Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T9 l'aprovisionament i les existències

10,518 views

Published on

Published in: Education

T9 l'aprovisionament i les existències

 1. 1. L’APROVISIONAMENT I LES EXISTÈNCIES Laura Tugues i Boliart
 2. 2. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Consisteix en: </li></ul><ul><li>Comprar els materials necessaris </li></ul><ul><li>Emmagatzemar-los </li></ul><ul><li>Gestionar-ne els inventaris </li></ul><ul><li>També podem dir que: </li></ul><ul><li>- Subminstra al departament de producció els materials necessaris per la fabricació </li></ul><ul><li>- Subminsitra al departament de vendes els productes que ha de comercialitzar. </li></ul>
 3. 3. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Es compon de tres aspectes fonamentals: </li></ul><ul><li>Compres: S’haurà de tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Preu </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Termini de lliurament </li></ul></ul><ul><ul><li>Les condicions de pagament </li></ul></ul><ul><ul><li>Servei post-venda </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han de seleccionar bé els proveïdors! </li></ul></ul>
 4. 4. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>En segon lloc, </li></ul><ul><li>Magatzems: espai físic on guardar convenientment els productes comprats o fabricats, hi ha d’haver una organització per classificar i gestionar les existències emmagatzemades. </li></ul>
 5. 5. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>En tercer lloc, </li></ul><ul><li>Gestió d’inventaris : té com a objectiu: </li></ul><ul><li>determinar la quantitat d’existències que s’han de mantenir al magatzem, </li></ul><ul><li>ritme de comandes , per aprovisionar en els terminis més curts possible </li></ul>
 6. 6. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Cicle d’aprovisonament d’una empresa productora: </li></ul>Compres Vendes Existències Existències Producció
 7. 7. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>En el cas d’una empresa comercial: </li></ul>Compres Existències Vendes
 8. 8. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Les existències concepte i tipologia </li></ul><ul><ul><li>Matèries primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes semiacabats </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes en curs </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes acabats </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercaderies o existències comercials </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres aprovisionaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Subproductes </li></ul></ul>
 9. 9. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Funcions de les existències: necessitat d’inventaris </li></ul><ul><li>Funcions dels inventaris: </li></ul><ul><ul><li>Donen seguretat: poden evitar la ruptura d’estocs </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferencien la producció i la distribució en els casos de demanda molt estacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprofiten economies d’escala </li></ul></ul><ul><ul><li>Donen protecció contra la inflació i la variabilitat de preus </li></ul></ul>
 10. 10. 9.2 Els costos de la gestió de les existències <ul><li>Classificació dels costos de les existències </li></ul><ul><ul><li>Costos de comandes. Costos administratius </li></ul></ul><ul><ul><li>Costos de manteniment d’inventaris: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administratius. Personal administratiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operatius . Del personal del magatzem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’espai físic. Lloguers, assegurances </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Econòmics . Obsolescència i depreciació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financers . Costos dels interessos </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 9.2 Els costos de la gestió de les existències <ul><ul><li>Costos de ruptura d’estocs. Aquells que té l’empresa quan es queda sense existències. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disminució del grau de satisfacció dels clients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aturada del sistema de producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Molt difícils de quantificar! </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 9.2 Els costos de la gestió de les existències <ul><li>La determiació del nivell d’existències </li></ul><ul><ul><li>Objectiu d’eficàcia. Estocs suficients per satisfer les demandes dels clients </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectiu d’eficiència . Costos de les existències siguin els mínim possibles </li></ul></ul>
 13. 13. 9.2 Els costos de la gestió de les existències Objectiu d’eficàcia Objectiu d’eficiència
 14. 14. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>L’administració dels inventaris </li></ul><ul><ul><li>Estoc màxim. La quantitat d’existències més gran d’un material que es pot mantenir al magatzem </li></ul></ul><ul><ul><li>Estoc mínim o de seguretat . La quantitat d’existències més petita d’un material que es pot mantenir al magatzem. Risc ruptura d’estocs </li></ul></ul><ul><ul><li>Punt de comanda. Nivell d’existències en el qual s’ha de realitzar la comanda. </li></ul></ul>
 15. 15. 9.3 La gestió d’inventaris Existències Estoc màxim Punt de comanda Nivell d’estocs Estoc de seguretat Temps
 16. 16. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>El model de comanda òptima </li></ul><ul><li>Determinar la quantitat de comanda que es vol realitzar per optimitzar el sistema de gestió d’inventaris </li></ul><ul><li>Hipòtesis inicials: </li></ul><ul><ul><li>L’empresa s’aprovisiona per lots de productes de quantitats constants </li></ul></ul><ul><ul><li>La demanda del producte és constant i coneguda </li></ul></ul><ul><ul><li>El preu del producte i el termini d’aprovisionament són constants i coneguts </li></ul></ul>
 17. 17. 9.3 La gestió d’inventaris Punt de comanda Estoc de seguretat Temps Existències Comanda òptima: Q* Termini d’aprovisionament Recepció física de la comanda Emissió de la comanda
 18. 18. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>El cost de gestió d’inventaris està format per: </li></ul><ul><ul><li>Cost d’adquisició (CA). És el cost de comprar el producte al proveïdor, on: </li></ul></ul><ul><ul><li>p: preu de compra </li></ul></ul><ul><ul><li>D: demanda </li></ul></ul>Quan l’empresa no compra el producte , sinó que el fabrica, aleshores CA serà: On cf: és el cost del producte fabricat
 19. 19. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><ul><li>Cost de comanda(CC). És el cost unitari de les despeses en fer comandes (s) pel nombre de comandes realitzades en total. </li></ul></ul><ul><ul><li>s: costos (unitaris) administratius, telèfon, correu, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>N: nombre de comandes </li></ul></ul><ul><ul><li>D: demanda total </li></ul></ul><ul><ul><li>Q: volum de la comanda </li></ul></ul>
 20. 20. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><ul><li>Cost d’emmagatzematge. Són els costos totals del manteniment d’inventaris al magatzem: lloguer del magatzem, salaris del personal, assegurances, energia, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si: </li></ul></ul><ul><ul><li>g: cost anual d’emmagatzemar una unitat de producte </li></ul></ul><ul><ul><li>Q/2: mitjana d’estocs al magatzem </li></ul></ul><ul><ul><li>Es: estoc de seguretat </li></ul></ul><ul><ul><li>g: és el cost anual d’emmagatzemar una unitat de proucte. (g=r·p) on r: tipus interés i p: preu de comra </li></ul></ul>
 21. 21. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Així doncs el cost total de gestió d’inventaris serà: </li></ul>Si cada cost el substituim pel seu valor:
 22. 22. 9.3 La gestió d’inventaris CTG CE CC Cost Volum de comanda Q*:comanda òptima BUSQUEM EL MÍNIM COST !
 23. 23. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Com es troba el mínim d’una funció? </li></ul>Si derivem i igualem a zero la funció i aïllem la Q ens dóna el següent: On: g= r·p s: cost administratiu de fer una comanda Comanda òptima
 24. 24. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Una vegada sé quina és la comanda òptima, he de saber: </li></ul><ul><li>Quantes comandes faré al llarg de l’any? </li></ul>I després em puc preguntar quan temps passa entre comanda i comanda? (en dies) (en anys)
 25. 25. 9.3 La gestió d’inventaris Punt de comanda Estoc de seguretat Temps Existències Comanda òptima: Q* Termini d’aprovisionament: (T*)
 26. 26. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Una altra cosa que s’ha de calcular és el punt de comanda. </li></ul><ul><li>Què és el punt de comanda ? </li></ul><ul><li>Nivell d’existències que obliga a realitzar una comanda d’aprovisionament. </li></ul><ul><li>El temps que passa entre l’emissió de la comanda i la recepció física dels materials és el termini d’aprovisionament , durant aquest temps les existències van disminuint, però mai sota l’estoc de seguretat. Així doncs: </li></ul>
 27. 27. 9.3 La gestió d’inventaris PC = Demanda estimada al termini d’aprovisionament + Estoc de seguretat
 28. 28. 9.3 La gestió dels inventaris <ul><li>El model ABC de gestió d’inventaris </li></ul><ul><li>Es basa en la classificació de les existències en tres categories : </li></ul><ul><ul><li>Existències A. Són aproximadament el 20% dels articles que representen entre el 60%-80% del valor de les existències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Existències B . Són menys rellevants. Representen el 30% dels articles del magatzem i representa entre un 10% i un 20% del seu valor </li></ul></ul><ul><ul><li>Existències C . Poc rellevants. Representen el 50% de les existències de l’empresa però el seu valor està entre el 5-10% </li></ul></ul>
 29. 29. 9.3 La gestió dels inventaris <ul><li>Es a dir classifica: </li></ul><ul><li>Existències molt importants </li></ul><ul><li>Existències menys importants </li></ul><ul><li>Existències molt poc importants </li></ul>
 30. 30. 100 29640 TOTAL C C C C C 96.05 97.87 99.24 99.65 100 28470 29010 29415 29535 29640 2.56 1.82 1.37 0.40 0.35 760 540 405 120 105 6 7 8 9 10 B B B 82.49 89.24 93.49 24450 26450 27710 9.28 6.75 4.25 2750 2000 1260 3 4 5 A A 43.52 73.21 12900 21700 43.52 29.69 12900 8800 1 2 % € % € TIPUS (A,B,C) Demanda acumulada Demanda anual Codi existències

×