Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דב הירש נגד יעקב שליזנגר ואחרים

148 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דב הירש נגד יעקב שליזנגר ואחרים

 1. 1. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 1‫מתוך‬43 ‫בפני‬‫כבוד‬‫ה‬‫שופטת‬‫מורקוס‬ ‫ג'ובראן‬ ‫מאג'דה‬ ‫תובע‬‫הירש‬ ‫דב‬ ‫בעצמו‬ ‫נגד‬ ‫נתבעים‬1.‫שליזנגר‬ ‫יעקב‬ 2.‫וייס‬ ‫שמעון‬ 3..‫ש.י‬-‫בע"מ‬ ‫תקשורת‬ .‫א.ד‬ ‫אטד‬ ‫שושנה‬ ‫עו"ד‬ ‫ע"י‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ 1 ‫נגד‬ ‫הנתבעים‬ ‫שפרסמו‬ ‫כתבות‬ ‫מספר‬ ‫בגין‬ ‫בפרטיות‬ ‫ופגיעה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫תביעה‬ ‫לפניי‬2 ‫הינו‬ ‫הנתבע‬ ‫הפיצוי‬ ‫סכום‬ .‫בצילום‬ ‫שלו‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬ ‫וכן‬ ,‫התובע‬066,666₪.3 4 ‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫ועיקר‬ ‫מבוא‬5 1.‫עורך‬ ‫הינו‬ ‫התובע‬-‫דין‬ ‫לעריכת‬ ‫משרד‬ ‫בעל‬ ‫במקצועו‬ ‫דין‬.‫בעפולה‬6 7 2.‫הנתבע‬1‫(להלן‬ ‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫הכתבות‬ ‫פורסמו‬ ‫בו‬ ‫עיתון‬ ,"‫"עובדה‬ ‫המקומון‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫העורך‬ ‫הינו‬8 " :‫בהתאמה‬‫שלזינגר‬‫ו‬ "-"‫העיתון‬‫הנתבע‬ .)"2" :‫(להלן‬ ‫בעיתון‬ ‫עורך‬ ‫הינו‬‫וייס‬‫הנתבעת‬ .)"4‫הינה‬9 " :‫(להלן‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫המוציאה‬‫המו"ל‬.)"10 11 3.‫הפרסומים‬‫מושא‬‫בגרסה‬ ‫והן‬ ‫שלו‬ ‫המודפסת‬ ‫בגרסה‬ ‫הן‬ ,‫בעיתון‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫פורסמו‬ ‫התביעה‬12 ,‫ובהם‬ ‫בסביבה‬ ‫ישובים‬ ‫בעשרות‬ ‫מופץ‬ ‫הוא‬ ,‫בעיתון‬ ‫המצוין‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הפייסבוק‬ ‫ברשת‬ ‫האלקטרונית‬13 ‫דלק‬ ‫בתחנות‬ ‫וכן‬ ‫והעמקים‬ ‫התחתון‬ ‫הגליל‬ ‫ישובי‬ ,‫העמק‬ ‫מגדל‬ ,‫תבור‬ ‫כפר‬ ,‫עפולה‬ ,‫טבריה‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬14 .‫והאזור‬ ‫הישובים‬ ‫בכל‬" ‫הקוראים‬ ‫לנוחיות‬ ‫כי‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫בעמוד‬ ‫מודגש‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫העיתון‬ ‫כל‬15 ‫שבוע‬ ‫מידי‬ ‫לפייסבוק‬ ‫עולה‬."16 17 4.‫התובע‬ ‫לטענת‬‫שמיום‬ ‫בתקופה‬ ,‫רצופים‬ ‫שבועות‬ ‫שישה‬ ‫במשך‬ ‫כתבות‬ ‫פרסמו‬ ‫הנתבעים‬ ,41.2.261318 ‫יום‬ ‫ועד‬3.0.2613‫התשכ"ה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫כמשמעו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫המהוות‬ ‫כתבות‬ ,-100319 ‫(לה‬" :‫לן‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬.)"20
 2. 2. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 2‫מתוך‬43 1 5.‫אישית‬ ‫רדיפה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פורסמו‬ ‫אשר‬ ‫יסוד‬ ‫משוללי‬ ‫בפרסומים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬2 ‫בעבירות‬ ‫הרשעות‬ ‫וייחוס‬ ‫ובמקצועיותו‬ ‫בהתנהגותו‬ ‫דופי‬ ‫הטלת‬ ‫תוך‬ ,‫ובפרנסתו‬ ‫בו‬ ‫לפגוע‬ ‫ובמטרה‬3 ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ .‫לפרסומם‬ ‫עובר‬ ‫נבדקו‬ ‫שהדברים‬ ‫מבלי‬ ,‫שונות‬‫מדבריו‬ ‫גם‬ ‫בו‬ ‫לפגוע‬ ‫הכוונה‬4 ‫מארק‬ ‫בשם‬ ‫מאדם‬ ‫שביקש‬ ‫הודה‬ ‫הוא‬ ‫התובע‬ ‫לטענת‬ ‫שם‬ ,‫מניעה‬ ‫לצו‬ ‫בבקשה‬ ‫בעדותו‬ ‫שלזינגר‬ ‫של‬5 .‫התובע‬ ‫נגד‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫לפתוח‬ ‫אזולאי‬6 7 6.‫ללא‬ ‫שימוש‬ ‫בה‬ ‫שעשו‬ ‫שעה‬ ‫שלו‬ ‫בתמונה‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הפרו‬ ‫הנתבעים‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫טוען‬ ,‫בנוסף‬8 .‫רשותו‬9 10 7.‫כל‬ ‫בגין‬ ‫לפיצוי‬ ‫עתר‬ ‫התובע‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫מהפרסומים‬ ‫אחד‬166,666₪‫של‬ ‫בסך‬ ‫פיצוי‬ ‫וכן‬36,666₪‫בגין‬11 ‫התביעה‬ ‫סכום‬ .‫רשות‬ ‫ללא‬ ‫הנתבעים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פורסמה‬ ‫אשר‬ ‫שלו‬ ‫תמונה‬ ‫כל‬‫הועמד‬‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬066,66612 ₪.13 14 8.‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬‫תחת‬ ‫חוסים‬ ‫הפרסומים‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הם‬ ‫לחלופין‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫משום‬ ‫בפרסומים‬ ‫אין‬15 ‫בסעיפים‬ ‫הקבועות‬ ‫ההגנות‬14-10‫לחוק‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬‫ועניין‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬ ‫ובראשן‬ ,16 .‫לב‬ ‫בתום‬ ‫הפרסומים‬ ‫ביצוע‬ ‫וכן‬ ,‫לציבור‬17 18 9.‫עורך‬ ‫הינו‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫מדגישים‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬-‫לציב‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫אשר‬ ‫דין‬‫נודעת‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫ור‬19 ‫בחל‬ ‫לא‬ ‫מצדו‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ,‫בנוסף‬ .‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫הפרסומים‬ ‫תוכן‬ ‫להבאת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬20 ‫ובני‬ ‫הנתבעים‬ ‫כנגד‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫המהווים‬ ‫פוגעניים‬ ‫פרסומים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫בעצמו‬ ‫וביצע‬ ‫באמצעים‬21 ‫שבגינם‬ ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫בעצמו‬ ‫פרסם‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫הינה‬ ‫הנתבעים‬ ‫שהעלו‬ ‫נוספת‬ ‫טענה‬ .‫משפחותיהם‬22 ‫ה‬‫את‬ ‫פרסמו‬ ‫שהנתבעים‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫והכל‬ ‫שלו‬ ‫האישי‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫במסגרת‬ ‫וזאת‬ ,‫כעת‬ ‫תובע‬ ‫וא‬23 .‫האמורים‬ ‫הפרסומים‬24 25 11.‫של‬ ‫בתמונה‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬ ‫בעניין‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫בנוסף‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬26 ‫הצי‬ ‫יחסי‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לידיהם‬ ‫הועברה‬ ‫התביעה‬ ‫הוגשה‬ ‫בגינה‬ ‫התמונה‬ ,‫לטענתם‬ .‫התובע‬‫בור‬27 .‫אותה‬ ‫יפרסמו‬ ‫שהם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התובע‬ ‫עבור‬ ‫שעובד‬28 29 11.‫כתבות‬ ‫לפרסם‬ ‫הנתבעים‬ ‫על‬ ‫שיאסור‬ ‫זמני‬ ‫מניעה‬ ‫לצו‬ ‫בקשה‬ ‫התובע‬ ‫הגיש‬ ‫התביעה‬ ‫כתב‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬30 ‫להסיר‬ ‫להם‬ ‫שיורה‬ ‫עשה‬ ‫צו‬ ‫וכן‬ ,‫שמו‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫ואף‬ ‫בעניינו‬ ‫נוספות‬‫מהפי‬‫נשוא‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫סבוק‬31 ‫מיום‬ ‫בהחלטה‬ .‫התביעה‬4.12.2613‫נאשף‬ ‫שאדן‬ ‫השופטת‬ ‫(כבוד‬ ‫בתיק‬ ‫שדן‬ ‫הקודם‬ ‫המותב‬ ‫הורה‬-32 ‫ביום‬ ‫שפורסמה‬ ‫הכתבה‬ ‫מתוך‬ ‫להסיר‬ )‫אחמד‬ ‫אבו‬3.0.2613‫של‬ ‫לאביו‬ ‫המתייחסים‬ ‫החלקים‬ ‫את‬33 ‫משפחתו‬ ‫לבני‬ ‫התובע‬ ‫שבין‬ ‫המשפחתי‬ ‫בסכסוך‬ ‫שעניינו‬ ‫עתידי‬ ‫פרסום‬ ‫מכל‬ ‫להימנע‬ ‫וכן‬ ‫התובע‬‫לגבי‬ .34 .‫נדחתה‬ ‫הבקשה‬ ‫הפרסומים‬ ‫יתר‬35
 3. 3. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 3‫מתוך‬43 1 12.‫עבור‬ ‫צילם‬ ‫אשר‬ ‫מקצועי‬ ‫וצלם‬ ‫עיתונאי‬ ,‫לוי‬ ‫יגאל‬ ‫מר‬ ‫העיד‬ ‫וכן‬ ‫בעצמו‬ ‫התובע‬ ‫העיד‬ ‫התובע‬ ‫מטעם‬2 " :‫(להלן‬ ‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫הכתבות‬ ‫לצד‬ ‫שפורסמה‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ,‫בשכר‬ ,‫התובע‬‫הצלם‬.)"3 4 13.‫ס‬ ‫אשר‬ ,‫הירש‬ ‫איתן‬ ‫מר‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫וכן‬ ‫שלזינגר‬ ‫העידו‬ ‫הנתבעים‬ ‫מטעם‬‫עם‬ ‫שלו‬ ‫משפחתי‬ ‫כסוך‬5 " :‫(להלן‬ ‫מהכתבות‬ ‫בחלק‬ ‫תואר‬ ‫התובע‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬‫אילן‬ ‫מר‬ ‫הנתבעים‬ ‫מטעם‬ ‫העיד‬ ‫בנוסף‬ .)"6 ‫לו‬ ‫שניתן‬ ‫לקוי‬ ‫משירות‬ ‫כתוצאה‬ ‫ממנו‬ ‫נפגע‬ ‫אשר‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫כלקוח‬ ‫בפרסומים‬ ‫תואר‬ ‫אשר‬ ,‫מורד‬7 " :‫(להלן‬ ‫התובע‬ ‫בידי‬‫הלקוח‬.)"8 9 ‫דיון‬:10 14.‫מטיעוני‬ ‫עולה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫המחלוקת‬ ‫יריעת‬‫הפרס‬ ‫אם‬ ‫הינה‬ ‫הצדדים‬‫הנתבעים‬ ‫שפרסמו‬ ‫ומים‬‫הם‬11 ‫א‬ ‫לפרסום‬ ‫הראויות‬ ‫עיתונאיות‬ ‫כתבות‬‫התובע‬ ‫נגד‬ ‫הרע‬ ‫בלשון‬ ‫מדובר‬ ‫שמא‬ ‫ו‬.‫עומדת‬ ‫האם‬ ,‫שכן‬ ‫ככל‬12 ‫הפרו‬ ‫הכתבות‬ ‫לצד‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫תמונתו‬ ‫בפרסום‬ ‫אם‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫הגנה‬ ‫לנתבעים‬13 ,‫תמונה‬ ‫באותה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫הנתבעים‬‫התשס"ח‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬-14 2662.15 16 15.‫שאלת‬ ‫תיבחן‬ ‫ולאחריה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫העוסקת‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬ ‫תחילה‬ ‫תיבחן‬ ,‫הנוחות‬ ‫למען‬17 .‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬18 19 ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬ ‫פרסום‬20 16.‫לכלל‬ ‫באתי‬ ,‫מטעמם‬ ‫העדויות‬ ‫את‬ ‫ושמעתי‬ ,‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫ואת‬ ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫שבחנתי‬ ‫לאחר‬21 ‫ביחס‬ ‫מסקנתי‬ ‫את‬ ‫אנמק‬ ‫להלן‬ .‫השישי‬ ‫ועד‬ ‫השני‬ ‫לפרסומים‬ ‫ביחס‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מסקנה‬22 .‫למחלוקת‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫וההלכה‬ ‫לחוק‬ ‫אתייחס‬ ‫תחילה‬ ‫אך‬ .‫בנפרד‬ ‫מהפרסומים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬23 24 17.‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ‫פי‬ ‫על‬1‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגדר‬ ‫הינו‬ ‫פרסום‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬25 :‫מאלה‬ ‫לאחד‬26 27 "(1);‫מצדם‬ ‫ללעג‬ ‫או‬ ‫לבוז‬ ,‫לשנאה‬ ‫מטרה‬ ‫לעשותו‬ ‫או‬ ‫הבריות‬ ‫בעיני‬ ‫אדם‬ ‫להשפיל‬28 (2;‫לו‬ ‫המיוחסים‬ ‫תכונות‬ ‫או‬ ‫התנהגות‬ ,‫מעשים‬ ‫בשל‬ ‫אדם‬ ‫לבזות‬ )29 (3;‫במקצועו‬ ‫או‬ ‫ידו‬ ‫במשלח‬ ,‫בעסקו‬ ...‫במשרתו‬ ‫באדם‬ ‫לפגוע‬ )30 (4‫המינית‬ ‫נטייתו‬ ,‫מינו‬ ,‫גילו‬ ,‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ,‫דתו‬ ,‫מוצאו‬ ,‫גזעו‬ ‫בשל‬ ‫אדם‬ ‫לבזות‬ )31 ‫מוגבלותו‬ ‫או‬"32 33 18.‫בסעיף‬ ‫מוגדר‬ ‫פרסום‬2:‫כדלקמן‬ ‫לחוק‬34 "‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לענין‬ ,‫פרסום‬ )‫(א‬-,‫ציור‬ ‫לרבות‬ ,‫בדפוס‬ ‫או‬ ‫בכתב‬ ‫ובין‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫בין‬35 .‫אחר‬ ‫אמצעי‬ ‫וכל‬ ‫צליל‬ ,‫תנועה‬ ,‫דמות‬36 )‫(ב‬:‫אחרות‬ ‫פרסום‬ ‫מדרכי‬ ‫למעט‬ ‫בלי‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כפרסום‬ ‫רואים‬37
 4. 4. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 4‫מתוך‬43 (1‫לאדם‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫לאותו‬ ‫והגיעה‬ ‫הנפגע‬ ‫זולת‬ ‫לאדם‬ ‫מיועדת‬ ‫היתה‬ ‫אם‬ )1 ;‫הנפגע‬ ‫זולת‬ ‫אחר‬2 (2‫זולת‬ ‫לאדם‬ ‫להגיע‬ ‫הנסיבות‬ ‫לפי‬ ,‫היה‬ ‫עשוי‬ ‫והכתב‬ ‫בכתב‬ ‫היתה‬ ‫אם‬ )3 ‫הנפגע‬"4 5 19.‫בע"א‬231116‫אורבך‬ ‫דיין‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬(2.2.2612" :‫(להלן‬ )‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫עניין‬‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫עמד‬ )"6 ‫(בסעיף‬ ‫שלבים‬ ‫לארבעה‬ ‫נחלק‬ ‫אשר‬ ‫זרימה‬ ‫לתרשים‬ ‫בהתאם‬ ‫העוולה‬ ‫ניתוח‬ ‫אופן‬ ‫על‬0.)‫דינו‬ ‫לפסק‬7 :‫לדבריו‬8 "‫אחת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬ ‫הביטוי‬ ‫אם‬ ‫השאלה‬ ‫נבחנת‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬9 ‫על‬ ‫בהגדרה‬ ‫החלופות‬ ‫מארבע‬‫סעיף‬ ‫פי‬1‫הפרסום‬ ‫יסוד‬ ‫מתקיים‬ ‫והאם‬ ,‫לחוק‬10 ‫בסעיף‬ ‫כמשמעותו‬2‫הבא‬ ‫לשלב‬ ‫עוברים‬ ‫חיובית‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬ ‫רק‬ .‫לחוק‬11 ‫(פרסומים‬ ‫המוחלטות‬ ‫החסינויות‬ ‫מאחת‬ ‫נהנה‬ ‫הביטוי‬ ‫אם‬ ‫ובוחנים‬12 ‫בסעיף‬ ‫הקבועות‬ )‫מותרים‬13‫אחת‬ ‫אמות‬ '‫לד‬ ‫הפרסום‬ ‫נכנס‬ ‫אם‬ .‫לחוק‬13 ‫החסינויות‬–,‫כן‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫להידחות‬ ‫התביעה‬ ‫דין‬‫הבא‬ ‫לשלב‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬14 ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬ ‫המידה‬ ‫אמת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוגן‬ ‫הפרסום‬ ‫אם‬ ‫ובוחנים‬14‫על‬ ‫לחוק‬15 ‫רגליה‬ ‫שתי‬–,‫זו‬ ‫מהגנה‬ ‫נהנה‬ ‫אינו‬ ‫הפרסום‬ ‫אם‬ .‫ציבורי‬ ‫וענין‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬16 ‫אחת‬ ‫בגדר‬ ,‫המפרסם‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫בתום‬ ‫מוגן‬ ‫הפרסום‬ ‫אם‬ ‫ולבחון‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬17 ‫בסעיף‬ ‫הקבועות‬ ‫מהחלופות‬11‫חז‬ ‫עם‬ ‫במשולב‬ ‫לחוק‬‫בסעיף‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫קות‬18 11‫סעיף‬ ‫מהגנת‬ ‫נהנה‬ ‫אינו‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫ונתברר‬ ‫היה‬ .14‫סעיף‬ ‫מהגנת‬ ‫או‬11,19 ‫הסעדים‬ ‫של‬ ‫הרביעי‬ ‫לשלב‬ ‫עוברים‬ ‫אז‬ ‫או‬"20 21 21..‫מהפרסומים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫ביחס‬ ,‫בענייננו‬ ‫מתקיים‬ ‫הפרסום‬ ‫יסוד‬ ‫כי‬ ‫עתה‬ ‫כבר‬ ‫יצוין‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬22 23 21.‫לפי‬ ‫נערכת‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫משום‬ ‫בפרסום‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫הבחינה‬‫א‬ ‫מבחן‬‫ובייקטיבי‬‫המפרסם‬ ‫כוונת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,24 ‫מלץ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫הדגיש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫הבינו‬ ‫הפרסום‬ ‫נעשה‬ ‫בעניינו‬ ‫הגורם‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫או‬25 ‫בע"א‬236120‫העצני‬ '‫נ‬ ‫תומרקין‬(‫מג‬ ‫פד"י‬ ,2)444(1020,)'‫בעמ‬442" ‫כי‬ ,‫חשיבות‬ ‫שאין‬ ,‫היא‬ ‫ההלכה‬26 ‫ח‬ ‫ואין‬ ,‫גיסא‬ ‫מחד‬ ‫המפרסם‬ ‫של‬ ‫כוונתו‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬ ‫לשאלה‬‫הדברים‬ ‫את‬ ‫הבין‬ ‫כיצד‬ ‫לשאלה‬ ‫שיבות‬27 ‫בפועל‬,‫בדין‬ ‫היושב‬ ‫השופט‬ ‫לדעת‬ ,‫מהי‬ ,‫הוא‬ ‫הקובע‬ ‫המבחן‬ .‫גיסא‬ ‫מאידך‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫שקרא‬ ‫מי‬28 ‫למלים‬ ‫מייחס‬ ‫היה‬ ‫סביר‬ ‫שקורא‬ ,‫המשמעות‬‫(כתוארו‬ ‫לנשיאה‬ ‫המשנה‬ ‫כבוד‬ ‫ציין‬ ‫דומה‬ ‫באופן‬ ."29 ‫(בסעיף‬ ‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫בעניין‬ ‫ריבלין‬ ‫השופט‬ )‫אז‬24" ‫כי‬ ,)‫קיומה‬ ‫בבחינת‬‫בית‬ ‫יתחשב‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫של‬30 ‫עצמו‬ ‫המעמיד‬ ,‫אובייקטיבי‬ ‫מבחן‬ ‫זהו‬ .‫הסביר‬ ‫האדם‬ ‫בעיני‬ ‫הפרסום‬ ‫נתפס‬ ‫שבה‬ ‫בדרך‬ ‫המשפט‬31 ...‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫מבין‬ ‫היה‬ ‫הרגיל‬ ‫האדם‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬‫בע"א‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ."20163'‫נ‬ ‫נודלמן‬ ‫יולי‬ ‫ד"ר‬32 ‫שרנסקי‬(3.2.2662" :‫(להלן‬ )‫שרנסקי‬ ‫עניין‬‫פרוקצ‬ '‫א‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬ ‫הדגישה‬ ])"‫(בסעיף‬ ‫'יה‬12‫כי‬ )33 "‫שהפרסום‬ ‫די‬ .‫בוזה‬ ‫או‬ ‫הושפל‬ ‫בפועל‬ ‫אדם‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגין‬ ‫עוולה‬ ‫גיבוש‬ ‫לצורך‬34 ‫עלול‬‫כזו‬ ‫לתוצאה‬ ‫להביא‬ ‫היה‬‫במקור‬ ‫[ההדגשה‬ "–.].‫מ.ג'.מ‬35
 5. 5. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 5‫מתוך‬43 1 ‫אחריות‬‫הנתבעים‬‫לפרסומים‬2 22.‫חלק‬‫מהפרסומים‬‫כוללים‬‫התבטאויות‬‫שצוטטו‬‫בידי‬‫הנתבעים‬‫מפי‬‫אחרים‬‫והובאו‬‫כלשונם‬.‫במצב‬3 ‫זה‬‫חלות‬‫הוראותיו‬‫של‬‫סעיף‬11‫לחוק‬‫איסור‬‫לשון‬‫הרע‬,‫שעניינו‬‫באחריות‬‫בשל‬‫פרסום‬‫באמצעי‬4 ‫התקשורת‬,‫ובו‬‫נקבע‬‫כי‬:5 6 "(‫א‬)‫פורסמה‬‫לשון‬‫הרע‬‫באמצעי‬‫תקשורת‬,‫ישאו‬‫באחריות‬‫פלילית‬‫ואזרחית‬‫בשל‬‫לשון‬7 ‫הרע‬,‫האדם‬‫שהביא‬‫את‬‫דברי‬‫לשון‬‫הרע‬‫לאמצעי‬‫התקשורת‬‫וגרם‬‫בכך‬‫לפרסומו‬,‫עורך‬8 ‫אמצעי‬‫התקשורת‬‫ומי‬‫שהחליט‬‫בפועל‬‫על‬‫הפרסום‬,‫ובאחריות‬‫אזרחית‬‫ישא‬‫גם‬‫האחראי‬9 ‫לאמצעי‬‫התקשורת‬.10 ...11 (‫ג‬)‫בחוק‬‫זה‬–12 "‫אמצעי‬‫תקשורת‬"–‫עתון‬...13 "‫עורך‬‫אמצעי‬‫תקשורת‬,"‫בעתון‬–‫לרבות‬‫עורך‬‫בפועל‬...14 "‫אחראי‬‫לאמצעי‬‫התקשורת‬,"‫בעתון‬–‫המוציא‬‫לאור‬...."15 16 23.‫תכליתו‬‫של‬‫סעיף‬11‫לחוק‬‫להטיל‬‫אחריות‬‫גם‬‫על‬‫מי‬‫שנתן‬‫את‬"‫הבמה‬"‫לפרסום‬‫לשון‬‫הרע‬.17 18 24.‫שלזינגר‬‫סיפר‬‫בסעיף‬4‫לתצהירו‬‫כי‬‫הינו‬‫הבעלים‬,‫יחד‬‫עם‬‫וייס‬,‫של‬‫הנתבעת‬4-‫המו‬"‫ל‬.‫בסעיף‬319 ‫לתצהיר‬‫הוא‬‫הוסיף‬‫כי‬‫הוא‬‫האחראי‬‫לפרסומים‬‫שביסוד‬‫התביעה‬‫דנן‬.‫ואולם‬,‫כאשר‬‫נשאל‬‫שלזינגר‬20 ‫בחקירה‬‫הנגדית‬‫בנוגע‬‫לפרסום‬‫התכנים‬‫מהעיתון‬‫בפ‬‫יסבוק‬‫באותה‬‫עת‬‫בית‬ ‫בהוראת‬ ‫והסרתם‬21 ‫המשפט‬,‫הוא‬‫השיב‬‫כי‬‫לא‬‫היה‬‫במשרדו‬‫באותה‬‫תקופה‬‫וכי‬‫מי‬‫שהיו‬‫הם‬‫וייס‬‫והמזכירה‬[‫עמ‬'32‫ש‬'22 12-13‫לפרוטוקול‬‫מיום‬23.4.2610.]‫על‬‫סמך‬‫האמור‬‫בתצהירו‬‫של‬‫שלזינגר‬‫ועדותו‬‫בעניין‬‫זה‬‫בפניי‬,23 ‫אני‬‫סבורה‬‫כי‬‫די‬‫בכך‬‫כדי‬‫לראות‬‫בנתבעים‬‫כולם‬,‫ביחד‬‫ולחוד‬,‫כאחראים‬‫לפי‬‫סעיף‬11‫לחוק‬‫איסור‬24 ‫לשון‬‫הרע‬‫לאותם‬‫פרסומים‬‫לגביהם‬‫ייקבע‬‫כי‬‫הם‬‫מהווים‬‫לשון‬‫הרע‬‫נגד‬‫התובע‬.25 26 25.‫בנוסף‬‫ולשלמות‬‫התמונה‬‫יצוין‬‫כי‬‫אני‬‫מקבלת‬‫את‬‫טענת‬‫התובע‬‫לפיה‬‫הכתבות‬‫נשוא‬‫התביעה‬27 ‫פורסמו‬‫הן‬‫בעיתון‬‫המודפס‬‫והן‬‫בשני‬‫עמודי‬‫פייסבוק‬‫של‬‫העיתון‬[‫ראו‬‫עמ‬'30‫ש‬'13-24‫לפרוטוקול‬28 ‫מיום‬23.4.2610.]‫פרסום‬‫בפייסבוק‬‫הוכר‬‫כפרסום‬‫בהתאם‬‫ל‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬,‫כפי‬‫שנקבע‬29 ‫בהחלטתו‬‫של‬‫כבוד‬‫השופט‬‫י‬.‫עמית‬‫ב‬‫רע"א‬1022112‫יגאל‬‫סרנה‬‫נ‬'‫בנימין‬‫נתניהו‬(13.3.2612.)30 31 26.,‫בו‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫מהפרסומים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫ביחס‬ ‫אבחן‬ ‫תחילה‬ :‫כדלקמן‬ ‫אפוא‬ ‫יהיה‬ ‫הדברים‬ ‫בחינת‬ ‫סדר‬32 ‫לנתבעים‬ ‫עומדות‬ ‫אם‬ ‫אבחן‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫התובע‬ ‫שטוען‬ ‫כפי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫משום‬ ,‫אובייקטיבית‬ ‫מבחינה‬33 .‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫המתאים‬ ‫הפיצוי‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫ואבחן‬ ‫אוסיף‬ ,‫לבסוף‬ .‫בחוק‬ ‫הקבועות‬ ‫מההגנות‬ ‫איזו‬34
 6. 6. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 6‫מתוך‬43 1 ‫פרסום‬‫ראשון‬-‫מיום‬41.2.2613" :‫(להלן‬‫הראשון‬ ‫הפרסום‬)":2 27.‫בשנת‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫בהשעייתו‬ ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫עניינו‬2613‫לשכת‬ ‫של‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בידי‬3 ‫ביחס‬ ‫התובע‬ ‫טען‬ ‫התביעה‬ ‫בכתב‬ .‫שלו‬ ‫לקוחה‬ ‫בידי‬ ‫נגדו‬ ‫שהוגשה‬ ‫תלונה‬ ‫בעקבות‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬4 ‫בסעיף‬ ,‫ואולם‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫משום‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫לפרסום‬12‫החלטת‬ ‫בעקבות‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫הוא‬ ‫לתצהירו‬5 ..." ‫מניעה‬ ‫לצו‬ ‫בבקשה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫זכויות‬ ‫להפרת‬ ‫בקשר‬ ‫הינה‬ ‫זה‬ ‫לפרסום‬ ‫ביחס‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬6 ‫בלבד‬ ‫בתמונה‬ ‫היוצרים‬‫בפרסום‬ ‫הבאים‬ ‫הדיוקים‬ ‫לאי‬ ‫ובקשר‬."...7 8 28.‫ביחס‬ ‫התובע‬ ‫הלין‬ ‫עליהם‬ "‫הדיוקים‬ ‫"אי‬‫ל‬‫להשעיה‬ ‫שבמקביל‬ ‫ציינו‬ ‫שהנתבעים‬ ‫בכך‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬9 ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ידעו‬ ‫שהם‬ ‫למרות‬ ,‫בעפולה‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫שהתנהלה‬ ‫אזרחית‬ ‫תביעה‬ ‫התובע‬ ‫נגד‬ ‫הוגשה‬10 ‫לא‬ ‫ולנתבעים‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בפרסום‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫התובע‬ .‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫נדחתה‬ ‫האמורה‬ ‫שהתביעה‬11 ‫שהיה‬ ‫המידע‬ ‫הסתרת‬ ,‫לדידו‬ .‫הגנה‬ ‫טענת‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫עומדת‬‫של‬ ‫רצונם‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ ‫לזכותו‬12 ‫(סעיף‬ ‫בו‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫הנתבעים‬34‫כתבה‬ ‫פרסום‬ ‫בגין‬ ‫התובע‬ ‫עתר‬ ‫לו‬ ‫הפיצוי‬ .)‫לסיכומים‬13 ‫הינו‬ ‫זו‬26,666₪,‫בהתאמה‬ .‫לטענתו‬‫הכתבה‬ ‫של‬ ‫פרסומה‬ ‫בגין‬4‫נפרדים‬ ‫בפרסומים‬ ‫פעמים‬14 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫אותו‬ ‫לפצות‬ ‫הנתבעים‬ ‫על‬ ,)‫פייסבוק‬ ‫דפי‬ ‫ובשני‬ ‫המודפסת‬ ‫(במהדורה‬06,666₪.15 16 29.‫כאמור‬ ,‫לציבור‬ ‫עניין‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫בפרסום‬ ‫האמת‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬ ‫חוסה‬ ‫האמור‬ ‫הפרסום‬ ‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬17 ‫בסעיף‬13‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫להם‬ ‫עומדת‬ ‫וכן‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬13.‫לחוק‬18 19 31..‫בו‬ ‫ולדון‬ ‫להוסיף‬ ‫בדעתי‬ ‫אין‬ ,‫זה‬ ‫לפרסום‬ ‫ביחס‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בעילת‬ ‫מתביעתו‬ ‫בו‬ ‫חזר‬ ‫והתובע‬ ‫מאחר‬20 ‫עם‬ ‫יחד‬‫תביעה‬ ‫התנהלה‬ ‫אכן‬ ‫התובע‬ ‫נגד‬ ,‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫כי‬ ‫אציין‬ ‫הצורך‬ ‫מן‬ ‫למעלה‬ ‫ובבחינת‬ ‫זאת‬21 ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ ‫ובניגוד‬ ‫עבר‬ ‫בלשון‬ ‫בכתבה‬ ‫הוזכרה‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ .‫בעפולה‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫אזרחית‬22 ‫מצאתי‬ ‫לא‬ .‫מתנהלת‬ ‫עודנה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫טענו‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אולם‬ ,‫נדחתה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫לא‬ ‫אמנם‬ ‫הנתבעים‬23 ‫בא‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫אפוא‬.‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫משום‬ ‫זה‬ ‫עובדתי‬ ‫תיאור‬ ‫ופן‬24 25 ‫שני‬ ‫פרסום‬-‫מיום‬2.2.2613‫(להלן‬-"‫השני‬ ‫הפרסום‬)":26 31.‫עניינו‬‫של‬‫הפרסום‬‫השני‬‫ביחסיו‬‫של‬‫התובע‬‫עם‬‫מי‬‫שהיה‬‫לקוח‬‫שלו‬.‫במסגרת‬‫פרסום‬‫זה‬‫הופיעה‬27 ‫בדף‬‫הראשי‬‫של‬‫העיתון‬‫הכותרת‬"‫דב‬‫הירש‬‫הזעיק‬‫משטרה‬‫כדי‬‫לפנות‬‫לקוח‬‫ממורמר‬‫ממשרדו‬"28 ‫ובעמוד‬‫הרביעי‬‫של‬‫העיתון‬‫הובאה‬‫כתבה‬‫בה‬‫מסופר‬‫כי‬‫הלקוח‬‫שכר‬‫את‬‫שירותיו‬‫של‬‫התובע‬‫כעורך‬-29 ‫דין‬‫על‬‫מנת‬‫שייצג‬‫אותו‬‫מול‬‫העירייה‬‫וחברת‬‫נצב‬"‫א‬.‫צוין‬‫כי‬‫לטענת‬‫הלקוח‬,‫התובע‬‫לא‬‫התייצב‬30 ‫לשתי‬‫פגישות‬‫שנקבעו‬‫בעניינו‬‫והדבר‬‫פגע‬‫בו‬‫והביא‬‫אותו‬‫לדרוש‬‫מהתובע‬‫להשיב‬‫את‬‫שכר‬‫הטרחה‬31 ‫ששילם‬‫לו‬.‫עוד‬‫מסופר‬‫בכתבה‬‫כי‬‫התובע‬‫סירב‬‫להשיב‬‫את‬‫הכסף‬‫והחל‬‫להתגרות‬‫בלקוח‬‫ואף‬‫קילל‬32 ‫את‬‫אמו‬‫המנוחה‬,‫וכתוצאה‬‫מכך‬‫התפתחה‬‫בין‬‫הצדדים‬‫מריבה‬‫שבעקבותיה‬‫הזעיק‬‫התובע‬‫את‬33 ‫המשטרה‬.34
 7. 7. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 7‫מתוך‬43 ‫בהמשך‬‫הכתבה‬‫מובאים‬‫הדברים‬‫שפרסם‬‫התובע‬‫בעמוד‬‫הפייסבוק‬‫שלו‬‫בעקבות‬‫פנייה‬‫של‬1 ‫הנתבעים‬‫אל‬‫משרד‬‫יחסי‬‫הציבור‬‫שלו‬‫לקבלת‬‫תגובה‬‫לאירוע‬‫האמור‬,‫וכן‬‫סטטוס‬‫נוסף‬‫שהוא‬‫העלה‬2 ‫בתגובה‬‫לכתבה‬‫קודמת‬‫שפרסמו‬‫הנתבעים‬‫בעניינו‬.‫באותו‬‫סטטוס‬‫התייחס‬‫התובע‬‫לדיווח‬‫בנוגע‬3 ‫להשעייתו‬‫מלשכת‬‫עורכי‬‫הדין‬‫ל‬-33‫יום‬‫לדבריו‬"‫בעקבות‬‫טעות‬‫של‬‫אתיקה‬‫מקצועית‬‫שעשיתי‬."4 ‫ביחס‬‫לסטטוס‬‫זה‬‫ציינו‬‫הנתבעים‬‫ב‬‫פרסום‬‫השני‬,‫בין‬‫היתר‬,‫כי‬‫אם‬‫התובע‬‫לא‬‫היה‬‫עומד‬‫לדין‬‫בבית‬5 ‫הדין‬‫המשמעתי‬"‫ספק‬‫אם‬‫מישהו‬‫היה‬‫יודע‬,‫כי‬‫במהלכיו‬‫טעה‬‫וגרם‬‫ללקוחותיו‬‫נזקים‬‫כבדים‬."6 ‫בנוסף‬,‫ציינו‬‫שם‬‫הנתבעים‬‫כי‬‫הם‬‫יוסיפו‬"‫לעקוב‬‫אחר‬‫עבודתם‬‫של‬‫אנשי‬‫מקצוע‬‫שנכשלים‬,‫גורמים‬7 ‫נזקים‬‫ללקוחותיהם‬,‫ולעיתים‬‫מסתתרים‬‫מאחורי‬‫חיסיון‬‫כזה‬‫או‬‫אחר‬.31‫שנות‬‫עבודה‬‫עיתונאית‬8 ‫וחשיפות‬‫רבות‬‫לא‬‫ירתיעו‬‫אותנו‬‫להמשיך‬‫ולחשוף‬‫עוולות‬‫למען‬‫הציבור‬.‫המשיכו‬‫להפנות‬‫אלינו‬9 ‫מידע‬‫ותלונות‬,‫ואנו‬‫ננסה‬‫לתקנם‬‫ככל‬‫שהדבר‬‫אפשרי‬."10 11 32.‫לטענת‬‫התובע‬,‫פרסום‬‫זה‬,‫שעניינו‬‫מקצועיותו‬‫ויחסיו‬‫עם‬‫לקוח‬‫שלו‬,‫מהווה‬‫לשון‬‫הרע‬‫משום‬‫שכל‬12 ‫שנכתב‬‫במסגרתו‬‫כ‬"‫עובדות‬"‫מפי‬‫אותו‬‫לקוח‬-‫משולל‬‫יסוד‬‫ונועד‬‫לבזות‬‫ולהשפיל‬‫אותו‬‫ולפגוע‬13 ‫בפרנסתו‬.‫התובע‬‫מדגיש‬‫כי‬‫הנתבעים‬‫העלימו‬‫פרטים‬‫מהותיים‬‫שהיו‬‫רלבנטיים‬‫לסיטואציה‬14 ‫המתוארת‬‫בפרסום‬‫וגם‬‫לא‬‫טרחו‬‫לאמת‬‫את‬‫הנטען‬‫עובר‬‫לפרסום‬.‫על‬‫כן‬,‫לא‬‫עומדת‬‫לנתבעים‬‫הגנת‬15 ‫אמת‬‫דיברתי‬‫משום‬‫שגם‬‫אם‬‫מדובר‬‫בחזרה‬‫על‬‫דברים‬‫שמסר‬‫להם‬‫הלקוח‬,‫אין‬‫בכך‬‫כדי‬‫לפטור‬16 ‫אותם‬‫מאחריות‬‫לפרסום‬‫לשון‬‫הרע‬‫של‬‫הלקוח‬‫אשר‬‫אין‬‫בהם‬‫אמת‬.‫כמו‬‫כן‬,‫הוא‬‫טוען‬‫כי‬‫לצד‬‫ציטוט‬17 ‫הלקוח‬‫הוסיפו‬‫הנתבעים‬‫בגוף‬‫הפרסום‬‫אמירות‬‫פוגעניות‬‫משלהם‬‫שגם‬‫הן‬‫בגדר‬‫לשון‬‫הרע‬‫נגדו‬,18 ‫ובכלל‬‫זה‬‫תיארו‬‫אותו‬‫כעורך‬‫דין‬‫שנכשל‬‫ושגורם‬‫נזק‬‫ללקוחותיו‬‫ומסתתר‬‫מאחורי‬‫חיסיון‬.‫בנוסף‬,19 ‫הנתבעים‬‫טענו‬‫שקיבלו‬‫שלל‬‫תלונות‬‫נגדו‬,‫אלא‬‫שלא‬‫עלה‬‫בידם‬‫להציג‬‫ולו‬‫תלונה‬‫אחת‬‫כאמור‬.20 ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫התובע‬‫האמור‬‫מפי‬‫הנתבעים‬‫הוא‬‫עוולת‬‫לשון‬‫הרע‬‫עצמאית‬‫ונפרדת‬‫מזו‬‫שהובאה‬‫מפיו‬21 ‫של‬‫הלקוח‬‫ואין‬‫להם‬‫הגנה‬‫מפניה‬.22 23 33.‫עתר‬ ‫לו‬ ‫הפיצוי‬‫התובע‬‫הינו‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬ ‫בגין‬43,666₪‫פרסומו‬ ‫בגין‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫הוא‬ ,‫בהתאמה‬ .4‫פעמים‬24 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫אותו‬ ‫לפצות‬ ‫הנתבעים‬ ‫על‬ ,‫נפרדים‬ ‫במקומות‬163,666₪.25 26 34.‫מנגד‬,‫טוענים‬‫הנתבעים‬‫כי‬‫אין‬‫בדברים‬‫המפורטים‬‫בפרסום‬‫זה‬,‫גם‬‫אם‬‫אינם‬‫אמת‬,‫כדי‬‫לבזות‬‫או‬27 ‫להשפיל‬‫את‬‫התובע‬‫ולכן‬‫כלל‬‫לא‬‫מדובר‬‫בלשון‬‫הרע‬.‫התובעים‬‫מדגישים‬‫כי‬‫הפרסום‬‫בכללותו‬‫הינו‬28 ‫אמת‬‫שעה‬‫שהובא‬‫כפי‬‫שנמסר‬‫מפיו‬‫של‬‫הלקוח‬.‫לתמיכה‬‫בטענה‬‫מפנים‬‫הנתבעים‬‫לעדותו‬‫של‬29 ‫הלקוח‬,‫בה‬‫הוא‬‫אישר‬‫כי‬‫הדברים‬‫שפורסמו‬‫מפיו‬‫אכן‬‫נאמרו‬‫על‬‫ידו‬.‫בהקשר‬‫זה‬‫הם‬‫מוסיפים‬‫כי‬30 ‫אין‬‫כל‬‫רלבנטיות‬‫לשאלת‬‫אמיתות‬‫הדברים‬‫שמסר‬‫הלקוח‬‫לגופם‬,‫כל‬‫עוד‬‫הם‬‫הובאו‬‫מפי‬‫אומרם‬,31 ‫וכי‬‫בכל‬‫מקרה‬‫הוכח‬‫שהם‬‫גם‬‫היו‬‫נכונים‬‫לגופם‬‫והתובע‬‫הוזמן‬‫לפגישות‬‫שנקבעו‬‫בעניינו‬‫של‬‫הלקוח‬32 ‫ולא‬‫התייצב‬.‫הנתבעים‬‫טוענים‬‫כי‬‫יש‬‫בפרסום‬‫גם‬‫עניין‬‫לציבור‬.‫לטענתם‬‫גם‬‫הוכח‬–‫למרות‬‫שלדעת‬33 ‫הנתבעים‬‫אין‬‫בכך‬‫משום‬‫לשון‬‫הרע‬–‫כי‬‫התובע‬‫הוא‬‫שהזמין‬‫ללקוח‬‫משטרה‬.‫עוד‬‫נטען‬‫כי‬‫תגובתו‬34
 8. 8. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 8‫מתוך‬43 ‫של‬‫התובע‬‫צוטטה‬‫במלואה‬‫וכי‬‫התובע‬‫הגדיל‬‫לעשות‬‫ואף‬‫פרסם‬‫בעצמו‬,‫בדף‬‫הפייסבוק‬‫שלו‬,‫את‬1 ‫הכתבה‬‫נשוא‬‫פרסום‬‫זה‬‫עובר‬‫לפרסומה‬‫בידיהם‬‫בעיתון‬‫וכן‬‫פרסם‬‫את‬‫מועד‬‫פרסומה‬‫הצפוי‬.‫כן‬‫הם‬2 ‫טוענים‬‫כי‬‫עומדת‬‫להם‬‫ההגנה‬‫הקבועה‬‫בסעיף‬13(4)‫לחוק‬‫איסור‬‫לשון‬‫הרע‬(‫הגנה‬‫על‬‫עניין‬‫אישי‬3 ‫כשר‬. )‫לפיכך‬,‫לדידם‬‫גם‬‫אם‬‫ייקבע‬‫שיש‬‫בפרסום‬‫משום‬‫לשון‬‫הרע‬‫ואף‬‫כי‬‫הוא‬‫אינו‬‫חוסה‬‫תחת‬‫אף‬4 ‫הגנה‬‫שקבועה‬‫בחוק‬,‫הרי‬‫שהפרסום‬‫המוקדם‬‫בידי‬‫התובע‬‫מנתק‬‫את‬‫הקשר‬‫הסיבתי‬‫בין‬‫פרסום‬‫זה‬5 ‫בידי‬‫הנתבעים‬‫לנזק‬‫שלטענת‬‫התובע‬‫נגרם‬‫לו‬,‫לכאורה‬.6 7 35.‫לטעמי‬,‫קורא‬‫סביר‬‫של‬‫פרסום‬‫זה‬,‫אשר‬‫מובא‬‫במסגרת‬‫דיווח‬‫עיתונאי‬,‫יתרשם‬‫כי‬‫התובע‬‫הינו‬‫עורך‬8 ‫דין‬‫לא‬‫מקצועי‬,‫מסתכסך‬‫עם‬‫לקוחות‬,‫אלים‬‫וכוחני‬.‫הפרסום‬‫אכן‬‫מהווה‬‫לשון‬‫הרע‬‫שכן‬‫יש‬‫בו‬‫כדי‬9 ‫להשפיל‬‫ולבזות‬‫את‬‫התובע‬‫בעיני‬‫הבריות‬‫ולפגוע‬‫בפרנסתו‬‫ובמשלח‬‫ידו‬.‫אני‬‫גם‬‫סבורה‬‫כי‬‫לא‬10 ‫עומדת‬‫לנתבעים‬‫הגנה‬‫אמת‬‫בפרסום‬.‫להלן‬‫אנמק‬.11 12 36.‫סעיף‬13" ‫כי‬ ‫קובע‬ ,‫הפרסום‬ ‫אמת‬ ‫בהגנת‬ ‫שעניינו‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬‫אזרחי‬ ‫או‬ ‫פלילי‬ ‫במשפט‬13 ‫הגנה‬ ;‫ציבורי‬ ‫ענין‬ ‫בפרסום‬ ‫והיה‬ ‫אמת‬ ‫היה‬ ‫שפורסם‬ ‫שהדבר‬ ‫טובה‬ ‫הגנה‬ ‫זאת‬ ‫תהא‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בשל‬14 ‫תישלל‬ ‫לא‬ ‫זו‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פגיעה‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫לוואי‬ ‫פרט‬ ‫של‬ ‫אמיתותו‬ ‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫בלבד‬ ‫כך‬ ‫בשל‬‫לגבי‬ ."15 ‫בסעיף‬ ,‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫בעניין‬ ‫בדנ"א‬ ‫גרוניס‬ ‫השופט‬ )‫אז‬ ‫(כתוארו‬ ‫הנשיא‬ ‫כבוד‬ ‫ציין‬ ‫זו‬ ‫חוק‬ ‫הוראת‬2216 " ‫כי‬‫היסודות‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫שילובם‬ ‫רק‬–‫בו‬ ‫ציבורי‬ ‫ועניין‬ ‫הפרסום‬ ‫אמיתות‬–‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫יקים‬‫שבסעיף‬17 14‫לחוק‬."18 19 37.‫מצטברים‬ ‫תנאים‬ ‫בשני‬ ‫אפוא‬ ‫לעמוד‬ ‫הנתבע‬ ‫על‬ ,‫הפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫הגנה‬ ‫תחת‬ ‫לחסות‬ ‫מנת‬ ‫על‬–20 ‫שני‬ ‫של‬ ‫התקיימותם‬ ‫להוכיח‬ ‫הנטל‬ .‫בפרסום‬ ‫ציבורי‬ ‫ועניין‬ ‫עובדתית‬ ‫מבחינה‬ ‫הפרסום‬ ‫אמיתות‬21 ‫[רע"א‬ ‫הנתבע‬ ‫על‬ ‫מוטל‬ ‫התנאים‬0312102‫בע"מ‬ ‫תקשורת‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫הופ‬(0.12.1102‫לא‬ ‫זו‬ ‫הגנה‬ .])22 ‫פ‬ ‫על‬ ‫תחול‬‫של‬ ‫למניעיו‬ ‫חשיבות‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫לב‬ ‫בתום‬ ‫שגה‬ ‫המפרסם‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫אמת‬ ‫שאינו‬ ‫רסום‬23 ‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬ ‫כבוד‬ ‫שהדגיש‬ ‫כפי‬ ,‫שכן‬ ‫אמת‬ ‫הינו‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫בשוגג‬ ‫סבר‬ ‫אם‬ ‫לשאלה‬ ‫או‬ ‫המפרסם‬24 ‫בסעיף‬ ,‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫בעניין‬42"‫המפרסם‬ ‫של‬ ‫לבו‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫הרוח‬ ‫בהלכי‬ ‫מתעניינת‬ ‫איננה‬ ‫זו‬ ‫הגנה‬."25 26 38.‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בבחינה‬‫של‬ ‫העובדתיים‬ ‫החלקים‬ ‫בין‬ ‫אפוא‬ ‫להפריד‬ ‫יש‬ ‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫מהפרסומים‬27 .‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫משום‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫החלקים‬ ‫לבין‬ ‫הפרסום‬28 29 39.‫אמנם‬‫יש‬‫עניין‬‫ציבורי‬‫בהתנהלותו‬‫של‬‫התובע‬‫במסגרת‬‫עבודתו‬‫כעורך‬-‫דין‬‫אשר‬‫נותן‬‫שירות‬‫לציבור‬.30 ‫יחד‬‫עם‬‫זאת‬,‫אופן‬‫הבאת‬‫הדברים‬‫בידי‬‫הנתבעים‬‫חוטא‬‫לאמת‬.‫ראשית‬,‫צפיתי‬‫בדיסק‬‫שהוגש‬31 ‫כראיה‬‫ובו‬‫סרטונים‬‫ממצלמות‬‫האבטחה‬‫במשרד‬‫התובע‬‫אשר‬‫מתעדים‬‫את‬‫האירוע‬.‫מצפיה‬32 ‫בסרטונים‬‫עולה‬‫כי‬‫הלקוח‬‫הגיע‬‫כעוס‬.‫בין‬‫הצדדים‬‫התנהל‬‫דין‬‫ודברים‬‫במהלכו‬‫ביקש‬‫הלקוח‬33 ‫מהתובע‬‫מספר‬‫פעמים‬‫להשיב‬‫את‬‫שכר‬‫הטרחה‬‫ששלם‬‫לו‬‫תוך‬‫שהוא‬‫מעלה‬‫טענות‬‫בנוגע‬‫לעבודתו‬34 ‫של‬‫התובע‬‫כעורך‬-‫דין‬.‫בשלב‬‫מסוים‬‫הלקוח‬‫מתחיל‬‫להתלהם‬‫והתובע‬‫מבקש‬‫ממנו‬‫לצאת‬‫מן‬35
 9. 9. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 9‫מתוך‬43 ‫המשרד‬,‫אך‬‫זה‬‫מסרב‬.‫התובע‬‫יוצא‬‫בעצמו‬‫והלקוח‬‫נותר‬‫במשרד‬‫ולאחר‬‫פרק‬‫זמן‬‫נוסף‬‫מגיעים‬1 ‫שלושה‬‫שוטרים‬‫ומלווים‬‫את‬‫הלקוח‬‫החוצה‬.‫צפייה‬‫בסרטונים‬‫אלו‬‫ביחס‬‫לכתבה‬‫כפי‬‫שפורסמה‬2 ‫מלמדת‬‫על‬‫חוסר‬‫דיוק‬‫לגבי‬‫פרטים‬‫מהותיים‬‫עד‬‫כדי‬‫לשון‬‫הרע‬.‫לא‬‫ראיתי‬‫בסרטון‬‫את‬‫ההתגרות‬3 ‫של‬‫התובע‬‫בלקוח‬,‫כפי‬‫שצויין‬‫בכתבה‬,‫לא‬‫ראיתי‬‫שהתובע‬‫קילל‬‫את‬‫הלקוח‬.‫כפי‬‫שעולה‬‫מהסרטון‬4 ‫האמור‬,‫הלקוח‬‫התלונן‬‫על‬‫אופן‬‫טיפולו‬‫של‬‫התובע‬‫בעניינו‬‫ודרש‬‫כי‬‫התובע‬‫ישיב‬‫לו‬‫את‬‫כספו‬,‫אולם‬5 ‫עוד‬‫עולה‬‫מסרטון‬‫זה‬‫כי‬‫בניגוד‬‫למתואר‬‫בכתבה‬,‫התובע‬‫לא‬‫קילל‬‫את‬‫הלקוח‬‫ואף‬‫יצא‬‫מהמשרד‬‫על‬6 ‫מנת‬‫להימנע‬‫מעימות‬‫איתו‬.7 8 41.‫בנוסף‬,‫לגופן‬‫של‬‫הטענות‬‫שהעלה‬‫הלקוח‬,‫לא‬‫הוכח‬‫כי‬‫התובע‬‫נעדר‬‫מפגישות‬‫שנקבעו‬‫בעניינו‬‫של‬9 ‫הלקוח‬‫או‬‫כי‬‫נגרם‬‫ללקוח‬‫נזק‬‫כתוצאה‬‫מאופן‬‫הטיפול‬‫של‬‫התובע‬‫בעניינו‬.‫שלזינגר‬‫נשאל‬‫במסגרת‬10 ‫חקירתו‬‫הנגדית‬‫בנוגע‬‫לפעולות‬‫בהן‬‫נקט‬‫לאימות‬‫המידע‬‫עובר‬‫לפרסומו‬[‫עמ‬'02‫ש‬'22-42,‫עמ‬'0411 ‫ש‬'1-14‫לפרוטוקול‬‫מיום‬23.4.2610:]12 13 "‫ש‬.‫כתוב‬‫בכתבה‬‫השניה‬‫שמורד‬‫טוען‬‫כי‬‫הירש‬‫לא‬‫התייצב‬‫לשתי‬‫פגישות‬‫עם‬‫נצב‬"‫א‬‫וראש‬14 ‫העיר‬‫אילן‬‫מירון‬‫כי‬‫הדבר‬‫פגע‬‫בו‬,‫אילן‬‫מורד‬‫אמר‬‫לך‬15 ‫ת‬.‫כן‬16 ‫ש‬.‫אתה‬‫בדקת‬‫האם‬‫אכן‬‫היו‬‫שתי‬‫פגישות‬‫כאלה‬17 ‫ת‬.‫לא‬‫בדקתי‬‫אבל‬‫ביקשתי‬‫את‬‫תגובתך‬18 ‫ש‬.‫אתה‬‫פנית‬‫לראש‬‫העיר‬‫האם‬‫הייתה‬‫פגישה‬‫שנקבעה‬‫ודב‬‫הירש‬‫לא‬‫הגיע‬‫אליה‬19 ‫ת‬.‫לא‬‫פניתי‬,‫מספיק‬‫שהיה‬‫מתלונן‬‫והבאתי‬‫את‬‫דבריו‬‫וביקשתי‬‫את‬‫תגובתך‬20 ‫ש‬.‫אתה‬‫פנית‬‫לנצב‬"‫א‬21 ‫ת‬.‫לא‬‫פניתי‬22 ‫ש‬.‫לא‬‫עשית‬‫פה‬‫שום‬‫פעולה‬‫לאימות‬‫המידע‬23 ‫ת‬.‫הפעולה‬‫שעשיתי‬‫היתה‬‫אליך‬‫לקבלת‬‫תגובה‬24 ‫ש‬.‫אם‬‫תגובתי‬‫לא‬‫אישרה‬‫לך‬‫את‬‫המידע‬‫הזה‬,‫איזו‬‫הצלבת‬‫מידע‬‫עשית‬‫אם‬‫בכלל‬‫בטרם‬25 ‫פרסום‬‫הדברים‬26 ...27 ‫ש‬.‫כתבת‬‫גם‬‫באותה‬‫כתבה‬‫שמורד‬‫טוען‬'‫שהירש‬‫החל‬‫להתגרות‬‫בו‬‫על‬‫מנת‬‫שיאבד‬‫עשתונותיו‬28 ‫וקילל‬‫את‬‫אימו‬‫ז‬"‫ל‬,'‫האם‬‫אמתת‬‫את‬‫זה‬‫באיזה‬‫שהיא‬‫דרך‬,‫הצלבת‬‫את‬‫המידע‬29 ‫ת‬.‫אני‬‫כתבתי‬‫את‬‫מה‬‫שמורד‬‫סיפר‬‫לי‬,‫ביקשתי‬‫את‬‫תגובתך‬‫ותגובתך‬‫מופיעה‬‫כפי‬‫שהיא‬30 ‫מופיעה‬‫פה‬"31 41.‫עוד‬‫אוסיף‬‫כי‬‫עדותו‬‫של‬‫הלקוח‬,‫שהוזמן‬‫כעד‬‫מטעם‬‫הנתבעים‬,‫לא‬‫הותירה‬‫בפניי‬‫רושם‬‫של‬‫אדם‬32 ‫מהימן‬.‫עדותו‬‫היתה‬‫מהוססת‬‫ואף‬‫תמוהה‬‫ולא‬‫התרשמתי‬‫באמינות‬‫טענותיו‬‫לעניין‬‫זה‬‫שהתובע‬33
 10. 10. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 11‫מתוך‬43 ‫קילל‬‫אותו‬‫והתגרה‬‫בו‬‫כפי‬‫שנטען‬‫בעיתון‬‫מפי‬‫הלקוח‬.‫לזאת‬‫יש‬‫להוסיף‬‫כי‬‫תביעה‬‫שהגיש‬‫התובע‬1 ‫נגד‬‫אותו‬‫לקוח‬‫התקבלה‬(‫ראה‬‫ת‬13.)2 3 42.‫עולה‬‫אפוא‬‫כי‬‫הנתבעים‬‫לא‬‫פעלו‬‫לאמת‬‫את‬‫דבריו‬‫של‬‫הלקוח‬‫ו‬‫הם‬‫מתגוננים‬‫בטענה‬‫כי‬‫הביאו‬‫את‬4 ‫דבריו‬‫של‬‫הלקוח‬‫כפי‬‫שהוא‬‫מסר‬‫אותם‬.‫טענה‬‫זו‬‫לאו‬‫הגנה‬‫היא‬.‫יפים‬‫בהקשר‬‫דבריו‬‫של‬‫המלומד‬5 ‫א‬'‫שנהר‬,,‫הרע‬ ‫לשון‬1000,‫בעמ‬'212,‫שם‬‫הוא‬‫מסביר‬‫כי‬:6 7 ".‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫כציטוט‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫דברי‬ ‫להביא‬ ‫עשוי‬ ‫פרסום‬‫החוזר‬ ‫שמפרסם‬ ‫הוא‬ ‫הכלל‬8 '‫דיברתי‬ ‫'אמת‬ ‫מהגנת‬ ‫ליהנות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫זולתו‬ ‫דברי‬ ‫על‬‫הטענה‬ ‫באמצעות‬9 ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫אמר‬ ‫אכן‬ ‫ציטט‬ ‫שאותו‬ ‫שהאדם‬‫יסיק‬ ‫הסביר‬ ‫שהאדם‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬ .10 ,‫אמת‬ ‫היו‬ ‫עצמם‬ ‫ההשמצה‬ ‫דברי‬ ‫כי‬ ,‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫שאמר‬ ‫השמצה‬ ‫על‬ ‫החוזר‬ ,‫מפרסום‬ ‫לרוב‬11 ‫בחלקם‬ ‫אזי‬ ‫במלואם‬ ‫לא‬ ‫ואם‬–‫ושאדם‬ '‫אש‬ ‫בלי‬ ‫עשן‬ ‫ש'אין‬ ‫היא‬ ‫המקובלת‬ ‫ההנחה‬ ‫שהרי‬12 ‫אדם‬ ‫שהשמיע‬ ‫השמצות‬ ‫על‬ ‫יחזור‬ ‫לא‬.‫השמצות‬ ‫באותן‬ ‫ממש‬ ‫שיש‬ ‫יאמין‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אחר‬13 ‫לפיכך‬‫את‬ ‫יוכיח‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫הפרסום‬ ‫אמת‬ ‫מהגנת‬ ‫יהנה‬ ‫כזה‬ ‫חוזר‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫מפרסם‬14 ‫חזר‬ ‫שעליהם‬ ‫ההשמצה‬ ‫דברי‬ ‫אמיתות‬."15 16 43.‫הפנית‬‫הנתבעים‬‫לפרסום‬‫התובע‬‫בפ‬‫י‬‫יסבוק‬‫כתגובה‬‫לכתבה‬‫אין‬‫בה‬‫כדי‬‫לאיין‬‫את‬‫לשון‬‫הרע‬‫או‬17 ‫להוות‬‫הגנה‬‫של‬‫הנתבעים‬‫בשום‬‫צורה‬.‫התובע‬‫פרסם‬‫פוסט‬‫ובו‬‫ציין‬‫כי‬‫עתידה‬‫להתפרסם‬‫כתבה‬18 ‫ש‬‫מכפישה‬‫אותו‬‫תוך‬‫שהו‬‫א‬‫מביא‬‫את‬‫תגובתו‬‫הן‬‫ביחס‬‫לתקרית‬‫עם‬‫הלקוח‬‫והן‬‫ביחס‬‫לפרסום‬19 ‫הראשון‬.‫תגובת‬‫התובע‬‫על‬‫הפרסומים‬‫אין‬‫בה‬‫כדי‬‫לנתק‬‫את‬‫הקשר‬‫הסיבתי‬‫כטענת‬‫הנתבעים‬‫בין‬20 ‫הפרסום‬‫לנזק‬.21 22 44.‫כי‬ ‫אזכיר‬ .‫לב‬ ‫בתום‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫הגנת‬ ‫לנתבעים‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫אני‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬‫בחלקו‬‫השני‬‫של‬23 ‫הפרסום‬‫השני‬‫הדגישו‬‫הנתבעים‬‫כי‬‫הם‬‫יוסיפו‬‫לעקוב‬‫אחר‬‫אנשי‬‫מקצוע‬‫שנכשלים‬‫וגורמים‬‫נזקים‬24 ‫ללקוחותיהם‬.‫עוד‬‫מצויין‬‫שם‬‫בכתבה‬‫כי‬"‫כתבנו‬"‫מחפש‬‫חולים‬‫המוכנים‬‫להסתכן‬‫בטיפול‬‫אצל‬25 ‫רופא‬‫שטעה‬‫וכי‬"‫כתבנו‬"‫רוצה‬‫לראות‬‫את‬‫הלקוחות‬‫של‬‫עורך‬‫הדין‬‫שמודה‬‫שהוא‬‫טועה‬‫ואלמלא‬26 ‫נתבע‬‫בביה‬"‫ד‬‫ספק‬‫אם‬‫מישהו‬‫היה‬‫יודע‬‫כי‬‫במהלכיו‬‫טעה‬‫וגרם‬‫ללוקחות‬‫נזקים‬‫כבדים‬.27 28 45.‫לטענת‬‫הנתבעים‬‫עומדת‬‫להם‬‫הגנה‬‫של‬‫הבעת‬‫דעה‬‫בתום‬‫לב‬‫על‬‫התנהלותו‬‫של‬‫התובע‬‫שהינו‬‫עורך‬29 ‫דין‬‫אשר‬‫נותן‬‫שירות‬‫לציבור‬.‫להגנה‬ ‫תחולה‬ ‫אין‬ ‫ומשכך‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬30 .‫דנן‬31 32 46.‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫נעשה‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫להגנה‬ ‫לזכות‬ ‫עשוי‬ ‫הוא‬ ,‫אמת‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הפרסום‬ ‫אם‬ ‫גם‬33 ‫סעיף‬ ‫להוראת‬13‫לחוק‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫המפרסם‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הגנה‬ ‫תחת‬ ‫לחסות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .34
 11. 11. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 11‫מתוך‬43 ‫היה‬ ‫לו‬ ‫המיוחס‬ ‫הפרסום‬‫מתוך‬ ‫לאחת‬ ‫בהתאם‬ ,‫לב‬ ‫בתום‬12‫לענייננו‬ .‫בסעיף‬ ‫המנויות‬ ‫הנסיבות‬1 ‫שבסעיף‬ ‫הדעה‬ ‫הבעת‬ ‫הגנת‬ ‫רלבנטית‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬13(3:)2 3 "‫במשפט‬‫או‬ ‫הנאשם‬ ‫אם‬ ‫טובה‬ ‫הגנה‬ ‫זאת‬ ‫תהא‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בשל‬ ‫אזרחי‬ ‫או‬ ‫פלילי‬4 :‫האלו‬ ‫הנסיבות‬ ‫באחת‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫הנתבע‬5 ...6 )4)‫הפרסום‬,‫ציבורי‬ ‫או‬ ‫רשמי‬ ,‫שיפוטי‬ ‫בתפקיד‬ ‫הנפגע‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫היה‬7 ‫של‬ ‫דעותיו‬ ‫או‬ ‫מעשיו‬ , ‫עברו‬ ,‫אפיו‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫ציבורי‬ ‫לענין‬ ‫בקשר‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫בשירות‬8 ;‫התנהגות‬ ‫באותה‬ ‫נתגלו‬ ‫שהם‬ ‫במידה‬ ‫הנפגע‬9 "...10 11 47.‫בחינת‬‫האמור‬‫בחלק‬‫זה‬‫של‬‫הפרסום‬‫על‬‫רקע‬‫הסכסוך‬‫המתמשך‬‫בין‬‫הצדדים‬‫מביאה‬‫למסקנה‬‫כי‬12 ‫לא‬‫ניתן‬‫להיתמם‬‫ולטעון‬‫כי‬‫מדובר‬‫בהבעת‬‫ביקורת‬‫או‬‫דעה‬‫על‬‫תפקודו‬‫המקצועי‬‫של‬‫התובע‬13 ‫וכישוריו‬.‫גם‬‫תום‬‫לב‬‫לא‬‫היה‬‫כאן‬.‫לא‬‫ברור‬‫במה‬‫שונה‬‫מצבו‬‫מעורכי‬‫דין‬‫אחרים‬‫שהורשעו‬‫בבית‬14 ‫הדין‬‫המשמעתי‬‫בעברם‬.‫דווקא‬‫בעניינו‬‫של‬‫התובע‬‫הנתבעים‬‫פרסמו‬0‫כתבות‬‫לא‬‫מחמיאות‬15 ‫ומכפישות‬‫במשך‬0‫שבועות‬,‫רצופים‬‫כאשר‬‫הכתבות‬‫זכו‬‫לכותרות‬‫ראשיות‬‫בעיתון‬.16 17 48.‫במקרה‬‫זה‬‫נכרכו‬‫בכתבה‬"‫עובדות‬"‫לא‬‫נכונות‬‫הן‬‫בתיאור‬‫האירוע‬‫במשרדו‬‫של‬‫התובע‬‫והן‬18 ‫בהליכים‬‫המשפטיים‬‫שהתנהלו‬‫בעניינו‬‫עם‬‫הבעת‬‫דעה‬‫ביקורתית‬‫על‬‫התובע‬‫ומקצועיותו‬.‫קורא‬19 ‫שיעיין‬‫בכתבה‬‫יקבל‬‫את‬‫הרושם‬‫שהתובע‬‫אינו‬‫בעל‬‫מקצוע‬‫ראוי‬‫וקיים‬‫פסול‬‫ביחסיו‬‫עם‬‫הלקוחות‬20 ‫שלו‬.‫שוכנעתי‬‫כי‬‫הדברים‬‫נועדו‬‫לפגוע‬‫במקצועיותו‬‫של‬‫התובע‬‫בפני‬‫ציבור‬‫הקוראים‬,‫ולא‬‫הובאו‬21 ‫בידי‬‫הנתבעים‬‫בתום‬‫לב‬.‫דבר‬‫זה‬‫מהווה‬‫לשון‬‫הרע‬‫והנתבעים‬‫לא‬‫יכולים‬‫לחסות‬‫תחת‬‫הגנת‬‫סעיף‬22 13(3)‫לחוק‬.23 24 49.‫בגין‬‫פרסום‬‫זה‬‫זכאי‬‫התובע‬‫ל‬‫פיצוי‬‫בסך‬‫של‬26,666₪.‫לעניין‬‫גובה‬‫הפיצוי‬,‫ראה‬‫להלן‬‫ניתוח‬‫נפרד‬25 ‫בו‬‫מנומקת‬ ‫התייחסות‬ ‫תובא‬‫ביחס‬‫לפיצוי‬‫לגבי‬‫כל‬‫מ‬ ‫אחד‬‫הפרסומים‬.26 27 ‫שלישי‬ ‫פרסום‬-‫מיום‬13.2.2613" :‫(להלן‬‫השלישי‬ ‫הפרסום‬)":28 51.‫הפרסום‬‫השלישי‬‫כולל‬‫את‬‫הכותרת‬"‫הנאשם‬‫נוקט‬‫אי‬‫מרות‬‫ובוטות‬‫לשון‬‫נטול‬‫ריסון‬‫וכבוד‬‫הן‬29 ‫כלפי‬‫בית‬‫המשפט‬‫והן‬‫כלפי‬‫מי‬‫מהבריות‬"‫בעמוד‬‫השער‬‫של‬‫העיתון‬,‫ומתחתיה‬‫תמונתו‬‫של‬‫התובע‬30 ‫ולצידה‬‫הכיתוב‬"‫עו‬"‫ד‬‫דב‬‫הירש‬.‫לא‬‫למד‬‫איך‬‫מדברים‬."‫מימין‬‫לתמונת‬‫התובע‬‫נכתב‬‫כי‬‫את‬‫האמור‬31 ‫בכותרת‬‫כתב‬‫בית‬‫הדין‬‫של‬‫לשכת‬‫עורכי‬‫הדין‬‫אשר‬‫הרשיע‬‫את‬‫התובע‬‫וגזר‬‫עליו‬0‫חודשי‬‫השעיה‬‫על‬32 ‫תנאי‬.‫כן‬‫מוזכרים‬‫באותו‬‫עמוד‬‫השעיה‬‫נוספת‬‫של‬‫התובע‬‫מהלשכה‬‫ותקרית‬‫שארעה‬‫לאחרונה‬33 ‫במשרדו‬‫של‬‫התובע‬‫בה‬‫נטען‬‫שהוא‬‫היה‬‫מעורב‬.‫כל‬‫זאת‬‫בשער‬‫הראשי‬‫של‬‫העיתון‬.34
 12. 12. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 12‫מתוך‬43 1 51.‫בגוף‬‫העיתון‬‫הובאה‬‫כתבה‬‫שכותרתה‬"‫השעיה‬‫על‬‫תנאי‬‫לדב‬‫הירש‬‫על‬‫סגנון‬‫דיבור‬‫בוטה‬‫ושלוח‬2 ‫רסן‬"‫ותחתיה‬‫כותרת‬‫משנה‬‫בה‬‫מסופר‬‫כי‬‫לפני‬‫ארבע‬‫שנים‬‫דנה‬‫לשכת‬‫עורכי‬‫הדין‬"‫בקובלנה‬‫של‬3 ‫ועדת‬‫האתיקה‬‫הארצית‬‫על‬‫התבטאויותיו‬‫חסרות‬‫הכבוד‬‫של‬‫הירש‬‫כלפי‬‫בית‬‫המשפט‬‫והבריות‬."4 ‫לטענת‬‫התובע‬,‫מדובר‬‫בפרסום‬‫אודות‬‫השעייתו‬‫על‬‫תנאי‬‫שנים‬‫רבות‬‫עובר‬‫לפרסום‬‫הכתבה‬‫והוא‬5 ‫הובא‬‫כחלק‬‫ממסע‬‫רדיפה‬‫של‬‫הנתבעים‬.‫דיווח‬‫אודות‬‫פסק‬‫הדין‬‫ארבע‬‫שנים‬‫לאחר‬‫שניתן‬‫מהווה‬6 ‫פרסום‬‫לשון‬‫הרע‬‫שעה‬‫שאין‬‫אינטרס‬‫ציבורי‬‫בפרסומו‬‫באותה‬‫עת‬.7 8 52.‫בגין‬‫פרסומה‬‫הכתבה‬ ‫של‬4‫אותו‬ ‫לפצות‬ ‫לנתבעים‬ ‫להורות‬ ‫התובע‬ ‫עתר‬ ,‫נפרדים‬ ‫בפרסומים‬ ‫פעמים‬9 ‫של‬ ‫בסך‬06,666₪.10 11 53.‫לטענת‬‫הנתבעים‬,‫מדובר‬‫בפרסום‬‫השעיה‬‫על‬‫תנאי‬‫שהוצאה‬‫נגד‬‫התובע‬‫והיא‬‫אמת‬‫ויש‬‫עניין‬‫ציבורי‬12 ‫בפרסום‬‫לגביה‬.‫בנוסף‬,‫הנתבעים‬‫מדגישים‬‫בסיכומיהם‬‫כי‬‫פסק‬‫הדין‬‫המשמעתי‬‫שניתן‬‫בעניינו‬‫של‬13 ‫התובע‬‫בשנת‬2611‫אינו‬‫כולל‬‫הוראה‬‫בדבר‬‫איסור‬‫פרסום‬‫או‬‫חסיון‬‫ולא‬‫הייתה‬‫מניעה‬‫לפרסם‬‫אותו‬14 ‫במועד‬‫בו‬‫הוא‬‫פורסם‬.‫בנוסף‬,‫הם‬‫מדגישים‬‫כי‬‫בגוף‬‫הכתבה‬‫צוין‬‫שעניינה‬‫של‬‫הכתבה‬‫בקובלנה‬15 ‫מלפני‬‫ארבע‬‫שנים‬‫ועל‬‫כן‬‫מדובר‬‫בדיווח‬‫נכון‬‫על‬‫הליך‬‫משפטי‬‫שהינו‬‫בגדר‬‫פרסום‬‫מותר‬‫אשר‬‫נהנה‬16 ‫מההגנה‬‫שבסעיף‬14(2)‫לחוק‬‫איסור‬‫לשון‬‫הרע‬.‫הנתבעים‬‫מוסיפים‬‫כי‬‫הפרסום‬‫היה‬‫חשוב‬‫נוכח‬17 ‫הרשעתו‬‫של‬‫התובע‬‫בשתי‬‫עבירות‬‫משמעת‬‫נוספות‬‫זמן‬‫קצר‬‫עובר‬‫לפרסום‬‫דנן‬.‫בשל‬‫דפוס‬‫חוזר‬‫של‬18 ‫ביצוע‬‫עבירות‬‫משמעת‬‫בידי‬‫התובע‬‫היה‬‫נכון‬‫מצד‬‫הנתבעים‬‫להזכיר‬‫את‬‫ההרשעה‬‫הקודמת‬‫של‬‫ו‬.19 ‫הנתבעים‬‫מזכירים‬‫כי‬‫התובע‬‫הינו‬‫עו‬"‫ד‬‫במקצועו‬‫וישנו‬‫עניין‬‫לציבור‬‫לדעת‬‫על‬‫הרשעותיו‬‫בפני‬‫בית‬20 ‫הדין‬‫המשמעתי‬.21 22 54.‫עיון‬‫בכותרת‬‫שבעמוד‬‫הראשי‬‫של‬‫העיתון‬‫ובכותרת‬‫הכתבה‬‫בעמוד‬4‫של‬‫העיתון‬‫מלמד‬‫כי‬‫לכאורה‬,23 ‫מדובר‬‫בהשעיה‬‫על‬‫תנאי‬‫שהיא‬‫חדשה‬‫ועדכנית‬‫למועד‬‫הפרסום‬.‫רק‬‫בכותרת‬‫המשנה‬‫בכתבה‬24 ‫שבעמוד‬4‫ובאותיות‬‫קטנות‬‫יותר‬,‫גילו‬‫הנתבעים‬‫כי‬‫ההשעיה‬‫הינה‬‫מלפני‬‫ארבע‬‫שנים‬‫וכי‬‫באותה‬25 ‫עת‬‫התובע‬‫כלל‬‫לא‬‫היה‬‫עורך‬-‫דין‬‫אלא‬‫מתמחה‬.26 27 55.‫בד"נ‬0122‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬‫בע"מ‬ ‫הארץ‬ ‫עתון‬ ‫הוצאת‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬(‫לב‬ ‫פ"ד‬ ,4)442(1022‫נפסק‬ )28 ‫להוציא‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫וייקבע‬ ‫עצמה‬ ‫משל‬ ‫למעמד‬ ‫תזכה‬ ‫הפרסום‬ ‫כותרת‬ ‫שבהם‬ ‫מקרים‬ ‫קיימים‬ ‫כי‬29 '‫בעמ‬ ,‫שם‬ ‫נקבע‬ .‫אחר‬ ‫רושם‬ ‫עולה‬ ‫שמתחתיה‬ ‫מהכתבה‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬433:‫כי‬30 31 "‫מ‬ ‫ניתוח‬ ‫לו‬ ‫מגישים‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫מנתח‬ ‫אינו‬ ‫הרגיל‬ ‫העתון‬ ‫קורא‬‫הרושם‬ ‫אלא‬ ‫דוקדק‬32 ‫מסויים‬ ‫רושם‬ ‫נוצר‬ ‫אם‬ :‫הדברים‬ ‫מסדר‬ ‫מאוד‬ ‫מושפע‬ ‫זה‬ ‫ורושם‬ ,‫הקובע‬ ‫הוא‬ ‫הכללי‬33 ‫על‬ ‫נקלה‬ ‫על‬ ‫יימחק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫כתבה‬ ‫של‬ ‫בתחילתה‬-‫המופיעים‬ ‫אחרים‬ ‫דברים‬ ‫ידי‬34 ‫בהמשכה‬."35
 13. 13. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 13‫מתוך‬43 1 56.‫כך‬‫גם‬‫הביטוי‬"‫לא‬‫למד‬‫איך‬‫מדברים‬,"‫דווקא‬‫משום‬‫שמדובר‬‫בעורך‬-‫דין‬‫במקצוע‬‫ו‬,‫יש‬‫בביטוי‬‫זה‬2 ‫משום‬‫פגיעה‬‫בתובע‬‫באופן‬‫המזלזל‬‫בו‬,‫מבזה‬‫אותו‬‫ויש‬‫לראות‬‫בכך‬‫כלשון‬‫הרע‬.‫כמו‬‫כן‬,‫מדובר‬3 ‫בפרסום‬‫שכבר‬‫בכותרות‬‫שלו‬‫כולל‬‫מידע‬‫מטעה‬‫שנועד‬‫לפגוע‬‫בתובע‬.‫הפרסום‬‫בשער‬‫העיתון‬‫אינו‬4 ‫חוסה‬‫תחת‬‫הגנת‬‫תום‬‫הלב‬‫או‬‫אמת‬‫בפרסום‬.‫אופן‬‫הבאת‬‫הפרסום‬–‫תוך‬‫הדגשת‬‫ההשעיה‬‫ומבלי‬5 ‫לציין‬‫כי‬‫מדובר‬‫במידע‬‫ישן‬–‫מלמד‬‫גם‬‫על‬‫חוסר‬‫תום‬‫הלב‬‫שבו‬.‫זאת‬‫ועוד‬,‫ובקשר‬‫של‬‫הגנת‬‫האמת‬6 ‫בפרסום‬,‫לא‬‫מתקיים‬‫התנאי‬‫של‬‫עניין‬‫לציבור‬,‫שעה‬‫שמדובר‬‫במידע‬‫ישן‬‫מלפני‬‫שנים‬‫עת‬‫התובע‬7 ‫היה‬‫מתמחה‬.‫ויודגש‬‫בהקשר‬‫זה‬,‫כי‬‫לא‬‫מדובר‬‫באיש‬‫ציבור‬‫שלגביו‬‫ניתן‬‫לומר‬‫כי‬‫לציבור‬‫עניין‬‫לדעת‬8 ‫פרטים‬‫לגביו‬‫גם‬‫מעברו‬.‫במקרה‬‫דנן‬‫מדובר‬‫בעורך‬-‫דין‬‫אחד‬‫מבין‬‫עשרות‬‫אלפי‬‫עורכי‬-‫דין‬‫בישראל‬.9 ‫לא‬‫ניתן‬‫לומר‬‫כי‬‫לציבור‬‫יש‬‫עניין‬‫לדעת‬‫אודות‬‫השעיה‬‫מלפני‬‫מספר‬‫שנים‬‫בעודו‬‫מתמחה‬.10 11 57.‫בגין‬‫פרסום‬‫זה‬‫אני‬‫פוסקת‬‫לתובע‬‫פיצוי‬‫בסך‬‫של‬26,666₪.12 13 ‫רביעי‬ ‫פרסום‬-‫מיום‬ ‫פרסום‬21.2.2613‫(להלן‬-"‫הפרסום‬‫הרביעי‬)":14 58.‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫פרסום‬ ‫הוא‬ ‫הרביעי‬ ‫הפרסום‬,‫ו‬ ‫וקשה‬ ‫בעייתי‬‫הינו‬‫לפרסומים‬ ‫ביחס‬ ‫מדרגה‬ ‫עליית‬ ‫בבחינת‬15 ‫בכותרת‬ .‫הקודמים‬‫ה‬‫העיתון‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫בעמוד‬ ‫ראשית‬‫נכתב‬"?‫הירש‬ ‫דב‬ ‫אתה‬ ‫מי‬‫לתמונה‬ ‫בצמוד‬ "16 ‫בעמוד‬ ‫המלאה‬ ‫לכתבה‬ ‫הפניה‬ ‫עם‬ ‫התובע‬ ‫מוזכר‬ ‫בהן‬ ‫משנה‬ ‫כותרות‬ ‫שלוש‬ ‫ותחתיה‬ ,‫התובע‬ ‫של‬1617 !‫הראשון‬ ‫בעמוד‬ ‫בעיתון‬ ‫הראשית‬ ‫בכותרת‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ .‫העיתון‬ ‫של‬18 19 59.‫התובע‬ ‫לפיו‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫של‬ ‫ציטוט‬ ‫הובא‬ ‫הראשונה‬ ‫בכותרת‬‫בפני‬ ‫מתנצל‬ ‫ואני‬ ‫שלי‬ ‫תקלה‬ ‫"הוא‬20 "‫הציבור‬‫מעלליו‬ ‫על‬ ‫אליו‬ ‫הפונים‬ ‫בפני‬ ‫להתנצל‬ ‫מרבה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫האב‬ ‫מפי‬ ‫מצויין‬ ‫הזו‬ ‫הכתבה‬ ‫בתקציר‬ .21 ‫התובע‬ ‫של‬‫בנוסף‬ .,,‫התובע‬ ‫של‬ ‫בחדרו‬ ‫שנערך‬ ‫משטרתי‬ ‫חיפוש‬ ‫שבמהלך‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫מפי‬ ‫מובא‬22 ‫בעמוד‬ ‫המלאה‬ ‫לכתבה‬ ‫ההפניה‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ .‫רישיון‬ ‫ללא‬ ‫אקדח‬ ‫אותר‬16.‫העיתון‬ ‫של‬23 24 61." ‫כותרת‬ ‫עוד‬ ‫מופיעה‬ ‫התובע‬ ‫אבי‬ ‫את‬ ‫המצטטת‬ ‫זו‬ ‫ידיעה‬ ‫לצד‬‫גנוב‬ ‫ורכוש‬ ‫סמים‬ ,‫איומים‬"‫ו‬‫תקציר‬25 " ‫מצוין‬ ‫בה‬ ‫ידיעה‬‫צד‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫שטוען‬ ‫העו"ד‬‫מקרים‬ ‫על‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫בזמנו‬ ‫נידון‬ ,‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫ק‬26 ‫ועוד‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫בנשק‬ ‫שימוש‬ ,‫כגנוב‬ ‫החשוד‬ ‫רכוש‬ ‫החזקת‬ ,‫סמים‬ ‫צריכת‬ ,‫איומים‬ ‫של‬ ‫רבים‬."27 28 61.:‫כותרת‬ ‫עוד‬ ‫מובאת‬ ‫השער‬ ‫בעמוד‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫השלישית‬ ‫בידיעה‬"‫להחזיר‬ ‫חוייב‬‫כספי‬29 "‫לקוחות‬‫בעפולה‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫מסופר‬‫שלו‬ ‫ללקוחה‬ ‫להשיב‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫חייב‬30 " ‫הוא‬ ‫ושאותם‬ ‫שקיבלה‬ ‫פיצויים‬ ‫כספי‬‫לכיסו‬ ‫הכניס‬‫בעמוד‬ ‫המלאה‬ ‫לכתבה‬ ‫ההפניה‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ."3‫של‬31 .‫העיתון‬32 62.‫עמוד‬3‫במלואו‬ ‫הוקדש‬ ‫העיתון‬ ‫של‬‫ל‬‫עמוד‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫בתובע‬ ‫העוסקת‬ ‫כתבה‬16‫הוקדש‬ ‫העיתון‬ ‫של‬33 ‫מובא‬ ‫העמודים‬ ‫בשני‬ .‫הנושא‬ ‫לסיקור‬ ‫במחציתו‬‫ות‬‫הידיע‬ ‫בהרחבה‬.‫בכותרת‬ ‫אשר‬ ‫ות‬34 35
 14. 14. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 14‫מתוך‬43 63.‫בעמוד‬3" ‫שכותרתה‬ ‫שלם‬ ‫עמוד‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫כתבה‬ ‫מופיעה‬‫ללקוחה‬ ‫להשיב‬ ‫חויב‬ ‫מעפולה‬ ‫הירש‬ ‫דב‬ ‫עו"ד‬1 ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫ממנה‬ ‫שנטל‬ ‫כספים‬" ‫הכיתוב‬ ‫עם‬ ‫הירש‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫מופיעה‬ ‫ותחתיה‬ ,".‫הירש‬ ‫עו"ד‬2 ‫אלימות‬‫שבעמוד‬ ‫הכתבה‬ ‫כותרת‬ ."16" ‫הינה‬‫הצי‬ ‫בפני‬ ‫מתנצל‬ ‫'אני‬ :‫הירש‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫אביו‬‫הבן‬ .‫בור‬3 ‫שלי‬ ‫תקלה‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬" ‫לפיה‬ ‫משנה‬ ‫כותרת‬ ,‫ומתחתיה‬ "'‫תלונות‬ ‫מספר‬ ‫הירש‬ ‫דב‬ ‫צבר‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬4 ‫מאסר‬ ,‫בצבא‬ ‫דרגה‬ ‫הורדת‬ ,‫כגנוב‬ ‫החשוד‬ ‫נכס‬ ‫החזקת‬ ,‫מסוכנים‬ ‫סמים‬ ‫החזקת‬ ,‫איומים‬ ‫על‬415 ‫בצבא‬ ‫יום‬" ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מספר‬ ‫האב‬ ‫מצוטט‬ ‫הכתבה‬ ‫בגוף‬ ."‫הינו‬ ‫הזה‬ ‫שהבן‬ ‫למסקנה‬ ‫הגעתי‬6 ‫שאני‬ ,‫תקלה‬‫עליה‬ ‫מצטער‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬‫ולפיה‬ ‫הנתבעים‬ ‫מטעם‬ ‫תוספת‬ ‫ישנה‬ ‫הכתבה‬ ‫בהמשך‬ ."7 ",‫מסוכנים‬ ‫סמים‬ ‫החזקת‬ ,‫איומים‬ ‫על‬ ‫תלונות‬ ‫מספר‬ ‫הירש‬ ‫דב‬ ‫צבר‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫כתבנו‬8 ‫מאסר‬ ,‫בצבא‬ ‫דרגה‬ ‫הורדת‬ ,‫כגנוב‬ ‫החשוד‬ ‫נכס‬ ‫החזקת‬41‫בנו‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫דב‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ..‫בצבא‬ ‫יום‬9 ‫למשפח‬ ‫בושה‬ ‫גורם‬ ‫בהתנהגותו‬‫עקב‬ ‫החלו‬ ‫בבית‬ ‫הצרות‬ ‫כל‬ ‫וכי‬ ,‫בעפולה‬ ‫ומוכרת‬ ‫ותיקה‬ ‫שהיא‬ ,‫ה‬10 ,‫הירש‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫לקוחות‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫כתבנו‬ .‫פירוקה‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫המשפחה‬ ‫בתוך‬ ‫דב‬ ‫שעשה‬ ‫מניפולציות‬11 ‫כי‬ ‫יצוין‬ ...‫מעשיו‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫העיתון‬ ‫למערכת‬ ‫מתקשרים‬ ,‫מהתנהלותו‬ ‫נפגעו‬ ‫שלטענתם‬12 ‫וא‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ‫אהב‬ ‫שלא‬ ,‫הירש‬‫פיסבוק‬ ‫דפי‬ ‫פתח‬ ,‫נגדו‬ ‫שנפסקו‬ ‫הדין‬ ‫פסקי‬ ‫ת‬13 ‫שמאס‬ ‫הציבור‬ .‫לאשורו‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫המביא‬ ,‫העיתון‬ ‫את‬ ‫משמיץ‬ ‫הוא‬ ‫בהם‬14 ‫של‬ ‫ראויה‬ ‫לא‬ ‫התנהגות‬ ‫המשקפת‬ ‫האמיתית‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ,‫ובהשמצות‬ ‫באיומים‬ ,‫בגימיקים‬15 ‫בישראל‬ ‫עו"ד‬."16 17 64.‫לבזות‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫פוגעניים‬ ‫שקרים‬ ‫הנתבעים‬ ‫פרסמו‬ ‫הרביעי‬ ‫הפרסום‬ ‫במסגרת‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬18 ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קבע‬ ‫כבר‬ ‫אביו‬ ‫מפי‬ ‫שהובאו‬ ‫לדברים‬ ‫ביחס‬ ,‫לדבריו‬ .‫בפרנסתו‬ ‫ולפגוע‬ ‫אותו‬ ‫ולהשפיל‬19 ‫תמ"ש‬ ‫של‬ ‫בגדרו‬ ‫משפחה‬ ‫לענייני‬2312-60-13‫הירש‬ '‫נ‬ ‫הירש‬(13.11.2612,‫נכונים‬ ‫אינם‬ ‫כי‬ )20 ‫ומה‬ ‫מעוותים‬‫חויב‬ ‫אביו‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫התובע‬ .‫ומגמתי‬ ‫מסולף‬ ‫באופן‬ ‫אמת‬ ‫חצאי‬ ‫בהציגם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫ווים‬21 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫אותו‬ ‫לפצות‬36,666₪.‫בעיתון‬ ‫פרסומם‬ ‫בגין‬ ‫ולא‬ ‫לעיתונאים‬ ‫הדברים‬ ‫אמירת‬ ‫עצם‬ ‫בגין‬ ,22 ‫באופן‬ ‫מזה‬ ‫גבוה‬ ‫בסכום‬ ‫אותו‬ ‫לפצות‬ ‫עליהם‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫הפרסום‬ ‫בגין‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫הוא‬ ,‫בהתאמה‬23 ‫נוכח‬ ,‫משמעותי‬.‫האב‬ ‫של‬ ‫הבלע‬ ‫דברי‬ ‫את‬ ‫פרסמו‬ ‫בה‬ ‫הרחבה‬ ‫התפוצה‬24 25 65.‫ביצוע‬ ‫בעת‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ,‫הנתבעים‬ ‫לעיון‬ ‫הועבר‬ ‫אשר‬ ,‫שלו‬ ‫הפלילי‬ ‫המרשם‬ ‫בגיליון‬ ‫עיון‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬26 ‫הצבאי‬ ‫שירותו‬ ‫בעת‬ ‫התובע‬ ‫הורשע‬ ‫בגינה‬ ‫העבירה‬ ,‫הפרסום‬‫מן‬ ‫ונמחקה‬ ‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫התיישנה‬27 ‫המרשם‬‫הרש‬ ‫ללא‬ ‫שהסתיימו‬ ‫נוספים‬ ‫אירועים‬ ‫שני‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫לפרסום‬ ‫עובר‬ ‫המרשם‬ ‫מן‬ ‫ונמחקו‬ ‫עה‬28 ‫באירועים‬ ‫מדובר‬ ‫כאילו‬ ‫אלה‬ ‫אירועים‬ ‫לגבי‬ ‫כתבו‬ ‫הנתבעים‬ ,‫המחיקה‬ ‫חרף‬ .‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫לגביהם‬29 ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫התובע‬ .‫המרשם‬ ‫מן‬ ‫מחיקתם‬ ‫עובדת‬ ‫את‬ ‫מסתירים‬ ‫שהם‬ ‫תוך‬ ,‫האחרונה‬ ‫מהעת‬30 ‫סעיף‬ ‫להוראת‬26‫תשמ"א‬ ,‫השבים‬ ‫ותקנות‬ ‫הפלילי‬ ‫המרשם‬ ‫לחוק‬-1021‫ש‬ ‫אדם‬ ,‫הרשעתו‬ ‫נמחקה‬31 ‫הרשעה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ "‫דיברתי‬ ‫"אמת‬ ‫הגנת‬ ‫להוכיח‬ ‫יוכלו‬ ‫לא‬ ‫הנתבעים‬ ‫ולכן‬ ‫הורשע‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ ‫ייחשב‬32 ‫ציבורי‬ ‫אינטרס‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫הפלילי‬ ‫מהמרשם‬ ‫נמחקה‬ ‫שעבירה‬ ‫מעת‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫שנמחקה‬33 .‫ההיפך‬ ‫ואף‬ ‫בפרסומה‬34
 15. 15. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 15‫מתוך‬43 1 66.‫של‬ ‫הכותרת‬ ‫בהצגת‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫מציין‬ ‫החמישי‬ ‫שבעמוד‬ ‫לכתבה‬ ‫ביחס‬‫נכתב‬ ‫הראשי‬ ‫בעמוד‬ ‫זו‬ ‫כתבה‬2 "‫לקוחות‬ ‫כספי‬ ‫להחזיר‬ ‫חויב‬",‫אחת‬ ‫לקוחה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ ‫נדון‬ ‫הדין‬ ‫שבפסק‬ ‫בעוד‬.‫בריבוי‬ ‫השימוש‬3 ,‫בנוסף‬ .‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫מדובר‬ ‫כאילו‬ ‫להציג‬ ‫בניסיון‬ ‫בתובע‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫נועד‬ "‫"לקוחות‬4 ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫לפרסומו‬ ‫עובר‬ ‫שנים‬ ‫שניתן‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫טוען‬‫בידי‬ ‫צוין‬ ‫שהדבר‬ ‫מבלי‬5 ‫הנתבעים‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫התובע‬ .‫בפרסום‬ ‫הציבורי‬ ‫העניין‬ ‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫נחלש‬ ‫הזמן‬ ‫חלוף‬ ‫ובשל‬ ,‫הנתבעים‬6 " ‫במילים‬ ‫הכתבה‬ ‫בגוף‬ ‫משנה‬ ‫בכותרת‬ ‫שימוש‬ ‫עשו‬‫ועושק‬ ‫גזל‬‫בפסק‬ ‫הופיעו‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫שמונחים‬ ‫בעוד‬ "7 ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫הוספו‬ ‫אלה‬ ‫מילים‬ ,‫לטענתו‬ .‫הדין‬‫בייחוס‬ ‫מדובר‬ .‫בו‬8 ‫עשק‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫ולא‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫המהווה‬ ,‫לתובע‬ ‫חמורה‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬9 ‫בגינו‬ ‫הראוי‬ ‫והפיצוי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫מהמדרג‬ ‫חומרה‬ ‫בעל‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ .‫מישהו‬ ‫גזל‬ ‫או‬10 ‫הינו‬26,666₪‫הנתבע‬ ‫על‬ ,‫נפרדים‬ ‫בפרסומים‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬ ‫פרסומו‬ ‫בגין‬ ,‫בהתאמה‬ .‫אותו‬ ‫לפצות‬ ‫ים‬11 ‫של‬ ‫בסך‬236,666₪.12 13 67." ‫הכותרת‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬‫הירש‬ ‫דב‬ ‫אתה‬ ‫מי‬‫של‬ ‫רחבה‬ ‫קשת‬ ‫שיש‬ ‫שעה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגדר‬ ‫איננה‬ "14 ‫כל‬ ‫כי‬ ‫מדגישים‬ ‫הנתבעים‬ .‫כחיובי‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫שמציגות‬ ‫תשובות‬ ‫כולל‬ ,‫זו‬ ‫לשאלה‬ ‫להשיב‬ ‫אפשרויות‬15 ‫ת‬ ‫וכי‬ ,‫התייחסותו‬ ‫את‬ ‫שיעביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לתובע‬ ‫נשלחו‬ ‫הפרסומים‬‫ולפיה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הלקונית‬ ‫גובתו‬16 "‫בדברים‬ ‫מדייק‬ ‫אינו‬ ‫שוב‬ ‫העיתון‬‫אי‬ ‫מהם‬ ‫פירט‬ ‫לא‬ ‫משהתובע‬ .‫כלשונה‬ ,‫הכתבה‬ ‫בגוף‬ ‫הובאה‬ "17 .‫כלל‬ ‫דיוקים‬ ‫אי‬ ‫בה‬ ‫שאין‬ ‫ברור‬ ,‫בכתבה‬ ‫הדיוקים‬18 19 68.‫שהוכחו‬ ‫עובדות‬ ‫כולל‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫טוענים‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫מפי‬ ‫שהובאו‬ ‫לדברים‬ ‫ביחס‬20 ‫שמסר‬ ‫ציטוטים‬ ‫וכן‬ ‫כאמת‬‫אלו‬ ‫דברים‬ ‫בגין‬ ‫חויב‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫שאביו‬ ‫העובדה‬ ‫מן‬ ,‫בנוסף‬ .‫האב‬21 ‫אמנם‬ ‫האב‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫הנתבעים‬ ‫מבקשים‬ ‫משפחה‬ ‫לענייני‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בידי‬ ‫שניתן‬ ‫פס"ד‬ ‫במסגרת‬22 ‫סבור‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הם‬ ‫כן‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איננה‬ ‫דבריו‬ ‫על‬ ‫חזרה‬ ‫כי‬ ‫מוסיפים‬ ‫והם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫אמר‬23 ,‫נוספים‬ ‫מעוולים‬ ‫ישנם‬ ‫כי‬ ‫התובע‬‫הו‬‫א‬‫התביעה‬ ‫במסגרת‬ ‫אלה‬ ‫פרסומים‬ ‫בגין‬ ‫נזקיו‬ ‫על‬ ‫לפיצוי‬ ‫זכה‬24 .‫נוסף‬ ‫פיצוי‬ ‫נזק‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫לפסוק‬ ‫ואין‬ ‫משפחה‬ ‫לענייני‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬25 26 69.‫בגליון‬ ‫מעיון‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫טוענים‬ ‫גנוב‬ ‫ורכוש‬ ‫סמים‬ ,‫איומים‬ ‫בעבירות‬ ‫שעניינו‬ ‫לפרסום‬ ‫ביחס‬27 ‫נאמר‬ ‫לא‬ ,‫לטענתם‬ .‫באמת‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫ההרשעות‬‫הורשע‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫בפרסומים‬28 ‫הם‬ .‫נושאים‬ ‫באותם‬ ‫תלונות‬ ‫מגוון‬ ‫בעניינו‬ ‫הצטברו‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ,‫האמורות‬ ‫בעבירות‬29 ‫הפלילי‬ ‫המרשם‬ ‫מגיליון‬ ‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫נמחקו‬ ‫מהעבירות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫העובדה‬ ‫כי‬ ‫מוסיפים‬30 .‫האמורים‬ ‫ההליכים‬ ‫של‬ ‫וקיומם‬ ‫התלונות‬ ‫הגשת‬ ‫עצם‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫אינה‬ ‫התובע‬ ‫של‬31 71.‫שכולו‬ ‫בפרסום‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫טוענים‬ ‫ללקוחה‬ ‫כספים‬ ‫להחזיר‬ ‫התובע‬ ‫חיוב‬ ‫על‬ ‫לכתבה‬ ‫בנוגע‬32 .‫האמת‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬ ‫חוסה‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫אמת‬33 34
 16. 16. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 16‫מתוך‬43 71.‫בתמ"ש‬ ‫נקבע‬ ‫אכן‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫מפי‬ ‫הדברים‬ ‫לפרסום‬ ‫באשר‬2312-60-13" ‫כי‬‫התנהגות‬ ‫ייחוס‬1 ‫ובמע‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫בתדמיתו‬ ‫מאוד‬ ‫פוגעת‬ ,‫לתובע‬ ‫כזו‬ ‫והתנהלות‬‫הפרסום‬ ;‫סביר‬ ‫אדם‬ ‫בעיני‬ ‫מדו‬2 ‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫לפגוע‬ ‫ומשכך‬ ,‫הרבים‬ ‫בעיני‬ ‫ודמותו‬ ‫מערכו‬ ‫להמעיט‬ ,‫לבזותו‬ ,‫התובע‬ ‫להשפיל‬ ‫עלול‬3 ‫כעו"ד‬ ‫בעיסוקו‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫וגם‬.‫לסיכום‬–‫הוצאת‬ ‫משום‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ,‫לעיתון‬ ‫הנתבע‬ ‫שמסר‬ ‫הדברים‬4 ‫התובע‬ ‫של‬ ‫דיבה‬‫(סעיף‬ "22.)‫הדין‬ ‫לפסק‬ ‫סיפא‬‫לקביע‬ ‫להצטרף‬ ‫אלא‬ ‫לי‬ ‫אין‬. ‫זו‬ ‫ה‬5 6 72.‫לו‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫האמור‬ ‫בפרסום‬ ‫האב‬ ‫של‬ ‫לדבריו‬ ‫ביחס‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬ ‫הוסיף‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫זו‬ ‫קביעה‬ ‫לצד‬7 ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬13‫(סעיף‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬33‫ביחס‬ ‫נקבע‬ ‫כן‬ .)‫הדין‬ ‫לפסק‬8 ‫הנסיבות‬ ‫באחת‬ ‫נעשה‬ ‫שהפרסום‬ ‫הוכיח‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫חזקת‬ ‫לאב‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫לפרסום‬9 ‫המנויות‬‫סעיף‬ ‫של‬ ‫המשנה‬ ‫בסעיפי‬13.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬10 11 73.‫ועל‬ ‫בהסכמה‬ ‫נמחקו‬ ‫משפחה‬ ‫לענייני‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בידי‬ ‫שניתן‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫שכנגד‬ ‫וערעור‬ ‫ערעור‬12 ‫האב‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫את‬ ‫שכוללות‬ ‫הכתבות‬ ‫של‬ ‫להיותן‬ ‫בנוגע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫האמורות‬ ‫קביעותיו‬ ,‫כן‬13 ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בבחינת‬-‫ההליך‬ ‫במסגרת‬ .‫לחלוטות‬ ‫הפכו‬‫בסך‬ ‫אותו‬ ‫לפצות‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫חויב‬ ‫האמור‬14 ‫של‬36,666₪‫בסעיף‬ ,‫שם‬ ‫והדגיש‬ ‫הוסיף‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫הפרסומים‬ ‫בגין‬23‫לפסק‬‫הדין‬,15 ‫כי‬:16 17 "‫התביעה‬‫כאן‬‫נבחנת‬‫במישור‬‫היחסים‬‫בין‬‫התובע‬‫לנתבע‬‫וכך‬‫גם‬'‫יסוד‬‫הפרסום‬'‫קרי‬18 ‫ההתייחסות‬‫בפסק‬‫הדין‬‫הינה‬‫לעניין‬‫הדברים‬‫שמסר‬‫איתן‬‫לעיתונאי‬‫בלבד‬‫ולא‬‫תינתן‬19 ‫התייחסות‬‫לדברי‬‫הכתב‬‫עצמו‬‫ולא‬‫לכל‬‫הכותרות‬‫והניסוחים‬‫מטעם‬‫העיתונאי‬‫עצמו‬.20 ‫שאלת‬‫אחריות‬‫העיתונאי‬,‫אינה‬‫עולה‬‫כאן‬‫כלל‬‫אשר‬‫כאמור‬‫לעיל‬,‫דב‬‫הגיש‬‫נגד‬‫העיתונאי‬21 ‫ואח‬'‫תביעה‬‫בעניין‬‫כתבות‬‫אלה‬[ "‫ההדגשה‬‫במקור‬–‫מ‬.‫ג‬.'‫מ‬.]22 23 74.‫לפיה‬ ‫בטענתו‬ ‫התובע‬ ‫אפוא‬ ‫צודק‬‫לענייני‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫שהתברר‬ ‫ההליך‬ ‫במסגרת‬ ‫זכה‬ ‫לו‬ ‫הפיצוי‬24 ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫שהוספו‬ ‫האמירות‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫אינו‬ ‫והוא‬ ,‫אביו‬ ‫בידי‬ ‫שנאמרו‬ ‫הדברים‬ ‫בגין‬ ‫הינו‬ ‫משפחה‬25 ‫ומטעמם‬,.‫בעניינם‬ ‫התובענה‬ ‫בירור‬ ‫את‬ ‫מאיין‬ ‫ואינו‬26 27 75.‫בעמוד‬ ‫בכתבה‬ ‫שהובאו‬ ‫הדברים‬16" ‫במילים‬ ‫שתחילתו‬ ‫בחלק‬...‫מציין‬ ‫כתבנו‬‫אמירות‬ ‫כוללים‬ "28 ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫הנטענות‬ "‫ה"עובדות‬ ‫לגבי‬ .‫התובע‬ ‫נגד‬ ‫קשות‬–‫ו‬‫נגד‬ ‫הצטברו‬ ‫השנים‬ ‫משך‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫בהן‬29 ‫בצבא‬ ‫דרגה‬ ‫והורדת‬ ‫כגנוב‬ ‫החשוד‬ ‫נכס‬ ‫החזקת‬ ,‫מסוכנים‬ ‫סמים‬ ‫החזקת‬ ,‫איומים‬ ‫על‬ ‫תלונות‬ ‫התובע‬30 –‫התו‬ ‫של‬ ‫הפלילי‬ ‫עברו‬ ‫של‬ ‫והעצמה‬ ‫הגזמה‬ ‫משום‬ ‫בהן‬ ‫ויש‬ ‫אמת‬ ‫שאינן‬ ‫באמירות‬ ‫מדובר‬‫זאת‬ ,‫בע‬31 ,‫בנוסף‬ .‫שלו‬ ‫ההרשעות‬ ‫לגילון‬ ‫לב‬ ‫בשים‬‫עבירות‬ ‫ישנן‬‫ש‬‫לפרסומן‬ ‫עובר‬ ‫מהגיליון‬ ‫ונמחקו‬ ‫התיישנו‬32 ‫האמת‬ ‫הגנת‬ ‫לביסוס‬ ‫עליהן‬ ‫להסתמך‬ ‫רשאים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫והנתבעים‬ ‫זה‬ ‫הליך‬ ‫נשוא‬ ‫הכתבות‬ ‫של‬33 ‫בעמוד‬ ‫בכתבה‬ ‫האמצעית‬ ‫לפסקה‬ ‫ביחס‬ ‫האמור‬ ,‫ויודגש‬ .‫בפרסום‬16‫מת‬‫י‬‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫לפרסום‬ ‫יחס‬34
 17. 17. ‫בעפולה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬11111-90-11'‫ואח‬ ‫שליזנגר‬ '‫נ‬ ‫הירש‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 17‫מתוך‬43 ‫ושלהם‬‫ב‬‫לבד‬,‫אבי‬ ‫של‬ ‫לאמירות‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬‫של‬ ‫ו‬‫"כתבנו‬ ‫במילים‬ ‫המתחילה‬ ‫לפיסקה‬ ‫הכוונה‬ .‫התובע‬1 ."‫מציין‬2 3 76.‫כתבה‬ ‫באותה‬ ‫הנתבעים‬ ‫ציינו‬ ‫עוד‬,‫במילים‬ ‫שמתחילה‬ ‫השלישית‬ ‫בפיסקה‬"‫מציין‬ ‫כתבנו‬",‫כי‬4 ‫הנתבעים‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ‫מעשיו‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫העיתון‬ ‫למערכת‬ ‫מתקשרים‬ ‫ממנו‬ ‫שנפגעו‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫לקוחות‬5 ‫התנהגו‬ ‫משקפת‬ ‫אשר‬ ‫אמיתית‬ ‫תמונה‬ ‫הקוראים‬ ‫בפני‬ ‫להביא‬ ‫דואגים‬‫שהינו‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫ראויה‬ ‫לא‬ ‫ת‬6 ‫עורך‬-,‫בכתבה‬ ‫האמור‬ ‫למרות‬ .‫דין‬‫בהבא‬ ‫וההגזמה‬ ‫ההעצמה‬‫ת‬‫בתופעה‬ ‫היה‬ ‫מדובר‬ ‫כאילו‬ ,‫הדברים‬7 ‫לק‬ ‫של‬‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫אני‬ .‫הטענה‬ ‫נכונות‬ ‫להוכיח‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ,‫ומתלוננים‬ ‫ממורמרים‬ ‫וחות‬8 ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫לנתבעים‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬ ‫וכי‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫בפגיעה‬ ‫מדובר‬9 .‫זה‬ ‫לפרסום‬ ‫ביחס‬ ‫הגנה‬10 11 77.‫אבי‬ ‫כי‬ ‫אוסיף‬‫של‬ ‫ו‬‫הו‬ ‫התובע‬‫זמן‬‫ל‬‫ב‬ ‫העיד‬‫הנתבעים‬ ‫ידי‬.‫ב‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫לב‬ ‫כדי‬ ‫עדותו‬‫אמת‬ ‫טענת‬ ‫סס‬12 ‫השישי‬ ‫לפרסום‬ ‫ביחס‬ ‫גם‬ ‫נכונה‬ ‫זו‬ ‫(אמירה‬ ‫בפרסום‬ ‫האב‬ ‫שציין‬ ‫הדברים‬ ‫אודות‬ ‫בפרסום‬..‫אבי‬ .)‫ו‬13 ‫של‬‫כי‬ ‫אציין‬ .‫בעיתון‬ ‫וצוטטו‬ ‫שאמר‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫בתצהירו‬ ‫חזר‬ ‫התובע‬‫ב‬‫מתואר‬ ‫התצהיר‬ ‫של‬ ‫רובו‬14 ‫שלי‬ ‫באור‬ ‫התובע‬‫ל‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫זה‬ ‫במידע‬ ‫אין‬ .‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫העכורים‬ ‫היחסים‬ ‫עולים‬ ‫וממנו‬ ‫י‬‫היה‬15 ‫לשנות‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫האב‬ ‫של‬ ‫עדותו‬ ,‫הפלילי‬ ‫העבר‬ ‫בדבר‬ ‫לטענות‬ ‫אשר‬ .‫לציבור‬ ‫עניין‬ ‫כל‬ ,‫נכון‬16 .‫אמת‬ ‫דברי‬ ‫שהם‬ ‫בדברים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫האב‬ ‫באמצעות‬ ‫הוכח‬ ‫לא‬ .‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לעיל‬ ‫מקביעתי‬17 ‫בלט‬ ‫אף‬ ‫הדבר‬ .‫לבן‬ ‫האב‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫עכורים‬ ‫ביחסים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫האב‬ ‫מתצהיר‬ ‫כי‬ ‫אוסיף‬ ‫עוד‬18 ‫ב‬‫האב‬ ‫של‬ ‫הטענות‬ ‫יתר‬ .‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬ ‫אותו‬ ‫לחסל‬ ‫רוצה‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫שהודה‬ ‫האב‬ ‫של‬ ‫הנגדית‬ ‫חקירה‬19 ‫המשפחתיים‬ ‫היחסים‬ ‫לעניין‬,‫אמיתיים‬ ‫בדברים‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫המשפטי‬ ‫והסכסוך‬ ‫התביעות‬20 .‫בהם‬ ‫עניין‬ ‫כל‬ ‫לציבור‬ ‫אין‬ ,‫התביעה‬ ‫מושא‬ ‫בפרסומים‬ ‫האב‬ ‫מפי‬ ‫שהובאו‬21 22 78.‫שבעמוד‬ ‫בכתבה‬3‫תיאור‬ ‫באריכות‬ ‫מובא‬‫בת"ק‬ ‫שניתן‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬36322-16-12‫ביום‬23.2.261423 " ‫המשנה‬ ‫כותרת‬ ‫מלבד‬ .‫התובע‬ ‫נגד‬ ‫שהוגשה‬ ‫בתביעה‬‫ועושק‬ ‫גזל‬‫בדיווח‬ ‫מדובר‬ ,‫הכתבה‬ ‫שבגוף‬ "24 ‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫מותר‬ ‫פרסום‬ ‫ושהינו‬ ‫שיפוטית‬ ‫להחלטה‬ ‫בנוגע‬14(2.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬ ‫ואינו‬ ‫לחוק‬ )25 26 79.‫של‬ ‫בסך‬ ‫פיצוי‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬ ‫בגין‬ ‫התובע‬ ‫זכאי‬ ‫לו‬ ‫הפיצוי‬46,666₪‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫אציין‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ .27 ‫והכפשתו‬ ‫התובע‬ ‫בפרטיות‬ ‫הקשה‬ ‫הפגיעה‬ ‫בשל‬ ‫הקודמים‬ ‫מהפרסומים‬ ‫יותר‬ ‫חמור‬ ‫שהוא‬ ‫בפרסום‬28 .‫למקצועי‬ ‫נוסף‬ ,‫אישי‬ ‫באופן‬29 30 ‫חמישי‬ ‫פרסום‬-‫מיום‬ ‫פרסום‬22.2.2613‫(להלן‬-"‫החמישי‬ ‫הפרסום‬)":31 81." ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫בעמוד‬ ‫כותרת‬ ,‫שוב‬ ,‫כולל‬ ‫החמישי‬ ‫הפרסום‬‫כלל‬ ‫לפחד‬ ‫לא‬ ,‫העיקר‬‫ותחתיה‬ "32 " ‫כי‬ ‫נכתב‬‫על‬ ‫לספר‬ ‫וביקשו‬ ,'‫'עובדה‬ ‫עיתון‬ ‫למערכת‬ ‫לאחרונה‬ ‫פנו‬ ‫ומהאזור‬ ‫מעפולה‬ ‫רבים‬ ‫תושבים‬33 ,‫כספים‬ ‫להחזיר‬ ‫סירוב‬ ‫שכללה‬ ,‫להם‬ ‫סיפק‬ ‫מעפולה‬ ‫הירש‬ ‫דב‬ ‫שעו"ד‬ ‫השירותים‬ ‫עם‬ ‫התנסותם‬34

×