Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ინტეგრ.გაკ.გეგმა (ქართ.-მათემატიკა)

2,870 views

Published on

გეგმა

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ინტეგრ.გაკ.გეგმა (ქართ.-მათემატიკა)

  1. 1. ინტეგრირებული გაკვეთილი (გეგმა) 1. ინტეგრირებული საგნები და პედაგოგები ქართული ლიტერატურა-მზია ეგიაშვილი, მათემატიკა-მაკა ჯანაშვილი, ხელოვნება-ვერიკო ნოზაძე, მუსიკა- ეკა ხვედელიძე, ცეკვა- ლევან ქიმერიძე 2. გაკვეთილის თემა ,,ვეფხისტყაოსნის” სამყაროში 3. სწავლების საფეხური და კლასი დაწყებითი VI -ბ 4. მოსწავლეთა რაოდენობა 27 5. მოსწავლეთა საჭიროებები ინფორმაციისა და ცნებების კონცეპტუალური გაგება; ცოდნის გამოყენების სტრატეგიები და პროცესები; კონკრეტული ინფორმაციისა თუ სტრატეგიის მნიშვნელობისა და დანიშნულების შესახებ წარმოდგენა; კონკრეტულ საქმიანობასა თუ პროცესში ჩართვის სურვილი და შინაგანი მოტივაცია; 6. გაკვეთილის მიზანი და განსავითარებელი უნარები ქართული ლიტერატურა: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა- პერსონაჟების თეატრალიზებული პორტრეტების შექმნა; როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა- ინტერპრეტაცია; ტექსტთან შემოქმედებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; არსებული ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება; მათემატიკა: • ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო ცოდნის გადაცემა და ამ ცოდნის გამოყენების უნარის განვითარება “როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობის„ მაგალითზე- მუსიკა და ცეკვა: ტექსტთან შესაბამისი სიმღერისა და ცეკვის დადგმა. ხელოვნება: მოსწავლეების მიერ ,,ვეფხისტყაოსნის” ილუსტრაციების შექმნა და პრეზენტაციები. განსავითარებელი უნარები:  ლიტერატურული პერსონაჟების მეტყველებისა და მოქმედების თეატრალიზებულად წარმოჩენის უნარი;  კომუნიკაციური, ენობრივი და შემოქმედებითი უნარები;  თვალსაჩინოებების შექმნა და გამოყენება;  ჯგუფში მუშაობა- თანამშრომლობა;  პრეზენტაციისას- ორატორობის უნარ-ჩვევები;  თვითშეფასება, ურთიერთშეფასება. • ამოცანის შინაარსის აღქმა, ამოცანის მონაცემებისა და საძიებელი სიდიდეების გააზრება-გამიჯვნა; • მათემატიკის ადგილისა და მნიშვნელობის შეფასება სხვადასხვა დისციპლინებში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში და ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროებში;
  2. 2. 7. ე ს გ-ით მისაღწევი შედეგები/ინდიკატორები ქართ. VI. 1. მოსწავლეს აქვს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცე- მისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.  საუბრობს ნათლად და გარკვევით და პრეზენტაციისას გააზრებულად იყენებს შესაბამის არავერბალურ საშუალებებს;  გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ ფაქტისადმი;  განარჩევს სიტყვის შინაარსობრივ მრავალფეროვნებას და სათანადოდ იყენებს მას მეტყველების დროს; ქარ. VI. 12. მოსწავლეს შეუძლია მედიატექსტების გაანალიზება; აქვს მულტიმედია ტექსტებზე მუშაობის საწყისი უნარ- ჩვევები.  უდარებს წაკითხულ ნაწარმოებს მის ეკრანიზებულ და თეატრალიზებულ ვერსიებს;  ქმნის მისთვის საინტერესო პერსონაჟის წარმოსახვით პორტრეტს;  წარმოიდგენს და განასახიერებს წაკითხული ან მოსმენილი ტექსტის ამსახველ სცენას წარმოსახვითი ფილმისათვის/მულტფილმისათვის სარეჟისორო სცენარის სახით (აღწერს შერჩეულ ეპიზოდში მოთამაშე მსახიობების გარეგნობას, კოსტუმებს, გამოყენებულ მუსიკას, ხმაურს და/ან სხვა ბგერით ეფექტებს; დროსა და სივრცეს, სადაც ვითარდება მოქმედება და სხვ.); ქართ. VI. 15. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მიზნობრივი ტექსტის დამოუკიდებლად შექმნა.  წერს სხვადასხვაგვარ თხზულებას, ინფორმაციულ ტექ- სტს სპეციალური ტერმინოლოგიის გამოყენებით;  ავლენს ფაქტისადმი (მოვლენისადმი) საკუთარ დამოკიდებულებას; ახერხებს მის ემოციურ შეფასებას შესაფერისად შერჩეული ლექსიკური და გრამატიკული საშუალებების გამოყენებით; მათ. VI.6.პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების შედგენა, გამარტივება.  ადგენს რეალური ვითარების ან მისი სიტყვიერი აღწერის შესაბამის (წრფივი გამოსახულებით მოცემულ) ტოლობას, უტოლობას ან განტოლებას;  ამოცანის ამოსახსნელად შედგენილი განტოლების მიხედვით დაადგენს, თუ რა გავლენას ახდენს ერთი სიდიდის ცვლილება ამოცანის ამონახსნზე;  იყენებს კომუტაციურობის, ასოციაციურობისა და დისტრიბუციულობის თვისებებს ასოით გამოსახულებების გასამარტივებლად და ალგებრული
  3. 3. გამოსახულებების ეკვივალენტურობის დასადგენად. 8. წინასწარი ცოდნა ქართ. -მოსწავლეებმა იციან, როგორ გააცოცხლონ სცენაზე პერსონაჟები, შეუძლიათ ნაწარმოების ინტერპრეტაცია. მათემ. მოსწავლეებმა იციან არაუარყოფით რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება და მოქმედებათა შედეგის შეფასება. 9. შეფასება განმავითარებელი- მასწავლებლის დაკვირვება მოსწავლეთა მუშაობის პროცესზე, ქცევაზე, აქტიურობაზე. მოსწავლეების მიერ თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება. 10. საგანმანათლებლო რესურსები და გამოყენებული ლიტერატურა ტექნიკა- ინსტრუმენტები: კომპიუტერი, პროექტორი, ციფრული ფოტოაპარატი,ციფრული ვიდეოკამერა. გამოყენებული მასალა: დაფა, ფორმატები, მარკერები, სტიკერები,მუსიკალური ინსტრუმენტები. ინფორმაციული წყაროები: მშობლიური ლიტერატურა- VI კლასის სახელმძღვანელო.ავტორ-შემადგენელნი: გორდელაძე, ჩხენკელი, კუხიანიძე (ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა) მათემატიკა- გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია, ქურჩიშვილი (გამომცემლობა ,,ინტელექტი”) გაკვეთილის მსვლელობა/საკლასო მენეჯმენტი და დრო გაკვეთილის ხანგრძლივობა 90 წთ. (გაკვეთილის თემა და სასწავლო მიზნები დაფიქსირებულია მონიტორზე) A ფაზა (გამოწვევა) (მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლება, გაკვეთილის მიზნების გაცნობა) 5წთ. აქტივობა1. მონიტორზე ნაჩვენებია სათაური: ,, ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა”; მოსწავლეები წარმოადგენენ ინცენირებას მოცემული გაკვეთილის შესახებ სცენარის მეთოდის გამოყენებით; თინათინის გამეფების ცერემონიალის დროს მოსწავლეები ასრულებენ სიმღერასა და ცეკვას; 20 წთ. B ფაზა (შინაარსის რეალიზება) აქტივობა 2. ვარაუდების გამოთქმა: ვისი გამარჯვებით დასრულდება ნადირობა , რატომ ფიქრობთ ასე? 5წთ. აქტივობა 3. ტექსტის ინტერპრეტაცია; 20წთ. აქტივობა 4. (მათემატიკა). ჯგუფური მუშაობის გამოყენებით ამოცანის ამოხსნა ვეფხისტყაოსნის ნადირობის სცენასთან დაკავშირებით. პრეზენტაციები. 20 წუთი C ფაზა (გამთლიანება) აქტივობა 5. მოსწავლეები აკეთებენ ხელოვნების გაკვეთილზე შესრულებული ,,ვეფხისტყაოსნის” ილუსტრაციების პრეზენტაციებს; 10 წთ. აქტივობა 6.(3, 2, 1)მოსწავლეებს ევალებათ წერილობით
  4. 4. ჩამოაყალიბონ 3 საკითხი, რომლებიც მოეწონათ საგაკვეთილო პროცესში, 2 საკითხი, რომლებიც არ მოეწონათ, 1 საკითხი, რომელსაც შეცვლიდნენ.ნაწერები გამოიფინება თვალსაჩინო ადგილას. 5წთ. ყველას მიეცემა საშუალება, გაკვეთილის დამთავრებისას ,,იმოგზაურონ გალერეაში”. მოსწავლეები აკეთებენ თვითშეფასებას და ურთიერთშეფასებას. 5წთ. საშინაო დავალება: ქართული ლიტერატურა- ,,ვინცა იყოს უარესი, თავშიშველა სამ დღეს ვლიდეს...” (თხზულება) მათემატიკა: მოიძიეთ ინფორმაცია, კიდევ რომელ მხატვრულ ნაწარმოებში გვხვდება მათემატიკური ელემენტები. გაკვეთილის ჩატარების თარიღი: 29.01.2015წ.

×