Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte en patufet

47,208 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Projecte en patufet

  1. 1. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. PROJECTE DEI1 - RECURSOS I ESTRATÈGIES TAC PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL Odissea. Entorn virtual de formació del professorat CONTES TRADICIONALS: EN PATUFET Montse Comas Alegri mcomas25@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/montsecomas/ -1-
  2. 2. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. Títol del projecte: ELS CONTES TRADICIONALS. EL CONTE D’EN PATUFET Plataforma en que es presenta el projecte (pàgina DOCUMENT DE TEXT. web, bloc, presentació, document de text...): UNITAT DIDÀCTICA. Definició conceptual Entesa com el conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge ordenades, (activitat, centre d’interès, estructurades i articulades per a la consecució d’uns objectius educatius, amb un unitat didàctica,...): començament i un acabament conegut. 1. Presentació de fotografies, fetes pels alumnes, amb l’Impress de l’open office. 2. Gravació d’àudiodel conte amb l’Audacity. Recursos treballats al curs Muntatge amb els dibuixos dels nens/es sobre el conte i la gravació de veu. que hi seran presents en el 3. Treball amb JCLIC. projecte: 4. Passar la cançó del CD d’en Patufet a MP3 amb el CDEX. 5. Kid Pix. 6. Utilització de recursos Tic: projector, portàtil, pantalla, càmera fotogràfica, PC,... Autoconeixement i gestió de les emocions. Joc i moviment; relacions afectives i comunicatives. Exploració de l’entorn. Tema curricular que Raonament i representació. treballarà el projecte: Observar, escoltar i experimentar. Parlar, expressar i comunicar. Interpretar, representar i crear. Àrea (o àrees) Descoberta d’un mateix i dels altres. d’ensenyament que Descoberta de l’entorn. treballarà el projecte: Comunicació i llenguatges. Elements transversals que La salut i la cura d’un mateix: l’alimentació. contempla el projecte: Peculiaritats que aporta el L’ús de les Tic com a element principal per a l’ensenyament i l’aprenentatge. projecte: No he aplicat la UD (com explico en el següent punt), però em sembla que aportaria Elements didàctics de millora un grau elevat de motivació i participació per part dels nens/es. –previsibles- amb l’aplicació Un altre tema seria tota la infraestructura, recursos tècnics i programes, que caldria del projecte: revisar i actualitzar. Aquesta UD s’ha portat a la pràctica durant aquest curs, doncs vam treballar el nom de totes les classes d’educació infantil: els Patufets, les Caputxetes, els follets i els flautistes, respectivament. Però no, tal i com s’especifica aquí, sinó que hi mancava tot Altres elements que el tema de les TIC. És a dir, he partit del mateix punt d’inici però variant les activitats, considereu importants tot relacionant-les amb les noves tecnologies que hem treballat durant aquest curs d’assenyalar: virtual de formació. Esperem que durant el proper curs, a l’educació infantil, s’introdueixin de forma global les Tic, com un recurs més per a l’ensenyament-aprenentatge. -2-
  3. 3. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. UNITAT DIDÀCTICA. CONTES TRADICIONALS: EN PATUFET. EDUCACIÓ INFANTIL. TÏTOL: EN PATUFET GRUP CLASSE: DURADA: PERÍODE: CURS ESCOLAR: MESTR@; P3 18/01/10 SEGON TRIMESTRE 2009/2010 MONTSE COMAS 15 alumnes 19/03/10 ÀREES: JUSTIFICACIÓ: DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES. A través d'aquesta unitat didàctica treballarem el conte tradicional que dona nom a la nostra aula de P3. DESCOBERTA DE L'ENTORN. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES OBJECTIUS D’APRENENTATGE: CAPACITATS: CRITERIS D’AVALUACIÖ: -3-
  4. 4. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Saber explorar i reconèixer les possibilitats i -Identificar i expressar les emocions d'alegria, tristesa, característiques del seu propi cos. Expressar-se por. amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva x indentificació. -Realitzar el traç ondulat.  Fer de manera autònoma, activitats habituals x referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres. -Conèixer diferents elements del món vegetal: l’hort (col,tomàquets,...) Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, x  classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho. -Escoltar i comprendre el conte d’en Patufet.  Usar la llengua oral,el gest i les imatges per -Representar el conte. x expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa. - Descobrir i conèixer progressivament les relacions entre text oral i escrit.  Mostrar interés per la descoberta progressiva de x les relacions entre el text oral i l'escrit. x - Conèixer els diferents personatges del conte d’en  Manifestar les habilitats necessàries per poder Patufet. escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, plàstic, matemàtic, x musical, corporal i audiovisual, i incorporar la iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). - Memoritzar fragments del conte i la cançó d’en Patufet. x  Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives - Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà de llenguatges mútues. corporals, verbal, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, de l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. -4-
  5. 5. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. CONTINGUTS D’APRENENTATGE: Descoberta d'un mateix i dels altres. - Identificació i expressió de les emocions d'alegria, tristesa, por. - El traç ondulat. Descoberta de l'entorn. -Coneixement de diferents elements del món vegetal (col,flors,...) Comunicació i llenguatges - Escolta i comprensió del conte d’en Patufet. - Representació de contes. - Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre text oral i escrit. - Experimentació amb tècniques plàstique i audiovisuals bàsiques: modelatge, textura, color,.... - Utilització de mitjans tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar. -5-
  6. 6. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: ORGANITZACI ATENCIÓ ACTIVITATS ACTIVITATS: MATERIALS I Ó SOCIAL D’AVALUACIÓ RECURSOS: DIVERSITAT CD de les tres Gran grup. Comprendre del bessones i el En semicercle. conte. “En Patufet”: Escoltar i visualitzar activament el conte conte d’en d'en Patufet. Patufet. Portàtil, projector i pantalla. A mesura que anem el·laborant material relacionat amb el conte d’en Patufet, l’anirem col·locant al racó específic del conte, on només hi podran anar-hi tres nens/es de forma controlada. Crear la maleta d’en Patufet: amb diversos contes impressos, el conte en format digital, un CD interactiu per a treballar a casa, un teatrí amb els personatges del conte, la roba d’en Patufet, el cistell, etc... Aquesta maleta anirà cada setmana a casa d’un nen. Observació de la col: color, forma, tamany, textura Col. Gran grup, en Explicació Participació i línies.... semicercle. acurada, coneixements Conversa sobre els hàbits alimentaris. Menjar verdura. lenta i previs sobre els Deixar la col al racó d’en Patufet. entenedora. aliments. Fer INICIALS preguntes a tots els alumnes. Fer Tenir cura i ser Fer fotografies a l’hort de l’escola de les verdures i Càmera ½ grup reflexionar i responsable amb hortalisses: cols, enciams, bròquils, .... fotogràfica. recordar els els elements de ½ grup colors de les l’entorn i amb les Pintar les verdures dels colors més adients. Conversa Portàtil, projector i Amb l’ajuda de verdures. eines Tic. sobre el tamany de les verdures, comparar-les, ordenar- pantalla. la mestra de les segons criteris establerts. Conversa. suport. http://www.edu365.cat/infantil/pintar/pintar.swf Escoltar la cançó del Patufet amb Mp3 i reproduir-la tot Reproductor Gran grup Atenció i gust per inventant moviments lliures amb el cos. d’àudio i la música. auriculars. Deixar un CD i uns auriculars al racó d’en Patufet perquè Imaginació i tothom la pugui escoltar de forma lliure. creativitat. -6-
  7. 7. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. La col d'en Patufet: estampació de col natural amb Col, pintura i Gran grup pintura verda. cartulina verda. Presentació de les imatges realitzades i que cadascú Amb l’impress de Gran grup. Ajut Observar la esculli una verdura per imprimir-la en escala de grisos l’open office. individual correspondència clara per poder-les pintar i el·laborar un àlbum de Portàtil, projector i de colors amb la verdures per l’aula. pantalla. realitat. El situaríem al racó d’en Patufet. Impressora i retoladors. Cantar la canço del Patufet.. Reproductor Gran grup. Cantar la cançó. d’àudio. La mestra haurà editat la cançó del Patufet amb Audacity. A nivell oral. l’Audacity, tot deixant varis i diferents buits sense veu. Els alumnes hauran d’adivinar quines paraules o frases hi manquen. DESENVOLUPAMENT Escriure el nom del personatges a l’ordinador i passar-ho Portàtil, projector i Gran grup. Atenció Adonar-se de la a la pantalla amb el projector. En el cas que no hi hagi pantalla. Conversa. individual correspondència PDI. entre imatge i text, i entre text oral i Qui és qui? Relacionar les imatges dels personatges JCLIC escrit. amb el seu nom. Completar la paraula Patufet amb enganxines. Làmina i individual enganxines. Activitat del JCLIC. Ordinador. Grup reduït.. Atenció http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1150 RACÓ. individual Ajuda de la mestra de suport. Escollir personatges del conte. Fer.-los adonar de l’estat Portàtil, projector i Gran grup. emocional dels personatges. pantalla. Conversa. Repassar l’argument i el text del conte entre tots. El conte d’en Representar el conte. Patufet. Mural de les emocions. -7-
  8. 8. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. Dibuixar vàries escenes del conte de forma cooperativa. Foli DINA-3, llapis Petit grup. i colors. Ajuda de la mestra de suport. Presentació de les fotografies de l’hort. Amb l’impress de Gran grup. Aprendre la Conversa sobre els colors, l’alimentació, les verdures,.... l’open office. importància d’una Portàtil, projector i Conversa. bona alimentació. pantalla. Dibuixar línies ondulades amb el KID PIX. Ordinador. Diferenciar entre KID PIX. línies rectes i línies ondulades. Escoltar el conte i avançar hipotesis sobre el què Portàtil, projector i ½ grup. Comprendre el passarà? pantalla. conte. http://www.edu365.cat/infantil/catradio/patufet.htm Altaveus. Adonar-se de l’estat emocional dels personatges. SÍNTESI Enregistrament d’àudio del conte amb l’Audacity. Ordinador i 1/2 grup. Ajuda Usar la llengua Enregistrament de la cançó d’en Patufet. micrófon. individual oral i el gest per a expressar idees, sentiments i emocions. Visualitzar el muntatge del conte: imatges i àudio Portàtil, projector i Gran grup. Interès i gust per enregistrat. pantalla. visualitzar un Altaveus. treball col·lectiu. Representació del conte a les classes de P4 i P5. Portàtil, projector i Gran grup. Usar la llengua pantalla per posar oral i el gest per a els dibuixos dels expressar idees, nens/es com a sentiments i decorat del teatre. emocions. -8-
  9. 9. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. ANNEXES: EL CONTE D’EN PATUFET. Vet aquí que una vegada hi havia un pare i una mare que van tenir un fill petit petit com un gra d’arrós. La veritat és que els pares es van quedar una mica parats, però de seguida se’l van estimar i li van posar el nom de Patufet. Els dies van anar passant un darrere l’altre. Ara en Patufet ja caminava i ja parlava, però de créixer, no creixia. No creixia ni beneïa. Sempre va ser menut com un gra d’arròs. Això sí, era bellugadís i treballador com un ocell. Un dia la seva mare era a la cuina fent el dinar. Estava remenant un arròs amb conill que els àngels hi cantaven. Però quan va anar per posar-hi el safrà, es va adonar que ja no en quedava ni una engruna. • Sí que estic ben guarnida, ara! – va cridar la bona dona. Però en Patufet, que la va sentir, va saltar de seguida: • Ja aniré corrents a compra-ne! La mare es va posar les mans al cap i va fer: • Què dius, ara, fill meu! ¿Què no veus que la gent del carrer no et veurien i et trepitjarien? Però en Patufet era del morro fort i rondinava i plorava i picava de peus: • Que no, que aniré cantant ben fort i així em veuran i no em trepitjaran! I com en Patufet marranejava de valent i la mare necessitava el safrà, al final el va deixar sortir. Li va donar un duro i li va dir: • Vés i demana un duro de safrà. I vigila que no et trepitgin, que et deixarien fet una coca! En Patufet va agafar el duro i se’l va carregar a l’esquena com si portés una roda de molí. Ja tenim en Patufet corrent pel carrer amb el duro a l’esquena. I com que no volia quedar fet una coca, anava cantant a tota veu: -9-
  10. 10. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. Patim patam patum, homes i dones del cap dret, patim patam patum, no trepitgeu en Patufet I la gent que passaven per la seva vora quedaven ben espantats de veure un duro que caminava i que cantava. No veien que a sota el duro hi havia un nen petit petit com un gra d’arròs. Cantant cantant, en Patufet va arribar a la botiga de Ca la Rojals i va cridar ben fort: • Vull un duro de safrà per tirar a l’arròs amb conill que està fent la mare. Quan la botiguera va sentir aquella veueta, tota es va atabalar: ¿D’on sortia aquella veu? ¿Qui hi havia?. La pobra dona vinga mirar i remirar pels racons de la botiga. • Però ¿qui hi ha, si no veig ningú? – deia. I en Patufet cridava mig enfadat: • Sóc jo, en Patufet. ¿qué no em veiue? Em teniu aquí davant, sota el vostre nas, i vull que em doneu un duro de safrà per tirar a l’arròs amb conill que està fent la mare. La botiguera encara s’anava espantant més. Fins que al final es va adonar que a terra hi havia un duro que ballava. ¿Què devia ser allò? Va recollir el duro, però per més que se’l mirava no entenia com podia ser que parlés. I mentre ella remenava el duro, en Patufet perdia la paciència. I al final va tornar a cridar: • ¿Em voleu donar un duro de safrà per tirar a l’arros amb conill que està fent la mare? La botiguera, mig morta de por, va agafar una paperina de safrà i la va deixar al mateix lloc de terra on abans hi havia el duro. El forçarrut d’en Patufet es va carregar la paperina a l’esquena i cap a casa falta gent. La botiguera de Ca la Rojals encara deu tremolar, després de veure que el duro de safrà caminava tot solet. Pel carrer, en Patufet anava cantant ben fort per no quedar fet una coca amb safrà: Patim patam patum, homes i dones del carrer, patim patam patum, no trepitgeu en Patufet. - 10 -
  11. 11. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. Però la gent que el sentien només sabien veure una paperina que corria sola per carrer. Cantant cantant, la paperina i en Patufet van arribar a casa. Quan la mare se’l va veure sa i estalvi, en va estar més que contenta. • Ets molt bon minyó – li va dir. I en Patufet s’estarrufava de satisfacció. Tant es va anar engrescant que al capdavall va demanar a la mare que li deixés anar a portar el dinar al seu pare, que estava treballant un tros lluny, fora de casa. • Que no ho veus que ets un esquitx i no podràs ni alçar el cistell? – va fer la dona tota amoïnada. Però en Patufet va agafar el cistell d’una revolada i el va aixecar amb una sola mà. La mare es va quedar tan parada de veure’l així de forçut, que el va haver de deixar marxar tant sí com no. Aleshores, doncs, en Patufet es va carregar el cistell al coll, i cap al carrer, que m’hi esperen! Tan bon punt va ser a fora, en Patufet va començar a cantar per por que no l’aplanessin d’una treptijada. Quan ja havia fet un bon tros de camí, es va adonar que començava a ploure. • Ja hi som! – va fer. I com que no era cosa que se li mullés el dinar del pare, es va determinar d’arrecerrar-se sota una col d’un hort que hi havia a la vora de camí. Però amb això, mentre esperava que deixés de ploure, va sentir que venia a poc a poc un bou amb la seva esquella dringant. El bou, que no tenia por d’aquelles quatre gotes de pluja, va trobar que li aniria ben bé de fer un bon dinar de cols. Es va ficar a l’hort i es va empassar d’un sol cop la col, el cistell i en Patufet. I ja els tenim tots tres rodolant gola avall. Mentrestant, el seu pare esperava que li portessin el dinar. I espera que esperaràs, va acabar perdent la paciència. Aleshores, va agafar els trapaus i se’n va anar cap a casa tot rondinant. En arribar, es va queixar a la seva dona perquè s’havia descuidat de dur-li el dinar. Però la dona, més de set vegades esgarrifada, va explicar-li que el dinar l’hi havia portat en Patufet, i que qui sap què li devia haver passat. Llavors també el pare es va esgarrifar, i tots dos van començar a passar ànsia. Van sortir a fora i van enfilar el camí, tot cridants: • Patufeeeeet, on eeeeeets? Però en Patufet no sortia per enlloc. - 11 -
  12. 12. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. Fins que , arribats a la vora de l’hort, van sentir una veueta llunyana llunyana que contestava: • A la panxa del boooooou, que no hi neva ni hi plooooou! I aleshores, més animats, ells vinga a cridar: • Patufeeeeeet, on eeeeeets? El nen hi tornava: • A la panxa del booooou, que no hi neva ni hi ploooooou! I en acabar hi afegia: • Quan el bou farà un pet sortirà en Patufet! I al capdavall de tot, el bou va fer el pet, i el menut d’en Patufet va sortir disparat. Però amb l’empenta que duia es va quedar enganxat en un arbre. I si no l’en han tret, encara hi deu ser. - 12 -
  13. 13. Montse Comas. MAIG 2010 Els contes tradicionals: en Patufet. RECURSOS TIC UTILITZATS: PROGRAMES: EINES: - 13 -

×