Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lider olmak, Liderlik

8,442 views

Published on

Liderlik özellikleri, liderlik tarzları, Lider olmak, duygusal zeka

Published in: Business
 • Login to see the comments

Lider olmak, Liderlik

 1. 1. LİDER OLMAKProf. Dr. İsmet Barutcugil
 2. 2. Lider Karakter, vizyon, strateji ve duygusal zeka sahibidir. İletişim, zaman yönetimi, çatışma ve değişim yönetimi gibi becerileri ile dikkat çeker. Ekip anlayışı ile insan ilişkileri sürecini yürüterek işinde fark yaratan kişidir. 2
 3. 3. Lider Günümüzde kurumların başarısı, her düzeydeki çalışanların kendilerini geliştirerek bilinçli, dürüst, sabırlı, üstün kaliteyi hedefleyen, yardımlaşan, gelişmeye ve geliştirmeye hevesli kişilere bağlıdır. Bu kişiler, işinin lideri niteliklerini kazanırlar ve bu nitelikleri ile çalıştıkları kişileri etkilerler. 3
 4. 4. Lider İş hayatında istenen liderler tarihteki ya da politikadaki liderler değildir. Bazıları liderlik pozisyonlarına atanırlar ama yanlarında çalışanlar onları lider olarak görmezler. Bazıları da herhangi bir pozisyonda liderlik sergileyebilirler ve işinin lideri olurlar. 4
 5. 5. Lider Liderler doğuştan üstün yeteneklerle donatılmış, az bulunan karizmatik kişiler olarak düşünülürler. Oysa kendini tanıyan ve yönetebilen, çevresindekileri anlayan ve etkileyebilen hemen her insan liderlik niteliklerine sahiptir. 5
 6. 6. Lider Karakterlidir Etik anlayış sahibidir. Güçlü bir inanç ve değer sistemi geliştirmiştir. Hayata karşı belirli bir duruşu vardır. Kişisel bütünlük sergiler, özü sözü biridir. Kararlı ve disiplinlidir. Güven duygusu uyandırır. Birleştirici ve bütünleştiricidir. 6
 7. 7. Lider Vizyonerdir Kendisiyle ve işiyle ilgili olarak büyük resmi görür. Genel tabloyu ve belirli bir görevin aradaki yerini bilerek önünü görebilir. Görevinin daha büyük amacını hatırlar ve her gün yapılan sıradan işlere büyük bir anlam katar. İş arkadaşlarının ve müşterilerinin sahibi olmalarını destekler. 7
 8. 8. Lider Stratejisttir Kendisini vizyonuna ulaştıracak yolda kararlı ve disiplinli bir şekilde yürürken elinde bir yol haritası vardır. Beklenmedik durumlara hazırlıklıdır. Alternatif planlar yapar. 8
 9. 9. Lider Duygusal Zekâ Sahibidir İşinin lideri, kendisiyle, başkalarıyla ve çevresiyle başa çıkabilmesini kolaylaştıran, duyguları tanıma, anlama ve etkin biçimde kullanma yeteneğine sahiptir. 9
 10. 10. Lider Duygusal Zeka Sahibidir Kendisiyle ilgili farkındalığı vardır. Beden dilini kontrol edebilir ve başkalarının beden diline duyarlıdır. Empati gösterir. Davranışlarının sonuçlarını dikkate alarak davranır ve sonuçların sorumluluğunu alır. 10
 11. 11. Lider Duygusal Zekâ Sahibidir Uzlaşmaya dayalı sinerjik ilişki kurar. İnsan ilişkilerinde başarılıdır. İşe bağlıdır. İyimserdir ve yüksek iç motivasyon sahibidir. Hoşgörülü ve esnektir. Olumsuz duygularını kontrol edebilir. 11
 12. 12. Duygusal Zekâ Kendini Kendini Tanımak Yönetmek Empati Başkalarını Başkalarını Etkilemek Anlamak 12
 13. 13. Lider Duygusal Zekâ SahibidirKendini tanır: Kendini yönetir: Duygusal benlik  Duygusal bilinci vardır. özdenetimi vardır. Doğru  Açıktır ve dürüsttür. özdeğerlendirme  Uyumludur. yapar.  Başarma güdüsü vardır. Özgüvenlidir.  İnisiyatif alır.  İyimserdir. 13
 14. 14. Lider Duygusal Zekâ SahibidirBaşkalarını anlar: Başkalarını etkiler ve yönetir: Empati kurar.  İlham verir. Organizasyonel bilinci vardır.  Etkiler. Değiştirir, geliştirir.  Değişim katalizörlüğü yapar. Hizmet dürtüsü vardır.  Çatışmaları yönetir.  Ekip çalışması ve işbirliği yapar. 14
 15. 15. Lider Özgüven Sahibidir Kişisel yeterliklerinin farkındadır ve bu yeterliklerle "değerli olduğuna" inanır. Bu yeterliğe sahip olarak ; - Baskılar ve direnmelere karşın etkili kararlar alabilir. - Kendisini, başkalarına özgüveniyle sunar. - "Varım, önemliyim" duygusunu yaşar. - Doğru olduğuna inanıyorsa, hoş olmayan görüşleri de söyler. 15
 16. 16. Lider İyimserdir Hayatın iyi taraflarına bakar ve kötü olaylar, olumsuz duygular karşısında bile olumlu bir tutum sergiler. Başarısızlığı değiştirilebilir nedenlere bağlar. 16
 17. 17. Lider Olumlu Tutum Sahibidir Engelleri fırsat olarak görür Sorunları değil, çözümleri düşünür Yapıcı ve yaratıcı düşünür Hataları, alınan dersler olarak görür Esnek olmayı, kendisiyle barışık olmayı bilir Gerçekleri olduğu gibi kabullenir 17
 18. 18. Olumlu ve Güvenli Davranır Aktif, dolaysız ve dürüst davranış gösterir Kendine ve karşıdakine saygı duyar Rahat, korkusuz, atak davranır Girişkendir, sorumluluk alır Etkiler, dinler, konuşur, görüşür Açık ve dürüst ilişkileri cesaretlendirir 18
 19. 19. Lider Yüksek Motivasyon Sahibidir Kendi hayatı ile ilgili değişiklik için sorumluluk üstlenir ve tartışmalarda ‘haklı çıkmak’ yerine sorunun üstesinden gelmek için “sorumluluk” almaya gayret eder. Kendi motivasyonunu yüksek tutup işini coşkuyla yaparak arkadaşlarına örnek oluşturur. Kendi iç motivasyonunu yüksek tutmanın herkesin kendi sorumluluğu olduğu mesajını verir. 19
 20. 20. Lider Hoşgörülü ve Esnektir Yolunda gitmeyen işlerle ilgili varılan noktada ileriye doğru bir çözüm arar. Olmuş olana takılmaz. Hoşgörülüdür. Durumun gerektirdiği esnekliği ve anlayışı gösterir. 20
 21. 21. Lider Etkili İletişimcidir Aktif dinler. Net ve açık ifade eder. Rahattır ve girişkendir. Bilgi, düşünce ve duygu alışverişi yapar, etkileşim içinde olur. Duyarlıdır. İhtiyaçları doğru anlar. Beklentileri karşılamaya çalışır. 21
 22. 22. Lider Proaktiftir İş ortamını iyileştirmek ya da yaratıcı bir yaklaşımla yenilik getirmek için eyleme geçmeye hazırdır. Çevresini, içinde bulunduğu durumu ve ortamı doğru kavrayarak, durumun gereklerine uygun ve etkili tepki verir. İleri görüşlüdür. Önceden davranır. 22
 23. 23. Lider Sinerji Yaratır. Orkestra şefi gibi sinerji yaratır, çaba ve yetenekleri bütünleştirir. Fikirlerin yararlı yönüne odaklanır ve fikirleri geliştirmeye çalışır. Girdiği her işe ve ilişkiye değer katar. 23
 24. 24. Lider Rol Modelidir Örnek davranışlarıyla çevresindekilere yol gösterir. Olgunluğuyla birlikte çalıştığı kişilerin olgunlaşmasına katkıda bulunur. Taklit edilir, örnek alınır ve takip edilir. 24
 25. 25. Lider Profesyoneldir İşi hakkında derinlemesine bilgi sahibidir, işinin gereklerini yerine getirir ve işini iyi yapan kişidir. İşini yaparken kendini, insanlarla ilişkilerini ve çevre koşullarını kontrol eder, bulunduğu yerin kurallarına ve süreçlerine uyar, Belirlenen standartları korur, profesyonel imajı ve davranışı temsil eder. 25
 26. 26. Lider Zamanı Yönetir Zamanını akılcı kullanarak verimli sonuçlar elde eder. Öncelikli işlere öncelik verir ve ertelemez. Bir iş için ayırdığı zamanda gerçekten o işi yapar. 26
 27. 27. Lider Çatışmaları Yönetir Kazan-kazan yaklaşımı vardır. Çatışmaları fırsata çevirmeye çalışır. Önce anlamaya sonra anlatmaya çalışır. Karşısındakinin bakış açısıyla görebilir. 27
 28. 28. Lider Çatışmaları Yönetir Sakin, soğukkanlı ve sabırlıdır. Fikir çatışmalarını besler, ego çatışmalarını önler. Çatışmanın genel ve kişiye yönelik değil, belirli ve söz konusu duruma yönelik olmasını sağlar Tartışmalarda arabuluculuk yapar. 28
 29. 29. Lider Değişimi Yönetir Değişimle baş edebilir ve bunu bir gelişme fırsatı olarak kullanır. Değişimi anlayıp, hızla uyum sağlar ve etkili bir şekilde yönetir. Kendini gözden geçirir, yeniden değerlendirir ve günceller. Bugünü canlı tutarken gelecek için sağlam bir temel oluşturmasını bilir. 29
 30. 30. Lider Riskleri Yönetir Hesaplı risk alır, inisiyatif gösterir, kararlar alır. Girişken ve atak davranış sergiler. 30
 31. 31. Lider Performansı Yönetir İlişkide olduğu kişilerin üstün performanslarını takdir ederek onların kendilerine değer verildiğini ve çabalarının fark edildiğini görmelerini sağlar. Çevresindeki olumlu davranışları överek pekiştirmeye çalışır. 31
 32. 32. Lider Performansı Yönetir Yapıcı geribildirim ve olumlu duygular içeren değerlendirmeler yapar. Başarısızlığı yapıcı biçimde eleştirerek hatanın düzeltilmesi için karşısındakini öneriler geliştirmeye yönelten net ve somut geribildirim yapar. Olumlu davranışları yerinde över, olumsuz davranışları başkalarının olmadığı yerde uyarır. 32
 33. 33. Kişisel Vizyon Sahibidir Neyi niçin yaptığını bilir İşleri doğru yapmaktan çok doğru işleri yapmayı tercih eder Günü kurtarmaya değil geleceği yaratmaya çalışır Daha fazlasını ister Kaynakları ve yetenekleri etkin kullanır. 33
 34. 34. Kişisel Liderlik Yetkinliğine Sahiptir Vizyona ulaşma yolunda kararlı ve disiplinli olarak çalışır Fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamda dengeli yaşar Zor durumlarla ve zor insanlarla baş etme konusunda ustadır Tercihlerinin sorumluluğunu alır Karar verme ve eyleme geçme konusunda yeteneklidir. 34
 35. 35. Liderlik Tarzları Kumanda edici liderlik Hız belirleyici liderlik Demokratik liderlik İlişki geliştiren liderlik Koç liderlik Vizyoner liderlik İlham verici liderlik 35
 36. 36. Kumanda Edici LiderlikZorlar. Emirler yağdırır ve Emirler yağdırır veTehdit eder. hemen uyulmasınıCeza uygular. hemen uyulmasını bekler beklerİnsanları ezer.  Etkileme gücü  Başarı dürtüsü  İnisiyatif  Duygusal Özdenetim 36
 37. 37. Hız Belirleyici Liderlik Kötü performansı suçlar. Kötü performansı suçlar.Temposu çok Temposu çok Başarıyı takdir etmekte Başarıyı takdir etmekteyüksektir. yüksektir. cimridir. cimridir.Temposuna ayak Temposuna ayakuydurulmasını bekler. uydurulmasını bekler.Yetki devretmez. Yetki devretmez.Takım Çalışması İşbirliği İletişim 37
 38. 38. Demokratik Liderlik Bilgi, görüş ve Bilgi, görüş ve onay alır. onay alır. Güven, saygı ve Güven, saygı ve bağlılık yaratır. bağlılık yaratır. Takım Çalışması Takım Çalışması Çatışma Yönetimi Çatışma Yönetimi Etkileme Gücü Etkileme Gücü İşbirliği İşbirliği 38
 39. 39. İlişki Geliştiren Liderlik Çalışanlara insan olarak yaklaşır. Duygusal destek verir. Sadakat duygusu yaratır. İşbirliği  Empati Çatışma Yönetimi 39
 40. 40. “Koç” LiderKişisel gelişimeodaklanır.Akıl vererek,moral destek sağlar.Güven yaratır. Duygusal Farkındalık Empati 40
 41. 41. Vizyoner LiderBüyük resmi gösterir. EMPATİHedef gösterir,hedefe ulaşma yolları verisk almakta özgür bırakır.Değerli çalışanlarını eldetutar. 41
 42. 42. İlham Verici LiderlikRol model olur. Performansı veDüşünce ve motivasyonuduyguları artırır.uyarır Başarıyı özendirirCanlandırır,heyecanlandırır Tutumu değiştirir Adanmayı sağlar Bağlılık yaratır 42
 43. 43. Teşekkürlerwww.rcbadoor.com

×