Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iновації в освіті 2012

2,419 views

Published on

 • Be the first to comment

Iновації в освіті 2012

 1. 1. Про програму ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ кафедри соціально-економічної географії і регіонознавствагеолого-географічного факультету 1
 2. 2. • Інновації в освіті – це нововведення, що реалізуються у змісті, методах, прийомах і формах навчальної та наукової діяльності, організації управління освітньою системою. Інновації в навчальному процесі Напрями інноваційної діяльності кафедри Інновації в науковій діяльності 2
 3. 3. Нові методи та технології навчання Інформатизація Елементи навчального дистанційного процесу навчання Сучасні Науково-спеціальності та дослідна спеціалізації діяльність Професійний Матеріально- склад науково- технічне педагогічних забезпечення працівників 3
 4. 4. Навчально-виховна діяльність кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства за напрямом:«Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження методів інноваційної освіти у професійнійпідготовці фахівців соціо-економіко-географів» 4
 5. 5. Сучасні навчальні дисципліни: МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОГРАФІЧНЕСОЦІОГЕОСИСТЕМ ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕОРІЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАТИСТИЧНІ ГЕОГРАФІЇ ІНФОРМАЦІЙНАМЕТОДИ І ОБРОБКА ГЕОГРАФІЯ І ГІС ГЕОІНФОРМАЦІЇ ГЕОПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНА ОСНОВИ ГЕОГРАФІЯ ГЕОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІПРОБЛЕМИ СТІЙКОГО ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 5
 6. 6. Професіоналізм Вміння приймати оптимальні Самоосвіта рішення ПрофесійніМобільність компетенції, які Комунікабельність формуються засобами інноваційної освіти Стратегічне Гнучкість планування Креативне Відповідальність мислення 6
 7. 7. Інноваційно-інтелектуальний потенціал кафедри забезпечується за рахунок: науково- сучасного новітніх ефективної педагогічних технічного технологічних структури розробок кадрів оснащення• 2 навчально- • 4 доктора наук, • мультимедійні • авторські дослідницькі професора проектори програми та лабораторії • 10 кандидатів • GPS-прилади методики• 2 міжвідомчі наук, доцентів • графічні досліджень галузеві • 6 наукових планшети • оригінальне науково- співробітників • інтерактивна програмне дослідницькі • 3 докторанти дошка забезпечення лабораторії для практичних • компютери• науково- та дослідна група лабораторних• аспірантура робіт• докторантура• спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій 7
 8. 8. Основою інноваційної діяльності фахової підготовки є інформатизація навчального процесу Інформатизиція освіти – сукупність взаємопов’язаних процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу 8
 9. 9. • Перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються викладачами кафедри. 9
 10. 10. • Проведення лекцій провідних науковців з інших ВНЗ та науково- дослідних установ України та країн близького і далекого зарубіжжя в режимі on-linе. • Лекція професора Інституту географічних досліджень при Угорській академії наук Давіда Карачоні 10
 11. 11. Офіційний сайт кафедри У 2011-2012 н.р. кафедра посіла ІІ місце у конкурсі кафедр університету накраще науково-методичнезабезпечення навчального процесу за напрямом «Сприяння науковій роботі студентів» 11
 12. 12. Форми залучення студентів до інноваційної діяльності• Науковий дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих науковців;• Клуб ділового мовного спілкування;• Проведення тренінгів та наукових семінарів;• Участь у конкурсах науково-дослідних робіт, стипендіальних програмах, грантах, стажуваннях. 12
 13. 13. Проблеми та перспективи впровадження інновацій в навчальний процес• розробка компютерних методів контролю рівня та якості знань фахової підготовки студентів;• забезпечення доступу до електронних бібліотек та електронних баз даних;• розробка нових спеціалізацій, що відповідають сучасним соціальним вимогам («Управління розвитком території»);• модернізація матеріально-технічної бази кафедри;• забезпечення інноваційними навчальними технологіями іноземних студентів;• підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук). 13
 14. 14. Напрями наукових досліджень кафедри:• Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіональної соціогеосистеми.• Комплексні суспільно-географічні дослідження регіональних проблем.• Розробка основ соціально- географічного моніторингу. 14
 15. 15. З 01.01.2008 р. по 31.12.2010 р. на кафедрі виконувалась держбюджетна НДР за темою«Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону» (без фінансування), (керівник – д.геогр.н., проф. Л.М. Нємець).Мета роботи – виявлення соціально-географічних особливостей розвиткуХарківського регіону та визначення шляхівпереходу регіональної соціогеосистеми намодель стійкого розвитку. У результаті дослідження запропоновано методику ІФВ-моделювання, яка застосована при вивченні просторової взаємодії об’єктів освіти та релігійної сфери. Виділено групи районів за особливостями використання трудового потенціалу, за рівнем розвитку системи освіти та особливостями розвитку релігійної сфери. 15
 16. 16. З 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. на кафедрі виконувалась НДР «Суспільно- географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону “Слобожанщина”», обсяг фінансування – 6 тис. грн., (керівник – д.геогр.н., проф. Л.М. Нємець).Мета роботи – науково- млн.дол.США 5000теоретичне обґрунтування 4000механізмів стійкого розвитку 3000єврорегіону «Слобожанщина» на 2000середньострокову перспективу на 1000основі комплексного аналізу 0 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008транскордонного співробітництва -1000прикордонних районів Харківської -2000 експорт імпорт зовнішньоторговельний оборот сальдо зовнішньої торгівліобласті. В результаті дослідження запропоновані модель та механізми покращення соціально- економічного становища та підвищення якості життя мешканців прикордонних районів Харківської області за рахунок активізації транскордонного співробітництва. 16
 17. 17. З 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. на кафедрі виконувалась НДР «Суспільно-географічні особливості життєдіяльності населення Харківського регіону: техногенна безпека як складова забезпечення стійкого розвитку регіону», обсяг фінансування – 5 тис. грн., (керівник – к.геогр.н., доц. Ю.І. Кандиба).Мета роботи – виявлення суспільно-географічних особливостей техногенноїбезпеки життєдіяльності населенняХарківського регіону в умовах сучасноїтрансформації господарськогокомплексу й переходу суспільства достійкого розвитку та обґрунтуванняшляхів підвищення рівня безпекижиттєдіяльності населення вгеографічному вимірі. рейтинг 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 У результаті дослідження 30,0 визначено техногенне 20,0 навантаження на територію 10,0 області, за величиною якого були 0,0 ранжовані райони з різним Х арківс ький Б ал акл ійс ький В ел икобурл уцький м. Х арків Ізюмс ький В ал ківс ький З міївс ький Кол омацький Ч угуївс ький Шевченківс ький З ол очівс ький З ачепил івс ький Б л изнюківс ький Крас нокутс ький Нововодол азький м. Ізюм м/р Ч угуївс ька м/р Люботинс ька Печенізький Куп’янс ький Б орівс ький Лозівс ький Б арвінківс ький Дворічанс ький В овчанс ький Дергачівс ький Кегичівс ький Первомайс ький Б огодух івс ький Крас ноградс ький м/р Лозівс ька м/р Куп’янс ька м/р Первомайс ька С ах новщинс ький рівнем техногенного навантаження. адмініс тративно-територіальні одиниці облас ті 17
 18. 18. Кандидатські дисертації, захищені співробітниками кафедри з 2007 по 2012 роки• 1. Височин М.Ю. Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2007 р.).• 2. Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання тру­дового потенціалу Харківської області (2008 р.).• 3. Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні (2009 р.).• 4. Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) (2010 р.).• 5. Ключко Л.В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону (2010 р.).• 6. Кулєшова Г.О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону) (2010 р.).• 7. Скриль І.А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011 р.).• 8. Сегіда К.Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного процесу у регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011 р.).• 9. Носирєв О.С. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції (2012 р.). 18
 19. 19. Кандидатські дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді К 64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія (2009 – 2012 рр.)• 1. Корнус О.Г. Територіальна організація сфери обслуговування Сумської області» (2009).• 2. Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) (2010).• 3. Ключко Л.В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону (2010).• 4. Кулєшова Г.О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону) (2010).• 5. Скриль І.А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011).• 6. Сегіда К.Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного процесу у регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011).• 7. Моштакова Н.В. Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області) (2011).• 8. Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) (2011)• 9. Носирєв О.С. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції (2012).• 10. Самойлов О.М. Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області) (2012).• 11. Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області (2012).• 12. Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону (2012).• 13. Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області (2012). 19
 20. 20. Комплексна навчально-дослідницька студентська експедиціяМета експедиції – дослідженнясоціогеосистеми локального рівня(адміністративний район). Проведено експедиції у районах Харківської області: 2005 р. – Валківський район 2006 р. – Богодухівський район 2007 р. – Дергачівський район 2008 р. – Печенізький район 2009 р. – Чугуївський район 2010 р. – Золочівський район 2011 р. – Зміївський район 2012 р. – Краснокутський район. У 2013 р. заплановано експедицію у Купянський район. 20
 21. 21. Практичне значення експедиційних суспільно-географічних досліджень Матеріали експедиційних суспільно- географічних досліджень можуть бути використані при складанні програм соціально-економічного розвитку районів Харківської області, зокрема для:• оцінки природних умов і ресурсів;• характеристики демографічної ситуації;• визначення господарської спеціалізації району;• визначення економічної ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва;• оцінки стану та рівня розвитку транспортної системи;• оптимізації розміщення обєктів соціальної сфери;• виявлення об’єктів, що мають туристично- рекреаційну привабливість;• обґрунтування перспективних напрямів соціально-економічного розвитку району. 21
 22. 22. Підготовка наукових кадрів• На кафедрі працюють 3 докторанти і 9 аспірантів, зокрема у 2012 – 2013 навчальному році колектив кафедри поповнився 1 докторантом і 4 аспірантами.• Регіони України, з яких кафедра залучає для підготовки докторантів, аспірантів та здобувачів• Полтавська область;• Сумська область;• Луганська область;• Херсонська область;• Дніпропетровська область;• Донецька область;• Волинська область. 22
 23. 23. З 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (керівник – д. геогр.н., проф. Л. М. Нємець).Мета проекту – суспільно-географічнеобґрунтування соціальної безпеки регіону якчинника його стійкого розвитку, виявленнядепресивних територій та визначенняшляхів оптимального регіональногосоціально-економічного розвитку в аспектіраціонального природокористування. Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає в тому, що його реалізація дозволить вирівняти диспропорції соціально-економічного розвитку у Харківському регіоні, запропонувати конкретні шляхи його переходу на модель стійкого розвитку, визначити та обґрунтувати його оптимальну стратегію за умови збереження природно-ресурсного потенціалу території. 23
 24. 24. З 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою«Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (керівник – д. геогр.н., проф. С.В. Костріков). Предметом реалізації цієї НДР має стати створена новітня геоінформаційна технологія моделювання особливостей гідрологічного режиму водозбірних басейнів, екстремальних руслових витрат під час повеней та паводків. Гідрологічна модель формування ектримального стоку Вказана ГІС-технологія має бути подана у виглядірозробленого проекту широкої функціональності та багаторівневого інтерфейсу відповідного програмного забезпечення. Гідрологічна модель максимальних руслових витрат від дощового паводку 24
 25. 25. 16.06.2011 – 2013 рр., обсяг фінансування – 119 тис. грн. Створення Атласу сталого розвитку єврорегіону «Слобожанщина»(керівники – д.геогр. н., проф Л. М. Нємець, д. геогр.н., проф. В. А. Пересадько)Організація-замовник – Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків таміжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації 25
 26. 26. 01.12.2012 р. – 31.12.2013 р., обсяг фінансування – 30 тис. грн. тема «Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації» (керівник – д.геогр. н., проф Л. М. Нємець) Організація-замовник – Ясинуватська пересувна механізована колона Метою НДР є вивчення особливостей сучасної соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецького регіону, виявлення її територіальної диференціації та побудова оптимізаційної моделі сучасної сільської забудови для забезпечення потреб населення регіону.В результаті виконання НДР планується:- розробити модель нової сільської забудови Донеччини;- модель оптимального територіального розташування об’єктівсоціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області;- виконати прогноз необхідних обсягів робіт по удосконаленню соціальноїінфраструктури регіону. 26
 27. 27. Участь у розробці проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року (керівники – д.геогр. н., проф К. А. Нємець) Організація-замовник – Харківська міська рада Мета та напрями роботи:Створення системи моніторингу соціально-економічного розвитку міста Харкова. Система аналізу просторових даних Время Моделювання розвитку Параметры Перетворення інформації в системі 27 управління мегаполісом
 28. 28. Участь у розробці проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року (керівники – д.геогр. н., проф К. А. Нємець) Організація-замовник – Харківська міська рада Мета та напрями роботи: Визначення та прогнозування кількісних та якісних характеристик демографічного капіталу міста Харкова Структура населення як основа демографічного капіталу Аналіз територіального розподілу населення області за якісними характеристиками 28
 29. 29. На 2013 р. планується проект НДР за рахунок фінансування Фонду фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт ХНУ імені В.Н. Каразіна «Просторово-часові особливості розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості Харківського регіону» (керівник – д.геогр.н., проф. Л. М. Нємець) Мета – виявлення суспільно-географічних особливостей соціальної інфраструктури сільської місцевості Харківського регіону та обґрунтування її оптимальної територіальної організації.У результаті дослідженняпланується:- розробити функціональну модельрозвитку соціальної інфраструктурисільської місцевості Харківського регіону,- розробити оптимізаційну модельтериторіальної організації соціальноїсфери, агропромислового комплексу татранспорту сільської місцевості регіону;- запропонувати практичні рекомендаціїщодо проведення регіональної політики,направленої на оптимізацію тазбалансований розвиток соціальноїінфраструктури сільської місцевості Аналіз територіальної організації Аналіз територіальної структурирегіону. землекористування на різних районному рівні сільськогосподарських угідь на районному (на пракладі – Купянський район) рівні (на прикладі – Чугуївський район)
 30. 30. 01.12.2012 р. – 31.12.2013 р., госпрозразункова тема, обсягом фінансування10 тис. грн. «Теоретичні та методичні основи викладання геоекономіки та проблем глобалізації» (керівник – д.геогр.н., проф. К. А. Нємець) Організація-замовник – Полтавський університет економіки і торгівліМета проекту – розроблення теоретико-методичних основ вивченнядисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації», створенняелектронного варіанту навчального посібника «Основи геоекономіки»для забезпечення відповідної навчальної дисципліни. В результаті виконання проекту планується видання навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту України для активного впровадження в навчальний процес. 30
 31. 31. Проблеми і перспективиНа кафедрі є науково-практичні розробки для вирішення наступнихпроблем:• Оцінка природно-ресурсного потенціалу та раціональне природокористування.• Демографічні дослідження.• Вивчення трудового потенціалу.• Аналіз соціальної сфери, соціального розвитку, соціальної безпеки території.• Дослідження бізнес-середовища, малого та середнього підприємництва.• Дослідження зовнішньоекономічних звязків прикордонних та транскордонних територій.• Територіальна організація агропромислового комплексу.Необхідні умови для їх впровадження:• Розширення звязків з обласними адміністраціями та потенційними замовниками науково-технічної продукції;• Удосконалення матеріально-технічної та інформаційної баз досліджень 31
 32. 32. Дякуємо за увагу! 32

×