ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

moswavlis individualuri saswavlo gegma
zogadi informacia

Mmoswavle

დიმიტრი გიქოშვილი

skol...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
isg Sexvedris TariRi: 11. 10. 2012წ.
isg – s Sexvedris monawileebi1

mSobeli/meurve
1

დედა

...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
moswavlis isg-s ganxorcielebaze pasuxismgebeli gundi:
mSobeli/meurve
1

დედა

saxeli-gvari
ქე...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

Sefasebis Sedegebi
sfero

Zlieri mxareebi

susti mxareebi

მარჯვენა ხელით წარმატებით იწერს ა...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
komunikaciis
unari

კომუნიკაბელურია, უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა.

უჭირს მეტყველება. გაუგება...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

individualuri saswavlo gegma

2012-2013 სასწავლო წელი
I-II სემესტრი

grZelvadiani mizani:

E...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

individualuri saswavlo gegma2 I-II სემესტრი
2012-2013 საწ. წელი

grZelvadiani mizani:

Eesg ...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
აითვისებს)
2 გავაფერადებინო სურათები
მოცემული ტექსტიდან;
მოძებნის სიტყვებში მოცემულ
ასოებს.

...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
3individualuri

ganmxorcielebeli:

saswavlo gegmis monitoringi

ქართული ენის მასწავლებელი მზი...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
#
1

მოკლევადიან მიზანთან შესაბამისი
აქტივობები
მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი;
მატრიცის გა...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
2
3
4
5
1.11

2.11

5.11

6.11

7.11

8.11

9.11

12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

1
2
3
4
5
19...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
1
2
3
4
5
25.02 26.02 27.02

28.02 1.03

4.03

5.03

6.03

7.03

11.03 12.03 13.03

14.03 15....
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
10.05 13.05 14.05

15.05 16.05 17.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 27.05

28.05 29.05 30.05

...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
სკოლის გახსნაზე”
2) დავით გურამიშვილი ,,სწავლა მოსწავლეთა”
სიტყვით საჩვენებელი მაგალითი
სულხა...
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
მკითხველის თეატრი
რევაზ ინანიშვილი- ,,ტყის შვილები”

5 აკად. სთ.

27,28 თებერვ.1,4,5მარტი

პე...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ისგ 2012 2013

3,650 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ისგ 2012 2013

 1. 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა moswavlis individualuri saswavlo gegma zogadi informacia Mmoswavle დიმიტრი გიქოშვილი skola ახალციხის 1-ლი საჯარო Kklasi VII-გ dabadebis TariRi 22.04.1999წ. Aasaki 14 წლის mSobeli/meurve ქეთევან გიქოშვილი (დედა) telefoni 558 41 22 67 misamarTi ახალციხის რ-ნი სოფ. ივლიტა isg-s Seqmnis TariRi ოქტომბერი, 2012წ. moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri: მზია ეგიაშვილი X Sexvedris tipi TariRi (moniSneT) sawyisi Sexvedra X Sexvedra saWiroebiT gansazRvruli Sexvedra I, II სემესტრის Bbolos I II saboloo Sexverdra/Sefaseba Page 1 of 15
 2. 2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა isg Sexvedris TariRi: 11. 10. 2012წ. isg – s Sexvedris monawileebi1 mSobeli/meurve 1 დედა saxeli-gvari ქეთევან გიქოშვილი 2 skolis gundi saxeli-gvari sagani 1 damrigebeli მზია ეგიაშვილი ქართული ენა 2 maswavlebeli ფიქრია ნარიმანიშვილი მათემატიკა 3 maswavlebeli მაია კაპანაძე ინგლისური ენა 4 maswavlebeli ლია სუდაძე ბუნება 5 maswavlebeli ნანა ჩილინგარაშვილი მუსიკა 6 maswavlebeli ნინო ნადირაძე ისტორია 7 fsiqologi 8 multidisciplinuri gundi saxeli-gvari 1 multidisciplinuri gundis wevri ნინო ნადირაძე 2 multidisciplinuri gundis wevri მაია ქურდაძე 3 multidisciplinuri gundis wevri ქრისტინე ლაზარიშვილი 1 yoveli isg SexvedrisTvis ivseba axali furceli Page 2 of 15
 3. 3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა moswavlis isg-s ganxorcielebaze pasuxismgebeli gundi: mSobeli/meurve 1 დედა saxeli-gvari ქეთევან გიქოშვილი 2 skolis gundi saxeli-gvari 1 damrigebeli მზია ეგიაშვილი 2 maswavlebeli ფიქრია ნარიმანიშვილი 3 maswavlebeli მაია კაპანაძე 4 maswavlebeli ლია სუდაძე 5 maswavlebeli ნანა ჩილინგარაშვილი 6 fsiqologi 7 8 multidisciplinuri gundi saxeli-gvari 1 multidisciplinuri gundis wevri ნინო ნადირაძე 2 multidisciplinuri gundis wevri მაია ქურდაძე 3 multidisciplinuri gundis wevri ქრისტინე ლაზარიშვილი mSoblis prioriteti da interesi .ისწავლოს ქართული წერა- კითხვა maswavleblis survili ისწავლოს ქართული ანბანი; ისწავლოს მარტივი ტექსტის წაკითხვა. Page 3 of 15
 4. 4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა Sefasebis Sedegebi sfero Zlieri mxareebi susti mxareebi მარჯვენა ხელით წარმატებით იწერს ანბანის ასოებს (მექანიკურად), აერთებს წერტილებს სწორ ხაზზე ჰორიზონტალურადაც და ვერტიკალურადაც. ვერ ისწავლა ასოების ამოცნობა, ვერ წერს თავის სახელსა და გვარს, ვერ წერს კარნახით, ვერ წერს შემდეგ ასოებს: ჭ, ჟ, ჰ, ჯ, ტ kiTxva შეუძლია შესაბამისი სურათის აღწერა მასწავლებლის დახმარებით. ვერ ცნობს ანბანის ვერცერთ ასოს, ვერ პოულობს დასახელებულ ასოებს ანბანში, შესაბამისად კითხვაც არ იცის. ამბობს თავის სახელსა და გვარს, იცის თავისი თანაკლასელების სახელები და გვარები, შეუძლია ზეპირად წაიკითხოს მარტივი ლექსი,მოყვეს მარტივი ტექსტი მასწავლებლის დახმარებით. ვერ სცემს კითხვებზე პასუხს მოცემული მარტივი ტექსტიდან, ვერ ასახელებს პერსონაჟებს. SemecnebiTi unarebi (yuradReba, mexsiereba, aRqma) პოულობს ორ მსგავს ნახატს შორის განსხვავებულ დეტალებს; აქვს მხედველობითი აღქმა- დაიმახსოვრებს მოცემულ საგანს მოცემულ სიტუაციაში; emociuri ემოციური და თბილი ბავშვია, მგრძნობიარეა, სიცილის დროს იცინის, ტირილის დროს ტირის. შენიშვნებს იღებს შესაბამისად. ნახევრად გადაფარებული რეალური საგნების ამოცნობა არ შეუძლია ანუ არ აქვს აღქმის უნარი; დახატული დაუსრულებელი ფიგურების დასრულება არ შეუძლია; არ აქვს ტაქტილური აღქმა-თვალდახუჭულს ხელში ნივთი რომ დავაჭერინო, ვერ გამოიცნობს; არ აქვს ფერების აღქმა; ყურადღება გაფანტული აქვს. გაკვეთილზე უადგილოდ შეიძლება წამოიყვიროს ან გაიცინოს akademiuri unarebi: wera Txroba angariSi sfero Page 4 of 15
 5. 5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა komunikaciis unari კომუნიკაბელურია, უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა. უჭირს მეტყველება. გაუგებარ ბგერებს წარმოთქვამს. საგაკვეთილო პროცესში ვერ ერთვება. . msxvili motoruli unarebi გადაადგილებისას დახმარება არ სჭირდება. უჭირს სწრაფი სიარული. ცალ ფეხს მიათრევს სიარულისას. natifi motoruli unarebi ძნელად, მაგრამ შეუძლია მაკრატლის ხმარება; მაცხენა ხელი ნაკლებად განვითარებული აქვს. უჭირს პასტის ხელში დაკავება. qceva/yofaqceva მშვიდია, თანაკლასელებთან კარგი ურთიერთობა აქვს, იცავს სკოლის შინაგანაწესს, კლასის ქცევის წესებს. შენიშვნას მიიღებს და ბოდიშსაც მოიხდის. უყურადღებოდ ზის გაკვეთილზე, შეიძლება რაღაცა გაუცნობიერებლად წამოიძახოს. ავიწყდება სასკოლო ნივთები. ena/metyveleba funqciuri unarCvevebi გააჩნია ტუალეტისა და თვით მოვლის უნარ-ჩვევები, იცავს ჰიგიენის წესებს. saganmanaTleblo garemos resursi barieri სკოლა, კლასი. Page 5 of 15
 6. 6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა individualuri saswavlo gegma 2012-2013 სასწავლო წელი I-II სემესტრი grZelvadiani mizani: Eesg qarT.VI.4. moswavle mosmeniT ganasxvavebs sxvadasxva tipis teqstebs enobriv –gramatikuli struqturis mixedviT; (zepirmetyveleba) Eesg qarT. I.9. moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera) moklevadiani mizani 1 2 3 სამეტყველო ვითარებაში მოიძიებს და იყენებს აზრის გამოთქმისათვის აუცილებელ ლექსიკურ და გრამატიკულ საშუალებებს; შეუძლია ნაბეჭდი/დაფაზე ნაწერი ტექსტის სწორად გადაწერა; სვამს კითხვებს აზრის დასაზუსტებლად და უკეთ გასააზრებლად; ცდილობს დაწეროს სიტყვები ასოების გამორჩენისა და ზედმეტი ჩანართების გარეშე; ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირი, რიცხვი, დრო) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ. სწორად განსაზღვრავს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას, ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...) TariRi I სემესტრი II სემესტრი II სემესტრი 4 Page 6 of 15
 7. 7. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა individualuri saswavlo gegma2 I-II სემესტრი 2012-2013 საწ. წელი grZelvadiani mizani: Eesg qarT.VI.4. moswavle mosmeniT ganasxvavebs sxvadasxva tipis teqstebs enobriv –gramatikuli struqturis mixedviT; (zepirmetyveleba) Eesg qarT. I.9. moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera) moklevadiani mizani/ebi: 1. 2. 3. სამეტყველო ვითარებაში მოიძიებს და იყენებს აზრის გამოთქმისათვის აუცილებელ ლექსიკურ და გრამატიკულ საშუალებებს; მოსწავლე სწორი მოძრაობით წერს ანბანის ასოებს, შესაბამისი მიმართულებით იცავს პროპორციებს; სვამს კითხვებს აზრის დასაზუსტებლად და უკეთ გასააზრებლად; ცდილობს დაწეროს სიტყვები ასოების გამორჩენისა და ზედმეტი ჩანართების გარეშე; ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირი, რიცხვი, დრო) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ. სწორად განსაზღვრავს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას, ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...) შეუძლია ნაბეჭდი/დაფაზე ნაწერი ტექსტის სწორად გადაწერა; miznis Sesabamisi aqtivobebi 1 მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი; მატრიცის გამოყენებით ვაწერინებ ასოებს (სათითაოდ, რამდენსაც 2 masala sad sruldeba aqtivoba (klasi, resurs oTaxi) კლასში masalis momzadebaze pasuxismgebeli piri (mSobeli, pedagigi, skolis fsiqologi da sxva.) aqtivobis ganxorcielebaze pasuxismgebeli piri ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი es furceli SesaZlebelia gadamravldes, Tuki dasaxulia erTze meti moklevadiani mizani Page 7 of 15
 8. 8. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა აითვისებს) 2 გავაფერადებინო სურათები მოცემული ტექსტიდან; მოძებნის სიტყვებში მოცემულ ასოებს. კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 3 ვაპასუხებინო მარტივ კითხვებზე მოცემული ტექსტიდან; დამოუკიდებლად გამოწერს მოცემულ ასოებს. კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 4 მომითხროს პატარა მარტივი ეპიზოდი მოცემული ტექსტიდან; დაფაზე დაწერილი ასოს თითით წაშლა და მტვრიან დაფაზე კვლავ გამოსახვა. კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი 5 საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით; წიგნში, კლასში გაკრული პლაკატებიდან მოძებნოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; მოიგონოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; კლასში ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მზია ეგიაშვილი Page 8 of 15
 9. 9. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 3individualuri ganmxorcielebeli: saswavlo gegmis monitoringi ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი esg qarT.VI.4. moswavle mosmeniT ganasxvavebs sxvadasxva tipis teqstebs enobriv – gramatikuli struqturis mixedviT; (zepirmetyveleba) Eesg qarT. I.9. moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera) mizani: შეფასების ფურცელი სკოლა: ახალციხის 1-ლი საჯარო საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა კლასი: VII-გ მასწავლებლის სახელი და გვარი: მზია ეგიაშვილი მოსწავლის სახელი და გვარი: დიმიტრი გიქოშვილი Page 9 of 15
 10. 10. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა # 1 მოკლევადიან მიზანთან შესაბამისი აქტივობები მოვასმენინო გამარტივებული ტექსტი; მატრიცის გამოყენებით ვაწერინებ ასოებს (სათითაოდ, რამდენსაც აითვისებს) 2 5.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 15.10 16.10 17.10 მომითხროს პატარა მარტივი ეპიზოდი მოცემული ტექსტიდან; დაფაზე დაწერილი ასოს თითით წაშლა და მტვრიან დაფაზე კვლავ გამოსახვა. 5 4.10 ვაპასუხებინო მარტივ კითხვებზე მოცემული ტექსტიდან; დამოუკიდებლად გამოწერს მოცემულ ასოებს. 4 3.10 გავაფერადებინო სურათები მოცემული ტექსტიდან; მოძებნის სიტყვებში მოცემულ ასოებს. 3 2.10 საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სახელთა ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით; წიგნში, კლასში გაკრული პლაკატებიდან მოძებნოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; მოიგონოს მოცემული ასოებით დაწყებული სიტყვები; 18.10 19.10 22.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 29.10 30.10 31.10 1 Page 10 of 15
 11. 11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 2 3 4 5 1.11 2.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 1 2 3 4 5 19.11 20.11 22.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 4.12 5.12 6.12 7.12 1 2 3 4 5 10.12 11.12 12.12. 13.12 14.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 24.12 21.01 1 2 3 4 5 22.01 23.01 24.01 25.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 4.02 5.02 6.02 7.02 12.02 13.02 14.02 15.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 1 2 3 4 5 8.02 11.02 Page 11 of 15
 12. 12. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 1 2 3 4 5 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 4.03 5.03 6.03 7.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 1.04 4.04 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.04 3.04 5.04 8.04 10.04 11.04 12.04 15.04 16.04 17.04 1 2 3 4 5 18.04 19.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 29.04 30.04 1.05 7.05 8.05 1 2 3 4 5 Page 12 of 15
 13. 13. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 10.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 3.06 1 2 3 4 5 4.06 5.06 6.06 7.06 10.06 11.06 12.06 1 2 3 4 5 4 individualuri ganmxorcielebeli: saswavlo თემატური gegmა ქართული ენის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი მიზანი: moswavle mosmeniT ganasxvavebs sxvadasxva tipis teqstebs enobriv –gramatikuli struqturis mixedviT; (zepirmetyveleba) moswavle wers karnaxiT da nabeWdi teqstidan gadawers martiv winadadebebs. (wera) მასალა: ისმინე სწავლის მძებნელო 10 აკად. სთ. 2,3,5,8,9,10,11,12,15,16 ოქტომბერი 1) ილია ჭავჭავაძე ,,სიტყვა წინამძღვრიანთკარის სამეურნეო miRwevaze muSaoben Page 13 of 15
 14. 14. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სკოლის გახსნაზე” 2) დავით გურამიშვილი ,,სწავლა მოსწავლეთა” სიტყვით საჩვენებელი მაგალითი სულხან-საბა ორბელიანის ,,სიბრძნე სიცრუისა”: ,,სოფლის მაშენებელნი”, ,,ძალა ერთობისა”, ,,უგუნური მცურავი”, ,,გლახაკი და ქილა ერბო”, ,,კუ და მორიელი”, ,,კაცი და გველი”, ,,კეისრის მაგისტროსი”. ფანტაზიის გაკვეთილი ანუ როგორ იწერება ლიტერატურული ზღაპარი გურამ პეტრიაშვილი- ,,პატარა დინოზავრი”, ,,თეთრსულელა”. ბალადა -ლექსად გადმოცემული ამბავი ხალხური ბალადა ,,თავფარავნელი ჭაბუკი” ხალხური ლეგენდა-პოეტური შთაგონების წყარო ილია ჭავჭავაძე ,,ბაზალეთის ტბა” კავშირი ბუნებასთან ვაჟა ფშაველა ,,ხმელი წიფელი”, ,,იას უთხარით ტურფასა” ჩემი ოჯახი ნოდარ დუმბაძე-,,სისხლი” რევაზ ინანიშვილი- ,,ჩიტების გამომზამთრებელი” ჩემი სკოლა 11 აკად. სთ. 12 აკად. სთ. 8 აკად. სთ. 5 აკად. სთ. 17,18,19, 22,23,24,25,26,29,30,31 ოქტ. 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16 ნოემბ. 19,20,22,26,27,28,29,30 ნოემბ. 4,5,6,7,10 დეკემბ. 8 აკად. სთ. 11,13,14,17,18,19,20,21, 24 დეკემბ. 11აკად. სთ. 21,22,23,24,25 28, 29,30,31 იანვარი 1,4 თებერვ. 15 აკად. სთ. 5,7,8,11, 12,13,14,15,18 19,20,21, 22,25,26 თებერვ. რევაზ ინანიშვილი- ,,დამრიგებელი” მერაბ ბერძენიშვილი- ,,ზარი” ,,დამნაშავე დასჯილია” Page 14 of 15
 15. 15. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მკითხველის თეატრი რევაზ ინანიშვილი- ,,ტყის შვილები” 5 აკად. სთ. 27,28 თებერვ.1,4,5მარტი პერსონაჟის პორტრეტი ილია ჭავჭავაძე- ,,კაცია ადამიანი?!” (ნაწყვეტები) 8 აკად. სთ. 7,11,12 13,14,15,18,19მარტი ლიტ.პარალელი ანუ კიდევ ერთი პერსონაჟის პორტრეტი ალფონს დოდე ,,ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი” (ნაწყვეტები) 8 აკად. სთ. 20-22,25,26, 28,29მარტი რისთვის წერენ მემუარებს? ნიკო ბაგრატიონი- ,,ბურებთან” (ნაწყვეტი) 8 აკად. სთ. 1,- 5,8,10,11 აპრილი ისტორიული პოემა 25 აკად. სთ. აკაკი წერეთელი ,,თორნიკე ერისთავი” სიბრძნის ძიებაში ვაჟა ფშაველა ,,კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა” სულხან-საბა ორბელიანი ,,უნაღვლოთა მძებნელი” 10 აკად. სთ. 12, 15,16,18,19, 22,23,24,25,26 29,30 აპრილი1,7,8,9,10,13, 14,16,17, 20,21,22,23 მაისი 24,27,28,29,30,31მაისი 3-6ივნისი Page 15 of 15

×