L’ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS DE L’EMPRESA II ANÀLISI ECONÒMICA
ANÀLISI ECONÒMICA <ul><li>Formulació del model funcional de resultats </li></ul><ul><ul><ul><li>Percentatge respecte les v...
Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Compte de pèrdues i guanys </li></ul><ul><li>+ingressos d’explotació <...
Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Compte de pèrdues i guanys </li></ul><ul><li>Benefici abans d’interess...
Formulació del model funcional de resultats <ul><li>TÈCNIQUES D’ANÀLISI DEL COMPTE DE RESULTATS DE L’EMPRESA </li></ul><ul...
2007 2008 Compres matèries primeres 3700 4100 Variació d’existències 1500 1400 Vendes 45000 57000 Compres de mercaderies 3...
2007 % 2008 % Var % Ingressos d’explotació Vendes - Ràpels sobre vendes 42100 45000 -2900 100 53700 57000 -3300 100 27.6 ...
Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Hem aplicat dos tipus d’anàlisi: </li></ul><ul><li>Anàlisi vertical: H...
Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Conclusions: </li></ul><ul><li>Millora de l’activitat de l’empresa per...
Formulació del model funcional de resultats <ul><li>2.- Representació gràfica del compte de pèrdues i guanys </li></ul>Ven...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>RENDIBILITAT ECONÒMICA </li></ul><ul><li>Rendiment de les inversions o ac...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Marge: beneficis per unitat venuda </li></ul><ul><li>Rotació: Unitats mon...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Per augmentar la rendibilitat econòmica: </li></ul><ul><li>Incrementar el...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>BAII: 1895 </li></ul><ul><li>Vendes:7500 </li>...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Exemple: </li></ul>Període 1 2 3 4 Vendes 25000 25000 25000 25000 BAII 37...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>RENDIBILITAT FINANCERA </li></ul><ul><li>És la relació entre el benefici ...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa Marge Rotació Palanquejament Palanquejament: relació entre la inversió que s’ha d...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Com podem millorar la rendibilitat financera? </li></ul><ul><li>Increment...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa ENDEUTAMENT (recursos aliens) Rendiblitat financera Cost del capital Rendiment de...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Palanquejament i endeutament </li></ul><ul><li>L’endeutament determina la...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa L’endeutament, gràcies al palanquejament pot millorar la rendibilitat financera d...
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa 15000 10% 6.92% 12% 1.66 12350 8,23% 2% 10% 1.33 Benefici net Rendibilitat financ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii

17,188 views

Published on

Published in: Education

L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii

 1. 1. L’ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS DE L’EMPRESA II ANÀLISI ECONÒMICA
 2. 2. ANÀLISI ECONÒMICA <ul><li>Formulació del model funcional de resultats </li></ul><ul><ul><ul><li>Percentatge respecte les vendes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi vertical </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi horitzontal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Representació gràfica del compte de pèrdues i guanys </li></ul></ul></ul><ul><li>Anàlisi de la rendibilitat empresarial </li></ul><ul><ul><ul><li>Rendibilitat econòmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rendibilitat financera </li></ul></ul></ul><ul><li>Palanquejament i endeutament </li></ul>
 3. 3. Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Compte de pèrdues i guanys </li></ul><ul><li>+ingressos d’explotació </li></ul><ul><li>despeses d’explotació </li></ul><ul><li>= Resultat d’explotació </li></ul>=Benefici abans d’interessos i impostos (BAII) <ul><li>+ingressos financers </li></ul><ul><li>despeses financeres </li></ul><ul><li>=Resultat financer </li></ul>=Benefici abans impostos (BAI) -Impost sobre beneficis =Resultat de l’exercici =Benefici net
 4. 4. Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Compte de pèrdues i guanys </li></ul><ul><li>Benefici abans d’interessos abans d’impostos (BAII): resultat d’explotació. Resultat que proporcionen les activitats pròpies del negoci de l’empresa. Equival a RESULTAT o MARGE OPERATIU </li></ul><ul><li>Benefici abans d’impostos (BAI): resultats abans d’impostos. És una mesura de l’excedent total generat per l’empresa. Indicador que mostra la capacitat bruta de l’empresa per generar recursos. </li></ul><ul><li>Benefici net (BN): resultat de l’exercici. Capacitat final de l’empresa per generar recursos. </li></ul>
 5. 5. Formulació del model funcional de resultats <ul><li>TÈCNIQUES D’ANÀLISI DEL COMPTE DE RESULTATS DE L’EMPRESA </li></ul><ul><li>Percentatge sobre les vendes </li></ul><ul><li>Es calcula la proporció de cada component respecte les vendes: </li></ul><ul><li>Exemple: </li></ul>
 6. 6. 2007 2008 Compres matèries primeres 3700 4100 Variació d’existències 1500 1400 Vendes 45000 57000 Compres de mercaderies 3100 3700 Amortitzacions 2600 2900 Sous i salaris 9600 10300 Interessos de deutes 1900 2700 Impost sobre el benefici 5630 8580 Lloguers 650 1000 Subministraments 870 980 Ràpels sobre vendes 2900 3300 Transports 1800 2100
 7. 7. 2007 % 2008 % Var % Ingressos d’explotació Vendes - Ràpels sobre vendes 42100 45000 -2900 100 53700 57000 -3300 100 27.6 -Despeses d’explotació Compres de matèries primeres Compres de mercaderies Variació d’existències Sous i salaris Amortitzacions Subministraments Transports Lloguers -24120 3700 3100 1500 9600 2600 870 1800 950 57.3 -26480 4100 3700 1400 10300 2900 980 2100 1000 49.3 9.8 <ul><li>=Benefici Abans interessos i impostos (BAII) </li></ul><ul><li>Despeses financeres </li></ul><ul><li>Interessos de deutes </li></ul>17980 -1900 1900 42.7 4.5 27220 -2700 2700 50.7 5.0 51.4 42.1 =Benefici abans d’Impostos (BAI) - Impost sobre el benefici 16080 -5630 38.2 13.4 24520 -8580 45.7 16.0 52.5 52.4 =Benefici net 10450 24.8 15940 29.7 52.5
 8. 8. Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Hem aplicat dos tipus d’anàlisi: </li></ul><ul><li>Anàlisi vertical: Hem calculat els percentatges de relació entre els components del resultat de l’empresa respecte de les vendes </li></ul><ul><li>Anàlisi horitzontal: Hem comparat les dades de dos anys. </li></ul>
 9. 9. Formulació del model funcional de resultats <ul><li>Conclusions: </li></ul><ul><li>Millora de l’activitat de l’empresa per una eficiència més gran de la producció, la distribució o comercialització. </li></ul><ul><li>Com que no tenim dades de la conjuntura econòmica no podem explicar més coses. </li></ul>
 10. 10. Formulació del model funcional de resultats <ul><li>2.- Representació gràfica del compte de pèrdues i guanys </li></ul>Vendes 100% Despeses d’explotació 57.3% Despeses d’explotació 49.3% Despeses financeres 4.5% Impost sobre el benefici 13.4% Benefici net 24.8% Despeses financeres 5% Impost sobre el benefici 16% Benefici net 29.7% Any 2007 Any 2008
 11. 11. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>RENDIBILITAT ECONÒMICA </li></ul><ul><li>Rendiment de les inversions o actius </li></ul><ul><li>Taxa amb la que són remunerats els actius de l’empresa </li></ul><ul><li>Com més grans, més rendiment treu l’empresa de les seves inversions </li></ul>És el rendiment de l’actiu, es a dir, de les inversions totals de l’empresa. Es relaciona el beneficis abans d’interessos i impostos (BAII) amb l’actiu
 12. 12. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Marge: beneficis per unitat venuda </li></ul><ul><li>Rotació: Unitats monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat monetària invertida </li></ul>Si descomponem la fórmula podem arribar a conclusions més àmplies: Marge Rotació
 13. 13. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Per augmentar la rendibilitat econòmica: </li></ul><ul><li>Incrementar el marge: </li></ul><ul><ul><li>Incrementar el preu de venda, mantenint els costos unitaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disminuir costos unitaris i mantenint preu de venda. </li></ul></ul><ul><li>Incrementar la rotació: </li></ul><ul><ul><li>Vendre més amb la mateixa estructura econòmica (actiu). Millor capacitat productiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir les vendes però amb menys actiu (reduint existències, saldos de clients). </li></ul></ul>
 14. 14. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>BAII: 1895 </li></ul><ul><li>Vendes:7500 </li></ul><ul><li>Actiu:22000 </li></ul>El marge de 0,253 indica que per cada 100€ de venda generem 25,3€ de benefici(BAII). La rotació de 0.341 indica que per cada 100 € d’inversió en actius generen 34,1 € de vendes. La rendibilitat econòmica de 0,086 indica que per cada 100 € d’inversió s’obté un benefici de 8,6 €
 15. 15. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Exemple: </li></ul>Període 1 2 3 4 Vendes 25000 25000 25000 25000 BAII 3750 5000 3750 5000 Actiu 75000 75000 50000 50000 Marge 0.15 0.2 0.15 0.2 Rotació 0.33 0.33 0.5 0.5 Rendibilitat econòmica 0.05 (5%) 0.066 (6.6%) 0.075 (7.5%) 0.1 (10%)
 16. 16. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>RENDIBILITAT FINANCERA </li></ul><ul><li>És la relació entre el benefici net i els recursos propis. </li></ul><ul><li>També se’n pot dir Rendibilitat del Capital, ja que mostra el benefici generat per l’empresa amb relació al capital aportat pels socis </li></ul>
 17. 17. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa Marge Rotació Palanquejament Palanquejament: relació entre la inversió que s’ha dut a terme (actiu) a l’empresa per cada unitat monetària de recursos propis
 18. 18. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Com podem millorar la rendibilitat financera? </li></ul><ul><li>Incrementar el marge: apujant preu de venda i/o reduint costos </li></ul><ul><li>Incrementar la rotació: reduint l’actiu i/o incrementant les vendes </li></ul><ul><li>Incrementar el palanquejament: augmentar l’endeutament de l’empresa. </li></ul>
 19. 19. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa ENDEUTAMENT (recursos aliens) Rendiblitat financera Cost del capital Rendiment de les inversions < Només anirà bé si:
 20. 20. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa <ul><li>Palanquejament i endeutament </li></ul><ul><li>L’endeutament determina la rendibilitat financera de l’empresa. </li></ul><ul><li>El factor que influeix més sobre l’efecte palanquejament és l’aparició de costos financers (interessos de l’endeutament). </li></ul><ul><li>Cost del finançament alié CFA: </li></ul>
 21. 21. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa L’endeutament, gràcies al palanquejament pot millorar la rendibilitat financera de l’empresa, però pot tenir CONSEQÜÈNCIES ADVERSES: <ul><li>Cost financer: Pagament d’interessos </li></ul><ul><li>Risc financer: Disminució de l’autonomia financera </li></ul>A més a més els préstecs s’han de tornar! Determinació de l’efecte palanquejament Efecte palanquejament Positiu Rendibilitat Econòmica > CFA Negatiu Rendibilitat Econòmica< CFA
 22. 22. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa 15000 10% 6.92% 12% 1.66 12350 8,23% 2% 10% 1.33 Benefici net Rendibilitat financera Cost finançament aliè Rendiblitat econòmica Palanquejament 23077 -8077 19000 -6650 Benefici abans impostos (BAI) -Impost sobre el benefici 30000 -6923 20000 -1000 Beneficis abans interessos i impostos (BAII) 83000 -53000 58000 -38000 Ingressos d’explotació - Despeses d’explotació 250000 150000 100000 200000 150000 50000 Actiu Recursos propis Exigible total 2 1 Període

×