‬22 ‫התורה‬.:‫כדוגמת‬‫ע‬ ‫"העותר‬‫ז‬" ‫ברבי‬ ‫שמי‬ ‫ש‬ ‫ומחלל‬ ‫הפני‬;‫ש‬ ‫מי‬‫ממומ‬‫ע"י‬‫עוכרי‬23 ‫)נספח‬ ‫ישראל‬4;() ‫שקר‬‫נספח‬10(.‫משה‬ ‫בתורת‬ ‫יד‬ ‫ומרי‬ ‫מלשי‬ ;24 25 ) ‫אחר‬ ‫בפרסו‬‫נספח‬8‫נאמר‬ (:‫התובע‬ ,‫העותר‬ ‫על‬‫אלילי‬ ‫לעבודת‬ ‫"א‬‫וכלבא‬ ‫אתה‬‫שו‬." ‫וי‬26 ,‫אמירה‬ ‫אותה‬‫רבא‬ ‫ויקרא‬ ‫במדרש‬ ‫מצינו‬,:'‫ו‬ ,‫לג‬"‫את‬‫ה‬‫ש‬ ‫וכלבא‬,!‫ווי‬‫ככלבא‬ ‫נבח‬ ‫מיד‬".27 ,‫משמע‬‫רצו‬‫האויב‬‫ל‬‫כלב‬ ‫כנביחת‬ ‫כמוה‬ , ‫דת‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫העביר‬):‫ראו‬'‫י‬ ,‫נו‬ ‫ישעיהו‬.‫זהו‬28 ‫הנראה‬ ‫כפי‬‫ג‬‫ה‬ ‫של‬ ‫לפייט‬ ‫ההשראה‬ ‫מקור‬" ‫לחנוכה‬ ‫פיוט‬‫צור‬ ‫מעוז‬"‫זו‬ ‫לשו‬ ‫במטבע‬ ‫שנקט‬29 ‫המנבח‬ ‫הצר‬ ‫כלפי‬.(30 31 21.‫הפ‬‫רסומי‬,‫ש‬‫נעשו‬‫החל‬‫מיו‬04/06/10‫עד‬‫ל‬‫יו‬29/06/10,‫ביטויי‬ ‫כללו‬‫ש‬‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬32 ‫לעשות‬‫התובע‬ ‫את‬‫הקוראי‬ ‫בעיני‬"‫מציד‬ ‫ללעג‬ ‫או‬ ‫לבוז‬ ,‫לשנאה‬ ‫מטרה‬"‫ו‬‫לבזות‬‫ו‬‫בשל‬33
 8. 8. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 8‫מתו‬13 ‫מעשיו‬.‫ל‬ ‫בקשר‬ ‫זאת‬ ‫כל‬‫כנגד‬ ‫עתירתו‬‫ה‬‫א‬‫פ‬‫ליה‬‫העצמאי‬ ‫בחנו‬‫של‬‫ה‬‫ליוצאי‬ ‫בנות‬ ‫תלמידות‬1 ‫המזרח‬ ‫עדות‬,‫מ‬ ‫בהפרדת‬‫אחרות‬ ‫תלמידות‬.‫אשכנז‬ ‫יוצאי‬ ‫להורי‬ ‫בנות‬2 3 22.‫להכ‬ ‫הניסיו‬ ‫על‬‫את‬ ‫פיש‬‫ה‬‫תובע‬‫לגביו‬ ‫בתיאור‬ ‫ג‬ ‫מצינו‬‫בג"צ‬ ‫שופטי‬ ‫ע‬ ‫אחת‬ ‫יד‬ ‫שעשה‬ ‫כמי‬4 ‫ע‬ ‫כדי‬ ‫עד‬‫י‬‫בעתירה‬ ‫שד‬ ,‫לוי‬ ‫אדמונד‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ובי‬ ‫בינו‬ ‫רוב‬:‫בכינויו‬‫ואדמונד‬ ‫לוי‬ ‫"יואב‬5 " ‫ללו‬‫נספח‬ ‫בפרסו‬ ‫מצינו‬ ,28)'‫עמ‬132(‫התובע‬ ‫לתצהיר‬) "‫"חברוני‬ ‫של‬ ‫עטו‬ ‫מפרי‬‫פרסו‬6 ‫מיו‬18/06/10(, ‫פרסו‬ .‫העצמאי‬ ‫החינו‬ ‫מרכז‬ ‫ב"כ‬ ‫בעתירה‬ ‫בדיו‬ ‫הסתייג‬ ‫ממנו‬‫במענה‬7 ‫שחר‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫אמירות‬ ‫אות‬ ‫לגבי‬ ‫לוי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫להערת‬‫)נספח‬15,‫התובע‬ ‫של‬ ‫לתצהירו‬8 '‫עמ‬76‫שורות‬14*15.(9 10 :‫ההגנות‬11 23.‫רע‬ ‫ש‬ ‫להוציא‬ ‫האיסור‬ ‫לצד‬,‫בחוק‬ ‫שנקבע‬‫הזכות‬ ‫בי‬ ‫האיזו‬ ‫את‬ ‫המשקפות‬ ‫הגנות‬ ‫קיימות‬12 ,‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫מת‬ ‫תו‬ ,‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫הזכות‬ ‫לבי‬ ‫טוב‬ ‫לש‬‫בנס‬‫י‬‫בות‬‫המ‬‫נויות‬13 +‫בסעי‬15‫לחוק‬‫)ע"א‬4534/02' ‫הרציקובי‬ (‫)לוני‬ !‫אילו‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ !‫שוק‬ ‫רשת‬)‫נח‬ ‫פ"ד‬ ,3(558,14 565*567‫רע"א‬ ;4740/00‫אור‬ '‫נ‬ ‫אמר‬ ‫לימור‬,‫יוס‬ ‫נה‬)‫נה‬ ‫פ"ד‬ ,5(510,518*519.(15 16 :‫לב‬ ‫תו‬17 24‫הלב‬ ‫תו‬ ‫הגנת‬ .+‫בסעי‬ ‫שנקבעה‬15‫היא‬ ‫לחוק‬‫מצטברי‬ ‫תנאי‬ ‫שני‬ ‫בהתקיי‬.‫כי‬ , ‫הראשו‬18 ‫ב‬ ‫נעשה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫והשני‬ ‫לב‬ ‫בתו‬ ‫נעשה‬ ‫הפרסו‬‫איזו‬‫בה‬ ‫שנמנו‬ ‫מהנסיבות‬)‫שנהר‬'‫עמ‬ ,250.(19 +‫בסעי‬ ‫הקבועות‬ ‫מהחלופות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬15,‫בחוק‬‫נותנת‬‫מת‬ ‫המצדיק‬ ‫כלשהו‬ ‫לאינטרס‬ ‫ביטוי‬20 ‫באמתותו‬ ‫תלויה‬ ‫ואינה‬ ,‫הפוגע‬ ‫הפרסו‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫)ע"א‬723/74'‫נ‬ ‫בע"מ‬ " ‫"האר‬ !‫עתו‬ ‫הוצאת‬21 ‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬)‫לא‬ ‫פ"ד‬ ,2(281,306‫להל‬ ,*"‫החשמל‬ '‫חב‬ ‫פרשת‬.("‫וב‬,‫חינתה‬22 ‫ת‬‫ע‬ ‫יעשה‬‫ו‬ ‫וסובייקטיביי‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫יסודות‬ ‫פי‬ ‫ל‬‫ב‬) ‫הספציפי‬ ‫הקשר‬‫די‬ ‫פרשת‬!‫י‬‫פסקה‬ ,7123 ‫של‬ ‫הדי‬ ‫לפסק‬'‫כב‬‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬.(24 25 : ‫לפרסו‬ ‫חברתית‬ ‫חובה‬26 25.+‫סעי‬15)2" ‫בה‬ ‫בנסבות‬ ‫תהיה‬ ‫הלב‬ ‫תו‬ ‫הגנת‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫לחוק‬ (‫האד‬ !‫לבי‬ ‫שבינו‬ ‫היחסי‬27 ." ‫פרסו‬ ‫אותו‬ ‫לעשות‬ ‫חברתית‬ ‫או‬ ‫מוסרית‬ ,‫חוקית‬ ‫חובה‬ ‫עליו‬ ‫הטילו‬ ‫הפרסו‬ ‫הופנה‬ ‫שאליו‬28 ‫לבחו‬ ‫יש‬ ,‫במסגרתה‬‫בי‬ ‫היחסי‬ ‫את‬‫לנפגע‬ ‫המפרס‬‫וכ‬‫רקע‬ ‫על‬ , ‫הפרסו‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫את‬29 ‫כללית‬ ‫נורמה‬.‫חברתית‬ ‫כנורמה‬ ‫א‬ ‫ובי‬ ‫בחוק‬ ‫מעוגנת‬ ‫היא‬ ‫א‬ ‫בי‬*‫להשתנות‬ ‫העשויה‬ ‫מוסרית‬30 ) ‫לזמ‬ ‫ומזמ‬ ‫לחברה‬ ‫מחברה‬!‫דיי‬ ‫פרשת‬,‫פסקה‬48‫של‬ ‫הדי‬ ‫בפסק‬'‫כב‬.(‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬31 ‫העיקריי‬ ‫מתפקידיה‬ ‫אחד‬ .‫שונות‬ ‫לדעות‬ ‫ביטוי‬ !‫במת‬ ‫מתמצה‬ ‫אינה‬ ‫העיתונות‬ ‫של‬ ‫"חשיבותה‬32 ‫מידע‬ ‫הבאת‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ .‫בחברה‬ ‫המתרחשי‬ ‫ותהליכי‬ ‫עובדות‬ , ‫אירועי‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫הוא‬33 ‫החשובות‬ ‫הפונקציות‬ ‫אחת‬ . ‫אירועי‬ ‫על‬ ‫פסיבי‬ ‫בדיווח‬ ‫בהכרח‬ ‫מסתכמת‬ ‫אינה‬ ‫הרבי‬ ‫לרשות‬34 ‫היא‬ ‫השוני‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫של‬‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫גלויי‬ ‫שאינ‬ ‫ועובדות‬ ‫אירועי‬ ‫של‬ ‫חשיפת‬35
 9. 9. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 9‫מתו‬13 ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫פע‬ ‫לא‬ ‫מסתמכי‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫פרסומי‬ .‫תחקיר‬ ‫עבודת‬ ‫לעיתי‬ ‫מצריכי‬ ‫ואשר‬1 ‫פועלה‬ ‫זהו‬ .‫הציבורי‬ ‫לשיח‬ ‫ייחודית‬ ‫תועלת‬ ‫בה‬ ‫להיות‬ ‫ועשויה‬ ‫רשמיי‬ ‫או‬ ‫פומביי‬ ‫שאינ‬2 "‫החוקרת‬ ‫העיתונות‬ ‫של‬)!‫דיי‬ ‫פרשת‬,, ‫ש‬‫פסקה‬53.(3 4 26.,‫זאת‬ ‫ע‬‫העיתונאית‬ ‫החובה‬ ‫לצד‬‫כאמור‬ ‫הגנה‬ ‫המקימה‬ ‫לפרסו‬‫כפי‬ ‫הלב‬ ‫תו‬ ‫חובת‬ ‫עומדת‬5 ‫ב‬ ‫הגדרתה‬‫חוק‬,‫המפרס‬ ‫הערכת‬ ‫לאור‬ ‫נעשה‬ ‫הוא‬ ‫א‬ . ‫לפרסו‬ ‫המניע‬ ‫מה‬ ‫לברר‬ ‫יש‬ ‫במסגרתה‬6 .‫הנפגע‬ ‫את‬ 2‫להשמי‬ ‫רצו‬ ‫מתו‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ‫ונחיצותו‬ ‫חשיבותו‬ ‫על‬' ‫א‬ ‫לבחו‬ ‫יש‬ ‫כ‬‫שיקולי‬7 ‫רייטינג‬'‫ל‬ ‫הביאו‬‫פרסו‬2‫ומשמי‬ ‫מבזה‬ ,‫לועג‬‫ל‬ ‫כדי‬ ‫לכשעצמ‬ ‫בה‬ ‫ויש‬‫על‬ ‫המעיד‬‫תו‬ ‫חוסר‬8 ‫של‬ ‫לב‬‫לפרסו‬ ‫האחראי‬‫א‬ .‫'ה‬ ‫שמא‬ ‫ו‬‫רייטינג‬‫ב‬ ‫עניינו‬ '‫חכמה‬ ‫תרבה‬ ‫סופרי‬ ‫"קנאת‬")‫ראו‬9 , ‫דיי‬ ‫פרשת‬‫כ‬‫מפי‬ ‫האחרת‬ ‫וכדעה‬ ,‫דנציגר‬ ‫השופט‬ '‫וכב‬ ‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫מפי‬ ‫הראשונה‬ ‫דעה‬10 '‫כב‬‫פסקות‬ ,‫והנדל‬ ‫פוגלמ‬ ‫השופטי‬15‫ו‬*9‫בה‬(‫תאמה‬.‫ב‬ ,‫ועוד‬‫המאפייני‬ ‫בחינת‬11 ‫והוגנת‬ ‫סבירה‬ ‫הייתה‬ ‫המפרס‬ ‫התנהלות‬ ‫א‬ ‫לברר‬ ‫יש‬ ‫הלב‬ ‫תו‬ ‫הגנת‬ ‫של‬ ‫האובייקטיבי‬12 ‫נקט‬ ‫בה‬ ‫לאמצעי‬ ‫בהתא‬,‫ו‬ ‫הפרסו‬ ‫באמיתות‬ ‫להיווכח‬ ‫כדי‬‫א‬‫לא‬ , ‫הפרסו‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬13 .‫הסביר‬ ‫מתחו‬ ‫חרג‬14 15 :‫דעה‬ ‫הבעת‬16 27.‫להוכיח‬ ‫צור‬ ‫יש‬ ,‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫הגנת‬ ‫שתחול‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫הלב‬ ‫תו‬ ‫יסוד‬ ‫התקיי‬ ‫כי‬.‫בגדרה‬,‫ייכנסו‬17 ‫דברי‬ ‫למצב‬ ‫בנוגע‬ ‫המפרס‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫עמדה‬ ‫המתארות‬ ,‫סובייקטיבי‬ ‫יסוד‬ ‫בעלות‬ ‫אמירות‬18 ) ‫הכתבה‬ ‫למושא‬ ‫בנוגע‬ ‫או‬ ‫מסוי‬‫גביר‬ !‫ב‬ ‫פרשת‬‫פסקה‬ ,12‫של‬ ‫הדי‬ ‫לפסק‬'‫כב‬‫השופטת‬19 .(‫ארבל‬‫כי‬ ‫פסוקה‬ ‫בהלכה‬ ‫נקבע‬ ‫עוד‬‫ב‬ ‫מובא‬ ‫להיות‬ ‫הוא‬ ‫ג‬ ‫עשוי‬ ‫עובדתי‬ ‫תיאור‬‫של‬ ‫דר‬20 ) ‫דעה‬ ‫הבעת‬‫שנהר‬'‫עמ‬ ,309*310;!‫דיי‬ ‫אילנה‬ ‫פרשת‬‫פסקה‬ ,121‫של‬ ‫הדי‬ ‫לפסק‬'‫כב‬‫המשנה‬21 ‫לנשיאה‬‫השופט‬‫או‬ "‫כ"אמת‬ ‫לסווג‬ ‫נית‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫ביטויי‬ ‫כוללת‬ ,‫דעה‬ ‫הבעת‬ .( ‫ריבלי‬22 ‫והפרסו‬ "‫"שקר‬,‫של‬ ‫דעה‬ ‫בהבעת‬ ‫עסקינ‬ ‫כי‬ ‫להבי‬ ‫הסביר‬ ‫האד‬ ‫בידי‬ ‫א‬ ‫זו‬ ‫מהגנה‬ ‫ייהנה‬23 ) ‫המפרס‬‫חב‬ ‫פרשת‬'‫החשמל‬'‫עמ‬ ,291) ‫הישר‬ ‫השכל‬ ‫מבח‬ ‫ולפי‬ (‫שנהר‬'‫עמ‬ ,310.(‫אותה‬24 ‫מ‬ ‫כחלק‬ ‫הגנה‬‫למפרס‬ ‫תעמוד‬ ,‫הלב‬ ‫תו‬ ‫הגנת‬‫מונעת‬ ‫או‬ ‫מופרזת‬ ,‫נכונה‬ ‫בלתי‬ ‫היא‬ ‫א‬ ‫ג‬25 ‫ו‬ ,‫קדומה‬ ‫מדעה‬+‫א‬‫לקורא‬ ‫מאפשרת‬ ‫היא‬ ‫א‬‫ל‬ ‫יה‬) ‫שוני‬ ‫רמזי‬ ‫לתוכה‬ ‫קרוא‬!‫דיי‬ ‫פרשת‬,26 ‫פסקה‬121.( ‫ריבלי‬ ‫לנשיאה‬ ‫המשנה‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬27 28 28,‫בעת‬ ‫בה‬ .‫כ‬ ‫להוכיח‬ ‫הנטל‬ ‫המפרס‬ ‫על‬‫כי‬ ‫אמור‬‫העובדתי‬ ‫היסוד‬ ‫בי‬ ‫ברורה‬ ‫הבחנה‬ ‫קיימת‬29 " ‫פי‬ ‫על‬ ,‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫יסוד‬ ‫לבי‬‫הסביר‬ ‫הקורא‬ ‫בעיני‬ ‫הכתבה‬ ‫מירק‬ ‫שיוצר‬ ‫הכללי‬ ‫הרוש‬30 ‫ואמרה‬ ‫אמרה‬ ‫של‬ ‫מדוקדק‬ ‫ניתוח‬ ‫מנתח‬ ‫אינו‬ ‫הסביר‬ ‫שהקורא‬ ‫היא‬ ‫ההנחה‬ ‫כאשר‬‫רוש‬ ."31 ‫מ‬ ,‫האמרה‬ ‫מניסוח‬ ‫נוצר‬ ‫זה‬‫הצגת‬ ‫כולה‬ ‫הייתה‬ ‫משל‬ ‫כולה‬ ‫הכתבה‬ ‫וממבנה‬ ‫בכתבה‬ ‫קומה‬32 ) ‫עובדה‬‫שנהר‬'‫עמ‬ ,311,313.(‫ו‬‫מקו‬,‫לא‬ ,‫העובדות‬ ‫להצגת‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫בי‬ ‫הפרדה‬ ‫אי‬ ‫בו‬33 ‫)ד"נ‬ ‫ההגנה‬ ‫תקו‬9/77‫בע"מ‬ ‫האר‬ !‫עיתו‬ ‫הוצאת‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬,34 28.08.78.(35
 10. 10. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 10‫מתו‬13 1 29.,‫בעניינינו‬‫ל‬ ‫פנייה‬ ‫שאלת‬'‫ערכאות‬'‫א‬ ,‫יש‬‫משו‬ ‫בה‬‫משה‬ ‫בתורת‬ ‫יד‬ ‫'הרמת‬'‫אכ‬ ‫חוסה‬‫תחת‬2 ‫הלכתית‬ ‫גישה‬ ‫על‬ ‫הנסמכת‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫של‬ ‫ההגנה‬. ‫הנתבעי‬ ‫סומכי‬ ‫שעליה‬‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫ע‬3 ‫בנוגע‬ ‫לנתבעי‬ ‫לה‬ ‫תקו‬ ‫ההגנה‬ :‫קרי‬ .‫זה‬ ‫לעניי‬ ‫בעיתו‬ ‫השוני‬ ‫הפרסומי‬ ‫בי‬ ‫להבחי‬4 ‫של‬ ‫לפרסו‬'‫קורא‬ ‫'קול‬‫מטע‬‫רבני‬‫ב‬ ‫שהובא‬‫ב‬ ‫עיתו‬‫ה‬ ‫עניי‬‫עתירה‬‫ו‬‫כ‬ ‫המאבק‬‫האפליה‬ ‫נגד‬.5 ,‫במסגרתו‬‫לא‬‫נאמרו‬‫העותר‬ ‫כנגד‬ ‫גנאי‬ ‫מילות‬,‫התובע‬ ‫ו/או‬‫דתי‬ ‫אופי‬ ‫בעלת‬ ‫קריאה‬ ‫א‬ ‫כי‬*6 ‫הלכתי‬‫פרסו‬ ‫)ראו‬‫מיו‬ ‫בעיתו‬ ‫הרבני‬ ‫של‬ ‫הקריאה‬22/06/10,"‫קודש‬ ‫ו"קריאת‬‫מיו‬7 29/0610‫מיו‬ ‫וכ‬28/06/10.(8 9 30‫דתית‬ ‫אמירה‬ ‫או‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫בעניי‬ ‫כ‬ ‫לא‬ .–‫הל‬‫כתית‬‫יד‬ ‫'מרי‬ ‫בעניי‬ ‫בפרסומי‬ ‫שהובאה‬10 ‫לערכאות‬ ‫בפנייה‬ '‫משה‬ ‫בתורת‬‫לב‬ ‫תו‬ ‫בחוסר‬ ‫שנעשתה‬.‫נאמרו‬ ‫הדברי‬ , ‫שכ‬‫ב'נשימה‬11 ‫ובערבוביה‬ '‫אחת‬‫ע‬‫ביטויי‬‫עצמו‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ‫מכפישי‬‫בסעיפי‬ ‫)כמובא‬11*13‫ו‬*20(‫על‬12 ‫כ‬ .‫וללעג‬ ‫לבוז‬ ‫מטרה‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫לשי‬ ‫מנת‬‫ג‬'‫ו'הלשנה‬ '‫'מוסר‬ ‫בעניי‬‫שנידונו‬‫אמנ‬‫לגופ‬13 ‫בפרסומי‬‫ב‬ ‫דעה‬ ‫כהבעת‬‫עניי‬‫פניית‬‫התובע‬‫ולמשטרה‬ ‫לערכאות‬‫שיתבררו‬ ‫שיכול‬ , ‫דברי‬ .14 ‫ש‬ ‫היכ‬ ‫לא‬ ‫א‬ ,‫זו‬ ‫מהגנה‬ ‫וייהנו‬ ‫העיתו‬ ‫גבי‬ ‫על‬‫הביטויי‬ ‫לה‬ ‫נלוו‬)‫כמובא‬‫בפסקאות‬11*1315 ‫ו‬*20(‫בחירת‬ .‫ה‬‫ה‬ ‫מקורות‬‫ה‬‫לכתיי‬‫תו‬ ,‫ובעיקר‬ ‫שבה‬ ‫והקיצוניי‬ ‫החמורי‬ , ‫לפרסומי‬16 ‫ייח‬(‫המנבח‬ ‫צר‬ ; ‫שווי‬ ‫וכלבא‬ ‫אתה‬ :‫הדתית)כדוגמת‬ ‫המחלוקת‬ +‫לגו‬ ‫ולא‬ ‫לתובע‬ ‫האישי‬ ‫וס‬17 ‫משלא‬ ‫הדבר‬ ‫יפה‬ . ‫בפרסומי‬ ‫לב‬ ‫תו‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫ללמד‬ ‫כדי‬ ‫יש‬ ‫בה‬ ‫ג‬ ' ‫עול‬ ‫'לדיראו‬ ‫וזכירה‬18 ,‫הלכתי‬ ‫הפרסו‬ ‫א‬ ‫לספק‬ ‫מקו‬ ‫נותר‬'‫עמ‬ ‫רוט‬ ‫)כדברי‬ ‫גרידא‬ ‫מוסרי‬ , ‫חברתי‬76‫שורות‬9*19 12‫שכ‬ (‫התווספו‬‫לו‬‫ביטויי‬‫פוגעניי‬‫כדי‬ ‫יש‬ ‫האמור‬ ‫בכל‬ .‫התובע‬ ‫על‬ ,‫מהמקורות‬ ‫שלא‬ ,20 .‫ההגנה‬ ‫של‬ ‫לקיומה‬ ‫הנתבעי‬ ‫טענת‬ ‫ונדחית‬ ‫בפרסומי‬ ‫לב‬ ‫תו‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫להעיד‬21 22 ‫אמ‬‫ת‬: ‫בפרסו‬23 31.+‫סעי‬14‫לחוק‬‫קובע‬‫הגנה‬‫למי‬‫שפרס‬‫לשו‬‫הרע‬:‫אמת‬ ‫דברי‬ , ‫שהדברי‬ ‫שעה‬24 "‫במשפט‬‫פלילי‬‫או‬‫אזרחי‬‫בשל‬!‫לשו‬‫הרע‬‫תהא‬‫זאת‬‫הגנה‬‫טובה‬‫שהדבר‬‫שפורס‬‫היה‬25 ‫אמת‬‫והיה‬‫בפרסו‬!‫עני‬‫ציבורי‬;‫הגנה‬‫זו‬‫לא‬‫תישלל‬‫בשל‬+‫כ‬‫בלבד‬‫שלא‬‫הוכחה‬‫אמיתותו‬26 ‫של‬‫פרט‬‫לוואי‬!‫שאי‬‫בו‬‫פגיעה‬‫של‬‫ממש‬."27 ‫הנטל‬‫מוטל‬‫על‬‫נתבע‬,‫להוכיח‬‫כי‬‫התקיימו‬‫היסודות‬‫המצטברי‬‫של‬‫ה‬‫גנ‬‫זו‬ ‫ה‬.‫האחד‬,‫אמיתות‬28 ‫הדברי‬‫והאח‬,‫ר‬‫קיומו‬‫של‬‫עניי‬‫ציבורי‬‫בפרסו‬.‫במסגרת‬‫זו‬‫יש‬‫לבחו‬‫א‬‫המסכת‬29 ‫העובדתית‬‫העולה‬‫מהפרסו‬,‫זהה‬‫למסכת‬‫העובדתית‬‫שהייתה‬‫במציאות‬‫במועד‬‫הפרסו‬30 ‫בהנחה‬‫שהיה‬" .'‫ציבורי‬ ‫עניי‬ ' ‫בו‬‫ל‬+‫צור‬‫החלת‬‫הגנת‬‫אמת‬‫דיברתי‬‫די‬+‫בכ‬‫שהמשמעות‬31 !‫והתוכ‬‫הכללי‬‫של‬‫הפרסו‬‫תואמי‬‫את‬‫המציאות‬,!‫שכ‬!‫מת‬‫משקל‬‫ראוי‬‫לחופש‬‫הביטוי‬32 ‫מחייב‬‫שלא‬‫לדקדק‬‫בציציות‬‫של‬‫הפרסו‬‫הפוג‬"‫ע‬)‫שנה‬,‫ר‬'‫עמ‬220;!‫דיי‬ ‫פרשת‬,‫פסקאו‬‫ת‬33 92*93‫בפסק‬‫הדי‬‫מפי‬‫המשנה‬‫לנשיאה‬‫כבי‬‫השופ‬.( ‫ריבלי‬ ‫ט‬34
 11. 11. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 11‫מתו‬13 1 32.‫ב‬‫)נספח‬ ‫הפרסומי‬ ‫אחד‬13‫כי‬ ‫נאמר‬ (‫התובע‬ ‫לתצהיר‬‫התובע‬,‫בע‬ ‫עמותה‬ ‫כי‬ ‫בתקשורת‬ ‫טע‬‫יר‬2 ‫ע‬‫הקר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתמכה‬ ‫מנואל‬‫החדשה‬, ‫קר‬ .‫לישראל‬‫עוכרת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫בעיתו‬ ‫נאמר‬ ‫עליה‬3 ‫ו‬ ‫ישראל‬‫כי‬.‫התובע‬ ‫נהנה‬ ‫ממנה‬‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ‫נכתב‬ , ‫וכ‬‫מ‬ ‫)פרסו‬‫יו‬18/6/10‫נספח‬ ,4 10‫לתצהיר‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫ו‬(‫עמות‬ ‫על‬ ‫דבריו‬ ‫כי‬‫הקר‬ ‫באותה‬ ‫שנעזרה‬ ‫סלוני‬ ‫ת‬",‫הגס‬ ‫השקר‬ ‫זה‬5 ‫סלונ‬ ‫חסידי‬ ‫שג‬ ‫אמר‬ ‫ש‬ ‫חי‬ ‫בשידור‬ ‫ללו‬ ‫יואב‬ ‫ששגר‬ ,‫הגלוי‬‫הקר‬ ‫מאותה‬ ‫מקבלי‬ ‫י‬."6 7 33‫ע‬ .‫ראיו‬ ‫בתמליל‬ ‫יו‬‫התובע‬ ‫ע‬‫ברדיו‬'‫חי‬ ‫קול‬'‫מיו‬08/06/16‫דברי‬ ‫אות‬ ‫כוונו‬ ‫אליו‬8 ,‫כאמור‬‫התובע‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬‫של‬ ‫סיוע‬ ‫על‬ ‫בראיו‬ ‫דיבר‬"‫ה‬‫קר‬‫ל‬‫ב‬ ‫ולא‬ "‫ידידות‬"‫החדשה‬ ‫קר‬9 ‫לישראל‬"‫עליה‬. ‫בעיתו‬ ‫הפרסו‬ ‫נסב‬, ‫כ‬ ‫כמו‬‫מראיות‬‫נית‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫התובע‬‫לתמיכה‬ ‫אישור‬10 ‫לצור‬ "‫ופיתוח‬ ‫לקידו‬ ‫העמותה‬ ‫עמנואל‬ ‫ידידי‬ ‫ל"קר‬ ‫לידידות‬ ‫מהקר‬‫לקשישי‬ ‫פרויקט‬11 ‫עמנואל‬ ‫בעיר‬‫למת‬ ‫פורוש‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫פנייה‬ ‫נוכח‬ ‫עמנואל‬ ‫מועצת‬ ‫לראש‬ ‫שהודע‬ ‫כפי‬12 ‫סיוע‬)+‫סעי‬46;‫התובע‬ ‫של‬ ‫לתצהירו‬‫התמליל‬–‫נספח‬13‫לידידות‬ ‫הקר‬ ‫ואישור‬‫נספח‬14.(13 14 34‫קובעת‬ ‫אני‬ ‫לפיכ‬ .‫כ‬‫על‬ "‫וגלוי‬ ‫גס‬ ‫"שקר‬ ‫אמר‬ ‫התובע‬ ‫לפיו‬ ‫הפרסו‬ ‫י‬‫החדשה‬ ‫הקר‬ ‫של‬ ‫סיוע‬15 .‫לידידות‬ ‫הקר‬ ‫של‬ ‫סיוע‬ ‫על‬ ‫שדובר‬ ‫שעה‬ ‫אמת‬ ‫אינו‬ ‫לישראל‬16 17 35.‫לעניי‬ ‫הדברי‬ ‫שוני‬‫ב‬ ‫הפרסו‬‫ל‬ ‫נוגע‬‫ב‬ ‫תמיכה‬‫ב‬ ‫תובע‬‫עקיפי‬‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫מהקר‬,18 ‫כי‬ ‫שמצאתי‬‫תוכנו‬, ‫שכ‬ .‫אמת‬‫הת‬‫ובע‬‫הודה‬‫עמותת‬ ‫כי‬"‫כהלכה‬ ‫נוער‬"‫הקר‬ ‫ע"י‬ ‫נתמכה‬ ,19 ‫א‬ ‫החדשה‬‫ש‬ ++‫הוסי‬‫כי‬‫הוא‬,‫עצמו‬‫לא‬‫קיבל‬‫מהעמותה‬ ‫שכר‬,‫בראשה‬ ‫שעמד‬‫במועד‬20 ‫הפרסומי‬‫ובהתא‬ ‫בעקיפי‬ ‫החדשה‬ ‫מהקר‬ ‫התובע‬ ‫הנאת‬ ‫על‬ ‫בפרסו‬ ‫שנאמר‬ ‫שעה‬ .21 ‫לפיה‬ ‫להלכה‬‫הפרסו‬ ‫בציציות‬ ‫לדקדק‬ ‫אי‬.‫סיוע‬ ‫מאותו‬ ‫נהנה‬ ‫אכ‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נימצא‬ ,, ‫שכ‬22 ‫העמותה‬ ‫ע‬ ‫ביחד‬ ‫וכעותר‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫כיו"ר‬ ‫לו‬ ‫ומסייעת‬ ‫מאפשרת‬ ,‫בעמותה‬ ‫התמיכה‬23 ‫הכספית‬ ‫בתמיכה‬ ‫באפליה‬ ‫מאבקו‬ ‫את‬ ‫לקד‬‫בפעילות‬‫קמה‬ ‫אמירה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ , ‫לפיכ‬ .24 ."‫דיברתי‬ ‫"אמת‬ ‫הגנת‬ ‫לנתבעי‬25 26 ‫אחריות‬‫ה‬‫נתבעי‬: ‫לפרסומי‬27 36.‫ה‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫בתצהירו‬ ‫וכח‬‫בחקירתו‬ ‫ניסתר‬ ‫שלא‬‫ו‬+‫א‬‫הנתבעי‬ ‫בעדויות‬ ‫נתמ‬‫ובטענותיה‬28 ‫)ראו‬ ‫ההגנה‬ ‫בכתב‬‫פסקה‬5‫הדי‬ ‫פסק‬ ‫של‬ ‫ברישא‬‫כי‬ (‫נתבעי‬2*4‫שמשו‬‫הפרסומי‬ ‫במועד‬29 ‫כ‬‫בעתו‬ ‫עורכי‬' ‫'עור‬ ‫כהגדרת‬+‫בסעי‬11‫לחוק‬ (‫)א‬.‫ה‬‫עור‬‫כי‬,‫אחראי‬‫החוק‬ ‫לפי‬30 ‫בעיתו‬ ‫לפרסומי‬‫ו‬‫נתבע‬ ‫ג‬ ‫כ‬5. ‫מהפרסומי‬ ‫חלק‬ ‫שכתב‬ ‫העיתונאי‬ ,31 32 37.‫את‬ ‫פוטרת‬ , ‫העיתו‬ ‫של‬ '‫על‬ ‫'ועדת‬ ‫התנהלות‬ ‫א‬ ‫לברר‬ ‫נותר‬‫הנתבעי‬. ‫טענת‬ ‫לפי‬ ‫מאחריות‬33 ‫הנתבעי‬,‫בוועד‬ ‫החברי‬ ‫מהרבני‬ ‫מי‬ ‫לעדות‬ ‫הביאו‬ ‫לא‬‫הרבני‬ ‫ת‬'‫)עמ‬58‫שורות‬1*5(‫ולא‬34 ‫הוכח‬‫הרבני‬ ‫כי‬ ‫בראיותיה‬,‫הביטויי‬ ‫לפרסו‬ ‫אחראי‬‫ש‬‫ה‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬.‫הרע‬ ‫לשו‬35
 12. 12. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 12‫מתו‬13 ‫שהוכח‬ ‫כל‬‫מעדויות‬, ‫יה‬‫כי‬‫"הוועד‬ ‫ובתוארה‬ ‫הרבני‬ ‫וועדת‬"‫הרוחנית‬ ‫ה‬,‫נתנה‬‫אישור‬1 ‫לפרסומי‬,‫בעת‬ ‫בה‬ .‫מסמ‬ ‫כל‬ ‫הוצג‬ ‫לא‬, ‫הרבני‬ ‫מוועדת‬‫טיוט‬‫תוספת‬ ‫ע‬ ‫הפרסומי‬ ‫של‬ ‫ה‬2 ‫על‬ ‫ראייה‬ ‫הוצגה‬ ‫לא‬ , ‫ג‬ ‫כ‬ .‫בכתבה‬ ‫הביטויי‬ ‫הוספת‬ ‫על‬ ‫לה‬ ‫המורי‬ ‫הרבני‬ ‫של‬ ‫וכיתוב‬3 ‫של‬ ‫הערה‬ ‫ו/או‬ ‫דרישה‬‫חברי‬‫הוו‬‫עדה‬‫על‬‫הפרסומי‬ ‫טיוטת‬ ‫גבי‬‫אחר‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫או‬‫כי‬ ‫שיעידו‬4 ‫ה‬ ‫הביטויי‬‫מכפישי‬‫התובע‬ ‫בעניי‬,‫ה‬‫ה‬ ‫של‬ ‫עט‬ ‫פרי‬‫רבני‬,.‫דווקא‬‫שהאחריות‬ ,‫עוד‬ ‫מה‬5 ‫לפטור‬ ‫כדי‬ , ‫הרבני‬ ‫וועדת‬ ‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫בהנחיות‬ ‫ואי‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫הנתבעי‬ ‫על‬ ‫מוטלת‬6 .‫מאחריות‬ ‫אות‬7 8 38.‫אחראי‬ ‫הנתבעי‬ , ‫לפיכ‬‫לפ‬‫פקו‬ ‫ולפי‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫רסומי‬‫הע‬ ‫דת‬‫י‬,‫תונות‬‫כמוציאי‬‫לאור‬9 ‫כעיתונאי‬ ‫ו/או‬‫ב‬ ‫ואי‬‫הרבני‬ ‫של‬ ‫הפקוחה‬ ‫עינ‬‫את‬ ‫לאיי‬ ‫כדי‬ ‫בעתו‬ ‫הפרסומי‬ ‫על‬10 . ‫אחריות‬‫מנח‬ ‫"עור‬ : ‫גרוסמ‬ ‫כדברי‬‫ה‬‫שצרי‬ ‫כמו‬ ‫וכתובה‬ ‫בסדר‬ ‫שהכתבה‬ ‫הדר‬ ‫את‬,11 ‫כ‬'‫)עמ‬ " ‫שצרי‬ ‫כמו‬ ‫שמובא‬ ‫לומר‬71‫שורה‬27'‫עמ‬ ‫עד‬73‫שורה‬3‫סבר‬ ‫והנתבע‬ .(‫ואמר‬ +‫הוסי‬,12 ‫נושא‬ ‫לפי‬ ‫כתבה‬ ‫ממנו‬ ‫מזמיני‬ +‫וא‬ ‫יפורסמו‬ ‫כתבות‬ ‫אלו‬ ‫קובעי‬ ‫העורכי‬ ‫כי‬‫ו‬‫בנוסח‬13 ‫בו‬ ‫שרוצי‬,‫אותו‬ ‫ומאשרי‬)'‫עמ‬67‫שורות‬6*26,‫איל‬ ‫עדות‬'‫עמ‬11‫ש‬‫ורות‬1*11‫עדות‬ ,14 '‫עמ‬ ‫גרוסמ‬48*50.(15 16 :‫הפיצוי‬17 39.‫סעי‬+7(‫)ב‬‫לחוק‬‫קו‬:‫בע‬"‫במשפט‬‫בשל‬‫עוולה‬‫אזרחית‬‫לפי‬‫חוק‬‫ז‬,‫ה‬‫רשאי‬‫בית‬‫המשפט‬18 ‫לחייב‬‫את‬‫הנתבע‬‫לשל‬‫לנפגע‬‫פיצוי‬‫שלא‬‫יעלה‬‫על‬50,000‫שקלי‬‫חדשי‬,‫ללא‬‫הוכחת‬19 ‫פורס‬ ‫הרע‬ !‫לשו‬ ‫בו‬ ‫מקו‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,'‫ג‬ !‫קט‬ ,‫ובסעי‬ "‫נזק‬"‫בכוונה‬‫לפגו‬,‫ע‬‫רשאי‬‫בית‬‫המשפט‬20 ‫לחייב‬‫את‬‫הנתבע‬‫לשל‬‫לנפגע‬,‫פיצוי‬‫שלא‬‫יעלה‬‫על‬‫כפל‬‫הסכו‬‫כאמור‬,‫בסעי‬‫קט‬."!21 ‫ב‬‫ע‬"‫א‬89/04‫ד‬"‫ר‬‫יולי‬!‫נודלמ‬‫נ‬'!‫נת‬‫שרנסק‬‫י‬,4.08.08,‫נקב‬" :‫ע‬‫הסעדי‬!‫בגי‬‫פגיעה‬‫בש‬22 ‫הטוב‬‫נגזרי‬!‫מהאיזו‬‫החוקתי‬‫שברקע‬‫הערכי‬‫המתנגשי‬‫בתחו‬‫זה‬-‫הזכות‬‫לש‬‫טוב‬23 ‫ולפרטיות‬‫אל‬‫מול‬‫חופש‬‫הביטו‬.‫י‬‫בקביעת‬‫הסעדי‬,‫נלקח‬!‫בחשבו‬‫אופייה‬‫של‬‫הפגיעה‬24 ‫ונסיבותי‬,‫ה‬‫ומעמד‬‫של‬‫הפוגע‬‫והנפג‬)."‫ע‬‫ע‬"‫א‬802/87,‫נו‬‫נ‬'‫אבנרי‬,‫פד‬"‫י‬‫מ‬‫ה‬)2(489,493.(25 26 40‫הדברי‬ ‫את‬ ‫ששקלתי‬ ‫לאחר‬ .‫הפיצוי‬ ‫שיעור‬ ‫לעניי‬‫מכוח‬‫סמכותי‬‫לפי‬+‫סעי‬7‫ו‬ ‫לחוק‬‫בהתא‬27 ‫להלכה‬,‫פסוקה‬‫ריבוי‬ ; ‫ימי‬ ‫כחודש‬ ‫למש‬ ‫בעיתו‬ ‫בפרסומי‬ ‫בהתחשב‬‫וחריפות‬ ‫הביטויי‬28 ,‫ומנגד‬‫בהגנ‬‫ע‬ ‫לנתבעי‬ ‫שקמה‬ ‫ה‬‫חלק‬ ‫ל‬‫מ‬‫הביטויי‬‫מסוי‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫העיתו‬ ‫תפוצת‬ ‫ג‬ ‫כמו‬29 ‫דווקא‬,‫ליטאי‬ ‫חרדי‬ ,‫הנתבעת‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫אני‬1‫של‬ ‫בס‬ ‫לתובע‬ ‫בפיצוי‬60,000!.30 ‫נתבעי‬2*4‫העורכי‬ ,,‫ישל‬‫לתובע‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫מו‬‫של‬ ‫בס‬ ‫פיצוי‬20,000!.‫נתבע‬ ‫ואילו‬5,31 ‫של‬ ‫בס‬ ‫פיצוי‬ ‫לתובע‬ ‫ישל‬ , ‫עור‬ ‫שאינו‬ ‫עיתונאי‬15,000!.32 33 41.‫פתיחת‬ ‫במועד‬ ‫בהתחשב‬+‫בחלו‬ , ‫ההלי‬4‫בהנהלת‬ ‫שינויי‬ ‫ולאור‬ ‫הפרסומי‬ ‫ממועד‬ ‫שני‬34
 13. 13. ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬8200 03 14‫יתדות‬ '‫נ‬ ‫ללו‬'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ופרסומי‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ .‫ת.ש.מ.ו‬ 13‫מתו‬13 . ‫הפרסומי‬ ‫בגי‬ ‫התנצלות‬ ‫או‬ ‫הבהרה‬ ‫פרסו‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫איני‬ , ‫היו‬ ‫ועד‬ ‫הפרסומי‬ ‫ממועד‬ ‫העיתו‬1 2 42.‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫אני‬‫הנתבעי‬‫של‬ ‫בס‬ ‫עו"ד‬ ‫טרחת‬ ‫בשכר‬ ‫וכ‬ ‫משפט‬ ‫בהוצאות‬30,000!‫כאשר‬3 ‫ב‬ ‫נתבע‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫חיובו‬,‫אלו‬ ‫תשלומי‬‫כאמור‬ ‫היחסי‬ ‫חלקו‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬‫בפסקה‬40.4 5 . ‫לצדדי‬ ‫יישלח‬ ‫עותק‬6 ‫נית‬!, ‫היו‬‫תשע"ט‬ ‫טבת‬ ‫כ"ה‬,02‫ינואר‬2019. ‫הצדדי‬ ‫בהעדר‬ ,7 8 9 10 11 12 13 14 15

×