Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELS ESTATS FINANCERS
TEMA 4
BLOC 1
Laura Tugues
4.1 Els comptes anuals
Estats financers que tenen la missió
d’informar de:
• la situació patrimonial
• la situació finance...
4.1 Els comptes anuals
• Models de comptes anuals
– Les empreses es poden acollir:
• Al pla general de comptabilitat
• Al ...
4.1 Els comptes anuals
• Pla general de comptabilitat
– Versió completa
– Incorpora totes les obligacions de registre i
in...
4.1 Els comptes anuals
• Pla general de comptabilitat per a PIMES i
per a microempreses
PGC Actiu
Volum de
negoci
Núm.
tre...
4.1 Els comptes anuals
COMPTES ANUALS
INFORMACIÓ QUE
SUBMINISTRA
Balanç de situació Situació financera de l’empresa
Compte...
4.2 El balanç de situació per a
PIMES
• Element d’informació que totes les
empreses tenen en comú i es pot fer servir
per ...
4.3 El compte de pèrdues i guanys
per a PIMES
PÈRDUES I GUANYS
+Ingressos d’explotació
a) Import net de la xifra de negoci...
4.3 El compte de pèrdues i guanys
per a PIMES
RESULTAT ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS
(BAII)
+Ingressos financers
-Despeses...
4.4 La memòria i l’estat de canvis
del patrimoni net
Serveixen per:
Complementar
Emfatitzar
Ampliar
La informació del comp...
4.4 La memòria i l’estat de canvis
del patrimoni net
• La memòria
És un document explicatiu
Ha d’incloure:
1. Activitats d...
4.4 La memòria i l’estat de canvis
del patrimoni net
5. Immobilitzat material intangible i
inversions immobiliàries
6. Act...
4.4 La memòria i l’estat de canvis
del patrimoni net
9. Situació fiscal
10.Ingressos i despeses
11.Subvencions, donacions ...
4.4 La memòria i l’estat de canvis
del patrimoni net
• L’estat de canvis en el patrimoni net
Visió completa de la situació...
4.4 La memòria i l’estat de canvis
del patrimoni net
– Ingressos fiscals per distribuir en
diversos exercicis econòmics
– ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T4 els estats financers

7,443 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

T4 els estats financers

 1. 1. ELS ESTATS FINANCERS TEMA 4 BLOC 1 Laura Tugues
 2. 2. 4.1 Els comptes anuals Estats financers que tenen la missió d’informar de: • la situació patrimonial • la situació financera • els resultats de l’empresa
 3. 3. 4.1 Els comptes anuals • Models de comptes anuals – Les empreses es poden acollir: • Al pla general de comptabilitat • Al pla general de comptabilitat per a PIMES
 4. 4. 4.1 Els comptes anuals • Pla general de comptabilitat – Versió completa – Incorpora totes les obligacions de registre i informació – La poden utilitzar totes les empreses, però algunes hi estan obligades – Les empreses han de presentar: • Balanç • Compte de pèrdues i guanys • L’estat de canvis en el patrimoni net • L’estat de fluxos d’efectiu • La memòria
 5. 5. 4.1 Els comptes anuals • Pla general de comptabilitat per a PIMES i per a microempreses PGC Actiu Volum de negoci Núm. treballadors PGC per a PIMES <2850000 <5700000 <50 treballadors PGC per a microempreses <1000000 <2000000 <10 treballadors
 6. 6. 4.1 Els comptes anuals COMPTES ANUALS INFORMACIÓ QUE SUBMINISTRA Balanç de situació Situació financera de l’empresa Compte de pèrdues i guanys Rendiment de l’empresa al llarg d’un exercici Estats de fluxos d’efectiu Canvis en la posició monetària Estat de canvis del patrimoni net Canvis en la composició del patrimoni net Memòria Informació qualitativa i quantitativa rellevant, no inclosa en els estats anteriors
 7. 7. 4.2 El balanç de situació per a PIMES • Element d’informació que totes les empreses tenen en comú i es pot fer servir per fer anàlisis comparatius. • TOTAL ACTIU= TOTAL PASSIU + PN
 8. 8. 4.3 El compte de pèrdues i guanys per a PIMES PÈRDUES I GUANYS +Ingressos d’explotació a) Import net de la xifra de negocis b) Variació de les existències c) Altres ingressos de l’explotació - Despeses d’explotació a) Proveïments b) Despeses de personal c) Amortització de l’immobilitzat d) Altres despeses d’explotació RESULTAT D’EXPLOTACIÓ = RESULTAT ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS (BAII)
 9. 9. 4.3 El compte de pèrdues i guanys per a PIMES RESULTAT ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS (BAII) +Ingressos financers -Despeses financeres RESULTAT FINANCER = RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (BAI) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (BAI) -Impost sobre benefici = RESULTAT NET (BN)
 10. 10. 4.4 La memòria i l’estat de canvis del patrimoni net Serveixen per: Complementar Emfatitzar Ampliar La informació del compte de pèrdues i guanys i del balanç La memòria
 11. 11. 4.4 La memòria i l’estat de canvis del patrimoni net • La memòria És un document explicatiu Ha d’incloure: 1. Activitats de l’empresa 2. Bases de presentació dels comptes anuals 3. Aplicació de resultats 4. Normes de registre i valoració
 12. 12. 4.4 La memòria i l’estat de canvis del patrimoni net 5. Immobilitzat material intangible i inversions immobiliàries 6. Actius financers 7. Passius financers 8. Fons propis
 13. 13. 4.4 La memòria i l’estat de canvis del patrimoni net 9. Situació fiscal 10.Ingressos i despeses 11.Subvencions, donacions i llegats 12.Operacions amb parts vinculades 13.Altra informació
 14. 14. 4.4 La memòria i l’estat de canvis del patrimoni net • L’estat de canvis en el patrimoni net Visió completa de la situació del patrimoni net de l’empresa i variació dels elements que la integren: – Resultat de l’exercici del compte de pèrdues i guanys – L’import dels ingressos o les despeses que venen de subvencions o donacions fetes per persones que no són socis.
 15. 15. 4.4 La memòria i l’estat de canvis del patrimoni net – Ingressos fiscals per distribuir en diversos exercicis econòmics – Augments i reduccions del capital social – Altres variacions

×