การออกแบบและการนำเสนอ

1,123 views

Published on

การออกแบบและการนำเสนอ (Design Computer & Presentation)

Published in: Education
 • Be the first to comment

การออกแบบและการนำเสนอ

 1. 1. Part 1 ) การนาเสนอ (Presentation)Part 2 ) Computer for Presentation
 2. 2. Part 1 ) การนาเสนอ (Presentation) การออกแบบและนาเสนอสื่อ
 3. 3. ความหมายของ “การนาาเสนอ” “การสื่ ื อสาร (Verbal Communication) เพื่อถ่ายทอดข้ อมูลหรื อแนวคิดให้ ผ้ ฟังมีความเข้ าใจ ู และ/หรื อ มีทศนคติตามวัตถุประสงค์ที่ผ้ นาเสนอได้ ตงไว้ ” ั ู ั้
 4. 4. องค์ประกอบ “การนาเสนอ” 1. ความรู้ในเนื้อหา (Knowledge) : เนือหาที่ เข้ าใจง่ าย เป็ นขันตอนเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังและ ้ ้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนหรื อแนวโน้มในอนาคตเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิงขึ้น ั ่สิ่ งที่สาคัญคือต้องเหมาะสมกับเวลา เช่น หากมีเวลาน้อยควรเป็ นเนื้อหาที่กระชับแต่ครบถ้วน ไม่เยินเย้อ ่ 2. ทักษะการนาเสนอ (Skills) : ความสามารถหรื อความชานาญของผู้นาเสนอที่จะทาให้การนาเสนอมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพยิงขึ้น ทั้งนี้ทกษะประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ พรสวรรค์ ่ ัซึ่งเกิดขึ้นจากภายในเป็ นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน และพรแสวงที่ได้จากการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนและ ัประสบการณ์ที่สามารถนามาปรับใช้กบตัวเองได้ 3. อุปกรณ์ และวิธีการนาเสนอ (Equipments and Method) : ควรเหมาะสมต่ อกลุ่มผู้ฟัง เนือหา ้และมีความพร้อม ทั้งนี้ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรื ออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เช่น หากกลุ่มผูฟังเป็ นเด็กนักเรี ยน อาจต้องมีรูปภาพ เกมส์ มา ้ประกอบการนาเสนอด้วย 4. ผู้นาเสนอ (Presenter) : มีบคลิกภาพโดยรวมดี มีความพร้ อม ความมันใจ ความสามารถทั้ง ุ ่ความสามารถส่ วนตัว เช่น การควบคุมอารมณ์ ความรู้ในเนื้อหาและความสามารถในการนาเสนอเช่น การเตรี ยมเนื้อหา หรื อวัสดุอุปกรณ์ การควบคุมเนื้อหาให้เป็ นไปตามลาดับ การควบคุมเวลา เป็ นต้นนอกจากนี้ผนาเสนอที่ดียงต้องสามารถรับรู ้และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้นได้เป็ นอย่างดี ู้ ั
 5. 5. ประเภทของการนาเสนอ ประเภท ลักษณะสาคัญ / เปาหมาย ้ การบรรยายสรุป อธิบายสถานการณ์ ข้อเท็จจริง รายงานผลการวิเคราะห์ (Briefing) ผู ฟัง เข้าใจ ชืนชม และสนับสนุน ้ ่ การนาเสนอข้อมูล ขายความคิด แผนงาน โครงการ ขออนุมต ิ ั (Proposal) ผูฟง เห็นด้วย อนุมัติ และดาเนินการตามที่ถกขอ ้ั ู การฝึ กอบรม เพิมพู นความรู้ ความเข้าใจ ปรับปรุงทักษะ และเสริมสร้างทัศนคติใหม่ ่ (Training) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูฟง ้ั
 6. 6. การวางโครงสร้างการนาเสนอหลักสำคัญ 4 ประกำร.. ทาไมฉันจะต้องทาการนาเสนอครังนี้ ? ้ 1 หลักที่ 1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของฉันคืออะไร ? ทาไม ? และฉันมีมุมมองอะไรบ้าง ? ใครคือคนทีเ่ รากาลังนาเสนอ ? 2 หลักที่ 2 ผู ฟัง ้ เขาต้องการอะไรจากการนาเสนอครังนี้ ? ้ ใคร ? ประโยชน์ทเี่ ขาจะได้รบคืออะไร ? ั หลักที่ 3 เนือหาทีเ่ กียวข้องมีอะไรบ้าง ? ้ ่ 3 ฉันจะต้องพู ดเนือหาอะไร ? ้ เนือหา ้ ฉันต้องใส่เนือหาอะไรลงไปในการนาเสนอ ? ้ อะไร ? หลักที่ 4 พู ดอย่างไรให้ได้ตามทีต้องการ ? ่ 4 สือหรือวิธการใดทีควรสือสารออกไป ? ่ ี ่ ่ สิงทีดทสุด ่ ่ ี ี่ กิจกรรมทีทาให้ผูฟังมีส่วนร่วมจากการนาเสนอ ? ่ ้ อย่างไร ?
 7. 7. คุณภาพของการใช้สื่อประกอบการนาเสนอ • ใช้ ให้ ตรงกับเรื่ อง • เลือกเฉพาะข้ อความที่สื่อให้ เข้ าใจประเด็นหลัก • มีให้ น้อยที่สด แต่ตามความจาเป็ นต้ องใช้ ุ • ข้ อความกะทัดรัด ภาพไม่ยงเหยิง มองเห็นเข้ าใจง่าย ุ่ • ไม่จดภาพ / ข้ อความแน่นเกินไป ั • ขนาดเห็นชัด อ่านง่าย ไม่รกตา ( >5 มม. ) • ให้ 1 แผ่นมีแค่จดมุงหมายเดียว ุ ่ • ไม่ใช้ แทน การนาเสนอ แต่ใช้ เพื่อสนับสนุนการนาเสนอ
 8. 8. ทาไมต้ องใช้ ทศนูปกรณ์ ? ั หลักสาหรับการใช้ ทศนูปกรณ์ ั เอกสารประกอบคาบรรยายฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการนาเสนอ
 9. 9. ความสามารถในการรั บรู้ ของมนุษย์ ทางหู 13 % ทางตา 75 % สัมผัส 6 % ดมกลิ่น 3 % ชิมรส 3 %
 10. 10. ทาไมต้ องใช้ ทศนูปกรณ์ ? ัคนเราจะจดจาเหตุการณ์ ได้ อย่ างแม่ นยาด้ วยภาพที่ ตรึงใจไม่ ร้ ูลืม รวมถึงความรู้สึกขณะนัน ถึงแม้ วาจะลืมเนื ้อหาที่แท้ จริงไปหมดสิ ้นแล้ วก็ตาม ้ ่....ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องใส่ ใจที่จะเพิ่มมูลค่ าของการนาเสนอด้ วยการใช้ ภาพอย่ างชาญฉลาด “ เพียงได้ ยน อาจลืมสินในไม่ ช้า ิ ้ เจอกับตา ความทรงจาไม่ เลือนหาย...”
 11. 11. ภาพที่ใช้ ต้องจาเป็ นและสร้ างความจดจาก่อนใช้ ทศนูปกรณ์ ลองถามตนเองก่อนว่า..... ั อะไรคือคุณค่าที่เพิ่มเข้ ามาจากการใช้ ทศนูปกรณ์ ? ั เราสามารถนาเสนอโดยไม่ใช้ มนได้ หรื อไม่ ? ั ถ้ ามันไม่ได้ เพิ่มคุณค่าอะไรในการ นาเสนอเลย ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ใช้ คาพูดก็เพียงพอ
 12. 12. โสตทัศนูปกรณ์ คือ สื่อหรื ออุปกรณ์ ทีช่วยในการสื่อสาร ่ เพื่อช่ วยให้ ผ้ ูรับ ได้ รั บรู้ ท้ังทางหู และ ทางตา
 13. 13. ประโยชน์ ของโสตทัศนูปกรณ์ เพิ่มความน่าสนใจในการนาเสนอ ช่วยให้ นาเสนอเนื ้อหาตามลาดับที่เตรี ยมไว้ ช่วยให้ มองเห็นภาพและทาความเข้ าใจได้ ง่าย ช่วยกาหนดและเน้ นให้ สนใจอยู่กบจุดที่เสนอ ั ช่วยให้ จาได้ ง่าย และจดจาได้ ดี
 14. 14. โสตทัศนูปกรณ์ ท่ ใช้ ประกอบการนาเสนอเรื่อง ี กระดานแบบต่าง ๆ แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะ โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพพลิก แผนที่ แผนผัง สไลด์ ภาพยนตร์ วิดีโอ แบบจาลอง ตัวอย่างของจริง คอมพิวเตอร์
 15. 15. คุณลักษณะของโสตทัศนูปกรณ์ ท่ ดี ี  สามารถช่วยในการรับรู้ได้ ดีและง่ายยิ่งขึ ้น  เหมาะสมและสอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระ  ถูกต้ อง เรี ยบร้ อย น่าสนใจ สวยงาม  ผลิตได้ ง่าย และนาไปใช้ ได้ สะดวก  ประหยัด ทนทาน หรื อใช้ ได้ อย่างคุ้มค่า
 16. 16. การพัฒนาการนาเสนอให้ น่าสนใจ บุคลิกภาพของผู้นาเสนอ การนังหรื อยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย ่ มือ และการใช้ มือในการนาเสนอ การใช้ ภาษา ศัพท์ ถ้ อยคา สานวน น ้าเสียง จังหวะ ลีลาการพูด
 17. 17.  การสร้ างความสัมพันธ์อนดีกบผู้ฟัง ั ั การสังเกตปฏิกิริยา และการใช้ สื่อสายตา การปรับเนื ้อหาสาระของเรื่ องที่นาเสนอ การพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ การปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์
 18. 18. สังคมหลังยุคสมัยใหม่ และสื่อใหม่ (Postmodernism & New-Media) แนวคิด... • ลักษณะทางเศรษฐกิจที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมมวลชน (mass consumerism) ความเป็ นยุคทุนนิยม • ลักษณะการผลิตเป็ นแบบหลังอุตสาหกรรม (post-industrial) ความเป็ นสังคมข่าวสาร สังคมที่ประกอบขึ้นจากการจาลอง (simulation) • ลักษณะเหนือความจริง (hyper-reality) รวมถึงรูปแบบใหม่ทาง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เป็ นยุคที่สื่ออิ เลคทรอนิกส์สามารถข้าม ผ่านพื้นที่ทางกายภาพจะเข้ามาแทนที่ "ชุมชน" ซึ่งจะทาให้ แนวคิดเรื่องสังคมจะกลายเป็ นเพียงสังคมจาลอง
 19. 19. สังคมหลังยุคสมัยใหม่ และสื่อใหม่ (Postmodernism & New-Media) New Media (สื่อใหม่) สื่อใหม่ คือ การบริการข้อมูลข่าวสารให้กับผูบริโภคโดยใช้ช่องทางใหม่น่ันก็คือ ้ อิ นเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้ผูคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สามารถทาให้ ้ บุคคลใดๆ กระจายข้อมูลใด ๆ ได้มากขึ้น ตัวอย่างสื่อใหม่ในปจจุบน ได้แก่ ั ั - Websites / Web Advertising ไม่ว่จะเป็ น website แบบไหน มันก็คือ new media - Streaming Audio and Video (YouTube.com, Imeem.com, etc.) Media ไฟล์ออนไลน์ต่างๆให้เราเข้าไปชม หรือโหลดมาใช้งานได้ -E-mail / Instant Messenger / Chat Rooms / Web Board- Online Communities (Hi5, Facebook, Multiply, Twitter, etc.) - DVD และ CD-ROM (Media ตัวนี้เป็ นต้นแบบแรกๆของ Digital Content ซึ่งtext ่ book และ magazine หลายๆฉบับก็ใช้แนวคิดนี้ แถมซีดีเพือเป็ นแหล่งข้อมูลเสริมสาหรับการศึกษา เรียนรู้ประกอบเอกสาร - Virtual Reality Environments (เช่น Secondlife.com Website VR community ชื่อดังของ Lindenlab และในช่วงปลายปี นี้ Shade Studio ที่มีส่วนรวมใน การทาหนัง FFVII-Advent Childจะเปิ ด Virtual Reality Environment ชื่อ BlueMars ซึ่งน่าจะเป็ น Talk of the town ที่เมืองนอกกันเลยทีเดียว) - Mobile Computing / Internet Telephony / SMS / Etc.

×