Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedalant d.g.1

433 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedalant d.g.1

 1. 1. PEDALANT CAP AL FUTUR IES ABAT OLIBA RIPOLL
 2. 2. L’IES ABAT OLIBA
 3. 3. En el centre es poden cursar els següents estudis: ESO:Ensenyament Secundari Obligatori. 1r cicle, 2n cicle BATXILLERAT: Ensenyament Secundari Postobligatori en les modalitats de: Ciències de la Naturalesa i la Salut Tecnologia Humanitats i Ciències Socials CICLES FORMATIUS : Ensenyament Secundari Postobligatori: PROVES D'ACCÉS GENERALS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR GRAU MITJÀ Gestió Administrativa Equips i instal·lacions electrotècniques Tècnic en instal.lacions i manteniment (IME) Cuina Pastisseria i Forneria Ensenyaments d'esports ESQUÍ ALPÍ SURF DE NEU GRAU SUPERIOR Administració i finances
 4. 4. Organització del Centre Gestió Descripció Equip Directiu Gestió de centre Composició Directora Coordinació Setmana (2h) Cap d’estudis d’ESO Cap d’estudi post obligatoris Cap d’estudis adjunt Secretari Coordinador pedagògic Caps de departament Coordinadora pedagògica Gestió departaments Coordinació pedagògica Tutors Gestió tutoria CAD Gestió alumnat Coordinació de Serveis Transport escolar,menjador, manteniment centre, activitats complementàries Caps departament Coordinador pedagògic Coordinadora ESO Coordinador Batxillerat Coordinador Cicles Tutors ESO Tutors batxillerats Tutors cicles Cap d’estudis, coordinador pedagògic, cap departament pspd, EAP, A. social Secretari ( directora+ cap d’estudis adjunt ) Mensual Setmana (1h) Setmana (1h) Setmana (1h) Setmana (2h)
 5. 5. Departament de diversitat - Format per sis professors a dedicació exclusiva a projectes de diversitat, i un educador d’USEE - Es reuneixen. o o o o o o Setmanalment tot l’equip 1h/set Cap de departament 1h/set amb la CAD, USEE un cop a la setmana i un cop al mes amb l’EAP. ACO quinzenalment amb el coordinador LIC AO setmanalment amb les empreses Cap de departament 1h/set UEC Es fan propostes d’organització de currículum, i s’assessora sobre tot allò relacionat amb l’atenció a la diversitat.
 6. 6. PEDALANT CAP AL FUTUR P R O J E C T E B IA N U A L 3 r i 4 t E S O IES ABAT OLIBA RIPOLL
 7. 7. Una mica d’història
 8. 8. Projecte de PARES PARES ALUMNES ALUMNES Complicitat educativa PROFESSORS PROFESSORS
 9. 9. La reflexió inicial com a fonament del projecte
 10. 10. Confiar en els alumnes Adolescents il ions m c A olu rev
 11. 11. p a re s ts pa cu reo P
 12. 12. p ro fe s s o rs ats nim sa De
 13. 13. TERCER D’ESO Microprojectes educatius Tastet d’oficis No val a badar
 14. 14. T A S T E T D 'O F IC IS s o r tid a s e tm a n a l a d e s c o b r ir u n o fic i a r r e la t e n e l m e d i. P o s te r io r tr e b a ll a c la s s e .
 15. 15. M IC R O P R O J E C T E S fils c o n d u c to r s i e n g re s c a d o rs q u e e n g lo b e n m é s d 'u n a à r e a c u r r ic u la r .
 16. 16. QUART D’ESO Emprova’t el teu ofici No val a badar
 17. 17. E M P R O V A 'T E L T E U O F IC I C o n v e n i d 'e s ta d a a l'e m p r e s a . C a d a a lu m n e , d e m a n e r a in d iv id u a l, s 'e m p r o v a tr e s o fic is a l lla r g d e c u r s
 18. 18. No val a badar És un pla d’entorn. La idea és donar respostes educatives més globalitzades que ens ajudin a la transmissió de valors educatius cara a formar verdaders ciutadans plenament integrats en el medi, es tracta d’ Educar el temps de lleure, com a pilar importantíssim en el seu procés de formació.
 19. 19. Anem per passos:
 20. 20. EL TASTET D’OFICIS OBJECTIU: Es tracta d’anar descobrint diferents oficis a traves de sortides que l’equip de professors va concretant, procurant oferir un ventall ampli d’oficis arrelats en el medi: pintors, electricistes, forners, paletes, pintors, cuiners, desbrossadors, guies turístics, picapedrers, mecànics, perruquers, pastissers, .... TEMPORITZACIÓ:Per fer les descobertes dels diferents oficis es fa una sortida cada quinze dies. HORARI ESCOLAR: Hores lectives de les optatives de tercer d’ ESO
 21. 21. Data Tastet d’oficis OFICI 20 DE SETEMBRE TASTET A.O.3 1r trimestre. Curs 2007/ 2008 LLOC INFORMACIÓ OFICIS ESCOLA TALLER 27 DE SETEMBRE PAGÈS BAC ESTIULA 04 D’OCTUBRE PASTOR MAS PICOLA 11 D’OCTUBRE RESTAURADOR CUINER AULA D’HOSTALERIA 15 D’OCTUBRE FIRAIRE FIRAIRE FIRA DE STA. TERESA 18 D’OCTUBRE INSTAL·LADORS ESCOLA TALLER 25 D’OCTUBRE PALETES ESCOLA TALLER 8 DE NOVEMBRE PINTORS ESCOLA TALLER 15 DE NOVEMBRE GUIA TURISTICS OFICINA D’INFORMACIÓ I TURISME PINTORS IES ABAT OLIBA BIBLIOTECARIS BIBLIOTECA PÚBLICA LAMBERT MATA 13 DE DESEMBRE TALLER DE RELAXACIÓ IES ABAT OLIBA 20 DE DESEMBRE GRADUA’T ARA POTS CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 22 DE NOVEMBRE 29 DE NOVEMBRE
 22. 22. FITXES DIDÀCTIQUES I TREBALLA A L’AULA Durant la setmana es prepara la sortida i es realitza tot el treball previ a fi de preparar les tasques d’anticipació i fer del tastet un lloc real d’aprenentatge significatiu des del món real del treball. Es prepara de cada sortida una fitxa didàctica: LLOC OBJECTIUS PRÀCTICA LLOC D’APRENENTATGE IES
 23. 23. Tastets d’oficis: Vídeo Mostra treballs teòrics: Educadors Vull ser fuster Mecànic de motos
 24. 24. ELS MICROPROJECTES OBJECTIU: Treball globalitzador, basat en les CCBB TEMPORITZACIÓ: Cada trimestre es prepara un microprojecte des del qual es treballen totes les àrees curriculars . HORARI ESCOLAR: Hores lectives de les optatives de tercer d’ ESO EXEMPLES: Primer trimestre: “ El túnel del terror “ Activitat nadalenca on poden participar tots els alumnes del Centre, a l’últim dia de classe. Cohesió de grup. Treball en equip. - Primer trimestre: “ L’ovella ripollesa” Treball curricular basat en les CCBB - Segon trimestre: “ Companyia de titelles IES Abat Oliba “. Els alumnes de l’aula oberta han creat una companyia de titelles. Van a fer representacions a totes les escoles de primària, pels voltants de Sant Jordi - Tercer trimestre :” El vici de la bici” Curs 2006/ 2007: Els alumnes fan un projecte de BTT lligat amb IES VERD( escola verda ) Centre BTT, Vies verdes, ...
 25. 25. Túnel del terror
 26. 26. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) T R A N S V E R S A L S És saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text I amb adequació a les diferents funcions. Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada. 2. ARTÍSTICA I CULTURAL Metodològiques (activen l’aprenentatge) 1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTI CA I AUDIOVISU AL Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat Específiques Comprensió realitat cadavegada més reflexiva i crítica Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. 5.-APRENDRE A APRENDRE E S P E C Í F I Q U E S És gestionar la informació des de l’accés a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent l’ús de les TIC com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals. 4.MATEMÀTICA Personals (desenvolupen la pròpia identitat) 3.-TRACTAMENT INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. 6.-AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals- en el marc de projectes individuals o col·lectius- responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. 7.-CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 8.-SOCIAL I CIUTADAN A -Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. Suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.
 27. 27. Graella programació projecte L’OVELLA RIPOLLESA Tenint en compte les COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 28. 28. Companyia de titelles 1.- Els preparatius Les titelles ( tastet titellaire ) Els vestits de les titelles ( tastet modista ) El guinyol Les cartes La música 2.- Els assajos 3.- Els contes 4.- El calendari de les representacions 5.- Una setmana de bolos 6.- Vídeos 7.- Valoració
 29. 29. EMPROVA’T EL TEU OFICI OBJECTIU: Conèixer els oficis des de la seva pràctica TEMPORITZACIÓ : Tot el curs escolar. Un ofici per trimestre HORARI: En el marc horari de l’aula oberta de 4t d’ESO es deixen 12 hores lectives, en concret, els matins de dimecres i el dijous matí i tarda, reservats per a la pràctica dels diferents oficis a les empreses Currículum 4r ESO. Aula Oberta
 30. 30. EMPROVA’T EL TEU OFICI 1.- Conveni de col·laboració Departament d’educació, Ajuntament, IES i empreses 2.- Dietari seguiment tutor 3.- Quadern pràctiques 4.- Treball ofici 5.- Presentació final 5.- Agraïments 6.-Diploma empreses
 31. 31. PARES PARES ALUMNES ALUMNES Valoració projecte PROFESSORS PROFESSORS
 32. 32. ON ESTÀ LA CLAU DE L’ÈXIT DEL PROJECTE ?
 33. 33. NO VAL A BADAR
 34. 34. No val a badar Neix amb la idea de pla educatiu d’entorn. Amb la finalitat de donar respostes educatives globalitzades que ens ajudin a la transmissió de valors educatius cara a formar verdaders ciutadans plenament integrats en el medi. Els Plans educatius d’entorn, tal com defineix el Departament d’Educació són: • Una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. • Instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
 35. 35. No val a badar
 36. 36. OBJECTIUS Incrementar l’ èxit acadèmic Millorar les condicions d’escolarització Afavorir la participació dels alumnes a les diferents activitats Potenciar els espais de convivència i de compromís cívic Promocionar l’educació en el lleure
 37. 37. D’on surt la idea?
 38. 38. 1.- Sessió de tutoria
 39. 39. 2.- Horari personal HORARI PROJECTE PEDALANT CAP AL FUTUR Dilluns Dimarts MATÍ TARDA (2h) No val a badar !! Dimecres Dijous Divendre s
 40. 40. 3.- Saber aprofitar els recursos
 41. 41. AJUNTAMENT Regidoria de joventut Tècnica de joventut •Consell Municipal de joves •Espais de diàlegs •Taula comarcal de joves •Xerrades pack aula jove •... CASAL CÍVIC Equipament al territori Espai obert a tothom on es pot participar en tallers, xerrades, exposicions,... Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes, promoure valors cívics i donar suport al teixit associatiu
 42. 42. Temporització, calendari i activitats BLOC TARDA : de setembre a juny HORA: 15h a 17h. LLOC: IES, CASAL CÍVIC, AJUNTAMENT, BIBLIOTECA PÚBLICA,...
 43. 43. Calendari Activitats Primera setmana de mes •Taller de creixement personal Segona setmana de mes •Coneixement de les entitats del poble Tercera setmana de mes •Xerrades informatives •Exposicions Quarta setmana de mes •Tallers. Petit tast d’activitats •Tarda de cinema
 44. 44. TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL Temporització: Primera setmana del mes OBJECTIUS:  Aprendre a pensar abans d’actuar  Aturar-nos  Escoltar-nos  Relaxar-nos  Aprendre a respirar  Controlar les nostres emocions  ...
 45. 45. Coneixement de les entitats Conèixer les ENTITATS juvenils que té Ripoll Temporització: Segona setmana del mes OBJECTIUS:  Saber que són les entitats  Conèixer les seves activitats  Animar-nos a participar-hi
 46. 46. ENTITATS Temporització: Segona setmana del mes ACTIVITATS PREVISTES: MES Setembre Octubre ENTITATS ELS GRALLERS CLUB ESPORTIU TENIS TAULA Novembre ELS DIABLES Desembre GRUP DE TEATRE LA TERANYINA ( PASTORETS) Gener CLUB ESPORT I SALUT Febrer PROTECCIÓ CIVIL Març COTXES TELEDIRIGITS Abril CREU ROJA Maig CLUB EXCURSIONISTA Juny CLUB D’ESCACS
 47. 47. Xerrades. Exposicions XERRADES / EXPOSICIONS Temporització: Tercera setmana del mes OBJECTIUS: Conèixer la programació del casal Cívic Fer un petit tast de les activitats Animar-nos i participar-hi Fer la inscripció a un dels tallers Ser constants al llarg de tot el trimestre.
 48. 48. XERRADES/ EXPOSICIONS Temporització: Tercera setmana del mes MES Setembre Octubre XERRADES EXPOSICIONS HÀBITS SALUDABLES Consulta oberta ( Salut- escola ) Consum responsable. ONG. “ OBRIM ELS ULLS” Novembre Desembre LA MARATÓ DE TV3 “ MALALTIES MENTALS “ Gener LES EMPREMTES DIGITALS. Antoni Cerdà Febrer Març Abril Maig Juny Oficis enrajolats TALLA AMB LES MALS ROTLLOS Pack Aula jove. Secretaria de joventut. Mossos d’esquadra BUSCAR FEINA UIER ( Unió intersectorial del Ripollès)
 49. 49. Tallers. Petit tast d’activitats. Casal Cívic Temporització: Quarta setmana del mes ACTIVITATS PREVISTES: MES Setembre TALLERS •Habilitats cognitives Octubre Novembre •Paper reciclat Desembre Gener Febrer •L’art com a mitjà d’expressió emocional Març •Teatre Abril •Aprendre a pensar Maig Juny •Taller de circ
 50. 50. TALLERS OBJECTIUS Habilitats cognitives  Entrenar-se a pensar  Treballar habilitats bàsiques d’aprenentatge: atenció, memòria, raonament,... Paper reciclat  Saber com fer el paper reciclat  Conèixer els avantatges del paper reciclat cara al medi ambient  Aprendre a fer manualitats amb paper reciclat ( carpetes, llibretes,...) L’art com a mitjà d’expressió emocional  Treballar l’expressió  Fomentar l’equilibri emocional  Despertar el sentit crític Taller de teatre      Aprendre a pensar  Aprendre a pensar  Pensar per aprendre Taller de circ  Utilitzar els llenguatges expressius corporals.  Desenvolupar la comunicació per mitjà del joc, les tècniques de clown, còmic,  Improvisar i crear personatges.  Potenciar les capacitats comunicatives Conèixer el món del teatre i la faràndula Assajar Protagonitzar Crear Debatre
 51. 51. Competències bàsiques Projecte basat amb les 8 competències bàsiques del currículum d’educació secundària obligatòria: Competències transversals: Les competències comunicatives: 1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2.- Competències artística i cultural Les competències metodològiques: 3.- Tractament de la informació i competència digital 4.- Competència matemàtica 5.- Competència d’aprendre a aprendre Les competències personals: 6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8.- Competència social i ciutadana
 52. 52. El desenvolupament per competències implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats de manera transversal i interactiva. Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques es fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i aprenentatge entorn els quatre eixos següents: -Aprendre a ser i actuar de manera autònoma, a fi de que cadascú construeixi la seva pròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per desenvolupar-se en les situacions que l’àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen -Aprendre a pensar i comunicar, per tal d’afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. -Aprendre a descobrir i tenir iniciativa, per tal de potenciar els coneixements de què es disposa per interpretar la realitat, afavorir la construcció de coneixements més significatius -Aprendre a conviure i habitar el món, per tal que els alumnes esdevinguin ciutadans / es actius en una societat democràtica
 53. 53. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) T R A N S V E R S A L S És saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text I amb adequació a les diferents funcions. Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada. 2. ARTÍSTICA I CULTURAL Metodològiques (activen l’aprenentatge) 1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUA L Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat Específiques Comprensió realitat cada vegada més reflexiva i crítica Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. 5.-APRENDRE A APRENDRE E S P E C Í F I Q U E S És gestionar la informació des de l’accés a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent l’ús de les TIC com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals. 4.MATEMÀTICA Personals (desenvolupen la pròpia identitat) 3.-TRACTAMENT INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. 6.-AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals- en el marc de projectes individuals o col·lectius- responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. 7.-CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 8.-SOCIAL I CIUTADANA -Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. Suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.
 54. 54. NO VAL A BADAR COMPETÈNCIES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) OBJECTIUS • Aprendre a parlar, escoltar, escriure, exposar i dialogar Taller de creixement personal • Ser competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals. Taller de teatre • Interpretar de forma significativa la informació que es rep Taller de circ • Comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) ACTIVITATS Aprendre a llegir i comprendre millor els textos, i a escriure i reflexionar i revisar com s’escriu Xerrades Entitats • 1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL Aprendre a pensar, generant l’hàbit de reflexionar abans d’actuar • Donar coherència i cohesió al discurs • Utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació • Aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos • Aportar decisions • Acceptar i realitzar crítiques constructives. Respectar opinions diferents • Establir vincles i relacions constructives amb altres persones i amb l’entorn. • Aprendre a conviure i resoldre conflictes
 55. 55. NO VAL A BADAR COMPETÈNCIES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) ACTIVITATS •Coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques Taller de teatre •Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se Comunicativ es (per comprendre i expressar la realitat) OBJECTIUS Taller l’art com a mitjà d’expressió emocional •Habilitat per gaudir amb l’art i d’altres manifestacions culturals 2 ARTÍSTICA I CULTURAL •Actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques •Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora •Interès per participar en la vida cultural •Contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i d’altres cultures. Taller de paper reciclat Taller de circ
 56. 56. NO VAL A BADAR OBJECTIUS COMPETÈNCIES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) • Metodològiques (activen l’aprenentatge Recerca, selecció, organització i interpretació de la informació a partir de fonts diverses, especialment del suport digital ACTIVITATS Xerrades Tarda de cinema • • 3 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Capacitar per a distingir entre informacions rellevants de les anecdòtiques. Contrastar la informació a partir de fonts diverses i de la seva comparació afavorir el desenvolupament del pensament crític. • Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la • Convertir la informació en coneixement • Emprar les TIC com a eina per processar i gestionar informació i prendre decisions. • Generar produccions responsables i creatives • Potenciar actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, respectant les normes d’ús de la informació.
 57. 57. NO VAL A BADAR COMPETÈNCIES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) OBJECTIUS • Utilitzar els nombres i les operacions bàsiques en contextos pràctics per dibuixar, mesurar i calcular en situacions de la vida quotidiana • Elaborar la informació a través d’eines matemàtiques ( mapes, gràfics,... ) per poder-la interpretar • Ús de tècniques de representació geomètrica per projectar formes dels objectes i els espais. • Utilitzar de sistemes convencionals de representació espacial (maquetes, plànols, mapes) per obtenir o comunicar informació relativa a l’espai físic • Interpretar i presentar informació a partir de taules, gràfics i quadres estadístics. • Analitzar informacions, dades, argumentacions i identificar la validesa dels raonaments • Posar en pràctica processos de raonament que condueixin a la resolució de problemes o a la obtenció d’informació. • Adquirir consciència de les pròpies capacitats i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les • Desenvolupar estratègies per a buscar, organitzar, recuperar, comprendre i interpretar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). • Metodològiques Despertar actituds de competència personal, motivació, confiança en un mateix i el gust per aprendre • Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. Plantejar-se fites assolibles • Tenir consciència d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió • Fomentar el pensament creatiu i la curiositat • Ser capaç d’autoavaluar-se, crear un esperit de responsabilitat i de compromís personal (activen l’aprenent atge 4.MATEMÀTICA 5. APRENDRE A APRENDRE ACTIVITATS Tallers Entrena’t a pensar Parxís a dos daus Habilitats cognitives Taller de memòria Fer bullir l’olla - Taller de creixement personal Xerrada: Coneix-te a través de les empremtes digitals
 58. 58. NO VAL A BADAR COMPETÈNCIES OBJECTIUS • • Desenvolupar les competències emocionals Trobar solucions als possibles entrebancs a partir de la reflexió Entrenar i desenvolupar les habilitats socials: dialogar, i negociar Desenvolupar la iniciativa personal i voluntat d’actuar. • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES • • 6.-AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Conèixer el desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar i autoavaluar-se, extreure’n conclusions i valorar les possibilitats de millora,. • Personals (desenvolupen la pròpia identitat) Proposar-se objectius, reptes i oportunitats • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) Confiar en un mateix. Treballar l’empatia, l’assertivitat, l’esperit de superació i les habilitats per al diàleg. • Específiques (requereixen la comprensió del món que l’envolta) ) Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable • Mostrar actituds de responsabilitat i respecte envers les altres persones i envers un mateix • 7.-CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN ACTIVITATS Buscar solucions a les necessitats de la vida quotidiana i del món laboral. • Demostrar esperit crític en l’observació de la realitat • Promoure uns hàbits de consum responsable • Fer ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable i la promoció de la salut Taller de creixement personal Exposicions: Consum Tercer món Xerrades informatives: Voluntariat Talla amb els mals rotllos
 59. 59. NO VAL A BADAR COMPETÈNCIES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTIUS • Comprometre’s a contribuir a la millora de la societat. • Participar, prendre decisions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades • Ser un element actiu en la construcció d’una societat democràtica, solidària i tolerant • Específiques (requereixen la comprensió del món que l’envolta) ) Expressar les pròpies idees i escoltar les dels altres. Ser capaç de posar-se al lloc de l’altre • Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords • Contextualitzar els problemes socials i la seva resolució a través d’un pensament racional i creatiu • Ser conscients del valor de l’entorn. • Anar creant progressivament un sistema de valors propi i comportar-se en coherència amb ells en afrontar una decisió o un conflicte • Disposar d’habilitats per participar activament en la vida cívica 8.-SOCIAL I CIUTADANA ACTIVITATS Entitats Grallers Tennis taula Escacs Els diables Taller de teatre “ la Teranyina “ Protecció civil Creu Roja Club excursionista Club de petanca
 60. 60. Requisits per poder tirar endavant el projecte 1.- Formar part d’un Centre educatiu obert i integrador, on els temes pedagògics estiguin per sobre dels organitzatius. 2.- Disposar d’un professor o professora responsable del “ No val a badar” . A ser possible que disposi de 1h o 2h setmanals per poder lligar totes les activitats, ponents, local, material,... 3.- Bloc horari de 2 hores, amb una hora no és possible fer una activitat que tingui inici i final en la mateixa sessió. 4.- Conèixer les persones del Municipi que dinamitzen i treballen amb els joves: tècnics de joventut, dinamitzadors,
 61. 61. Requisits per poder tirar endavant el projecte 5.- Haver fet un buidat de totes les entitats col·laboradores: Casal Cívic, Ajuntament,Consell Comarcal, Àrea de joventut i les activitats que estant duent a terme: Consell Municipal de joves, taula de joves,... 6.- Haver fet una tria de les activitats, els tallers, ... que es durant a terme, al menys les previstes per un trimestre. 7.- Trobar monitors, ponents,...engrescats a participar en el projecte i a l’hora que estiguin disponibles a les hores proposades (tarda de 3 a 5) 8.- Tenir un espai adequat on poder dur a terme el projecte
 62. 62. Pressupost Per poder tirar endavant i poder saldar les possibles despeses, els alumnes paguen 30€ al trimestre. N’hi ha més que suficient, ja que moltes entitats, associacions i ONG,s participen de manera altruista.
 63. 63. El projecte creix: Parcel·la 28.
 64. 64. La suma d’esforços multiplica els resultats
 65. 65. MOLTES GRÀCIES !! lribas@xtec.cat

×