ისგ 2013 2014

1,151 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ისგ 2013 2014

 1. 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა moswavlis individualuri saswavlo gegma zogadi informacia Mmoswavle დიმიტრი გიქოშვილი skola ახალციხის 1-ლი საჯარო Kklasi VIII-გ dabadebis TariRi 22.04.1999წ. Aasaki 15 წლის mSobeli/meurve ქეთევან გიქოშვილი (დედა) telefoni 558 41 22 67 misamarTi ახალციხის რ-ნი სოფ. ივლიტა isg-s Seqmnis TariRi ოქტომბერი, 2013წ. moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri: მზია ეგიაშვილი X Sexvedris tipi TariRi (moniSneT) sawyisi Sexvedra X Sexvedra saWiroebiT gansazRvruli Sexvedra I, II სემესტრის Bbolos I II saboloo Sexverdra/Sefaseba Page 1 of 15
 2. 2. isg Sexvedris TariRi: 8. 10. 2013წ. isg – s Sexvedris monawileebi1 mSobeli/meurve 1 დედა saxeli-gvari ქეთევან გიქოშვილი 2 skolis gundi saxeli-gvari sagani 1 damrigebeli მაია ნუცუბიძე ბუნება 2 maswavlebeli მზია ეგიაშვილი ქართული ენა 3 maswavlebeli მაია კაპანაძე ინგლისური ენა 4 maswavlebeli მარინა მამუკაშვილი მათემატიკა 5 maswavlebeli ნანა ჩილინგარაშვილი მუსიკა 6 maswavlebeli ნინო ნადირაძე ისტორია 7 fsiqologi 8 multidisciplinuri gundi saxeli-gvari 1 multidisciplinuri gundis wevri ნინო ნადირაძე 2 multidisciplinuri gundis wevri მაია ქურდაძე 3 multidisciplinuri gundis wevri ქრისტინე ლაზარიშვილი 1 yoveli isg SexvedrisTvis ivseba axali furceli
 3. 3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა moswavlis isg-s ganxorcielebaze pasuxismgebeli gundi: mSobeli/meurve 1 დედა saxeli-gvari ქეთევან გიქოშვილი 2 skolis gundi saxeli-gvari 1 damrigebeli მაია ნუცუბიძე 2 maswavlebeli მზია ეგიაშვილი 3 maswavlebeli მაია კაპანაძე 4 maswavlebeli მარინა მამუკაშვილი 5 maswavlebeli ნანა ჩილინგარაშვილი 6 fsiqologi 7 8 multidisciplinuri gundi saxeli-gvari 1 multidisciplinuri gundis wevri ნინო ნადირაძე 2 multidisciplinuri gundis wevri მაია ქურდაძე 3 multidisciplinuri gundis wevri ქრისტინე ლაზარიშვილი mSoblis prioriteti da interesi .ისწავლოს ქართული წერა- კითხვა maswavleblis survili ისწავლოს ქართული ანბანი; ისწავლოს მარტივი ტექსტის წაკითხვა. იmetyvelos gamarTulad; azri gadmoscems logikurad. Page 3 of 15
 4. 4. Sefasebis Sedegebi sfero Zlieri mxareebi susti mxareebi მარჯვენა ხელით წარმატებით იწერს ანბანის ასოებს (მექანიკურად), აერთებს წერტილებს სწორ ხაზზე ჰორიზონტალურადაც და ვერტიკალურადაც. ვერ ისწავლა ასოების ამოცნობა, ვერ წერს თავის სახელსა და გვარს, ვერ წერს კარნახით, ვერ წერს შემდეგ ასოებს: ჭ, ჟ, ჰ, ჯ, ტ kiTxva შეუძლია შესაბამისი სურათის აღწერა მასწავლებლის დახმარებით. გარდა ა, ი და თ ბგერებისა ვერ ცნობს ანბანის ვერცერთ ასოს, ვერ პოულობს დასახელებულ ასოებს ანბანში, შესაბამისად კითხვაც არ იცის. ამბობს თავის სახელსა და გვარს, იცის თავისი თანაკლასელების სახელები და გვარები, შეუძლია ზეპირად წაიკითხოს მარტივი ლექსი,მოყვეს მარტივი ტექსტი მასწავლებლის დახმარებით. ვერ სცემს კითხვებზე პასუხს მოცემული მარტივი ტექსტიდან, ვერ ასახელებს პერსონაჟებს. SemecnebiTi unarebi (yuradReba, mexsiereba, aRqma) პოულობს ორ მსგავს ნახატს შორის განსხვავებულ დეტალებს; აქვს მხედველობითი აღქმა- დაიმახსოვრებს მოცემულ საგანს მოცემულ სიტუაციაში; აქვს ფერების აღქმა; emociuri ემოციური და თბილი ბავშვია, მგრძნობიარეა, სიცილის დროს იცინის, ტირილის დროს ტირის. შენიშვნებს იღებს შესაბამისად. ნახევრად გადაფარებული რეალური საგნების ამოცნობა არ შეუძლია ანუ არ აქვს აღქმის უნარი; დახატული დაუსრულებელი ფიგურების დასრულება არ შეუძლია; არ აქვს ტაქტილური აღქმა-თვალდახუჭულს ხელში ნივთი რომ დავაჭერინო, ვერ გამოიცნობს; ყურადღება გაფანტული აქვს. გაკვეთილზე უადგილოდ შეიძლება წამოიყვიროს ან გაიცინოს akademiuri unarebi: wera Txroba angariSi sfero
 5. 5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა komunikaciis unari კომუნიკაბელურია, უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა. უჭირს მეტყველება. გაუგებარ ბგერებს წარმოთქვამს. საგაკვეთილო პროცესში ვერ ერთვება. . msxvili motoruli unarebi გადაადგილებისას დახმარება არ სჭირდება. უჭირს სწრაფი სიარული. ცალ ფეხს მიათრევს სიარულისას. natifi motoruli unarebi ძნელად, მაგრამ შეუძლია მაკრატლის ხმარება; მაცხენა ხელი ნაკლებად განვითარებული აქვს. უჭირს პასტის ხელში დაკავება. qceva/yofaqceva მშვიდია, თანაკლასელებთან კარგი ურთიერთობა აქვს, იცავს სკოლის შინაგანაწესს, კლასის ქცევის წესებს. შენიშვნას მიიღებს და ბოდიშსაც მოიხდის. უყურადღებოდ ზის გაკვეთილზე, შეიძლება რაღაცა გაუცნობიერებლად წამოიძახოს. ავიწყდება სასკოლო ნივთები. ena/metyveleba funqciuri unarCvevebi გააჩნია ტუალეტისა და თვით მოვლის უნარ-ჩვევები, იცავს ჰიგიენის წესებს. saganmanaTleblo garemos resursi barieri სკოლა, კლასი. Page 5 of 15
 6. 6. individualuri saswavlo gegma 2013-2014 სასწავლო წელი I-II სემესტრი grZelvadiani mizani: Eesg qarT.IV.1. moswavle ადეკვატურად აღიქვამს sxvadasxva სახის teqsts და გადმოსცემს მათს შინაარსს.(zepirmetyveleba) Eesg qarT. IV.2. moswavle gamoxatavs sakuTar damokidebulebas mxatvruli nawarmoebis mimarT (zepirmetyveleba) Eesg qarT. I.9. moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera ) moklevadiani mizani 1 2 3 სამეტყველო ვითარებაში მოიძიებს და იყენებს აზრის გამოთქმისათვის აუცილებელ ლექსიკურ და გრამატიკულ საშუალებებს; შეუძლია ნაბეჭდი/დაფაზე ნაწერი ტექსტის სწორად გადაწერა; სვამს კითხვებს აზრის დასაზუსტებლად და უკეთ გასააზრებლად; ცდილობს დაწეროს სიტყვები ასოების გამორჩენისა და ზედმეტი ჩანართების გარეშე; ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირი, რიცხვი, დრო) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ. სწორად განსაზღვრავს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას, ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...) TariRi I სემესტრი II სემესტრი II სემესტრი II სემესტრი 4 ასახელებს მოსმენილი ტექსტიდან ესთეტიკურად ღირებულ ადგილებს.
 7. 7. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა individualuri saswavlo gegma2 I-II სემესტრი 2013-2014 საწ. წელი grZelvadiani mizani: Eesg qarT.IV.1. moswavle ადეკვატურად აღიქვამს sxvadasxva სახის teqsts და გადმოსცემს მათს შინაარსს.(zepirmetyveleba) Eesg qarT. IV.2. moswavle gamoxatavs sakuTar damokidebulebas mxatvruli nawarmoebis mimarT (zepirmetyveleba) Eesg qarT. I.9. moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera ) moklevadiani mizani/ebi: 1. 2. 3. სამეტყველო ვითარებაში მოიძიებს და იყენებს აზრის გამოთქმისათვის აუცილებელ ლექსიკურ და გრამატიკულ საშუალებებს; მოსწავლე სწორი მოძრაობით წერს ანბანის ასოებს, შესაბამისი მიმართულებით იცავს პროპორციებს; სვამს კითხვებს აზრის დასაზუსტებლად და უკეთ გასააზრებლად; ცდილობს დაწეროს სიტყვები ასოების გამორჩენისა და ზედმეტი ჩანართების გარეშე; ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირი, რიცხვი, დრო) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ. სწორად განსაზღვრავს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას, ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...) შეუძლია ნაბეჭდი/დაფაზე ნაწერი ტექსტის სწორად გადაწერა; miznis Sesabamisi aqtivobebi 1 მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი; მატრიცის გამოყენებით ვაწერინებ ასოებს (სათითაოდ, რამდენსაც აითვისებს) 2 masala sad sruldeba aqtivoba (klasi, resurs oTaxi) კლასში masalis momzadebaze pasuxismgebeli piri (mSobeli, pedagigi, skolis fsiqologi da sxva.) aqtivobis ganxorcielebaze pasuxismgebeli piri ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი es furceli SesaZlebelia gadamravldes, Tuki dasaxulia erTze meti moklevadiani mizani Page 7 of 15
 8. 8. 2 გავაფერადებინო სურათები მოცემული ტექსტიდან; მოძებნის სიტყვებში მოცემულ ასოებს. კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 3 ვაპასუხებინო მარტივ კითხვებზე მოცემული ტექსტიდან; დამოუკიდებლად გამოწერს მოცემულ ასოებს. კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 4 მომითხროს პატარა მარტივი ეპიზოდი მოცემული ტექსტიდან; დაფაზე დაწერილი ასოს თითით წაშლა და მტვრიან დაფაზე კვლავ გამოსახვა. კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 5 საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით; წიგნში, კლასში გაკრული პლაკატებიდან მოძებნოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; მოიგონოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი
 9. 9. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 3individualuri ganmxorcielebeli: saswavlo gegmis monitoringi ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი mizani: Eesg qarT.IV.1. moswavle ადეკვატურად აღიქვამს sxvadasxva სახის teqsts და გადმოსცემს მათს შინაარსს.(zepirmetyveleba) Eesg qarT. IV.2. moswavle gamoxatavs sakuTar damokidebulebas mxatvruli nawarmoebis mimarT (zepirmetyveleba) Eesg qarT. I.9. moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera) შეფასების ფურცელი სკოლა: ახალციხის 1-ლი საჯარო საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა კლასი: VIII-გ მასწავლებლის სახელი და გვარი: მზია ეგიაშვილი მოსწავლის სახელი და გვარი: დიმიტრი გიქოშვილი Page 9 of 15
 10. 10. # 1 მოკლევადიან მიზანთან შესაბამისი აქტივობები მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი; მატრიცის გამოყენებით ვაწერინებ ასოებს (სათითაოდ, რამდენსაც აითვისებს) 2 გავაფერადებინო სურათები მოცემული ტექსტიდან; მოძებნის სიტყვებში მოცემულ ასოებს. 3 ვაპასუხებინო მარტივ კითხვებზე მოცემული ტექსტიდან; დამოუკიდებლად გამოწერს მოცემულ ასოებს. 4 მომითხროს პატარა მარტივი ეპიზოდი მოცემული ტექსტიდან; დაფაზე დაწერილი ასოს თითით წაშლა და მტვრიან დაფაზე კვლავ გამოსახვა. 5 საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით; წიგნში, კლასში გაკრული პლაკატებიდან მოძებნოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; მოიგონოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; 2.10 3.10 4.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 15.10 16.10 17.10 18.10
 11. 11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 4.11 5.11 6.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 18.11 19.11 20.11 21.11 1 2 3 4 5 7.11 8.11 1 2 3 4 5 22.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 9.12 1 2 3 4 5 10.12 11.12 12.12. 13.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 23.12 24.12 21.01 1 2 3 4 5 22.01 23.01 24.01 25.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 4.02 5.02 6.02 1 2 3 4 Page 11 of 15
 12. 12. 5 7.02 8.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 1 2 3 4 5 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 4.03 5.03 6.03 7.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 1.04 4.04 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.04 3.04 5.04 8.04 10.04 11.04 12.04 15.04 16.04 17.04 1 2 3 4 5 18.04 19.04 22.04 1 2 3 23.04 24.04 25.04 26.04 29.04 30.04 1.05 7.05 8.05
 13. 13. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 4 5 10.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 3.06 1 2 3 4 5 4.06 5.06 6.06 7.06 10.06 11.06 12.06 1 2 3 4 5 4 individualuri ganmxorcielebeli: saswavlo თემატური gegmა ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მიზანი: moswavle mosmeniT ganasxvavebs sxvadasxva tipis teqstebs enobriv –gramatikuli struqturis mixedviT; (zepirmetyveleba) moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera) მასალა: დ ა ნ ა რ თ ი 1. miRwevaze muSaoben Page 13 of 15
 14. 14. პარაგრაფი 1. 2. 3. 4. 5. 6. მიზანი მე ვარ ადამიანი ტექსტი მხატვ.ნაწარმოების თემაზე მუშაობა ენობრივი მასალა სასწ . დროის ხანგრძლივობა ფერების აღმნიშვნელი 9 აკადემ.სთ. ლექსიკა 18,19,20,23,24,25,26, 27,30 სექტ. ნიკო ლორთქიფანიძე ,,დადიანის ასული და მათხოვარი” ბალადა ხალხური ,,ლექსი ვეფხისა დიალექტური ლექსიკა; 9 აკადემ.სთ. ადამიანურ სიტყვიერების და მოყმისა”, ძველებური 1,2, 3,4,7,8,9,10,11 თანაგრძნობაზე ნიმუშის კითხვის მრავლობითი. ოქტომბ. სტრატეგიის გაცნობა; პირისპირ ნოველის რევაზ წინა ვითარების 10 აკადემ.სთ. მახასიათებლების ინანიშვილისახელები; სხვათა 11,12,15,18,19,21,22,23, გაცნობა ,,წიგნი”, სიტყვა 24,25 ოქტომბ. ,,პატარა ბიჭი გოლგოთაზე” დიალოგი და დიალოგისა და დავით ფრაზეოლოგიზმე-ბი; 15 აკადემ.სთ. მონოლოგი მონოლოგის კლდიაშვილი ფუძემონაცვლე ზმნები 28,29,30,31 ოქტომბ. მხატვრ. ,,დარისპანის 1,4,5,6,7,8,11,12, დანიშნულების გასაჭირი’ 13,14,15 ნოემბ. გაცნობა როგორ სწავლობდა მწერალი ადამიანების სიყვარულს საიდან მოდის სილამაზე? ავტობიოგრაფიული ნაწარმოების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა; ლირიკულ გადახვევა-ზე დავით კლდიაშვილი,,ჩემი ცხოვრების გზაზე” გიორგი ლეონიძე ესგ-ს შესაბამისი შედეგები VIII.1,5,9,10 11,12,13 VIII.1,5,9,10 11,12,13 VIII.1,5,9,10 11,12,13 VIII.1,2,5,6,7,8,9,10 11,12,13 საკუთარი სახელები; 10 აკადემ.სთ. უცხო ენის გავლენა- 18,19,20,21,22,25,26,27, კალკი 28,29 ნოემბ. VIII.1,5,9,10 11,12,13 რთულ წარმოება VIII. 1,5,9,11, 12,13 სიტყვათა 12 აკადემ.სთ. მწერლის 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13
 15. 15. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 7. 8. 9. დაკვირვება მოთხრობაში როგორ იქმნება ნაწარმოების მხატვრული შექმნის, წერის ნაწარმოები პროცესის გააზრება ლიტერატურული ორი ნაწარმოების პარალელები შედა რებაშეპირისპირება როგორ იქცა ნამ- მხატვრული გამონადვილი ამბავი გონის ფუნქციაზე ნოველის დაკვირვება სიუჟეტად ,,მარიტა” ენაში მიხეილ ჯავახიშვილის ,,ეშმაკის ქვა” ვაჟა ფშაველა,,ამოდის, ნათდება!” ხმარებიდან სიტყვები რევაზ ინანიშვილი,,ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე?” 10 სიბრძნის სახარების იგავების სახარებიდან: გაკვეთილები გაცნობა დამარხული ტალანტისა და უძღები ძის იგავები 11 რაც მტრობას დაუ იუმორისტული ნოდარ დუმბაძე ნგრევია ხერხების გაცნობა ,,ბოშები” და გამოყენება 12 ისტორიული დაკვირვება თუ აკაკი მოთხრობა როგორ ერწყმის წერეთელიერთმანეთს ,,ბაში-აჩუკი” ისტ.სინამდვილე და მხატვ.გამონაგონი 16,17 დეკემბერი გასული 10 აკადემ.სთ. VIII. 1,5,6,7,8,9, 18,19,20დეკემბ. 20,21, 10,11,12,13 22,23,24,27,28,29იანვ. დიალექტური ლექსიკა 10 აკადემ.სთ. VIII. 1,5,9,11, 12,13 30,31იანვ. 3,4,5,6,7,10, 11,12,თებერვ. რთული სიტყვები ზედსართავ სახელ თა მხატვრული დანიშნულება 12 აკადემ.სთ. 13,14,17,18,19,20,21,24, 25,26,27,28 თებერვ. ძველი ქართ. ენის 14 აკადემ.სთ. ზოგიერთი 4,5,6,7,10,11,12,13,14, თავისებურებების 17,18,19,20,21 მარტი გაცნობა; ტმესი. VIII. 1,5,7,9,10,11, 12,13 VIII.1,5,9,10,11,12,13 ურთიერთსაპირისპირო 23 აკადემ.სთ. VIII.1,5,9,10,11,12,13 დამოკიდებულების 24,25,26,27,28,31მარტი გამომხატველი ზმნები 1,2,3,4,7,8,10,11,14,15, 16,23,24,25,28,29,30აპრ 29 აკადემ.სთ. VIII.1,5,6,7,8,9,12,13 1,2,5-8,13-16,19-23, 27-30 მაისი, 2-6,9-13 ივნისი Page 15 of 15

×