T9 el finançament en l'empresa ii

7,030 views

Published on

 • Be the first to comment

T9 el finançament en l'empresa ii

 1. 1. EL FINANÇAMENT EN L’EMPRESAII. ELS CICLES INTERNS
 2. 2. 9.1 Els cicles de l’empresa Aportació de diners Cobra de les vendes per part dels socis Incorporació d’elements d’actiu corrent i no corrent Contractació de mà d’obra Fabricació i venda Producció i màrqueting
 3. 3. 9.1 Els cicles de l’empresa EL CICLE LLARG RECURSOS PROPIS RECURSOS ALIENS DINERS INVERSIONS AMORTITZACIONS Les inversions en actiu no corrent es recuperen al llarg de diversos exercicis econòmics
 4. 4. 9.1 Els cicles de l’empresa- Captació de recursos dineraris- Immobilització amb béns d’actiu no corrent- L’amortització anual s’incorpora al cost del producte- Això permet recuperar cada any part de la inversió feta- Quan els béns estan totalment amortitzats, el fons d’amortització s’utilitza per renovar-los.
 5. 5. 9.1 Els cicles de l’empresa  El cicle curt DINERS COMPRES VENDES PRODUCCIÓTambé s’anomena cicle d’explotació, cicle comercial o cicle diner-mercaderia- diner.La durada mitjana del cicle d’explotació rep el nom de:PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ
 6. 6. 9.2 Període mitjà demaduracióÉs el temps que l’empresa triga a recuperar els diners que ha invertit en el procés productiu.Ex: Una empresa que es dedica a vendre neveres, si tarda 20 dies a vendre la nevera, després de pagar-la al proveïdor i després tarda 10 dies a cobrar, el Període Mitjà de maduració serà de 30 dies.
 7. 7. 9.2 Període mitjà demaduració Subperíodes que formen el període mitjà de maduració  Període mitjà d’aprovisionament. Número de dies que les matèries primeres són al magatzem (PMa)  Període mitjà de fabricació. És el número de dies que es tarda a fabricar un producte (PMf)
 8. 8. 9.2 Període mitjà demaduració  Període mitjà de venda. Nombre de dies que normalment es tarda a vendre els productes. (PMv)  Període mitjà de cobrament. Nombre de dies que generalment es tarda a cobrar les factures als clients. (PMc)  Període mitjà de pagament. És el nombre de dies que es tarda a pagar les factures als proveïdors. (PMp)
 9. 9. 9.2 Període mitjà demaduració  Càlcul del període mitjà de pagament np:nombre de vegades que durant l’exercici es renova la mitjana del deute dels proveïdors. volum.de.compres. fetes.durant.l exercicinp = mitjana.del.saldo.del.deute.dels. proveïdors 360PM P = np
 10. 10. 9.2 Període mitjà demaduracióExemple 5El volum total de compres fetes durant l’exercici ha estat de 5000 € i la mitjana del saldo dels proveïdors és de 500 €. Calculeu el període mitjà de pagament d’aquesta empresa 5000 np = = 10 500 365 PM P = = 36,5dies 10
 11. 11. 9.2 Període mitjà demaduracióPer calcular el període mitjà de maduració es diferencia entre:  Període mitjà de maduració econòmic: és el temps que dura tot el cicle d’explotació, des de que es produeix l’entrada de les matèries primeres fins que es cobren les factures als clients. PME=PMa+PMf+PMv+PMc  Periode mitjà de maduració financer o període mitjà de maduració: és el temps en que generalment l’empresa tarda a recuperar els diners que ha invertit en la compra de les matèries primeres PM=PMa+PMf+PMv+PMc-PMp
 12. 12. 9.2 Període mitjà demaduració Període mitjà de maduració d’una empresa comercial  Subperíode d’aprovisionament i emmagatzematge. Temps que s’emmagatzema el producte acabat fins que es ven  El subperíode de cobrament. Temps que tarda l’empresa a cobrar dels clients.  Subperíode de pagament. Temps que tarda l’empresa a pagar els proveïdors. PM=Pma+PMC-PMp Com que amb cada cicle l’empresa té un benefici el que interessa és que el PM sigui el més curt possible.
 13. 13. 9.3 Relació entre el període mitjà demaduració i el fons de maniobraFM=Actiu Corrent-Passiu Corrent= AC-PCTambé es pot calcular:FM=Patrimoni net+Passiu no corrent-Actiu no corrent En general, FM>0, perquè és interessant que una part de l’actiu corrent sigui financiat per recursos permanents.Quina relació té això amb el PM?
 14. 14. 9.3 Relació entre el període mitjà demaduració i el fons de maniobraRelació PM i FM:Com més gran sigui el temps que l’empresa tarda a recuperar la inversió, més gran ha de ser el fons de maniobra que es necessita.Així doncs, podem definir el fons de maniobra com el conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el període de maduració financer
 15. 15. 9.3 Relació entre el període mitjà demaduració i el fons de maniobraSi una empresa presenta un PM<0 pot presentar un FM<0 i això no suposa cap problema.

×