Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karel čapek

879 views

Published on

Závěrečný úkol KPI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karel čapek

 1. 1. V Brně 1.1.2013 Závěrečný úkol KPI:Karel Čapek Život a dílo Vypracovala: Sabina Opavská Masarykova univerzita Filozofická fakulta
 2. 2. Argumentace:Jelikož studuji český jazyk a literaturu, vybrala jsem si pro tento závěrečný úkol vypracováníodborného textu o Karlu Čapkovi, jeho životě a díle. Zvolila jsem si téma Karla Čapka, protože je tojeden z nejvýznamnějších a největších spisovatelů české literatury, informace o něm a jehospisovatelské činnosti se tedy hodí k mému studiu. Napsal mnoho významných děl a také se podílelna velkém pokroku a rozvoji literatury 20. století. V této práci bych se tedy chtěla zaměřit nejen najeho život, ale také na jeho dílo a vliv na celou generaci literátů.Anotace:Tento text je věnován významnému českému spisovateli Karlu Čapkovi. Je obsáhle zaměřen na jehoživot, dílo, názory a postoje. Zabývá se jeho dětství, dospíváním, začleňováním do české acelosvětové literární společnosti, jeho názory a postoji ke společnosti a životu obecně. V textu jsounadále vyjmenována a stručně popsána jeho díla. V životopisné části je zhruba popsána doba, vekteré samotný autor žil, aby bylo čtenáři umožněno snadněji pochopit určité okolnosti, týkající se jakjeho života, tak i psaní. Nadále je zde zmíněn i jeho starší bratr Josef, který mu v jeho kariéře i životěvelice pomohl. Zmíněny jsou také jiné významné osobnosti, které do jeho života patřily.KLÍČOVÁ SLOVA: spisovatel, dílo, literatura, spolupráce, filizofieKarel Čapek se narodil 9.ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova, jeho otec MUDr. AntonínČapek byl báňský a lázeňský lékař, matka Božena Čapková byla dcerou mlynáře. Karel Čapek měl dvasourozence, sestru Helenu, narozenou roku 1886 a bratra Josefa, rozeného roku 1887. Ještě téhožroku se rodina odstěhovala do vlastního domu v Úpici, kde byl 13.1.pokřtěn, později zde Karelnavštěvoval obecnou školu až do roku 1900, kdy začal studovat školu měšťanskou. V září 1901 odešelstudovat na gymnázium do Hradce Králové, kam se s ním přestěhovala babička Helena (která se posmrti svého manžela odstěhovala z mlýna k Čapkům do Úpice). Na podzim roku 1904 vstoupil dotajného studentského debatního spolku pokrokářského zaměření a sebevzdělávacích cílů, stal se ičlenem jeho výboru, který byl roku 1905 odhalen a Karel musel přestoupit na gymnázium do Brna(přestup ale zvažoval již dříve). V září téhož roku se přestěhoval a ještě v listopadu mu v brněnskémtýdeníku vyšel první publicistický příspěvek s názvem „Ze studentstva o studentstvu“. V roce 1907 secelá rodina přestěhovala z Úpice do činžovního domu v Praze, Karel přestoupil na Akademickégymnázium. Roku 1908 napsal první prózu s bratrem Josefem a vyšel mu první samostatný tištěnýreferát. Další rok nastoupil na filozofickou fakultu pražské univerzity, počátek korespondence meziním a S.K. Neumannem. V říjnu byl imatrikulován na filozofické fakultě Univerzity FriedrichaWilhelma v Berlíně. V březnu 1911 byl imatrikulován na Sorboně. Vrátil se zpět do Prahy a vstoupil doSkupiny výtvarných umělců, pro kterou se snažil získat více členů v kruhu svých přátel. V listopadu muvyšla první samostatná próza „Mezi dvěma polibky“. V dopise S. K. Neumannovi z roku 1912 sepoprvé zmínil o zamýšlené účasti na Almanachu na rok 1914, v květnu roku 1913 pro něj napsalbáseň „Ve věku mladého života“, jeho vydání nakonec znemožnila válka. V březnu následujícího rokupodepsal v Přehledu prohlášení České veřejnosti, namířené proti nízké mravní úrovni českéhopolitického tisku, proti senzacechtivosti a korupci. V korespondenci s Neumannem začali uvažovat opotřebě nového uměleckého časopisu (plán realizován roku 1918). S Josefem se kvůli svým
 3. 3. zahraničním cestám stali podezřelými a byli vyslýcháni policií. V dopisech z roku 1915 pro zamýšlenýčasopis navrhoval skladbu monografických čísel. Sám chtěl přispět sešitem o realismu v literatuře asešitem dojmů z cesty po Španělsku (společně s bratrem). V listopadu téhož roku promoval nadoktora filozofie Karlovy univerzity. 1916 vyšly Zářivé hlubiny a jiné prózy, intenzivně pracoval napřekladech moderní francouzské poezie, u odvodu ale pro špatný zdravotní stav neodveden. Roku1917 se stal členem redakční rady týdeníku Národ a nastoupil na místo domácího učitele ProkopaLažanského. Opět byl u odvodu a opět nebyl odveden, přijat za volontéra muzejní knihovny. Zároveňs bratrem podepsali prostřednictvím O. Theera manifest českých spisovatelů. Vyšel jeho samostatnýknižní debut Boží muka a nastoupil jako volontér, kde ovšem vydržel jen 14 dní a nastoupil doredakce Národních listů. V roce 1918 poprvé vyšla kniha Pragmatismus čili Filozofie praktickéhoživota a Krakonošova zahrada, na jeho vlastní žádost mu Česká akademie za knihu boží muka udělilajednu z šesti výročních odměn. V dubnu 1919 vyšel jeho překlad Apollinairova Pásma. Se svou životníláskou Olgou Scheinpflugovou se seznámil v létě 1920, ten rok také knižně vyšla jeho divadelní hraLoupežník a uskutečnila se její premiéra. Vyšel svazek jeho překladů z francouzské lyriky Francouzsképoezie nové doby, soubor sloupků Kritika slov a hra R.U.R.. S řadou redaktorů Národních listůpodepsal interní kolektivní protest proti sílící protimasarykovské linii novin. S bratrem patří k těm,kdo ani po Rašínově zásahu svůj dopis neodvolali. Josef dostal následkem svého protestu čtvrtletnívýpověď z Národních listů, ze solidarity dal Karel sám výpověď. Následujícího roku měla hra R.U.R.premiéru v Národním divadle, začal psát libreto k filmu Rusalka, poprvé knižně vyšly Trapné povídky,byla mu udělena Náprstkova cena za rok 1920 a to za hru Loupežník. S Josefem vstoupili do redakceLidových novin, kde pracoval až do své smrti. Nastoupil úřad dramaturga v Městském divadleKrálovských Vinohrad, v listopadu poprvé vyšla hra Ze života hmyzu. V březnu 1922 podepsal protestproti požadavku Československé obce novinářské, aby hra A. Dvořáka a L. Klímy Matěj Poctivý bylastažena z repertoáru Stavovského divadla v Praze, protože prý špinila novinářský stav. Poprvé osobněpředstaven T. G. Masarykovi, knižně poprvé vyšel román Továrna na absolutno a Lásky hra osudná,premiéra hry Ze života hmyzu v Národním divadle. S ostatními členy umělecké rady Vinohradskéhodivadla rezignoval veřejně na svou funkci na protest proti přetahování nejlepších hereckých irežisérských sil souboru Národním divadlem. Na téma „vinohradské krize“ se začátkem září zúčastnilpolemiky v tisku, posléze svou demisi odvolal. Knižně vyšla Věc Makropulos, ještě ten měsíc proběhlav jeho režii její premiéra. V lednu 1923 poprvé navštívil prezidenta republiky T. G. Masaryka naPražském hradě. Premiéra hry Ze života hmyzu v Berlíně, došlo ke zhoršení Karlova zdravotníhovztahu. S bratrem získali Státní cenu za původní dramatické novinky za hru Ze života hmyzu. Vestejném roce odešel z funkce dramaturga Vinohradského divadla, vychází cestopisné fejetony Italskélisty. V roce 1924 poprvé vyšel román Krakatit a to na pokračování v Lidových novinách, poprvé sesetkal R. Rollandem, významná cesta do Londýna za účelem zasedání Penklubu a návštěvy výstavybritského impéria, na cestě se setkává se spoustou zajímavých osobností, hned po návratu domůpřipravoval do tisku Anglické listy, které knižně vyšly ještě tentýž rok. Začínal zvát do svého bytu naneformální debaty zprvu čtvrteční, později páteční společnost intelektuálů různých oborů ipřesvědčení. Tato tradice se udržela až do jeho smrti. Obdržel státní cenu za Krakatit. Na začátkuroku 1925 se stal členem přípravného výboru pro ustavení pražské pobočky mezinárodníspisovatelské organizace Penklub, na ustavující schůzi byl zvolen jeho předsedou, na slavnostní večeřina jeho uvedení nechyběl ani prezident. Vstoupil do nově založené národní strany práce. V letech1925 – 1926 často cestoval do Brna. V květnu 1926 podepsal provolání českých a slovenskýchosobností politického, hospodářského, vědeckého a uměleckého života k založení panevropské unie,hospodářského sdružení evropských států, které by se tak mohly účinněji bránit mimoevropské
 4. 4. konkurenci a ekonomickou stabilizací snáze zabezpečily vývoj k demokracii. Na půdě pražskéhoPenklubu se setkává s řadou významných osobností. Roku 1927 proběhla premiéra hry AdamStvořitel v Národním divadle a o měsíc později vyšla hra i knižně, v následujícím roce za ni s bratremobdrželi státní cenu za umění dramatické. V tomto roce jej napadlo napsat Hovory s T. G. M., kterédokončil roku 1928 a které knižně vyšly v prosinci téhož roku. V lednu 1929 poprvé knižně vyšlyPovídky z jedné kapsy, připravoval druhý díl Hovorů s T. G. M., v říjnu cestoval po Španělsku (spisypod jménem Výlet do Španěl vycházeli časopisecky 1929 - 1930) a v prosinci vyšly Povídky z druhékapsy. V červnu roku 1930 byl ministrem školství jmenován členem poradního sboru pro věciNárodního divadla v Praze. Na konci roku mu byla udělena státní cena za Povídky z jedné kapsy.V lednu 1931 byl výborem pro mezinárodní duševní spolupráci při Společnosti národů jmenován dostálého výboru pro literaturu a umění, v únoru vyšel 2. díl Hovorů s T. G. M., v březnu byl opět zvolenpředsedou československého Penklubu, poté se zúčastnil kongresu světových Penklubů v Haagu acestoval po Holandsku (Obrázky z Holandska poprvé vyšly knižně v roce 1932). Z Holandskapokračoval do Ženevy na zasedání stálého výboru pro literaturu a umění při komisi pro mezinárodníduševní spolupráci Společnosti národů. Knižně vyšlo Devatero pohádek. V březnu s bratrem přešliz krachujícího nakladatelství Aventinum do nakladatelství Fr. Borovský. Karel vstoupil do firmy jakotichý společník s vkladem asi půl miliónu korun. V Lednu 1933 poprvé vyšel Hordubal v knižnípodobě, kterého začal psát v předešlém roce. Před nástupem na léčení v Karlových Varech začal psátromán Obyčejný život, který ještě v listopadu téhož roku vyšel. Roku 1935 si vzal svou životní láskuOlgu Schneipflugovou a ministrem školství byl jmenován do komise pro udělení státních cen zaliteraturu. V únoru 1936 poprvé knižně vyšel román Válka s mloky, vydal se se svou ženou na cestudo Dánska, v listopadu se v norském tisku objevil návrh, aby mu byla udělena Nobelova cena zaliteraturu. Na počátku roku 1937 vyšla knižně Bílá nemoc, s několika dalšími osobnostmi z kulturního,politického a vojenského života navštívil prezidenta republiky, Eduarda Beneše. Jako čestný host sezúčastnil kongresu Penklubů v Paříži. V tomto roce takés několika přáteli a manželkou vyrazil naautomobilovou cestu po Rakousku, Švýcarsku a jižní Francii. 1. června 1938 podepsal otevřený dopisčlenů čs. sekce Mezinárodní asociace spisovatelů na obranu kultury. Knižně poprvé vyšla Matka.Zasedal na kongresu Penklubů v Praze, podepsal výzvu Obce čs. spisovatelů spisovatelským akulturním organizacím celého světa, aby hájily princip svobody a pomáhaly orientovat veřejné míněnícelého světa pravdivým objasňováním současné čs. politiky. V září v Praze pomohl stylizovatprohlášení, jímž vláda oznamovala občanům přijetí ultimáta francouzské a anglické vlády. V denmnichovského diktátu podepsal výzvu Obce čs. spisovatelů K svědomí světa. Pravicový tisk protiněmu vedl nactiutrhačnou kampaň. V prosinci prodělal chřipku, ke které se později přidal zánětledvin a oboustranný zápal plic. Zemřel 25. prosince 1938 v 18:25. Nedokončil už román Život a díloskladatele Foltýna. Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze.Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. Byl sedmkrát nominován naNobelovu cenu.Zpočátku tvorby hodně spolupracoval s bratrem Josefem, na celou jeho tvorbu mělo velký vliv jehofilozofické a estetické vzdělání, především pragmatismus (filozofický směr 20. století, který si zakládána lidském jednání a praxi), a expresionismus (umělecký směr vzniknuvší v 19. století v Německu,jehož cílem je vyjádřit vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence) ovlivnila ho i vědeckotechnickárevoluce, v mnoha dílech vyjadřoval svou obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem.Typickým znakem jeho literárního díla je využívání slovní zásoby, používání neobvyklých slov a
 5. 5. několikanásobných větných členů a souvětí. Dalším znakem jeho děl je hledání pravdy – neuznávájednoznačnou pravdu, pouze pravdu z pohledu jednotlivce.Jeho obrovské dílo dělíme na dvě části: 1. část se zabývá vnitřním životem člověka, Čapek se pokouší zkoumat možnosti hranice lidského poznání, mnohost pohledů na realitu, zabývá se noetikou 2. část, utopická, do které se řadí romány a díla utopie, kterými kritizoval společenské problémy moderní společnosti, zároveň zde poukazoval na své obavy ze zneužití techniky proti člověku, nastínění obavy z nastupujícího fašismu  pro tato díla jsou oba bratři Čapkovi považováni za předchůdce sci-fi literaturyČapkova publicistická činnost je spojena především s Lidovými novinami, kde v jistém slova smyslunavazoval na Nerudu. Napsal velké množství fejetonů. Pomocí tzv. sloupků, které vymyslel KarelPoláček, se vyjadřoval k aktuálním problémům. Dále také působil například v časopisech Nebojsa aNárodní listy, jejichž byl stejně jako v Lidových novinách redaktorem.Jednou z méně známých zajímavostí je, že tíhnul k etnické hudbě a celkově se zajímal o cizí kultury.Byl vášnivým sběratelem.Byl mimořádně dobrým amatérským fotografem, svědčí o tom nejen fotografie v knize Dášenka, čiliživot štěněte, ale také řada dochovaných snímků známých osobností (Masaryka a dalších pátečníků).Často s různými autory polemizoval.V roce 1989 byl do kin uveden jeho životopisný film Člověk proti zkáze.Jelikož Čapek jednu světovou válku zažil a ke druhé se ještě za jeho života taky schylovalo, byl jednímz autorů, kteří se snažili určitým způsobem společnost informovat a varovat o nadcházejícímnebezpečí, a to jak formou prózy, tak publicistiky.„Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakésizávazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal...“ - Karlovo vyjádření k Mnichovské dohodě, která byla příčinou zhroucení jeho dosavadního světa a osobní tragédiiJelikož pár jeho děl se týká utopie a antiutopie, následuje vysvětlení těchto termínů: - Utopie je idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu - Antiutopie je myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, atd.)K jeho předem již zmíněným cestopisům: nejde v nich o zeměpisnou studii, nýbrž o zachycenízvláštností, zvyků a životního stylu. Bohatý jazyk, obsažen v těchto dílech, se snažila velká spoustaautorů napodobit, nikdo se Čapkovi ovšem nevyrovnal.
 6. 6. Italské listy (1923) – v těchto fejetonech se Čapek čtenářům snažil přiblížit kulturní a historická centra jako Benátky, Florencii, Neapol, Palermo, Řím, Pisu, Janov, Miláno a Bolzano Anglické listy (1924) – tento cestopis původně vznikal pro Lidové noviny, ve kterých postupně v sloupcích vycházel, líčí zde dojem z hlavního města, vtipně komentuje návštěvy pamětihodností, zmiňuje zde i výlety do Cambridge a Oxfordu, Skotska a Wales - výstižně charakterizuje anglickou národní povahu, dává najevo svůj respekt k anglickým demokratickým tradicím Výlet do Španěl (1930) – v této zemi se hodně zaměřil na architekturu, zamýšlel se nad jejím politickým významem a míšením kultur Obrázky z Holandska (1932) – v dalším z řady cestopisů se Čapek tentokrát zmiňuje se o starých mistrech malířství, o přírodě a vodách, o krásných květinových pláních - Jsou popisem historicky významných měst, např. Amsterdamu, Rotterdamu nebo DelftuCesta na sever (1936)- opět seznámení čtenářů s kulturou, tentokrát Dánska, Švédska a Norska,pohlíží na současný politický stav, zmiňuje se o nacismuNásledují jeho díla, rozdělena na prózu a dramata, souhrn jeho děl je nadále doplněn časovoukřivkou, kde jsou tituly zaznačeny, rok po roce, tedy tak, jak jednotlivě vycházely.Próza: o Zářivé hlubiny – jak bylo již dříve zmíněno, Zářivé hlubiny jsou knižním vydáním jeho povídek, které napsal spolu s bratrem Josefem a které dříve vycházely časopisecky o Boží muka – soubor třinácti filozofických povídek, které filozofují nad záhadami lidské duše a náhodami v životě člověka, je to první dílo, na kterém se nepodílel jeho bratr, z této knihy pochází legendární povídka Šlépěj, která vypráví o náhodném setkání dvou mužů, kteří filozofují nad tím, kdo zanechal stopu uprostřed neporušené vrstvy sněhu na louce, zprvu se pokouší o racionální vysvětlení toho, jak stopa ve sněhu vznikla, později ale přicházejí na to, že je mnohem logičtější uvěřit v nadpřirozenou existenci takovýchto záhad o Krakonošova zahrada – knižní vydání jeho časopiseckých próz napsaných s bratrem, už zde se projevuje pro Čapka typický pragmatismus a také německé výrazy, které se objevily v několika jeho dílech o Kritika slov – dílo je napsáno formou sloupků a Čapek zde podrobně rozebírá frázi a její zneužití, pozastavuje se nad tím, nakolik se v nich odráží česká povaha a jak s ní dokáže pracovat žurnalistika o Trapné povídky – kniha obsahuje osm povídek s tématem uvažování o smyslu lidské existence a jeho duševna
 7. 7. o Továrna na absolutno – Čapkův první antiutopistický román, děj se stáčí okolo vynálezu karburátoru, který dokonalým spalováním hmoty uvolňuje elektrony a tajemné, všeovládající absolutno – boha, který dělá z lidí náboženské fanatiky, lidé sice spalování látek získávají blahobyt, ale brzy vzniká chaos a vypuká válka, končící úplným vyčerpáním, nakonec si lidé uvědomí, kdo je viník a karburátor zničío Krakatit – román, jehož tématem je nebezpečí zneužití vědy, pokud ovládne přírodní síly, kniha vypráví o Ing. Prokopovi, který objeví novou a velmi silnou trhavinu, schopnou zničit celý svět, dále také vypráví o jeho příteli Tomešovi, který jej podvede a zneužije, Prokop se jej snaží najít a zabránit tak katastrofě, na konci potkává stařečka, se kterým rozmlouvá o smyslu životao O nejbližších věcech je vydání jeho sloupků, zahrnuje i drobné úvahyo Skandální aféra Josefa Holouška – inspirací pro tuto satirickou prózu byla tzv. silvestrovská aféra, 31. ledna 1926 Karel místo tradiční páteční schůzky uspořádal silvestrovský večer pátečníků, mj. za účasti Masaryka, z tohoto v následujícím roce vznikla kampaň, kterou nepodloženými a urážlivě formulovanými zprávami o silvestrovském večeru v jeho domě vyvolal národně demokratický a klerikální tisk; Čapek se nejdříve hájil publicistickými prostředky, potom soudní žalobou podanou na večerník Národních listů Národ a na list Čecho Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy – obě knihy obsahují povídky s detektivní tematikou, jejichž příběh je většinou podáván humornou formou, která ovšem nevede jen k pobavení, ale díky obsaženému relativismu (pravda není přesně dána, vždy záleží na úhlu pohledu) i k zamyšlení, hrdinou je například jen malý zlodějíček nebo kriminalista, v těchto dílech autor vystihuje různé typy osob - příklady povídek: Modrá chryzantéma je o zahradníkovi, kterému bláznivá Klára přinesla vzácnou modrou chryzantému, ale nedovedla mu říct, kde ji utrhla a tak zahradník vyhledal pomoc, kde mohl a s několika jeho známými se pokusili chryzantému najít, po ukončení neúspěšného hledání a hádce s baronem se rozhodne odjet. Z vlaku, v místě, kde je na nádraží zakázaný vstup, květinu uvidí. Vyryje jí a přesadí, ale ta už nikdy modře nevykvete. - Rekord je povídka o sporu statkáře s mladíkem, který, když viděl, jak statkář bije malého kluka, po něm přes řeku hodil kamenem vážícím skoro šest kilo, vzdálenost jeho hodu znamenala nový světový rekord, četník Hejda, který případ vyšetřoval, po mladíkovi chtěl, aby svůj fantastický hod zopakoval, ten to ovšem nedokázal a protože mu četník tedy nevěřil, musel si počkat na soud a odbýt si svůj trest ve vězení. - Povídka starého kriminálníka je o příběhu, který se udál v Palermu. Policie tam chytila muže se zakrvavenou dýkou v ruce, který tvrdil, že někoho zabil, ale nechtěl přiznat, koho. Byl tedy zatčen a uvězněn ale policisté stále nemohli najít žádnou stopu. Jelikož se tělo oběti nenašlo, měl být vrah, jménem Marko, propuštěn. Když
 8. 8. mu policisté sdělili, že bude na druhý den muset opustit vězená, oběsil se. Od té doby v ní strašilo a každý člověk, který tam strávil noc, se „obrátil“ na správnou cestu. Jednou tam zavřela Čecha, pana Bobka a nápravná cela přestala fungovat.o Zahradníkův rok – obsahuje fejetony o zahradničení, kdy autor popisuje, co dělá zahradník během roku na své zahrádce, co je nutno udělat každý měsíc, druhou část knihy tvoří zajímavosti ze zahradnického života, jednotlivými fejetony zároveň alegoricky vystihuje českou povahuo Marsyas čili na okraj literatury – několik esejí, ve kterých se zabývá brakovou literaturou a dochází k závěru, že její existence je nutnáo Kniha apokryfů – povídky, historická a biblická témata, je psaná převážně hovorovou češtinou, kniha je členěna do několika kapitol, které na sebe ale nijak nenavazují, každá z nich má svého hrdinu a děj v každé z nich se odehrává v různou dobu na různých místech, Čapek se zde kladl otázku „Jak to bylo doopravdy?“ a snažil se zrekonstruovat původní základ příběhůo O věcech obecných čili Zoon politikon je souborem esejí, úvah a fejetonů na různá témata, ve kterých čtenáře seznamuje se svými názory na veřejné události a problém své doby, zabývá se zde politikou a jejími podobami, svobodou, hospodářstvím a filozofiío Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - tato díla tvoří volnou noetickou trilogii spojenou filozofickými myšlenkami a závěry a v níž vyvrací představu, že je jen jediná, absolutní pravda - romány jsou ovlivněny pragmatismem - Hordubal je novela o sedlákovi, který se po letech práce v Americe vrátí domů a zanedlouho je zavražděn svou ženou a jejím milencem, při vyšetřování se sedlákovo srdce ztratí - Povětroň je příběhem letce, který je vytažen z trosek letadla, nikdo jej nezná, neví, odkud pochází, v nemocnici u jeho postele sedí zdravotní sestra, básní a jasnovidec a na základě svých představ a zkušeností mu vytvoří novou identitu - Obyčejný život – vyprávění drážního úředníka v penzi o pamětech z jeho života, který považuje za příliš obyčejný a zamýšlí se nad ním, dojde k závěru, že se vlastně skládá z mnoha důležitých osobností, které dohromady tvoří jeho osudo Válka s mloky – protifašistický, alegorický román, který vypráví příběh o tom, jak lidé objevili mloky, velice inteligentní živočichy, které začnou využívat jako levnou pracovní sílu, mloci se však vzbouří a začnou si budovat svůj vlastní stát s vůdcem, mezi mloky ale postupem času začnou vznikat rozbroje a tím pro lidstvo vznikne naděje, že jednou mloky přemůžouo První parta – román o lidské solidaritě a statečnosti, odehrává se během důlního neštěstí, ke kterému jsou přivoláni záchranáři, kteří musí horníky uvězněné pod sutinami zachránito Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončený román, který byl vydán po Karlově smrti, román je napsán formou svědectví různých lidí se s panem Foltýnem za různých okolností setkali, zároveň nám pomáhají odhalit, jaký byl pan Foltýn ve skutečnosti
 9. 9. Díla z jeho dramatické tvorby: o Lásky hra osudná – divadelní hra, kterou napsal spolu s bratrem, hlavní inspirací byla komedie dell´arte, což byl druh improvizovaného divadla barokní Itálie, který dosáhl rozkvětu v 17. století o Loupežník – zajímavé na tomto dramatu je fakt, že bylo psáno během dlouhých osmi let, Karel jej začal psát při pobytu v Paříži, kdy se mu stýskalo po domově, poté přišla 1. Světová válka, v knize se odráží autorova proměna, dospívání a stárnutí, z bezstarostného mladíka se během tvorby tohoto díla stal dospělý, zodpovědný muž a proto je ústředním motivem tohoto díla mládí, touha po něm a jeho pomíjivost - Loupežníkem je lehkovážný student, který se zamiluje do mladší dcery svého profesora, když ho přišel navštívit do jeho domu, mladí lidé se do sebe zamilují a Loupežník využije nepřítomnosti rodičů a zamkne se s Mimi v jejich domě, odmítají rodiče vpustit dovnitř, až dokud se neobjeví její starší sestra s dítětem v náručí a nepřesvědčí je, aby otevřeli - Zajímavé na tomto díle je jeho jazyk, kdy se mísí profesorova spisovná čeština s češtinou nářeční a nespisovnou o R.U.R. – název je zkratkou spojení Rossum´s Universal Robots – pro tohle dílo vymyslel Karlův bratr Josef slovo „robot“, které se stalo celosvětově známým a dodnes používaným - Jazyk díla je spisovný, vyskytují se zde také odborné výrazy a hovorová mluva - Utopistické drama rozdělené na tři dějství se odehrává v budoucnosti na Rossumově ostrově, kde stojí továrna na roboty, kde geniální vědec Rossum vymyslí recept na umělé lidi, který jeho syn ještě zdokonalí, a dojde tak k vytvoření o účinný vynález, který sice nedokáže cítit a nemá duše, za to však pomáhá lidem, těm ale brzy dojde, že s jejich pomocí vlastně nemusí nic dělat, na ostrov přijíždí prezidentova dcera Helena, které je robotů líto, Helena přijme nabídku vynálezce robotů, stane se jeho ženou a zůstane na ostrově - Při oslavě desátého výročí sňatku se roboti po celém světě začnou bouřit, obyvatelé ostrova mají obavy o lidské pokolení, lidé už se totiž nerodí, Helena si myslí, že lidem pomůže, když se navrátí ke starému způsobu života a proto spálí recept na výrobu robotů, k ostrovu přijíždí parník s roboty přinášejícími vzpouru - V druhém jednání je vykreslen boj lidí na ostrově s roboty, kteří se snaží dostat do domu, kde jsou schováni, vynálezce přiznává, že za vzpouru může on, protože vyslyšel Heleninu prosbu a vytvořil pár robotů s lidskými vlastnostmi – city, nakonci jednání roboti vniknou do domu a všechny kromě Alquista (stavitel robotů) pobijí - Ve třetím jednání roboti žádají po Alquistovi tajemství výroby robotů, ten jednoho robota nadarmo rozpitvá, až později objeví lásku v páru robotů, proto je poslal pryč, aby mohli začít od začátku, jako Adam a Eva
 10. 10. o Ze života hmyzu – komedie, na jejímž vytváření spolupracoval s bratrem, tato hra má předmluvu, ve které si osamělý tulák stěžuje, že ho lidé oslovují člověče, zatímco od něj by toto oslovení nesnesli a proto je začal považovat za hmyz, děj se odehrává na louce, jejíž obyvatelé zastupují jednotlivé typy lidí a mají jejich vlastnosti, prostřednictvím hmyzu jsou kritizovány negativní lidské vlastnosti, jako je například povrchnost, egocentrismus, prospěchářství, atd. - V prvním dějství se ocitá ve společnosti pěti motýlů, dvou párů a jednoho básníka, obě samičky flirtují s partnerem té druhé, vymění se a odlétají, jedna se posléze vrací s tím, že jejího druha sežral pták, musí se starat o vajíčka, proto si odlétá najít jiného partnera, básník zůstává osamocen - Ve druhém dějství vystupují chrobáci a cvrčci, dojde ke sporu o kuličku, všichni zde nakonec nějakým způsobem umírají - Ve třetím dějství jsou mravenci, kteří pracují v takovém tempu, až někteří z nich umírají, protože mravenci touží o nadvládu velkého území, vedou bitvu se žlutými mravenci, které si jako jediné ještě nepodmanili nebo nezničili, žlutí mravenci ovšem bitvu vítězí a jejich vůdce se prohlásí za vládce vesmíru, když promlouvá o národní cti, je rozšlapán tulákem - V epilogu umírá i sám tulák a dřevorubec vysloví myšlenku, když jeden člověk zemře, druhý se narodí - Drama nabízí i alternativní konec, kdy tulák nezemře, ale zjistí, že všechno byl jen sen, dřevorubci v lese mu nabízejí práci a tulák se tak začleňuje do společnostio Věc Makropulos – divadelní hra, která byla zhudebněna Leošem Janáčkem, pojednává o nesmrtelnosti a elixíru mládí, který objevil alchymista Rudolfa II. a ten ho donutil, aby elixír vyzkoušel, té mnoho lidí závidí její nesmrtelnost, ona sama je svým tři sta let dlouhým životem unavena, poznala už všechny lidské vlastnosti, vše se jen opakuje, přes svou únavu a stereotyp se však stále obává smrtio Adam Stvořitel – opět dílo obou bratrů, tvořeno sedmi obrazy, hlavní myšlenkou je přesvědčení, že současný svět je špatný a každý pokus jej násilně změnit je marný - Po tom, co Adam zničí svět, dostane od Boha za úkol stvořit svět nový, Adam na zkoušku vytvoří nejprve blechy a potom Evu, která jím opovrhuje, stvoří nadčlověka Milese, který chce s Adamem bojovat, ten ovšem odmítá - Potom, co Miles odejde za Evo, Adam stvoří Alter Ega, který chce tvořit jako Adam, ten se s ním tedy rozdělí o svou hlínu, lidé, které oba vytvořili se pohádají a poperou, čehož využije Miles, který je naučí bojovat a vysmívá se Adamovi, že se mu práce nevydařila, Adam si to nenechá jen tak líbit, dá mu, co pro to a Miles utíká, usmíří se s Egem a dohodnou se, že budou tvořit už jen spolu, ze zbytku hlíny ovšem vytvoří pouze zmetka
 11. 11. - Setkávají se po letech jako starci a chtějí se zjevit lidem, kteří jdou proti sobě, chtějí svět opět zničit, v tom jim ale zabrání zmetek, který žije v jeskyni se svou rodinou - V epilogu se oba rozhodují nechat svět takový, jaký je o Bílá nemoc – v dramatu se objevuje maršál, který chce zahájit válku, současně se ovšem objevuje nakažlivá zákeřná nemoc, kterou nikdo nezná, jejímž symptomem je necitlivá bílá skvrna na těle, lék na ni najde mírumilovný doktor Galén, který léčí pouze chudé lidi, bohaté léčit nechce, pokud nejsou ochotni brojit proti válce, zprvu onemocní maršálův přítel, doktor jej ovšem odmítne vyléčit a ten se proto zastřelí, posléze onemocní samotný maršál, jeho děti ho tedy přemlouvají, aby válku zrušil a přijal podmínky míru, aby ho mohl doktor Galén vyléčit, maršál nakonec přijímá, doktor se tedy vydá pro léky, ale cestou je ubit a ušlapán zfanatizovaným davem o Matka – další jeho antifašistické drama, kde otevřeně vyhlašuje nutnost boje proti fašismu, vypráví o Matce, která postupně ve válce ztratila svého manžela, potom i své čtyři syny, proto chce svému nejmladšímu synovi zabránit jít do boje, její názor změní až fakt, že byla potopena námořní loď, na které byly záměrně zabíjeny děti, když se tuto zprávu dozví, sama dá synovi pušku a posílá jej do boje - Zajímavostí tohoto díla je střet mužského a ženského pohledu na svět, ten mužský zobrazuje dosáhnutí něčeho velikého, slávy a klidně proto položit i život, kdežto ten ženský pohled pojednává o ochraně rodiny, kterou milujemePřeklady: o Francouzská poezie nové doby – výběr z literárních děl francouzských básníků, v datech od Charlese Baudelaira až po Guillauma Apollinaira - Dílo výrazně ovlivnilo vývoj české literatury, např. postoj k české poezie k asonanci - Překlady byly jazykově dokonalé, proto se na dlouhou dobu staly vzorem pro překládání, dokonce velmi ovlivnily i Vítězslava Nezvala - Klíčovou součástí díla je i Apollinairova nejznámější báseň PásmoPolitické dílo: Hovory s T.G.M. - Spis mám tři díly, dílo je velmi ceněno, jelikož podrobně vypovídá o prezidentově životě a jeho celkových politických, náboženských a filozofických názorech - Dílo je přehledně rozděleno do několika částí - V první části je popisováno Masarykovo dětství na jižní Moravě, dospívání, vstup do politického života, je zde zmíněna cesta do USA, končí jeho jmenováním profesorem filosofie na UK
 12. 12. - Druhá část zahrnuje prezidentovy pohledy na svět, začlenění do veřejného života, jeho zapojení do první světové války, jsou zde vylíčena léta strávená v exilu nebo jeho pozdější zahraniční cesty, také jeho zvolení prezidentem - Třetí část je psaná stylem interview, kdy Čapek pokládá delší či kratší komplexní otázky a Masaryk na ně odpovídá; zevrubně popisuje své náboženské, filosofické a politické názory - Ve čtvrté části Čapek vysvětluje, jak dílo vznikaloPro děti: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek je soubor pohádek, ve kterých Čapek pomocí milého humoru objasňuje spoustu jevů běžného života a popisuje, co se děje na místech, do kterých je běžný člověk málokdy puštěn, vysvětluje spoustu faktů z psí a kočičí říše nebo ze zajímavých profesí, např. loupežnické či vodnické; některé z pohádek byly dokonce zpracovány filmově Dášenka čili život štěněte – kniha je o štěňátku foxteriéra jménem Dášenka - poté, co si do svého domu na Vinohradech pořídil její maminku Iris, která později Dášenku porodila, se Čapek snažil zachytit každý detail jejího vývoje do doby, než si ji odvedli noví majitelé - v knize líčí, jak se nejprve učila chodit, sedět a když byla větší, také pít - popisoval, jak si často hrávala se svou maminkou a jak jako každý pejsek rozžvýkala, na co přišla - do knihy dokonce zahrnul i pohádky, které pro Dášenku vymyslel - velkou zajímavostí na knize jsou fotky Dášenky pořízené samotným Čapkem Pudlenka aneb Měl jsem psa a kočku – humorná vyprávění o životě s čtyřnohými přáteli nejdříve vznikala ve formě fejetonů a sloupků, později z nich byla utvořena kniha, vtipné vyprávění doplňují fotografie a řada kreseb, jejichž autorem je sám Karel a jeho bratrFilozofie: Pragmatismus čili Filozofie praktického života – seminární práce z doby jeho studia na filozofické fakultě UK, kde se Karel hloubkově zabývá pragmatismem 20. století
 13. 13. HALÍK, Miroslav a Jiří OPELÍK. Karel Čapek, život a dílo v datech. Vyd. 1. Praha: Academia, 1983, 88 s.,*28+ s. obr. příl. 1. Literatura doporučená kantorem 2. Přehledné zpracování 3. Ideální rozsah 4. Jako tištěná publikace dosahuje vysoké věrohodnosti 5. Snadná dostupnostKarel Čapek. WIKIPEDIE. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 29.12.2012 v 19:58 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek 1. Jeden z nejznámějších a největších internetových zdrojů 2. Nejdostupnější 3. Rychlé vyhledávání 4. Pro věrohodnost uvedeny zdroje 5. Snadná kontrolaKarelcapek.cz. WORDPRESS. Karel Čapek [online]. 24.7.2009 v 01:28 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z:http://karelcapek.cz/karel-capek-zivotopis/#more-1 1. Oficiální web věnovaný spisovateli 2. Shoduje se s fakty z již předem zmíněné knihy 3. Hodí se pro doplnění informací 4. Dostupnost 5. JednoduchostČULÍK, Jan. Karel Čapek: Člověk pro dnešní svět?. Britské listy [online]. 11.1.2010 [cit. 2013-01-01].ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/50719.html 1. Šéfredaktorem je profesor českého původu žijící ve Skotsku 2. Seriózní vydavatel 3. Ojedinělost 4. Věrohodnost doložena texty, odkazy a citacemi 5. Publikovali zde známí, věrohodní autořiZbytek textu byl doplněn o mnou vypracované poznámky ze střední školy.

×