Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ERP: Solucions per a l'Administració Pública

686 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ERP: Solucions per a l'Administració Pública

 1. 1. Solucions per l’Administració Pública Microsoft Dynamics™ NAV Model de Gestió per Entitats i Societats mercantils en l’Àmbit de l’Administració Pública
 2. 2. Una Solució empresarial per al Sector Públic Organització de l’Administració Pública L’Administració Pública és l’organització que exerceix les funcions executives del Govern d’un Estat. L’estructura d’aquesta organització es molt complexa i esta altament atomitzada. En el món empresarial els conceptes d’eficiència i productivitat son necessaris per la seva supervivència. En el Sector Públic aquests conceptes de gestió són indicadors de qualitat en els serveis públics. A l’Administració Pública existeixen tot un seguit d’Organismes autònoms, Entitats i Societats mercantils que presten serveis tant a la pròpia Administració com a la Societat. La consecució dels seus objectius han d’estar alineats amb l’execució de les polítiques governamentals. Per tant es necessari mesurar-los i disposar de la informació adient per tal d’avaluar el grau d’execució d’aquestes polítiques. Una solució adaptada als requeriments de l’àmbit públic. Incorporant els factors claus d’èxit de Microsoft Dynamics Nav TM en el món empresarial:  Millora de la productivitat. Disposar d’una eina intuïtiva adaptada a cada usuari.  Integració amb totes les eines de Microsoft Office.  Disposar d’informació estructurada de tota l’organització vinculant qualsevol document als registres de Microsoft Dynamics Nav TM .  Disposar d’una solució adaptada en un àmbit molt específic.
 3. 3. Una Solució Integrada Microsoft Dynamics Nav TM Ofereix un sistema preconfigurat adaptat a les necessitats de gestió d’aquestes organitzacions per tal de du a terme la seva gestió Econòmic Financera, dins de l’àmbit funcional establert. Adaptant els conceptes de la gestió empresarial, a la gestió pública:  Gestió de Comptabilitat Financera integrada amb la Comptabilitat Pública.  Gestió Pressupostària.  Gestió de Proveïdors i Creditors.  Gestió de Comptes a Cobrar.  Gestió dels Actius.  Gestió de Tresoreria.  Gestió de RRHH i Nòmines.  Gestió d’Inversions. Microsoft Dynamics Nav ofereix una solució de gestió integrada i adaptable a la manera de treballar dins de l’àmbit públic per cada organització d’acord amb la seva metodologia de gestió. Microsoft Dynamics Nav no només s’integra amb la resta de productes Microsoft que ja són d’us corrent pels usuaris, si no també amb d’altres productes, el que afavoreix assegurar l’èxit de la seva implementació. Una Solució Integrada  Permet treure el màxim profit a les inversions en tecnologia TIC gràcies a la perfecte integració amb d’altres productes i tecnologies Microsoft.  Una plataforma de desenvolupament eficaç pot facilitar integrar Microsoft Dynamics Nav amb d’altres sistemes existents i compartir dades mitjançant d’altres aplicacions i Internet.  Disposar de tota la informació necessària per la presa de decisions i confecció de Reporting corporatiu. Integració amb eines d’intel·ligència de negoci i Data Warehouse.
 4. 4. Simplificar els procediments i Optimitzar la gerència Microsoft Dynamics Nav TM pot ajudar a fer més àgil els processos de qualsevol organització i els ens i organismes públics no ho son menys. Automatitzant processos i integrant els diferents centres de responsabilitat de la organització (finances, operacions, distribució, gestió de serveis, gestió de projectes, recursos humans, gestió d’actius), podrem disposar d’informació a temps real, assegurant que la direcció, col·laboradors, clients i empleats tenen sempre la informació que necessiten i quan la necessiten.
 5. 5. El Model de Gestió Nucli Financer Mòduls addicionals Gestió Financera Gestió d’Actius Gestió Pressupostaria Gestió d’inversions Gestió Comptes a pagar Gestió de RRHH Gestió Comptes a cobrar Portal Interactiu Gestió de Tresoreria Gestió d’Expedients de contractació* Control de Gestió Abast del Model de Gestió Microsoft Dynamics Nav considera el model amb un nucli financer, i uns mòduls addicionals:
 6. 6. Gestió Financera Gestió Financera Tots els processos comptables es realitzaran directament des d’aquest mòdul de comptabilitat financera. Alguns dels procediments que es tindran en compte:  Gestió de comptes comptables. En aquest apartat es gestionaran totes aquelles accions que afectin al pla comptable de la societat. Aquest pla de comptes te dues variants, la variant de comptabilitat privada (PGC) i la variant de la comptabilitat pública o pressupostària. Es poden crear, modificar, suprimir i bloquejar totes les comptes del pla de comptes definit per a l’entitat.  Comptabilització de l’IVA i retenció d’impostos.  Comptabilització de documents comptables. Assentaments manuals.  Generació d’informes de gestió: o Balanç de Situació i Compte de Resultats o Diari d’assentaments o Balanç de Sumes i Saldos o Llibre de major. Extracte de moviments per comptes o Proposta de liquidació pressupostària  Generació d’informació Tributària. o Declaració d’IVA o Informes de retencions d’impostos (IRPF) o Declaració d’operacions superiors a 3.005 €. o Intrastat.  Tancaments comptables amb la periodicitat que estableixi l’entitat. (mensuals, trimestrals o anuals)  Gestió multientitat. Permet portar la comptabilitat de mes d’una entitat decidint per cada cas el nivell d’integració que es desitgi. Es pot decidir el nivell d’agrupació per consultar el moviments comptables, o qualsevol tipus d’informe que es consideri necessari.
 7. 7. Gestió Pressupostaria Gestió Pressupostaria Des d’aquest mòdul es gestionaran els processos d’elaboració i seguiment de l’execució del pressupost públic de l’entitat.  Procés d’elaboració del Pressupost o Creació del pressupost d’explotació o Creació del pressupost d’inversions  Gestió de versions de pressupost  Revisions de pressupost en vers a l’ executat  Generació d’Informes de gestió o Estat del pressupost d’explotació o Estat del pressupost d’inversions o Imports de reserves compromès i executat per partides en vers al pressupost. El model gestiona l’execució del pressupost des del mòdul de Comptes a Pagar i Gestió de Projectes d’Inversions, i es parametritza des del mòdul de Control de Gestió.
 8. 8. Gestió Comptes a Pagar Gestió de Comptes a Pagar Les Entitats gestionen tot un seguit d’operacions relacionades amb proveïdors i creditors en general. El sistema gestiona totes les operacions relacionades amb aquests. Els procediments proposats que contempla la solució:  Gestió dels mestres de proveïdors i creditors. o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de proveïdors/creditors.  Execució del pressupost. Creació de la reserva i el compromís pressupostari.  Registre, conformació i comptabilització de factures.  Registre, conformació i comptabilització de factures rectificatives.  Execució de despeses menors. Pagaments efectuats per tresoreria.  Provisions. Provisió i desprovisió automàtica de despeses periòdiques.  Endossament i embargament de documents.  Impressió de formularis. Factures i comprovants de pagaments.  Generació d’informes de gestió. o Informes de proveïdors/creditors o Extractes. o Partides pendents de liquidar. o Detall de saldos vius per proveïdors o Volum d’operacions o Balanç de sumes i saldos de proveïdors o Estadístiques de compres o Informes de factures pendents de conformació o Informe de reserves vives per partides o Informes de compromís per proveïdors/creditors. o Informe de provisions vives de despeses o Informes per venciments de factures de proveïdors.
 9. 9. Gestió Comptes a Cobrar Gestió de Comptes a Cobrar Les Entitats gestionen tot un seguit d’operacions relacionades amb deutors. Els procediments proposats que contempla la solució:  Gestió de mestre de deutors: o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de proveïdors/creditors. o Es contempla la possibilitat de l’existència de deutors amb el mateix NIF/CIF. o Possibilitat de definir una estructura jeràrquica de clients mitjançant codis d’agrupació. o Classificació dels clients si disposen o no de pressupost propi.  Registre, conformació i comptabilització de factures.  Registre, conformació i comptabilització de factures rectificatives.  Integració amb d’altres processos de facturació externs al sistema.  Gestió de subvencions rebudes.  Impressió de formularis. Factures i escrits adreçats a deutors.  Generació d’informes de gestió. o Informes de deutors o Extractes de moviments o Balanç de sumes i saldos de deutors o Partides pendents de liquidar o Detall de saldos vius per deutor o Volum d’operacions o Estadístiques de vendes o Informes de factures pendents d’emetre o Informes per venciments de factures de deutors
 10. 10. Gestió de la Tresoreria Gestió de Tresoreria El sistema contempla la gestió de caixa i els moviments dels comptes bancaris de l’entitat, cobraments i pagaments.  Gestió de comptes bancaris: o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de comptes bancaris.  Generació massiva de cobraments i pagaments en format electrònic: o Generació massiva de pagaments a proveïdors en format electrònic CSB 34 o Generació massiva de cobraments de deutors en format electrònic CSB 19, CSB 32, CSB 58 o Gestió de cobraments mitjançant factoring  Gestió de pagaments i cobraments manuals.  Incorporació d’extractes bancaris i processos de conciliació automàtics.  Previsions de tresoreria.  Comptabilització de documents comptables de tresoreria.  Processos de càrrega per cobraments massius provinents de sistemes externs.  Informes de gestió: o Extractes bancaris i de caixa o Informes de pagaments per venciments o Informes per la gestió de remeses de clients o Informes per la gestió de lots de pagaments o Informes de cobraments per venciments o Informes de pagaments retinguts o Informes de cobraments pendents de distribuir
 11. 11. Control de Gestió Control de Gestió Aquest mòdul contempla principalment l’administració de les dades mestres i el Control de Costos:  Manteniment de les dades mestres. o Classes de Cost. (Pla de comptes: comptabilitat privada i pressupostària). o Centres de Cost. (dimensions: Codis Departament, Codis Programa). o Definició i manteniment del nombre de dimensions que requereixi l’Entitat.  Formulació del pressupost d’explotació: o Pressupost de despeses o Pressupost d’ingressos  Formulació del pressupost d’inversions.  Gestió pressupostària. o Previsions de tancament del pressupost d’explotació. o Ajustos pressupostaris, reassignació de partides o Seguiment pressupostaria  Processos de tancament o Comptables o Pressupostaris o Analítics  Processos d’anàlisis  Generació d’informes personalitzats o Informes de tancament comptable o Informes de comptabilitat de gestió o Informes de seguiment pressupostari
 12. 12. Gestió dels Actius Gestió d’Actius Fixes Les entitats públiques com a titulars de bens públics estan obligades a disposar d’un inventari actualitzat i de la seva guàrdia i qustòdia. Aquest mòdul facilita aquesta tasca facilitant la gestió dels actius adquirits per la entitat i la seva comptabilització. Els procediments que contempla:  Gestió de les dades mestres: o Creació, modificació i bloqueig de les fitxes d’actius. o Definició de les relacions de dependència entre els actius o Definició de les Classes, Subclasses d’actius i la seva integració amb el mòdul financer. o Manteniment del inventari  Comptabilització d’actius: o Adquisició/altes o Venda/baixa o Depreciació o Provisions  Imputació analítica: o Imputació a Centres de Cost o Imputació a Programes  Amortitzacions automatitzades: o Individuals, per lots i massives o Permet la simulació d’amortitzacions  Metodologies d’amortització: o Lineals o Accelerades o Manuals o Personalitzades per l’entitat  Gestió dels actius en construcció  Gestió del manteniment d’actius: o Responsable o Proveïdor de manteniment i dates de servei o Períodes de garantía o Cobertura en assegurances  Gestió de la ubicació física de l’actiu: o Nom de la ubicació o Municipi o Comarca o Província o Altitud o Coordenades
 13. 13. Gestió d’Inversions Gestió de projectes d’Inversió A l’Administració es duen a terme inversions de durada plurianual. La gestió d’aquestes inversions es defineixen a partir d’actuacions o Programes d’Inversions. Des d’aquest mòdul es gestionen aquest programes d’inversió:  Manteniment de les dades mestres dels programes d’inversió: o Definició de l’estructura de programes o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de programes d’inversions  Formulació del pressupost d’inversions.  Gestió, seguiment i modificació si escau del Pressupost d’inversions
 14. 14. Gestió de Costos Gestió de Recursos humans Gestió dels Recursos Humans La gestió de les persones es un aspecte molt important, per tal de fer de l’entitat una organització dinàmica i amb gent motivada, on l’objectiu es donar un bon servei. Una visió mes amplia que el pagament de les nòmines.  Gestionar processos de selecció de personal  Definició de l’organigrama de l’entitat.  Definició dels llocs de treball i funcions.  Avaluació dels Riscos laborals .  Plans de Formació i carreres professionals  Control horari o Introducció de calendaris o Control d’absentismes i vacances o Marcatges  Control d’accessos o Definició d’espais sensibles o Identificació de persones autoritzades  Nòmines o Gestió de convenis laborals o Rebuts salarials o Càlcul de les nòmines o Prorratejos o Comptabilització de la nòmina o Comptabilització de provisions o Imputació dels costos laborals d’acord amb l’analítica financera o Imputació dels costos de personals a projectes
 15. 15. Gestió de Costos Portal Interactiu Portal Interactiu Portal Interactiu Les dades i la informació han de fluir per l’organització. Normalment diferents persones de l’organització per no dir totes,  Necessiten disposar d’informació del sistema: o Gestió de l’empresa  Deutors, Creditors  Evolució de les inversions  Estat del pressupost que gestionen o Dades personals  Actualitzar dades personals  Disposar dels rebuts de nòmines  Informació de les hores treballades  Dies de vacances  Fer tràmits: o Gestió d l’empresa  Tramitar una compra  Donar conformitat a factures de creditors o Dades personals  Tramitar una sol·licitud de vacances  Tramitar un permís  Sol·licitar un pla de formació El Portal Interactiu permetrà des de la Intranet de la Organització poder fer tots aquest tràmits i consultar la informació que necessitin en temps real del sistema.
 16. 16. Gestió de Costos Gestió d’Expedients de Contractació Gestió d’Expedients de Contractació Les Entitats i Societats mercantils de l’Administració Pública estan subjectes a la Llei de Contractes de l’Administració. Per tal de facilitar la gestió dels contractes administratius i alhora poder gestionar l’execució d’aquests. Es proposa un work-flow de gestió documental que intercanviï informació amb el Nucli Financer de la Solució Microsoft Dynamics Nav TM.  Gestionar el procés d’un expedient de contractació d’acord amb la Llei de contractes.  Integrar el procés de contractació amb el procés de compres de l’Entitat  Disposar de tota la informació econòmica que es derivi d’un expedient de contractació des del punt de vista contractual i a l’inrevés.
 17. 17. Implementació de la solució Implementar Microsoft Dynamics Nav TM Sector Públic Per tal d’assegurar l’èxit de la implementació de Navision Dynamics Nav TM es segueix una metodologia que considera les peculiaritats de cada organització:  Revisió del model proposat, tenint en compte que aquest model és un model de funcionament comú dins de l’àmbit públic  Parametrització del sistema  Estudi de personalitzacions i valoracions d’integració amb altres entorns  Implementació i posta en marxa d’interfícies  Probes de sistema  Implementació i execució dels processos de conversió de dades  Posada en marxa
 18. 18. EXPERIENCIA Treballar amb un soci tecnològic que comprengui les teves necessitats Els partners de Microsoft Dynamics TM especialitzats en el Sector Públic poden donar suport a posar una solució en marxa per qualsevol organització. Aquests partners son coneixedors de l’àmbit públic, els serveis socials i d’altres organitzacions no lucratives. Treballen i tenen l’experiència i coneixement tècnic necessaris per adaptar la solució d’acord amb els requeriments específics de cada organització. Parlen el mateix idioma que tu i aprecien i comprenen la complexitat dels processos en l’àmbit públic. També son coneixedors de la tecnologia Microsoft Dynamics Nav i el seu entorn de desenvolupament, eines, plantilles pel sector públic. Poden implementar una solució que sigui ràpida i fàcil d’utilitzar, i dimensionar i mantenir el sistema a mesura que creixen les necessitats de l’organització. Per mes Informació: Informació sobre Microsoft Dynamics TM www.microsoft.com/dynamics/nav Per més informació tècnica i del sector públic, pots visitar: www.partnermarketplaces.com/global Per mes informació: Informació sobre Microsoft Dynamics per Solucions Sector Públic contacteu amb el nostre partner: DATA PROCES S.L. Av. Prat de la Riba, 58 08400 Granollers (BARCELONA) Tel. 938706397 Informació sobre solucions Sector Públic: Gabriela Moya gmoya@dataproces.es Directora Comercial

×