กราฟิกเพื่อการศึกษา

6,224 views

Published on

กราฟิกเพื่อการศึกษา

 1. 1. กราฟกเพื่อการศึกษา 1 งานกราฟกเพื่อการศึกษาประเภทของภาพกราฟกภาพแบบ Vector ภาพแบบ Vector เปนภาพที่สรางดวยสวนประกอบของเสนลักษณะตางๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเสนนั้นๆ ซึ่งสรางจากการคํานวณทางคณิตศาสตร เมื่อมีการขยายภาพภาพจะไมสูญเสียความละเอียด ยกตัวอยางเชน ภาพ Clipart ที่มีใหใชของไมโครซอฟทออฟฟศ โปรแกรมที่ใชสรางภาพกราฟกแบบเวคเตอร เชน Adobe illustrator, CorelDraw, MacromediaFreehand เปนตน ตัวอยางภาพแบบ Vectorภาพแบบ Bitmap ภาพแบบ Bitmap หรืออาจจะเรียกวาภาพแบบราสเตอร (Raster) เปนภาพที่เกิดจากจุดสีที่เรียกวา pixelsซึ่งประกอบกันเปนรูปรางบนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนตาราง(กริด) แตละพิกเซลจะมีคาของตําแหนงและคาสีของตัวเองภาพหนึ่งภาพจะประกอบดวยพิกเซลหลายๆ พิกเซลผสมกัน ทําใหเมื่อมีการขยายภาพจะทําใหภาพแตกเปนกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลายๆ จุด ตัวอยางภาพแบบ Bitmap รายวิชา 059700 Educational Technology
 2. 2. กราฟกเพื่อการศึกษา 2รูปแบบของไฟลภาพ GIF เปนรูปแบบที่มีขอจํากัดของจํานวนสีซึ่งสามารถใชไดสูงสุดเพียง 256 สี (ขนาด 8 บิต) จึงเหมาะสําหรับภาพโลโก ภาพการตูน ภาพลายเสน ซึ่งมีลกษณะเปนสีทึบ ไมมีการไลระดับ และมีขอบที่คมชัด ั JPEG ไฟลชนิดนี้สามารถใชสีไดถง 16.7 ลานสี (24 บิต) เหมาะสําหรับเก็บภาพถาย หรือภาพกราฟกที่ใชสี ึจํานวนมาก และมีการไลสีอยางตอเนื่อง PNG รูปแบบการจัดเก็บภาพแบบ Portable Network Graphics ซึ่งเปนรูปแบบลาสุดในการนําเสนอภาพผานเว็บ เนื่องจากสามารถแสดงผลไดในระบบสีเต็มพิกัด (True Color), มีขนาดไฟลเล็ก และควบคุมคุณภาพไดตามที่ตองการ มีการกําหนดใหพื้นภาพเปนพื้นโปรงใสได (Transparent) TIFF รูปแบบของการจัดเก็บภาพแบบ Tagged-Image File Format ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชเก็บภาพพรอมรายละเอียดตางๆ เชน เลเยอร (Layer), โหมดภาพทั้งระบบ CMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนขอมูลประกอบอื่นๆตามตนฉบับเดิมของภาพ จึงเปนรูปแบบที่เหมาะสมตอการเก็บบันทึกภาพตนฉบับ และภาพสําหรับใชประกอบการสรางสื่อสิ่งพิมพตัวอักษร ชนิดของตัวอักษร 1. Serif หรือตัวอักษรโรมัน เปนตัวอักษรมีหว จึงมักจะใชกับงานที่เปนทางการ หรือเปนตัวหัวเรื่องมากกวาจะ ั เปนตัวเนื้อหาใหอาน เชน Time New Roman, MS Serif, PSL-Irene, PSL-Chamnarn รายวิชา 059700 Educational Technology
 3. 3. กราฟกเพื่อการศึกษา 3 2. San Serif เปนตัวอักษรไมมีหัว ไดรับความนิยมในการออกแบบเปนอยางมากเพราะดูเรียบงาย ทันสมัย มักจะใชวางเปนเนื้อหาใหอานเพราะมีรูปรางที่อานงาย เชน DS Single, Impact 3. Script หรือตัวอักษรที่เลียนแบบลายมือ ตัวเขียน ตัวอักษรชนิดนี้ใหความรูสึกไมเปนทางการ และไมนิยม ใชในการออกแบบมากนัก เพราะอานลําบากเมื่อมีจํานวนมาก เชน DS Freehandคําแนะนํา การใชขนาดและรูปแบบของตัวอักษรในการนําเสนอ ตัวอักษรไทย • ฟอนตที่อานไดงาย และมีขนาดที่เหมาะสม • ควรใช Font 36 เปนอยางต่ํา ตัวอักษรภาษาอังกฤษ • ตัวอักษรเปนแบบตัวพิมพเล็ก ยกเวนตัวอักษรนํา • ไมใชรูปแบบตัวพิมพใหญทั้งหมด รายวิชา 059700 Educational Technology
 4. 4. กราฟกเพื่อการศึกษา 4กราฟกกับงานดานอื่นๆ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ (Publishing) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพน้นสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือความละเอียด (Resolution) งานสิ่งพิมพโดยทั่วไปแลวจะ ัอยูประมาณ 150 dpi-600 dpi แตสวนใหญจะกําหนดที่ 300 dpi เปนมาตรฐาน โปรแกรมที่นิยมใชในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพคือ Adobe Pagemaker, Adobe InDesign งานออกแบบเว็บไซต (Web Design) การออกแบบหนาตาของเว็บไซต (Website Interface Design) เปนสวนหนึ่งของการใชงานกราฟกที่จะชวยใหเว็บไซตนาสนใจ โปรแกรมที่นิยมใชในการออกแบบเว็บไซต เชน Macromedia Dreamweaver, MicrosoftFrontPage รายวิชา 059700 Educational Technology
 5. 5. กราฟกเพื่อการศึกษา 5 งานออกแบบมัลติมเดีย (Multimedia Design) ี งานออกแบบมัลติมีเดียเปนงานที่ประกอบจากสื่อหลายสื่อ ทั้งรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง เสียงประกอบ หรือการโตตอบกับผูใช(Interactive) โปรแกรมที่นิยมใชในการออกแบบงานมัลติมีเดีย เชน MacromediaDirector, Macromedia Flash, 3DMAX งานภาพยนตร (Movie) งานภาพยนตรมีพื้นฐานจากงานออกแบบงานกราฟกเหมือนกัน เพราะเปนงานที่เกี่ยวกับการจัดวางภาพใหสวยงาม และสื่อความหมายใหตรงกับเรื่องราวที่แตงขึ้น โปรแกรมที่นิยมใชในงานภาพยนตร เชน AdobePremiere, Adobe After effects รายวิชา 059700 Educational Technology
 6. 6. กราฟกเพื่อการศึกษา 6การสรางพื้นหลังสําหรับโปรแกรม Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เปนโปรแกรมที่ชวยในการสรางสรรคงานที่ใชในการนําเสนอผลงาน (Presentation) เชน การทําสไลด, การจัดทําแผนใส, การจัดพิมพเอกสารประกอบการบรรยาย เปนตน โดยมีรูปแบบสําเร็จใหเราเลือกใชไดมากมายตามลักษณะที่จะนําเสนออีกทั้งการปรับแตงก็ทําไดโดยงาย และยังสามารถสรางชิ้นงานเพื่อไปแสดงในอินเตอรเน็ตไดอีกดวย สําหรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 059700 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในสวนของ การสรางพื้นหลังใหกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดวยตัวของผูเรียนเองโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งผูเรียนสามารถออกแบบพื้นหลังใหเหมาะสมกับงานที่เราตองการนําเสนอ ตามหลักการ ออกแบบบนจอคอมพิวเตอรหลักการออกแบบบนจอคอมพิวเตอร (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,2549)คุณลักษณะของสื่อนําเสนอทางคอมพิวเตอร • สามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อหาลักษณะมัลติมีเดีย • สามารถทําการผลิตไดดวยตนเอง ไดงานที่ดูดี ดวยวิธีการที่คอนขางงาย  • การนําเสนอเนื้อหามีความยืดหยุน • สามารถจัดเตรียมลําดับเนื้อหาและผลิตไวลวงหนาชวยทําใหการเสนอเนื้อหาไดถูกตอง ตามลําดับ และชวยประหยัดเวลาในการบรรยาย • สามารถนําไปใชรวมกับสื่อประเภทอื่นได เชน อธิบายรวมกับเอกสารสิ่งพิมพที่แจกใหผูฟง • การแกไข อัพเดต ทําไดงายและสะดวกการออกแบบบนจอคอมพิวเตอร ก. การรวบรวมองคประกอบ • คํานึงถึงความคมชัดของสิ่งที่นําเสนอบนจอภาพ • มีการนําทางที่ดี การใชปุม และ ลิงค • เรียบเรียงขอความเนื้อหาใหพอดีกับเนื้อที่บนจอภาพ รายวิชา 059700 Educational Technology
 7. 7. กราฟกเพื่อการศึกษา 7 ข. การจัดองคประกอบ • จัดวางขอความ ภาพ ปุมนําทาง (ถามี)ในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนสามารถควบคุมการ เรียนไดสะดวก • ปรับแนวองคประกอบตางๆ และควรใหมีความชิดใกลขององคประกอบที่เกี่ยวของกัน ค. การเลือกพื้นหลังและรูปแบบ • ใชสีออนเปนพื้นหลัง เพื่อไมรบกวนสายตาในการอานขอความ เชน การเลือกใช Template จาก โปรแกรม PowerPoint ควรเลือกใชตนแบบที่เรียบงายเพื่อไมดูรกเกินไป เมื่อใสภาพและเนื้อหา บทเรียนลงไป • ถาตองการออกแบบเองโดยไมใชตนแบบ ใหแบงเนื้อหาบนจอภาพในการจัดวางขอความและ ภาพในแตละหนา และตองใชรูปแบบเดียวกันเพื่อความคงตัวของการนําเสนอตลอดบทเรียน ง. การตรวจสอบและปรับปรุง • ตรวจสอบโดยการลองใชสิ่งที่ออกแบบนั้น ทั้งนี้เนื่องจากทุกสิ่งตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกันซึ่ง เปนสวนสําคัญของการออกแบบ • สังเกตดูผูเรียนวาสามารถเรียนจากบทเรียนนั้นไดโดยงายและสะดวกหรือไม ควรมีจุดใดที่ควร ปรับปรุงคําแนะนําอื่นๆ ก. การใชขนาดและรูปแบบของตัวอักษรในการนําเสนอ ตัวอักษรไทย • ฟอนตท่อานไดงาย และมีขนาดที่เหมาะสม ี • ควรใช Font 36 เปนอยางต่ํา ตัวอักษรภาษาอังกฤษ • ตัวอักษรเปนแบบตัวพิมพเล็ก ยกเวนตัวอักษรนํา • ไมใชรูปแบบตัวพิมพใหญทั้งหมด รายวิชา 059700 Educational Technology
 8. 8. กราฟกเพื่อการศึกษา 8 ข. ควรกําหนดหัวเรื่อง (Title) ไวทุกครั้งเพื่อชวยใหผูฟงการบรรยายเขาใจและทราบวาเนื้อหาที่จะเสนอนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร พรอมที่จะติดตามเนื้อหาตอไป ค. ไมสมควรใสขอความยาวๆ (ควรจะมีประมาณ 6 บรรทัดตอ 1 จอ) ง. ควรใชภาพที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแหลงอางอิงขอมูลกิดานันท มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอรุณการพิมพ.ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 059758 คอมพิวเตอรกับการศึกษา. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.วงศประชา จันทรสมวงศและมานิตา เจริญปรุ. (2545). คัมภีร Photoshop 7&ImageReady 7. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จํากัด.โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. (2537). สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด. รายวิชา 059700 Educational Technology
 9. 9. กราฟกเพื่อการศึกษา 9โปรแกรม Photoshop CS2 Photoshop เปนโปรแกรมสําหรับสรางและตกแตงภาพ จัดการกับไฟลภาพที่ใชในงานประเภทตางๆ ทั้งรูปที่จะนําไปผานกระบวนการพิมพ และรูปที่นําไปใชในเว็บเพจหรือสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถแกไข และสรางเอฟเฟคตพิเศษตางๆ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถบันทึกขั้นตอนที่ตองทําซ้ําๆ ไวเรียกใชภายหลังไดตลอดจนมีปลั๊กอินที่ชวยใหการทํางานที่ซับซอนสําเร็จลงไดอยางรวดเร็ว Photoshop เปนโปรแกรมของบริษท Adobe ซึ่งเปนผูพัฒนาซอฟแวรดานกราฟกและอุตสาหกรรมการ ัพิมพ ตัวอยางของงานประเภทตางๆ ที่สามารถใชโปรแกรม Photoshop ชวยจัดการได เชน • แกไขภาพถายที่บกพรองหรือมีตําหนิ เชน ปรับสีท่เพี้ยน ปรับแสงเงา ี • ตกแตงภาพ เชน ตัดสวนที่ไมตองการออกไป ปรับภาพใหเบลอหรือคมชัด • ตัดตอภาพ เชน ยายตัวคนจากภาพถายบนทะเลไปยืนอยูบนภูเขา • สรางภาพกราฟกซึ่งผสมผสานระหวางภาพถาย ขอความและภาพวัตถุหรือเอฟเฟคตพิเศษที่ สรางขึ้นใน Photoshop เพื่อใขในงานผลิตสื่อโฆษณา ทําปกหนังสือหรือนิตยสาร หรือใชตกแตง เว็บเพจ รายวิชา 059700 Educational Technology
 10. 10. กราฟกเพื่อการศึกษา 10สวนประกอบหนาจอของ Photoshop CS2 Title bar Menu bar Options bar Work Area Toolbox Palette Status barTitle bar (ไตเติลบาร) คือ เปนสวนที่แสดงชื่อโปรแกรมMenu bar (เมนูบาร) คือ เปนเมนูที่เก็บคําสั่งตางๆ ของโปรแกรมOptions bar (ออปชั่นบาร) คือ สวนกําหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่เลือกจาก ToolboxToolbox (กลองเครื่องมือ) คือ กลองที่เก็บเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการสรางชิ้นงานหรือตกแตงภาพStatus bar (แถบสถานะ) คือ สวนที่แสดงรายละเอียดตางๆ ของชิ้นงาน เชน ขนาดของไฟล เปนตนWork Area (พื้นที่การทํางาน) คือ พื้นที่สําหรับใชงานตามขนาดที่ผูใชกําหนด เชน 800*600 พิกเซล เปนตนPalette (พื้นที่การทํางาน) คือ เปนหนาตางที่เก็บคําสั่งหรือออปชั่นที่ใชควบคุมการทํางาน เชน กําหนดสี, การใชงานเลเยอร เปนตน รายวิชา 059700 Educational Technology
 11. 11. กราฟกเพื่อการศึกษา 11Step 1 การสราง Title จากโปรแกรม Adobe Photoshop 1.เปดโปรแกรม Photoshop โดยไปที่ Start Programs Adobe Photoshop หลังจากเปดโปรแกรม แลวใหสรางไฟลงานชิ้นใหมโดยไปที่ เมนู File New 2.จะปรากฏหนาตาง ใหกําหนดชื่อและขนาดของไฟล ดังรูป 3.เลือกสี Background จากเครื่องมือ Swatch ดังรูป รายวิชา 059700 Educational Technology
 12. 12. กราฟกเพื่อการศึกษา 12 4.เทสีโดยใชเครื่องมือ Gradient Tool แลวลากเมาสจากดานบนลงดานลาง 5.จะไดสี Background ดังรูป รายวิชา 059700 Educational Technology
 13. 13. กราฟกเพื่อการศึกษา 13 6.เปดไฟลรูปภาพโดยคลิกที่ File Open แลวเลือกรูปที่ตองการ 7.เลือกรูปภาพโดยใชเครื่องมือ Magic Wan Tool คลิกที่รูปภาพหลังจากนั้นคลิกเมนู Select Inverse 8.Copyภาพโดยคลิกเมนู Edit Copy แลวเปดไฟลเดิมที่ชื่อวา head ขึ้นมา นําภาพที่ Copy มาวางโดย คลิกที่ Edit Paste 9.กําหนดขนาดของภาพโดยใชเครื่องมือ Free Transform เลือกเมนู Edit Free Transform หลังจากนั้น ลดความสวางของภาพ โดยเลือกที่หนาตาง Layers (Layer Style = Overlay และ Opacity = 60 %) รายวิชา 059700 Educational Technology
 14. 14. กราฟกเพื่อการศึกษา 14 10.สรางพื้นหลังสําหรับใสตัวหนังสือ โดยใชเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool 11.เทสีโดยใชเครื่องมือ Paint Bucket Tool 12.ปรับความสวางของสีขาว โดยลด Opacity = 70 % ดังรูป รายวิชา 059700 Educational Technology
 15. 15. กราฟกเพื่อการศึกษา 15 13.พิมพตัวหนังสือโดยใช เครื่องมือ Horizontal Type Tool 14.เพิ่มความคมชัดและลูกเลนใหกับตัวหนังสือ โดยเลือกที่ Add a layer style Blending Options… รายวิชา 059700 Educational Technology
 16. 16. กราฟกเพื่อการศึกษา 16 15.หลังจากนั้นจะปรากฏหนาตาง Layer Style เลือกดังรูป 16.ตกแตง Background เพิ่มเติม เชน เพิ่มรูปภาพ CD หรือ ลายเสน เปนตน รายวิชา 059700 Educational Technology
 17. 17. กราฟกเพื่อการศึกษา 17 17.Save ไฟลชิ้นงาน โดยเลือก File Save As โดยเลือก • Save ชนิดของไฟลแบบ PSD เพื่อนําไฟลกลับมาแกไขไดอีก • Save ชนิดของไฟลแบบ JPEG เพื่อนําไฟลไปใชงานจริง รายวิชา 059700 Educational Technology
 18. 18. กราฟกเพื่อการศึกษา 18Step 2 การสราง Header จากโปรแกรม Adobe Photoshop 1.เปดโปรแกรม Photoshop โดยไปที่ Start Programs Adobe Photoshop หลังจากเปดโปรแกรม แลวใหสรางไฟลงานชิ้นใหมโดยไปที่ เมนู File New 2.จะปรากฏหนาตาง ใหกําหนดชื่อและขนาดของไฟล ดังรูป 3.กําหนดขนาดของ Header = 80 pixel หลังจากนั้นสราง Layer ใหมแลวตั้งชื่อ head ดังรูป รายวิชา 059700 Educational Technology
 19. 19. กราฟกเพื่อการศึกษา 19 4.สราง Selection โดยใชเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool 5.เลือกสีจากหนาตาง Swatches 6.เทสีลงใน Layer ที่ช่อ head โดยใชเครื่องมือ Gradient Tool ดังรูป ื รายวิชา 059700 Educational Technology
 20. 20. กราฟกเพื่อการศึกษา 20 7.เทสีขาวโดยคลิกเครื่องมือ Layer Mask ดังรูป 8.เลือกสีจากเครื่องมือ Gradient Tool แลวทําการเทสีโดยลากจากขวามาซาย 9.พิมพตัวหนังสือโดยใชเครื่องมือ Horizontal Type Tool แลวพิมพ >Multimedia รายวิชา 059700 Educational Technology
 21. 21. กราฟกเพื่อการศึกษา 21 10.เปดไฟลรูปภาพโดยคลิกที่ File Open แลวเลือกรูปที่ตองการ 11.เลือกรูปภาพโดยใชเครื่องมือ Magic Wan Tool คลิกที่รูปภาพหลังจากนั้นคลิกเมนู Select Inverse 12.Copyภาพโดยคลิกเมนู Edit Copy แลวเปดไฟลเดิมที่ชื่อวา head ขึ้นมา นําภาพที่ Copy มาวางโดย คลิกที่ Edit Paste 13.กําหนดขนาดของภาพโดยใชเครื่องมือ Free Transform เลือกเมนู Edit Free Transform รายวิชา 059700 Educational Technology
 22. 22. กราฟกเพื่อการศึกษา 22 14.วาดเสนตรงโดยใชเครื่องมือ Single Row Marquee Tool แลวเทสีใหกับเสนโดยใชเครื่องมือ Edit Stroke กําหนดขนาดและสีดงรูป ั 15.ลดความสวางของเสนตรงโดยลดคา Opaity ดังรูป รายวิชา 059700 Educational Technology
 23. 23. กราฟกเพื่อการศึกษา 23 16.Save ไฟลชิ้นงาน โดยเลือก File Save As โดยเลือก • Save ชนิดของไฟลแบบ PSD เพื่อนําไฟลกลับมาแกไขไดอีก • Save ชนิดของไฟลแบบ JPEG เพื่อนําไฟลไปใชงานจริง รายวิชา 059700 Educational Technology
 24. 24. กราฟกเพื่อการศึกษา 24Step 3 การนําภาพพื้นหลังมาใสในโปรแกรม PowerPoint 1.เปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยไปที่ Start Programs Microsoft PowerPoint 2.เลือกเมนู รูปแบบ พื้นหลัง รายวิชา 059700 Educational Technology
 25. 25. กราฟกเพื่อการศึกษา 25 3.จะปรากฏหนาตางพื้นหลัง เลือกเติมลักษณะพิเศษดังรูป 4.จะปรากฏหนาตางเติมลักษณะพิเศษ คลิก เลือกรูปภาพ แลวจะปรากฏหนาตางใหเลือกรูปภาพที่ ตองการจะนํามาทําเปนภาพพื้นหลัง รายวิชา 059700 Educational Technology
 26. 26. กราฟกเพื่อการศึกษา 26 5.หลังจากนั้นคลิกตกลง แลวคลิกเลือกนําไปใช ดังรูป 6.จะไดภาพพื้นหลังดังรูป รายวิชา 059700 Educational Technology

×