Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatien...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La comptabilització interna de costos

256 views

Published on

La comptabilització interna dels costos.

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La comptabilització interna de costos

 1. 1. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 1LA COMPTABILITZACIÓ DELS COSTOSEl cost d’un producte és la suma dels materials directes més la mà d’obra directa mésels costos indirectes de fabricació. El control d’aquests costos es porta a través de lacomptabilitat interna o de costos que entre d’altres ens permetrà obtenir els costos defabricació, els costos de vendes i els resultats del procés.A diferencia de la comptabilitzat externa, que disposa d’un model normalitzat defuncionament i d’obtenció d’informació amb uns estats comptables com el balanç desituació o el compte de resultats vàlid per a qualsevol tipus d’empresa, la comptabilitatanalítica o interna donat que te un us i utilitat únicament interns per a l’empresa, i pertant no hi ha definit un model únic de processos de la comptabilitat, ni tampoc de quinssón els resultats concrets que es volen obtenir, motiu pel qual cada empresa adaptaràels processos segons la seva activitat, dimensió, etc.També hem vist abans la diferència que hi ha entre costos i despeses. En primer lloccaldrà plantejar-se doncs si totes les despeses són costos i si tots els costos sóndespeses.Les diferències d’incorporacióLa comptabilitat externa i la interna d’una empresa són totalment autònomes l’una del’altra, això vol dir que els resultats que s’obtenen solen ser diferents en cada cas(diferències d’incorporació). El compte de “diferències d’incorporació permet portar lacomptabilitat de costos amb criteris propis i poder conciliar els resultats d’explotaciócalculats amb criteris de comptabilitat de costos i de comptabilitat externa.Aquestes diferències poden venir donades per:- Elements o Càrregues incorporables. Són aquelles despeses ques’incorporen en elprocés de producció i per tant, també són costos.SÓN DESPESES – SÓN COSTOS- Càrreguesno incorporables.Són aquelles despeses que, al contrari de les anteriors,no s’incorporen en el procés de producció i, per tant, no es poden considerar cost. Perexemple, trobem el deteriorament reversible de valor de les mercaderies.SÓN DESPESES – NO SÓN COSTOS- Elements o càrregues supletòries. Són aquells costos que no són despeses i nofiguren en la Comptabilitat Externa però que son costos. Per exemple la remuneraciódels capitals propis o la remuneració del treball de l’empresari, no es pot consideraruna despesa però sí un cost.NO SÓN DESPESES - SÓN COSTOS- Diferències d’inventari. Aquest compte recull les diferències entre l’inventaripermanent i l’inventari físic. Aquestes diferències corresponen a les disminucions perdeteriorament de les Matèries Primeres o Semielaborats, Acabats, etc. queexperimenten els productes durant el procés productiu. Els deterioraments poden serdeguts a diversos motius: Avaries, robatoris, sinistres, pèrdues, etc.
 2. 2. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 2L’import estimatiu de la pèrdua que provocarà la diferència es carregarà al compte de“(974) Diferències d’inventari” amb contrapartida a “control analític”.Posteriorment aquest import s’abonarà amb càrrec al comptes de “costosd’aprovisionaments” (per les matèries primeres) o “marge industrial” (pels semiacabats)o “marge comercial” (si es tracta de productes acabats).Les diferències reals s’abonaran als comptes d’inventaris amb càrrec als comptesanalítics per l’import previst i les possibles diferències amb càrrec o abonament alcompte “(980) Resultat d’explotació amb criteris de comptabilitat analítica”.Per exemple, una empresa fa unes estimacions de diferències d’inventari de matèriesprimeres de 500. Les diferències reals d’inventari a final d’any són de 600:500 (974) Dif. d’Invent. M.P. a Control Analític 500----------Per les estimacions----------500 (933) Centre de Compres a (974) Dif.d’Invent. M.P 500------ a final d’any---500 (Control Analític)100 (980) Res. d’expl. amb criteris decomptabilitat analíticaa (9450) I.P. Mat. primeres 600------ a final del període per la variació real---Hem comentat ja anteriorment que no hi ha una única manera de portar la comptabilitatde costos i en funció del tamany, del sector, etc. l’empresa establirà si aquestacomptabilitat es porta de manera totalment independent a la comptabilitat externa o bési parteix de la comptabilitat externa tot introduint elements controladors.Models comptables segons el sistema d’enllaç entre ambdues comptabilitatsMonisme. L’empresa porta una sola comptabilitat i un únic pla de comptes queinclouen altres comptes que permetran fer les comptabilitzacions internes. Es potser elsistema més utilitzat tot i que pateix de mancances.Dins d’aquest “monisme” trobem el monisme radical consistent en que les despeseses re classifiquen per costos i l’assentament de regularització de la comptabilitatexterna es substitueix per assentament de la comptabilitat interna.El monisme moderat desenvolupa la comptabilitat de costos fora del procéscomptable “normal”, sense assentaments i només indicant els valors a efectesestadístics.Dualisme. Es porten dos llibres de comptabilitat amb total independència l’un de l’altre.El dualisme radical no contempla cap enllaç ni traspàs d’informació entre les duescomptabilitats. Aquest sistema no és gaire recomanable ja que no haver-hi capconnexió és per una visió global de la comptabilitat i duplicació de feines.
 3. 3. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 3En canvi el dualisme moderat preveu que la comptabilitat interna rebi informació del’externa (grups 6 i 7). Mitjançant uns comptes d’enllaç la comptabilitat internatraspassa la informació dels inventaris a l’externa.Primer Model bàsic de comptabilitat de costosA continuació s’indica un primer model bàsic d’obtenció dels resultats d’una empresade producció a través del mètode de costos totals i en la que l’empresa és un úniccentre de cost:Fases del cicle de producció:1.MagatzemPrimeresMatèries2.Procés deProducció3.MagatzemProductesAcabatsEl procés a seguir és:(+) Crear un Magatzem (Inventari) que inclourà tots els estocs des de les matèriesprimeres fins als productes acabats.(+) Incorporar al Magatzem (Inventari)les entrades i les Compres de les matèriesprimeres.(-) Determinar l’Inventari Final de tot l’estoc (matèries primeres, productes en curs,productes acabats…).(=) Resultat del cost real de vendesPrincipals comptes en la comptabilitat de costos del Primer Model Bàsic:Farem servir tres tipus generals de comptes d’inventari: Matèries Primeres, Produccióem Procés i Productes Acabats.Els càrrecs em el compte de Producció en Procés contemplen els costos de lesMatèries Primeres utilitzades + la M..O. directa + Costos Indirectes de Fabricació.Els costos indirectes de fabricació s’acumulen primer en el compte Costos Indirectesde Fabricació i posteriorment es traspassen al compte de Producció en Procés.- Magatzem (I.P.) de Matèries primeres. Materials o productes que encara no s’hanincorporat al procés de producció.Càrrecs AbonamentsEntrades de les compres Cost total de les Matèries Primeresutilitzades per a la producció.(és el primer element del cost deproducció)Saldo = Inventari final. Consta en del Balanç analític d’explotació
 4. 4. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 4- Mà d’Obra Directa.Càrrecs AbonamentsSalaris directes del període Traspàs del total a Producció en Procés.(és el segon element del cost deproducció)Saldo = Sense saldo- Despeses Indirectes de Fabricació.Càrrecs Abonaments- Despeses Indirectes de producció.- M.O. IndirectaTraspàs del total a Producció en Procés.(és el tercer element del cost deproducció)Saldo = Sense saldo- I.P. Producció en Procés. Materials o productes que estan en el procés deproducció.Càrrecs AbonamentsSaldo de l’Inventari inicial del Cost dematèria utilitzada en la producció, mésCost de la M.O. Directa +Total de Despeses Indirectes deFabricacióTraspàs del cost de Producció aProductes Acabats.Saldo = Inventari final- Magatzem (I.P.) de Productes Acabats. Productes acabats en disposició de servenuts.Càrrecs AbonamentsSaldo de l’Inventari inicial del Cost delsProductes Acabats en el períodeIndirectes de FabricacióCost de Producció dels productes venutsen el període.Saldo = Inventari final. Consta en del Balanç analític d’explotació- Cost de Vendes.Càrrecs AbonamentsCost de producció dels productes venutsen el períodeTraspàs a resultats per obtenir el margebrut d’explotacióSaldo = Sense saldoNomés enregistrarem les operacions internes de tal manera que:El compte de Magatzem Matèries primeres es carregarà per les compres fetes is’abonarà pels imports de les mercaderies que entren (carreguen) en el Procés deProducció.Un cop fabricat el producte, el producte acabat s’abona en el compte de Procés deProducció i entra (es carrega) em el compte de Magatzem Productes Acabats.
 5. 5. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 5El compte de Magatzem de Productes Acabats s’abonarà quan es venen el productesamb càrrec al compte de Cost de les Vendes.L’anàlisi del cost real de les vendes permetrà a l’empresa conèixer els guanys queobté i els costos que suporta en cadascun dels processos que intervenen en laproducció i poder prendre les decisions adequades en cada moment.Segon Model de comptabilitat de costosAquest model correspon a una empresa que fa servir centres de cost en el procés decomptabilització dels costos.Tenim els Centres Principals com el de Compres, el de Producció i el de Vendes.Hi pot haver encara una divisió més detallada dels centres, així el centre de Producciópodria estar format per Transformació, Semiacabats, Acabats, etc.Així mateix hi pot haver Centres Auxiliars com el de Manteniment, Administració,Neteja, Transport, Informàtica, etc.Fases de la comptabilització interna1. Entrada de l’estoc demercaderiesIncorporació dels inventaris existents.Utilització del compte reflex dels estocs.2. Entrades de les Compres, Incorporació de les compres de mercaderies alcost del producte.Utilització del compte reflex de compres.3. Costos indirectes dels Centres Incorporació a la Comptabilitat interna delscostos indirectes de tots els centres.4. Determinació del cost total deCompresIncorporació del cost del Centre de Compres alscostos de compra.Es farà per cada producte.5. Entrada de les compres almagatzemIncorporació dels costos totals de compres almagatzem .Es portarà fitxa d’inventari (PMP, FIFO, etc) percada producte.6. Determinació del Cost total deProducció.Sortida dels productes del magatzem (criteri devaloració PMP, FIFO, etc.) i incorporació al Costde producció per producte.S’hi afegirà el cost de la Mà d’Obra Directa i elscostos de tots els Centres de Producció.Ens permetrà obtenir el cost unitari de produccióper a cada producte.7. Entrada dels productes acabatsal magatzemIncorporació dels Productes Acabats segons elCost total de Producció.8. Determinació dels costos finalsels producció productesSortida dels productes del magatzem (criteri devaloració PMP, FIFO, etc.) i incorporació alsCostos final de Productes Acabats per producte.
 6. 6. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 6S’hi afegirà els costos del Centre de Vendes.Ens permetrà obtenir el cost final dels ProductesAcabats per producte.9. Obtenció dels Resultats Internso Analítics.Són una sèrie de comptabilitzacions que enspermetran conèixer els resultats finals:9.1 Pels costos: Incorporació del cost final dels productes acabatsal Resultat d’explotació de Productes Acabats.Ens permet identificar el resultat per a cadaproducte.9.2 . Pels ingressos de lesVendes.Incorporació del Resultat dels Productes Acabats(9.1) a Ingressos d’Explotació de ProductesAcabats. .Ens permet identificar el resultat per a cadaproducte.9.3 Determinació resultat final perproductesTraspàs dels saldos del Resultat d’explotació deProductes Acabats a Resultat final d’Explotació.Es registraran també els costos no incorporables(haver) i elements supletoris incorporats (deure)amb contrapartida al compte de Diferènciesd’Incorporacions.10. Resultats Analítics Aquest compte recull el resultat analític final.S’obté regularitzant els Resultat final d’Explotaciói les Diferències d’Incorporacions.1. Comptes més rellevants del resultat final i que formen part del Balanç Analíticd’Explotació:- Inventari inicial. Control 1(H)- Compres. Control (H)- Despeses i altres dotacions. Control (H)- Ingressos d’explotació Productes Acabats X. Control”. (per a cada producte). (D)- Inventari Existències. (reflectirà les existències finals de cada producte al final delprocés. (D)Els comptes de “Control” tenen saldo contrari a la seva natura. Per exemple, el compted’Inventari inicial que correspon a elements d’actiu, a la Comptabilitat Analítica tindràsaldo creditor. Quan estanca la comptabilitat interna queden a zero.(D) = Saldo deutor(H) = Saldo creditor2. Comptés més usuals en la comptabilització dels processos:Comptes d’Inventari Permanent (Estocs):Per a una imputació i control correctes d’aquests comptes caldrà portar la Fitxad’Inventaris valorats pel mètode PMP o FIFO.- “Inventari inicial. Control”. Aquest compte recull l’import inicial total de lesexistències inicials de matèries primeres, productes acabats, etc. existents en elmagatzem en l’inici del procés.1Els comptes “Control” són comptes que reflecteixen la situació de partida dels elements a laComptabilitat de Costos i que permeten analitzar els moviments interns. Corresponen a comptes delsgrups 3, 6 i 7 que conformen els comptes de Pèrdues i Guanys.
 7. 7. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 7S’abonarà amb contrapartida de càrrec als comptes “Inventari de Producte X”.El saldo d’aquest compte es reflectirà en el Balanç Analític.- “Inventari de Producte X”. Un compte per a cada producte. Es portaran comptesper les Matèries Primeres.Aquest compte recull tots els costos que es van incorporant al producte des de la sevaentrada en el procés de producció per tal de determinar el seu cost final fins el seutraspàs a Productes em Curs o Productes Acabats, depenent del procés de produccióde l’empresa.Els saldos d’aquests comptes es reflectiran en el Balanç Analític.a) Es carregarà inicialment per les entrades dels estocs existents amb contrapartida alcompte “Inventari inicial. Control”.b) Es carregarà pel costos de les comptes amb contrapartida als comptes “Costos decompra Producte X”.c) S’abonarà pels traspassos a “Costos de Producció de Productes Acabats X”.L’import d’aquest abonament anirà junt amb els imports d’altres comptes com el deCentre de Transformació, Centra d’Acabats, Despeses Indirectes i Dotacions, etc.. Lasuma total és la contrapartida del compte de “Costos de Producció de ProductesAcabats X”.- “Inventari de Producte Acabat (o semiacabat) X”. Un compte per a cada producte.Es portaran comptes pels Productes en Curs, Productes Acabats, etc.d) El compte “Inventari de Productes Acabats X” inicials es carregarà per la sevaentrada en el magatzem de productes acabats amb contrapartida al compte “Costosde producció de productes acabats”.ef) El compte “Inventari de Producte Acabat X” s’abonarà per les sortides d’inventari(vendes) utilitzant els criteris de valoració dels sistemes PMP o FIFO, ambcontrapartida al compte de “Cost final per producte acabat” (o semiacabat segons elprocés de producció).- “Compres Control”. Recull l’import del cost les compres.El saldo d’aquest compte es reflectirà en el Balanç Analític.a) S’abonarà per l’import de la compra amb contrapartida al compte de “Costos decompra del producte X”.Despeses Indirectes i Dotacions- “Despeses i Dotacions. Control”. Recull l’import dels costos directes i indirectesque s’imputen als Centres principals.a) S’abonarà per l’import imputable a cada Centre.Diferències per incorporacions
 8. 8. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 8- “Despeses no incorporables als costos”. Recull aquells costos amb els que haincorregut l’empresa però que no són imputables al cost del producte.a) Es carrega per l’import de la despesa amb contrapartida al compte “DespesesIndirectes i Dotacions. Control”.b) S’abona per l’import de la despesa amb contrapartida al compte “Saldo Net delscomptes per diferències d’incorporació”.- “Saldo Net dels comptes per diferències d’incorporació”. Recull els importsprocedents dels comptes “Despeses no incorporables als costos” i “Despeses ielements incorporats”.- “Despeses i elements incorporats”. Recull aquelles despeses que no estancontemplades en els costos indirectes però que s’hi han d’incorporar.a) S’abona inicialment per l’import de la despesa que s’ha d’incorporar al cost. scarrega per l’import de la despesa amb contrapartida al compte “Despeses Indirectes iDotacions. Control”.b) Es carrega pels traspassos al compte “Saldo net dels comptes per diferènciesd’incorporació”.Comptes de Centres Principals:- “Centre de Compres”. Recull totes les càrregues indirectes incorporables iimputables a aquest centre.a) Es carreguen per l’import de tots els costos indirectes incorporables i imputables aaquest Centre amb contrapartida al compte de “Despeses Indirectes i Dotacions.Control”.b) S’abona pel traspàs als comptes “Costos de compra Productes X”.- “Centre de Producció (o Transformació)”. Recull totes les càrregues indirectes delproducte i que són incorporables i imputables a aquest centre.a) Inicialment es carrega per l’import de tots els costos indirectes incorporables iimputables a aquest Centre amb contrapartida al compte de “Despeses Indirectes iDotacions. Control”.b) S’abonarà pel traspàs als comptes “Costos de producció del Producte X”.- “Centre d’Acabats”. Recull totes les càrregues indirectes incorporables i imputablesa aquest centre.a) Es carreguen per l’import de tots els costos indirectes incorporables i imputables aaquest Centre amb contrapartida al compte de “Despeses Indirectes i Dotacions.Control”.b) S’abonarà pel traspàs als comptes “Costos de producció del Producte X”.- “Magatzem de Productes Acabats”. Recull l’import les existències del ProductesAcabats que encara no han sortit del magatzem.
 9. 9. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 9a) Es carreguen per les entrades al magatzem amb contrapartida al compte de “Costosde producció del Producte X”.b) S’abonen amb contrapartida a “Costos de producció producte X”. L’import esdeterminarà pel cost total (costos indirectes).- “Centre de Vendes”. Recull totes les càrregues indirectes incorporables i imputablesa aquest centre.a) Es carreguen per l’import de tots els costos indirectes incorporables i imputables aaquest Centre amb contrapartida al compte de “Despeses Indirectes i Dotacions.Control”.b) S’abonen amb contrapartida a “Costos finals de Productes Acabats X”. L’importd’aquest compte formarà part de l’assentament junt amb un altre abonament delcompte “Inventari de Producte Acabat X”.Comptes de Costos:- “Costos de compra del producte X”. Recull els costos de la compra de cadaproducte.a) Inicialment es carregarà per l’import de la compra amb contrapartida al compte“Compres. Control”.b) Es carregarà per l’import dels costos indirectes imputats al Centre de Compres. Lacontrapartida serà el “Centre de Compres”.b) S’abonarà amb contrapartida als comptes “Inventari de Producte Acabat X”. El seusaldo abans del traspàs reflecteix el cost acumulat fins aquell moment (cost de lacompra i costos indirectes) que es traspassa al Producte Acabat.L’import final de la compra (entrada a la fitxa d’inventari) inclourà el preu de la compramés els costos indirectes vinculats i assignats a compres, com podem ser els salaris,magatzem, telèfons, etc., calculats mitjançant el quadre de repartiment primari i desubrepartiment- “Costos de producció de Productes Acabats X”. Recull els costos que s’imputenen total procés de producció per a cada producte.a) Inicialment es carregarà per l’import de la compra amb contrapartida als comptes“Despeses Indirectes i dotacions. Control”, més les contrapartides als Centresimplicats (Centre de Producció i Centre d’Acabats).b) S’abonarà amb contrapartida als comptes “Inventari de Productes Acabats X”. Elseu saldo reflecteix l’import del cost fins aquell moment (cost de producció) ques’acumula al cost del producte.- “Costos finals de Productes Acabats X”. Recull els costos que s’imputen en totalprocés de producció per a cada producte.a) Inicialment es carregarà per l’import del cost dels productes acabats ambcontrapartida als comptes “Inventari de Productes Acabats X”.
 10. 10. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 10b) Posteriorment s’abonarà amb contrapartida als comptes “Resultat d’Explotació deProductes Acabats X”.Comptes de Resultats:- Resultat d’Explotació de Productes Acabats “X”. Reflecteix els costos finalsd’explotació de cada producte acabat.a) Es carregarà pel cost total imputat fins al final del procés de producció ambcontrapartida als comptes “Costos finals de Productes Acabats X”.b) Es carregarà per les diferències entre els ingressos i els costos d’explotació delProducte Acabat “X” amb contrapartida al compte “Resultats d’Explotació. CostosFinals”.c) S’abonarà per l’import de les vendes amb contrapartida al compte “Ingressosd’explotació Productes Acabats X. Control”.- Resultats Net d’Explotació. Recull les diferències entre els ingressos i els costosd’explotació del Producte Acabat “X” i els traspassos als Resultats Analítics Interns”.a) Inicialment s’abonarà per les diferències entre els ingressos i els costos d’explotaciódel Producte Acabat “X” amb contrapartida als comptes “Resultat d’explotacióProducte Acabat X”.b) Es carregarà per les diferències entre els ingressos i els costos d’explotació delProducte Acabat “X” amb contrapartida al compte “Resultats d’Explotació. Costos”.c) S’abonarà per l’import traspassat del compte ““Resultat d’explotació ProducteAcabat X”.- “Ingressos d’explotació Productes Acabats X. Control”. Recull l’import de lesvendes dels Productes Acabats. “Resultat d’explotació Producte Acabat X”.El saldo d’aquest compte es reflectirà en el Balanç Analític.a) Es carrega per l’import de la venda amb contrapartida als comptes “Costos finals deProductes Acabats X”.- Resultats Analítics Interns. Recull el marge d’explotació net dels productesanalitzats.Aquest compte constarà en el Balànic Analític. El seu saldo coincidirà amb el delCompte d’Explotació del producte portat amb la Comptabilitat Externa.a) S’abonarà per l’import traspassat del compte ““Resultat d’explotació. Costos Finals”.
 11. 11. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 11ANNEXCOMPTES BÀSICS DE LA COMPTABILITAT INTERNA(90) COMPTES REFLEX(903) Estoc inicial reflex(905) Compres reflex(906) Despeses i dotacions reflex(907) Ingressos d’explotació reflex(908) Resultats reflex aliens a l’explotació(91) COSTOS DIRECTES(92) COMPTES DE CENTRES(920) Centre d’Administració(921) Centre de Comptabilitat i Financer(923) Centre de Compres(925) Centre de Producció(927) Centre de Distribució(93) COMPTES DE COSTOS(933) Cost de Compres(935) Cost de Producció(936) Cost de Distribució(937) Cost final (Preu de cost)(94) COMPTES D’INVENTARI PERMANENT (I.P.)(940) I.P. d’Existències Comercials(941) I.P. de Productes Acabats(942) I.P. de Productes Semiacabats(943) I.P. de Subproductes i Residus(944) I.P. de Productes i Treballs en Curs(9450) I.P. de Matèries Primeres(9455 I.P. de Matèries Auxiliars(946) I.P. d’Elements i Conjunts Incorporables(947 I.P. de Materials de Consum i Reposició(948) I.P. d’Embalatges i Envasos(97) COMPTES DE DIFERÈNCIES D’INCORPORACIÓ(971) Càrregues no Incorporables(972) Elements Supletoris Incorporats(973) Diferències s/. Compres i càrregues incorporables(974) Diferències d’Inventari(975) Costos Residuals de Seccions(976) Cost de Subactivitat(977) Ingressos d’explotació no incorporats(978) Diferències s/. Pèrdues i Guanys(98) RESULTATS ANALÍTICS(980) Resultats d’Explotació amb criteris de comptabilitat Analítica(987) Saldo dels comptes de diferències d’Incorporació(988) Saldo sobre Pèrdues i Guanys
 12. 12. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 12Comptes Reflex (90)Els comptes reflex s’utilitzen en els models de costos complets i són comptes d’enllaçque reflecteixen la situació de partida dels elements a la Comptabilitat de Costos i quepermeten analitzar els moviments interns i que ens ajudaran a mantenir la coordinaciódels registres en les dues comptabilitats.. Corresponen a comptes dels grups 3, 6 i 7que conformen els comptes de Pèrdues i Guanys de la Comptabilitat Externa.Els comptes de “Reflex” tenen saldo “contrari” a la seva natura. Per exemple, elcompte d’Inventari inicial que correspon a elements d’actiu, a la Comptabilitat Analíticatindrà saldo creditor. Quan es tanca la comptabilitat interna queden a zero.Comptes de costos (93)Aquests compte recullen tots els costos que es van incorporant al producte des de laseva entrada en el procés de producció per tal de determinar el seu cost final fins elseu traspàs a Productes em Curs o Productes Acabats, depenent del procés deproducció de l’empresa.Els saldos d’aquests comptes es reflectiran en el Balanç Analític.Comptes d’Inventaris Permanents (I.P.) (94)Aquests comptes recullen totes les existències que hi ha encada moment en elsmagatzems.Comptes de Resultats analítics (98):Recullen el resultat final d’explotació amb criteris de comptabilitat analítica, el SaldoNet dels comptes per diferències d’incorporació i els Resultats Analítics Interns.
 13. 13. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 13Quadre 1. Fases de la comptabilització interna1. Entrada de l’estoc inicial demercaderiesIncorporació dels estocs existents als inventarispermanents.Utilització del compte reflex dels estocs.2. Rebut de les càrregues De les compres i de la resta de càrreguesincorporables.2.1. Rebut de les Compres Incorporació de les compres de mercaderies al costdel producte, sense tenir en compte les despesesaddicionals.Utilització del compte reflex de compres.2.2 Rebut de les càrreguesindirectes dels CentresIncorporació a la Comptabilitat interna dels costosindirectes de tots els centres.Utilització del compte Despeses i Dotacions. Reflex3. Determinació del cost deCompresIncorporació del cost del Centre de Compres alscostos directes de compra per determinar els costosde compra.Es farà per cada producte.4. Entrada de les compres almagatzemIncorporació dels costos totals de compres almagatzem .Es portarà fitxa d’inventari (PMP, FIFO, etc) percada producte.5. Determinació del Cost totalde Producció.Sortida dels productes del magatzem (criteri devaloració PMP, FIFO, etc.) i incorporació al Cost deproducció per producte.S’hi afegirà el cost de la Mà d’Obra Directa i elscostos de tots els Centres de Producció.Ens permetrà obtenir el cost unitari de producció pera cada producte.6. Entrada dels productesacabats al magatzemIncorporació dels Productes Acabats segons el Costtotal de Producció.7. Determinació del cost final(incloent el cost de distribució)Sortida dels productes del magatzem (criteri devaloració PMP, FIFO, etc.) i incorporació als Costosfinal de Productes Acabats per producte.S’hi afegirà els costos del Centre de Vendes.Ens permetrà obtenir el cost final dels ProductesAcabats per producte.Determinació del cost final Preu de cost = Cost de producció + Cost dedistribució8. Determinació dels ResultatsInterns o Analítics.Són una sèrie de comptabilitzacions que enspermetran conèixer els resultats finals:8.1 Pels costos d’explotació: Incorporació del cost final dels productes acabats alResultat d’explotació de Productes Acabats.Junt amb el 9.2 ens permetrà identificar el resultatper a cada producte.8.2 Incorporació de les vendesals Resultats d’Explotació.Incorporació de les vendes dels Productes Acabatsa Ingressos d’Explotació de Productes Acabats. .Junt amb el 8.1 ens permetrà identificar el resultatper a cada producte.8.3 Saldo dels comptes dediferències d’incorporacióTraspàs dels saldos del Resultat d’explotació deProductes Acabats a Resultat final d’Explotació.
 14. 14. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 14Es registraran també els costos no incorporables(haver) i elements supletoris incorporats (deure)amb contrapartida al compte de Diferènciesd’Incorporacions.8.4 Registre dels comptes dediferències d’incorporacióRegistre de les diferències amb la comptabilitatexterna a través del compte “Saldo Comptesdiferències d’incorporació”.9. Resultats Analítics Recull el resultat analític final. S’obté regularitzantels Resultat del’Explotació amb criteris deComptabilitat Analíticai les Diferènciesd’Incorporacions.Amb el registre dels processos anteriors podremobtenir el balanç de situació analític10. Tancament de lacomptabilitat analíticaAssentament de tancament del final del període.
 15. 15. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 15ESQUEMA DEL DIARI DE LA COMPTABILITAT ANALÍTICA1. Entrada de l’estoc inicial de mercaderiesI.P. de Matèries PrimeresI.P. de Matèries AuxiliarsI.P. de Materials DiversosI.P. de Productes en CursI.P. de Productes Acabats a Estoc Inicial Reflex2. Rebut de les càrregues2.1 Rebut de les compresCost de Compres de Matèries Primeres a Compres reflex2.2 Rebut de les càrregues indirectes dels CentresCentre d’AdministracióCentre de Comptabilitat i FinancerCentre de CompresCentre de ProduccióCentre de Distribució (Vendes)Elements supletoris incorporats (cost) a Càrregues no Incorporables (no cost)a Despeses i Dotacions reflex3. Incorporació dels costos indirectes. Determinació del cost de CompresCost de Compres de Matèries Primeres a Centre de Compres4. Entrada de les compres al magatzemI.P. de Matèries Primeres a Cost de Compres de Matèries Primeres5. Determinació del cost de produccióCost de Producció del Producte X a I.P. de Matèries Primeresa Despeses i dotacions reflex (MOD)a Centre de Producció6. Entrada dels Productes Acabats al magatzemI.P. de Producte Acabat X a Cost de Producció del Producte X7. Determinació del cost final(incloent el cost de distribució)Cost final del Producte Acabat X a I.P. de Producte Acabat Xa Centre de Distribució (Vendes)8. Determinació dels Resultats Interns o Analítics8.1 Trasllat del cost al Resultat d’ExplotacióResultat d’Explotació del Producte AcabatX a Cost final del Producte Acabat X
 16. 16. Más manualesen: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | http://www.exatienda.comPàgina: 168.2Incorporació de les Vendes al Resultat d’ExplotacióIngressos d’Explotació del ProducteAcabat Xa Resultat d’Explotació Producte AcabatX8.3 Determinació del resultat d’explotació amb criteris de Comptabilitat AnalíticaResultat d’Explotació Producte Acabat X a Resultats de l’explotació amb criteris deComptabilitat Analítica8.4 Registre dels comptes de diferències d’incorporacióCàrregues no incorporables a Elements supletoris incorporatsa ----Saldo dels comptes de diferències d’incorporació (pot ser deutor o creditor)9. Resultats AnalíticsSaldo dels comptes de diferències d’incorporació (pot ser deutor o creditor)Resultats de l’explotació amb criteris deComptabilitat Analítica a Resultats AnalíticsMODEL BALANÇ ANALÍTIC D’EXPLOTACIÓSALDOSDEUTORSSALDOSCREDITORSEstoc Inicial ReflexCompres ReflexDespeses i dotacions reflexResultats AnalíticsIngressos d’explotació Producte Acabat XI.P. Matèries Primeres10. Tancament de la Comptabilitat Analítica del períodeRegularització dels comptes analítics tot deixant-los amb saldo zero.

×