T7 la funció productiva i els costos de l’empresa

13,502 views

Published on

Published in: Education

T7 la funció productiva i els costos de l’empresa

 1. 1. LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L’EMPRESA Laura Tugues i Boliart
 2. 2. 7.1. El departament de producció <ul><li>Funcions del departament de producció </li></ul><ul><li>Funcions bàsiques: </li></ul><ul><ul><li>Aprovisionament: proporciona els materials necessaris per la producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabricació: gestionar el procés </li></ul></ul><ul><ul><li>Emmagatzemament: Organitza tots els materials que hi ha a les instal·lacions, tant matèries primeres com productes acabats </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de qualitat: verifica que el producte fabricat té les característiques desitjades pels clients </li></ul></ul>Factors productius Producte final
 3. 3. 7.1. El departament de producció <ul><li>Relació amb altres departaments de l’empresa </li></ul><ul><ul><li>Departament comercial: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segons les necessitats dels clients variarem la producció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explica les característiques del producte </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Departament financer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprova les inversions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Control de costos de producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Departament de RRHH: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha de contractar el personal que necessiti el departament de producció </li></ul></ul></ul>
 4. 4. 7.2 La producció <ul><li>Es pot definir des de tres punts de vista: </li></ul><ul><li>Punt del vista econòmic: </li></ul><ul><li>A partir de recursos productius bàsics es produeixen productes amb l’objectiu de ser consumits i satisfer les necessitats </li></ul>Recursos naturals, treball i capital Béns i serveis
 5. 5. 7.2 La producció <ul><li>Punt de vista tècnic: </li></ul><ul><ul><li>Combinació d’elements: </li></ul></ul><ul><ul><li>Mà d’obra </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Maquinària </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia </li></ul></ul>Factors de producció Basats en l’observació i el seguiment d’uns processos prèviament definits = = Tecnologia Amb la finalitat d’obtenir BENS I SERVEIS
 6. 6. 7.2 La producció <ul><li>Punt de vista funcional-utilitari: </li></ul><ul><li>Producció és el procés pel qual s’afegeix valor a les coses, es crea utilitat als béns, es a dir, s’hi aporta valor afegit. </li></ul><ul><li>ous </li></ul><ul><li>farina </li></ul><ul><li>sucre </li></ul>Pa de pessic
 7. 7. 7.2 La producció <ul><li>Els factors productius </li></ul><ul><li>N’hi ha tres: </li></ul><ul><ul><li>Recursos naturals : matèries primeres, energia i els subministraments materials diversos </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball : mà d’obra </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital : béns necessaris per la producció. Ex: maquinària, eines, instal·lacions productives, locals etc. </li></ul></ul>
 8. 8. 7.2. La producció Recursos naturals Fusta i grafit Energia utilitzada Treball Mà d’obra dels obrers, personal administratiu, etc Capital Maquinària Eines Local industrial Recursos financers
 9. 9. 7.2. La producció <ul><li>La tecnologia </li></ul><ul><li>És la manera específica de combinar uns factors productius amb la finalitat de produir béns o serveis </li></ul>= TECNOLOGIA
 10. 10. Canvi de tecnologia Hem combinat els factors de producció de manera diferent 7.2. La producció
 11. 11. 7.2. La producció Les empreses destinen una part dels seus recursos a millorar les tecnologies productives: Investigació en recerca, innovació i desenvolupament (R+D+I)‏ Ajuda a millorar la competitivitat empresarial. Ex: fàbrica de cotxes
 12. 12. 7.2. La producció <ul><li>El procés de producció </li></ul><ul><ul><li>Classificació segons l’horitzó temporal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció contínua: Sense interrupcions. Ex: alts forns, fàbrica de cotxes etc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció intermitent: No requereix continuitat. Ex: obres públiques, construcció </li></ul></ul></ul>ENTRADES (inputs)‏ Factors de producció TECNOLOGIA Procediments productius SORTIDES (outputs)‏ Producte
 13. 13. 7.2. La producció <ul><ul><li>Classificació segons els procediment productiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció manual: Producció realitzada només amb esforç humà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció mecanitzada: Equilibri entre mà d’obra i la maquinària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció automatitzada: Intervenció humana mínima. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 7.2. La producció <ul><ul><li>Classificació segons el tipus de producte obtingut </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció en sèrie: S’obté un únic producte de característiques homogènies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció individual: S’obtenen diversos productes diferenciats </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 7.3 La funció de producció <ul><li>Representació de la quantitat produïda d’un producte amb la relació als factors productius utilitzats. </li></ul><ul><li>Elements i representació </li></ul><ul><li>Q=F(L,K)‏ </li></ul><ul><li>On: </li></ul><ul><li>Q: Producció </li></ul><ul><li>F: Funció </li></ul><ul><li>L: Treball </li></ul><ul><li>K: Capital </li></ul>
 16. 16. 7.3 La funció de producció En una empresa de sabates, s’utilitza una determinada tecnologia, de manera que combinant diferent capital i treball: 1000 1000 5 4 12 15 750 750 4 3 8 10 500 500 3 2 5 7 Producció (Q)‏ (parells de sabates)‏ Capital (K)‏ (màquines)‏ Treball (L)‏ (treballadors)‏
 17. 17. 7.3 La funció de producció Un mateix nivell de producció es pot aconseguir amb diferents utilitzacions del treball i del capital Cert grau de substitució tècnica entre treball i capital
 18. 18. 7.3 La funció de producció <ul><li>Els rendiments de la producció i la productivitat </li></ul>
 19. 19. 7.3 La funció de producció unitats físiques per treballador unitats físiques per màquina 750 parells de sabates 4 màquines 8 treballadors Producció (Q)‏ Capital (K)‏ Treball (L)‏
 20. 20. 7.3 La funció de producció Productivitat total : és la relació entre el valor de la producció (quantitat produïda pel seu preu de venda) i el cost dels factors productius utilitzats.
 21. 21. 7.3 La funció de producció Exemple: Per calcular la productivitat total del primer trimestre: I la del segon: 48500 51225 3r 46200 56700 4t 38900 29700 Cost producció 42500 37500 Valor producció 2n 1r Trimestre
 22. 22. 7.3 La funció de producció Durant el segon i el tercer trimestre s’ha experimentat una caiguda de la productivitat de l’empresa, en canvi al quart trimestre s’ha pogut recuperar -2,8% 1,06 3r 16% 1,23 4t -13,5% - Variació 1,09 1,26 Productivitat 2n 1r Trimestre
 23. 23. 7.3 La funció de producció <ul><li>Economies d’escala </li></ul><ul><ul><ul><li>Rendiments decreixents a escala : si l’augment de la producció és menor que l’augment de l’ús de factors productius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rendiments constants a escala : si aquest augment de la producció és d’igual proporció que l’augment d’utilització dels factors productius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rendiments creixents a escala , si la producció augmenta en major proporció. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. 7.3 La funció de producció Exemple: 1800 8 16 1500 8 16 1200 750 Producció 8 16 4 8 Capital Treball Creixents Constants Decreixents Situació inicial Rendiments
 25. 25. 7.3 La funció de producció <ul><li>L’eficiència de la producció </li></ul><ul><ul><li>Eficiència tècnica: quan una tecnologia A produeix el mateix que una tecnologia B però utilitzant menys factors productius </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficiència econòmica : Aquella tecnologia que ens permet produir amb el mínim cost, es a dir de forma més barata. </li></ul></ul>
 26. 26. 7.3 La funció de producció Exemple d’eficiència tècnica: SI NO NO 750 4 9 C 700 750 Producció 4 8 B 4 8 A Capital Treball Tecnologia Eficiència tènica
 27. 27. 7.3 La funció de producció Exemple d’eficiència econòmica: 621,04 673.12 Producció 380,64 240,4 B 192,32 480,8 A Capital (48.08 €/dia)‏ Cost Treball (60,10 €/dia)‏ Tecnologia 700 750 Producció 8 4 B 4 8 A Capital Treball Tecnologia
 28. 28. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>Costos fixos (CF): Aquells que són independents del nivell de producció (A curt termini). Ex: local,maquinària, instal·lacions, etc. </li></ul><ul><li>Costos variables (CV): Aquells que són proporcionals al nivell de producció. Canvien amb la producció. Ex: matèries primeres, mà d’obra, consum d’energia, etc. </li></ul>
 29. 29. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>Costos totals (CT): Són la suma dels costos fixos més els variables. </li></ul><ul><li> CT=CF+CV </li></ul><ul><li>Costos mitjans (CM): Els costos unitaris. Ex: el que costa produir un vedell, una barra de pa o un parell de sabates. </li></ul>
 30. 30. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>COSTOS MITJANS VARIABLES (CMV): Quocient entre el cost variable (CV) i el nivell de producció (Q)‏ </li></ul>Podem deduir:
 31. 31. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>Costos marginals (CMg): L’increment del cost total en incrementar la producció una unitat. </li></ul><ul><li>∆ CT: Increment del cost total </li></ul><ul><li> ∆ Q: Increment de producció </li></ul>
 32. 32. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>L’assignació de costos: </li></ul><ul><ul><li>Costos directes: Costos associats directament a la producció i que es poden assignar concretament a cada producte </li></ul></ul><ul><ul><li>Costos indirectes: Afecten al procés productiu en general i no s’assignen directament a un producte </li></ul></ul>
 33. 33. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>L’estructura del cost de l’empresa </li></ul>Matèries primeres Treball energia Cost primari Costos generals industrials Cost de l’activitat o de l’explotació Costos administratius i comercials Cost industrial Costos generals Costos financers Cost total de l’empresa Costos directes Costos indirectes
 34. 34. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><li>Tècniques per calcular els costos: direct-costing i full-costing </li></ul><ul><ul><li>Sistema full-costing: </li></ul></ul><ul><ul><li>El cost de producció d’un producte és: </li></ul></ul><ul><ul><li>COSTOS DIRECTES+ </li></ul></ul>PART CORRESPONENT DELS COSTOS INDIRECTES DIFÍCILS DE VALORAR
 35. 35. 7.4 Els costos de l’empresa EXEMPLE: De les despeses generals el 60% estan assignades al producte A COSTOS PRODUCTE A PRODUCTE B Matèries primeres 1803.04 4207.08 Mà d’obra directa 2404.05 3005.06 Despeses generals (comercials, administratives o financeres)‏ 5409.11 PRODUCCIÓ 40000 60000
 36. 36. 7.4 Els costos de l’empresa Cost de producció unitari del producte A: Cost de producció unitari del producte B:
 37. 37. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><ul><li>Sistema direct-costing </li></ul></ul><ul><ul><li>Es considera que el cost de producció és el seu cost directe i variable, sense considerar cap criteri arbitrari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exemple: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost de producció unitari del producte A: </li></ul></ul>
 38. 38. 7.4 Els costos de l’empresa <ul><ul><li>Cost de producció unitari de la unitat B: </li></ul></ul><ul><ul><li>Els costos de producció dels dos productes A i B, són més baixos si es calculen amb aquest sistema. </li></ul></ul>
 39. 39. 7.4 Els costos de l’empresa Diferències entre el sistema full-costing i direct-costing.
 40. 40. 468750 € 206250 € Matèries primeres Mà d’obra Costos de producció variables Costos de producció fixos Costos de comercialització Cost total 247500 € 146250 € 75000 € 56250 € 150000 € 675000 € Producció Vendes 7500 unitats 6000 unitats Existències no venudes 1500 unitats Preu de venda 120 €/u
 41. 41. Full-costing (F-C)‏ Direct-costing (D-C)‏ Cost unitari (€/u)‏ 90 62,5 A:ingressos per vendes (6000 u ·120 €/u)‏ 720000 720000 Cost total de producció Cost de les existències F-C:1500 u·90 €/u D-C:1500 u·62,50 €/u B:cost total de les vendes F-C:6000 u·90 €/u D-C:6000 u·62,50 €/u 675000 (135000)‏ 540000 468750 (93750)‏ 375000 Benefici brut: A-B 180000 345000 Costos indirectes i fixos (inclosos en el total de producció)‏ (206250)‏ Benefici net 180000 138750
 42. 42. 7.4 Els costos de l’empresa Costos unitaris: Sistema full-costing : Sistema direct-costing :
 43. 43. Producte B Producte A Costos (€)‏ 4375000 3795000 420000 625000 2700 €/u 400 unitats 2500 unitats 2100 unitats 2310000 1200000 900000 Matèries primeres Mà d’obra Costos de producció variables Costos de producció fixos Costos de comercialització Cost total 1260000 740000 750000 Producció Vendes 1500 unitats 1200 unitats Existències no venudes 300 unitats Preu de venda 3000 €/u
 44. 44. Ressolució de l’exercici 9 i 10 <ul><li>PRODUCTE A </li></ul><ul><li>Direct-costing: </li></ul><ul><li>Full- costing: </li></ul>
 45. 45. Ressolució de l’exercici 9 i 10 <ul><li>PRODUCTE B </li></ul><ul><li>Direct costing </li></ul><ul><li>Full-costing </li></ul>
 46. 46. 7.5 La decisió de produir o comprar <ul><li>La minimització dels costos </li></ul>Produir o Comprar? El que faci que els costos siguin més baixos
 47. 47. 7.5 La decisió de produir o comprar <ul><li>Llindar de producció </li></ul><ul><ul><li>Producció mínima d’un element per a que resulti més barat produir-lo que comprar-lo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost de comprar= p·Q </li></ul></ul><ul><ul><li>On p: preu de compra </li></ul></ul><ul><ul><li>Q: quantitat de producte </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost de produir=CF+CV·Q </li></ul></ul><ul><ul><li>On CF: costos fixos </li></ul></ul><ul><ul><li> CV: Costos variables unitaris </li></ul></ul><ul><ul><li> Q: quantitat de producte </li></ul></ul>
 48. 48. 7.5 La decisió de produir o comprar <ul><li>Per a que sigui més barat produir que comprar: </li></ul><ul><li>p·Q>CF+CV·Q </li></ul><ul><li>A partir d’aquesta expressió es pot aïllar Q: </li></ul><Q
 49. 49. 7.5 La decisió de produir o comprar Cost-preu (euros) Quantitats(unitats físiques) Q* CF(Costos fixos) CP=CF+CV·Q (Cost de produir) CC=p·Q (Cost de comprar) CC=CP CC<CP és millor comprar CP<CC és millor produir
 50. 50. 7.5 La decisió de produir o comprar <ul><li>El llindar de rendibilitat o càlcul del punt mort </li></ul><ul><li>Quantitat de producció venuda a partir de la qual es comencen a obtenir beneficis </li></ul><ul><li>Llindar de rendibilitat =Punt mort </li></ul><ul><li>En aquest punt els beneficis =0 </li></ul>
 51. 51. 7.5 La decisió de produir o comprar Costos Ingressos Q CF CT=CF+CV·Q IT=p·Q Q* pèrdues beneficis IT=CT Bf=0
 52. 52. 7.5 La decisió de produir o comprar <ul><li>Bf=IT-CT i en el punt mort Bf=0 </li></ul><ul><li>IT-CT=0 per tant IT=CT </li></ul><ul><li>Si CT=CF+CV·Q </li></ul><ul><li>i IT=p·Q on p és el preu de venda, aleshores: </li></ul><ul><li>P·Q=CF+CV·Q i es troba que </li></ul>

×