Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació Racons Aules Dacollida De Salt

15,200 views

Published on

En el grup de tutors i tutores de les aules d’acollida de Salt treballem per millorar la
qualitat de l’ensenyament de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut. Durant el curs
2008-2009 s’ha adaptat el treball per racons de joc simbòlic a les AA, amb la creació
de sis racons reals i l’elaboració d’una programació per a cada racó, amb cinc
activitats per a cada un, a fi de treballar vocabulari i estructures lingüístiques en
situacions comunicatives diverses.

Published in: Education, Technology
 • Francesc et trobo a tot arreu!!
  Dani Mas Masó
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Programació Racons Aules Dacollida De Salt

 1. 1. ÍNDEX pàgina a) INTRODUCCIÓ JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 1 COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 3 RACONS 11 b) PROGRAMACIÓ DELS RACONS RACÓ DE LA SALUT 13 RACÓ DE PARES I MARES 20 RACÓ DEL SUPERMERCAT 28 RACÓ DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA 38 RACÓ DEL RESTAURANT 45 RACÓ DEL TEMPS 53 c) ACTIVITATS DELS RACONS ACTIVITATS DEL RACÓ DE LA SALUT 60 ACTIVITATS DEL RACÓ DE PARES I MARES 74 ACTIVITATS DEL RACÓ DEL SUPERMERCAT 85 ACTIVITATS DEL RACÓ DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA 98 ACTIVITATS DEL RACÓ DEL RESTAURANT 109 ACTIVITATS DEL RACÓ DEL TEMPS 123
 2. 2. a) INTRODUCCIÓ JUSTIFICACIÓ En el grup de tutores de les aules d’acollida de Salt treballem per millorar la qualitat de l’ensenyament de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut. Cada curs elaborem algun projecte per anar sumant esforços, poder disposar de recursos comuns i anar-los ampliant. Els materials que elaborem estan a disposició de totes les escoles de Salt. Aquest curs 2008-2009 hem treballat els racons de joc simbòlic. Es parteix d’unes propostes lúdiques i engrescadores. Les activitats que es realitzen responen a la necessitat de l’alumnat nouvingut de desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana (funció comunicativa). És consideren com a contingut específic dins l’aula d’acollida, de manera que tot l’alumnat hi participa. Hi ha sis racons, un a cada centre. Presentem una programació i cinc activitats per a cada un. Els criteris d’avaluació s’han seleccionat d’entre els que concreta el Decret (número 4915 del DOGC, de 29 de juny de 2007), pel que fa a cicle inicial i sobretot a cicle mitjà. El treball per racons ha de ser flexible en el tipus d’activitat, en el nivell d’aprenentatge de cada nen i nena, en el nombre d’alumnat que hi participa... Es poden treballar activitats de llengua que possibilitin diferents competències comunicatives (parlar, escoltar, llegir i escriure). És a dir, es poden treballar simultàniament activitats diferents, tant pel que fa al grau de dificultat com a l’ús de diferents estratègies comunicatives. Aquestes activitats generen autonomia en els nens i les nenes. Es parteix dels seus coneixements lingüístics previs, provinents del seu entorn quotidià i de l’aula d’acollida, a fi d’ampliar-los i de poder adquirir i millorar les seves habilitats socials, ja que s’hi incorporen estris i materials que formen part de la vida quotidiana. Aquesta interacció entre el treball que es fa a l’aula d’acollida i el racó produeix una adquisició de coneixements d’anada i tornada, que farà que l’alumnat pugui utilitzar les estructures lingüístiques i el vocabulari en situacions comunicatives diverses. Es tracta, doncs, d’una estratègia pedagògica que possibilita la participació activa de l’alumnat en la construcció dels seus coneixements. Als racons s’hi pot anar per parelles o en petit grup, per tal de compartir experiències, conèixer costums de les diferents cultures, poder aprendre dels altres... 1
 3. 3. Cal recordar que el mestre o la mestra hi té un paper fonamental: presenta, modela, dinamitza i supervisa. Sense aquest guiatge lingüístic i de modelatge de l’actuació, seria molt difícil que l’alumnat pogués avançar en l’aprenentatge de la llengua. Els objectius educatius, el funcionament de cada racó, el material disponible, l’espai i l’avaluació s’especificaran a les programacions corresponents. És necessari explicar a l’alumnat quin tipus de revisió i d’avaluació es farà de cada activitat. En els sis racons que es presenten es contemplen totes les competències bàsiques, així com les competències específiques de l’àrea de llengua. Les presentem per ordre de prioritat. 2
 4. 4. COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual La implicació en el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística és evident en els nostres racons, tal i com estan dissenyats i integrats a l’aula d’acollida, sobretot pel que fa a l’expressió oral. En els racons és fonamental la comunicació oral per expressar observacions i emocions, donar explicacions i opinions o demanar-ne, compartir vivències, aprofundir en la comprensió i interpretació de la realitat i, sobretot, gaudir amb una activitat que implica utilitzar la llengua per donar i rebre informació en una situació comunicativa concreta: anar a comprar, anar de visita al metge, preparar àpats... La comunicació escrita en els racons també hi és present, tot i que en menor mesura. Es pot treballar una varietat de textos lligats amb l’activitat de cada racó: textos explicatius i vivencials, textos descriptius (llistes, menús...), textos instructius (receptes de cuina o mèdiques), textos organitzatius (horaris, graella de rols...), textos per a convèncer (anuncis de promocions), textos de recull de les interaccions verbals (entrevistes, dramatitzacions) i textos referencials (llibres, diccionaris visuals). La comunicació no verbal implica fer servir recursos visuals com ara imatges, material manipulable, que ajudin a la comunicació i a la comprensió. També implica expressió corporal, gestos, expressions facials i accions integrades en el procés de comunicació amb els altres i de dramatització. Tota la tipologia textual dels racons es pot treballar amb el suport dels mitjans audiovisuals, que permeten presentar o cercar elements lingüístics nous, que l’alumnat farà servir al racó, seleccionar i treballar les estructures ja conegudes i produir textos que integrin tots els coneixements treballats. Es pot fer un bloc del racó, es poden enregistrar sessions de treball que llavors es visualitzaran per fomentar l’esperit crític, o es poden elaborar materials derivats de la feina del racó, com imatges, cartells o horaris. 3
 5. 5. 2 Competència d’autonomia i iniciativa personal En el treball per racons hi queden reflectits els continguts de valors i actituds personals de cada nen i de cada nena. El procés intern de cada activitat sense la presència constant de l’adult implica no sols l’aprenentatge de l’autonomia en el sentit d’interioritzar determinades normes, sinó també un aspecte de desenvolupar una activitat mental autònoma amb iniciativa personal, responsabilitat, capacitat d’escollir i coneixement de si mateix. El fet de discutir les activitats, d’arribar a acords i de reflexionar posteriorment sobre els resultats reforça el caràcter, l’autonomia i el criteri propi. La discussió i el contrast del propi pensament amb els altres i l’intercanvi basat en la col·laboració i l’ajuda, afavoreix el fet d’aprendre de les errades i d’assumir-les. Fem nostres les paraules del filòsof britànic Herbert Spencer: l’objecte de l’educació és formar éssers aptes per governar-se a si mateixos, i no perquè els altres els governin. 4
 6. 6. 3 Competència d’aprendre a aprendre Aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou el pensament estratègic, la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectuals. Tot això es desenvolupa per mitjà d’experiències d’aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives. En el treball per racons l’alumnat acondueix el propi aprenentatge de manera autònoma, d’acord amb les pròpies necessitats i objectius. Per tant permet augmentar progressivament la confiança en un mateix i el gust per aprendre. Es tracta d’una activitat de petit grup, i per tant, ha de possibilitar tasques que impliquin cooperació i coordinació d’interessos. El fet de comentar les activitats, d’arribar a acords, de reflexionar posteriorment sobre els resultats, no solament subratlla i reforça el caràcter social de l’aprenentatge, sinó que també fomenta el pensament crític, obliga a prendre decisions i promou la curiositat de fer preguntes. Cal que el mestre o la mestra aprofiti aquestes situacions per observar els coneixements que l’alumnat té en relació a diferents aspectes, els procediments que posa en marxa per resoldre problemes, el tipus d’interacció que manté i les habilitats que fa servir per obtenir informació. El racó és el lloc adequat per relacionar els coneixements previs i la pròpia experiència personal amb nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. Permet experiències d’aprenentatge conscients i gratificants. 5
 7. 7. 4 Competència social i ciutadana En els racons de llenguatge i joc simbòlic es treballa aquesta competència de manera àmplia i continuada en moltes de les activitats programades . Des del moment que el nen o la nena assumeix un rol per fer de botiguer i botiguera, de metge i metgessa, de pare o de mare..., parla i es relaciona amb altres personatges amb unes estructures lingüístiques funcionals, manipula diferents estris i materials i segueix models proposats de l’entorn on viu, amb la finalitat de portar a terme les tasques encomanades, aprèn a desenvolupar habilitats socials positives i, de manera més global, a comprendre la realitat social . Quan es proposa a un grup reduït d’alumnes d’arribar a acords i consensuar decisions per tal de distribuir els diferents rols, repartir o compartir el material i participar en les activitats, se l’inicia en l’exercici de la ciutadania democràtica. D’aquesta manera si han d’elaborar en grup qualsevol tasca per poder iniciar, desenvolupar o acabar el joc, aprenen a expressar la seva opinió i a escoltar les idees dels altres. Quan els nens i les nenes han de construir, acceptar i practicar normes de convivència per tal que les activitats programades en el racó funcionin amb èxit , se’ls educa en uns valors democràtics i de tolerància . Tanmateix davant de possibles dificultats que puguin sorgir sempre cal practicar el diàleg com a mitjà de gestió positiva de conflictes . El fet de parlar dels diferents costums i maneres d’actuar en cada situació comunicativa segons el seu país d’origen, ajuda l’alumnat a valorar les diferències i respectar la diversitat. Quan s’aconsegueix que tots els tipus de rols siguin acceptats i desenvolupats tant per nens com per nenes d’una manera natural i espontània s’està reconeixent la igualtat de drets entre homes i dones. El fet de tenir i utilitzar un material molt engrescador i que normalment l’alumnat no troba a l’aula ordinària i sovint tampoc no té a casa, fa que els sigui responsable de tenir-ne cura, per tal que el racó de joc pugui tenir continuïtat i se’n pugui gaudir el màxim de temps possible. 6
 8. 8. 5 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Aquesta competència és interdisciplinària i actualitza el conjunt de competències, a fi d’interactuar en l’ entorn més proper, amb habilitats per desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal. L’alumnat aprèn a mostrar actituds de respecte i responsabilitat envers les altres persones i envers ell mateix. Als racons de cuina, restaurant, supermercat, s’aprenen hàbits de consum racional responsable en la vida quotidiana, i es considera la salut individual i col·lectiva, com menjar de manera saludable, anar al metge quan convé o interpretar una recepta mèdica... També es treballen aspectes bàsics de la cura i de l’educació dels infants (racó de pares i mares). Amb l’anàlisi de missatges publicitaris (promocions, ofertes de productes alimentaris, de joguines infantils) s’intenta desenvolupar l’esperit crític. En els racons s’aprèn a valorar la conservació dels recursos naturals i la protecció del medi ambient, amb hàbits de reciclatge i consum racional, per a una millora de la qualitat de vida de les persones i de la societat. 7
 9. 9. 6 Competència artística i cultural La competència artística i cultural és molt present en les activitats que es duen a terme als racons de joc simbòlic de les aules d’acollida. En un treball col·laboratiu, on es posen en pràctica totes les activitats de cooperació, l’alumnat crea representacions de la realitat, que li seran útils per a viure i conviure en societat. Sense perdre mai de vista l’objectiu principal dels racons a l’aula d’acollida – l’adquisició ràpida de la llengua com a eina per relacionar-se i per aprendre-, la capacitat creadora és primordial. Es decoren i s’ordenen els racons, es canten cançons i s’expliquen contes tradicionals catalans i d’arreu del món, es preparen menjars diversos... Interactuant als racons, l’alumnat percep que està representant un paper: fa teatre. Les activitats permeten, doncs, apreciar les iniciatives i les contribucions de tothom. 8
 10. 10. 7 Competència matemàtica La necessitat d’incloure la competència matemàtica en la programació d’aquests racons sorgeix de la presència contínua en la vida personal, escolar i social de l’alumnat de les eines matemàtiques com a instrument eficaç per interpretar i valorar diferents tipus d’informació, així com per resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana. Això implica el coneixement i el domini d’elements matemàtics bàsics com la numeració, les mesures, els símbols, les formes i els elements geomètrics i les monedes i els bitllets. També serà de molta utilitat el raonament, la lògica matemàtica, el càlcul i l’estimació per poder-ho aplicar a tot tipus de situacions reals. 9
 11. 11. 8 Tractament de la informació i competència digital Els recursos informàtics que es troben dins les aules d’acollida s’integren també dins les activitats d’avaluació i aprenentatge que es poden associar al racó. Buscar informació, fer un bloc del racó amb fotografies de l’alumnat… Tot d’activitats que busquen el coneixement de les TAC, l’autonomia, el sentit crític, i la selecció de la informació necessària per a les tasques a assolir. D’aquesta manera, a través d’una experiència vivencial, l’alumnat integra l’ús de les TAC com una eina comuna i bàsica en el dia a dia. 10
 12. 12. RACONS RACÓ DE LA SALUT RACÓ DE PARES I MARES RACÓ DEL SUPERMERCAT RACÓ DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA RACÓ DEL RESTAURANT RACÓ DEL TEMPS COORDINACIÓ: Francesc Vila i Dolors Matilló, de l’Equip LIC del Servei Educatiu del Gironès 11
 13. 13. b) PROGRAMACIÓ DELS RACONS 12
 14. 14. RACÓ DE LA SALUT OBJECTIUS - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic. - Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula. - Saber jugar nens i nenes junts. - Entendre i saber expressar estats d’ànim i dolors físiques. - Conèixer la tasca del metge. - Indicar la localització d’una malaltia o dolor físic. - Demanar als altres com es troben. - Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. - Conèixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. - Respectar i tenir cura del material del racó. 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia personal 7. Coneixement interacció amb el món físic COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania A.1 Oral ÀREA DE A. Competència comunicativa A.2 Escrita LLENGUA A.3 Audiovisual B. Plurilingüe i intercultural C. Literària 13
 15. 15. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE ANEM AL METGE CONSULTA - conèixer el llibre blau de salut - saber dir què ens passa - conèixer la targeta sanitària - verbalitzar què notem - conèixer les malalties més comunes - verbalitzar com estem - saber interpretar analítiques simples - expressar què sentim - saber explicar petits accidents i dolors físics - saber explicar els símptomes - conèixer les especialitats dels metges - interpretar les receptes FARMÀCIA VISITA AL CAP - saber interpretar la medicació indicada - fer una visita pràctica al CAP - reconèixer els medicaments més usuals 14
 16. 16. FUNCIONS I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 1. Vocabulari ANEM AL METGE CONSULTA - targeta sanitària - constipat / refredat - dentista, traumatòleg, pediatra, dermatòleg... - totes les parts del cos - malalties d’ulls, d’ossos, de la pell... - una cremada - parts del cos - un tall - llibre blau del nen - un cop - analítiques - estats d’ànim (tristesa, por, nervis...). - radiografies - receptes - ... - mal... (de queixal, de cap, de panxa...). FARMÀCIA VISITA AL CAP - cotó fluix - benes - centre d’atenció primària - gases - esparadrap - recepció - iode (Betadine) - tisores - consulta - tiretes - alcohol - sala d’espera - termòmetre - guants - torn - pomada / crema - desinfectant - gel, sabó - cures - aigua oxigenada 15
 17. 17. 2. Estructures lingüístiques ANEM AL METGE CONSULTA - Bon dia! ja pot passar - Em trobo malament. em fa mal el cap, la panxa... - Bon dia, doctor! - Què et passa? què et fa mal? vols que t’acompanyi al - Segui i expliqui’m què li passa metge? - Molt bé, ara mirarem què li passa - Em fa mal el genoll, l’esquena... tinc picor al cap... - Té... (una infecció a l’orella dreta...) - Vull anar a casa, no em trobo bé - Aniré a la farmàcia - Em podries portar al metge, si us plau? - Passi-ho bé! - Què et passa? com estàs? com et sents? per què - Passi-ho bé i gràcies, doctor plores? què t’han dit? què t’han fet?... - Porta la targeta sanitària? - Tinc por. tinc vergonya. estic trist/a, enfadat/da, - Porta el llibre de vacunes? disgustat/da... - ... - Li dono aquesta recepta - ... 16
 18. 18. FARMÀCIA VISITA AL CAP - Què hi ha a la farmaciola? - Salutació (hola, bon dia...) - Tiretes, termòmetre... - Venim a fer una visita - Per a què serveix? - Posem-nos a la fila. agafem número - Quan la fem servir? - Què fan quan arriba una persona malalta? - Falten coses a la farmaciola? - ... - A on ho comprem? - A quina farmàcia puc anar? - ... 17
 19. 19. MATERIAL ANEM AL METGE CONSULTA - el llibre de vacunes (llibre blau) del nen - receptes - imatges de metges especialistes - el propi cos - targetes sanitàries - material d’aula i específic (fonendoscopi, pinces, xeringues...) FARMÀCIA VISITA AL CAP - la farmaciola - el propi cos. - tot el material de dins la farmaciola - l’edifici del CAP 18
 20. 20. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Participar activament en les converses del Racó. Observació directa. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions Observació directa. bàsiques. Contestar preguntes sobre una exposició de l’alumnat o del Comprendre i extreure informació de produccions orals. mestre o la mestra. Fer una exposició o resum d’allò que s’ha fet al Racó. Realitzar Exposar temes a partir d’un guió. un discurs a partir d’unes pautes. Realitzar petites intervencions davant d’una càmera de vídeo. Enregistrament. Escoltar i respectar els altres. Observació directa. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus Llegir de manera autònoma i comprensiva. relacionats amb el Racó. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Racó. Explicar per escrit una rutina o una acció del Racó. Mostrar seguretat en l’ortografia de base. Correcció i millora en l’ortografia dels textos propis. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. Observació directa. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud Observació directa. de respecte i interès. Tenir una actitud crítica enfront dels estereotips de qualsevol Observació directa. classe. 19
 21. 21. RACÓ DE PARES I MARES OBJECTIUS - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic. - Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula . - Saber jugar nens i nenes junts . - Conèixer, fer i parlar de les activitats que fan els pares i mares per tenir cura dels fills. - Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. - Conèixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. - Respectar i tenir cura del material del racó. 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia personal COMPETÈNCIES 7. Coneixement interacció amb el món físic 8. Social i ciutadania A. Competència comunicativa A.1 Oral AREA DE A.2 Escrita LLENGUA A.3 Audiovisual B. Plurilingüe i intercultural C. Literària 20
 22. 22. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE ROBA HIGIENE i SON - planxar la roba - banyar - posar la roba o vestir - dutxar - treure la roba o despullar - rentar el cabell - canviar la roba del llit - eixugar - pentinar - posar colònia - posar crema - canviar els bolquers - posar a dormir - gronxar el bressol - posar el xumet (“pipu”) ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - preparar el biberó - fer jugar - escalfar el biberó - cantar una cançó - posar el pitet - jocs i cançons de falda - donar el menjar - explicar un conte . - rentar el biberó/ got/ cullera - portar a passeig 21
 23. 23. FUNCIONS I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 1. Vocabulari ROBA HIGIENE i SON - gorra - banyera - samarreta - esponja - calcetes / calçotets - termòmetre - brusa / camisa - aigua calenta / freda - pantalons - tovallola - vestit - sabó - jersei / jaqueta - crema - mitjons - pinta - sabates - mirall - faldilla - colònia - bolquers - llit / bressol - coixí - llençol / manta / cobrellit - pijama - xumet / (“pipu”) 22
 24. 24. ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - biberó ( aigua / llet) - cançó - plat - conte - cullereta - sonall - got - pilota - pitet - ninot de peluix - tovalló - ànec de goma - trona - cotxet - farinetes (“papilla”) 23
 25. 25. 2. Estructures lingüístiques ROBA HIGIENE i SON - Et vestiré / et vestirem - És hora d’anar a dormir - Et posaré / et posarem.. - Tens son? - Et vestiré per .... ( anar a passeig..) - Per què plores? - Et canviaré / et canviarem... (la roba, el bolquer..) - T’explicaré / T’explicarem un conte . - Et despullaré / et despullarem - Et posaré el xumet (“pipo”) - Et trauré / et traurem - És l’hora de banyar - Vols jugar amb l’ànec ? - L’aigua és freda / calenta - T’ensabonaré / T’ensabonarem - T’eixugaré / T’eixugarem - Et posaré / et posarem colònia / crema - Et pentinaré / et pentinarem 24
 26. 26. ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - Et prepararé / et prepararem el biberó - Vols jugar a..? - Et donaré / et donarem el biberó - Anem a passeig - T’agrada... ? - Agafo la bossa - T’ho has acabat tot! - T’explicaré /T’explicarem un conte - Et posaré / et posarem el pitet - Et cantaré una cançó: - Cançons de falda: Arri, arri, tatanet ... - Aquest és el pare... 25
 27. 27. MATERIAL ROBA HIGIENE i SON - armariet i penjadors - llitet o bressol - planxa - roba de llit ( llençol, manta i cobrellit) - roba de vestir - banyera - roba de dormir - estris de neteja ( sabó, pinta, colònia, crema , mirall ..) - bolquers - tovallola o barnús ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - trona o cadireta - cotxet o cadireta de passeig - biberó, plat, got, cullereta... - bossa, bitlletera, claus, mòbil vell i mocadors de - capsa de farinetes (“papilla”) i bric de llet paper . - ullera gran - osset de peluix - pitet / tovalló - sonall 26
 28. 28. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Participar activament en les converses del Racó. Observació directa. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions Observació directa. bàsiques. Comprendre i extreure informació de produccions orals. Jocs d’endevinalles, contestar preguntes sobre una exposició d’un altre alumne o la mestra. Exposar temes a partir d’un guió. Fer una exposició o resum d’allò que s’ha fet al Racó. Realitzar un discurs a partir d’unes pautes. Realitzar petites intervencions davant d’una càmera de vídeo. Enregistrament. Escoltar i respectar els altres. Observació directa. Llegir de manera autònoma i comprensiva. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Racó. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Racó. Explicar per escrit una rutina o una acció del Racó. Mostrar seguretat en l’ortografia de base. Correcció i millora en l’ortografia dels textos propis. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. Observació directa. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud Observació directa. de respecte i interès. Tenir una actitud crítica enfront dels estereotips de qualsevol Observació directa. classe. 27
 29. 29. RACÓ DEL SUPERMERCAT OBJECTIUS - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic. - Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula. - Saber jugar nens i nenes junts. - Conèixer i parlar de la necessitat de comprar. - Utilitzar correctament les magnituds de massa i capacitat en els diferents productes del supermercat. - Conèixer el valor dels bitllets i monedes i utilitzar-lo de manera correcta. - Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari propi del supermercat (productes i accions) - Utilitzar de manera correcta les estructures orals per fer aquestes activitats. - Respectar i tenir cura del material del racó. 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia personal COMPETÈNCIES 7. Coneixement interacció amb el món físic 8. Social i ciutadania A. Competència comunicativa A.1 Oral AREA DE A.2 Escrita LLENGUA A.3 Audiovisual B. Plurilingüe i intercultural C. Literària 28
 30. 30. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE ALIMENTS LLISTA DE LA COMPRA - classificar en grups: dolços, salats, sòlids, líquids, - pensar i comentar què ens fa falta làctics, llegums, fruites, verdures, carn, peix, ... - escriure la llista de la compra - on els podem comprar?: fruiteria, peixateria, fleca, carnisseria... - com els podem comprar? en paquets, a quilos, a dotzenes... MONEDES I BITLLETS JOC I ENTRETENIMENT - manipular els diferents bitllets i monedes - cantar cançons - saber el valor real de cada bitllet i moneda - explicar contes - relacionar el preu real i les monedes - jugar en el racó: comprar i vendre al supermercat HORARIS BOTIGUES - manipular el rellotge - posar les hores exactes - interpretar bé l’horari de matí i tarda - confeccionar un rètol amb l’horari 29
 31. 31. FUNCIONS I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 1. Vocabulari ALIMENTS LLISTA DE LA COMPRA - peix i marisc: sardines, llenguado, llobarro, roger, - tots els productes del supermercat: aliments, cloïsses, musclos... productes de neteja, fleca... - carn: cuixa de pollastre, salsitxes i salsitxes de Frankfurt... - fruita: taronja, poma, pinya, llimona, plàtan, raïm, pera, síndria... - verdura: tomàquet, pastanaga, patata, alls, ceba, pebrot, bitxo, enciam, albergínia... - cereals: blat de moro, blat... - lactis: llet, mantega, iogurt, cacaolat, gelats... - begudes: aigua, suc, refresc... - llaunes: sardines, tonyina, fruita en almívar, olives... - fleca i pastisseria: pa, barra, panet ... - altres productes: ous, oli, salses... 30
 32. 32. MONEDES I BITLLETS JOC I ENTRETENIMENT - bitllets de 50, 20, 10 i 5 euros - conte - monedes de 2 i 1 euros i de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 - cançó cèntims - joc simbòlic: comprar i vendre - targetes - llauna, pot, ampolla, paquet, bossa... HORARIS BOTIGUES - rellotge, hores, minuts i segons - obrir - tancar - horari 31
 33. 33. 2. Estructures lingüístiques ALIMENTS LLISTA DE LA COMPRA - Què és això? - Què necessito? - On puc anar a comprar? - Em falta... - On venen...? - Quant val...? - Vull... MONEDES I BITLLETS JOC I ENTRETENIMENT - Quant val tot això? - Bon dia - A quin preu va? - Qui és l’últim? - En tinc prou? - Agafa el número - Quants diners he gastat? - Vull... - Quants diners em queden? - Gràcies - Adéu 32
 34. 34. HORARIS BOTIGUES - A quina hora obriu? - A quina hora tanqueu? - Tanqueu al migdia? - Quan feu vacances? 33
 35. 35. MATERIAL ALIMENTS LLISTA DE LA COMPRA - sardines, llenguado, llobarro, roger, cloïsses i musclos - cuixa de pollastre, salsitxes i salsitxes de Frankfurt - taronja, poma, pinya, llimona, plàtan, raïm, pera i síndria - tomàquet, pastanaga, patata, alls, ceba, pebrot, bitxo, enciam i albergínia - blat de moro - llet, mantega, iogurt, cacaolat i gelats - aigua, suc i refresc - paper i llapis - sardines, tonyina i fruita en almívar - llesques de pa, barra ... - ous, oli, salses... 34
 36. 36. MONEDES I BITLLETS JOC I ENTRETENIMENT - bitllets de 50, 20, 10 i 5 euros - tots els productes del supermercat - monedes de 2 i 1 euros - balança - monedes de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cèntim. - màquina registradora - carro de la compra - bossa per portar la compra - drap per netejar - paper per embolicar - bosses - cabàs HORARIS BOTIGUES - rètol obert / tancat - rètol horari comercial 35
 37. 37. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Participar activament en les converses del Racó. Observació directa. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions Observació directa. bàsiques. Comprendre i extreure informació de produccions orals. Contestar preguntes d’un altre alumne o la mestra relacionades amb els aliments. Exposar temes a partir d’un guió. Fer una exposició o resum d’allò que s’ha fet al Racó. Realitzar petites intervencions davant d’una càmera de vídeo. Enregistrament. Escoltar i respectar els altres. Observació directa. Llegir de manera autònoma i comprensiva. Lectures en veu alta de textos breus relacionats amb el Racó: (rètols, llistats, aliments). I dels exercicis anteriors i posteriors. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Racó. Explicar per escrit activitats del Racó: llista de la compra, relacionar els aliments amb els àpats, fer un menú... Mostrar seguretat en l’ortografia de base. Correcció i millora en l’ortografia dels textos propis. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. Observació directa. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud Observació directa. de respecte i interès. 36
 38. 38. Tenir una actitud crítica enfront dels estereotips de qualsevol Observació directa. classe. Comprendre situacions i problemes relacionats amb el racó i Observació directa. buscar solucions de manera autònoma. Desenvolupar agilitat en el càlcul mental relacionat amb les Observació directa. estratègies de comprar i vendre. Estimació de resultats. Utilitzar recursos TIC, la calculadora i màquina registradora Observació directa veient la necessitat per fer els totals i els tiquets de compra. 37
 39. 39. RACÓ DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA OBJECTIUS - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic. - Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula . - Saber jugar nens i nenes junts. - Conèixer, fer i parlar de les activitats que fan les famílies a la cuina. - Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. - Conèixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. - Respectar i tenir cura del material del racó. 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia personal COMPETÈNCIES 7. Coneixement interacció amb el món físic 8. Social i ciutadania A. Competència comunicativa A.1 Oral AREA DE A.2 Escrita LLENGUA A.3 Audiovisual B. Plurilingüe i intercultural C. Literària 38
 40. 40. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE ALIMENTS ESTRIS, ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - cuinar - enfornar - endreçar - encendre i apagar el - tallar - batre foc - bullir - amanir - rentar - fregir - barrejar - engegar - muntar un plat - ensucrar - utilitzar - escalfar - salar - servir - remenar l’olla - pelar - ratllar ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS DE CUINAR - esmorzar - comprar - desparar taula - dinar - netejar - netejar - berenar - fregar - fregar - sopar - pensar - escollir - rentar - tallar - preparar - parar taula 39
 41. 41. FUNCIONS I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 1. Vocabulari ALIMENTS ESTRIS, ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - lactis: llet, iogurts, mantega, batuts, formatge, nata... - forquilla, ganivet, eixugamà, cullera, tovalló, estovalles, corró, batedora, escumadora, cullerot, - cereals: farina, pa, flocs de cereals, blat de moro, plats, bols, pinces... pastes, croissant, brioix, torrades, galetes.... - microones, fogons, aspiradora, nevera, cuina - carn: xai, porc, vedella, bistec, salsitxes, vitroceràmica, torradora, sandvitxera, batedora, hamburgueses, botifarra, embotits liquadora... - peix: peix fresc, peix congelat, filet, varetes, rodanxa, - taula, cadires, prestatgeria, carret, rebost, trona... tipus de peix (sardina, tonyina...), peix enllaunat... - verdures i fruites: enciam, patata, pastanaga...; pera, poma, kiwi, plàtan… - altres: condiments: sal, pebre, espècies... - productes envasats: sopes, llaunes, sucs, aigües... 40
 42. 42. ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS DE CUINAR - esmorzar - drap - dinar - fregall - berenar - baieta - sopar - escombra - receptes tradicionals, de diferents països i diades - recollidor especials (Nadal, aniversaris...) - llista de la compra - llibre de receptes - fulletons de publicitat 41
 43. 43. 2. Estructures lingüístiques ALIMENTS ESTRIS, ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - Què vols menjar? Vull menjar... - Necessito un /a ... per ... - Vols un/a ...? M’agrada molt. No m’agrada gens / - Dóna’m el / la ... si us plau. gaire ... - Posa ... al ... - És bo, és dolent, és salat, és fat, és cru, és massa - Guarda ... a ... cuit ... ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS DE CUINAR - Què vols menjar per esmorzar / dinar / berenar / - Què farem avui? sopar? - Què necessitarem? - Vull ... de primer, ... de segon i ... de postres - Se’ns ha acabat el / la ... - Vols repetir? - Hem d’anar a comprar ... - En vols més? - Para la taula - Frega els plats - Endreça la cuina - Despara la taula 42
 44. 44. MATERIAL ALIMENTS ESTRIS, ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - fogons, microones i rentadora - fireta de menjar (fruites, verdures, carn, pizza, - fireta pels plats, olles, paelles, gots, coberts... hamburguesa, envasats... - dues taules de l’aula per a distribuir aquests estris i - paquets buits de menjar real, aportat per l’alumnat, el una altra per a parar la taula mestre o la mestra - una prestatgeria petita i un carro fruiter per a desar - menjar real envasat per a activitats concretes (festes les firetes diverses de menjar o estris d’aniversari, preparem un entrepà de...) ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS DE CUINAR - escombra, pal de fregar i recollidor de joguina per netejar - estovalles de plàstic, de paper i de roba per parar la taula 43
 45. 45. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Participar activament en les converses del Racó. Observació directa. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions Observació directa. bàsiques. Comprendre i extreure informació de produccions orals. Jocs d’endevinalles, contestar preguntes sobre una exposició d’un altre alumne o la mestra. Exposar temes a partir d’un guió. Fer una exposició o resum d’allò que s’ha fet al Racó. Realitzar un discurs a partir d’unes pautes. Realitzar petites intervencions davant d’una càmera de vídeo. Enregistrament. Escoltar i respectar els altres. Observació directa. Llegir de manera autònoma i comprensiva. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Racó. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Racó. Explicar per escrit una rutina o una acció del Racó. Mostrar seguretat en l’ortografia de base. Correcció i millora en l’ortografia dels textos propis. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. Observació directa. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud Observació directa. de respecte i interès. Tenir una actitud crítica enfront dels estereotips de qualsevol Observació directa. classe. 44
 46. 46. RACÓ DEL RESTAURANT OBJECTIUS - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic. - Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula . - Saber jugar nens i nenes junts . - Conèixer i parlar de la necessitat de menjar bé i de tenir bons hàbits a taula. - Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. - Demanar alguna cosa per menjar i beure. - Demanar i dir en què consisteix un àpat (què hi ha per esmorzar, dinar o sopar). - Utilitzar de manera correcta les estructures orals per fer aquestes activitats. - Respectar i tenir cura del material del racó. 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia personal COMPETÈNCIES 7. Coneixement interacció amb el món físic 8. Social i ciutadania A. Competència comunicativa A.1 Oral AREA DE A.2 Escrita LLENGUA A.3 Audiovisual B. Plurilingüe i intercultural C. Literària 45
 47. 47. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE A TAULA ESTRIS, PETITS ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIAR DE RESTAURANT - classificar els diferents plats segons els àpats. - parar i desparar taula. - classificar els aliments segons siguin entrants, primers o segons plats i postres, begudes, cafè, te... - saber utilitzar els estris de cuina i els petits - classificar els aliments per a la seva elaboració. electrodomèstics. - interpretar una carta de restaurant. - passar la comanda a la cuina verbalment. - netejar estris de cuina i endreçar-los. ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS D’ANAR AL RESTAURANT - preparar un esmorzar - conèixer i aplicar les normes socials en un - preparar un aperitiu restaurant. - preparar un dinar - fer reserves telefòniques de taula. - preparar un berenar - rebre i atendre els clients correctament. - preparar un sopar - demanar i recollir per escrit correctament la comanda 46
 48. 48. FUNCIONS I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 1.Vocabulari A TAULA ESTRIS, PETITS ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - peix i marisc: sardines, llenguado, rap, gambes, - Forquilla, ganivet, cullera, cullereta, gots, copes, calamars, cloïsses, musclos... tasses, plats, safates, tovalló, estovalles, cafetera, - carn: cuixa i pit de pollastre, salsitxes, botifarres, salsitxes de Frankfurt, bistec, llom arrebossat, - Microones, nevera de gelats, sandvitxera... vedella amb bolets, costelles i palpissos de xai, cargols... - Taula, cadires, carret, trona, barra de bar, armaris i - fruita: taronja, poma, pinya, llimona, plàtan, raïm, calaixos... pera, síndria, fruites en almívar, macedònia... - postres i gelats: tall o copa de gelat, xarrup dolç, flam, iogurt, crema catalana, tall de pastís... - amanides: tomàquet, pastanaga, ceba, pebrot, enciam, olives, tonyina, soja germinada... - begudes: aigua, aigua mineral, suc, refresc, vi, gasosa, cava... - esmorzars: entrepà, sandvitx, torradetes, croissant, donuts, mantega, melmelada, sucre, llet, cereals, cafè, galetes, pa amb tomata... altres productes: salsa de tomata, oli, maionesa, quètxup, mostassa, escuradents, formatge ratllat... 47
 49. 49. ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS D’ANAR AL RESTAURANT - esmorzar - telèfon - aperitiu - llibreta de comandes - dinar - bolígraf - berenar - interior, exterior - sopar - salutacions: bon dia, bona tarda, passi-ho bé, - receptes tradicionals, de diferents països i diades adéu, adéu-siau... especials (Nadal, aniversaris...) - moltes gràcies 48
 50. 50. 2.Estructures lingüístiques: A TAULA ESTRIS, PETITS ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - Aquí tenen la carta - Necessito un (ganivet) / una (forquilla) - Voldríem menjar de menú - Dóna’m el (got) / la (copa) si us plau - Què volen de primer plat / de segon / de postres? - Posa (els tovallons) a taula - Voldria... - Endreça (els coberts) al (bufet) - Gràcies! - T’agrada....? M’agrada molt. No m’agrada gens/ gaire.... - És bo, és dolent, és salat, és fat, és cru, és massa cuit.... - Porti’ns el compte, sisplau! 49
 51. 51. ÀPATS DEL DIA ABANS D’ANAR AL RESTAURANT - Què vols/ volen menjar per - Què farem avui? esmorzar/dinar/berenar/sopar? - A quin restaurant anirem? - Vull...de primer, ...de segon i...de postres. - Encarreguem / reservem taula per a ... - Ja han acabat? - Bon dia, voldria encarregar taula per diumenge... - Voldran cafè? - Per a quantes persones? - Volen estar a fora o a dins? - Voldran menú o carta? 50
 52. 52. MATERIAL A TAULA ESTRIS, ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI - fireta de menjar (fruites, verdures, carn, pizza - plats, olles, paelles, gots, coberts ... hamburguesa, peix, gelat, iogurts ... ) - una taula de l’aula per a distribuir aquests estris i - paquets buits de menjar real aportat pels alumnes dues per a parar la taula o la mestra - una lleixa, un carro per a la registradora, una - menjar real envasat per a activitats concretes cafetera de bar, una caixa gran per a endreçar la (festes d’aniversari, preparem un entrepà de...) fireta ÀPATS DEL DIA ABANS I DESPRÉS D’ANAR AL RESTAURANT - cafetera, tetera, tasses i platets, culleretes, - escombra, pal de fregar i recollidor de joguina per safates... netejar. - vasos d’aperitiu, platetes per a olives... - estovalles de paper per parar la taula. - plats, coberts, gots, copes, tovallons i - tovallons de paper estovalles... 51
 53. 53. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Participar activament en les converses del Racó. Observació directa. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions Observació directa. bàsiques. Comprendre i extreure informació de produccions orals. Jocs d’endevinalles, contestar preguntes sobre una exposició d’un altre alumne o la mestra. Exposar temes a partir d’un guió. Fer una exposició o resum d’allò que s’ha fet al Racó. Fer un discurs a partir d’unes pautes. Realitzar petites intervencions davant d’una càmera de vídeo. Enregistrament. Escoltar i respectar els altres. Observació directa. Llegir de manera autònoma i comprensiva. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Racó. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Racó. Explicar per escrit una rutina o una acció del Racó. Mostrar seguretat en l’ortografia de base. Correcció i millora en l’ortografia dels textos propis. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. Observació directa. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud Observació directa. de respecte i interès. Tenir una actitud crítica enfront dels estereotips de qualsevol Observació directa. classe. 52
 54. 54. RACÓ DEL TEMPS OBJECTIUS - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic. - Millorar les relacions socials entre els nens i les nenes de l’aula . - Saber jugar nens i nenes junts . - Conèixer, fer i parlar de les activitats que fan a la televisió en l’espai de la predicció meteorològica. - Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. - Conèixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. - Respectar i tenir cura del material del racó. 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia personal COMPETÈNCIES 7. Coneixement i interacció amb el món físic 8. Social i ciutadania A. Competència comunicativa A.1 Oral AREA DE A.2 Escrita LLENGUA A.3 Audiovisual B. Plurilingüe i intercultural C. Literària 53
 55. 55. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE ROBA PREDICCIÓ - triar la roba adequada a cada estació/ temperatura - interpretar els símbols meteorològics - posar-se la roba o despullar-se - exposar oralment la interpretació davant dels companys i les companyes - fer la conclusió oral de la predicció per a tota la setmana ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - plantar i cultivar els productes de temporada - interpretar com és la dona o l’ home del temps - comprar a la botiga els aliments de temporada - interpretar cançons relacionades amb el temps i - Preparar els plats específics de cada estació de l’any l’estació corresponent 54
 56. 56. FUNCIONS I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 1. Vocabulari ROBA PREDICCIÓ - gorra - vent - samarreta - sol - calcetes/calçotets - pluja - brusa/ camisa - nevades - pantalons - gelades - vestit - calamarsa - jersei/jaqueta - depressió - mitjons - anticicló - sabates - isòbares - faldilla - pertorbació 55
 57. 57. ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - hort - cançó - hortalisses (pastanaga, tomàquet...) - dita, refrany - fruita (plàtans, taronges...) - televisió - verdura (mongeta, col...) - ànec de goma - llegums - cotxe, autobús... - carn - ninots amb figura humana d’home i de dona - ous - peix - lactis (iogurts. Formatge, llet) - escudella - amanida - canelons 56
 58. 58. 3. Estructures lingüístiques ROBA PREDICCIÓ - Et vestiré / Et vestirem - Bon dia/ Bona nit - Et posaré / Et posarem.. - La predicció per avui / per a aquesta setmana serà... - Et vestiré per .... ( anar a passeig..) - S’esperen forts vents/ pluges... - Et canviaré / Et canviarem... (la roba...) - Avui fa/ Demà farà un dia assolellat/ ventós... - Et despullaré / Et despullarem S’instal·la l’anticicló... que farà que les pertorbacions - Et trauré / Et traurem passin pel nord/sud del país/Europa... ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - Et prepararé el menjar - Està ennuvolat, fa sol...? - Et donaré/ Et donarem el dinar/ sopar... - Anem a passeig - T’agrada... ? - Agafo el paraigua, l’abric... - T’ho has acabat tot !! - Et cantaré una cançó/ Et diré una dita: A l’abril, cada gota - Et posaré/ Et posarem el pitet val per mill ; Març, marçot, mata la vella i la jove si pot... 57
 59. 59. MATERIAL ROBA PREDICCIÓ - armariet i penjadors - mapa del temps - roba d’estiu - pal assenyalador - roba d’estiu i d’anar a la platja - símbols meteorològics de cartró - roba de dormir ALIMENTACIÓ JOC I ENTRETENIMENT - aliments de plàstic - televisió de cartró - olles i material de cuina - panell de suro - cuineta - bossa, bitlleter - estris d’horta - adhesius en forma de núvols, sol, pluja, neu, vent... - micròfon 58
 60. 60. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Participar activament en les converses del Racó. Observació Directa Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions Observació Directa bàsiques. Comprendre i extreure informació de produccions orals. Jocs d’endevinalles, contestar preguntes sobre una exposició d’un altre alumne o la mestra. Exposar temes a partir d’un guió. Fer una exposició o resum d’allò que s’ha fet al racó. Realitzar un discurs a partir d’unes pautes. Realitzar petites intervencions davant d’una càmera de vídeo. Enregistrament. Escoltar i respectar els/les altres. Observació Directa Llegir de manera autònoma i comprensiva. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Racó. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Racó. Explicar per escrit una rutina o una acció del Racó. Mostrar seguretat en l’ortografia de base. Correcció i millora en l’ortografia dels seus textos. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. Observació Directa Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud Observació Directa de respecte i interès. Tenir una actitud crítica enfront dels estereotips de qualsevol Observació Directa classe. 59
 61. 61. c) ACTIVITATS DELS RACONS 60
 62. 62. ACTIVITATS DEL RACÓ DE LA SALUT 61
 63. 63. ACTIVITAT 1: QUÈ TENIM A LA FARMACIOLA? 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica X BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal X 7. Coneixement interacció amb el món físic X COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania X 1. Competència Oral X comunicativa Escrita X ÀREA DE Audiovisual LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural 3. Literària Parlar i conversar: - Què hi ha a la farmaciola? - Tiretes, termòmetre... - Per a què serveix? DIMENSIÓ - Quan la fem servir? COMUNICATIVA - Falten coses a la farmaciola? - A on ho comprem? Escoltar i comprendre: - El que hi ha dins la farmaciola. CONTINGUTS Llegir i comprendre: - Una lectura sobre material de farmaciola. Escriure: - Llistat de les coses que hi ha a la farmaciola. DIMENSIÓ LITERÀRIA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 62
 64. 64. MATERIALS: - tot el material manipulable del racó METODOLOGIA: - ANIREM FINS A LA FARMACIOLA DE L’ESCOLA I VEUREM QUÈ HI HA A DINS, SI HI FALTEN COSES I PER A QUÈ HO FEM SERVIR. DESPRÉS FAREM UN LLISTAT ESCRIT DEL QUE HI HA A LA FARMACIOLA I DEL QUE HI FALTA. - PODEM TREBALLAR EN PETIT GRUP MENTRE LA RESTA JUGA AMB LES COSES DE LA FARMACIOLA. - UN ALTRE DIA FAREM UNA FARMACIOLA PER A LA CLASSE. CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Participar activament en les Observació directa converses del Racó. Comprendre i escriure informació de Observació directa produccions orals. Conèixer i valorar amb actitud de Observació directa respecte i interès. Llegir de manera autònoma i Observació directa comprensiva. 63
 65. 65. ACTIVITAT 2: VISITA AL CAP 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural X 3. Tractament de la informació i c. digital X 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal X 7. Coneixement interacció amb el món físic X COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania X 1. Competència Oral X comunicativa Escrita ÀREA DE Audiovisual X LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural X 3. Literària Parlar i conversar: - Salutació (hola, bon dia...). - Venim a fer una visita. - Què fan quan arriba una persona DIMENSIÓ malalta? COMUNICATIVA - ... Escoltar i comprendre: - El personal sanitari. CONTINGUTS Llegir i comprendre: Escriure: DIMENSIÓ LITERÀRIA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 64
 66. 66. MATERIALS: - càmera de fotos METODOLOGIA: - VISITA AL CAP QUE TENIM AL COSTAT DE L’ESCOLA. - L’ALUMNAT FARÀ PREGUNTES DE MANERA LLIURE AL PERSONAL SANITARI. - ES FARAN FOTOGRAFIES DE LA SORTIDA PER TREBALLAR A L’AULA MÉS ENDAVANT. CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Participar activament en les Observació directa converses de l’activitat. Comprendre i extreure informació de Observació directa produccions orals. Realitzar petites intervencions Fotos davant d’una càmera de fotos. 65
 67. 67. ACTIVITAT 3: REPRESENTEM UN DIÀLEG ENTRE METGE – PACIENT 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural X 3. Tractament de la informació i c. digital X 4. Matemàtica X BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal X 7. Coneixement interacció amb el món físic X COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania X 1. Competència Oral X comunicativa Escrita ÀREA DE Audiovisual X LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural X 3. Literària Parlar i conversar: − Bon dia! Ja pot passar. − Bon dia, doctor! − Expliqui’m què li passa. DIMENSIÓ − Em fa mal... (l’orella...). COMUNICATIVA − Quants dies fa que li fa mal? − Ara ho mirarem. − Té una infecció a... (l’orella dreta...). − Li faig la recepta d’un medicament que li anirà molt bé. − Quants dies m’ho haig de prendre? CONTINGUTS − Dos dies, havent dinat i havent sopat. − Gràcies. − D’aquí tres dies la vull veure. Escoltar i comprendre: Visionat del vídeo de l’activitat. Llegir i comprendre: Escriure: DIMENSIÓ LITERÀRIA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 66
 68. 68. MATERIALS: - el material del racó (termòmetre, injeccions, tiretes, cotó...) - el trencaclosques de les parts del cos METODOLOGIA: - FAREM UNA REPRESENTACIÓ D’UN DIÀLEG (METGE/METGESSA – PACIENT). ABANS DE COMENÇAR ES FARÀ UN REPÀS DE LES PARTS DEL COS. - DESPRÉS CREEM UN ESCENARI A L’AULA AMB UNA CONSULTA MÈDICA. - EL PACIENT/LA PACIENT HA D’EXPRESSAR DIFERENTS MALALTIES: MAL DE CAP, MAL DE PANXA, MAL DE COLL, VÒMITS, DIARREA... I EL METGE O LA METGESSA HA D’ESCOLTAR. DESPRÉS FER UNES PREGUNTES SOBRE LA MALALTIA , A QUINES PARTS DEL COS LI FA MAL, QUANTS DE DIES FA QUE LI FA MAL... DESPRÉS DICTAMINARÀ LA MEDICACIÓ I EL QUE CAL FER. - HO PODEM ENREGISTRAR EN VÍDEO I ES MIRA AMB TOT EL GRUP POSTERIORMENT. CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Participar activament en les Observació directa converses del Racó. Realitzar petites intervencions Gravació de vídeo davant d’una càmera de vídeo. Tenir una actitud crítica enfront dels Observació directa estereotips de qualsevol classe. Comprendre i extreure informació de Observació directa produccions orals. 67
 69. 69. ACTIVITAT 4: “EM FA MAL ...” 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural X 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal X 7. Coneixement interacció amb el món físic X COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania X 1. Competència Oral X comunicativa Escrita ÀREA DE Audiovisual LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural X 3. Literària Parlar i conversar: − Em fa mal la panxa, el coll... − Em sento... (tinc por, estic trist, tranquil, nerviós...). DIMENSIÓ − A quin metge haig d’anar? COMUNICATIVA − Dentista, traumatòleg, otorrino, digestiu... Escoltar i comprendre: Llegir i comprendre: CONTINGUTS Escriure: DIMENSIÓ LITERÀRIA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 68
 70. 70. MATERIALS: - tot el material manipulable del racó - imatges de les diferents parts del cos - fotografies d’especialitats de medicina METODOLOGIA: - EL MESTRE/LA MESTRA COMENÇA DIRIGINT EL JOC I DIU: EM FA MAL LA PANXA I ELS NENS I NENES S’HAN DE TOCAR LA PANXA. I AIXÍ DIVERSES VEGADES AMB ALTRES PARTS DEL COS. - DESPRÉS ELS NENS I LES NENES DIRIGIRAN EL JOC DE DOS EN DOS O DE TRES EN TRES. - TOT SEGUIT HAN DE FER L’EXPRESSIÓ DE LA CARA QUE FARIEN SI REALMENT ELS FES MAL AQUELLA PART DEL COS. - TAMBÉ HAURIEN DE DIR A QUIN ESPECIALISTA HAURIEN D’ANAR I COM SE SENTEN QUAN TENEN MAL (EMOCIONS). CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Escoltar i respectar els altres. Observació directa Mostrar autonomia progressiva en Observació directa l’aprenentatge. Utilitzar un llenguatge comprensible Observació directa per a les funcions bàsiques. Conèixer les diferents parts del cos. Observació directa Identificar diferents especialitats dels Observació directa metges. 69
 71. 71. ACTIVITAT 5: LA FITXA DEL PACIENT 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital X 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal X 7. Coneixement interacció amb el món físic COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania X 1. Competència Oral X comunicativa Escrita X ÀREA DE Audiovisual LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural 3. Literària X Parlar i conversar: - Salutació (hola, bon dia...). - Vinc a donar-li les dades personals. - Com et dius? DIMENSIÓ - I els cognoms? COMUNICATIVA - Quina edat tens? - Adreça. - Quines malalties has tingut? - Com estàs ara? Escoltar i comprendre: CONTINGUTS - Donar respostes curtes a preguntes tancades. - Deduir conceptes a partir de les respostes donades. Llegir i comprendre: - La fitxa donada. Escriure: - Les respostes donades. DIMENSIÓ - Treballar segons el model de fitxa. LITERÀRIA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 70
 72. 72. MATERIALS: - tot el material mèdic manipulable del racó referent - estris varis de l’aula METODOLOGIA: - EN GRUPS DE 2 EN 2 (PACIENTS I METGES/METGESSES). - EL METGE/ LA METGESSA TÉ LA FITXA PER OMPLIR AMB LES DADES QUE HA DE DEMANAR I COMENÇA EL DIÀLEG. QUI FA DE METGE/METGESSA ESCRIU I DESPRÉS FAN UN CANVI, QUI FEIA DE PACIENT SERÀ EL METGE/LA METGESSA I ESCRIURÀ, I A LA INVERSA. CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Participar activament en les Observació directa converses del Racó. Comprendre i escriure informació de Observació directa produccions orals. Conèixer i valorar els rols de pacient Observació directa i metge amb actitud de respecte i interès. Utilitzar un llenguatge comprensible Observació directa per a les funcions bàsiques. 71
 73. 73. ACTIVITAT 6: RECEPTES 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital X 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal X 7. Coneixement interacció amb el món físic COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania 1. Competència Oral X comunicativa Escrita X ÀREA DE Audiovisual LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural X 3. Literària X Parlar i conversar: - Explicar les receptes i el que es necessita. - Quan vas anar al metge i estaves DIMENSIÓ constipat, què et va receptar? COMUNICATIVA - Quan tenies febre... Escoltar i comprendre: - Parar atenció al que expliquen els altres per a realitzar una acció posterior. CONTINGUTS Llegir i comprendre: - Interpretar i llegir una recepta mèdica. Escriure: - Segons un guió o pauta escriure una recepta mèdica. DIMENSIÓ - Fer el model de recepta mèdica. LITERÀRIA DIMENSIÓ - Treballar amb diferents receptes PLURILINGÜE I que els metges han receptat d’altres INTERCULTURAL països. 72
 74. 74. MATERIALS: - tot el material manipulable del racó - els estris de la consulta mèdica - ordinadors - material d’aula METODOLOGIA: - EXPLICAREM COM ÉS UNA RECEPTA MÈDICA I L’ENSENYAREM I COMENTAREM. - RECORDAREM QUAN VAM ANAR PER ÚLTIMA VEGADA AL METGE/LA METGESSA I EL QUE ENS VA RECEPTAR. - DESPRÉS, DONAREM RECEPTES PER OMPLIR SEGONS EL MODEL. - FAREM UN DIÀLEG PER SABER, QUAN ANAVEN AL METGE AL SEU PAÍS, QUÈ ELS RECEPTAVEN QUAN ESTAVEN MALALTS... CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Participar activament en les Observació directa converses del Racó. Comprendre i extreure informació de Observació directa produccions orals. Escriure i realitzar textos relacionats Observació directa amb el Racó. Utilitzar un llenguatge comprensible Observació directa per a les funcions bàsiques. Comprendre i extreure informació de Observació directa produccions orals. 73
 75. 75. ACTIVITATS DEL RACÓ DE PARES I MARES 74
 76. 76. ACTIVITAT 1: EXPLICAR 7 NORMES PER JUGAR 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i c. digital 4. Matemàtica BÀSIQUES 5. Aprendre a aprendre X 6. Competència d’autonomia personal 7. Coneixement interacció amb el món físic COMPETÈNCIES 8. Social i ciutadania X 1. Competència Oral X comunicativa Escrita ÀREA DE Audiovisual LLENGUA 2. Plurilingüe i intercultural 3. Literària Parlar i conversar: - Cada nen o nena explica una norma a la resta del grup. Estructures lingüístiques : DIMENSIÓ - “Ara us explicaré una de les normes COMUNICATIVA que haurem de seguir per poder jugar ...” Escoltar i comprendre: CONTINGUTS - Escoltar amb interès i respecte les intervencions dels companys. Llegir i comprendre: - Llegir la norma . Escriure: DIMENSIÓ LITERÀRIA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 75
 77. 77. MATERIALS: - full amb les normes escrites - un cartonet plastificat per a cada norma - una base amb velcro al costat del racó per a enganxar-hi els cartonets - targetes per apuntar la data, el nom i el rol de joc - graella per escollir les activitats METODOLOGIA: - GRUPS DE FINS A 8-10 ALUMNES . - EL MESTRE/LA MESTRA EXPLICA A TOT EL GRUP TOTES LES NORMES PER JUGAR AL RACÓ. - ES REPARTEIX UN CARTONET AMB UNA NORMA A CADA NEN I NENA. - CADASCÚ LLEGEIX EL SEU INDIVIDUALMENT I EN SILENCI. - CADA NEN I NENA LA LLEGEIX O L’EXPLICA A LA RESTA (DEPENENT DEL SEU NIVELL LINGÜÍSTIC). - ES PENGEN AL COSTAT DEL RACÓ (AMB VELCRO). CRITERIS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Utilitzar el llenguatge comprensiu Observació directa Comprendre i extreure informació Observació directa rellevant. Llegir de manera autònoma i Observació directa comprensiva. 76

×