Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation powerpoint(การนำเสนอ)คอม

5,246 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentation powerpoint(การนำเสนอ)คอม

 1. 1. การใช้ส ื่อ และโปรแกรมนำาเสนองาน กลยุท ธ์ก ารนำา เสนองานแบบ มือ อาชีพ โดยใช้ MS PowerPoint MS PowerPoint Trips Workshop
 2. 2. ความสำา คัญ ในการนำา เสนองานทดสอบความเข้า ใจ แสดงตัว ตน แนะนำา บริก าร ขายฝัน
 3. 3. ความสามารถในการรับ รู้ข องมนุษ ย์ ทางหู 13 % ทางตา 75 % สัม ผัส 6 % ดมกลิน 3 % ่ ชิม รส 3 %
 4. 4. การใช้ส ื่อ และ โปรแกรมในการนำา เสนองาน มาก ใช้ส อ และหยอดมุข เป็น ระยะ ื่ความสนใจ น้อ นา ย 15 3 ระยะเวลา 60 75 มาก ที
 5. 5. ความสำา คัญ ของ IT ใน การนำา เสนองาน ดัง นั้น ในรูป แบบของการนำา เสนองานต่า งๆ ของผูบ ริห าร หาก ้ นำา เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มา ช่ว ยสนับ สนุน จะทำา ให้ร ูป แบบของ การนำา เสนอมีป ระสิท ธิภ าพ และ สร้า งความเข้า ใจให้ก ับ ผู้เ ข้า ร่ว ม
 6. 6. สื่อ (Media)คือ สื่อ หรืออุป กรณ์ ที่ช่ว ยในการสื่อ สาร เพื่อช่ว ยให้ผ ู้ร ับได้ รับ รู้ท ั้งทางหู และ
 7. 7. ประโยชน์ข องสื่อ ใน การนำา เสนองาน• เพิ่ม ความน่า สนใจในการนำา เสนอ• ช่ว ยให้น ำา เสนอเนื้อ หาตามลำา ดับ ที่ เตรีย มไว้• ช่ว ยให้ม องเห็น ภาพและทำา ความ เข้า ใจได้ง า ย ่• ช่ว ยกำา หนดและเน้น ให้ส นใจอยูก ับ ่ จุด ที่เ สนอ• ช่ว ยให้จ ำา ได้ง ่า ย และจดจำา ได้ด ี
 8. 8. กลยุท ธ์ใ นการนำา เสนอ งาน
 9. 9. Software ทีใ ช้ใ น ่ การนำา เสนองาน Microsoft Apple Open Office PowerPoint Keynote Impressราคา ประมาณ 12,000 ประมาณ 4,700 ฟรี บาท บาทข้อดี แพร่หลาย รองรับ Video / มีทั้ง Mac และ Win Audio ได้ดี แปลงเป็น PDF ได้ ในตัวข้อ ด้อยด้าน Video / เล่นบน Mac เท่านั้น ลูกเล่นน้อยเสีย Audio ไม่เป็นที่แพร่หลาย
 10. 10. โปรแกรม PowerPoint • เป็น Software พื้น ฐาน ที่ใ ช้ใ นสร้า ง งานนำา เสนองาน เหมาะสำา หรับ รูป แบบ ของงานนำา เสนอ • สามารถสร้า งรูป แบบของ Template แทรกข้อ ความ รูป ภาพ กราฟ ตารางผล การดำา เนิน งาน ให้เ หมาะสมกับ งานนำา เสนอได้
 11. 11. เหตุผ ลที่เ ลือ กใช้ MS PowerPoint• ใช้ง านง่า ย• สนับ สนุน มัล ติม ีเ ดีย ได้ อย่า งดี• ประยุก ต์ส ร้า งงานได้ หลากหลาย• แสดงผลได้ท ั้ง บนหน้า และ เอกสาร• บัน ทึก ไฟล์ไ ปใช้ง านในรูป แบบอื่น ๆ ได้
 12. 12. กระบวนการในผลิต สื่อ ด้ว ย MS PowerPoint สร้า ง ออกแบบ เก็บ นำา เสนอ พิม พ์
 13. 13. ขั้น ตอนการผลิต สื่อ ด้ว ย MS PowerPoint 1. ศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ผลิต 2. กำาหนดหัวข้อและประเด็น ย่อยๆ เพื่อทำาภาพ 3. สร้างบทหรือ story board หยาบๆ เพื่อกำาหนดกรอบ ตัวอักษร ภาพ เสียง 4. ดำาเนินการออกแบบภาพ - อักษร – เรื่อง
 14. 14. การวางแผนการทำา สไลด์ เขีย นหัว ข้อ เขีย นสไลด์ ฝึก ซ้อ ม เก็บ ขัอ มูล สไลด์ 30 % 50% 20%
 15. 15. เทคนิค การออกแบบ สไลด์• ต้องเรียงลำาดับเนื้อหาให้ถูกต้อง• ควรเลือกใช้ Font ให้ถูกต้อง• ใช้การแสดงข้อมูล• การเลือกใช้ Transition• การใช้ภาพที่เหมาะสม
 16. 16. การแสดงข้อ มูลหลักการง่ายในการแสดงข้อมูล1. บอกความจริง (Tell The Truth)2. ตรงประเด็น (Get To The Point)3. ใช้ภาพที่เหมาะสม (Pick The Right Tool For The Job)4. ตอกยำ้าจุดที่ต้องการเน้น (Highlight What’s Important)5. ทำาให้ดูง่าย (Keep It Simple)
 17. 17. 1. บอกความจริง ภาค ภาค ภาค ภาคใต้ กลาง เหนือ อีส านนักเรียน 50,000 20,000 40,000 45,000ครู 3,000 2,000 2,500 2,700เจ้าหน้าที่ 100 95 80 99กศน. • การแสดงข้อ มูล ที่ด ีท ี่ส ด ต้อ งใช้ก ราฟเข้า ุ มาช่ว ย • ตารางข้า งต้น เป็น ตัว อย่า งข้อ มูล เบือ งต้น ้
 18. 18. 1. บอกความจริง
 19. 19. 1. บอกความจริง (ต่อ )• มนุษย์เข้าใจภาพ 2 มิติ ได้ง่ายกว่า และเร็วกว่า 3 มิติ• ทดลองใช้กราฟหลายๆ รูปแบบ เพื่อหาภาพที่ เข้าใจได้ง่ายที่สด ุ• Data Integrity สำาคัญ มาก ถ้าจำาเป็นควรมี ข้อมูลที่เป็นรายละเอียด สำารองไว้
 20. 20. 3. ใช้ภ าพที่เ หมาะสม 30° 40° 50° 60° รวม สาร A 20 30 -10 50 -10 สาร B 40 20 10 80 150 สาร C 30 60 -30 -20 40 สาร D -50 20 40 30 40 สาร E 20 80 -40 10 50
 21. 21. 3. ใช้ภ าพที่เ หมาะสม 200 150 100 50 สาร A 0 สาร B สาร C สาร D สาร E -50
 22. 22. 4. ทำา ให้ด ูง ่า ย Vietnam Cambodia Singapore Singapore Thailand Indonesia Lao Vietnam Thailand Malaysia Brunei Brunei Indonesia Phillipphines Phillipphines Cambodia Lao Malaysia 0 20 40 60
 23. 23. 5. ต้อ งยำ้า ที่ต ้อ งเน้น Vietnam Vietnam Cambodia Cambodia Singapore Singapore Indonesia Indonesia Thailand Thailand Brunei BruneiPhillipphines Phillipphines Lao Lao Malaysia Malaysia 0 20 40 60 0 20 40 60
 24. 24. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 1. งดใช้ส ีส ัน ฉูด ฉาดแบบลูก กวาด • สีตรงข้ามในวงล้อของสีที่เราเรียนศิลปะ • ความเข้มสีที่เหมาะสมกับพื้นหลังเป็นสิ่งจำาเป็น ที่ทำาให้อ่านข้อความของคุณได้ง่าย • ข้อความสีเข้มบนพื้นสีอ่อน เป็นตัวเลือกที่ดี ที่สด เลือกใช้สีโทนสีเบจหรือสีพื้นหลังแบบ ุ อ่อน ซึ่งช่วยให้สายตารับภาพได้ดีกว่าการใช้ สีขาวล้วน การใช้พื้นหลังสีเข้มก็เหมาะกับการ ใช้สตัวอักษรที่อ่อนเช่นกัน ี http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 25. 25. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 2. งดซูม ซูม – ใส่แ อนิเ มชั่น สุด หวือ หวา • ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นและเอฟเฟคเสียง ถ้า ใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ ช่วยดึงดูดความสนใจได้ สุดๆ แต่อย่าใช้มันเพื่อทำาให้ผู้ชมของคุณสมาธิ หลุดไปจากเนื้อหาซะก่อน เพราะใช้ของดีๆ เหล่านี้มากเกินไป ออกแบบงานนำาเสนอของคุณ ด้วยแนวความคิดที่ว่า “น้อ ยแต่ม าก Less is more” http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 26. 26. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 3. งดมีเ ท่า ไหร่ใ ส่เ ข้า ไปให้ห มด ...!!! • การไปเที่ยวพักร้อนของคุณช่างสุดวิเศษ คุณ เลยถ่ายภาพสวยๆ มาอวดเพื่อนๆ กว่า 500 ภาพ กลับมาทำาเป็นอัลบั้มสวยงาม หวังว่าเพื่อนๆ คุณจะประทับใจกับทริปของคุณแน่นอน แต่หลัง จากผ่านไป 100 สไลด์แรก คงมีเสียงกรนจาก เพื่อนของคุณดังขึ้นมาแน่ๆ http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 27. 27. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 4. แม่แ บบงานนำา เสนอดีเ ยีย ม เมื่อ ใช้อ ย่า ง ่ ถูก ต้อ ง • เลือกแม่แบบ (Template) งานนำาเสนอซึ่ง เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม สะอาดและแบบที่ตรงไป ตรงมาเหมาะมากสำาหรับการนำาเสนองานเชิง วิชาการ สำาหรับกลุ่มเด็กๆ ก็เหมาะกับงานนำา เสนอที่เป็นสีสันฉูดฉาดและมีรูปร่างที่หลาก หลาย http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 28. 28. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 5. งดเลือ กฟอนต์แ บบห่ว ยๆ • จำาไว้ว่าควรเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายอย่าง Arial หรือ Times New Roman สำาหรับ ภาษาอังกฤษ และเลือกฟอนต์อย่าง EucrosiaUPC, FreesiaUPC หรือ LilyUPC • ไม่ควรใช้ฟอนต์ประกอบกันในสไลด์เกิน 2 แบบ โดยแบบแรกใช้กับหัวเรื่อง (Title) ส่วน อีกแบบใช้กับข้อความเนือเรื่อง และขนาดไม่ ้ ควรเล็กกว่า 30 pt เพื่อให้ผู้ชมงานที่นั่งด้าน หลังมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 29. 29. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 6. รูป ภาพและกราฟใช้เ พื่อ เน้น จุด สำา คัญ เท่า นัน้ • เวลาคือ เงิน เป็นความจริงในโลกปัจจุบัน ไม่มีใครต้องการมานั่งเสียเวลาฟังการนำาเสนอ ที่ไม่มีแก่นสารอะไร ใช้ภาพ แผนภาพและ แผนภูมิเพื่อเน้นยำ้าเฉพาะจุดสำาคัญของการนำา เสนอเท่านัน ซึ่งช่วยสร้างจังหวะพักที่ดีให้กับ ้ การนำาเสนอและสื่อที่ใช้นอกเหนือจากตัวอักษร และเมื่อใช้อย่างถูกที่ ถูกเวลา ยังช่วยยกระดับ การนำาเสนอด้วยการพูดของคุณให้น่าสนใจ http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 30. 30. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 7. ผูฟ ัง มาเพื่อ ดูค ณ ไม่ใ ช่ด ูส ไลด์ ้ ุ • สร้างเนือหาให้ง่าย ด้วยการใส่หัวข้อย่อย ้ (Bullet) หน้าข้อความสำาหรับข้อความสำาคัญ จัดให้ข้อความสำาคัญที่สุดอยู่ด้านบนของสไลด์ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านในแถวถัดมา มุ่งไปที่ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และไม่ควรใช้หัวข้อย่อย เกินกว่า 4 ข้อต่อหนึ่งสไลด์ และที่สำาคัญพูด กับ ผู้ฟ ัง ไม่ใ ช่พ ูด (บ่น ) กับ จอภาพ http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 31. 31. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 8. Too Much Information (ข้อมูลมากเกิน ไป) • จงใช้เทคนิค K.I.S.S. (Keep It Silly Simple) หรือ “ทำา มัน ให้ง ่า ยเข้า ไว้” เมื่อ ออกแบบการนำาเสนอของคุณ ยึดอยู่กับประเด็น เพียงสามหรืออย่างมากสีประเด็น เกี่ยวกับ ่ หัวข้อนั้นและอธิบายขยายความ ผู้ฟังน่าจะจับ ประเด็นได้มากกว่า http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 32. 32. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 9. อุป กรณ์ไ ม่ท ำา งาน • ตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือทุกอย่าง และอย่า ลืมซักซ้อมการนำาเสนอของคุณ โดยการใช้ โปรเจคเตอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนการเริ่ม นำาเสนอจริง • ถ้าเป็นไปได้ ตรวจสอบแสงสว่างและไฟในห้อง นำาเสนอก่อนถึงเวลา และทำาให้มั่นใจว่าคุณรู้ วิธีทำาให้ไฟสลัว หากห้องนั้นสว่างเกินไป http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 33. 33. กลยุท ธ์ 10 ประการใน การออกแบบ 10. คุณ ไม่ร ู้ว ่า คุณ พูด เรื่อ งอะไร ? • ลืมเนื้อหาเมื่อถูกถามระหว่างการนำาเสนอ • ไม่มีสิ่งใดจะลดความน่าเชือถือของคุณได้มาก ่ เท่ากับการเป็นผู้นำาเสนอที่ไม่รู้รายละเอียดใน สิ่งที่คุณต้องพูดอีกแล้ว  การรู้จักเรื่องของคุณ อย่างดี ทำาให้คุณสามารถนำาเสนอผลงานได้ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมแบบอิเล็กโท รนิกส์อย่าง PowerPoint ก็ได้ ใช้เฉพาะคำา และประเด็นสำาคัญเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเตรียมพร้อมสำาหรับคำาถามและคำาตอบด้วย http://www.krumontree.com/site/index.php/home/57?task=view
 34. 34. Program Microsoft PowerPoint Tips1. Templa 6. Animati te on2. Slide 7. Multim Layout edia3. Smart Art
 35. 35. Program Window Media Player• เป็น Software ที่ใช้ในการสร้างงานนำา เสนอ ในรูปแบบของไฟล์ VDO• สามารถเพิ่มข้อความหรือ Logo ต่างๆ รวมถึงสามารถบันทึกไฟล์เสียง ลงในงาน นำาเสนอได้• สามารถกำาหนดระยะเวลาในแต่ละภาพที่ ต้องการนำาเสนอได้
 36. 36. Program Window Media Player
 37. 37. การใช้ SocialNetwork ในการนำา เสนองาน
 38. 38. การใช้ SocialNetwork ในการนำา เสนองานSocial Network คือ เครือข่ายที่เชือมโยงให้ ่ ผูคนสามารถทำาความรู้จัก และเชือมโยงกันใน ้ ่ ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เว็บไซต์ที่เป็นลักษณะ ของ Social Network เช่น1. Facebook2. Word Press เป็นต้น
 39. 39. การใช้ SocialNetwork ในการนำา เสนองานBlog คือการบันทึกบทความของตนเอง (PersonalJournal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำาให้Blog เป็นที่นยมก็คือ ผูเขียน Blog จะมีการแสดง ิ ้ความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆโดย Blog บางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจ
 40. 40. การใช้ SocialNetwork ในการนำา เสนองานFacebook เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบน ั โดยสามารถเขียนข้อมูลต่างๆ Upload ไฟล์ VDO และเขียนข้อมูลที่ต้องการให้ผู้อื่นรับ ทราบข้อมูลของผู้นำาเสนอได้
 41. 41. การใช้ SocialNetwork ในการนำา เสนองานWordPress เป็น Blog Software ประเภทหนึ่งที่สามารถ เขียนได้สะดวกง่าย และสามารถ Download ได้ฟรี สามารถเขียนข้อมูลต่างๆ ของผู้นำาเสนอ ได้
 42. 42. การใช้อ ุป กรณ์ช ่ว ยใน การนำา เสนองาน
 43. 43. การตั้ง ค่า หน้า จอ• ควรตั้งค่า Display เป็น แบบ Duplicate Display
 44. 44. Presenter View & Display View
 45. 45. การใช้ Pointer• ในกรณีท ี่ใ ช้ ควร เลือ กอุป กรณ์ท ี่เ ป็น ทั้ง Wireless Pointer และ Mouse ในตัว
 46. 46. ทดลองหน้า งาน• ขนาดตัวอักษร• พืนหลัง ้• การสะกดคำา• ความละเอียดทีโปรเจคเตอร์รองรับ ่• ความสว่างของโปรเจคเตอร์• ตำาแหน่งการวางคอมพิวเตอร์• อุปกรณ์เสียง (กรณีใช้วิดโอ หรือไฟล์ ี เสียง)
 47. 47. แผนการนำา ...............................................................ผู้บเสนอ .............................................................. รรยาย ............................................... เวลาค์ เพื่อ ให้ผ ู้ฟ ัง .............................................................................................................................. ประเด็นการนำา ผลที่คาดหวัง วิธีการ เทคนิคที่ใช้ สื่อ/อุปกรณ์ เวลาที่ใช้ เสนอ จากการนำา วัดผล ประกอบการนำา ในการนำา 1. ส่ว นนำา เสนอ สำาเร็จ เสนอ เสนอ 10% -ทัก ทาย /เกริ่น นำา -ขอบเขตการนำา เสนอ 2. ส่ว นเนื้อ หา -ประโยชน์ท ี่ผ ู้ 80% 1. ฟัง จะได้ร ับ 2. 3. 4. 3. ส่ว นสรุป 10% -ทบทวนประเด็น สำา คัญ -เร้า /จูง ใจให้ เกิด การกระทำา
 48. 48. สรุปการเป็น ผู้น ำา เสนอที่ด ีน ั้น จำา เป็น ต้อ งสามารถดึง ดูด ผูฟ ัง ได้แ ละรู้เ รื่อ งเกี่ย วกับ สิง ้ ่ที่จ ะพูด ได้เ ป็น อย่า งดีพยายามทำา ให้ก ารนำา เสนอสัน กระชับ และ ้ประกอบด้ว ยข้อ มูล ที่จ ำา เป็นใช้อ ป กรณ์เ สริม อิเ ล็ก ทรอนิก ส์อ ย่า ง ุPowerPoint เพื่อ เสริม จุด สำา คัญ ของการนำาเสนอ า ไว้ช่่าป็สไลด์้า ยัน การนำช่เสนอ า จำ ไม่ใ ว เ น สิง คำ โ ชว์ไ ม่ใ า ก ารนำ ่ เสนอ คุณ ต่า งหากคือ การนำา เสนอ

×