Závěrečný úkol josef chmela

226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol josef chmela

  1. 1. Argumentace Studuji český jazyk a literaturu, proto jsem si vybrala téma, které souvisí s mýmoborem. Ve svém závěrečném povinné, úkolu ke Kurzu práce s informacemi se budu zabývatautorem Josef Chmela z počátku národního obrození a především jeho dílem Bajky pro dítky,které poprvé vyšlo v roce 1818 a pro úspěch ještě v roce 1821 . Forma tohoto díla je prvnímliterární počinem svého druhu na našem území. Josef Chmela – Bajky pro dítky Bajky pro dítky jsou nepříliš známým dílem básníka Josefa Chmely. Avšak neznámápráce nutně neznamená práci nekvalitní. Právě toho jsou jedinečným důkazem Bajky prodítky. Kniha obsahuje čtivé básně, které zobrazují všední situace, nevšední je však mravníponaučení, které z každé bajky plyne. Etické chování, morální hodnoty a láska jsou tématy,která se prolínají celým Chmelovým dílem. Svérázný pohled na svět a především idealizace
  2. 2. lidského života byly pro autora typické a zvláště důležité. Proč si dnes tak často opomíjenýchhodnot nadmíru cenil? Kdo Josef Chmela vůbec byl? Mají obsahově podobné publikace svouvýpovědní hodnotu i v současnosti? A má smysl je číst? Samozřejmě! Pojďte si touto zajímavou knihou rozšířit své dosavadní literární obzory. Nechte sevtáhnout, inspirovat a možná díky ní získáte i nový pohled na svět... Jak „Bajky” vypadají a co ukrývají? Josef Chmela vydal Bajky pro dítky jako sbírku básní v roce 1818 v Praze a v roce 1821další její část. U nás byl tento druh literatury první svého druhu, a proto není divu, že získalrázem na velké oblibě u čtenářstva. Primární literatura, kterou jsem získala, pochází z archivuMoravské zemské knihovny v Brně. Výtisk je z prvního vydání. Kniha má 160 stran formátu A6. Najdeme v ní nejen vlastní text, ale obsahuje takéstranu úvodní, závěrečnou a obsah. Práce byla rozčleněna do tří částí zvaných „částečka”.Celkem se v díle objevuje 73 básní. Text je psán ve švabachu a je zarovnán na střed.V bajkách je využita ve vrchovaté míře interpunkce. Nezvykle často jsou užívány dvojtečky,uvozovky, vykřičníky a pomlčky. Před každým následujícím oddílem vždy předchází volnástrana. Básně jsou číslovány vždy podle pořadí, jak jsou napsány za sebou. Za počátekčíslování autor ale nepovažuje pouze první část. Každý samostatný celek ze zmiňovaných tříje novým začátkem, a proto v jednotlivých oddílech používá vlastního číselného řazení básní.V knize se vyskytují bajky poměrně krátké. Jedna zaujímá v průměru asi 3 strany. Zřídka seobjeví delší báseň o rozsahu 10 stran. Autor v díle využil téměř všech druhů rýmové shody.V nejširší míře ale používá rýmu sdruženého nebo obkročné rýmové stopy. Chmela anineopomíjí estetickou hodnotu díla. Každá sloka v básni je oddělena vlnovkou. Některé bajkynesou stejný název. Přisuzovala bych to důležitosti, kterou autor v daném tématu spatřoval akterou chtěl podtrhnout. Méně pravděpodobným se mi jeví názor, že by šlo o shodu náhod avylučuji možnost, že by se jednalo dokonce o básníkovu neschopnost větší nápaditosti. Sbírkadeklamovánek je psána lehkou, prostou, srozumitelnou a jednoduchou formou. Publikace je věnována : „Svým rozmilým Pražanům.” Poslední strana patří, dle méhonázoru, k propagaci Chmelových dalších děl. Je zde sepsán výčet prací : Starobylá skládání,Krátká historie Slovanských národů a Rozmanitosti. Dílo jako takové obsahuje výhradně básně. Tématika je širokospektrální. Pracovně bych sama rozdělila Bajky pro dítky rovněž do tří částí jako autor. Ne všakpodle chronologie vzniku básní, ale bylo by to podle obsahové náplně bajek.
  3. 3. V inkriminovaném díle jsem vysledovala básně náboženské, přírodní a básně s rodinnýmimotivy. Zajímavý úhel pohledu a básníkovo smýšlení vyjadřují bajky s religiózním charakterem.V těchto klade důraz na základy morálky, etické chování lidí a mravní odpovědnost člověka,tj. např. v básních: Chudý člověk a požehnání Boží (str. 62) a Modlitba (str. 115). Chmela však užívá převážně přírodních motivů. Dle mého mínění takto vyjadřuje svůjblízký vztah k zemi, zakotvení v přírodě a pocit sounáležitosti s krajinou, ve které vyrůstal.Důkazem toho jsou básně s názvem Kozlátko (str. 9), Motýlek a včela (str. 51) nebo Stéblo aklas (str. 87). Třetím tématickým okruhem, který můžeme v díle nalézt, je problematika mezilidskýchvztahů. Jedná se především o rodiče a jejich děti. V bajkách básník dětem radí, jak se chovat aalegoricky poukazuje na trest, který musí následovat po lidském omylu. Upozorňuje rodiče nazávažnost správné výchovy potomků a rovněž morálního vštípení. Mimo jiné se také v dílezabývá láskou. A to nejen zmiňovanou rodičovskou, ale také mileneckou. Slovo milenecbychom ve Chmelově práci měli vnímat v kontextu doby, tudíž jako označení pro člověkamilovaného, nikoli v dnešním slova smyslu jako morálně nečistého jedince. Radí dívkám, abynikdy nepodlehly lákavým svodům světa, chlapcům zase, aby se chovali jako praví kavalíři. Že, jak už sám název napovídá, je publikace věnovaná především dětem, dokazují irýmované pohádky a krátké hádanky. Sama však soudím, že autor stíral rozdíly mezihádankou a pohádkou. Podle dnešní normy jsou Chmelovy „pohádky” právě příklademklasické hádanky. Nicméně jejich obsah (jako i obsah autorových bajek všech) je zajímavý avelice osobité podání závažnost tématu ještě podtrhuje. Stěžejním poselstvím Josefa Chmely národu bylo šířit lásku k literatuře a to předevšímliteratuře mateřské. Kniha „Bajky pro dítky“ od národního básníka Josefa Chmely je zajímavým a zároveňvelice poučným dílem, které dokáže oslovit nejen dětského čtenáře, ale umí také účinnězapůsobit na dospělého jedince. Celým dílem se prolínají autorovy národní a buditelské myšlenky. Zdůrazňuje láskuk lidem i mateřskému jazyku. Alegorická vyjádření, která používá zejména v hádankáchs názvem „Pohádka“, zajišťují čtivost těchto kratičkých příběhů. Chmela v bajkách vyjadřujesvé morální cítění a ukazuje čtenářstvu cestu, kterou by se měli rovněž ubírat Lákavý obsah bajek byl a je bohužel jen těžko přístupný. V současnosti se neprovádížádný dotisk tohoto díla, a proto se nám zachovaly pouze exempláře z 19. století, které jsou
  4. 4. bedlivě střeženy v archívech. Možná i tento nesnadný způsob získání knihy k přečtenízapříčinil neznámost zmiňovaného díla. Seznam použité literatury CHMELA, Josef. Bajky pro dítky. Praha: Bohumil Ház, 1818.- Jedná se primárníliteraturu, která je nezbytná pro napsání odborné práce, její znalost je nutná. 1) JAKUBEC, Jan. Dějiny literatury české II., Od osvícenství po družinu Máje. Praha: 1934, s. 602-607, 615-617. – jde o literárně historickou publikaci, která nás informuje nám málo známém autorovi a uvádí přesná historická fakta. 2) MUKAŘOVSKÝ, Jan. Dějiny literatury české II. Literatura národního obrození. Praha: nakladatelství Československé akademie věd, 1960. – jde o další odbrorno publikaci, která se zabývá literární historií. 3) ZEJDA, R., HEDBÁVNÝ, M., JINDRA, P., BENDA, P., RICHTER, K. Osobnosti Třebíčska. Třebíč: Akcent, 2000, s. 67-68. – Jde o publikaci, která se věnuje významným rodákům a díky regionálnímu charakteru jsou dochovány důkazy o literárním působení našeho autora v rodném měste.Klíčová slova Literatura 19. století Josef Chmela Rozvor básní Bajky pro dítky Básnické motivy Interpretace básníAnotace Text nás seznamuje pro širokou veřejnost s již dnes neznámým autorem literární tvorbypro děti Josefem Chmelou. Tento autor působil na začátku 19. století a jeho nejvýznamnějšídílo pochází z této doby. Jde o sbírku pohádek „Bajky pro dítky“, která vznikla v roce 1818 aje prvním literární počinem svého druhu u nás. Hlavní jádrem práce je zaměření se na samotnou sbírku. Popisuje ji formálně, jakvypadá, dostupnost publikace, zvláštní použití interpunkčních znamének. Rozebráníbásnických motivů a jejich interpretace. Tyto motivy jsou náboženské, přírodní a rodinné.Jednotlivě je představuje v konkrétních básních a pohádkách, na které přímo odkazuje doprimární literatury. Závěrem uvádí, že i neznámý autor není bezcenný a má své literárníhodnoty.

×