ისგ 2011 2012

2,140 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ისგ 2011 2012

 1. 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა moswavlis individualuri saswavlo gegma zogadi informacia Mmoswavle დიმიტრი გიქოშვილი skola ახალციხის 1-ლი საჯარო Kklasi VI-გ dabadebis TariRi 22.04.1999წ. Aasaki 13 წლის mSobeli/meurve ქეთევან გიქოშვილი (დედა) telefoni 558 41 22 67 misamarTi ახალციხის რ-ნი სოფ. ივლიტა isg-s Seqmnis TariRi ოქტომბერი, 2011წ. moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri: მზია ეგიაშვილი X Sexvedris tipi TariRi (moniSneT) sawyisi Sexvedra X Sexvedra saWiroebiT gansazRvruli Sexvedra I, II სემესტრის Bbolos I II saboloo Sexverdra/Sefaseba Page 1 of 14
 2. 2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა isg Sexvedris TariRi: 11. 10. 2011წ. isg – s Sexvedris monawileebi1 mSobeli/meurve 1 დედა saxeli-gvari ქეთევან გიქოშვილი 2 skolis gundi saxeli-gvari sagani 1 damrigebeli მზია ეგიაშვილი ქართული ენა 2 maswavlebeli ფიქრია ნარიმანიშვილი მათემატიკა 3 maswavlebeli მაია კაპანაძე ინგლისური ენა 4 maswavlebeli მეგი ქიმერიძე ბუნება 5 maswavlebeli ნანა ჩილინგარაშვილი მუსიკა 6 maswavlebeli ნათია კომლაძე ისტორია 7 fsiqologi 8 multidisciplinuri gundi saxeli-gvari 1 multidisciplinuri gundis wevri ნინო ნადირაძე 2 multidisciplinuri gundis wevri მაია ქურდაძე 3 multidisciplinuri gundis wevri ქრისტინე ლაზარიშვილი 1 yoveli isg SexvedrisTvis ivseba axali furceli Page 2 of 14
 3. 3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა moswavlis isg-s ganxorcielebaze pasuxismgebeli gundi: mSobeli/meurve 1 დედა saxeli-gvari ქეთევან გიქოშვილი 2 skolis gundi saxeli-gvari 1 damrigebeli მზია ეგიაშვილი 2 maswavlebeli ფიქრია ნარიმანიშვილი 3 maswavlebeli მაია კაპანაძე 4 maswavlebeli მეგი ქიმერიძე 5 maswavlebeli ნანა ჩილინგარაშვილი 6 fsiqologi ნათია კომლაძე 7 8 multidisciplinuri gundi saxeli-gvari 1 multidisciplinuri gundis wevri ნინო ნადირაძე 2 multidisciplinuri gundis wevri მაია ქურდაძე 3 multidisciplinuri gundis wevri ქრისტინე ლაზარიშვილი mSoblis prioriteti da interesi .ისწავლოს ქართული წერა- კითხვა maswavleblis survili ისწავლოს ქართული ანბანი; ისწავლოს მარტივი ტექსტის წაკითხვა. Page 3 of 14
 4. 4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა Sefasebis Sedegebi sfero Zlieri mxareebi susti mxareebi მარჯვენა ხელით წარმატებით იწერს ანბანის ასოებს (მექანიკურად), აერთებს წერტილებს სწორ ხაზზე ჰორიზონტალურადაც და ვერტიკალურადაც. ვერ ისწავლა ასოების ამოცნობა, ვერ წერს თავის სახელსა და გვარს, ვერ წერს კარნახით, ვერ წერს შემდეგ ასოებს: ჭ, ჟ, ჰ, ჯ, ტ kiTxva შეუძლია შესაბამისი სურათის აღწერა მასწავლებლის დახმარებით. ვერ ცნობს ანბანის ვერცერთ ასოს, ვერ პოულობს დასახელებულ ასოებს ანბანში, შესაბამისად კითხვაც არ იცის. ამბობს თავის სახელსა და გვარს, იცის თავისი თანაკლასელების სახელები და გვარები, შეუძლია ზეპირად წაიკითხოს მარტივი ლექსი მასწავლებლის დახმარებით. ვერ ყვება მარტივ ტექსტს, ვერ სცემს კითხვებზე პასუხს მოცემული მარტივი ტექსტიდან, ვერ ასახელებს პერსონაჟებს. SemecnebiTi unarebi (yuradReba, mexsiereba, aRqma) პოულობს ორ მსგავს ნახატს შორის განსხვავებულ დეტალებს; აქვს მხედველობითი აღქმა- დაიმახსოვრებს მოცემულ საგანს მოცემულ სიტუაციაში; emociuri ემოციური და თბილი ბავშვია, მგრძნობიარეა, სიცილის დროს იცინის, ტირილის დროს ტირის. შენიშვნებს იღებს შესაბამისად. ნახევრად გადაფარებული რეალური საგნების ამოცნობა არ შეუძლია ანუ არ აქვს აღქმის უნარი; დახატული დაუსრულებელი ფიგურების დასრულება არ შეუძლია; არ აქვს ტაქტილური აღქმა-თვალდახუჭულს ხელში ნივთი რომ დავაჭერინო, ვერ გამოიცნობს; არ აქვს ფერების აღქმა; ყურადღება გაფანტული აქვს. 4 akademiuri unarebi: wera Txroba angariSi sfero Page 4 of 14
 5. 5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა komunikaciis unari კომუნიკაბელურია, უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა. უჭირს მეტყველება. გაუგებარ ბგერებს წარმოთქვამს. საგაკვეთილო პროცესში ვერ ერთვება. . msxvili motoruli unarebi გადაადგილებისას დახმარება არ სჭირდება. უჭირს სწრაფი სიარული. ცალ ფეხს მიათრევს სიარულისას. natifi motoruli unarebi ძნელად, მაგრამ შეუძლია მაკრატლის ხმარება; მაცხენა ხელი ნაკლებად განვითარებული აქვს. უჭირს პასტის ხელში დაკავება. qceva/yofaqceva მშვიდია, თანაკლასელებთან კარგი ურთიერთობა აქვს, იცავს სკოლის შინაგანაწესს, კლასის ქცევის წესებს. შენიშვნას მიიღებს და ბოდიშსაც მოიხდის. უყურადღებოდ ზის გაკვეთილზე, შეიძლება რაღაცა გაუცნობიერებლად წამოიძახოს. ავიწყდება სასკოლო ნივთები. ena/metyveleba funqciuri unarCvevebi გააჩნია ტუალეტისა და თვით მოვლის უნარ-ჩვევები, იცავს ჰიგიენის წესებს. saganmanaTleblo garemos resursi barieri სკოლა, კლასი. Page 5 of 14
 6. 6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა individualuri saswavlo gegma 2011-2012 სასწავლო წელი I-II სემესტრი grZelvadiani mizani/ebi: მოსწავლე გამოავლენს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს ( ე ს გ ქართ. VI.1.) moklevadiani mizani 1 შეძლოს გამარტივებული ტექსტის მოსმენა; 2 შეძლოს მარტივ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოსმენილი ტექსტის მიხედვით; 3 TariRi შეძლოს მოსმენილი მოცემული ტექსტის გადმოცემა-თხრობა; 4 Page 6 of 14
 7. 7. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა individualuri saswavlo gegma2 I-II სემესტრი 2011-2012 საწ. წელი grZelvadiani mizani: მოსწავლე გამოავლენს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს ( ე ს გ ქართ. VI.1.) moklevadiani mizani/ebi: 1. შეძლოს გამარტივებული ტექსტის მოსმენა; 2. შეძლოს მარტივ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოსმენილი ტექსტის მიხედვით; 3. შეძლოს მოსმენილი მოცემული ტექსტის გადმოცემა-თხრობა; miznis Sesabamisi aqtivobebi 1 masala sad sruldeba aqtivoba (klasi, resurs oTaxi) კლასში მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი; masalis momzadebaze pasuxismgebeli piri (mSobeli, pedagigi, skolis fsiqologi da sxva.) aqtivobis ganxorcielebaze pasuxismgebeli piri ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 2 გავაფერადებინო სურათები მოცემული ტექსტიდან; 2 es furceli SesaZlebelia gadamravldes, Tuki dasaxulia erTze meti moklevadiani mizani Page 7 of 14
 8. 8. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 3 ვაპასუხებინო მარტივ კითხვებზე მოცემული ტექსტიდან; 4 მომითხროს პატარა მარტივი ეპიზოდი მოცემული ტექსტიდან; 5 Page 8 of 14
 9. 9. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 3individualuri ganmxorcielebeli: mizani: saswavlo gegmis monitoringi ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მოსწავლე გამოავლენს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს moklevadiani miznebi 1 xuTSabaTi paraskevi ვაპასუხებინო მარტივ კითხვებზე მოცემული ტექსტიდან; 4 oTxSabaTi გავაფერადებინო სურათები მოცემული ტექსტიდან; 3 samSabaTi მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი; 2 orSabaTi მომითხროს პატარა მარტივი ეპიზოდი მოცემული ტექსტიდან; Page 9 of 14
 10. 10. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 5 Page 10 of 14
 11. 11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 4 individualuri ganmxorcielebeli: მიზანი: saswavlo თემატური gegmა ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მოსწავლე გამოავლენს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს მასალა:თავი I ამეტყველებული ბუნება 27 აკად.სთ. 15,16,19-23,26-30 seqt. 3,4,6,7,10-14,17-21,24 ოქტ. 1) ვაჟა ფშაველას ,,ქუჩი” 2) რევაზ ინანიშვილის ,,ნეკერჩხლის წითელი ფოთოლი” 3) ანა კალანდაძის ,,თუთა” თავი II და მე ვიგონებ... 30 აკად.სთ. 25, 27,28,31 oqt. 1, 2-4,7-11,14,15, 17,18, 21,22,24,25,28-30 noemb. 1,2,5,-8 დეკ. 1) ნოდარ დუმბაძე ,,ხაზარულა” 2) გიორგი ლეონიძე ,,ჩვენი ჭერამი” 3) ალექსანდრე ყაზბეგი ,,ნამწყემსარის მოგონებანი” თავი III სიბრძნე სიცრუისა . 21 აკად. სთ. 9,12,13,15,16,19-23 dek. 16-18,20,23,24,26,27,30,31 ianv. 1თებ. 1) ,,მთიელი და კაკლის ხე” 2) ,,აქლემი და ვირი” 3) ,,მეფე და ავსიტყვა” miRwevaze muSaoben Page 11 of 14
 12. 12. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 4) ,,უსამართლო შირვანშაჰი” თავი V სიცილი გადამდებიაო! 2,3,6-10,13-17, 20,21,23,24,27,28,29Teberv. 30 აკად. სთ. 1,2,5,6,7,9,12-16 მარტი. 1) ბარონ მიუნჰაუზენის თავგადასავალი (რუდოლფ ერიხ რასპე) 2) ობოლი და ქოსამატყუარა (ზღაპარი) 3) უწინდელი ცხენები რაღა იქმნენო (ხალხური) თავი VI ხალხური სიტყვიერება 27 აკად. სთ. 19,20,22,23,26-28,29-31marti2-6,7,9,12--16,19,20,23,26,27აპრ 1) მიწა თავისას მოითხოვს (ზღაპარი) 2) საბრალო დედაბრისასა (ხალხური) 3) ეთერი (ზღაპარი) თავი VII ვაჟა ფშაველას სამყაროში 30 აკად. სთ. 30აპრ.1-4, 7,8,10,11,14,15,16, 17,18,21,22,24,25,28-31 maisi 1,4-8, 11-15 ivnisi 1)შვლის ნუკრის ნაამბობი 2)ხმელი წიფელი Page 12 of 14
 13. 13. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა Page 13 of 14
 14. 14. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა Page 14 of 14

×