Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KPI - Závěrečný úkol

480 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPI - Závěrečný úkol

  1. 1. Jana Plotková, 209368Historie o bratru Janovi PalečkoviArgumentaceText je jednou z kapitol mé bakalářské práce, kterou jsem psala na oboru Český jazyka literatura. V práci jsem se zabývala typologií postav knížek lidového čtení z obdobírenesance. Téma jsem si zvolila proto, že tyto knížky se řadí do tzv. nízké literatury a není jimvěnováno tolik pozornosti jako dílům tzv. literatury vysoké. V úvodní části práce jsempředstavila lidové knížky obecně a poté jsem se věnovala čtyřem konkrétním dílům, jejichžhrdiny jsem v další části práce detailně analyzovala. Tento text pojednává o jednom z těchtočtyř děl, a to konkrétně o Historiích o bratru Janovi Palečkovi.Klíčová slovaJan Paleček, 16. století, historická postava, číselná symbolika, rozprávky, jednota bratrská,zábavná literatura, kronikářství, hovorový jazyk, knížky lidového čtení.AnotaceText popisuje dílo Historie o bratru Janovi Palečkovi. Je zde v krátkosti nastíněn děj dvanáctipříhod, které samy o sobě vypovídají o charakteru hlavní postavy. Řeší se doba vzniku díla,případná spojitost s reálnými událostmi, záměr tvůrce propagovat jednotu bratrskou, zasazenídíla do určitého místa, použitý jazyk a dochované rukopisy.Historie o bratru Janovi Palečkovi „Historie o bratru Janovi Palečkovi jsou nejvýznamnější památkou zábavného čteníz předbělohorského století. Zaujímají mezi ostatními zábavnými prozaickými skladbamizvláštní místo jak vyhraněnou ideovou koncepcí a osobitým uměleckým zpracováním, taktím, že jsou mezi nimi jediným dílem vyrostlým plně z českého prostředí.“1 Historie o Palečkovi jsou tvořeny cyklem dvanácti krátkých příběhů soustředěnýchkolem hlavního hrdiny. Jednotlivé příhody vyprávějí o dobrých a příkladných činechmoudrého Palečka, šaška krále Jiřího. Paleček dává pozor, jaké rady dávají králi v radě čeští1 KOLÁR, Jaroslav. Historie o bratru Janovi Palečkovi: Přípravná studie k Dějinám české literatury. Českáliteratura [online]. 1957, roč. 5, č. 4, s. 402-409 [cit. 2013-01-01]. ISSN 0009-0468. Dostupné z:http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/5.1957/4
  2. 2. páni, napravuje křivdu páchanou na pánech i na mladém zemanu Dubčanském, který jeneprávem odsouzen za vraždu. Utahuje si z kněží, když je považuje za masopustní blázny,a radí králi, jak má oslovit papeže. Chytře pomůže jednomu rychtáři vymoci dluh od vdovy,která mu ho nechce vrátit. Pomáhá chudým lidem spravovat jejich chalupy. Jindy se rozdělí sezlodějem o své peníze, aby mohli oba v klidu spát. Napomíná královnu, aby neztrácelazbytečně čas na poutích a místo toho dělala plátno pro chudé. Veselí se o postních dnecha pláče a modlí o masopustu. Zachrání nemocného, když ho nechá přenést do nemocnice.Vtipně upozorní krále, že na jeho stole jsou ty nejlepší a největší ryby na rozdíl od stolůjiných. Nakonec je popsán jeho zvyk darovat chudým svou sukni a chodit ke králi pro novous tím, že obdaroval samotného Boha, protože co činí nejmenšímu, činí i jemu. Historie vznikly asi počátkem 16. století jako literární zpracování ústně předávanýchvzpomínek, které se vázaly k historické postavě Jana Palečka. Dle historických zpráv je velicepravděpodobné, že většina příhod má základ ve skutečných událostech. Těchto historekkolovalo dle dalších pramenů původně větší množství, ale dochovaná verze je výsledkempromyšlené práce, kdy autor vybral a zpracoval námět s jasným myšlenkovým a estetickýmzáměrem.2 Právě počet dvanácti vyprávění může odkazovat k jistému záměru tvůrcevytvořit harmonii ve stavbě díla, neboť středověké písemnictví si velice potrpělo na číselnousymboliku (např. dvanáct apoštolů).3 Soubor je jasně zaměřen proti katolické církvi. Oslovení „bratr“, které Paleček hojněužívá, značí jak jeho rovný přístup k lidem, tak i příslušnost k jednotě bratrské. Jednotlivérozprávky zobrazují Palečkův vztah ke světu a lidem, jeho názory a křesťanské zásady, kteréprosazuje všude, kde se objeví. Paleček vtipně kritizuje a kárá soudobou společnost a pokoušíse o její nápravu svým vzorným jednáním. Pouze rozprávka s rybami vrcholí vtipnýmvyhrocením situace, ostatní vyprávění nevrcholí žertem, ale poukazují na hlubší smyslPalečkova činu.4 Děj se celý odehrává v prostředí tehdejšího královského dvora v Praze a v jejímblízkém okolí. Přesné názvy míst či domů posilují dojem pravdivosti rozprávek, přibližují jetím kronikářskému žánru, a staví je tak do mezidruhového kontextu na pomezí oblastizábavné literatury a kronikářství.5 Podobně i název „historie“ značil vyprávění o reálných2 KOLÁR, Jaroslav. Historie o bratru Janovi Palečkovi: Přípravná studie k Dějinám české literatury, s. 405.3 PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost: Deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. Ostrava:Profil, 1972, 162 s., s. 24-25.4 KOLÁR, Jaroslav. Historie o bratru Janovi Palečkovi: Přípravná studie k Dějinám české literatury, s. 406-7.5 KOLÁR, Jaroslav a Lenka JIROUŠKOVÁ. Návraty bez konce: Studie k starší české literatuře. Vyd. 1. Brno:Atlantis, 1999, 358 s. ISBN 8071081906. s. 29-30, 184.
  3. 3. historických postavách, ale zároveň i o ději a hrdinech smyšlených. Taková díla se od sebepoté rozlišovala pouze přesně udanou datací.6 Vztah Historií ke skutečnosti je tedy velmiúzký díky reálné historické postavě a umístění místnímu i časovému. Jazyk Historií je přizpůsoben výchovnému poslání. Vyprávění jsou vedenajednoduchým a hovorovým jazykem, který byl nepochybně zvolen autorem pro jeho jasnosta srozumitelnost většímu počtu čtenářů.7 Palečkovy rozprávky se dochovaly ve dvou rukopisech zhruba z poloviny 16. století,ve dvou tiscích a jednom rukopisném překladu do němčiny. Všechny tyto verze jsou sipodobné a pocházejí z jediné redakce díla.8 O další vydání se postarali až čeští exulanti napřelomu 18. - 19. století, neboť bratrský Paleček nebyl po Bílé hoře vhodným materiálemk šíření díky svému negativnímu postoji ke katolické církvi.9Vizualizace tématu – myšlenková mapa6 KOLÁR, Jaroslav a Lenka JIROUŠKOVÁ. Návraty bez konce: Studie k starší české literatuře, s. 198.7 KOLÁR, Jaroslav. Historie o bratru Janovi Palečkovi: Přípravná studie k Dějinám české literatury, s. 408.8 KOLÁR, Jaroslav. Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004, 249 s. ISBN8071066389. s. 228.9 KOLÁR, Jaroslav. Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení. Praha: NakladatelstvíČeskoslovenské akademie věd, 1960, 108 s., s. 38-39.
  4. 4. ZdrojeKOLÁR, Jaroslav. Historie o bratru Janovi Palečkovi: Přípravná studie k Dějinám českéliteratury. Česká literatura [online]. 1957, roč. 5, č. 4, s. 402-409 [cit. 2013-01-01]. ISSN0009-0468. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/5.1957/4KOLÁR, Jaroslav a Lenka JIROUŠKOVÁ. Návraty bez konce: Studie k starší českéliteratuře. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1999, 358 s. ISBN 8071081906KOLÁR, Jaroslav. Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004,249 s. ISBN 8071066389KOLÁR, Jaroslav. Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení. Praha:Nakladatelství Československé akademie věd, 1960, 108 s.PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost: Deset otázek a odpovědí na obranu literárnímedievalistiky. Ostrava: Profil, 1972, 162 s.Hodnocení zdrojůOdborná monografiePETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost: Deset otázek a odpovědí na obranu literárnímedievalistiky. Ostrava: Profil, 1972, 162 s. - autor článku je odborník – 1986 jmenován profesorem pro obor teorie literatury a dějiny české literatury - zdroj textu není komerčně zaměřen, pochází z akademického prostředí - styl použitého jazyka a formát publikace je odborně kvalitní - informace v textu jsou přesné a objektivní - hloubka a šíře obsažené tematiky je dostatečnáOdborný článekKOLÁR, Jaroslav. Historie o bratru Janovi Palečkovi: Přípravná studie k Dějinám českéliteratury. Česká literatura [online]. 1957, roč. 5, č. 4, s. 402-409 [cit. 2013-01-01]. ISSN0009-0468. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/5.1957/4
  5. 5. - autor článku je odborník – literární historik zabývající se českou literaturou zejména z období 16. století - zdroj textu není komerčně zaměřen, pochází z akademického prostředí - styl použitého jazyka a formát publikace je odborně kvalitní - informace v textu jsou přesné a objektivní - hloubka a šíře obsažené tematiky je dostatečnáWebová stránkaVzhledem k vybranému tématu se mi nepodařilo najít relevantní odborný web zabývající sedanou problematikou. Na internetu se nacházejí články na dané téma, ale jedná seo zpřístupněné starší tištěné články a díla (viz příspěvek v časopise Česká literatura). Přizpracování mojí bakalářské práce jsem vycházela velmi často ze starších pramenů, protožeinternetové zdroje nedosahují žádné odbornosti (jedná se maximálně o středoškolskéseminární práce nebo wiki). Podle mého názoru nemá smysl si pro účely tohoto úkoluvymýšlet či se snažit za každou cenu dohledat nějaký (i když nerelevantní) webový zdroj jenproto, abych splnila zadání. Témata jsou různá a u některých se může stát, že zdroje jsouvesměs stejného typu (tištěné monografie, studie, články).

×